PROIECTELE DE HOTĂRÂRI


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 9809/05.07.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a

Spitalului Municipal Gherla

 

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a

Spitalului Municipal Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 05.07.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 05.07.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------------------

 ROMÂNIA                                                                                                                            

JUDEȚUL CLUJ                                                                                                               

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 

Nr. 9793/05.07.2021

 

REFERAT

privind  aprobarea Structurii Spitalului Municipal Gherla

 

În temeiul adresei Ministerului Sanătății nr. XI/A/Reg.1/10574/IM/773/07.05.2021, precum și a adresei Direcției de Sănătate Publică Cluj nr. 8478/23.06.2021 prin care s-au aprobat :

Modificările respective s-au aprobat având în vedere indicatorii realizați în perioada 2017 – 2020.

Aprobarea modificărilor mai sus menționate s-a făcut prin adresa nr. 8478/23.06.2021 a DSP CLUJ, înregistrată la Spitalul Municipal Gherla sub nr. 4015/24.06.2021, ulterior adoptării HCL nr. 56/10.06.2021 prin care s-a aprobat structura organizatorică a Spitalului Municipal Gherla. În aceste condiții se impune adoptarea unei noi hotărâri de aprobare a structurii organizatorice al Spitalului Municipal Gherla având în vedere noile modificări aprobate de către DSP și revocarea HCL nr. 56/10.06.2021.

Referitor la urgența ședinței de consiliu local arătăm că până în data de 14.07.2021 structura organizatorică cu noile modificări trebuie înaintată către Casa de Asigurări de Sănătate pentru asigurarea funcționării Spitalului Municipal Gherla pentru încheierea contractului de prestări servicii medicale.

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privitor la Structura Spitalului Municipiului Gherla.

           

INIȚIATOR

PRIMAR

--------------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 9799/60/05.07.2021

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR.          din

privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Gherla

 

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Gherla;

            Examinând referatul de aprobare întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

In temeiul adresei Ministerului Sănătății nr. XI/A/Reg.1/10574/IM/773/7.05.2021 precum și a adresei Direcției de Sănătate Publică Cluj nr. 8478/23.06.2021;

Văzând reglementările Art. 172 Alin (7) si Art. 180 Alin (1) litera d) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicata cu modificările si completările ulterioare precum si a HG 144/2010 privind organizarea si funcționarea Ministerului Sănătății cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere prevederile art. 18 din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației punice locale, cu modificările si completările ulterioare, Art. 15 litera d) din anexa la HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008, precum si Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Gherla nr. 1695/17.03.2021 ;

In temeiul dispozițiilor Codului Administrativ Art. 129 alineatul 2 litera a) si d) alineatul 7 litera c), Art. 139 alineatul 1 si 2 din Ordonanța de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică extraordinară de lucru;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.  1  Se aproba structura organizatorica a Spitalului Municipal Gherla conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

            La data adoptării prezentei hotărâri se revocă HCL nr. 56/10.06.2021.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuternicește Autoritatea Executiva si Spitalul Municipal Gherla.

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 AVIZEAZĂ

SECRETAR GENERAL UAT

 

 STRUCTURA - 30.06.2021                                                                                           


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 9810/05.07.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții al Spitalului Municipal Gherla

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții al Spitalului Municipal Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 05.07.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 05.07.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

--------------------------

 ROMÂNIA                                                                                                                            

JUDETUL CLUJ                                                                                                               

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 

Nr. 9794/05.07.2021

 

REFERAT

 

privind  aprobarea Organigramei și Statului de funcții

al Spitalului Municipal Gherla

 

Prin solicitarea Spitalul Municipal Gherla cu numărul 9477/30.06.2021 s-a  solicitat autorității executive a Municipiului Gherla întocmirea unui proiect de hotărâre în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Gherla  a Organigramei  şi a Statului de personal al Spitalului Municipiului Gherla, in vederea aprobării.

In conformitate cu prevederile art.129 alineatul 2 lit. c) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  consiliul local  "  aprobă, in conditiile legii, la propunerea primarului … organigrama si  statul de funcţii ale  aparatul de specialitate al primarului,  ale institutiilor si serviciilor publice de interes local…”.

Potrivit dispozitiilor  art.15 din H.G nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locala, cu modificarile si completarile ulterioare, competenta de aprobare a Organigramei si Statului de functii al Spitalului Municipal Gherla revine autorității administrației publice locale, prin structura cu atribuții specifice în domeniu, respectiv Consiliul Local al Municipiului Gherla.

Propunerea de Organigrama si Stat de functii formulata de catre Spitalul Municipal Gherla se incadreaza in  prevederile Ordinului MS nr. 632/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipiului Gherla si încadrarea, conform prevederilor Ordinului MS nr. 1224/2010 - privind  aprobarea  normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, in numărul maxim de posturi, adică 174 posturi, din care 11 posturi de conducere.

In ceea ce privește oportunitatea si necesitatea adoptării Proiectului de hotărâre privind aprobarea Organigramei  şi a Statului de personal al Spitalului Municipiului Gherla,  arătam ca aceasta se justifica si prin prisma faptului ca a fost aprobata modificarea structurala a Spitalului Municipal Gherla prin adresa Ministerului Sănătății nr. XI/A/Reg.1/10574/IM/773/07.05.2021 înregistrata la Primăria Municipiului Gherla cu nr. 7468/19.05.2021. Totodată va aducem la cunoștința faptul ca luna iunie este luna de contractări ce stau la baza funcționarii si finanțării spitalului in semestrul II al anului 2021. Prezentul proiect de hotărâre s-a întocmit având în vedere adresa nr. 8478/23.06.2021 a DSP Cluj prin care se comunică aprobarea  înființării unui Compartiment de Cardiologie în cadrul Secției de Medicină Internă cu 8 paturi; suplimentarea numărului de paturi de spitalizare de zi de la 5 la 10 paturi; diminuarea numărului de paturi din cadrul Compartimentului Obstetrică – Ginecologie de la 20 paturi la 12 paturi.

Modificările respective s-au aprobat având în vedere indicatorii realizați în perioada 2017 – 2020.

Aprobarea modificărilor mai sus menționate s-a făcut prin adresa nr. 8478/23.06.2021 a DSP CLUJ, înregistrată la Spitalul Municipal Gherla sub nr. 4015/24.06.2021, ulterior adoptării HCL nr. 57/10.06.2021 prin care s-a aprobat structura organizatorică a Spitalului Municipal Gherla. În aceste condiții se impune adoptarea unei noi hotărâri de aprobare a structurii organizatorice al Spitalului Municipal Gherla având în vedere noile modificări aprobate de către DSP Cluj și revocarea HCL nr. 57/10.06.2021.

Referitor la urgența ședinței de consiliu local arătăm că până în data de 14.07.2021 structura organizatorică cu noile modificări trebuie înaintată către Casa de Asigurări de Sănătate pentru asigurarea funcționării Spitalului Municipal Gherla pentru încheierea contractului de prestări servicii medicale.

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privitor la Structura Spitalului Municipiului Gherla.

Având in vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind Organigrama  şi a Statul de personal al Spitalului Municipiului Gherla.

           

INIȚIATOR

PRIMAR

--------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 9800/61/05.07.2021

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR.          din

privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții al

Spitalului Municipal Gherla

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții al Spitalului Municipal Gherla înaintat in baza solicitări nr.

            Examinând Referatul de aprobare întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

            Analizând Raportul de specialitate al Direcției RUNOS,

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Văzând reglementările Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicata cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere prevederile art. 16 din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației punice locale, cu modificările si completările ulterioare, Art. 15 din HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008;

In conformitate cu OMS nr. 632/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Gherla precum si a adresei Ministerului Sănătății nr. XI/A/Reg.1/10574/IM/773/7.05.2021 înregistrata la Primăria Municipiului Gherla cu nr. 7468/19.05.2021;

In temeiul dispozițiilor Codului Administrativ Art. 129 alineatul 2 litera c) din Ordonanța de Urgenta 57/2019, Consiliul Local;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică extraordinară de lucru :

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.  1  Se aproba Organigrama si Statul de funcții al Spitalului Municipal Gherla conform anexelor 1 si 2 ce face parte din prezenta hotărâre.

            La data adoptării prezentei hotărâri se revocă HCL nr. 57/10.06.2021.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Autoritatea Executiva si Spitalul Municipal Gherla.

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                         AVIZEAZĂ

SECRETAR GENERAL UAT

                                

 

 Organigrama Spitalului Municipal Gherla.xlsx -29.06.2021 

 Stat personal 24.06.2021 - fara  nume                                                       


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 8872/16.06.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Planului de analiză si acoperire a riscurilor,, a  Municipiului Gherla

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Planului de analiză si acoperire a riscurilor,, a  Municipiului Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 16.06.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 16.06.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

-------     

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

405300-Gherla, Judeţul Cluj, str. Bobâlna, nr. 2

Tel: 0264-241926; 0264-241775; Tel.Fax:0264-241666 

Nr. 8868  din 16.06.2021                        Web: www.gherla.ro

                                                                                                           

 

 

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind adoptarea

 Planului de analiză si acoperire a riscurilor a  Municipiului Gherla

 

              Având în vedere prevederile art.4.alin.1 şi 4. din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, autorităţile publice locale asigură aplicarea măsurilor privind activităţile de apărare împotriva incendiilor cuprinse în planurile de analiză şi acoperire a riscurilor ce se întocmesc la nivelul localităţilor.

            Planul de analiză si acoperire a riscurilor din Municipiul Gherla, denumit în continuare P.A.A.R.,reprezintă documentul care cuprinde riscurile potenţiale la nuivel de municipiu, măsurile, acţiunile si resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.

               Scopul P.A.A.R. este acela de a permite autorităţii locale si celorlalţi factori de decizie, să ia deciziile cele mai bune, referitoare la prevenirea riscurilor, prin:

 • cunoaşterea amplasării si dimensionării instituţiilor publice si operatorilor economici de pe teritoriul Municipiului Gherla;
 • stabilirea concepţiei si elaborarea planurilor de intervenţie in situaţii de urgenţă;
 • alocarea resurselor (forţelor si mijloacelor) necesare.

            Obiectivele P.A.A.R. sunt crearea unui cadru unitar de acţiune pentru prevenirea si managementul riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin:

 • cunoaşterea instituţiilor publice si operatorilor economici ce sunt în Municipiul Gherla;
 • stabilirea si elaborarea planurilor de intervenţie in situaţii de urgenţă;
 • alocarea resurselor (forţelor si mijloacelor) necesare.

     

       Responsabilităţile privind analiza si acoperirea riscurilor revin  autorităţii publice locale care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea si gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul municipiului.

    .

 

INIȚIATOR

PRIMAR

-------------

         ROMÂNIA

    JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

  CONSILIUL LOCAL

 NR. 8871/58/16.06.2021

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea ,,Planului de analiză si acoperire a riscurilor,, a  Municipiului Gherla

           

            Luând în dezbatere Proiectul de Hotărâre, inițiat de Primarul municipiului Gherla, privind aprobarea  Planului de analiză si acoperire a riscurilor a Municipiului Gherla ;

Examinând referatul de aprobare nr. 8868/16.06.2021 al Primarului Municipiului Gherla și  Raportul de Specialitate al Șefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă nr. 8869/16.06.2021;

 Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. g), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

În conformitate cu prevederile art.4.alin.1 şi 4. din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor ;

Ținând seama de dispozițiile Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr.  132/2007 pentru aprobarea ,,Metodologiei de elaborare  a Planului de analiză si acoperire a riscurilor şi a Structurii cadru a Planului de analiză si acoperire a riscurilor ;

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru adoptă prezenta:

 

H O T Ă R Ă R E

 

            Art. 1. Se aprobă  Planul de analiză si acoperire a riscurilor din Municipiul Gherla, conform anexei, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

            Art. 2.  Planul de analiză si acoperire a riscurilor din Municipiul Gherla, și Hotărârea Consiliului Local de aprobare a acestuia se comunică Instituţiei Prefectului Jud. Cluj şi se înaintează, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Avram Iancu,, al Jud. CLUJ.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

           

          INIȚIATOR                                                                                                   

              Primar                                                                                                                                 

                                                                                                                        AVIZAT

                                                                                                           Secretar General U.A.T.      

 

 

 ANEXA PR. HOTARARE  P.A.A.R.2021


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 8887/16.06.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială, foișor, piscină, împrejmuire și utilități, în Gherla, Str. Călărași, nr. 48

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială, foișor, piscină, împrejmuire și utilități, în Gherla, Str. Călărași, nr. 48

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 16.06.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 16.06.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

--------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 8762  din 15.06.2021

 

 

 

 

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială,

foișor, piscină, împrejmuire și utilități, în Gherla, Str. Călărași, nr. 48

 

 

Prin cererea nr. 1518 din 03.02.2020, numiții P. M. și P. V., domiciliați în Municipiul Gherla, au solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării PUD și întocmirea documentației pentru obținerea autorizației de construire casă familială, foișor, piscină, împrejmuire și utilități, în Gherla, Str. Călărași, nr. 48.

Potrivit extrasului CF nr. 55576 cu nr. cadastral 55576 proprietari tabulari asupra imobilului din Municipiul Gherla, Str. Călărași, nr. 48,  sunt P. M. și P. V..

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 31/1518 din 24.02.2020.

Potrivit Planului Urbanistic General al Municipiului Gherla imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr. 15 în zona de locuințe unifamiliale.

Beneficiarii lucrării, inițiatori ai documentației PUD, au parcurs etapa specifică aprobată prin Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială, foișor, piscină, împrejmuire și utilități, în Gherla, Str. Călărași, nr. 48.

Astfel fiind parcursă etapa, prevăzută de regulament, beneficiarii au trimis documentațiile pe circuitul de avizare, după care au depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședința CTATU din data de 14.06.2021 unde s-a propus eliberarea avizului favorabil în vederea dezbaterii într-o ședință viitoare a Comitetului Local al Municipiului Gherla.

Obiectul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea construirii unei locuințe familiale cu regim de înălțime subsol și parter, foișor, piscină, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, Str. Călărași, nr. 48.

Pe terenul în suprafață de 1946 mp se va executa o casă familială cu regim de înălțime subsol și parter, în suprafață construită de 236,05 mp și suprafață desfășurată de 261,25 mp, un foișor cu suprafața construită de 12 mp și o piscină cu suprafața construită de 38,25 mp.

Construcțiile în cadrul parcelei se vor amplasa la o retragere de 44,90 m față de aliniamentul stradal, 29,00 m față de limita posterioară, 1,50  m față de limita laterală dreapta și 3,65 m față de limita laterală stânga.

Racordurile la utilități se vor face la cele existente din drumul public.

Se vor amenaja 2 locuri de parcare în interiorul parcelei.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială, foișor, piscină, împrejmuire și utilități, în Gherla, Str. Călărași, nr. 48.

 

                                                                                                               Întocmit,

                                                                                                                Primar,

  ----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 8886/59/16.06.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.________/__________2021

privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu pentru ”Construire casă familială, foișor, piscină, împrejmuire și utilități”, în Gherla, Str. Călărași, nr. 48

 

 

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, foișor, piscină, împrejmuire și utilități, în Gherla, Str. Călărași, nr. 48, proiect din inițiativa autorității executive,

Examinând referatul cu nr. 8762 din 15.06.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

În temeiul dispozițiilor art. 25, alin.1, art. 48 alin. 1, 2 și art. 56, alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. c, alin.6, lit.c și art. 139, alin.3, lit.e din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, foișor, piscină, împrejmuire și utilități, în Gherla, Str. Călărași, nr. 48, conform proiectului întocmit de SC LINIE PUNCT SRL, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str.  Alexandru Vlahuță, bl. lamă B, coordonator RUR arhitect C.-I. M., beneficiari P. M. și  P. V., domiciliați în Municipiul Gherla.

Art. 2Durata de valabilitate a documentației de urbanism PUD este de 3 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

 

 

                                                                                                          AVIZEAZĂ

                                                                                                             SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                            Rotar Mihai

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 8772/15.06.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 16/2021,

 privind constituirea, la nivelul Municipiului Gherla,

 a Comisiei Locale de Ordine Publică

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 16/2021,

 privind constituirea, la nivelul Municipiului Gherla,

 a Comisiei Locale de Ordine Publică

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 15.06.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 15.06.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------------

 

          ROMÂNIA

     JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

   CONSILIUL LOCAL 

  NR. 8771/57/15.06.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 16/2021,

 privind constituirea, la nivelul Municipiului Gherla,

 a Comisiei Locale de Ordine Publică

 

            Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 16/2021, privind constituirea, la nivelul Municipiului Gherla, a Comisiei Locale de Ordine Publică – proiect din inițiativa primarului;

Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Public de Poliție Locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla nr. 8725 / 14.06 2021, prin care se propune actualizarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică și Referatul de aprobare al Primarului municipiului Gherla, nr.  8724 / 14.06.2021;

            În conformitate cu prevederile :

 • art. 28 și 29 din Legea nr.155/12.07.2010 a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;
 •  H.G.nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla. 

            În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d; alin. (7), lit. g și art. 139 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, adoptă prezenta :

 

H O T Ă R Â R E

 

            Art. 1. Se aprobă modificarea Art. 2 a H.C.L. nr. 16/28.01.2021, privind constituirea la nivelul Municipiului Gherla a Comisiei Locale de Ordine Publică, care va avea următorul cuprins :

            „ Art. 2. Se aprobă componența Comisiei Locale de Ordine Publică, după cum urmează :

 • P. m. G. –   I. – O. D.
 • Ș. P. m. G. – c. de p.  I. I.
 • Ș. P. L. G. – I. G.
 • S. m. G. – M. R.          
 • C. l. -  P. F.
 • C. l. -  .............................................
 • C. l. -  ............................................. ”

 

Art. 2. Primarul Municipiului Gherla va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin Serviciul Public de Poliție Locală.

 

            Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică celor în drept prin grija secretarului municipiului Gherla.

 

INIȚIATOR                                                                                        AVIZAT

          PRIMAR                                                                          SECRETAR GENERAL UAT

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 8404/08.06.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a

Spitalului Municipal Gherla

 

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a

Spitalului Municipal Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 08.06.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 08.06.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

 

 ROMÂNIA                                       

JUDETUL CLUJ                                    

MUNICIPIUL GHERLA                                                   

Nr. 8387/08.06.2021

 

REFERAT

privind  aprobarea Structurii

Spitalului Municipal Gherla

 

In temeiul adresei Ministerului Sanantatii nr. XI/A/Reg.1/10574/IM/773/07.05.2021 înregistrata la Primăria Municipiului Gherla cu nr. 7468/19.05.2021 prin care se completează Structura Spitalului Municipal Gherla in cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Municipal Gherla cu trei noi cabinete : pneumologie, cardiologie si oftalmologie.

Văzând reglementările Art. 172 Alin (7) si Art. 180 Alin (1) litera d) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicata cu modificările si completările ulterioare precum si a HG 144/2010 privind organizarea si funcționarea Ministerului Sănătății cu modificările si completările ulterioare si având in vedere prevederile art. 18 din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației punice locale, cu modificările si completările ulterioare, Art. 15 litera d) din anexa la HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 se înaintează Structura Spitalului Municipal Gherla spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Gherla.

In întâmpinarea acestei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Gherla, in baza prevederilor Legii 95/2003 privind reforma in domeniul sănătății, republicata cu modificările si completările ulterioare  este înaintata Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Gherla nr. 1695/17.03.2021 care aproba completarea Structurii Spitalului Municipal Gherla in conformitate cu avizul Ministerului Sănătății nr. XI/A/Reg.1/10574/IM/773/07.05.2021 înregistrata la Primăria Municipiului Gherla cu nr. 7468/19.05.2021. 

Asadar, potrivit dispozitiilor  art.15 din H.G nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locala, cu modificarile si completarile ulterioare, competenta de aprobare a Structura Spitalului Municipal Gherla revine autorității administrației publice locale, prin structura cu atribuții specifice în domeniu, respectiv Consiliul Local al Municipiului Gherla.

In ceea ce privește oportunitatea si necesitatea adoptării Proiectului de hotărâre privind aprobarea Structurii Spitalului Municipiului Gherla,  arătam ca aceasta se justifica si prin prisma faptului ca a fost aprobata modificarea structurala a Spitalului Municipal Gherla prin adresa Ministerului Sănătății nr. XI/A/Reg.1/10574/IM/773/07.05.2021 înregistrata la Primăria Municipiului Gherla cu nr. 7468/19.05.2021. Totodată va aducem la cunoștința faptul ca luna iunie este luna de contractări, ce stau la baza funcționarii si finanțării spitalului in semestrul II al anului 2021.

Având in vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Proiectul de hotărâre privitor la Structura Spitalului Municipiului Gherla.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 8401/55/08.06.2021
 

HOTĂRÂREA  NR.          din 

privind aprobarea structurii organizatorice a

Spitalului Municipal Gherla 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Gherla;

Examinând referatul de specialitate întocmit de Primarul Municipiului Gherla; 

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

In temeiul adresei Ministerului Sănătății nr. XI/A/Reg.1/10574/IM/773/7.05.2021 înregistrata la Primăria Municipiului Gherla cu nr. 7468/19.05.2021;

Văzând reglementările Art. 172 Alin (7) si Art. 180 Alin (1) litera d) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicata cu modificările si completările ulterioare precum si a HG 144/2010 privind organizarea si funcționarea Ministerului Sănătății cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere prevederile art. 18 din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației punice locale, cu modificările si completările ulterioare, Art. 15 litera d) din anexa la HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008, precum si Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Gherla nr. 1695/17.03.2021 ;

In temeiul dispozițiilor Codului Administrativ Art. 129 alineatul 2 litera a) si d) alineatul 7 litera c), Art. 139 alineatul 1 si 2 din Ordonanța de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică extraordinară de lucru;

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.  1  Se aproba structura organizatorica a Spitalului Municipal Gherla conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuternicește Autoritatea Executiva si Spitalul Municipal Gherla.

INIȚIATOR

PRIMAR

                                                                                         AVIZEAZĂ

SECRETAR GENERAL UAT

 

Anexa 1

                                                                                           

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 8407/08.06.2021


 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții al Spitalului Municipal Gherla


 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții al Spitalului Municipal Gherla


 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 08.06.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 08.06.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 


 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

 

 ROMÂNIA                                       

JUDETUL CLUJ                                    

MUNICIPIUL GHERLA                                                   

Nr. 8388/08.06.2021

 

REFERAT

 

privind  aprobarea Organigramei și Statului de funcții

al Spitalului Municipal Gherla

 

Prin solicitarea Spitalul Municipal Gherla s-a depus catre Consiliul Local al Municipiului Gherla  a Organigramaei  şi a Statului de personal al Spitalului Municipiului Gherla, in vederea aprobarii.

In conformitate cu prevederile art.129 alineatul 2 lit. c) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  consiliul local  "  aprobă, in conditiile legii, la propunerea primarului … organigrama si  statul de funcţii ale  aparatul de specialitate al primarului,  ale institutiilor si serviciilor publice de interes local…”.

Potrivit dispozitiilor  art.15 din H.G nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locala, cu modificarile si completarile ulterioare, competenta de aprobare a Organigramei si Statului de functii al Spitalului Municipal Gherla revine autorității administrației publice locale, prin structura cu atribuții specifice în domeniu, respectiv Consiliul Local al Municipiului Gherla.

Propunerea de Organigrama si Stat de functii formulata de catre Spitalul Municipal Gherla se incadreaza in  prevederile Ordinului MS nr. 632/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipiului Gherla si încadrarea, conform prevederilor Ordinului MS nr. 1224/2010 - privind  aprobarea  normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, in numărul maxim de posturi, adică 174 posturi, din care 11 posturi de conducere.

In ceea ce privește oportunitatea si necesitatea adoptării Proiectului de hotărâre privind aprobarea Organigramei  şi a Statului de personal al Spitalului Municipiului Gherla,  arătam ca aceasta se justifica si prin prisma faptului ca a fost aprobata modificarea structurala a Spitalului Municipal Gherla prin adresa Ministerului Sănătății nr. XI/A/Reg.1/10574/IM/773/07.05.2021 înregistrata la Primăria Municipiului Gherla cu nr. 7468/19.05.2021. Totodată va aducem la cunoștința faptul ca luna iunie este luna de contractări ce stau la baza funcționarii si finanțării spitalului in semestrul II al anului 2021.

Având in vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Proiectul de hotărâre privind Organigrama  şi a Statul de personal al Spitalului Municipiului Gherla.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 8406/56/08.06.2021
 

HOTĂRÂREA  NR.          din 

privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții al

Spitalului Municipal Gherla


 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții al Spitalului Municipal Gherla înaintat in baza solicitări nr…………;

Examinând Referatul de aprobare întocmit de Primarul Municipiului Gherla; 

Analizând Raportul de specialitate al Direcției RUNOS, 

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Văzând reglementările Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicata cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere prevederile art. 16 din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației punice locale, cu modificările si completările ulterioare, Art. 15 din HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008;

In conformitate cu OMS nr. 632/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Gherla precum si a adresei Ministerului Sănătății nr. XI/A/Reg.1/10574/IM/773/7.05.2021 înregistrata la Primăria Municipiului Gherla cu nr. 7468/19.05.2021;

In temeiul dispozițiilor Codului Administrativ Art. 129 alineatul 2 litera c) din Ordonanța de Urgenta 57/2019, Consiliul Local;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică extraordinară de lucru :

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.  1  Se aproba Organigrama si Statul de funcții al Spitalului Municipal Gherla conform anexelor 1 si 2 ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Autoritatea Executiva si Spitalul Municipal Gherla.

INIȚIATOR

PRIMAR 

                                                                                         AVIZEAZĂ

SECRETAR GENERAL UAT

 

Anexa 1

                                                                                           

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 8380/08.06.2021


 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și bugetului activităților autofinanțate pe anul 2021 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și bugetului activităților autofinanțate pe anul 2021


 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 08.06.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 08.06.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 


 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

MUNICIPIUL GHERLA

Nr 8356/07.06.2021


 

REFERAT

Privind rectificarea bugetului local si bugetul activitatilor autofinantate pe anul 2021

 

Prin HCL 50/2021 a Consiliului Judetean Cluj s-a aprobat pentru Spitalul Municipal Gherla suma de 150 miilei pentru dotari independente, cuprinsa in bugetul judetului Cluj pe trimestrul al II -lea. Spitalul municipal Gherla a solicitat sume de la Consiliul Judetean pentru dotari cu aparatura pentru sectiile spitalului.

Pentru a putea demara actiunea de achizitie a acestor aparaturi trebuie cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli resursele financiare necesare imprejurare in care se justifica urgenta adoptarii prezentului proiect de Hotarare..

Fiind vorba de achizitia unor mijloace fixe acestea reprezinta investitii, iar sumele se cuprind in buget la sectiunile de dezvoltare, necesitand totodata modificarea listei de investitii care este anexa la buget.

De la directia de sanatate publica au fost decontate cheltuieli cu centru de vaccinare in suma de 135 mii lei. Aceste sume se cuprind in buget dupa incasarea lor , ca urmare veniturile bugetului local vor creste cu aceste sume. De asemenea la taxa auto persoane juridive incasarile de la aceasta data au depasit prevederile anuale ca urmare am crescut prevederile anuale cu 60 mii lei.

In anexele 1,2,3,si 4 sunt prezentate aceste modificari.

Avand in vedere cele de mai sus propun aprobarea rectificarii bugetului local bugetului activitatilor autofinantale si a liste de investitii conform anexelor prezentate.
 

PRIMAR

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 8377/54/08.06.2021

 

PROIECT DE HOTARARE

  HOTĂRÂREA NR.           din  

privind aprobarea rectificării bugetului local și bugetului activităților autofinanțate pe anul 2021

 

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la  aprobarea  rectificarii  bugetului  local si bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2021

Avand in vedere  referatul nr.8356/07.06.2021 privind aprobarea  rectificarii  bugetului  local si bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2021 si raportul de specialitate al Directiei economice nr. 8368/07.06.2021, HCL 50/2021 a Consiliului Judetean Cluj şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extaordinară de lucru :

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 care la partea de venituri înregistrează suma de  60 145.12 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de 65 334,11 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 31 142.31 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 34 191.8 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2021 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2021  care inregistreză  la partea de venituri suma de 21 709.25 mii lei si la partea de  cheltuieli  suma de 21 860,00   mii lei conform anexei nr.4.

Art 4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.


 

                                             PRIMAR

 

AVIZEAZA

  SECRETAR GENERAL

 

 

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 7603/21.05.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din  HCL nr. 94/06.11.2020 referitoare organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherla

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din  HCL nr. 94/06.11.2020 referitoare organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.05.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.05.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

--------------------

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr.   7588/21.05.2021                                                      

                                                                   

REFERAT

privind modificarea art. 2 din  HCL nr. 94/06.11.2020  referitoare

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherla

 

 

Prin HCL 94 /06.11.2020 s-a aprobat organizarea comisiilor locale al Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Componența comisiilor de specialitate este următoarea:

Comisia pentru amenajarea teritoriului și  urbanism : M. M. M., P. F., B. V., M. T., M. D.-C..

  -Comisia de învățământ, cultură, sport, sănătate, familie, social, protecție socială : C.-B. R., B. A.-E.,  P. R. A., R. I.-C., S. C.. 

 -Comisia juridică și de disciplină : F. G.-V., M. L. – P., R. I.-C., N. I., V. A.-I.. 

  -Comisia economică – financiară : M. M.-D., B.-B. K.-E., O. A., P.L. - Z. , A. G..

 

Avand în vedere demisia consilierilor locali R. I.-C. si  F. G.-V. se impune modificarea componentei următoarelor comisii :

 • Comisia de învățământ, cultură, sport, sănătate, familie, social, protecție socială din care făcea parte doamna R. I.-C.
 •  Comisiei juridică și de disciplină din care a făcut parte dl. F. G.-V. și dna R. I.-C..

 

PRIMAR

 

------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 7602/51/21.05.2021

                                          

                

 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind modificarea art. 2 din  HCL nr. 94/06.11.2020  referitoare

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherla

 

 

            Având în vedere propunerile privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii economico-sociale;

           Având în vedere referatul de aprobare nr.7588/21.05.2021 , precum și raportul de specialitate întocmit de către Secretarul General UAT Gherla cu nr. 7589/21.05.2021;

            Văzând prevederile cuprinse în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Gherla aprobat prin HCL nr. 67/2019, modificat prin HCL nr. 52/2020;

            În temeiul prevederilor art. 124; 196, alin. 1,lit. a din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ;

 Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta :

 

H O T Ă R Â R E :

 

            Art.1 Componența comisiilor de specialitate este următoarea :

                        Comisia de învățământ, cultură, sport, sănătate, familie, social, protecție socială : C.-B. R., B. A.-E.,  P. R. A., _____________, S. C..

             Comisia juridică și de disciplină : _________, M. L.– P., ____________, N. I., V. A.-I..

Componența celorlalte comisii de specialitate rămân neschimbate. 

 Art.2  Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Cluj, Primarului Municipiului Gherla precum și persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre.

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                                       AVIZEAZĂ

                                                                                                      SECRETAR GENERAL UAT

                                        

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 7619/21.05.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a Statului de Funcții a SC ADP Gherla SA

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a Statului de Funcții a SC ADP Gherla SA

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.05.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.05.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr.   7609/21.05.2021

                                                                   

REFERAT

privind aprobarea  organigramei și a Statului de Funcții a SC ADP Gherla SA

 

Prin cererea cu nr. 7558/21.05.2021 și nota de fundamentare, SC ADP Gherla SA solicită promovarea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea organigramei și a Statului de funcții a societății .

Analizând Statutul Societății rezultă că potrivit art. 17 alin.1 lit. B , consiliul de administrație al societății aprobă organigrama după ce a obținut avizul favorabil al acționarului unic care este Municipiul Gherla .

Dimensionarea  și organizarea Statului de funcții și a organigramei a fost realizată de către SC ADP SA , ținând seama de necesitățile, specificul activității și obiectivele societății.

În aceste condiții supunem atenției Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea  organigramei și a Statului de Funcții a SC ADP Gherla SA.

 

 

PRIMAR

---------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 7611/53/21.05.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei și a Statului de Funcții a SC ADP Gherla SA

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea  organigramei și a Statului de Funcții a SC ADP Gherla SA proiect din inițiativa autorității executive,

             Examinând referatul  Primarului Municipiului Gherla nr. 7609/21.05.2021 și Raportul de specialitate cu nr.  7610/21.05.2021 întocmit de Direcția RUNOS

Având în vedere dispozițiile art.17.1 din Actul Constitutiv al SC ADP Gherla SA

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2),  lit. a), alin. 3 lit. C ), art. 196 alin.1 lit. a), din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GHERLA, întrunit în ședință de lucru adoptă prezenta :

HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Se avizează favorabil organigrama și Statul de funcții al  SC ADP Gherla SA  cu sediul în Gherla str. Gelu nr. 7 JUD. Cluj J12/112/1991 conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație  a SC ADP Gherla SA.

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Jud. Cluj, Primarului Municipiului Gherla, ADP Gherla SA .

           

 INITIATOR: PRIMAR                  Avizează: SECRETAR GENERAL UAT

 

 ANEXA1 ORGANIGRAMA ADP

 ANEXA 2 STAT DE FUNCȚII ADP

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 7595/21.05.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 104 mp cu nr. cadastral 56005, 56 mp cu nr. cadastral 56003 și 344 mp cu nr. cadastral 55595 situate în Municipiul Gherla

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 104 mp cu nr. cadastral 56005, 56 mp cu nr. cadastral 56003 și 344 mp cu nr. cadastral 55595 situate în Municipiul Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.05.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.05.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr.  7522 din 20.05.2021

                                                                                                                              

 

 

REFERAT

privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 104 mp cu nr. cadastral 56005, 56 mp cu nr. cadastral 56003 și 344 mp cu nr. cadastral 55595 situate în Municipiul Gherla

 

Prin cererea nr. 7218 din 14.05.2021, d.nu H. M. domiciliat în localitatea Hășdate, în calitate de proprietar asupra imobilelor situate în Municipiul Gherla, înscrise în CF nr.56005 cu nr. cadastral 56005, CF 56003 cu nr. cadastral 56003 și CF nr. 55595 cu nr. cadastral 55595, solicită analizarea drepturilor în vederea transferării dreptului de proprietate prin donație a suprafețelor de teren în suprafață de 104 mp cu nr. cadastral 56005, 56 mp cu nr. cadastral 56003 și 344 mp cu nr. cadastral 55595, cu categoria de folosință fâneață, desprinse din parcelele mamă (52274 și 55533) de la subsemnatul către Municipiul Gherla în vederea clarificării str. Codrului și realizării drumului conform PUZ, lotizări locuințe str. Tineretului din Municipiul Gherla , aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr. 32 din 27.03.2007.

Având în vedere cele mai sus prezentate, propun aprobarea acceptării donației suprafețelor de 104 mp cu nr. cadastral 56005, 56 mp cu nr. cadastral 56003 și 344 mp cu nr. cadastral 55595 în vederea clarificării str. Codrului și amenajarea drumurilor conform PUZ, lotizări locuințe str. Tineretului aprobat de către  Consiliul Local prin HCL nr. 32/27.03.2007 și trecerea terenului dobândit în proprietate publică a Municipiului Gherla.

 

 

                                                                                                           Inițiator,

                                                                                                             Primar,

----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 7592/49/21.05.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 104 mp cu nr. cadastral 56005, 56 mp cu nr. cadastral 56003 și 344 mp cu nr. cadastral 55595 situate în Municipiul Gherla

 

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 104 mp cu nr. cadastral 56005, 56 mp cu nr. cadastral 56003 și 344 mp cu nr. cadastral 55595 situate în Municipiul Gherla, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 7522 din 20.05.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin. 2, lit.c, art.139, alin.2, art. 291 alin.3 lit.a și art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Municipiul Gherla acceptă donația  suprafețelor de teren de 104 mp cu nr. cadastral 56005 cu categoria de folosință arabil, 56 mp cu nr. cadastral 56003 cu categoria de folosință arabil și 344 mp cu nr. cadastral 55595 cu categoria de folosință fâneață, situate în intravilanul Municipiului Gherla.

Art. 2 Se aprobă trecerea terenurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, în proprietate publică a Municipiului Gherla, cu categorie de folosință drum.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, D. I.-O. cu semnarea actului de donație la Notarul Public.

Art. 4 Se aprobă plata tuturor cheltuielilor efectuate operațiunilor de transfer al proprietății în sarcina Primăriei Municipiului Gherla.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                               AVIZEAZĂ

                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

              


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 7599/21.05.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 99 mp cu nr. cadastral 55977 și 11 mp cu nr. cadastral 55978 situate  în Municipiul Gherla

 

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 99 mp cu nr. cadastral 55977 și 11 mp cu nr. cadastral 55978 situate  în Municipiul Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.05.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.05.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 7506 din 20.05.2021

                                                                                                                                 

 

REFERAT

privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 99 mp cu nr. cadastral 55977 și 11 mp cu nr. cadastral 55978 situate în Municipiul Gherla

 

Prin cererea nr. 6964 din 10.05.2021doamna R. A. -prin reprezentant legal R. I. cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca în calitate de proprietară asupra imobilelor situate în Municipiul Gherla, înscrise în CF nr. 55977 cu nr. cadastral 55977 și CF nr. 55978 cu nr. cadastral 55978, solicită analizarea drepturilor  în vederea transferării dreptului de proprietate prin donație a suprafețelor de teren de 99 mp cu nr. cadastral 55977 și 11 mp cu nr. cadastral 55978,  cu ramura de folosință arabil, desprinse din parcela mamă (51063) de la subsemnată către Municipiul Gherla în vederea realizării str. Oltului conform prevederilor PUZ str. Apei aprobat prin HCL nr. 29 din 27.03.2007.

Având în vedere cele mai sus prezentate, propun aprobarea acceptării donației suprafețelor de teren  de 99 mp cu nr. cadastral 55977 și 11 mp cu nr. cadastral 55978 în vederea amenajării str. Oltului și str. Apei, conform PUZ str. Apei aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr.29 din 27.03.2007 și trecerea terenului dobândit în proprietatea publică a Municipiului Gherla.

 

 

                                                                                                           Inițiator,

                                                                                                             Primar,

----------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 7598/50/21.05.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 99 mp cu nr. cadastral 55977 și 11 mp cu nr. cadastral 55978 situate  în Municipiul Gherla

 

 

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 99 mp cu nr. cadastral 55977 și 11 mp cu nr. cadastral 55978 situate  în Municipiul Gherla, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 7506 din 20.05.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin. 2, lit.c, art.139, alin.2, art. 291 alin.3 lit.a și art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Municipiul Gherla acceptă donația suprafețelor de teren de 99 mp cu nr. cadastral 55977 cu categorie de folosință arabil și 11 mp cu nr. cadastral 55978 cu categorie de folosință arabil, situate  în Municipiul Gherla.

Art. 2 Se aprobă trecerea terenurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Gherla cu noua categorie de folosință drum.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, D. I.-O. cu semnarea actului de donație la Notarul Public.

Art. 4 Se aprobă plata tuturor cheltuielilor efectuate operațiunilor de tranfer al proprietății în sarcina Primăriei Municipiului Gherla.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                               AVIZEAZĂ

                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

 

 

              


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 7580/21.05.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Gherla a Auditorului financiar statutar al SC ADP Gherla SA

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Gherla a Auditorului financiar statutar al SC ADP Gherla SA

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.05.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.05.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 7540/20.05.2021

 REFERAT

privind propunerea Consiliului de Administrație al SC ADP SA Gherla de numire a auditorului financiar statutar al societății SC ADP Gherla SA

 

Având în vedere împrejurarea că mandatul auditorului financiar al SC ADP Gherla SA a expirat și Hotărârea nr. 2/CA/17.03.2021 a Consiliului de Administrație al Societății ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC GHERLA S.A (ADP GHERLA), prin care s-a aprobat numirea auditorului statutar – Societatea PRIM AUDIT S.R.L., CUI 14479923, J40/11798/2004, cu sediul în București, sector 5, Str. Dumbravei Noua nr. 9, Bl M16A, Ap.12, reprezentată de d-na T. L. în calitate de administrator cu drepturi depline, pe o durată de 3 ani, se impune aprobarea încheierii unui contract prin care să fie auditate situațiile financiare ale societății pe acțiuni cu capital de stat SC ADP Gherla SA.

Procesul de selecție a auditorului s-a derulat potrivit dispozițiilor legale, conform art. 48 din OUG nr. 190/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Rezultatul procesului de selecție, în urma solicitării de oferte, a fost cuprins în Procesul-verbal al Consiliului de Administrație al ADP Gherla din data de 17.03.2021, prin care s-a aprobat numirea auditorului statutar.

Potrivit dispozițiilor art. 19 alin.1 din Actul Constitutiv al societății, Auditorul Financiar va fi numit printr-o hotărâre a Adunării generale a acționarilor la propunerea Consiliului de Administrație. Propunere care va fi cuprinsă într-o hotărâre de consiliu local.

Propunerile cuprinse în hotărârea de consiliu nu pot fi altele decât cele rezultate în urma derulării procesului de selecție desfășurat și cuprins în procesul-verbal arătat mai sus, oferta aleasă fiind cea mai avantantajoasă din cele prezentate.

De asemenea consiliul local nu poate modifica rezultatul procesului de selecție prin invalidarea  unei persoane selectate de către comisia de selecție.

Având în vedere că procedura de selecție s-a desfășurat cu respectarea dispozițiilor legale, pentru derularea în continuare a procesului de numire a auditorului statutar, în conformitate cu prevederile art. 160 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 47 alin.  (1) din OUG nr. 109/2011, propunem adoptarea unei hotărâri de consiliu local de aprobare a auditorului statutar numit de către Consiliul de administrație al SC ADP Gherla SA, respectiv a societății desemnate - PRIM AUDIT S.R.L., cu datele de identificare de mai sus.

  

INIȚIATOR

 

------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 7579/47/21.05.2021

 

                                     PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Gherla a Auditorului financiar statutar al SC ADP Gherla SA

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind propunerea Consiliului de Administrație a SC ADP Gherla SA de numire a auditorului financiar statutar, proiect din inițiativa autorității executive,

             Examinând referatul de necesitate al Primarului Municipiului Gherla nr. 7540/20.05.2021 și Raportul de specialitate cu nr.  7546/20.05.2021 întocmit de Consilier juridic al UAT Gherla V. L. R.;

Având în vedere dispozițiile art. 19.1 din Actul Constitutiv al SC ADP Gherla SA – raportat la prevederile art. 160 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 47 alin.  (1) din OUG nr. 109/2011,

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. 3, lit. c), alin. (14), art. 196 alin.1 lit. a), din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GHERLA, întrunit în ședință de lucru adoptă prezenta :

HOTĂRÂRE:

 

Art.1.  Se propune aprobarea auditorului financiar statutar al SC ADP Gherla SA cu sediul în Gherla str. Gelu nr. 7 JUD. Cluj J12/112/1991 în persoana Societății PRIM AUDIT S.R.L., cu sediul în București, sector 5, Str. Dumbravei Noua nr. 9, Bl M16A, Ap.12, CUI 14479923, J40/11798/2004, reprezentată de d-na T. L. în calitate de administrator cu drepturi depline, pe o durată de 3 ani :

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Adunarea Generală a SC ADP Gherla SA.

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Jud. Cluj, Primarului Municipiului Gherla, ADP Gherla SA și persoanelor nominalizate la art.1.

           

 INITIATOR: PRIMAR                  Avizează: SECRETAR GENERAL UAT

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 7395/18.05.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.03.2021

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.03.2021

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.05.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.05.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

--------------------

Nr.7329/17.05.2021

 

REFERAT

 

Privind aprobarea proiectului de hotarare referitor la abrobarea contului de executie la 31.03.2021 a bugetului local

 

 

            In conformitate cu prevederile legii 273/2006 privind finantele publice locale, trimestrial trebuie prezentat in sedinta publica contul de executie al bugetului local pentru analiza si aprobare.

Conform art 49 alin  (12)din din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale „În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

    a) să nu înregistreze plăţi restante;

    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.”

La data de 31.03.2021 executia bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Gherla se prezinta astfel:

La partea de venituri avem incasari in suma de, 16,694,668 lei detaliate in anexa 1.

La partea de cheltuieli sunt inregistrate plati in valoare de 7,039,184 lei detaliate in anexa 2.

            La activitatile autofinantate executia bugetara la 31.03.2021 se prezinta astfel:

            La partea de venituri avem incasari in suma de 4,938,322 lei detaliate in anexa 3.

            La partea de cheltuieli sunt inregistrate plati in valoare de  4,713,182lei detaliate in anexa 4.

Municipiul Gherla nu inregistreaza plati restante la data de 31.03.2021.

            Excedentul  bugetului  local  al  Municipiului  Gherla  la  data  de 31.03.2021 este de 9,655,484 lei,  iar  excedentul bugetului activitatilor   autofinantate  este  de   225,140 lei.

            Situatiile financiare ale municipiului Gherla sunt intocmite cu respectarea prevederilor legale in domeniu financiar-contabil.

Ca urmare propun :

 • aprobarea contului de executie a bugetului local, al bugetului activitatilor autofinantate, la 31.03.2021 conform anexelor atasate.

 

  

     PRIMAR 

 

 

-------------------------------------

 ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 7394/46/18.05.2021

 

                                                       PROIECT

                          HOTARAREA NR .       /  .05 .2021

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al

Municipiului Gherla la 31.03.2021

 

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 31.03.2021 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa primarului Municipiului Gherla;

Avand in vedere referatul nr. 7329/17.05.2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.03.2021 si vazand Raportul de specialitate nr. 7330/17.05.2021  al Directiei economice;

      Tinand cont de prevederile  art.49 alin. (12) din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) litera b) si alin. (4) litera a)  si art. 139 alin. 3, litera a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative, Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru adoptă prezenta

 

                                                    

                                                             HOTARÂRE:

 

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 31.03.2021 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 16 694 668 lei, iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de  7 039 184 lei,  conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al activităţilor autofinanţate la 31.03.2021,  inregistrând la partea de venituri încasări in  suma de 4 938 322 lei, iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de 4 713 182 lei conform anexelor 3 si 4 la prezenta hotărîre.

Art.3 : Se aproba situaţiile financiare ale Municipiului Gherla la 31.03.2021 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si al bugetului activităţilor autofinanţate, la 31.03.2021;

Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

 

                                   

                                       PRIMAR

                                                                           

                                                                                                                          AVIZEAZA

                                                                                                                  SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                        

 anexa 1 venituri buget local

 anexa 2 chelt.buget local

 anexa 3 venituri autofinantate

 anexa 4 chelt.autofinantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 4402/23.03.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea

unui proiect de hotărâre pentru aprobarea majorării tarifelor pentru activitatea de transport în regim de taxi pe raza municipiului Gherla

 

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre pentru aprobarea majorării tarifelor pentru activitatea de transport în regim de taxi pe raza municipiului Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 23.03.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

-------------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR. 4398/23.03.2021

 

 

REFERAT PRIVIND MAJORAREA TARIFELOR MAXIMALE PENTRU ACTIVITATEA DE TAXIMETRIE

           

           

 

            Primăria mun. Gherla a primit cererea de majorare a tarifelor pentru activitatea de taximetrie din partea SC TRAVEL TAXI SRL, cu sediul în Hăşdate nr. 95, prin administratorul acesteia, dl. M. V.-G.. Această cerere este însoţită de o listă cu transportatorii care aderă la această solicitare, listă care cuprinde 37 de semnături, reprezentând 49 de autorizatii taxi adica peste 50% din totalul autorizatiilor.

            Cererea este  insotita de memoriul tehnico-economic pentru justificarea propunerii de modificare a tarifelor in conformitate cu prevederile Ordinului nr.243/2007 privind normele metodologice de ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public de persoane sau marfuri in regim de taxi. Conform acestei documentatii se solicita aprobarea unor tarife de distanta maximale astfel:

            Analizand cererea  si documentele justificative depuse și avand in vedere tarifele maximale actuale aplicabile consideram ca se impune o modificare a acestora  tinand cont de  modificarile de natura economica din ultimii ani. Actualele tarife sunt

TARIF

ZI

NOAPTE

UM

PORNIRE

2,3

2.3

lei

INTERIOR

2.3

2,5

Lei/km

EXTERIOR

2,3

2,5

Lei/km

STAŢIONARE

23

25

Lei/oră

 

si au fost aprobate in iunie 2018 data de la care salariul minim a crescut de la 1900 la 2300 lei precum si cresterea preturilor la unele bunuri si servicii necesare pentru functionarea in conditii optime a serviciilor de transport public persoane in regim de taxi sunt argumente pentru aceasta modificare. Totusi in memoriu justificativ atasat cererii se observa unele elemente de cost stabilite avand in vedere preturile cele nai mari de pe piata(ex. anvelope la pret de 400lei/buc in conditiile in care se gasesc pe piata anvelope sub 200lei/buc in aceleasi conditii de garantie) astfel daca toate elementele de cost ar fi armonizate la valorile medii de pe piata rexultatul final ar fi altul in sensul ca s-ar putea stabili tarife mai mici.

De altfel din verificari efectuate la alte UAT-uri din judet se observa ca aceste tarife sunt oarecum apropiate ca valori:

 • Cluj Napoca    2,95 lei/km pe timp de zi 3,25 lei /km pe timp de noapte – stabilit 2019
 • Dej                  3,00 lei/km pe timp de zi 3,20 lei /km pe timp de noapte – stabilit 2020

 

 

Dupa discutiile purtate cu solicitantii acestor modificari s-a ajuns la concluzia acceptata de toata lumea ca aceste tarife sa fie modificate conform valorilor din tabelul de mai jos

             În consecinţă, propunem următoarele tarife maximale pentru activitatea de taximetrie:

 

TARIF

ZI

NOAPTE

UM

PORNIRE

3,00

3,25

lei

DISTANTA

3,00

3,25

Lei/km

STAŢIONARE

30

32,5

Lei/oră

 

 

 

PRIMAR

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------

 

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ                                        

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 4401/30/23.03.2021

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.

Pentru aprobarea majorării tarifelor pentru activitatea de transport în regim de taxi pe raza municipiului Gherla

 

Luand in dezbatere proiectul de hotarare pentru aprobarea majorării tarifelor pentru activitatea de transport persoane în regim de taxi pe raza municipiului Gherla, în baza  Legii nr. 38/2003, privind transportul in regim de taxi si de închiriere, cu modificarile si completarile ulterioare – proiect din initiativa primarului;

Examinând referatul primarului cu nr. 4398/23.03.2021 și raportul de specialitate al Directiei economice nr. 4399/23.03.2021 prin care se propune aprobarea tarifelor maximale pentru activitatea de transport persoane în regim de taxi pe raza municipiului Gherla.

Văzînd avizele favorabile ale comisiilor  de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 13 lit. b) și 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum și ale art. 6 alin. (1) lit. c), art. 10, art. 12 alin. (1) lit. b) și art. 17 alin. 2 din Ordinul ANRSC nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi;

În temeiul art.129 alin.(2) litera b) si alin.(4) litera c) si art.139 alin.(3) litera a), art. 196 al. 1 lit. a din Ordonanta de urgenta nr.57/3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru adopta prezenta

 

 

HOTĂRÂRE

 

             Art. 1. Se aprobă tarifele maximale pentru activitatea de transport persoane în regim de taxi, astfel:

Toate tarifele contin TVA.

            Art.2. Incepand cu data adoptarii prezentei Hotarari isi inceteaza aplicabilitatea HCL

nr. 46/2018

            Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  se încredințează Direcția Economică.

 

 

                                             PRIMAR

                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                                       

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 7263/17.05.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 28.05.2021

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 28.05.2021

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 17.05.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 17.05.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

-----------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 7233/17.05.2021

      

REFERAT

 

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA  în vederea reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 28.05.2021

 

Prin adresa cu nr. 6454/28.04.2021 Centrul Agro Transilvania Cluj SA  a comunicat  Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 28.05.2021, în vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.

Analizând ordinea de zi comunicată apreciem că se impune mandatarea domnului consilier A. G. în vederea votării pentru la toate punctele de pe ordinea de zi  mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA  în vederea reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 28.05.2021.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

---------------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 7261/43/17.05.2021

 

PROIECT DE HOTARÂRE

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA în vederea reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 28.05.2021

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA în vederea reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 28.05.2021;

Examinând referatul  nr. 7233/17.05.2021 întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizul comisiei juridice al Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 212 alin.1 , art. 215 alin.3 art. 217 alin. 1,3,4 și art. 220 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.3 litera d),  art. 131 art. 133 și 196  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codului Administrativ;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se mandatează domnul A. G., consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA din data de 28.05.2021, în sensul de a vota pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.

 

Art. 2 Centrul Agro Transilvania Cluj SA va comunica hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară acționarilor societății, Consiliului local al Municipiului Gherla.

 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. A. G. și  Centrul Agro Transilvania Cluj SA.

 

                                                                  INIȚIATOR

                                                                           PRIMAR

 

 

 

                                                                                                                                                     AVIZEAZĂ 

                                                                                                                                        SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                                          R. M. 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 7268/17.05.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Societatea TETAROM SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 28.05.2021

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Societatea TETAROM SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 28.05.2021

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 17.05.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 17.05.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

--------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 7235/17.05.2021 

 

 

 

 

REFERAT

 

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Societatea TETAROM SA  în vederea reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 28.05.2021

 

 

Prin adresa cu nr. 6536/28.04.2021 a comunicat Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 28.05.2021, în vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.

Analizând ordinea de zi comunicată apreciem că se impune mandatarea domnului consilier B. A.-E.  în vederea votării pentru la toate punctele de pe ordinea de zi  mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Societatea TETAROM SA  în vederea reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 28.05.2021.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

---------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 7267/44/17.05.2021

 

PROIECT DE HOTARÂRE

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Societatea TETAROM SA în vederea reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 28.05.2021

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Societatea TETAROM SA în vederea reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 28.05.2021;

Examinând referatul  nr. 7235/17.05.2021 întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizul comisiei juridice  a Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 212 alin.1 , art. 215 alin.3 art. 217 alin. 1,3,4 și art. 220 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale , republicată , cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.3 litera d),  art. 131 art. 133 și 196  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codului Administrativ;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se mandatează domnul  B. A.-E., consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Ordinare a Societății  TETAROM SA  din data de 28.05.2021, în sensul de a vota pentru punctele  înscrise pe ordinea de zi.

 

Art. 2 Societatea TETAROM SA va comunica hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară acționarilor societății, Consiliului local al Municipiului Gherla.

 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. B. A.-E. și  Societatea TETAROM SA.

 

                                                                  INIȚIATOR

                                                                           PRIMAR

 

 

                                                                                                                                                      AVIZEAZĂ 

                                                                                                                                        SECRETAR GENERAL UAT

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 7277/17.05.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 28.05.2021

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 28.05.2021

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 17.05.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 17.05.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

----------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 7237/17.05.2021

 

REFERAT

 

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vederea reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 28.05.2021

 

 

Prin adresa cu nr. 6816/06.05.2021 Compania de Apă Someș SA a comunicat  Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 28.05.2021, în vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.

Analizând ordinea de zi comunicată apreciem că se impune mandatarea domnului consilier M. M. M.  în vederea votării pentru la toate punctele de pe ordinea de zi  mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la  Compania de Apă Someș SA în vederea reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 28.05.2021.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

--------------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 7276/45/17.05.2021

 

PROIECT DE HOTARÂRE

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vederea reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 28.05.2021

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vederea reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 28.05.2021;

Examinând referatul  nr. 7237/17.05.2021 întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizul comisiei juridice a Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 212 alin.1 , art. 215 alin. 3 art. 217 alin. 1,3,4 și art. 220 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.3 litera d),  art. 131 art. 133 și 196  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codului Administrativ;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se mandatează domnul M. M. – M., consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Companiei de Apă Someș SA din data de 28.05.2021, în sensul de a vota pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.

 

Art. 2   Compania de Apă Someș SA va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară acționarilor societății, Consiliului local al Municipiului Gherla.

 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. M. M. – M. și  Compania de Apă Someș SA.  

 

                                                                   INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

                                                                                                                                                     AVIZEAZĂ 

                                                                                                                                        SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                                          

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 7607/21.05.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 92/06.11.2020

privind constituirea comisiei de numărare și constatare a voturilor secrete

 

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 92/06.11.2020

privind constituirea comisiei de numărare și constatare a voturilor secrete

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.05.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.05.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

---------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 7591/21.05.2021

 

 

REFERAT

Pentru modificarea HCL nr. 92/06.11.2020

privind constituirea comisiei de numărare și constatare a voturilor secrete

 

 

Prin HCL nr.92/2020 s-a stabilit componența  comisiei de numărare și constatare a voturilor secrete din cadrul consiliului local al municipiului Gherla.

In urma demisiei domnului consilier F. G.-V. se impune completarea acestei comisii cu un alt consilier local.

In aceste condiții, pentru buna funcționare a  comisiei de numărare și constatare a voturilor secrete din cadrul consiliului local al municipiului Gherla  se impune alegerea unui alt consilier local care să facă parte din această comisie.

Față de acte împrejurări de fapt și de drept propun adoptarea proiectului de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 92/06.11.2020 privind constituirea comisiei de numărare și constatare a voturilor secrete.

 

 

INITIATOR

PRIMAR

----------------

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 7606/52/21.05.2021

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

Pentru modificarea HCL nr. 92/06.11.2020

privind constituirea comisiei de numărare și constatare a voturilor secrete

 

           

            Văzând referatul de aprobare nr.7591/21.05.2021 și raportul de specialitate nr. 7593/21.05.2021 întocmit de către Secretarul General UAT;

            În temeiul prevederilor art. 124 alin. 1, 2 și 5, art. 196 alin.1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, a administrației publice locale;

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință extraordinară, ca urmare a alegerilor autorităților administrației publice locale din 27.09.2020, adoptă prezenta :

 

 

H O T Ă R Â R E :

 

            Art.1 Se constituie Comisia de numărare și constatare a rezultatelor voturilor secrete exprimate în cadrul ședințelor Consiliului Local al Municipiului Gherla, care va avea următoarea componență :

            - ______________

            - P. F. din partea PNL

            - B. V. din partea PSD

            - P. L.-Z. din partea USR - PLUS

            - B.-B. K.-E. din partea UDMR.

 

            Art.2 Mandatul comisiei coincide ca durată cu mandatul consiliului local și va avea ca atribuții numărarea voturilor secrete exprimate în cadrul ședințelor consiliului local, constatarea rezultatului votului cuprinsă într-un proces verbal și comunicarea acesteia în plenul ședinței.

 

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Județului Cluj, Primarului Municipiului Gherla și persoanelor nominalizate la art. 1.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                                   AVIZEAZĂ

                                                                                                  SECRETAR GENERAL UAT

                                     

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 4220/19.03.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea

unui proiect de hotărâre privind Regulamentul

privind sprijinirea, îndrumarea, controlul asociatiilor de proprietari

si atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Gherla

 

 

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind Regulamentul

privind sprijinirea, îndrumarea, controlul asociatiilor de proprietari

si atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 19.03.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------------------

 

 

ROMÂNIA                                                                                                                             

JUDETUL CLUJ                                                                                                               

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 

Nr. 4214/19.03.2021

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE

 

a Proiectului de hotarare privind aprobarea

Regulamentului privind sprijinirea, îndrumarea, controlul asociatiilor de proprietari si atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Gherla

 

 

In conformitate cu dispozitiile art.10 alin (5) din Legea nr.196/2018  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, la propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, primarul, în baza unei hotărâri a consiliului local, sprijina, indruma, controleaza activitatea asociatiilor de proprietari si atestă  persoanele fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii.

Potrivit art.10 alin.(6) din acelasi act normativ, atestatul prevăzut la alin. (5) se emite în baza următoarelor documente:

    a) certificatul de calificare profesională pentru ocupaţia de administrator de condominii,

    b) cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune de natură economico-financiară;

    c) cazierul fiscal.

 

 

PRIMAR

-------------------

ROMÂNIA                                                                   

JUDEŢUL CLUJ                                                                          

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 4219/29/19.03.2021                                    

 

 

P R O I E C T   DE  H O T A R A R E

din  _______________ 2021

 

a Proiectului de hotarare privind

Regulamentul privind sprijinirea, îndrumarea, controlul asociatiilor de proprietari si atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Gherla

 

Avand in vedere

- Referatul de aprobare privind  aprobarea Regulamentului privind sprijinirea, îndrumarea, controlul asociatiilor de proprietari si atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Gherla, inregistrat sub nr.4214/19.03.2021;

- Raportul de specialitate de Directiei RUNOS, înregistrat sub nr. 4215/19.03.2021 prin care propune Consiliului Local al Municipiului Gherla aprobarea Regulamentului privind sprijinirea, îndrumarea, controlul asociatiilor de proprietari si atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Gherla;

- prevederile Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor;

-   prevederile Ordinului nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

In temeiul drepturilor conferite prin art.136, alin (1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si competarile ulterioare;

Consiliul Local al municipiului Gherla întrunit în şedinţa sa ordinară de lucru;

 

    

HOTARARE:

 

Art.1. Se aproba Regulamentul privind sprijinirea, îndrumarea, controlul asociatiilor de proprietari si atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Gherla, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2. Se imputerniceste Primarul Municipiului Gherla sa ateste persoanele fizice in vederea dobandirii calitatii de administrator condominii la propunerea Compartimentului Asociatii de proprietari din cadrul Directiei RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Directia RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla.

 

 

INIŢIATOR DE PROIECT

PRIMAR

 

 

                                                                                                          Avizează pentru legalitate,

                                                                                                             SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                  

Regulament condominii

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2616/19.02.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea

 unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situate intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiului Gherla

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre

pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situate intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiului Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 19.02.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------------

 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                              PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA         

NR..2612 / 19.02.2021

 

 

R E F E R AT

 

 

          Pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice

          situate intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiul Gherla

 

 

               Pentru asigurarea calității factorilor de mediu și stării de sănătate a populației Legea nr.24/2007 cu modificările și completările ulterioare reglementează administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților. Prin această lege , s-a urmărit luarea unor măsuri pentru protecția și conservarea spațiilor verzi și astfel s-au stabilit unele obligații ale persoanelor fizice și juridice cum ar fi: să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor și arbuștilor , să nu producă deteriorări ale aranjamentelor florale și ale gazonului, să nu producă distrugeri ale construcțiilor și instalațiilor utilitare și ornamentale existente, să nu ocupe cu construcții permanente spațiile verzi, să asigure integritatea refacerea și îngrijirea spațiilor verzi aflate în proprietatea lor , să coopereze cu autoritățile teritoriale și centrale pentru protecția mediului,  cu autoritățile administrației publice locale la toate lucrările preconizate în spațiile verzi și să facă propuneri pentru îmbunătățirea amenajării acestora, să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi, să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor, etc.

            Ordonanța Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, stabilește obligațiile și răspunderile care revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice, societăților comerciale, a altor persoane juridice și cetățenilor pentru buna gospodărire a municipiului.

            Accesul liber pentru recreere în spațiile verzi proprietate publică din municipiul Gherla, posibilitatea de a contribui la amenajarea spațiilor verzi, la întreținerea lor pentru asigurarea unui mediu sănătos reprezintă drepturi ale locuitorilor municipiului Gherla.

            Regulamentul privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situate în  municipiul Gherla, propus spre aprobare Consiliului Local are ca obiect :

 • administrarea spațiilor verzi publice din intravilanul municipiul Gherla
 • întreținerea spațiilor verzi din municipiul Gherla
 • încheierea cu persoane fizice/ juridice a unui acord de colaborare în vederea amenajării și

întreținerii cu titlu gratuit a unui spațiu verde în municipiul Gherla.

 • încheierea de protocoale de colaborare privind întreținerea spațiilor verzi publice existente

în zona cvartalelor de blocuri și în zona  instituțiilor

 

 • adoptarea de măsuri și norme privind întreținerea, amenajarea, conservarea, protejarea și

extinderea fondului vegetal din spațiilor verzi publice din intravilanul  municipiul Gherla

 • stabilirea de obligații și contravenții în domeniul protejării și conservării spațiilor verzi

publice din municipiul Gherla

 • stabilirea măsurilor și regulilor specifice privind protecția mediului. Contravenții in

domeniul protecției mediului în municipiul Gherla; obligațiilor cetățenilor, obligațiile asociațiilor de proprietari, obligațiile persoanelor juridice.         

        Faţă de acestea propun aprobarea  Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice  situate intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiul Gherla

 

 

 

                                                                            ÎNTOCMIT

           PRIMAR

-----------------------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 2615/26/19.02.2021

 

                                                                                                                                         P R O I E C T       

 

HOTĂRÂREA  NR._________/__________

 

          Pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice

          situate intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiul Gherla

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre Pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice  situate în intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiul Gherla  –  proiect din iniţiativa  primarului ;

               Examinând Referatul de aprobare nr. 2612/19.02.2021  întocmit de primarul Municipiului Gherla;

               Văzând avizele favorabile ale comisiei de specialitate  ale Consiliului local;

             Luând în considerare prevederile art.70 și a art.90 din O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului; prevederile art.5, art.8, art.12, art.15 și art.16 din Legea nr.24/2007 cu modificările și completările ulterioare privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, prevederile art.3 și 16 din Legea 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, legea apelor;

             În temeiul art.1, art.2 și art.15 din O.G nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

             În temeiul  art.129 alin.(7) lit.c, lit.g, lit.i, lit.j, lit.k,  și art.196 alin.(1)  lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

            Consiliul local al municipiul Gherla, intrunit în şedinţă ordinară de   lucru;     

 

HOTĂRĂȘTE

 

             Art.1.-  Se aprobă Regulamentul privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi  publice situate în intravilan , măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în municipiul  Gherla, Anexa 1 la prezenta hotărâre precum și Anexele 1.1, 1.2 și 1.3, parte integrantă a Regulamentului.

Art 2 .-  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează autoritatea executiv.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                                    AVIZAT

                                                                                                                  SECRETAR GENERAL UAT

 

 Anexa 1 Regulament Spatii Verzi Gherla

 Anexa 1.1  Regulament spatii verzi 

 Anexa 1.2  Regulament Spatii Verzi 

 Anexa 1.3  Regulament Spatii Verzi

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 7584/21.05.2021

 

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea

 Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Gherla

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea

Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.05.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.05.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

-----------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

ANUNȚ

 

 

                Având în vedere conținutul mare de pagini al anexelor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Gherla vă rugăm să vă adresați pentru studiere la Secretariatul Primăriei Municipiului Gherla, camera 28.

          Vă mulțumesc!

 

 

Întocmit

D. C. M. – consilier superior

 

----------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR. 7538/20.05.2021

 

Referat

 

Privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Gherla

 

 

             În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2007 cu modificările și completările ulterioare privind reglementare și administrarea spațiilor verzi, autoritățile administrației publice locale au obligația să țină evidența spațiilor verzi de pe teritoriul unităților administrative și în acest scop se înființează Registrele locale ale spațiilor verzi.

           Registrul spațiilor verzi s-a constituit pe baza normelor aprobate prin Ordin al ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr.1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi modificat prin Ordinul nr.1466/2010.

           Prin registrul local al spațiilor verzi au fost inventariate :

           Spații verzi publice cu acces nelimitat;

           Spații verzi pentru agrement;

           Spații verzi pentru protecția cursurilor de apă;

           Spații verzi de folosință specializată.           

 • Terenuri și spații verzi compacte: amplasament, suprafață categorie, specii de arbori

existenți, diametru, înălțime, stare de viabilitate, grad de întreținere;

 • Arbori: coordonatele poziționării arborilor , număr unic de identificare, amplasament,

specie, diametru, înălțime, stare de viabilitate, grad de întreținere;

 • Arbuști: coordonatele poziționării, amplasament, număr unic de identificare, specie,

diametru, înălțime, evaluare stare de viabilitate;

 • Garduri vii: amplasament,  specie, înălțime, stare viabilitate;

            Registrul spațiilor verzi asigură suport decizional al autorității administrației publice, în activitatea de reglementare urbană și în gestionarea fondului verde al municipiului Gherla ( toaletări, tăieri, plantări, replantări).

          Autoritatea executivă va actualiza Registrul local al spațiilor verzi din Municipiul Gherla în baza Ordinul nr.1466/2010 și va comunica anual Consiliului Local al Municipiului Gherla un raport privind actualizarea Registrului pentru anul precedent.

           Registrul local al Spațiilor Verzi din Municipiul Gherla va fi avut în vedere la întocmirea documentațiilor de urbanism, precum și la eliberarea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire.

          Faţă de acestea propun aprobarea  Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Gherla. 

 

                                                                         ÎNTOCMIT

PRIMAR

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M

-----------------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 7582/48/21.05.2021

P R O I E C T

 

HOTĂRÂREA  NR._________/__________

 

          Privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Gherla

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Gherla –  proiect din iniţiativa  primarului;

               Examinând Referatul de aprobare nr. 7538/20.05.2021 întocmit de primarul Municipiului Gherla;

               Văzând avizele favorabile ale comisiei de specialitate  ale Consiliului local;

             Luând în considerare prevederile art.1 și art.16 alin.(1) din  Legii nr.24/2007 cu modificările și completările ulterioare privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi; Ordinului nr.1466/2010 pentru modificarea  Ordinului Ministerului dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuințelor nr.1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea registrului local al spațiilor verzi;

             În temeiul  art.129 alin.(2) lit.b, alin.7 lit.k, art.139 alin. 3 lit.g și art.196 alin 1 lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

            Consiliul local al municipiul Gherla, intrunit în şedinţă ordinară de   lucru;     

 

HOTĂRĂȘTE

 

             Art.1.-  (1) Se aprobă Registrul Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Gherla conform anexei

( pe suport digital) care face parte integrantă din prezenta hotărâre

                          (2) Registrul prevăzut la alin. (1) se actualizează conform Ordinului ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1466/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi.

           Art.2. – Autoritatea executivă  are obligația de a întreține și actualiza Registrul local al spațiilor verzi din Municipiul Gherla și de a comunica anual Consiliului Local al Municipiului Gherla un raport privind actualizarea Registrului pentru anul precedent.

          Art.3. Registrul local al Spațiilor Verzi din Municipiul Gherla va fi avut în vedere la întocmirea documentațiilor de urbanism, precum și la eliberarea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire.

Art 4 .-  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează autoritatea executivă.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

                                                                                                                    AVIZAT

                                                                                                                  SECRETAR GENERAL UAT


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 5243/06.04.2021

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind afișarea proiectului

bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherla pe anul 2021

 

           

Având în vedere dispozițiile art. 39, alin. 3 din legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, Municipiul Gherla publică proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherla pe anul 2021.

Aducem la cunoștință publică faptul că în 15 zile de la publicarea bugetului, respectiv până în 20.04.2021, cetățenii Municipiului Gherla pot depune contestații privind proiectul bugetului, contestații care vor fi depuse la secretariatul Primăriei Municipiului Gherla.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate și anexele a fost afișat în data de 06.04.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla, pe site – ul gherla.ro, comunicat la gherlainfo și va fi dezbătut în următoarea ședință din luna aprilie.

 

               PRIMAR                                             SECRETAR GENERAL UAT

 

---------------------

MUNICIPIUL GHERLA

Nr 5364/08.04.2021

 

 

REFERAT

 

Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2021

 

            Obiectul prezentului proiect îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe surse şi alocarea cheltuielilor pe destinaţii, pentru proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli și a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021.

         

          Avand in vedere legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/09.03.2021 precum si adresele Directiei generale regionale a Finantelor publice Cluj- Napoca nr. 816/15.03.2021 si nr. 824/16.03.2021 prin care ne sunt comunicate sumele defalcate din TVA si din unele venituri ale bugetului de stat repartizate pe unitati administrative care stau la baza fundamentarii bugetelor locale pe anul 2021, si luand in considerare executia bugetara a anului precedent s-a procedat la intocmirea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021

 

          Avand in vedere adresa nr.1039/06.04.2021 a Directiei generale regionale a Finantelor publice Cluj- Napoca in conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2021, nr.15/09.03.2021 si in baza Deciziei Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj Napoca nr.541/06.04.2021 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor din judetul Cluj si pentru finantarea invatamantului particular si cel confesional, acreditat, ramase nerepartizate pana la aprobarea costului standard per elev/prescolar pentru anul 2021, a fost repartizata in plus suma de 300 mii lei.

 

          Bugetul local se prezinta astfel:

 

          La partea de venituri bugetul local al anului 2021 este in suma de 59950,12 mii lei compusa din:

 • 18136 mii lei – cote si sume din impozitul pe venit
 • 8000 mii lei – sume defalcate din TVA
 • 3497 mii lei - impozite si taxe pe proprietate
 • 1544 mii lei- taxe pt utilizarea bunurilor
 • 1136 mii lei- inchirieri si concesiuni
 • 24896.5 mii lei- finantari nerambursabile
 • 2740.62 mii lei- alte venituri

La acestea se adauga excedentul bugetului local la 31.12.2020 in suma de 5188,99 mii lei. Astfel bugetul local al municipiului Gherla pe anul 2021 va avea la partea de cheltuieli suma de 65139.11mii lei din care 30447.31 mii lei la sectiunea de functionare si 34691.8 mii lei la sectiunea de dezvoltare.

Repartizarea pe capitole bugetare s-a facut in functie de solicitarile compartimentelor de specialitate si a institutiilor subordonate.

Bugetul local al municipiului Gherla este prezentat pe capitole si aliniate la partea de venituri in anexa nr. 1, iar la partea de cheltuieli in anexa nr. 2.

Lista de investitii propusa in anul 2021 este prezentata in anexa nr.3.

 

Avand in vedere adresa nr.2268/08.04.2021 a Spitalului Municipal Gherla prin care solicita finantare la sectiunea de functionare pentru cheltuieli materiale si lucrarile de reparatii curente in suma de 600 mii lei si dotarea cabinetelor medicale (Cabinet Oftamologie, Cabinet Pneumologie, Cabinet Recuperare, Balneologie si Fiziokinetoterapie si a unui compartiment de Cardiologie) cu aparatura medicala la sectiunea de dezvoltare, in suma de 300 mii lei.

 

Astfel  Bugetul activitatilor autofinantate pe anul 2021 se prezinta astfel :

 

Bugetul activitatilor autofinantate pe anul 2021 inregistreaza la partea de venituri suma de 21559.25 mii lei, la care se adauga excedentul anului 2020 in suma de 150.75 mii lei astfel bugetul activitatilor autofinantate pe anul 2021 inregistreaza la partea de cheltuieli suma de 21710 mii lei si este prezentat in anexa nr. 4.

In anexa nr. 5 este prezentata repartizarea pe unitati de invatamant a sumelor defalcate din TVA si a celor alocate din bugetul local pentru sustinerea invatamantului preuniversitar de stat.

In anexa 6 este prezentata situatia numarului de personal si a cheltuielilor salariale.

Prin bugetul propus se asigura toate cheltuielile sectiunii de functionare respectandu-se astfel prevederile legale.

Avand in vedere resursele financiare de care dispunem in anul 2021 si nevoile comunitatii, prezentul proiect de buget prezentat si supus aprobarii consiliului local, reprezinta cea mai buna forma de cheltuire echilibrata a banului public si de eficienta economica astfel incat sa satisfaca cat mai mult nevoile comunitatii gherlene.

 

 

PRIMAR

--------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 5242/35/06.04.2021

 

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea   bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2021

 

 

 

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr.5067/05.04.2021 privind aprobarea   bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si  vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 5226/06.04.2021 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr. 15/09.03.2021 a bugetului de stat, Deciziile Directiei generala regionala a Finantelor publice Cluj- Napoca nr. 816/15.03.2021, nr. 824/16.03.2021 și nr.541/06.04.2021 privind indicatorii pe anul 2021;             

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Loca al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru

                                                  

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 care la partea de venituri înregistrează suma de  59 950.12 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 65 139,11 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 30 447.31 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 34 691.8 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2021 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2021  care inregistreză  la partea de venituri suma de 21 559.25 mii lei si la partea de  cheltuieli  suma de 21 710,00   mii lei conform anexei nr.4.

Art 4 : Se aprobă   repartizarea pe unitati de invatamint  a sumei de de la capitolul 65 « Invatamint » conform anexei nr.5;

Art. 5. Se aprobă   numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor la primarie    conform anexei nr.6 ;

Art.6:  Se împuterniceşte primarul municipiului Gherla pentru a semna modificarea anexelor la bugetul local, ca urmare a alocărilor sau retragerilor de sume la nivelul municipiului Gherla, urmare a apariţiei unor acte normative, respectiv comunicări ale D.G.F.P Cluj, Consiliul Judeţean şi Direcţia de Sănătate Publică. Anexele modificate vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local cu ocazia primei rectificări a Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli, conform art.nr.82 din Legea 273/2006.

Art 7 : Se împuterniceşte primarul municipiului Gherla prin serviciul de specialitate pentru a repartiza bugetul local aprobat pe anul 2021 pe articole si aliniate in cadrul capitolelor si subcapitolelor conform clasificatiei economice in vigoare in vederea depunerii la DGFP Cluj.

        Art 8 : Se aprobă plata din bugetul local de la subcapitolul sport (cod 670501) a sumei de 100 mii lei pentru activitati sportive pe anul 2021 desfasurate de structuri sportive (cluburi si asociatii) din Municipiul Gherla, suma ce va fi repartizata conform Legii 350/2005.

         Art 9 : Se aprobă plata din bugetul local de la subcapitolul religie (cod 670600) a sumei de 50 mii lei pentru reparatii și construcție locasuri de cult si constructii conexe, suma ce va fi repartizata conform Legii 350/2005.

      Art 10 : Se aprobă plata din bugetul local de la subcapitolul cultura (cod 670306) a sumei de 50 mii lei pentru proiecte culturale si de tineret desfasurate de asociatii si fundatii nonprofit, suma ce va fi repartizata conform Legii 350/2005.

      Art 11 : Se aprobă suma de 155 mii lei reprezentand contribuția municipiului Gherla la ” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioada 2014 – 2020”

Art 12 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                             PRIMAR

                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                                       

 anexa 1 venituri 2021

 anexa 2 cheltuieli 2021

 anexa 3 lista investiti 2021

 anexa 4 autofinantate 2021

 anexa 5 invatamant 2021

 anexa 6 nr.personal


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 207/06.01.2021

 

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre

 privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2021

 

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2021

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 06.01.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------

MUNICIPIUL GHERLA

Nr 131/05.01.2021                                                                                               

 

REFERAT

Privind aprobarea privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2021

 

Avind in vedere HG 1064/2020 prin care se stabileste cuantumul minim al burselor sociale, de merit, de studiu si de performanta ca fiind de 100 lei si tinând cont de prevederile art.4 din  OMECTS nr.5576/07.10.2011 “Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”

Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat,  sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.

 Bursele de performanţă se acordă elevilor care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

            Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare. Astfel numarul de burse care se va acorda va fi stabilit de consiliile de administratie functie de sumele care vor fi repartizate fiecarei unitati de invatamant cu aceasta destinatie. Fiecare unitate de invatamant va transmite o situatie privind numarul burselor sociale a burselor de merit , de studiu si de performanta previzionat pentru anul 2021 functie de acestea si de resursele disponibile in buget vor fi prevazute sume cu aceasta destinatie pentru fiecare unitate de invatamant.

Astfel propun aprobarea cuantumul burselor pe anul 2021, dupa cum urmeaza:

                   -100 lei bursa de ajutor social,

                   -125 bursa de merit si de studiu,

                   -150 lei bursa de performanţă.

                                                                        

                                                                                     PRIMAR

-------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 203/3/06.01.2021

 

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din       2021

privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2021

 

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea   cuantumului unei burse pe anul 2021, proiect din iniţiativa primarului municipiului Gherla;

Avand in vedere  referatul nr. 131 din 05.01.2021 privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2021, vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 134/05.01.2021 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art. 4 din OMECTS nr.5576/07.10.2011 și dispozițiile HG nr. 1064/2020

          În temeiul art. 129 alin. (2) litera d) si alin. (7) litera a)  si art. 139 alin. 3, litera a) art. 196 al. 1 lit. a din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa de lucru ordinara adopta prezenta

 

                                                  HOTĂRÂRE

 

  Art.1:   Se aprobă cuantumul unei burse pentru elevii din invăţământul preuniversitar de stat astfel :

 • 100 lei/luna bursa de ajutor social ;
 • 125 lei/luna bursa de merit si de studiu ;
 • 150 lei/luna bursa de performanţă ;

  Art.2 :Criteriile specifice, numarul si perioada  de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

   Art.3:Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza compartimentul buget contabilitate si institutiile de invatamint.

 

                                                           PRIMAR

 

 

                                                                                                  AVIZEAZĂ

                                                                                           


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 5862/15.04.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 15.04.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 15.04.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

----------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

Str. BOBÎLNA  Nr. 2

Tel. 0264-241926, 241 775

Fax  0264- 241666

Nr.   5850   din   15.04.2021                                                              

 

 

REFERAT

 

 privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală,

potrivit Legii nr. 15/2003

 

            Prin procesul-verbal nr. 3555 din 09.03.2021, Comisia constituită în baza Legii nr. 15/2003 a analizat raportul poliției locale din data de 11.02.2021 înaintat cu adresa nr. 2471 din 17.02.2021, ca urmare a solicitărilor scrise nr. 13336/2020 și 16895/2020 de către Compartimentul de Audit Public Intern de verificare a unor parcele date în folosință gratuită în vederea construirii unei locuințe proprietate personală.

            Conform Anexei nr. 2 s-au verificat 9 autorizații de construire expirate pentru parcele atribuite tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003.

            La parcela nr. 2 (AC nr. 10/2010, expirată în 17.09.2013), beneficiar J. I., și la parcela nr. 32 (AC nr. 16/2011, expirată în 08.04.2014), beneficiar C. D.-A., construcțiile sunt executate în roșu sub acoperiș. Beneficiarii au inițiat demersuri pentru obținerea de autorizații pentru continuarea lucrărilor.

            Pentru un număr de 7 parcele a căror autorizații de construire au expirat și anume parcela nr. 3, beneficiar M. E. (căruia i s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 170/06.11.2019, cu valabilitate până la 06.11.2021), parcela nr. 28, beneficiar B. I.-G., parcela nr. 25, beneficiar I. I.-T., parcela nr. 60, beneficiar V. A.-V., parcela nr. 21, beneficiar T. E., parcela nr. 20, beneficiar D. R. și parcela nr. 34, beneficiar S. N.-M.,  Comisia constituită în baza Legii nr. 15/2003 a analizat, ținând cont de faptul că pe parcelele 3 și 28 s-au realizat fundații, iar pe parcelele 25, 60, 21, 20 și 34 nu au fost executate lucrări și a propus retragerea dreptului de folosință.

            Menționez că proiectul de hotărâre propus a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței publice a Consiliului Local al Municipiului Gherla din 31.03.2021.

Prin Procesul-verbal nr. 5738 din 14.04.2021, Comisia constituită în baza Legii nr. 15/2003 a reanalizat proiectul de hotărâre propus, în sensul discutării cererii nr. 4862/31.03.2021 a dlui M. E., beneficiar al parcelei nr. 3 și cererii nr. 4830/30.03.2021 a dlui D. R., beneficiar al parcelei nr. 20, prin care petenții au solicitat prelungirea în continuare a dreptului de folosință asupra terenului.

            În urma reanalizării situației, comisia își menține propunerea de retragere a dreptului de folosință conform anexei la proiectul de hotărâre.

            Față de acestea propun retragerea dreptului de folosință beneficiarilor cuprinși în anexa la proiectul de hotărâre, potrivit art. 6 alin. 2 din Legea nr. 15/2003.

 

   PRIMAR,

  -----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 5858/38/15.04.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. ……/…………………

 privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

 

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând Referatul nr. 5850 din 15.04.2021 întocmit de Primarul Municipiului Gherla,

            Analizând Procesele-verbale nr. 3555 din 09.03.2021 și nr. 5738 din 14.04.2021 al Comisiei constituite pentru aplicarea Legii nr. 15/2003,

            Având în vedere prevederile art. 6, alin. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală,

            În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. c și art. 139, alin. 3, lit. g din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta

 

H O T Ă R Â R E

 

 

Art. 1.             Se aprobă retragerea dreptului de folosință asupra unor parcele de teren atribuite tinerilor prin HCL nr. 3/29.01.2009, HCL nr. 68/27.06.2013, HCL nr. 9/31.01.2013, HCL nr. 20/25.03.2010 și HCL nr. 34/24.02.2014, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajare a Teritoriului și Comisia constituită în acest sens.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului și Instituției Prefectului.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

 

 

Nr. consilieri                                                                                                 AVIZEAZĂ

Nr. consilieri prezenţi                                                                        SECRETAR GENERAL

Nr. voturi „Pentru ”                                                                                 

                                                                            


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 5879/15.04.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind

aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică

al Poliției Locale a municipiului Gherla, pentru anul 2021

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind

aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică

al Poliției Locale a municipiului Gherla, pentru anul 2021

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 15.04.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 15.04.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

--------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

SERVICIUL POLIȚIA LOCALĂ

405300-Gherla, Judeţul Cluj, str. Bobâlna, nr. 2

Tel: 0264-241926; 0264-241775; Tel.Fax:0264-241666 

Nr. 5835  din  15.04.2021                             Web: www.gherla.ro

                                                                                                         

 

 

 

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind adoptarea

 Planului de Ordine și Siguranță Publică  al Poliției Locale a municipiului Gherla, pentru anul 2021

 

            Planul de ordine și siguranță publică este documentul prin care se organizează anual activitatea structurilor de poliție locală pentru menținerea ordinii și siguranței publice pe teritoriul unității administrativ teritoriale.

Având în vedere Procesul Verbal al ședinței Comisiei Locale de Ordine Publică, nr. 5833/15.04.2021, privind elaborarea Planului de Ordine și Siguranță Publică, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 155/2010, a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 din Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 92/2011;

Ținând cont de faptul că documentul a fost elaborat în conformitate cu dispozițiile art. 24 din  H.G. nr. 1332/2010 - Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliței Locale, coroborat cu cele prevăzute la art. 3 și art. 5 alin. (1) din Ordinul nr. 92/2011 emis de Ministrul Administrației și Internelor, prin care s-a aprobat Metodologia de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale.

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, înaintez spre dezbatere și adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Gherla, pentru anul 2021.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

-----------------------------

         ROMÂNIA

    JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

  CONSILIUL LOCAL

 NR. 5867/39/15.04.2021

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale

a municipiului Gherla, pentru anul 2021

           

            Luând în dezbatere Proiectul de Hotărâre, inițiat de Primarul municipiului Gherla, privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Gherla, pentru anul 2021;

Examinând referatul de aprobare nr. 5835 / 2021 al Primarului municipiului Gherla și  Raportul de Specialitate al Șefului Serviciului de Poliție Locală nr.  5836 / 2021 ;

 Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. g), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. c) și ale art. 30 lit. g) din Legea nr. 155/12.07.2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 24 din H.G.nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

Ținând seama de dispozițiile Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale;

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru adoptă prezenta:

 

H O T Ă R Ă R E

 

 

            Art. 1. Se aprobă Planul de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Gherla, pentru anul 2021, conform anexei, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

            Art. 2. Planul de ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Gherla și Hotărârea Consiliului Local de aprobare a acestuia se înaintează, în copie, Poliției Municipiului Gherla.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Poliţia Locală.

            Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu cei în drept prin grija secretarului general al municipiului Gherla.

 

 

        INIȚIATOR                                                                                                     

            Primar                                                                                                                                   

                                                                                                                         AVIZAT

                                                                                                           Secretar General U.A.T.      

 

 Anexa Plan de Ordine si Siguranta Publica Gherla 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

                  


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 5902/15.04.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 23.04.2021

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 23.04.2021

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 15.04.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 15.04.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 5852/15.04.2021

 

 

REFERAT

 

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 23.04.2021

 

Prin adresa cu nr. 4751/29.03.2021 Compania de Apă Someș SA a comunicat  Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 23.04.2021, in vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.

Analizând ordinea de zi comunicată apreciem că se impune mandatarea domnului consilier M. M. M.  în vederea votării pentru la toate punctele de pe ordinea de zi  mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la  Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 23.04.2021

 

INIȚIATOR

PRIMAR

-------------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 5900/41/15.04.2021

 

PROIECT DE HOTARÂRE

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 23.04.2021

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 23.04.2021

Examinând referatul  nr. 5852/15.04.2021 întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizul comisiei juridice  a Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 212 alin.1 , art. 215 alin.3 art. 217 alin. 1,3,4 și art. 220 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

In temeiul dispozițiilor art. 129 alin.3 litera d),  art. 131 art. 133 și 196  din Ordonanța de Urgenta 57/2019 privind Codului Administrativ

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se mandatează domnul M. M. – M., consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Companiei de Apă Someș SA  la din data de 23.04.2021, sensul de a vota pentru punctul  înscris pe ordinea de zi.

 

Art. 2   Compania de Apă Someș SA va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară acționarilor societății, Consiliului local al Municipiului Gherla.

 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. M. M. – M.  și  Compania de Apă Someș SA.  

 

               

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                                                                         AVIZEAZĂ 

                                                                                                                                                SECRETAR GENERAL

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 5905/15.04.2021

 

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 27.04.2021

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 27.04.2021

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 15.04.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 15.04.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL U

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

---------------------------------------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 5860/15.04.2021

 

REFERAT

 

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 27.04.2021

Prin adresa cu nr. 4701/29.03.2021 Centrul Agro Transilvania Cluj SA  a comunicat  Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 27.04.2021, in vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.

Analizând ordinea de zi comunicată apreciem că se impune mandatarea domnului consilier A. G. în vederea votării pentru la toate punctele de pe ordinea de zi  mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA  în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 27.04.2021.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

--------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 5899/40/15.04.2021

 

PROIECT DE HOTARÂRE

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 27.04.2021

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA în vederea reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 27.04.2021;

Examinând referatul  nr. 5860/15.04.2021 întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizul comisiei juridice  a Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 212 alin.1 , art. 215 alin.3 art. 217 alin. 1,3,4 și art. 220 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

In temeiul dispozițiilor art. 129 alin.3 litera d),  art. 131 art. 133 și 196  din Ordonanța de Urgenta 57/2019 privind Codului Administrativ

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

Art. 1 Se mandatează domnul A. G., consilier local , pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA la din data de 27.04.2021, sensul de a vota pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.

 

Art. 2 Centrul Agro Transilvania Cluj SA va comunica hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară acționarilor societății, Consiliului local al Municipiului Gherla.

 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. A. G. și  Centrul Agro Transilvania Cluj SA.

 

               

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                                                                         AVIZEAZĂ 

                                                                                                                                                SECRETAR GENERAL

 

                                                                                                                                              

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 5907/15.04.2021

 

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Societatea TETAROM SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 29.04.2021

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Societatea TETAROM SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 29.04.2021

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 15.04.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 15.04.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

----------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 5877/15.04.2021 

 

 

REFERAT

 

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Societatea TETAROM SA  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 29.04.2021

Prin adresa cu nr. 4766/29.03.2021 a comunicat  Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 29.04.2021 , in vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.

Analizând ordinea de zi comunicată apreciem că se impune mandatarea domnului consilier B. A.-E.  în vederea votării pentru la toate punctele de pe ordinea de zi  mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Societatea TETAROM SA  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 29.04.2021.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

----------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 5901/42/15.04.2021

 

PROIECT DE HOTARÂRE

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Societatea TETAROM SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 29.04.2021

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Societatea TETAROM SA în vederea reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 29.04.2021

Examinând referatul  nr. 5877/15.04.2021 întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizul comisiei juridice  a Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 212 alin.1 , art. 215 alin.3 art. 217 alin. 1,3,4 și art. 220 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale , republicată , cu modificările și completările ulterioare

In temeiul dispozițiilor art. 129 alin.3 litera d),  art. 131 art. 133 și 196  din Ordonanța de Urgenta 57/2019 privind Codului Administrativ

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

Art. 1 Se mandatează domnul  B. A.-E., consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Ordinare a Societății  TETAROM SA  din data de 29.04.2021, sensul de a vota pentru punctele  înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2 Societatea TETAROM SA va comunica hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară acționarilor societății, Consiliului local al Municipiului Gherla.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. B. A.-E. și  Societatea TETAROM SA

 

               

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                                                                         AVIZEAZĂ 

                                                                                                                                                SECRETAR GENERAL

                                                                                                                                              

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 5793/14.04.2021

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile – teren și construcții, din proprietatea Statului Român în domeniul public al Municipiului Gherla și administrarea Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile – teren și construcții, din proprietatea Statului Român în domeniul public al Municipiului Gherla și administrarea Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 14.04.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 14.04.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 5773/14.04.2021 

 

 

REFERAT

 

Privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile – teren și construcții, din proprietatea Statului Român în domeniul public al Municipiului Gherla și administrarea Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

Începând din anul 2017 Municipiul Gherla a efectuat o serie de demersuri pentru  demararea procedurilor necesare inițierii unui proiect de hotărâre de guvern  prin care să se treacă din proprietatea Satului Român în domeniul public al Municipiului Gherla și în administrarea în Consiliului Local al Municipiului Gherla , imobilele situate din punct de vedere administrativ în Gherla str. Plugarilor nr.16 jud. Cluj, formate din teren  înscris în CF  nr. 52026 Gherla nr. cadastral 52026 în suprafață de 2283 mp. și construcții formate din :

 • Construcție cu două apartamente în suprafață construită de 361 mp. înscrisă în CF colectiv 52026-C1
 • Biserică în suprafață construită de 224 mp. înscrisă fără acte în CF 52026 Gherla
 • Garaj în suprafață construită de 25 mp. înscrisă fără acte în CF 52026 Gherla
 • Construcție anexă în suprafață construită de 16 mp. înscrisă fără acte în CF 52026 Gherla

In acest sens a fost adoptată hotărârea nr. 39/10.05.2017 prin care s-a aprobat de către Consiliul Local Gherla solicitarea trecerii imobilelor menționate mai sus din proprietatea Statului Român în domeniul public al Municipiului Gherla. Ulterior adoptării HCL 39/2017 a fost întocmită documentația care a cuprins inclusiv proiectul de hotărâre de guvern și care a fost înaintată Ministerului Sănătății în vederea promovării hotărârii de Guvern. Datorită modificărilor legislative intervenite se impune reluarea demersurilor prin adoptarea unui HCL în concordanță cu OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

Imobilul situat în Gherla str. Plugarilor nr. 16 jud. Cluj este proprietatea Statului Român aflat în administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj și figurează în inventarului centralizat al bunurilor din domeniului public al statului aprobat prin HG nr. 1705/2006, figurând la nr. M.F.P.121238.

Scopul solicitării este acela de a primi cu titlu de transfer gratuit în proprietatea Municipiului Gherla a unui imobil care să fie amenajat și utilizat ca și creșă.

S-a  avut în vedere necesitatea înființării unei astfel de unități de învățământ ținând seama de împrejurarea că la nivel de municipiul Gherla s-a constatat necesitatea acoperii perioadei de creștere a copiilor de la 2 ani ( când expiră concediul de creștere a copiilor ) la 3 ani care este vârsta minimă la care copii sunt acceptați la grădiniță în grupa mică).

La aprecierea necesității s-a avut în vedere de asemenea nr. relativ mare a acestor situații pornindu-se de la nr. copiilor din grupele mici din oraș.

Prin GAL Plaiuri Someșene s-a aprobat intervenția 3.7: APELUL DE PROIECTE PENTRU INTERVENȚIA 12 – MODERNIZAREA, AMENAJAREA ȘI DOTAREA CREȘEI in valoare de 140.000 euro. În 04.05.20201 se deschide linia de depunere proiecte astfel încât poate fi depus și proiectul care se referă la  MODERNIZAREA, AMENAJAREA ȘI DOTAREA CREȘEI . În aceste condiții adoptarea proiectului de hotărâre se justifică și din punct de vedere al oportunității oferite de proiectele aprobate din GAL Plaiuri Someșene.

Având în vedere destinația ce urmează a fi atribuită imobilului de creșă, acesta va fi destinat uzului și utilității publice fiind pus la dispoziția comunității în vederea facilitării și creării condițiilor necesare creșterii și dezvoltării copiilor din Municipiul Gherla.

Un alt motiv este acela că în Municipiul Gherla patrimoniul public în ceea ce privește clădirile s-a diminuat considerabil prin restituirile în natură în temeiul Legii 10/2001 republicată privind regimul imobilelor trecute în proprietatea Statului Român.

Temeiul legal al prezentului proiect de hotărâre îl constituie art. 292 alin 1,3,4,5 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ care prevăd că trecerea unui bun din domeniul public al Statului in domeniul public al unui UAT se face la cererea Consiliului Local aprobată prin HCL , prin Hotărâre de Guvern inițiată de către ministerul de resort, în cazul nostru Ministerul Sănătății prin DSP Cluj.

În acest sens propunem consiliului local adoptarea unui HCL prin care să se aprobe solicitarea de trecere în domeniul public al Municipiului și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Gherla a imobilelor descrise mai sus.

 

PRIMAR

----------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 5790/37/14.04.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile – teren și construcții, din proprietatea Statului Român în domeniul public al Municipiului Gherla și administrarea Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

Având in vedere referatul de aprobare  nr. 5773/14.04.2021  întocmit de către inițiator primar D. I.-O., care cuprinde justificarea temeinică a uzului și interesului a public al UAT Gherla în ceea ce privește  trecerea imobilelor teren și construcții  din proprietatea Statului Român în domeniul public al Municipiului Gherla și administrarea Consiliului Local al Municipiului Gherla , precum si raportul de specialitate nr. 5774/14.04.2021 întocmit de către Secretar General UAT Gherla ;

Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate juridică și de urbanism;

Ținând seama de disp. Art 292  alin.1,3,4 și 5 din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ;

În temeiul prevederilor art.196, alin.1,lit a din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta:

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă solicitarea de trecere din domeniul public al Statului Român în domeniul public al Municipiului Gherla  și administrarea Consiliului Local al Municipiului Gherla  a următoarelor imobile situate din punct de vedere administrativ în Gherla str. Plugarilor nr.16 Jud. Cluj:

 •       Teren în suprafață de 2283 mp.- înscris în CF 52026 Gherla nr. cadastral 52026 pe care sunt înscrise următoarele construcții:
  • Construcție cu două apartamente C1-U1;C1-U2 în suprafață construită de 361 mp. înscrisă în CF colectiv 52026-C1
  • Biserică în suprafață construită de 224 mp.  având situația juridică ,,fără acte” înscrisă  în CF 52026 Gherla nr. cadastral 52026-C1 destinația fiind de Construcții Administrative și social-culturale
  • Garaj în suprafață construită de 25 mp. având situația juridică ,,fără acte” înscrisă  în CF 52026 Gherla nr. cadastral 52026-C3 destinația fiind de construcție anexă
  • Magazie în suprafață construită de 16 mp. având situația juridică ,,fără acte” înscrisă  în CF 52026 Gherla nr. cadastral 52026-C4 destinația fiind de construcție anexă

 

Se aprobă solicitarea de radiere din CF nr.52026 , nr. cadastral 52026 Partea a III-a – Sarcinii a dreptului de superficie înscris în favoarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Jud. Cluj.

Se aprobă solicitarea de radiere din CF nr.52026-C1 nr.CF individual; 52026-C1-U1;52026-C1-U2 a mențiunii privind administrarea apartamentului I și II înscrisă în favoarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Jud. Cluj.

Imobilele se solicită în vederea realizării unor obiective de interes public.

Art. 2  La data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea HCL nr. 39/10.05.2017.

Art.3  Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Cluj, Primarului Municipiului Gherla Direcției de Urbanism și Amenajare a Teritoriului și Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj .

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

                                                                                                              AVIZEAZĂ                                                                                        SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 5788/14.04.2021

 

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gherla în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității   la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla  

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gherla în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității   la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla  

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 14.04.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 14.04.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

--------------------------

ROMÂNIA                                                                                                         

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI GHERLA                                               

NR. 5779/14.04.2021

 

REFERAT

 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gherla în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla  

 

Potrivit art. 11 din Legea 87/2006 privind asigurarea calității în învățământul la nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din Romania se înființează o comisie pentru evaluarea și asigurarea calității formată din:

    -  1 - 3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral;

    -   un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;

    -  un reprezentant al părinţilor, în cazul învăţământului preşcolar, primar, gimnazial sau liceal;

    -  un reprezentant al elevilor, în cazul învăţământului profesional, liceal şi postliceal;

    -  un reprezentant al consiliului local;

     - un reprezentant al minorităţilor naţionale, după caz, provenind din corpul profesoral, reprezentanţii părinţilor sau ai elevilor.

Având în vedere că, la ședința de data de 28.01.2021, reprezentanții propuși de consilierii locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea și asigurarea calității,  la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla, nu au întrunit numărul de voturi necesare, propunem reluarea votului pentru desemnarea reprezentantului consiliului local în această comisie.

 

PRIMAR

------------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 5787/36/14.04.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gherla în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla  

 

Având în vedere referatul de aprobare  nr. 5779/14.04.2021 întocmit de către inițiator primar D. I.-O. precum și raportul de specialitate nr. 5780/14.04.2021 întocmit de către Secretar General UAT;

Văzând avizul comisiei de învățământ, cultură;

Ținând seama de disp. art.11 alin.1 și alin.4 din Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației

 În temeiul prevederilor art.196, alin.1,lit a din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta:

            

HOTĂRÂRE :

           

            Art. 1. Se desemnează reprezentantul  Consiliului Local al Municipiului Gherla în  Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla  ________________________________________                                                                                                                                      

           Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoanele nominalizate la art.1.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                              AVIZEAZĂ                                                                                        SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 3653/11.03.2021

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Municipiului Gherla la 31.12.2020  

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Municipiului Gherla la 31.12.2020  

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 11.03.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 11.03.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------------

              ROMÂNIA

         JUDETUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

               GHERLA

NR. 2642 DIN 22.02.2021

 

REFERAT

privind execuţia bugetului local şi situaţiile financiare la data de

31 decembrie 2020       

 

          La data de 31 decembrie 2020 la partea de venituri a fost realizată suma de 35.268.006 lei, veniturile fiind incasate in proportie de 79.46% fata de prevederile anului 2020 in suma de 44.383.490 lei. Realizarile la partea de venituri la 31 decembrie 2020 adica suma de 30.268.006 lei sunt in proportie de 116.56% fata de incasarile in suma de 30.256.520 lei la data de 31 decembrie 2019.

Veniturile incasate in suma de 35.268.006 lei la data de 31 decembrie 2020 sunt formate din:

 1. venituri proprii sect.de functionare 26.020.344 lei
 2. sume defalcate din TVA 8.599.500 lei
 3. subventii de la bugetul de stat 376.359 lei
 4. Venituri sectiunea de dezvoltare 271.803 lei

            Platile efectuate din  bugetului local la data de 31 decembrie 2020 sunt de 36.630.421 lei fiind in proportie de 102.04% fata de platile efectuate la data de 31 decembrie 2019 in suma de 35.895.490 lei. Contul de executie al bugetului local la plati efectuate la 31 decembrie 2020 defalcat pe capitole bugetare se prezinta astfel:

 

 

Capitole
bugetare

Total plăţi

Secţiunea de
 funcţionare

Secţiunea de
 dezvoltare

5102

    7.995.629 

       7.894.470 

        101.159 

5402

       447.545 

          447.545 

                 -   

6102

    1.786.650 

       1.786.650 

                 -   

6502

    4.030.894 

       3.592.382 

        438.512 

6602

    2.199.607 

       2.081.459 

        118.148 

6702

    2.769.398 

       2.280.630 

        488.768 

6802

    5.912.406 

       5.912.406 

                 -    

7002

    4.119.428 

       1.606.045 

     2.513.383 

7402

    2.573.021 

       2.573.021 

                 -   

8002

       813.958 

          813.958 

                 -   

8402

    3.981.885 

          882.587 

     3.099.298 

TOTAL

  36.630.421 

     29.871.153 

     6.759.268 

 

 

          Excedentul bugetului local la sfârşitul anului 2020 este de 5.188.988 lei, fiind format din excedentul anilor precedenti in suma de 6.551.403 lei si deficitul din cursul anului 2020 de 1.362.415 lei.

La activităţile autofinanţate încasările realizate sunt în sumă de 17.922.762 lei, adica 83.11% fata de prevederile anuale de 21.562.690 lei si 91.10% fata de incasarile de 19.671.865 lei la data de 31 decembrie 2019. La plăţi efectuate s-a realizat suma de 18.064.007 lei, adica 82,65% fata de prevederi anuale de 21.854.700 lei si 91.12% fata de platile efectuate in suma de 19.822.969 lei la data de 31 decembrie 2019.

Contul de executie a institutiilor finantate din venituri proprii si subventii la partea de plati  se prezinta astfel:

 

Capitole
bugetare

Total plăţi

Secţiunea de
 funcţionare

Secţiunea de
 dezvoltare

6510

     182.094 

 182.094

 

6610

17.424.167

17.306.019

118.148

6710

4.234

4.234

 

7010

243.076

243.076

 

8310

 

 

 

8710

210.436

210436

 

TOTAL

18.064.007

17.945.859

118.148

Excedentul activitatilor autofinantate la data de 31.12.2020 este de 150.749 lei.

            Prin urmare propun aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Municipiului Gherla la 31.12.2020 asa cum a fost prezentat.

 

PRIMAR,

--------------------

 ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 3652/27/11.03.2021

 

PROIECT

HOTARAREA NR .

privind aprobarea contului de executie al bugetului local al

Municipiului Gherla la 31.12.2020

 

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie  la 31.12.2020 al bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa primarului;

Examinand referatul primarului nr. 2642/22.02.2021, vazand raportul de specialitate al Directiei economice   nr.3172/02.03.2021 si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Tinand cont de prevederile  art.57 al. 1 din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) litera b) si alin. (4) litera a)  si art. 139 alin. 3, litera a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru;

                                                      HOTARASTE:

 

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local cumulat al Municipiului Gherla la 31.12.2020 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 53 190 768 lei,  iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de 54 694 428 lei cu un deficit   în    suma de – 1503660 lei la care se adauga excedentul anului 2019 de  6 843 420 lei rezultand un excedent total de 5 339 760 lei conform anexelor 1,2,3,si 4 la prezenta hotarare.

Art.2 : Se aproba situaţiile financiare a Municipiului Gherla la 31.12.2020 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si  al activităţilor autofinanţate, la 31.12.2020;

Art.3 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

                                   

                                       PRIMAR

                                                                                                                                         

 

                                                                                                      AVIZEAZA

                                                                                                           SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                 

    ANEXA 1 VENITURI BUGET LOCAL  31.12.2020

    ANEXA 2 CHELTUIELI BUGET LOCAL  31.12.2020

    ANEXA 3 VENITURI AUTOFINANTATE  31.12.2020

    ANEXA 4 CHELTUIELI AUTOFINANTATE  31.12.2020


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 4055/17.03.2021

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind propunerile Municipiului Gherla  de numire a membrilor Consiliului de Administrație a SC ADP Gherla SA

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind propunerile Municipiului Gherla  de numire a membrilor Consiliului de Administrație a SC ADP Gherla SA

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 17.03.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 17.03.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 4044/17.03.2021

 

 

 

REFERAT

privind propunerile Municipiului Gherla  de numire a membrilor Consiliului de Administrație a SC ADP Gherla SA

 

Având în vedere împrejurarea că mandatele membrilor consiliului de administrație a SC ADP Gherla SA au expirat, s-a impus organizarea procesului de selecție a candidaților pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație.

Procesul de selecție s-a derulat potrivit dispozițiilor statului SC ADP Gherla SA de către o comisie constituita printr-o dispoziție a primarului mun. Gherla , în temeiul unor criterii de selecție stabilite ținând seama de specificul și complexitatea activității societății.

In urma procesului de selecție au fost admise următoarele candidaturi:

R. I. C. – studii superioare -  conducere, 80,30 puncte din 85 posibile

F. M.- M.-  studii superioare – executie, 76,65 puncte din 80 posibile

F.-H. J.- E. – functie de executie, 74,62 puncte din 80 posibile

B. S.- M.-  functionar public- executie, 73,64 puncte din 80 posibile

J. M. M.-  Studii medii- executie, 52,97 puncte din 55 posibile

Procesul de selecție s-a desfășurat conform planului de selecție elaborat in faza de inițiere a procesului de selecție.

Rezultatul procesului de selecție a fost cuprins în raportul final privind procedura de selecție pentru poziția de membru în consiliul de administrație a SC ADP Gherla SA cu nr. 3882/15.03.2021 , care a fost comunicat autorității executive.

Potrivit dispozițiilor art. 16 alin.1 din statutul societății , membrii consiliului de administrație sunt numiți printr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor la propunerea asociatului unic – Municipiului Gherla. Propunere care va fi cuprinsă într-o hotărâre de consiliu local.

Propunerile cuprinse în hotărârea de consiliu nu pot fi altele decât cele rezultate în urma derulării procesului de selecție desfășurat de către comisia de selecție și cuprins în raportul final arătat mai sus.

De asemenea consiliul local nu poate modifica rezultatul procesului de selecție prin invalidarea  unei persoane selectate de către comisia de selecție.

Având în vedere că procedura de selecție s-a desfășurat cu  respectarea dispozițiilor statutare , pentru derularea în continuare a procesului de numire a membrilor Consiliului de Administrație propunem a unei hotărârii de consiliu care să cuprindă propunerile Municipiului Gherla  de numire a membrilor Consiliului de Administrație a SC ADP Gherla SA

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

-------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 4054/28/17.03.2021

 

                           

PROIECT DE  HOTARARE

privind propunerile Municipiului Gherla  de numire a membrilor Consiliului de Administrație a SC ADP Gherla SA

 

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind propunerile Municipiului Gherla  de numire a membrilor Consiliului de Administrație a SC ADP Gherla SA, proiect din inițiativa autorității executive.

                Examinând referatul de necesitate al Primarului Municipiului Gherla nr. 4044/17.03.2021 și Raportul de specialitate cu nr. 4045/17.03.2021 întocmit de Secretar General UAT Gherla;

Având în vedere  dispozițiile art. 16.2 alin. 1 Statutul SC ADP Gherla SA ;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 3, lit. c), art. 196 alin.1 lit. a), din O.U.G  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GHERLA, întrunit în ședință extraordinară de lucru adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1.  Se propune munirea în funcțiile de membri ai consiliului de adminstrașie al SC ADP Gherla SA cu sediul în Gherla str. Gelu nr. 7 JUD. Cluj J12/112/1991 a următorilor :

             R. I.- C. – domiciliată  în Gherla - studii superioare – funcție de conducere

           F. M.-M. domiciliat în Loc. Gherla - studii superioare – funcție de  execuție

           F.-H. J.- E. domiciliată în Loc Gherla –  studii superioare - funcție de execuție

B. S.- M.- domiciliat în Loc. Gherla - studii superioare -  funcție de  execuție

J. M. – M. domiciliat în loc. Gherla - studii medii- funcție de execuție.

 

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Adunarea Generală a  SC ADP Gherla SA.

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Jud. Cluj, Primarului Municipiului Gherla, ADP Gherla SA și persoanelor nominalizate la art.1.

 

            INITIATOR PRIMAR

       

 

 

AVIZEAZA,                                                                                                                                                                                                                                     SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                

---

 


 Nr. 4420/24.03.2021                                                                                 PRIMAR

                                                                                                     

 

 

 

CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

                                                                 RAPORT VMG

 

Având în vedere solicitarea Consiliului Local, cu privire la situatia beneficiarilor venitului minim garantat vă transmitem următoarele:

 

 1. Referitor la numărul beneficiarilor venitului minim garantat, acesta este fluctuant diferă de la lună la lună.

Prezentăm situația beneficiarilor venitului minim garantat pe parcursul anului 2020 și până în luna februarie 2021, care este următoarea:

 

Nr. crt.

Anul

Luna

Nr.dosare de VMG la sfărșitul lunii raportate

Suma totală

 

 1.  

2020

Ianuarie

88

27362 lei

 1.  

2020

Februarie

86

26795 lei

 1.  

2020

Martie

87

27050 lei

 1.  

2020

Aprilie

87

27322 lei

 1.  

2020

Mai

92

28069 lei

 1.  

2020

Iunie

94

28605 lei

 1.  

2020

Iulie

95

29353 lei

 1.  

2020

August

93

28146 lei

 1.  

2020

Septembrie

93

27506 lei

 1.  

2020

Octombrie

90

27506 lei

 1.  

2020

Noiembrie

92

27326 lei

 1.  

2020

Decembrie

93

27581 lei

 1.  

2021

Ianuarie

92

27421 lei

 1.  

2021

Februarie

91

26988 lei

 

 

 

Conform art. 51 din H.G.50/2011, fondurile necesare pentru plata ajutorului social şi pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se suportă din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

 

În baza Legii nr. 416/2014 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare cuantumul pentru fiecare tip de familie este stabilit astfel:

 • Pentru familie formată din 1 persoana – 142 lei/lună
 • Pentru familie formată din 2 persoane – 255 lei/lună
 • Pentru familie formată din 3 persoane – 357 lei/lună
 • Pentru familie formată din 4 persoane – 442 lei/lună
 • Pentru familie formată din 5 persoane – 527 lei/lună
 • Pentru fiecare altă persoană peste numărul de cinci persoane care face parte dintr-o familie, venitul minim garantat lunar crește cu 36,50 lei/lună.

 

Pentru a primi ajutorul social, atât familiile, cât și persoanele singure cu vârsta de peste 18 ani al căror venit net lunar este mai mic decât venitul minim garantat nu trebuie să dețină bunuri sau proprietăți precum:

 • clădiri sau alte spații locative în afara locuinței proprii;
 • terenuri din jurul locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 metri pătrați (mp) în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală;
 • autoturism(autoturisme) și/sau motocicletă(motociclete) cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora;
 • utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 • utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric;
 • depozite bancare cu valoare de peste 3.000 RON;
 • suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 EUR pentru persoana singură, respectiv 2.500 EUR pentru o familie;
 • altele, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, și care sunt enumerate în anexa 4 a Hotărârii Guvernului nr. 50 din 19 ianuarie 2011.

 

 

Titularul ajutorului social are obligația să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri și numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.                                                                                                                          Pentru a primi ajutorul social, cel puțin unul dintre membrii familiei beneficiare care este major, apt de muncă și care nu urmează o formă de învățământ la cursuri de zi, are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local.                                        

 

Formula de calcul al numărului de ore este următoarea:

 

                                           Program normal de lucru/ nr.ore x cuantumul ajutorului social

                                              169,333 ore (HG 4/2021)

Numărul de ore de muncă = ------------------------------------------------------

          / lună                           Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată

                                   2300 lei (HG 4/2021)

 

Suma acordată ca ajutor social unei persoane singure sau unei familii reprezintă diferența dintre nivelul lunar al venitului minim garantat și venitul net lunar al persoanei singure sau al familiei.                                                                                                                                       La stabilirea venitului net lunar al persoanei singure sau al familiei se iau în considerare toate veniturile pe care persoana, respectiv membrii familiei le-au realizat în luna dinaintea depunerii cererii. Aceste venituri le includ și pe cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, ca de exemplu pensiile, indemnizațiile de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale.                                               

Facem precizarea că din totalul de 91 de beneficiari ai venitului minim garantat, doar trei persoane au și alte venituri după cum urmează:

 • 1 persoană – este încadrată în grad de handicap având o indemnizație lunară în cuantum de 60 lei.
 • 1 persoană – este încadrată în grad de handicap având o indemnizație lunară în cuantum de 350 lei.
 • 1 persoană – este încadrată în grad de handicap având o indemnizație lunară în cuantum de 60 lei.

Din totalul de 91 dosare/251 persoane, beneficiari VMG la sfârșitul lunii februarie 2021, 81 de persoane sunt apte de muncă, iar 63 de persoane au obligația de a presta muncă în folosul comunității (18 persoane sunt scutite având copii sub 7 ani în întreținere (art. 7^2, Legea 416/2001).

Dintre 63 de persoane, care au obligația să presteze muncă în folosul comunității 16 au depus adeverință medicală – scutire, respectiv 22 nu au efectuat orele de lucru.

      Pentru menținerea dreptului la ajutor social, pentru personale apte de muncă din familiile beneficiare, se verifică lunar dacă au încheiat un contract de muncă, că nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forțelor de muncă.

Gradul de ocupare a forței de muncă este scăzut datorită nivelului de școlarizare pe care îl au beneficiarii, după cum se poate observa din următorul tabel:

Nr. crt.

Studii

Număr de beneficiari

 1.  

Postliceal

3

 1.  

Liceu

4

 1.  

Școală profesională

6

 1.  

Școală generală

16

 1.  

Școală generală incompletă

26

 1.  

Fără studii

26

 

TOTAL

81

 

În cadrul Campaniei nationale privind beneficiarii de venit minim garantat, activitate desfășurată în data de 08.02.2021 de către ALOFM Gherla împreună cu DAS Gherla, la Casa de Cultură a Mun. Gherla (campanie inițiată de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale) au participat din totalul de 81 de persoane apte de muncă, un număr de 52 de persoane, care sunt în evidența AJOFM Cluj-P.L. Gherla (conform adresei nr. 124/PLG/17.03.2021 transmisă de către AJOFM Gherla anexată la prezenta).   

Facem precizarea că reprezentanții Direcției de Asistență Socială au informat beneficiarii venitului minim garantat cu privire la importanța participării la campanie națională precum și la data și ora desfăsurării acesteia.

Pentru 20 de persoane s-au oferit servicii de mediere la care au participat și un angajator iar în urma medierii s-au emis repartiții, rezultatul fiind 14 persoane nu corespund cerințelor postului iar 6 persoane nu s-au prezentat cu rezultatul medierii.

Pentru 26 de persoane s-au oferit servicii de informare și consiliere și s-au emis recomandări pentru participarea la programe de a doua șansă. Pentru persoanele care nu au corespuns din punct de vedere profesional cerințelor postului s-au emis recomandări pentru participarea la cursuri de formare profesională, cât și pentru persoanele care nu au fost cuprinse la alte măsuri, în total 15 recomandări pentru cursul de îngrijitor spații verzi.

Menționăm că începând cu data de 1 aprilie 2021, un număr de 8 dosare vor fi încetate, titularii venitului minim garantat fiind încadrați în muncă la ADP Gherla, începând cu data de 23.03.2021. 

   

DIRECTOR DAS


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 4405/23.03.2021

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 23.03.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 23.03.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 2348 din 16.02.2021  

                                                                                                                                

REFERAT

 

privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire, amenajări exterioare în Municipiul Gherla, str. Hășdății nr. 5

Prin cererea nr. 4547 din 26.03.2018, numiții M. V. și soția M. M. domiciliați în Municipiul Cluj-Napoca, au solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism în vederea elaborării unui PUZ pentru Construire trei blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E+M, împrejmuire și amenajări exterioare în municipiul Gherla str.Hășdății nr.5.

Petenții   potrivit   extrasului   CF   nr. 55301   cu   nr.   cadastral   55301   sunt   proprietari tabulari asupra imobilului situat în Municipiul Gherla, strada Hășdății nr.5.

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 48/4547 din 17.04.2018.

Potrivit Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință (UTR) 10, în subzona de locuințe unifamiliale Lmsv și zona căi ferate industriale c.c.f.

Beneficiarii lucrării, inițiatori ai documentației PUZ, au parcurs etapele specific aprobate   prin   Regulamentul   local,   referitor   la   implicarea   publicului   în   elaborarea  sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Referitor   la   implicarea   populației   s-a   întocmit   raportul   informării   și   consultării publicului privind Planul de  Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E   în   Municipiul   Gherla,   str.Hășdății   nr.5,   unde   s-a   descris   toate   demersurile,  dezbaterile   și   notificările   privind   dezacordul   cetățenilor   de   pe   str.Hășdății   cu   privire   la aprobarea acestui obiectiv.

Atfel,   fiind   parcurse   cele   două   etape   de   consultare,   beneficiarii   au  trimis documentația pe circuitul de avizare, după care a depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația   a   fost   analizată   în   ședințele   CTUAT   din   data   de   06.12.2019   și 20.12.2019, la care au fost prezenți și o parte din contestatarii de pe str.Hășdății, unde s-a prezentat   plângerea   prealabilă   depusă   la   Consiliul   Județean   Cluj   referitoare   la   avizul arhitectului șef al județului și dezacordul cetățenilor din zona de locuințe cuprinsă pentru studiu în avizul de oportunitate.

În urma dezbaterilor în aceste ședințe din 06.12.2019, respectiv 20.12.2019, Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a propus eliberarea avizului favorabil și dezbaterea într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri.

În adresa nr. 44391/08.01.2020 Consiliul Județean Cluj răspunde unei plângeri depuse de un cetățean astfel: ,,Urmare a plângerii prealabile înregistrate la Consiliul Județean Cluj prin care se solicită revocarea avizului favorabil nr. 191/2019, comunică urmatoarele:

 • Având în vedere că proprietatea (reclamantului) se află pe partea opusă a străzii față de imobilul în discuție, respectiv la nr. 5, precum și față de întreaga zonă reglementată prin PUZ, între cele două imobile nu există hotar comun, nefiind astfel întrunită condiția pentru a avea calitatea de vecin.
 • De asemenea, menționăm faptul că PUZ nu propune ,,blocuri între case’’ așa cum greșit se susține în plângerea prealabilă datorită faptului că amplasamentul construcțiilor și clădirilor propuse se situează la extremitatea de nord  a UTR de construcții unifamiliale existente, practic între acest UTR și UTR1 subzona industrie, depozitare, servicii care se dezvoltă în continuare spre nord est.
 • Totodată, referitor la susținerea reclamantului referitoare la existența dezacordului tuturor vecinilor, vă informăm că există acordul notarial al vecinilor direct afectați;
 • Suprafețele din afara parcelei identificate prin cartea funciară nr. 55301 Gherla, cuprinse în zona de studi a PUZ, au fost reglementate prin menținerea prevederilor existente in PUG-ul actual al municipiului Gherla, astfel încât acordul propietarilor din această zonă nu este necesar;
 • Construcțiile propuse s-au reglementat cu regim de înălțime maxim D+P+2E față de P+2E(M) din RLU al PUG existent, asigurându-se astfel spatial necesar pentru realizarea de garaje la demisol (în interiorul clădirii).
 • Avizele nefavorabile emise anterior actului atacat, respectiv nr. 90/06.06.2019 și 155/03.09.2019, impuneau unele condiții urbanistice pe care documentația PUZ avizată favorabil le îndeplinește.’’

Prin prezenta documentație se propune construirea a 3 blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E, împrejmuire, amenajări exterioare pe terenul cu nr. Cadastral 55301 în Municipiul Gherla, str.Hășdății nr. 5, cât și accese pietonal și auto, spații verzi, loc de joacă   pentru   copii,   spațiu   destinat  colectării   deșeurilor   și   parcări   necesare   numărului  de apartamente propuse a se realiza.

Suprafața construită a celor 3 blocuri va fi de 652,05 mp, iar cea desfășurată de 2608,20 mp.

Accesul pietonal pe proprietate se va realiza din str. Hășdății, iar accesul auto se va realiza din drumul propus, nou construit de către investitor, drum ce se va realiza pe terenul beneficiarilor prin schimbarea funcțiunii din c.c.f. în c.c.r. pe care se va intra din str. Hășdății.

Drumul propus va avea circulație în ambele sensuri, cu lățimea minimă de 6,00 m, cu câte o bandă pe sens.

Se   propune   realizarea   a   30   de   apartamente,   18   spații   de   parcare   la   demisolul blocurilor și 13 spații de parcare exterioare.

Procent de ocupare a terenului max. (POT max) = 40 % și un Coeficient de utilizare max. propus (CUTmax) = 1,20.

Distanțele   minime   față   de   limitele   de   proprietate   sunt   2,60   m   la   N-V   (strada Hășdății), 14,55 m la N-E (HETECH TREND SRL), 14,40 m la S-E (DACHIM SRL) și 12,40 m la S-V.

Înălțimea maximă la cornișă H

max. cornișă = 10,00 m, măsurată de la cota superioară a trotuarului clădirii până la cornișă.

Racordarea la utilități se va face la cele existente în zonă conform soluțiilor date prin studiile de fundamentare întocmite și atașate la documentația de urbanism.

În prezent există o lipsă pe piața imobiliară din mun. Gherla, numărul apartamentelor disponibile spre vânzare fiind deficitar în raport cu intențiile de cumpărare. De asemenea, prin concretizarea investiției s-ar crea noi locuri de muncă pentru muncitorii gherleni care în momentul de față își desfășoară activitatea în alte localități și ar crește volumul vânzărilor întreprinzătorilor locali care activează în domeniul business-urilor cu materiale de construcții, activități care duc spre sporirea nivelului de trai și asigură sustenabilitatea nișei de construcții.

Întrucât în ultimii ani în mass-media națională au aparut exemple de sentințe judecătorești care obligă la aprobarea unor proiecte similare, fac apel la conștiința colegilor consilieri locali de a vota în cunoștință de cauză, considerând că nu sunt factori de presiune în acest moment în raport cu perioada anului trecut și să vadă beneficiile unei astfel de construcții și oportunitatea ce rezultă în urma unei astfel de investiții : taxe și impozite pentru municipalitate, disponibilitate mărită de locuințe pe piață creându-se un factor concurențial pentru ajustarea ori scăderea prețului locuințelor, urbanizarea zonei ținând cont că în momentul de față construcțiile existente sunt din anii 1950, accesul familiilor tinere pentru achiziționare de locuințe, faptul că sunt locuri suficiente de parcare, faptul că accesul în curtea imobilelor se va face dintr-un drum nou construit de către investitor, ori că imobilele se situează în vecinătatea S.C. Hetech Trend Ro S.R.L., S.C. Dachim S.R.L. și a soților M. P. și M. (cu acordul notarial al tuturor acestor vecini), poziționarea la începutul străzii Hășdății (după hypermarket Kaufland și agent economic Hetech), cât de asemenea faptul că documentația conține printre altele și următoarele:

 • Acordul notarial al vecinilor
 • Studiu de însorire
 • Studiu de fundamentare privind circulația rutieră din 2019
 • Studiu de fundamentare privind extinderea traseului rețelei de distribuție a gazelor naturale
 • Studiu de fundamentare privind extinderea traseului rețelei de distribuție a energiei electrice
 • Studiu de fundamentare privind instalațiile edilitare de apă și canalizare
 • Aviz favorabil Comisia tehnică – Consiliul Județean Cluj
 • Aviz favorabil Comisia tehnică – Primăria Municipiului Gherla

Fostul discipol al filosofului C. N., omul de cultură A. P. afirma că ,,statul prin autoritățile locale trebuie să devină un partener al oamenilor și investitorilor, nu un stăpân, să-i susțină, nu să-i încurce, să-i respecte nu să-i sfideze’’.

          Menționez de asemenea faptul că municipalitatea nu este implicată cu nicio cheltuială materială în această investiție, iar concretizarea acesteia ar aduce beneficii primăriei și concetățenilor, fiind totuși un demers de modernizare a orașului.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism   Zonal   pentru   construire   3   blocuri   de   locuințe   colective   cu   regim   de   înălțime D+P+2E și Regulamentul Local de Urbanism aferent în Municipiul Gherla str. Hășdății nr. 5.

  

Întocmit,                                                                                 

V. B. – consilier local în Consiliul Local al Municipiului Gherla

 -------------------------------------

   

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 2349/17/16.02.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_______2021

privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr. 5

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr. 5, proiect din inițiativa dlui. V. B. – consilier local,

            Examinând referatul de aprobare cu nr. 2348/16.02.2021 al dlui. V. B,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.25, alin.1, art.47 alin.1 și art.56 alin.1, alin.4  din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.6 lit.c și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

               

Art. 1  Se aprobă Planul de Urbanism Zonal și Regulamentul local de urbanism aferent pentru Construire 3 blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E, împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str. Hășdății nr. 5, conform proiectului întocmit de SC CIULEI PROIECT SRL cu sediul în municipiul Gherla, str. Bobîlna nr.57/7, coordonator RUR arhitect S. M. C., beneficiari M. V. și M. M. domiciliați în Municipiul Cluj-Napoca.

Art. 2 Durata de valabilitate a documentației de Urbanism PUZ este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

INIȚIATOR,

Consilier Local

B. V.

 

 

                                                               

                                                                                                                            AVIZEAZĂ,

                                                                                                                SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                                   R.  M.

                 

  


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 4593/25.03.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 25.03.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 25.03.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

              PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

Str. BOBÎLNA  Nr. 2

Tel. 0264-241926, 241 775

Fax  0264- 241666 

Nr.    4383      din   23.03.2021                                                                      

 

REFERAT

 

 privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

            Prin procesul-verbal nr. 3555 din 09.03.2021, Comisia constituită în baza Legii nr. 15/2003 a analizat raportul poliției locale din data de 11.02.2021 înaintat cu adresa nr. 2471 din 17.02.2021, ca urmare a solicitărilor scrise nr. 13336/2020 și 16895/2020 de către Compartimentul de Audit Public Intern de verificare a unor parcele date în folosință gratuită în vederea construirii unei locuințe proprietate personală.

            Conform Anexei nr. 2 s-au verificat 9 autorizații de construire expirate pentru parcele atribuite tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003.

            La parcela nr. 2 (AC nr. 10/2010, expirată în 17.09.2013), beneficiar J. I., și la parcela nr. 32 (AC nr. 16/2011, expirată în 08.04.2014), beneficiar C. D.-A., construcțiile sunt executate în roșu sub acoperiș. Beneficiarii au inițiat demersuri pentru obținerea de autorizații pentru continuarea lucrărilor.

            Pentru un număr de 7 parcele a căror autorizații de construire au expirat și anume parcela nr. 3, beneficiar M. E. (căruia i s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 170/06.11.2019, cu valabilitate până la 06.11.2021), parcela nr. 28, beneficiar B. I.-G., parcela nr. 25, beneficiar I. I.-T., parcela nr. 60, beneficiar V. A.-V., parcela nr. 21, beneficiar T. E., parcela nr. 20, beneficiar D. R. și parcela nr. 34, beneficiar S. N.-M.,  Comisia constituită în baza Legii nr. 15/2003 a analizat, ținând cont de faptul că pe parcelele 3 și 28 s-au realizat fundații, iar pe parcelele 25, 60, 21, 20 și 34 nu au fost executate lucrări și a propus retragerea dreptului de folosință.

            Față de acestea propun retragerea dreptului de folosință beneficiarilor cuprinși în anexa la proiectul de hotărâre, potrivit art. 6 alin. 2 din Legea nr. 15/2003.

                                                                                    PRIMAR,

-------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 4592/32/25.03.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. ……/…………………

 

 privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând Referatul nr. 4383 din 23.03.2021 întocmit de Primarul Municipiului Gherla,

            Analizând Procesul-verbal nr. 3555 din 09.03.2021 al Comisiei constituite pentru aplicarea Legii nr. 15/2003,

            Având în vedere prevederile art. 6, alin. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală,

            În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. c și art. 139, alin. 3, lit. g din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1.             Se aprobă retragerea dreptului de folosință asupra unor parcele de teren atribuite tinerilor prin HCL nr. 3/29.01.2009, HCL nr. 68/27.06.2013, HCL nr. 9/31.01.2013, HCL nr. 20/25.03.2010 și HCL nr. 34/24.02.2014, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajare a Teritoriului și Comisia constituită în acest sens.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului și Instituției Prefectului.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

Nr. consilieri                                                                                                 AVIZEAZĂ

Nr. consilieri prezenţi                                                                        SECRETAR GENERAL

Nr. voturi „Pentru ”                

 

 Anexa HCL LEGEA 15                                                      


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 4580/25.03.2021

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 50 mp cu nr. cadastral 55876 și 29 mp cu nr. cadastral 55874 situate  în Municipiul Gherla , str. Mureșului F.N. jud. Cluj

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 50 mp cu nr. cadastral 55876 și 29 mp cu nr. cadastral 55874 situate  în Municipiul Gherla , str. Mureșului F.N. jud. Cluj

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 25.03.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 25.03.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

              PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr.  359 din 24.03.2021

                                                                                                                             

REFERAT

 

privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 50 mp cu nr. cadastral 55876 și 29 mp cu nr. cadastral 55874 situate în Municipiul Gherla, str. Mureșului F.N. jud. Cluj

Prin cererea nr. 359/11.01.2020 numiții  L. I. și soția L. S. I., domiciliați în municipiul Gherla, în calitate de coproprietari ai imobilelor situate pe str. Mureșului F.N., înscrise în CF nr. 55876 cu nr. cadastral 55876 și CF nr. 55874 cu nr. cadastral 55874, solicită analizarea drepturilor în vederea transferării dreptului de proprietate prin donație a suprafețelor de teren 50 mp identificată prin numărul cadastral 55876 UAT Gherla și 29 mp identificată prin numărul cadastral 55874 UAT Gherla, desprinse din parcela  mamă (55834), de la subsemnații către municipiul Gherla în vederea realizării drumurilor conform PUZ aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr. 29 din 27.03.2007.

Având în vedere cele mai sus prezentate, propun aprobarea acceptării donației suprafețelor de teren  de 50 mp cu nr. cadastral 55876 și 29 mp cu nr. cadastral 55874 de către municipiul Gherla, proprietari tabulari L. I. și soția L. S. I.,  în vederea amenajării drumurilor conform PUZ str. Apei aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr.29 din 27.03.2007 și trecerea terenului dobândit în proprietatea publică a Municipiului Gherla.

 

                                                                                                         Inițiator,

                                                                                                            Primar,

------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 4579/33/25.03.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

 

privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 50 mp cu nr. cadastral 55876 și 29 mp cu nr. cadastral 55874 situate  în Municipiul Gherla , str. Mureșului F.N. jud. Cluj

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 50 mp cu nr. cadastral 55876 și 29 mp cu nr. cadastral 55874 situate  în Municipiul Gherla , str. Mureșului F.N. jud. Cluj, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 359 din 24.03.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin. 2, lit.c, art.139, alin.2, art. 291 alin.3 lit.a și art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

               

Art. 1  Municipiul Gherla acceptă donația suprafețelor de teren de 50 mp cu nr. cadastral 55876 și 29 mp cu nr. cadastral 55874 situate  în Municipiul Gherla , str. Mureșului F.N. jud. Cluj.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, D. I.-O. cu semnarea actului de donație la Notarul Public.

Art. 3 Se aprobă plata tuturor cheltuielilor efectuate operațiunilor de transfer al proprietății în sarcina Primăriei Municipiului Gherla.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

                                                                                                               AVIZEAZĂ

                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                            

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 4519/25.03.2021

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr.87/26.11.2015 cu privire la transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 450 mp. din Gherla str. Fizeșului FN concesionat prin contractul de concesiune nr.8/24.06.1993

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr.87/26.11.2015 cu privire la transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 450 mp. din Gherla str. Fizeșului FN concesionat prin contractul de concesiune nr.8/24.06.1993

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 25.03.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 25.03.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

              PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

--------------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR . 4466 din 24.03.2021 

 

REFERAT

 

Privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea HCL nr.87/26.11.2015 cu privire la transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 450 mp. din Gherla str. Fizeșului FN concesionat prin contractul de concesiune nr.8/24.06.1993

 

Prin adresa cu nr. 3834/15.03.2021 Dl. T. S. solicită încheierea unui contract de concesiune pentru terenul pe care se află amplasat construcția - apartamentul 2 din Gherla, jud. Cluj, apartament pe care l-a cumpărat din contractul de vânzare cumpărare notarial încheiat cu R. N. –E. și soția R. M..

Prin HCL 87 /26.11.2015 s-a stabilit că titularii dreptului de concesiune asupra parcelei nr.4 din Gherla str. Fizeșului FN  cu nr. topo 1138/3/1/2/1/1/1/1/5 sunt M. V. T. și R. N. E. cu soția R. M., toți domiciliați în Gherla  jud. Cluj, fiecare în cota de ½ parte .

Ulterior adoptării HCL nr.87/2015 s-a încheiat actul adițional la contractul de concesiune nr.8 /24.06.1993 care reflectă conținutul HCL 87/2015.

Întrucât dl. R. N. E. și soția R. M. au înstrăinat apartamentul nr.2 , în temeiul art. 41 din legea 50/1991 se transmite noului cumpărător cota de ½ parte din dreptul de concesiune asupra parcelei nr.4 în suprafață de 450 mp. cu nr. . topo 1138/3/1/2/1/1/1/1/5.

Potrivit art. 41 din Legea 50/1991, dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau înstrăinare  a construcției pentru a cărei realizare a fost constituit.

În ceea ce privește competența consiliului local de a reglementa situația creată, această competență este stabilită prin dispozițiile art. 129 alin.2 lit.c și alin.6 lit a și b din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ care prevăd că Consiliul local hotărăște concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată ale UAT.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

------------------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 4518/32/25.03.2021

 

PROIECT DE HOTARÂRE

 

referitor la modificarea HCL nr.87/26.11.2015 cu privire la transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 450 mp. din Gherla str. Fizeșului FN concesionat prin contractul de concesiune nr.8/24.06.1993

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru;        Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea HCL nr.87/26.11.2015 cu privire la transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 450 mp. din Gherla str. Fizeșului FN concesionat prin contractul de concesiune nr.8/24.06.1993

Examinând referatul nr.4466 din 24.03.2021  întocmit de Primarul Municipiului Gherla și raportul de specialitate nr. 4468 din 24.03.2021 întocmit de către Biroul juridic

Văzând avizul comisiei juridice  a Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 41 din legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții , republicată .

In temeiul dispozițiilor art. 129  alin.2 litera c),  alin. 6 lit. a) și b) și 196 alin.1 lit. a)  din Ordonanța de Urgenta 57/2019 privind Codului Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Modifică art. 1 din HCL nr. 87/26.011.2015 , art. care va avea următorul conținut:

,, Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra parcelei nr.4 în suprafață de 450 mp. cu nr. topo 1138/3/1/2/1/1/1/1/5 din Gherla jud. Cluj , drept constituit prin contractul de concesiune nr.8/24.06.1993 în favoarea lui M. V.-T., în cota de ½ parte domiciliat în Gherla str. Fizeșului nr.8 jud. Cluj și T. Ș. și soția T. I., în cota de ½ parte domiciliați în Municipiul Gherla jud. Cluj, care vor deveni astfel împreună titulari ai dreptului de concesiune, având calitatea de concesionari.’’

Art. 2   Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla să semneze contractul de concesiune în numele Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică : Instituției Prefectului- Județul Cluj, Primarul Municipiului Gherla și persoanelor nominalizate la art.1.

 

                PRIMAR                                                                          AVIZEAZĂ

                                                                                                          SECRETAR GENERAL UAT


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 4404/23.03.2021

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 15.04.2021

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 15.04.2021

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 23.03.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 23.03.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR . 4374/23.03.2021

 

REFERAT

 

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 15.04.2021

Prin adresa cu nr. 4297/22.03.2020 Compania de Apă Someș SA a comunicat  Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 15.04.2021 , in vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.

Analizând ordinea de zi comunicată apreciem că se impune mandatarea domnului consilier M. M. M.  în vederea votării pentru la toate punctele de pe ordinea de zi  mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la  Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 15.04.2021

 

INIȚIATOR

PRIMAR

---------------------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 4403/31/23.03.2021

 

PROIECT DE HOTARÂRE

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 15.04.2021

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 15.04.2021

Examinând referatul  nr. 4374/23.03.2021 întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizul comisiei juridice  a Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 212 alin.1 , art. 215 alin.3 art. 217 alin. 1,3,4 și art. 220 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale , republicată , cu modificările și completările ulterioare

In temeiul dispozițiilor art. 129 alin.3 litera d),  art. 131 art. 133 și 196  din Ordonanța de Urgenta 57/2019 privind Codului Administrativ

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

Art. 1 Se mandatează domnul M. M. – M., consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Companiei de Apă Someș SA la din data de 15.04.2021, sensul de a vota pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2   Compania de Apă Someș SA va comunica hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară acționarilor societății, Consiliului local al Municipiului Gherla.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. M. M. – M.  și  Compania de Apă Someș SA.  

 

                PRIMAR                                                                          AVIZEAZĂ

                                                                                                         SECRETAR GENERAL UAT


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2616/19.02.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea

 unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situate intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiului Gherla

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre

pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situate intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiului Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 19.02.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------------------

ROMÂNIA                                                                                                                                                                              PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA         

NR. 2612/19.02.2021

 

 

R E F E R AT

 

          Pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice

          situate intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiul Gherla

 

               Pentru asigurarea calității factorilor de mediu și stării de sănătate a populației Legea nr.24/2007 cu modificările și completările ulterioare reglementează administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților. Prin această lege , s-a urmărit luarea unor măsuri pentru protecția și conservarea spațiilor verzi și astfel s-au stabilit unele obligații ale persoanelor fizice și juridice cum ar fi: să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor și arbuștilor , să nu producă deteriorări ale aranjamentelor florale și ale gazonului, să nu producă distrugeri ale construcțiilor și instalațiilor utilitare și ornamentale existente, să nu ocupe cu construcții permanente spațiile verzi, să asigure integritatea refacerea și îngrijirea spațiilor verzi aflate în proprietatea lor , să coopereze cu autoritățile teritoriale și centrale pentru protecția mediului,  cu autoritățile administrației publice locale la toate lucrările preconizate în spațiile verzi și să facă propuneri pentru îmbunătățirea amenajării acestora, să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi, să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor, etc.

            Ordonanța Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, stabilește obligațiile și răspunderile care revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice, societăților comerciale, a altor persoane juridice și cetățenilor pentru buna gospodărire a municipiului.

            Accesul liber pentru recreere în spațiile verzi proprietate publică din municipiul Gherla, posibilitatea de a contribui la amenajarea spațiilor verzi, la întreținerea lor pentru asigurarea unui mediu sănătos reprezintă drepturi ale locuitorilor municipiului Gherla.

            Regulamentul privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situate în  municipiul Gherla, propus spre aprobare Consiliului Local are ca obiect :

 • administrarea spațiilor verzi publice din intravilanul municipiul Gherla
 • întreținerea spațiilor verzi din municipiul Gherla
 • încheierea cu persoane fizice/ juridice a unui acord de colaborare în vederea amenajării și

întreținerii cu titlu gratuit a unui spațiu verde în municipiul Gherla.

 • încheierea de protocoale de colaborare privind întreținerea spațiilor verzi publice existente

în zona cvartalelor de blocuri și în zona  instituțiilor

 

 • adoptarea de măsuri și norme privind întreținerea, amenajarea, conservarea, protejarea și

extinderea fondului vegetal din spațiilor verzi publice din intravilanul  municipiul Gherla

 • stabilirea de obligații și contravenții în domeniul protejării și conservării spațiilor verzi

publice din municipiul Gherla

 • stabilirea măsurilor și regulilor specifice privind protecția mediului. Contravenții in

domeniul protecției mediului în municipiul Gherla; obligațiilor cetățenilor, obligațiile asociațiilor de proprietari, obligațiile persoanelor juridice.         

        Faţă de acestea propun aprobarea  amenajării unor parcări  de utilitate publică  pe str. Bobîlna, din Municipiul Gherla.

 

 

                                                                            ÎNTOCMIT

           PRIMAR

       ------------------------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 2615/26/19.02.2021

 

                           P R O I E C T       

 

HOTĂRÂREA  NR._________/__________

 

          Pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice

          situate intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiul Gherla

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice  situate intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiul Gherla  –  proiect din iniţiativa  primarului ;

               Examinînd Referatul de aprobare nr.                  /  întocmit de primarul Municipiului Gherla;

               Văzînd avizele favorabile ale comisiei de specialitate  ale Consiliului local;

             Luând în considerare prevederile art.70 și a art.90 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului; prevederile art.5, art.8, art.12, art.15 și art.16 din Legea nr.24/2007 cu modificările și completările ulterioare privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intarvilanul localităților, prevederile art.3 și 16 din Legea 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, legea apelor;

             În temeiul art.1, art.2 și art.15 din O.G nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

             În temeiul  art.129 alin.(7) litc, lit.g, lit.i, lit. j, lit.k și art.196, alin. 1, lit.a art.286 alin.(1) și (4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

            Consiliul local al municipiul Gherla, intrunit în şedinţă ordinară de  lucru adoptă prezenta :     

 

HOTĂRÂRE :

 

             Art.1.-  Se aprobă Regulamentul privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi verzi publice situate în intravilan , măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în municipiul  Gherla, anexă la prezenta hotărâre precum și Anexele 1, 2 și 3, parte integrantă a Regulamentului.

Art 2 .-  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează autoritatea executiv.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                                    AVIZAT

                                                                                                                  SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                   

 Regulament Spatii Verzii Gherla

Anexa 1.1 - Regulament spatii verzi

Anexa 1.2  - Regulament Spatii Verzi

Anexa 1.3 - Regulament Spatii Verzi


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2566/19.02.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială parter, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială parter, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 19.02.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 19.02.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

-------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 2302  din 15.02.2021

 

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială parter, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

Prin cererea nr. 12347 din 02.10.2019, numiții M. B. R. și L. L.-C. domiciliat în municipiul Gherla, au solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării PUD și întocmirea documentației pentru obținerea autorizației de construire, casă familială parter,  împrejmuire și utilități în municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

Potrivit extrasului CF nr. 50533 cu nr. cadastral 50533 proprietari tabulari asupra imobilului din municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N. sunt M. B.-R. și L. L.-C..

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 156/12347 din 18.10.2019.

Potrivit Planului Urbanistic General al localității Băița imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr. 2 în zona de locuințe unifamiliale.

Beneficiarii lucrării, inițiatori ai documentației PUD, au parcurs etapa specifică aprobată prin Regulamentul local , referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire casă unifamilială parter, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

Astfel fiind parcursă etapa, prevăzută de regulament, beneficiarul a trimis documentațiile pe circuitul de avizare , după care a depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședința CTATU din data de 11.02.2021 unde s-a propus eliberarea avizului favorabil în vederea dezbaterii într-o ședință viitoare a Comitetului Local al Municipiului Gherla.

Obiectul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea construirii unei locuințe familiale cu regim de înălțime parter, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

Pe terenul în suprafață de 2200 mp se va executa o casă familială cu regim de înălțime parter, în suprafață construită de 326,31 mp.

Construcția în cadrul parcelei se va amplasa la o retragere de 10,60 m față de aliniamentul stradal, 5,00 m față de limita posterioară nord-vest, 17,98  m față de limita nord-vest și 21,14 m față de limita sud-est.

Racordurile la utilități se vor face la cele existente din drumul public.

Se vor amenaja 2 locuri de parcare în interiorul parcelei.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială parter, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

 

                                                                                                               Întocmit,

                                                                                                                Primar,

      ---------------------- 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 2563/25/19.02.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind aprobarea  Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială parter, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

 

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea  Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială parter, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N., proiect din inițiativa autorității executive,

Examinând referatul cu nr. 2302 din 15.02.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

În temeiul dispozițiilor art. 25, alin.1, art.48 alin.1, 2 și art.56, alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.129, alin.6, lit.c și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta

 

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială parter, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N., conform proiectului întocmit de SC CIULEI PROIECT SRL cu sediul în Municipiul Gherla, str.  Bobîlna nr.57/7, coordonator RUR arhitect S. M. C., beneficiari M. B. R. și  L. L.-C., domiciliați în municipiul Gherla.

Art. 2Durata de valabilitate a documentației de urbanism PUD este de 3 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                          AVIZEAZĂ

                                                                                                             SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                           

                                                                                                                                


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2530/18.02.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire drum de acces în municipiul Gherla, str. Tineretului F.N.

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire drum de acces în municipiul Gherla, str. Tineretului F.N.

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.02.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.02.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

---------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 2304 din 15.02.2021      

                                                                                                                                 

 

 

REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire drum de acces în municipiul Gherla, str. Tineretului F.N.

 

Prin cererea nr. 5020 din 02.04.2020, numiții V. N. D. și V. C. domiciliați în Municipiul Gherla, au solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism în vederea elaborării unui PUZ pentru construire drum de acces din str. Tineretului F.N.

Potrivit extrasului CF nr. 55713 cu nr. cadastral 55713, pentenții sunt proprietari tabulari asupra imobilului în suprafață de 936 mp.

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 54/5020 din 21.04.2020.

Potrivit Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință (UTR) 15, în zona locuințelor familiale.

Beneficiarii lucrării, inițiatori ai documentației PUZ, au parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism Zonal pentru construire drum de acces din str. Tineretului.

Atfel, fiind parcurse cele două etape de consultare, beneficiarii au trimis documentația pe circuitul de avizare, după care a depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședința CTATU din data de 11.02.2021.

În urma  acesteia comisia propune eliberarea avizului favorabil și dezbaterea într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri.

Obiectul prezentei documentații de urbanism este construirea unui drum de acces cu două benzi de circulație auto de 3,50 m fiecare, trotuare și pistă de biciclete.

Drumul propus va face legătura între str. Tineretului și drumul aprobat prin PUZ conform HCL nr.32/27.03.2007.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism Zonal pentru construirea unui drum de acces din Municipiul Gherla, dinspre str. Tineretului F.N.

 

 

 

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                                     Primar,

----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 2529/22/18.02.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind aprobarea  Planului de Urbanism Zonal pentru construire drum de acces în municipiul Gherla, str. Tineretului F.N.

 

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire drum de acces în municipiul Gherla, str. Tineretului F.N., proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 2304 din 15.02.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.25, alin.1, art.47 alin.1 și art.56 alin.1, alin.4  din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.6 lit. c și art.139, alin.3, lit. e din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta

 

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Se aprobă Planul de Urbanism Zonal și Regulamentul local de urbanism aferent pentru construire drum de acces în municipiul Gherla str. Tineretului F.N., conform proiectului întocmit de SC ARHIDOM SRL cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Măceșului nr. 19C, coordonator RUR arhitect C. G. S., beneficiari V. N.-D. și V. C. domiciliați în Municipiul Gherla.

Art. 2 Durata de valabilitate a documentației de Urbanism PUZ este de 4 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

 

                                                                                                                           AVIZEAZĂ

                                                                                                           SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                          

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2496/18.02.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială  cu două unități locative, împrejmuire și branșamente utilități în municipiul Gherla, str. George Enescu nr.8

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială  cu două unități locative, împrejmuire și branșamente utilități în municipiul Gherla, str. George Enescu nr.8

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.02.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.02.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 2303 din 15.02.2021

 

 

 

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială cu două unități locative, împrejmuire și branșamente utilități în Municipiul Gherla, str. George Enescu nr.8

 

Prin cererea nr. 692 din 17.01.2020, numitul T. I.-A., cu domiciliul în comuna Țaga, satul Sântioana, a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării unui PUD și obținerea autorizației de construire pentru casă familială cu două unități locative, împrejmuire și branșamente utilități în municipiul Gherla, str. George Enescu nr.8.

Potrivit extrasului CF nr. 55727 cu nr. cadastral 55727 proprietar tabular asupra imobilului este T. I.-A., bun propriu.  

Urmare acestora Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 10/692 din 05.02.2020, datorită faptului că amplasarea locuințelor nu se înscriu în aliniamentul stradal  existent.

Potrivit Planului Urbanistic General al Municipiului Gherla imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.13 în subzona de locuințe familiale.

Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUD, a parcurs etapa specifică aprobată prin Regulamentul local , referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism de Detaliu pentru construirea unei case familiale cu două unități locative, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. George Enescu F.N., unde s-au descris toate demersurile și dezbaterile ocazionate de acesta.

Altfel fiind parcursă etapa prevăzută de regulament, beneficiarul a trimis documentațiile pe circuitul de avizare, după care a depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședința CTATU din data de 11.02.2021 unde s-a propus eliberarea avizului favorabil în vederea dezbaterii într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Obiectul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea realizării unei case familiale cu două unități locative cu regim de înălțime D+P+E, împrejmuire și branșamente utilități în municipiul Gherla, str. George Coșbuc nr.8.

Pe terenul în suprafață de 1083 mp se va executa o casă cu două unități locative în suprafață construită de 163,03 mp și suprafață desfășurată de 510,59 mp. Înălțimea maximă a construcției va fi de +6,5 m de la cota parterului (±0.00) și de 7,55m de la cota terenului amenajat.

Clădirea se va amplasa la o retragere minimă de 7,60 m de la limita dinspre stradă, 45,97 față de limita de proprietate dinspre sud-est și 1,00 m față de limitele de proprietate dinspre nord-vest și sud-est.

Pentru distanța de 1,00m și ferestre s-au obținut declarații de la vecini.

Racordurile la utilități se vor face la cele existente în zonă.

Se vor  prevedea două accese pietonale și două auto din str. George Enescu la cele două unități locative proiectate.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu două unități locative, împrejmuire și branșamente utilități în Municipiul Gherla, str. George Enescu nr.8

 

 

                                                                                                      Întocmit,

                                                                                                       Primar,

   ----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 2495/20/18.02.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind aprobarea  Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială  cu două unități locative, împrejmuire și branșamente utilități în municipiul Gherla, str. George Enescu nr.8

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea  Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială  cu două unități locative, împrejmuire și branșamente utilități în municipiul Gherla, str. George Enescu nr.8, proiect din inițiativa primarului,

Examinând referatul cu nr. 2303 din 15.02.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

În temeiul dispozițiilor art.25, alin.1, art.48, alin.1, 2 și art.56, alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.6, lit.c și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta

 

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială  cu două unități locative, împrejmuire și branșamente utilități în municipiul Gherla, str. George Enescu nr.8, conform proiectului întocmit de SC ,,CIULEI PROIECT” SRL cu sediul în Municipiul Gherla, str. Bobîlna, nr.57/7, coordonator RUR, arhitect S. C., beneficiar d.nu T. I.-A. domiciliat în comuna Țaga, sat Sântioana.

Art. 2Durata de valabilitate a documentației de urbanism PUD este de 3 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                                    AVIZEAZĂ

                                                                                                    SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                   

                                                                                          

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2493/18.02.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Hășdății F.N.

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Hășdății F.N.

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.02.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.02.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 2305 din 15.02.2021

 

 

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Hășdății F.N.

 

Prin cererea nr. 9096 din 26.06.2020, numiții B. R. A. și B. L.-A. domiciliat în municipiul Gherla, au solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării PUD și întocmirea documentației pentru obținerea autorizației de construire, casă familială, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Hășdății F.N.

Potrivit extrasului CF nr. 51650 cu nr. cadastral 51650 proprietari tabulari asupra imobilului din municipiul Gherla, str. Hășdății F.N. sunt B. R. A. și soția B. L. A..

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 101/9096 din 09.07.2020.

Potrivit Planului Urbanistic General al Municipiului Gherla imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.9 în subzona de locuințe unifmiliale.

Beneficiarii lucrării, inițiatori ai documentației PUD, au parcurs etapa specifică aprobată prin Regulamentul local , referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire casă unifamilială, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Hășdății F.N.

Astfel fiind parcursă etapa, prevăzută de regulament, beneficiarul a trimis documentațiile pe circuitul de avizare , după care a depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședința CTATU din data de 11.02.2021 unde s-a propus eliberarea avizului favorabil în vederea dezbaterii într-o ședință viitoare a Comitetului Local al Municipiului Gherla.

Obiectul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea emiterii unei locuințe familiale cu rgim de înălțime P+M, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Hășdății F.N.

Pe terenul în suprafață de 377 mp se va executa o casă familială cu regim de înălțime P+M, în suprafață construită de 108,80 mp și o suprafață desfășurată de 196,80 mp.

Construcția în cadrul parcelei se va amplasa la o retragere de 6,00 m față de aliniamentul stradal, 10,48 m față de limita posterioară nord, 1,00 m față de limita laterală est și 3,40 m față de limita laterală vest.

Racordurile la utilități se vor face la cele existente din str. Hășdății.

Se va amenaja un loc de parcare în interiorul parcelei.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Hășdății F.N.

 

 

                                                                                                               Întocmit,

                                                                                                                Primar,

    -------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 2490/19/18.02.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind aprobarea  Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Hășdății F.N.

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea  Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Hășdății F.N., proiect din inițiativa autorității executive,

Examinând referatul cu nr. 2305 din 15.02.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

În temeiul dispozițiilor art. 25, alin.1, art.48 alin.1, 2 și art.56, alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.129, alin.6, lit.c și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Hășdății F.N., conform proiectului întocmit de SC LINIE PUNCT SRL cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vlahuță, bl. Lamă B, coordonator RUR  arhitect C. I. A. M., beneficiari B. R. A. și B. L.-A., domiciliați în municipiul Gherla.

Art. 2Durata de valabilitate a documentației de urbanism PUD este de 3 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

 

                                                                                                          AVIZEAZĂ

                                                                                                             SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                           

                                                                                                                                    


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR.2552/18.02.2021

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind comasarea imobilelor înscrise in CF 829 Gherla top 240, 244/c/1 și CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244, 244a, 244b și top 245 (fără CF) in suprafața totală măsurată de  7719 mp categoria de folosința curți construcții, aferent Liceului Teoretic Ana Ipătescu    

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind comasarea imobilelor înscrise in CF 829 Gherla top 240, 244/c/1 și CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244, 244a, 244b și top 245 (fără CF) in suprafața totală măsurată de 7719 mp categoria de folosința curți construcții, aferent Liceului Teoretic Ana Ipătescu    

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.02.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.02.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 2302  din 15.02.2021

 

REFERAT

 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială parter, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

 

Prin cererea nr. 12347 din 02.10.2019, numiții M. B. R. și L. L.-C. domiciliat în municipiul Gherla, au solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării PUD și întocmirea documentației pentru obținerea autorizației de construire, casă familială parter,  împrejmuire și utilități în municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

Potrivit extrasului CF nr. 50533 cu nr. cadastral 50533 proprietari tabulari asupra imobilului din municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N. sunt M. B.-R. și L. L.-C..

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 156/12347 din 18.10.2019.

Potrivit Planului Urbanistic General al localității Băița imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr. 2 în zona de locuințe unifamiliale.

Beneficiarii lucrării, inițiatori ai documentației PUD, au parcurs etapa specifică aprobată prin Regulamentul local , referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire casă unifamilială parter, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

Astfel fiind parcursă etapa, prevăzută de regulament, beneficiarul a trimis documentațiile pe circuitul de avizare , după care a depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședința CTATU din data de 11.02.2021 unde s-a propus eliberarea avizului favorabil în vederea dezbaterii într-o ședință viitoare a Comitetului Local al Municipiului Gherla.

Obiectul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea construirii unei locuințe familiale cu regim de înălțime parter, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

Pe terenul în suprafață de 2200 mp se va executa o casă familială cu regim de înălțime parter, în suprafață construită de 326,31 mp.

Construcția în cadrul parcelei se va amplasa la o retragere de 10,60 m față de aliniamentul stradal, 5,00 m față de limita posterioară nord-vest, 17,98  m față de limita nord-vest și 21,14 m față de limita sud-est.

Racordurile la utilități se vor face la cele existente din drumul public.

Se vor amenaja 2 locuri de parcare în interiorul parcelei.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială parter, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

 

                                                                                                               Întocmit,

                                                                                                                Primar,

 ------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 2551/24/18.02.2021

 

  PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind comasarea imobilelor înscrise in CF 829 Gherla top 240, 244/c/1 și

CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244, 244a, 244b și top 245 (fără CF) in

 suprafața totală măsurată de  7719 mp categoria de folosința curți construcții, aferent Liceului Teoretic Ana Ipătescu     

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind comasarea imobilelor înscrise in  CF 829 Gherla top 240, 244/c/1 si CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244, 244a, 244b și top 245 (fără CF) in suprafața totala  măsurată de 7719 mp categoria de folosința curți construcții, aflat in proprietatea publica a Municipiului Gherla si administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu ;

            Examinând referatul de specialitate întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispozițiilor art. 293 alineatul 1 si 4, art. 196 alineatul 1 litera a), art. 139 alineatul 1 din Ordonanța de Urgenta 57/2019 Codul Administrativ;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

            Art.  1  Se aproba comasarea imobilelor înscrise in CF 829 Gherla nr. top. 240, 244/c/1 cu imobilele înscrise în  CF 122 Gherla  nr.top 241, 242, 243, 244, 244a, 244b in suprafața totala  măsurată de 7719 mp, diferența de teren dintre suprafața identificata in topograficele de mai sus în suprafața totala de 6696 mp, pana la suprafața de 7719 mp măsurata, se identifica parțial cu numărul top 245 (fără CF), cu noua  categorie de folosință curți construcții, aflat in proprietatea publica a Municipiului Gherla si administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu ,pe care se află edificate următoarele imobile :

C1 – scoală S+P edificata in anul 1865, construita cu fundația din piatra, zidărie cărămidă, șarpanta din lemn, acoperiș din table, având Sd = 1216 mp, compus la subsol din 1 atelier croitorie, 1 magazine, 1 hol, 5 atelier mecanic, 1 casa scării si parter format din 1 sala festiva, 1 hol, 1 birou diriginte adjunct, 2 oficii, 10 Sali clasa, 1 magazie, 1 terasa.

C2 – scoală P+2E edificata in anul 1985, constructive cu fundație din beton, zidărie din cărămidă, șarpanta de lemn, acoperita cu țigla metalica, având Sd= 531, compusa la parter din 2 terase, 1 cabinet stomatologic, 1 baie profesorala, 1 sala profesorala, 4 Sali clasa, 1 vestiar femei, 2 bai, 1 hol, 2 casa scării; la etajul I 5 Sali de clasa, 2 bai, 1 hol, 2 casa scării; la etajul II 5 Sali de clasa,  2 bai, 1 hol, 2 casa scării.

C3 – teren  minifotbal,  edificat  in  anul  2007  in  baza  a.c.  nr. 92/8084 din 27.08.2007,

Sd= 964 mp.

C4 – sala de sport edificata in anul 2003 construcție cu fundația din beton, structura din metal si cărămidă, închisa cu panouri termoizolante, acoperita cu panouri termoizolante, compusa din 1 windfang, 1 degajament, 1 sas, 1 lavoar băieți, 1 grup sanitar + dușuri băieți, 1 vestiar 1 băieți, 1 vestiar 2 băieți, 1 depozit materiale sportive, 1 cabinet medical, 1 centrala termica, 1 lavoar fete, 1 grup sanitar + dușuri fete, 1 vestiar 1 fete, 1 vestiar 2 fete, 1 vestiar profesori, 1 grup sanitar profesori, 1 vestiar profesoare, 1 grup sanitar profesoare, Sd=1113 mp.

C5 – magazine edificat in anul 1865, constructive cu fundație din piatra, zidărie din cărămidă, șarpanta din lemn, acoperita cu țiglă, compusa din 1 magazie si 1 chioșc, Sd= 26 mp.

Art. 2 De la data adoptări prezentei, terenul menționat la Art. 1 rămâne in proprietatea publica a Municipiului Gherla si administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu, fiind înregistrat distinct in inventarul domeniului public si privat al Municipiului Gherla si primind o valoare de inventar corespunzătoare, in cota parte din valoarea inițiala a imobilului, stabilita de comisia de inventariere a bunurilor din domeniul public si privat al Municipiului Gherla.

Art. 3 La data aprobării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Gherla nr. 6/21.01.2021.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primăria Municipiului Gherla, Liceul Teoretic Ana Ipătescu si BCPI Gherla.

 

      INITIATOR                                                                     AVIZEAZA

         PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

 

                                                                                                                                      


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2548/18.02.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unor parcări de utilitate publică, pe str. Bobîlna din  Municipiul Gherla

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unor parcări de utilitate publică, pe str. Bobîlna din  Municipiul Gherla

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.02.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.02.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

-----------------

 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                              PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA         

NR. 2427 / 17.02.2021

 

R E F E R AT

 

 Privind aprobarea amenajării unor parcări de utilitate

publică, pe str. Bobîlna din  Municipiul Gherla

 

 

          Zona centrală a municipiului Gherla  in prezent este deficitară din punct de vedere al asigurării parcărilor de utilitate publică. Se dorește amenajarea unor parcări de utilitate publică pe str. Bobîlna din municipiul Gherla – partea dreaptă de la Km45+0,10 la km 45+300. Tronsonul este situat pe DN1C de la intersecția str. Bobîlna cu Piața Libertății și până la imobilul cu nr.20 (conform planului de situație anexat), în prezent fiind în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA. Strada Bobîlna este înscrisă în C.F. nr.55349 Gherla. Prin adresa nr.1275/26.01.2021 s-a solicitat Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj avizul de principiu pentru amenajarea acestor parcări. Prin adresa nr. 674/05.02.2021 CNAIR - Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj  Secția de Drumuri naționale Cluj a comunicat că pentru emiterea avizului inițial/ autorizației de amplasare și sau de acces în zona drumului public, "veți depune documentația tehnică întocmită ( în 4 exemplare) conform normativelor în vigoare , însoțită de avizul IPJ – SR Cluj".

          Pentru amenajarea  parcărilor  de utilitate publică pe str. Bobîlna (DN1C) de la intersecția str. Bobîlna cu Piața Libertății și până la imobilul cu nr.20 se propune desființarea  fâșiilor plantate aflate la limita trotuarului și reducerea lățimii trotuarului fără a afecta condițiile optime de circulație pietonală.   Menţionăm că această parcare se va realiza astfel încît să nu afecteze utilităţile publice din zonă şi  accesele existente la imobile.

        Faţă de acestea propun aprobarea  amenajării unor parcări  de utilitate publică  pe str. Bobîlna, din Municipiul Gherla.

 

 

 

ÎNTOCMIT

PRIMAR

------------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 2547/23/18.02.2021

 

           P R O I E C T       

 

HOTĂRÂREA  NR._________/__________

 

Privind aprobarea amenajării unor parcări de utilitate

publică, pe str. Bobîlna din  Municipiul Gherla

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajării unor parcări de utilitate

publică, pe str. Bobîlna din  Municipiul Gherla – proiect din iniţiativa  primarului ;

               Examinînd Referatul de aprobare nr.2427/17.02.2021 întocmit de primarul Municipiului Gherla;

               Văzînd avizele favorabile ale comisiei de specialitate  a Consiliului local;

             Luând în considerare prevederileart.46 alin (1) din O.G.43/1997 privind regimul drumurilor cu modificările și completările ulterioare,  art.129 pct.7 lit.k, lit. m, art. 139 și art.196, art.286 alin.(1) și (4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

            Consiliul local al municipiul Gherla, intrunit în şedinţă ordinară de   lucru;     

 

HOTĂRĂȘTE

 

             Art.1.-  Se aprobă amenajarea unor parcări de utilitate publică pe str. Bobîlna din Municipiul Gherla, partea dreaptă de la Km45+0,10 la km 45+300, stradă aflată în proprietatea municipiului Gherla- domeniu public, înscrisă în C.F. nr.55349 Gherla și în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, tronson  situat pe DN1C de la intersecția str. Bobîlna cu Piața Libertății și până la imobilul cu nr.20. Execuția lucrărilor va începe doar după aprobarea documetațiilor, însoțită de avizele necesare și obținerea autorizațiilor  conform legislației în vigoare

Art 2 .-  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează autoritatea executivă. 

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                                    AVIZAT

                                                                                                                  SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 18037/21.12.2020

 

 

ANUNȚ

 

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru bugetarea participativa la nivelul municipiului Gherla

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru bugetarea participativa la nivelul municipiului Gherla

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 21.12.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 17963/21.12.2020

 

 

REFERAT

 

privind aprobarea Regulamentului pentru bugetarea participativa la nivelul municipiului Gherla

 

Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor Municipiului Gherla într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetățeni a unui rol de participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunității din care fac parte.

Bugetarea participativă este un proces derulat de Primăria Gherla, prin care ideile şi inițiativele comunității Gherlene se manifestă şi se transformă în realitate. Este un proces deschis, incluziv şi transparent prin care membrii comunității se implică direct în formularea deciziilor privind prioritățile de cheltuire a banilor din bugetul local.

Gândiți-vă la bugetul familiei dumneavoastră și la modul în care vă dobândiți și vă cheltuiți banii. Apoi imaginați-vă o familie de câteva mii de ori mai mare (comunitatea locală în care trăiți și munciți) care are de colectat și de cheltuit o sumă mai mare de bani (bugetul local).

Bugetarea participativă este un proces similar, care urmărește îmbunătățirea calității vieții din oraşul nostru, prin încurajarea cetățenilor să se implice în definirea priorităților şi a obiectivelor de investiții din bugetul local.

Domeniile pe care le avem in vedere in aplicarea conceptului de bugetare participativa sunt :

 

 1. Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației (amenajare de alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale, fluidizarea traficului, crearea de infrastructuri pentru siguranța rutieră, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, propuneri de zone cu restricție auto, piste de biciclete, sisteme de supraveghere video)
 2. Amenajare de spații verzi, locuri de joacă si/sau spatii publice (amenajarea, repararea, renovarea, înființarea acestora, întreținerea, mobile urban )
 3. Infrastructură culturală si/sau sportiva
 4. Infrastructură educațională si de sanatate
 5. Digitalizare (proiecte IT menite să crească gradul de utilizare a tehnologiilor în scopul îmbunătățirii calității vieții).Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spațială a acestora ar putea duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.
 6. Protectia Mediului

Procedura de punere in aplicare a conceptului este cuprinsa in regulamentul ce constituie anexa la proiectul de hotarare.

 

Temeiurile legale le constituie art. 75 alin. 1 lit. c; art 129 alin. 4 lit. a; alin. 7 lit a, b,c,d,f,i,j,k,r .

 

Avand in vedere cele mai sus propunem adoptarea proiectului de hotarare

Grupul PNL din Consiliul Local al municipiului Gherla

 

M. L. P.

F. G.

M. M.

M. M.

C. B. R.

B. A.

A. G.

P. F.

---------------

 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 17967/128/21.12.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea Regulamentului pentru bugetarea participativa la nivelul municipiului Gherla

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiativa Grupului PNL din Consiliul Local al municipiului Gherla .privind aprobarea pentru bugetarea participativa la nivelul municipiului Gherla;

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Grupul PNL din Consiliul Local Al municpiului Gherla ;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

Avand in vedere  dispoziţiile art. 75 alin. 1 lit. c; art 129 alin. 4 lit. a; alin. 7 lit a, b,c,d,f,i,j,k,r din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

In temeiul dispozitiilor art 196 alin 1 lit a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru adopta prezenta :

 

HOTĂRÂRE

 

          Art. 1 Se aproba Regulamentului pentru bugetarea participativa la nivelul municipiului Gherla ce constituie anexa 1 la prezenta hotarare si face parte din aceasta;

Art. 2 Prezenta hotarare se comunica Institutie Prefectului Judetului si Primarul Municipiul Gherla

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva prin serviciile de specialitate.

 

       INITIATOR                                                                              AVIZEAZA

                                                                                                          SECRETAR GENERAL

                                                                                                      R. M.

Grupul PNL din Consiliul Local al municipiului Gherla

 

M. L. P.

F. G.

M. M.

M. M.

C. B. R.

B. A.

A. G.

P. F.


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2407/16.02.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune  și a lucrărilor de interes local pe anul 2021, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune

 și a lucrărilor de interes local pe anul 2021, pentru persoanele apte

de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind

venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 16.02.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 16.02.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                      SECRETAR GENERAL UAT

----------------------

 

ROMANIA                                                                                                 

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

Nr.1982 /09.02.2021

 

 

 

REFERAT

 

Privind  aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2021,

pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, familiile și persoanele singure, cetățeni români, au dreptul la venit minim garantat, care se asigură prin acordarea ajutorului social lunar.

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor art.6, alin.2, din Legea nr.416/2001 și ale art.28, alin.1 din Anexa la H.G. nr.50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, una din persoanele apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igiena muncii.

Pentru repartizarea orelor de muncă ce urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social, primarii au obligația, conform prevederilor art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale art.28, alin. 2 și 3, din Anexa la H.G. nr.50/2011 să întocmească un plan care se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local, care poate fi reactualizat pe parcursul anului.

Având în vedere cele de mai sus propun Consiliului local al Municipiului Gherla spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2021, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

 

 

                                                            INIȚIATOR

                                                               PRIMAR

                                                  

---------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 2388/18/16.02.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea

Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2021, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

          

           Luând în dezbatere proiectul de hotărâre  privind  aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2021, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare – proiect de hotărâre din inițiativa Primarului Municipiului Gherla;

Având în vedere:

            - Referatul cu nr.1982/09.02.2021, al Primarului Muncicipiului Gherla și Raportul de specialitate cu nr.1989/09.02.2021, întocmit de Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Gherla;

            În conformitate cu prevederile art.6, alin.2 și 7,  din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale art.28, alin.1, 2 și 3 din Anexa la H.G. nr.50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;

              În temeiul art.196, alin.1, lit.b din  O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ

            Consiliul local al Municipiului Gherla, întrunit în ședința de lucru ordinară adoptă prezenta :

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1. – Aprobă Planul de actiune și lucrările de interes local pe anul 2021 - conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Gherla  va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin serviciile de specialitate.

 

                                                                    INIȚIATOR

                                                                      PRIMAR

                                                         

 

 

                                                                                                                        AVIZEAZĂ

                                                                                                         SECRETAR GENERAL U.A.T.

                                                                                                                     ROTAR MIHAI

 

 

------------------------------------

ROMÂNIA                                                                                                                                                ANEXA NR.1

JUDEȚUL CLUJ                                                                                                                            la H.C.L. nr._____din____________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

PLAN DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2021

Nr. crt.

Obiectiv

Actiuni si masuri intreprinse

Termen de realizare

Resurse

 

1

Lucrări de întreținere pe domeniul public

Adunarea deșeurilor menajere și a PET-urilor de pe domeniul public.

Lunile

1 - 12

Beneficiarii Legii 416/2001

 

2

Lucrări de curățire a parcurilor, străzilor și trotuarelor în sezonul rece

Măturarea parcurilor, străzilor și trotuarelor cu mijloace manuale;

Greblarea frunzelor în parcuri.

 

Lunile

2 - 11

Beneficiarii Legii 416/2001

3

Lucrări de întreținere spații verzi

Operații de întreținere spații verzi efectuate manual: tăieri arbusti, greblat iarbă, încărcat în mijloc de transport.

 

Lunile

4 - 10

Beneficiarii Legii 416/2001

 

NOTA: Luna 1 – ianuarie, luna 12 – decembrie

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2508/18.02.2021

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gherla în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității   la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla  

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gherla în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității   la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla  

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.02.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.02.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

------------------

ROMÂNIA                                                                                                         

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI GHERLA                                               

NR . 2500/18.02.2021

 

 

REFERAT

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gherla în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității   la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla  

 

Potrivit art.11 din Legea 87/2006 privind asigurarea calității în învățământul la nivelul fiecărei organizații  furnizoare de educație din Romania  se înființează o comisie pentru evaluarea și asigurarea  calității formată din:

    -  1 - 3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral;

    -   un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;

    -  un reprezentant al părinţilor, în cazul învăţământului preşcolar, primar, gimnazial sau liceal;

    -  un reprezentant al elevilor, în cazul învăţământului profesional, liceal şi postliceal;

    -  un reprezentant al consiliului local;

     - un reprezentant al minorităţilor naţionale, după caz, provenind din corpul profesoral, reprezentanţii părinţilor sau ai elevilor.

Având în vedere că , la ședința de data de  28.01.2021,   reprezentanți propuși de consilierii locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ,  la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla  nu au întrunit numărul de voturi necesare, propunem reluarea votului pentru desemnarea reprezentantului consiliului local în această comisie.

 

PRIMAR

---------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 2506/21/18.02.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gherla în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității   la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla  

 

Având in vedere referatul de aprobare  nr. 2500/18.02.2021  întocmit de către inițiator primar D. I.-O.   precum si raportul de specialitate nr. 2501/18.02.2021   întocmit de către Secretar UAT ;

Văzând avizul favorabil al comisiei învățământ, cultură;

Ținând seama de disp. art.11 alin.1 și alin.4 din Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației

 În temeiul prevederilor art.196, alin.1,lit a din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta:

             

HOTĂRĂŞTE:

           

            Art. 1. Se desemnează reprezentantul  Consiliului Local al Municipiului Gherla în  Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla   ___________________________________________

                                                                                                                                           

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoanele nominalizate la art.1

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                              AVIZEAZĂ                                                                                        SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 1089/22.01.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 86/24.09.2020 care modifică HCL 75/2020 privind acordarea unor facilități fiscale

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre

pentru modificarea Hotărârii nr. 86/24.09.2020

care modifică HCL 75/2020 privind acordarea unor facilități fiscale

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.01.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.01.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

--------------------

ROMÂNIA                                                                                            

JUD. CLUJ                                                                                         

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                            

NR 1032 din 21.01.2021

 

R EFERAT

pentru modificarea Hotararii nr. 86/24.09.2020 care modifica

HCL 75/2020 privind acordarea unor facilitati fiscale

 

           

                Tinând cont că prin instituirea stării de urgenţă au fost luate măsuri care au afectat activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii - persoane fizice întreprinzători şi societăţi de dimensiuni reduse, care reprezintă coloana vertebrală nu doar a economiei româneşti, ci şi a pieţei unice europene;

            In condiţiile în care este imperios necesar ca micile afaceri să beneficieze de sprijin suplimentar, de o perioadă de moratoriu (legal), în special în privinţa serviciilor esenţiale care le condiţionează continuarea activităţii, şi întrucât elementele mai sus prezentate constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,

            Avand in vedere ca starea de alerta se tot prelungeste si situatia practica de punere in aplicare a HCL 75/2020 privind acordarea unor facilitati fiscale care se modifica in anul 2021 prin implementarea de catre Municipiul Gherla a platilor electonice pe ghiseul.ro ar fi necesara o prelungire a termenului de aplicare a procedurii prevazute la art. 4 alin.1 si 2, respectiv in sensul modificarii termenului limita de plata a impozitelor si taxelor precum si a cererilor de scutire  a accesoriilor obligatiilor bugetare restante de la 15.12.2020 la 31.03.2021

            Vazand prevederile Art V alin. 1 litera a) si b) , VI alin 2, VIII, XVII din OUG nr. 69/2020         

Conform prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c),  art. 139, alin. (3), lit. c),  art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ                          

           

PROPUN

            Adoptarea proiectului de Hotarare intocmit conform prezentului referat.

 

 

PRIMAR

-------------------------

 ROMÂNIA                                                                          

 JUDEȚUL CLUJ                                                                           

MUNICIPIUL GHERLA                                                   

CONSILIUL LOCAL

NR. 1087/12/22.01.2021

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.     DIN

pentru modificarea Hotararii nr. 86/24.09.2020 care modifica

HCL 75/2020 privind acordarea unor facilitati fiscale

 

         

          Luând în dezbatere proiectul de hotarare pentru modificarea pentru modificarea Hotararii nr. 86/24.09.2020 care modifica HCL 75/2020 privind acordarea unor facilitati fiscale proiect initiat de autoritatea executivă ;

          Examinând referatul primarului nr. 1032  din 21.01.2021

Vazand prevederile Art V alin. 1 litera a) si b) , VI alin 2 , VIII, XVII din OUG nr. 69/2020       

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c),  art. 139, alin. (3), lit. c), , art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ

Consiliul Local al Municipiului Gherla intrunit in sedinta ordinara adopta prezenta

         

HOTĂRĂRE :

 

         

          Art. 1 Se aprobă modificarea art 1 din 86/24.09.2020 care modifica HCL 75/2020 privind acordarea unor facilitati fiscale

“(1) Se aproba anularea accesoriilor obligațiilor bugetare restante la data de 31.12.2020 în condițiile achitării tuturor obligațiilor bugetare principale restante, inclusiv pentru anul în curs, până la data de 31.03.2021.

           (2) Procedura de anulare a accesoriilor prevăzută la alin. (1), se modifica in consecinta.”

 

          ART. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredinţează directiile de specialitate din cadrul Municipiului Gherla.

 

 

INITIATOR

PRIMAR

 

 

                                                AVIZEAZA

                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                      

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 1120/22.01.2021

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 al HCL nr. 24/27.02.2020 privind stabilirea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 al HCL nr. 24/27.02.2020 privind stabilirea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.01.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.01.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

------------------------------------

ROMÂNIA                                                                                                                             

JUDETUL CLUJ                                                                                                               

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 

Nr. 1061/22.01.2021

 

 

REFERAT DE APROBARE

 

a proiectului de hotarare privind modificarea art. 2 al HCL nr. 24/27.02.2020 privind stabilirea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

 

 

In conformitate cu dispozitiile art.11 alin (1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice “Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților”;

Vazand prevederile OUG nr. 226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

In urma consultarilor cu Sindicatul Urbis din cadrul Primariei Municipiului Gherla s-au stabilit salariile de baza pentru functiile publice si personalul contractual  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla care se determina prin inmultirea coeficientilor prevazuti in Anexa nr.1 si Anexa nr.2 cu salariul minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare in luna decembrie 2020.

La stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla s-au avut in vedere:

            -stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul institutiei in vederea promovarii performantei individuale;

            -respectarea principiilor care stau la baza sistemului de salarizare care stau la baza legii: principiul legalității,  principiul nediscriminării,  principiul egalității,  principiul importanței sociale a muncii,  principiul stimulării personalului din sectorul bugetar,  principiul ierarhizării,  principiul transparenței mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, principiul sustenabilității financiare,  principiul publicității;

            -stabilirea salariilor de baza printr-o ierarhizare a posturilor avand la baza urmatoarele criteria generale:

                        a) cunoștințe și experiență;

                        b) complexitate, creativitate și diversitate a activităților;

c) judecata și impactul deciziilor;

d) responsabilitate, coordonare și supervizare;

e) dialog social și comunicare;

f) condiții de muncă;

g) incompatibilități și regimuri speciale.

            -diferentierea salariilor de baza pe functii, grade/trepte profesionale si gradatii de vechime, conform legii;

 

Salariile de baza s-au stabilit astfel incat, impreuna cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare sa se incadreze in fondurile aprobate de la bugetul local pentru cheltuieli de personal, in vederea realizarii obiectivelor, programelor si proiectelor stabilite institutiei.

            Salariile de baza pentru functiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla se determina prin inmultirea coeficientilor prevazuti in Anexa nr.1 la prezentul proiect de hotarare, cu salariul minim brut pe tara, garantat in plata, in vigoare in luna decembrie 2020.

Avand in vedere art.14 alin (4)  si art.34 din din Legea nr. 155/2010-legea politiei locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , salariile de baza pentru functiile contractuale din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla care intra sub incidenta prevederilor art.11 alin (1) din Legea-cadru nr.153/2017 se determina prin inmultirea coeficientilor prevazuti la Anexa nr.2 la prezentul proiect de hotarare cu salariul minim brut pe tara, garantat in plata, in vigoare in luna decembrie 2020.

            Salariile de baza pentru personalul Primariei Municipiului Gherla si serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla, determinate prin inmultirea coeficientilor din anexe, cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare in luna decembrie 2020, impreuna cu indemnizatiile lunare si cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, asigura incadrarea in fondurile bugetare aprobate pentru anul 2021 – pentru cheltuieli de personal.

 

 

PRIMAR

--------------------

ROMÂNIA                                                                   

JUDEŢUL CLUJ                                                                          

CONSILIUL LOCAL GHERLA     

NR. 1122/15/22.01.2021                      

 

P R O I E C T   DE  H O T A R A R E

din  _______________ 2021

 

Privind modificarea art. 2 al HCL nr. 24/27.02.2020 privind stabilirea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

 

Avand in vedere Referatul de aprobare privind  modificarea art. 2 al HCL nr. 24/27.02.2020 privind stabilirea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla, inregistrat la noi sub nr.1061/22.01.2021.

Analizând Raportul de specialitate de Directiei RUNOS, înregistrat sub nr. 1063/22.01.2021 prin care propune Consiliului Local al Municipiului Gherla modificarea art. 2 al HCL nr. 24/27.02.2020 privind stabilirea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla;

Vazand prevederile OUG nr. 226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

In baza dispozitiilor art.11,  art.38 si 40  din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

In temeiul drepturilor conferite prin art.136, alin (1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si competarile ulterioare;

Consiliul Local al municipiului Gherla întrunit în şedinţa sa ordinară de lucru;

    

P R O P U N E :

 

Art.1. Se modifica art. 2 al HCL nr. 24/27.02.2020 privind stabilirea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla si va vea urmatorul continut:

                        „Art.2. Salariile de baza aferente gradatiei 0 pentru functiile prevazute in Anexa nr.1 si Anexa nr.2 se determina prin inmultirea coeficientilor prevazuti pentru fiecare functie, cu salariul de baza minim brut pe tara, garantat in plata, in vigoare in decembrie 2020”.

Art.2. Restul articolelor raman nemodificate.

 Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Directia RUNOS si Directia Economica.

 

 

INIŢIATOR DE PROIECT

PRIMAR

 

                                                                                                Contrasemnează pentru legalitate,

                                                                                                             SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                   

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 1095/22.01.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind constituirea la nivelul Municipiului Gherla a Comisiei Locale de Ordine Publică

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind constituirea la nivelul Municipiului Gherla a Comisiei Locale de Ordine Publică

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.01.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.01.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

--------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

405300-Gherla, Județul Cluj, str. Bobâlna, nr. 2

Tel: 0264-241926; 0264-241775; Tel.Fax:0264-241666 

Nr. 1079 din 22.01.2021           Web: www.gherla.ro

 

REFERAT DE APROBARE

 

Având în vedere faptul că, în urma alegerilor autorităților administrației publice locale desfășurate în luna septembrie 2020, a fost învestit în funcție noul Primar al municipiului Gherla, iar componența Consiliului Local a fost modificată.

Luând în considerare:

- Raportul de specialitate nr. 1080 /22.01.2021 al Serviciului Public de Poliție Locală, prin care se propune constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Gherla;

- Interesul comunităţii locale, pe baza şi în executarea legii, în vederea continuităţii activităţilor de asigurare a ordinii şi liniştii publice şi pentru a veni în sprijinul cetăţenilor municipiului Gherla, precum şi principalul obiect de activitate al acestui serviciu de apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor.

          Considerăm necesară constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Gherla, organism cu caracter consultativ, care are un rol important în asigurarea ordinii şi liniştii publice pe raza teritorială a municipiului Gherla, şi propunem aprobării plenului Consiliului Local al municipiului Gherla proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică.

 

PRIMAR,

-------------------

ROMÂNIA

    JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

  CONSILIUL LOCAL 

NR. 1091/13/22.01.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind constituirea la nivelul Municipiului Gherla a Comisiei Locale de Ordine Publică

           

            Examinând proiectul de hotărâre privind constituirea la nivelul municipiului Gherla a

Comisiei Locale de Ordine Publică – proiect din inițiativa primarului;

Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Public de Poliție Locală din cadrul Aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gherla nr. 1080/22.01.2021   prin care se propune necesitatea constituirii Comisiei Locale de Ordine Publică  și Referatul de aprobare al Primarului municipiului Gherla, nr. 1079/22.01.2021 ;

            În conformitate cu prevederile :

 • art. 28 și 29 din Legea nr.155/12.07.2010 a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;
 •  H.G.nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla. 

            În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi ale art. 166 alin. (2) lit. l) din O.U.G nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru adoptă prezenta :

 

H O T Ă R Â R E :

 

            Art. 1. Se aprobă constituirea la nivelul municipiului Gherla a Comisiei Locale de Ordine Publică, organism cu rol consultativ.

            Art. 2. Se aprobă componența Comisiei Locale de Ordine Publică, după cum urmează :

 • Primarul municipiului Gherla –   I. – O. D.
 • Șeful Poliției municipiului Gherla – comisar sef  de poliție  I. I.
 • Șeful Poliției Locale Gherla – I. G.
 • Secretarul municipiului Gherla – M. R.         
 • Consilier local -  .............................................
 • Consilier local -  .............................................
 • Consilier local -  .............................................

Art. 3. Modul de funcționare al Comisiei de Ordine Publică este stabilit prin Regulamentul de organizare și funcționare al acesteia, conform Anexei, care este parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4. Cu data prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Gherla nr.  51 / 28.06.2018 privind constituirea la nivelul municipiului Gherla a Comisiei Locale de Ordine Publică, își încetează aplicabilitatea.

Art. 5. Primarul municipiului Gherla va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Public de Poliție Locală.

            Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică celor în drept prin grija secretarului municipiului Gherla.

 

INIȚIATOR                                                                                        AVIZAT

              PRIMAR                                                                      SECRETAR GENERAL UAT

 

 Anexa regulament COP 2021

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16324/18.11.2020

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL și a anexelor acestuia

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL și a anexelor acestuia

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 18.11.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------------

 ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ                                                                                           

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                      

NR.16318 din 18.11.2020

 

REFERAT

Privind aprobarea H.C.L. referitoare la regulamentul de vânzare a locuințelor de tip ANL și a anexelor acestuia

 

La nivelul Municipiului Gherla, există 2 imobile cu unități locative care cad sub incidența dispozițiilor legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. Imobilele respective au fost construite de către Statul Român prin Agenția Națională pentru Locuințe pe terenul pus la dispoziție de către Municipiului Gherla.

Ulterior realizării imobilelor acestea au fost predate în vederea administrării către autoritățile locale care au procedat la închirierea unităților locative cu respectarea dispozițiilor legii 152/1998.

Potrivit art. 10 din legea 152/1998, locuințele destinate închirierii din blocurile ANL se pot vinde titularilor contractelor de închiriere la cererea acestora și cu îndeplinirea unor condiții cumulative stabilite în același text de lege.

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale de punere în vânzare, prin dispoziția nr. 837/2019 s-a stabilit o comisie care a întocmit un proiect de regulament de vânzare a locuințelor de tip ANL, proiecte ale contractelor de vânzare-cumpărare a locuințelor precum și actele necesare pentru a justifica cererea de vânzare-cumpărare.

Regulamentul propus conține condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, modalitățile de vânzare(vânzare în rate sau vânzare cu plata integrală), modalitățile de plată, actele necesare comisiei pentru aprecierea temeiniciei solicitării de cumpărare precum și proiectele a două modele de contracte de vânzare-cumpărare: vânzare în rate și vânzare cu plata integrală.

Dispozițiile legale prevăd că soluționarea cererii de vânzare-cumpărare trebuie să aibă loc în termen de 90 de zile de la înregistrare.

Oportunitatea prezentului proiect de hotărâre e dată de faptul că există un număr mare de chiriași care și-au manifestat intenția de a cumpăra spațiile locative în care locuiesc cu ocazia unor ședințe informale care au avut loc la sediul Primăriei Mun. Gherla.

Legalitatea proiectului de hotărâre rezultă din faptul că acesta cât și regulamentul de vânzare a locuințelor de tip ANL și modelele de contract au fost întocmite cu respectarea prevederilor legii 152/1998 iar temeinicia acestuia e dată de faptul că este fundamentat de regulamentul și modelele de contracte de vânzare-cumpărare anexate.  

 

 Primar

-----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 16323/109/18.11.2020

 

PROIECT DE

 

HOTĂRÂRE  NR.           DIN     

 

Privind aprobarea regulamentul de vânzare a locuințelor de tip ANL și a anexelor acestuia

Consiliul Local al Municipiului Gherla întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

Examinând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla cu nr. …….. din …………..

Văzând Raportul de specialitate cu nr. …….  din ………. întocmit de Direcția de Administrație Publică Locală .

Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate a Consiliului Local;

Ținând seama de dispozițiile art. 10 din legea 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

În temeiul art. 129, alin(1), alin(2) lit. c), alin(6) lit b), alin(14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019  privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Gherla întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru,adoptă prezenta

 

HOTĂRĂRE:

 

Art.1. Se aprobă regulamentul de vânzare a locuințelor de tip ANL cuprins în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre a consiliului local.

Art. 2. Se aprobă modelul de contract de vânzare-cumpărare cu plata integrală cuprins în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre a consiliului local.

Art. 3.  Se aprobă modelul de contract de vânzare cumpărare cu plata in rate cuprins în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre a consiliului local. 

Art. 4. Se aprobă modelul de cerere cumpărare a locuinței cuprinsă în Anexa nr. 4 precum și lista cu actele necesare care constituie Anexa nr. 5, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre a consiliului local. 

Art. 5. Se aprobă lista cu prețurile de vânzare-cumpărare a apartamentelor cuprins în Anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre a consiliului local. Prețurile de vânzare aprobate vor diferi în funcție de data vânzării în sensul aplicării amortismentului până la data vânzării.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Primarului,Instituției Prefectului Județului Cluj,comosoeo de vânzare a locuințelor de tip ANL din cadrul primăriei Municipiului Gherla.

 

INIȚIATOR

 

Nr.consilieri:                                                                                               AVIZEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                          SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi “pentru”:                                                                                 

Nr. voturi  ”împotrivă”                                                                                       

Nr. Voturi ”abțineri”

 

 ANEXA 1 Regulament de vanzare a locuintelor de tip ANL

ANEXA 2 MODEL CONTRACT ANL

ANEXA 3 MODEL CONTRACT ANL

anexa nr.4 la regulament vanzare ANL

anexa nr.5 la regulament vanzare ANL

ANEXA 6


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 17495/11.12.2020

 

 

ANUNȚ

 

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului destinat deținerii câinilor și accesul persoanelor însoțite de câini în Municipiul Gherla   

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului destinat deținerii câinilor și accesul persoanelor însoțite de câini în Municipiul Gherla   

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 11.12.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UA

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

----------------------------

 

REFERAT

 

privind aprobarea Regulamentului destinat deținerii câinilor

si accesul persoanelor însoțite de câini in Municipiul Gherla    

           

           

            Analizând dezbaterile de pe rețelele de socializare si coborând in rândul populației am constatat existenta unui număr semnificativ mare de animale de companie, îndeosebi câini, animale care necesita o mai mare aplecare asupra lor fără a deranja restul populației si al locuitorilor Municipiului Gherla. Se impune astfel întocmirea unui regulament ce sa vina in sprijinul populației Municipiului Gherla, cu drepturi si obligații pentru iubitorii si deținătorii de câini de companie, căutând respectul si mulțumirea acestora intr-un mediu curat si sigur.

            Astăzi nu exista o astfel de reglementare expresa ce privește câini de companie pe raza teritoriala a Municipiul Gherla, fiind impetuos necesara emiterea si aprobarea unui astfel de regulament.

            Regulamentul transpune in practica cotidiana a Municipiului Gherla diferite reglementari care vin in întâmpinarea si ajutorul iubitorilor si deținătorilor de animale, clarifica rasele de câini si modul lor de recreere pe domeniul public in siguranța, stabilește locații speciale plimbării câinilor si identifica propunând spre amenajare un spațiu de joaca, amenajat corespunzător, destinat câinilor de companie.

            Prezentul regulament anexat urmărește asigurarea unui climat social civilizat, asigurarea egalității de drepturi intre locuitorii Municipiului Gherla, precum si asigurarea bunăstării si protecției animalelor, in conformitate cu principiile si regulamentele in vigoare.

            Totodată regulamentul clarifica modul de îngrijire si tratament, de plimbare, de igiena, de clarificare a responsabilităților proprietarilor/deținătorilor de câini precum si a modului de control si sancționare a neregulilor si abaterilor constate sau sesizate.

Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002 cu modificările ulterioare, Legea 258/2013 privind microtipare, OUG 55/2002 privind rasele de câini periculoase, Legea 60/2004 privind convenția Europeana de protective a animalelor, Legea 205/2004 completata prin Legea 9/2008 privind protecția animalelor cu Normele de aplicare, OG 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinara, cu modificările la zi.

           

            Cu respect,

 

                                                                            INITIATOR:

                                                                                    Primar

--------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 17494/122/11.12.2020

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea Regulamentului destinat deținerii câinilor

si accesul persoanelor însoțite de câini in Municipiul Gherla    

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind aprobarea Regulamentului câinilor de companie cu aplicare pe raza Municipiului Gherla;

            Examinând referatul de specialitate întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispozițiilor Codului Administrativ Art. 106; Art. 129 alineatul 2 litera c) si alineatul 6 litera c), Art. 196 alineatul 1 litera a) din Ordonanța de Urgenta 57/2019;

Ținând seama de dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002, Legea 258/2013 privind microtipare, OUG 55/2002 privind rasele de câini periculoase, Legea 60/2004 privind convenția Europeana de protective a animalelor, Legea 205/2004 completata prin Legea 9/2008 privind protecția animalelor cu Normele de aplicare, OG 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinara, cu modificările la zi;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

          Art.  1   Se aproba Regulamentul câinilor de companie cu aplicare pe raza teritoriala a Municipiului Gherla, anexat prezentei hotărâri;

Art. 2 Se stabilește ca loc agreement si plimbare a câinilor de companie terenul situate in str. Parcului fn, situat intre stadionul Olimpia, canalul Morii si str. Parcului, care va fi dotat si amenajat corespunzător;

Art.  3  Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuternicește Autoritatea Executiva prin serviciile de specialitate.

 

       INITIATOR                                                                             AVIZEAZA

          PRIMAR                                                             SECRETAR GENERAL

  

REGULAMENT CAINI GHERLA

 

 

                                                                       


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 1021/21.01.2021

 

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 29.01.2021

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 29.01.2021

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.01.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.01.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 28.01.2021.

 

              PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

----------------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 1014/21.01.2021

 

REFERAT

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la  CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 29.01.2021

 

Prin adresa cu nr. 18202/28.12.2020, CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA a comunicat  Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 29.01.2021, in vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.

Analizând ordinea de zi comunicată apreciem că se impune mandatarea domnului consilier A. G. în vederea votării ,,pentru’’ la toate punctele de pe ordinea de zi, mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la  CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 29.01.2021.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

-----------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR.1016/10/21.01.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 29.01.2021

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 29.01.2021;

            Examinând referatul de aprobare nr. 1014/21.01.2021 întocmit de Primarul Municipiului Gherla și raportul de specialitate  nr. 1015/21.01.2021 al Secretarului General UAT;

Văzând avizul Comisiei Juridice al Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 212 alin. 1 , art. 215 alin. 3 art. 217 alin. 1,3,4 și art. 220 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 3 litera d),  art. 131, art. 133 și 196, alin. 1, lit. a)  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codului Administrativ

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

Art.1 Se mandatează domnul A. G., consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA  din data de 29.01.2021, sensul de a vota pentru punctele înscrise pe ordinea de zi .

Art.2 CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA va comunica hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA, Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. A. G. și CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA.   

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

                                                                                                              AVIZEAZĂ                                                                                        SECRETAR GENERAL

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 711/15.01.2021

 

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local Gherla în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității   la instituțiile școlare și preșcolare

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local Gherla în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității   la instituțiile școlare și preșcolare

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 15.01.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 15.01.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 28.01.2021.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

--------------------

ROMÂNIA                                                                                                         

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI GHERLA                                               

NR . 651/15.01.2021

 

REFERAT

privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local Gherla în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității   la instituțiile școlare și preșcolare

 

Potrivit art.11 din Legea 87/2006 privind asigurarea calității în învățământul la nivelul fiecărei organizații  furnizoare de educație din Romania  se înființează o comisie pentru evaluarea și asigurarea  calității formată din:

    -  1 - 3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral;

    -   un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;

    -  un reprezentant al părinţilor, în cazul învăţământului preşcolar, primar, gimnazial sau liceal;

    -  un reprezentant al elevilor, în cazul învăţământului profesional, liceal şi postliceal;

    -  un reprezentant al consiliului local;

     - un reprezentant al minorităţilor naţionale, după caz, provenind din corpul profesoral, reprezentanţii părinţilor sau ai elevilor.

În acest sens  propun Consiliului Local să desemneze reprezentanții în  Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității   la instituțiile școlare și preșcolare.

 

PRIMAR

----------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 653/6/15.01.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local Gherla în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității   la instituțiile școlare și preșcolare

 

Având in vedere referatul de aprobare  nr. 651/15.01.2021 întocmit de către inițiator primar D. I.-O.  precum si raportul de specialitate nr. 652/15.01.2021 întocmit de către Secretar UAT ;

Văzând avizul favorabil al comisiei învățământ, cultură;

Ținând seama de disp. art.11 alin.1 și alin.4 din Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației

        În temeiul prevederilor art.196, alin.1,lit a din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ;

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta:

 

             HOTĂRĂŞTE:

           

            Art. 1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Gherla în  Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității   la instituțiile școlare și preșcolare

  după cum urmează:

                                                                                                                                           

 • Liceul Teoretic “Ana Ipătescu” Gherla               _________________
 • Liceul Teoretic “Petru Maior” Gherla                _________________
 • Liceul Leoretic “Kemény Zsigmond” Gherla     _________________
 • Liceul Tehnologic Gherla                                     __________________
 • Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla                         ___________________
 • Grădiniţa “Arici Pogonici ”                                  __________________
 • Grădiniţa   “Veseliei”                                           __________________
 • Gradinița “Căsuța Fermecată”                            __________________

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoanele nominalizate la art.1

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

                                                                                                              AVIZEAZĂ                                                                                        SECRETAR GENERAL

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16502/23.11.2020

 

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui imobil format din 2 încăperi, în suprafața totală de 31 mp, din Municipiul Gherla, str. Dragoș Vodă, nr. 2  

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui imobil format din 2 încăperi, în suprafața totală de 31 mp, din Municipiul Gherla, str. Dragoș Vodă, nr. 2  

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 23.11.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                    

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16478 DIN 23.11.2020

 

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui

imobil format din 2 incaperi, in suprafata totala de 31 mp, din Municipiul Gherla, str. Dragos Voda, nr. 2   

 

 

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019 propun spre inchiriere spatiul din str. Dragos Voda nr. 2.

          Imobilul se afla in domeniul privat al Municipiului Gherla, Str. Dragos Voda, nr. 2, Jud. Cluj, inscris in CF vechi 7124 Gherla (top 518/1, 518/2, 519/1, 519/2, 520/1, 520/2), format din doua spatii in suprafata utila de 17,55 mp (apartament 11), respectiv 12,60 mp (apartament 12), cu numarul de inventar 11610 respectiv 11620, avand destinatia de spatiu commercial (carmangerie) si cu valoarea de inventor de 25055 lei respectiv 38619 lei;

            Imobilul a fost inchiriat pentru diferite activitati de la sediu de partid la magazin de comercializare a produselor si preparatelor de carne, activitate care a fost si ultima si pentru care spatial a fost amenajat si autorizat. In present spatial este gol, necesitand lucrari de igenizare pentru a fi reautorizat pentru activitati comerciale, asa cum am aratat mai sus este compus din 2 incaperi avand in total o suprafata utila de 31 mp.

            Pentru a asigura un venit la bugetul de stat si a asigura intretinerea corpului de cladire ce gazduieste imobilul se impune inchirierea acestuia, in concluzie va solicit sa analizati cele aratate anterior si sa aprobati inchirierea acestuia cu destinatia de spatiu commercial.

            Prezentul referat este punctul de plecare in redactarea unei Hotarari care conform legislatiei in vigoare va fi supusa dezbaterii publice si ulterior supusa aprobarii Consiliului Local al Municipiului Gherla.

 

                                                                            INITIATOR:

                                                            Primarul Municipiului Gherla

                                                                  

-------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16496/118/23.11.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui imobil format din 2 încăperi, în suprafața totală de 31 mp,

din Municipiul Gherla, str. Dragoș Vodă, nr. 2   

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil situate in str. Dragos Voda, nr. 2;

            Examinand referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

          Art.  1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica cu destinatia de spatiu comercial, pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pe inca 10 ani, o parte din imobilul aflat in domeniul privat al Municipiului Gherla, Str. Dragos Voda, nr. 2, Jud. Cluj, inscris in CF vechi 7124 Gherla (top 518/1, 518/2, 519/1, 519/2, 520/1, 520/2), format din doua spatii in suprafata utila de 17,55 mp (apartament 11), respectiv 12,60 mp (apartament 12), cu numarul de inventar 11610 respectiv 11620, avand destinatia de spatiu commercial (carmangerie) si cu valoarea de inventor de 25055 lei respectiv 38619 lei;

            Art. 2 Se aproba pretul minim de pornire la licitatie de 10 EURO/mp/luna, echivalent in  LEI la cursul BNR din ziua licitatiei, taxa de participare 100 lei, garantia de participare la licitatie 1000 lei;

            Art. 3 Contractul de inchiriere se va incheia in EURO, chiria va fi platita lunar pana cel tarziu in ultima zi a lunii curente, in LEI la cursul BNR din ziua platii;

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de evaluare.

 

         

 

            INITIATOR                                                                 AVIZEAZA

               PRIMAR                                                                 SECRETAR GENERAL

  -----------------------

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16504/23.11.2020

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în sat Hășdate la nr. 11, fosta încăpere a C.A.P.,

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în sat Hășdate la nr. 11, fosta încăpere a C.A.P.,

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 23.11.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

 

---------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16479 DIN 23.11.2020

 

 

 

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu  de 87 mp situate in sat Hasdate la nr. 11, fosta incapere a C.A.P.

 

 

            Avand in vedere expirarea in anul 2016 a contractului de inchiriere a spatiului in suprafata de 87 mp situat in sat Hasdate, Municipiul Gherla, nr. 11, fost spatiu al C.A.P., propun scoaterea acestora la licitatie in vederea inchirierii.

            S-a constatat ca spatiul inchiriat o lunga perioada de timp pentru activitati de crestere si recoltare ciuperci comestibile iar din anul 2016 acest contract nu a mai fost prelungit, acesta s-a degradat substantial avand mari probleme de structura, la acoperis si pereti.

In concluzie, va solicit ca spatiul sa fie eliberat si scos la licitatie publica in vederea inchirierii, asigurand astfel un venit la bugetul de stat si intretinerea minima a constructiei care este destul de veche.

            Avand in vedere cele aratate anterior propunem inchirierea spatiului mai sus descris in suprafata totala de 87 mp, prin licitatie publica, plecand de la valoarea de 700 EURO/an, platibili in LEI la cursul BNR la data licitatiei. De asemenea se stabileste taxa de participare de 100 lei iar garantia de participare de 1000 lei.

            Plecand de la acest referat propun intocmirea unei Hotarari care va fi supusa dezbaterii publice conform legislatiei in vigoare urmand la finalul acestea sa fie supusa aprobarii Consiliului Local al Municipiului Gherla.

 

 

                                                                         INITIATOR:

                                                           Primarul Municipiului Gherla

      ----------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16503/119/23.11.2020

 

 

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în sat Hășdate la nr. 11, fosta încăpere a C.A.P.,

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu de depozitare produse agricole in sat Hasdate nr. 11;

            Examinand referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

          Art.  1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica, pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pe inca 10 ani, a imobilului aflat in domeniul privat al Municipiului Gherla, Sat Hasdate, nr. 11, Jud. Cluj, inscris in CF 55853 Gherla, format din cladire in suprafata masurata de 87 mp cu numarul de inventar 121810, avand destinatia de cladire agroozotehnica si cu valoarea de inventor 33897 lei, situata pe terenul in suprafata de 450 mp, aflat la pozitia 26 din lista terenurilor domeniului privat al Municipiului Gherla, cu valoarea de inventar de 13267 lei;

            Art. 2 Se aproba pretul minim de pornire la licitatie de 700 EURO/an, echivalent in  LEI la cursul BNR din ziua licitatiei, taxa de participare 100 lei, garantia de participare la licitatie 1000 lei;

            Art. 3 Contractul de inchiriere se va incheia in EURO, chiria va fi platita lunar pana cel tarziu in ultima zi a lunii curente, in LEI la cursul BNR din ziua platii;

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de evaluare.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                                      AVIZEAZĂ

                                                                                                        SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                   

          


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 160/06.01.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind comasarea imobilelor înscrise în CF 829 Gherla top 240, 244c și CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244a, 244b în suprafața măsurată de 7719 mp categoria de folosința curți construcții, aferent Liceului Teoretic Ana Ipătescu   

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind comasarea imobilelor înscrise în CF 829 Gherla top 240, 244c și CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244a, 244b în suprafața măsurată de 7719 mp categoria de folosința curți construcții, aferent Liceului Teoretic Ana Ipătescu   

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 06.01.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 06.01.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

----------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 153 DIN 06.01.2021

                                                                  

REFERAT

privind comasarea imobilelor înscrise in CF 829 Gherla top 240, 244c și

CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244a, 244b in suprafața măsurata de 7719 mp categoria de folosința curți construcții, aferent Liceului Teoretic Ana Ipătescu     

 

            Având in vedere interesul executivului de a construi o scoală noua care sa vina in sprijinul si extinderii actualului Liceu Teoretic Ana Ipătescu din Municipiul Gherla se propune comasarea imobilelor înscrise in  CF 829 Gherla top 240, 244c si CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244a, 244b in suprafața măsurata 7719 mp, categoria de folosința curți construcții, intra-un imobil aflat in proprietatea publica a Municipiului Gherla si administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu.

            La baza acestui demers sta Decizia Comisiei Speciale de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din Romania nr. 9331/08.1.2020 prin care se ia act de renunțarea la cererea de retrocedare nr. 6566/28.02.2003 depusa de către Arhiepiscopia Romano-Catolica Alba Iulia pentru Parohia Armeano-Catolica Gherla având ca obiect retrocedarea imobilului aflat in Municipiul Gherla, str. 1 Decembrie 1918, nr. 18 (fosta str Regele Ferdinand nr 22) cu destinația inițiala Orfelinat, actualmente parte a Liceului Teoretic Ana Ipătescu.

Comasarea propusa se refera la imobilele cuprinse in CF 829 Gherla cu top 240, 244c si CF 122 Gherla cu top 241, 242, 243, 244a, 244b întrtr-un singur corp funciar, in suprafața măsurata de 7719 mp, categoria de folosința curți construcții, pe care se afla următoarele construcții :

C1 – scoală S+P edificata in anul 1865, construita cu fundația din piatra, zidărie cărămidă, șarpanta din lemn, acoperiș din table, având Sd = 1216 mp, compus la subsol din 1 atelier croitorie, 1 magazine, 1 hol, 5 atelier mecanic, 1 casa scării si parter format din 1 sala festiva, 1 hol, 1 birou diriginte adjunct, 2 oficii, 10 Sali clasa, 1 magazie, 1 terasa.

C2 – scoală P+2E edificata in anul 1985, constructive cu fundație din beton, zidărie din cărămidă, șarpanta de lemn, acoperita cu țigla metalica, având Sd= 531, compusa la parter din 2 terase, 1 cabinet stomatologic, 1 baie profesorala, 1 sala profesorala, 4 Sali clasa, 1 vestiar femei, 2 bai, 1 hol, 2 casa scării; la etajul I 5 Sali de clasa, 2 bai, 1 hol, 2 casa scării; la etajul II 5 Sali de clasa,  2 bai, 1 hol, 2 casa scării. A.C. 4/07.03.1985.

C3 – teren  minifotbal,  edificat  in  anul  2007  in  baza  a.c.  nr. 92/8084 din 27.08.2007,

Sd= 964 mp. A.C. 92/27.08.2007.

C4 – sala de sport edificata in anul 2003 construcție cu fundația din beton, structura din metal si cărămidă, închisa cu panouri termoizolante, acoperita cu panouri termoizolante, compusa din 1 windfang, 1 degajament, 1 sas, 1 lavoar băieți, 1 grup sanitar + dușuri băieți, 1 vestiar 1 băieți, 1 vestiar 2 băieți, 1 depozit materiale sportive, 1 cabinet medical, 1 centrala termica, 1 lavoar fete, 1 grup sanitar + dușuri fete, 1 vestiar 1 fete, 1 vestiar 2 fete, 1 vestiar profesori, 1 grup sanitar profesori, 1 vestiar profesoare, 1 grup sanitar profesoare, Sd=1113 mp. A.C. 77/12.07.2003.

C5 – magazii edificate in anul 1865, construcție cu fundație din piatra, zidărie din cărămidă, șarpanta din lemn, acoperita cu țigla, compusa din 1 magazie si 1 chioșc, Sd= 26 mp.

Imobilul nou înființat va face parte din proprietatea publica a Municipiului Gherla, iar supraedificatele vor fi atribuite in baza Legii 1/2011 a educației naționale, in administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu din Municipiul Gherla.

 

Având in vedere cele arătate anterior va propunem in temeiul dispozițiilor art. 293 alineatul 1 si 4, art. 196 alineatul 1 litera a), art. 139 alineatul 1 din Ordonanța de Urgenta 57/2019 Codul Administrativ si a Art 112 din Legea 1/2011 a educației naționale sa dispuneți comasarea si înscrierea in cartea funciara a imobilelor mai sus prezentate, precum si trecerea in administrarea Liceului Teoretic Ana Ipatescu a constructiilor supraedificate.

          

                                         INITIATOR                                                                         

                                           PRIMAR                                                                 

------------------------------

     

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 159/2/06.01.2021

 

                                                                                                            PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind comasarea imobilelor înscrise in CF 829 Gherla top 240, 244c si CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244a, 244b in suprafața măsurată de 7719 mp categoria de folosința curți construcții, aferent Liceului Teoretic Ana Ipătescu     

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind comasarea imobilelor înscrise in  CF 829 Gherla top 240, 244c si CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244a, 244b in suprafața măsurată de 7719 mp, categoria de folosința curți construcții, aflat in proprietatea publica a Municipiului Gherla si administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu ;

            Examinând referatul de specialitate întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispozițiilor art. 293 alineatul 1 si 4, art. 196 alineatul 1 litera a), art. 139 alineatul 1 din Ordonanța de Urgenta 57/2019 Codul Administrativ si a Art 112 din Legea 1/2011 a educației naționale;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

            Art.  1  Se aproba comasarea CF 829 Gherla cu top 240, 244c si CF 122 Gherla cu top 241, 242, 243, 244a, 244b într-un singur corp funciar, in suprafața măsurată de 7719 mp, categoria de folosința curți construcții, pe care se afla următoarele construcții :

C1 – scoală S+P edificata in anul 1865, construita cu fundația din piatra, zidărie cărămidă, șarpanta din lemn, acoperiș din table, având Sd = 1216 mp, compus la subsol din 1 atelier croitorie, 1 magazine, 1 hol, 5 atelier mecanic, 1 casa scării si parter format din 1 sala festiva, 1 hol, 1 birou diriginte adjunct, 2 oficii, 10 Sali clasa, 1 magazie, 1 terasa.

C2 – scoală P+2E edificata in anul 1985, constructive cu fundație din beton, zidărie din cărămidă, șarpanta de lemn, acoperita cu țigla metalica, având Sd= 531, compusa la parter din 2 terase, 1 cabinet stomatologic, 1 baie profesorala, 1 sala profesorala, 4 Sali clasa, 1 vestiar femei, 2 bai, 1 hol, 2 casa scării; la etajul I 5 Sali de clasa, 2 bai, 1 hol, 2 casa scării; la etajul II 5 Sali de clasa,  2 bai, 1 hol, 2 casa scării. A.C. 4/07.03.1985.

C3 – teren  minifotbal,  edificat  in  anul  2007  in  baza  a.c.  nr. 92/8084 din 27.08.2007,

Sd= 964 mp. A.C. 92/27.08.2007.

C4 – sala de sport edificata in anul 2003 construcție cu fundația din beton, structura din metal si cărămidă, închisa cu panouri termoizolante, acoperita cu panouri termoizolante, compusa din 1 windfang, 1 degajament, 1 sas, 1 lavoar băieți, 1 grup sanitar + dusuri băieți, 1 vestiar 1 băieți, 1 vestiar 2 băieți, 1 depozit materiale sportive, 1 cabinet medical, 1 centrala termica, 1 lavoar fete, 1 grup sanitar + dușuri fete, 1 vestiar 1 fete, 1 vestiar 2 fete, 1 vestiar profesori, 1 grup sanitar profesori, 1 vestiar profesoare, 1 grup sanitar profesoare, Sd=1113 mp. A.C. 77/12.07.2003.

C5 – magazii edificate in anul 1865, construcție cu fundație din piatra, zidărie din cărămidă, șarpanta din lemn, acoperita cu țigla, compusa din 1 magazie si 1 chioșc, Sd= 26 mp.

Art.  2  Se aproba trecerea in domeniul public al Municipiului Gherla a imobilului nou creat conform Art. 1 împreuna cu supraedificatele.

Art.  3  Supraedificatele amplasate pe suprafata de 7719 mp si descrise in Art. 1 respectiv C1, C2, C3, C4 si C5 trec in administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu din Municipiul Gherla.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primăria Municipiului Gherla, Liceul Teoretic Ana Ipătescu si BCPI Gherla.

 

      INITIATOR                                                                      AVIZEAZA

         PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

                                                         

                                                               


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 637/14.01.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea  reţelei  unităţilor de învăţământ,  
de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2021-2022

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea  reţelei  unităţilor de învăţământ,   de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2021-2022

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 14.01.2021

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 14.01.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 21.01.2021.

 

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------

Nr. 410/11.01.2021

 

Referat de aprobare
 

Privind organizarea  reţelei  unităţilor de învăţământ

de pe raza municipiului Gherla, din anul şcolar 2021-2022 conform Legii Educaţiei Naţionale  nr.1 din anul 2011

 

          În cadrul ședinței Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Cluj din data de 16 decembrie 2020 s-a analizat cererea  noastră, având nr.17209/07.12.2020 cu  propunerea de organizare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitare de pe raza Municipiului Gherla și s-a obținut avizul conform de funcționare a acesteia, înregistrat în instituția noastră cu nr.18259/29.12.2020, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, ce reglementează funcţionarea sistemului naţional de învăţământ de stat.

          In această lege, o importanţă deosebită se acordă autorităţilor administraţiei publice locale care asigură, conform   acestei legi, buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea.

          Având în vedere prevederile acestei legi  și  avizul  conform primit, nr.18259/29.12.2020,  al  Inspectoratului Județean Cluj, privind rețeaua unităților  școlare de învățământ din Gherla, pentru anul şcolar 2021-2022, dar și necesitatea de a trimite acestei instituții   hotărârea Consiliului Local în luna ianuarie-2021, propunem adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Gherla  ce va cuprinde această structură pentru anul  școlar următor.

 

Primar

-----------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL 

NR. 628/6/14.01.2021

 

 

   PROIECT DE  HOTARARE

 privind aprobarea  reţelei  unităţilor de învăţământ,   

de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2021-2022

 

Având in vedere referatul de aprobare  nr. 410/11.01.2021 întocmit de către inițiator primar D. I.-O. precum si raportul de specialitate nr. 411/11.01.2021 întocmit de către Biroul Juridic, Compartimentul registratură, relații cu publicul și Consiliul local, munca în folosul comunității;

Văzând avizul favorabile a comisiei  de învățământ cultură .            

            Ținând seama de dispozitiile art. 61 alin.2 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;

 În temeiul prevederilor art. 129, alin. 7 , lit. „a” , art. 139, alin.1 si art.196, alin.1,lit a din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ;

HOTĂRÂRE:

             

            Art.1. Se aprobă structura reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2021-2022 care este  cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează autoritatea executivă şi instituţiile de învăţământ de pe raza de autoriate a Consiliului Local Gherla.

            Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică la:

                                    Instituția Prefectului – Județul Cluj;

                                    Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

 

 

INIȚIATOR
PRIMAR

 

 

 

                                                                                     AVIZEAZĂ

                                                                                             SECRETAR GENERAL U.A.T.

                                                                                                                                                           

 Anexa retea inv. 2021-2022


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 636/14.01.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind  desemnarea unor membrii  în

Consiliul de Administraţie  al Spitalului Municipal Gherla

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind afișare proiect de hotărâre privind  desemnarea unor membrii  în Consiliul de Administraţie  al Spitalului Municipal Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 14.01.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 14.01.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 21.01.2021.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------------------

ROMÂNIA                                                                          

JUDEŢUL CLUJ                                                               

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA             

  NR. 609/14.01.2021

 

 

REFERAT

Privind  desemnarea unor membrii  în

Consiliul de Administraţie  al Spitalului Municipal Gherla

 

 

Potrivit Legii 95/2006 art. 186 alin 2 lit. b) Consiliul local trebuie să desemneze doi membrii supleanţi în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipiului   din care unul trebuie să fie economist.

În momentul de față  reprezentanții Consiliului Local în Consiliul de Administrație sunt : P. R. și G. R., iar membru supleant este F. G.

In urma alegerilor locale din 26.09.2020 consider că se impune ca actualul consiliu local să-și desemneze reprezentanții în  consiliu de administrație al Spitalului Municipal Gherla.

 

PRIMAR

--------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 629/7/14.01.2021

 

PROIECT DE HOTARĂRE

Privind  desemnarea unor membrii  în

Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Gherla

 

   Având in vedere referatul de aprobare  nr. 609/14.01.2021 întocmit de către inițiator primar D. I.-O. precum si raportul de specialitate nr. 610/14.01.2021 întocmit de către Secretar UAT ;

Văzând avizul favorabil al comisiei juridice;

Ținând seama de prevederile art. 187 alin.(2) lit. (b) din  Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu completările şi modificările în ulterioare.

 În temeiul prevederilor art.196, alin.1,lit a din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta:

 

HOTĂRÂRE:

 

 Art.1:  Se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului Local  Gherla în Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Gherla următorii:

 1. _________________________
 2. _____________________

Art. 2 Se desemnează ca reprezentant  al Consiliului Local  Gherla în funcția de membru supleant al Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Gherla _______________

Art.3 :    Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza persoanele nominalizate la art.1 si 2.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                              AVIZEAZĂ                                                                                        SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 631/14.01.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local, în calitate de membru al Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului general al Municipiului Gherla, domnul R. M., pentru anul  2020

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local, în calitate de membru al Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului general al Municipiului Gherla, domnul R. M., pentru anul  2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 14.01.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 14.01.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 21.01.2021.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

Dirtecția RUNOS

Nr. 562 din 14.01.2021

 

REFERAT DE APROBARE

 

la Proiectul de Hotărâre privind desemnarea unui consilier local, în calitate de membru al Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al  Municipiului Gherla, domnul R. M., pentru anul 2020

 

În vederea aplicării prevederilor art. 485, alin. (5), alin. (10) și ale art. 11, alin. (4), lit. e) - ANEXA NR. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale ale secretarului general al Municipiului Gherla, dl. R. M., pentru anul 2020;

            Vazand HCL nr. 26/27.02.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a secretarului general al Municipiului Gherlaprin ca s-a desemnat d-na R. I.- consilier local ca membru in aceasta comisie;

Propun desemnarea unui consilier local al Consiliului Local al Municipiului Gherla în această comisie.

Aceasta propunere va fi supusa votului în plenul ședinței ordinare astfel cum este statuata prin Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Gherla și care este corelata cu obiectivele activității Secretarului general al Municipiului Gherla.

 

PRIMAR

---------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

    NR.630/8/14.01.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui consilier local, în calitate de membru al Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului general al Municipiului Gherla, domnul R. M., pentru anul  2020

 

 

Având în vedere:

 • Referatul de specialitate al Primarului Municipiului Gherla de inițiere a proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 562/14.01.2021;
 • Raportul Direcției RUNOS, înregistrat la nr. 565/14.01.2021;

Vazand HCL nr. 26/27.02.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a secretarului general al Municipiului Gherla  prin ca s-a desemnat d-na R. I. - consilier local ca membru in aceasta comisie;

În conformitate cu prevederile art. 485, alin. (5), alin. (10) și art. 11, alin. (4), lit. e)

ANEXA NR. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. a) și   art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Gherla, întrunit în ședința publică ordinară de lucru;

 

PROPUNE:

 

Art. 1 Se constituie comisia de evaluare în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului General al Municipiului Gherla, domnul Rotar Mihai, pentru anul 2020, in urmatoarea componenta:

 • 1. D. I.-O.       primar
 • 2. R. I.                  Consilier local
 • 3. ________________________Consilier local

Art. 2. Secretarul General al Municipiului Gherla va comunica hotărârea persoanelor și autorităților interesate și va asigura publicarea pe site-ul autorității publice locale.

 

INITIATOR

PRIMAR,

__________________________

 

                                                                                           AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

                                                                                             Secretarul General al UAT Gherla,

                                                                                                          

                                                                                            _______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 633/14.01.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al

Consiliului Local al municipiului Gherla  în   Adunarea  Generală 

a Acţionarilor din cadrul  Companiei de Apă Someș SA

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Gherla  în   Adunarea  Generală  a Acţionarilor din cadrul  Companiei de Apă Someș SA

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 14.01.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 14.01.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 21.01.2021.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

--------------------------------

ROMÂNIA                                                                          

JUDEŢUL CLUJ                                                               

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA             

  NR. 563/14.01.2021

 

 

REFERAT

Privind desemnarea unui reprezentant al

Consiliului Local al municipiului Gherla  în   Adunarea  Generală 

a Acţionarilor din cadrul  Companiei de Apă Someș SA

 

 

Prin HCL 94/25.10.2018 a fost desemnat dl. R. M. în calitate de reprezentant al Municipiului Gherla în Adunarea  Generală a  Acţionarilor din cadrul  Companiei de Apă Someș SA.

 In urma alegerilor locale din 26.09.2020  dl. R. M. nu mai are calitatea de consilier local , astfel că se impune ca organul deliberativ să nominalizeze, prin luarea unei hotărâri, persoana care urmează să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea  Generală a  Acţionarilor din cadrul  Companiei de Apă Someș SA.

Potrivit art.3 pct.2 lit.a) din OUG 109/2001 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Consiliul Local Gherla are competența să numească reprezentanții   ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociaților şi să aprobe mandatul acestora;

Având în vedere prerogativele legale cu care este investită autoritatea executivă, propunem desemnarea unui consilier local în Adunarea Generală a Acţionarilor din cadrul Companiei de Apă Someș SA.

 

PRIMAR

---------------------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL                                  

Nr. 626/4/14.01.2021

 

PROIECT DE HOTARĂRE

Privind desemnarea unui reprezentant al  Consiliului Local al municipiului Gherla  în   Adunarea  Generală  

a Acţionarilor din cadrul  Companiei de Apă Someș SA

 

           Având in vedere referatul de aprobare  nr. 563/14.01.2021 întocmit de către inițiator primar D. I.-O.   precum si raportul de specialitate nr. 566/14.01.2021 întocmit de către Secretar UAT ;

Văzând avizul favorabile ale comisiei juridice;

Ținând seama de disp. art. art.3 pct.2 lit.a) din OUG 109/2001 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

        În temeiul prevederilor art.196, alin.1,lit a din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ;

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta:

 

HOTĂRÂRE:

 

 

Art. 1  Se desemnează Dl. __________ să reprezinte interesele Municipiului Gherla în Adunarea  Generală  a Acţionarilor din cadrul Companiei de Apă Someș SA.

Art.2 Se împuternicește persoana desemnata la art.1 să voteze „pentru” proiectul ordinii de zi a ședinței AGA a Companiei de Apa Someș Care va avea loc in data de  28.01.2021.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Gherla, Instituției Prefectului Județului Cluj și persoanei nominalizate la pct.1

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

                                                                                                              AVIZEAZĂ                                                                                        SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 634/14.01.2021

 

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al

Consiliului Local al municipiului Gherla  în   Adunarea  Generală 

a Acţionarilor din cadrul  TETAROM SA

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al

Consiliului Local al municipiului Gherla  în   Adunarea  Generală 

a Acţionarilor din cadrul  TETAROM SA

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 14.01.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 14.01.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 21.01.2021.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------

ROMÂNIA                                                                          

JUDEŢUL CLUJ                                                               

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA             

  NR. 574/14.01.2021

 

 

REFERAT

Privind desemnarea unui reprezentant al

Consiliului Local al municipiului Gherla în Adunarea Generală 

a Acţionarilor din cadrul  TETAROM SA

 

Prin HCL 106/20.12.2018  a fost desemnat dl. M. L.-P. în calitate de reprezentant al Municipiului Gherla în Adunarea  Generală a  Acționarilor din cadrul  TETAROM SA.

Prin cererea 16369/19.11.2020 dl. M. L.-P. demisionează,  astfel că se impune ca organul deliberativ să nominalizeze, prin adoptarea unei hotărâri, persoana care urmează să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea  Generală a  Acţionarilor din cadrul  TETAROM SA.

Potrivit art.3 pct.2 lit.a) din OUG 109/2001 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Consiliul Local Gherla are competența să numească reprezentanții   ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociaților şi să aprobe mandatul acestora;

Având în vedere prerogativele legale cu care este investită autoritatea executivă, propunem desemnarea unui consilier local în Adunarea  Generală a Acționarilor din cadrul TETAROM SA.

 

PRIMAR

---------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL                                  

Nr. 627/5/14.01.2021

 

 

PROIECT DE HOTARĂRE

Privind desemnarea unui reprezentant al

Consiliului Local al municipiului Gherla  în Adunarea Generală  

a Acţionarilor din cadrul  TETAROM SA

 

Având in vedere referatul de aprobare  nr. 574/14.01.2021 întocmit de către inițiator primar D. I.-O. precum si raportul de specialitate nr. 575/14.01.2021 întocmit de către Secretar UAT ;

Văzând avizul favorabile ale comisiei juridice;

Ținând seama de disp. art. art.3 pct.2 lit.a) din OUG 109/2001 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

 În temeiul prevederilor art.196, alin.1,lit a din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta:

 

HOTĂRÂRE:

 

 

Art. 1  Se desemnează Dl. __________ să reprezinte interesele Municipiului Gherla în Adunarea  Generală  a Acţionarilor din cadrul TETAROM SA

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Gherla, Instituției Prefectului Județului Cluj și persoanei nominalizate la pct.1

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                              AVIZEAZĂ                                                                                        SECRETAR GENERAL

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16493/23.11.2020

 

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil situat în sat Băița fn, fosta încăpere a C.A.P.    

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil situat în sat Băița fn, fosta încăpere a C.A.P.    

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 23.11.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      . C. M.

---------------------------------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16476 DIN 23.11.2020

 

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil

 situat in sat Baita fn, fosta incapere a C.A.P.     

 

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019 propun spre inchiriere imobilul situat in sat Baita apartinator al Municipiului Gherla, fost imobil al CAP Hasdate.

          Imobilul se afla in domeniul privat al Municipiului Gherla, Sat Baita fn, Jud. Cluj, inscris in CF 55896 Gherla, format din cladire in suprafata masurata de 144 mp cu numarul de inventar 1695, avand destinatia de magazie si cu valoarea de inventor 67935 lei, situata pe terenul in suprafata masurata de 2170 mp, aflat la pozitia 6 din lista terenurilor domeniului privat al Municipiului Gherla, cu valoarea de inventar de 87884 lei. Cladirea imobilului este neutilizata de o lunga perioada de timp si intr-o stare de degradare avansata, imprejmuit intre immobile cu proprietati private, avand acces la proprietate dintr-un drum lataeral satesc.

            Inchirierea acestui imobil va adduce venituri la bugetul local si va implica lucrari de renovare si intretinere a constructiei din partea chiriasului.

            Plecand de la acest referat propun intocmirea unei Hotarari care va fi supusa dezbaterii publice conform legislatiei in vigoare urmand la finalul acestea sa fie supusa aprobarii Consiliului Local al Municipiului Gherla.

 

 

 

                                                                            INITIATOR:

                                                            Primarul Municipiului Gherla

-----------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16489/116/23.11.2020

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil

 situat in sat Baita fn, fosta incapere a C.A.P.     

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu de depozitare produse agricole in sat Baita fn;

            Examinand referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

          Art.  1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica, pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pe inca 10 ani, a imobilului aflat in domeniul privat al Municipiului Gherla, Sat Baita fn, Jud. Cluj, inscris in CF 55896 Gherla, format din cladire in suprafata masurata de 144 mp cu numarul de inventar 1695, avand destinatia de magazie si cu valoarea de inventor 67935 lei, situata pe terenul in suprafata masurata de 2170 mp, aflat la pozitia 6 din lista terenurilor domeniului privat al Municipiului Gherla, cu valoarea de inventar de 87884 lei;

            Art. 2 Se aproba pretul minim de pornire la licitatie de 3000 EURO/an, echivalent in  LEI la cursul BNR din ziua licitatiei, taxa de participare 100 lei, garantia de participare la licitatie 1000 lei;

            Art. 3 Contractul de inchiriere se va incheia in EURO, chiria va fi platita lunar pana cel tarziu in ultima zi a lunii curente, in LEI la cursul BNR din ziua platii;

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de evaluare.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

 

                                                                                                AVIZEAZĂ

                                                                                                  SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                

                                                                  


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16495/23.11.2020

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Lacului de Agrement situat în Parcul Mare al Municipiului Gherla    

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Lacului de Agrement situat în Parcul Mare al Municipiului Gherla 

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 23.11.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D.C.M.

----------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16477 DIN 23.11.2020

 

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a

Lacului de Agrement situat in Parcul Mare al Municipiului Gherla     

 

          

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019 propun inchiriere Lacului de Agrement din Parcul Mare al Municipiului Gherla.

Totodata precizez ca acesta este in administrarea SC ADP Gherla de o lunga perioada de timp, indeosebi in ultimi 8 ani dupa modernizare Lacului de Agrement, dar din pacate el este inpracticabil, fara a aduce bucuria si pata de culoare dorita de gherleni.

Lacului de Agrement din Parcul Mare se afla in domeniul public al Municipiului Gherla, Parcul Mare, inscris in CF 53140 Gherla, cuprinzand amenajari specifice unui lac de agrement, situate pe terenul in suprafata masurata de 6463 mp, aflat la pozitia 3 din lista terenurilor domeniului public al Municipiului Gherla, avand valoarea de inventar de 362648 lei, este o amprenta importanta a orasului, fiind neaparata nevoie de o administrare serioasa si o ingrijiire permanenta a apei si a florei ce o acopera.

In consecinta, propun inchiriere in conformitate cu Codul Administrativ, a Lacului de Agrement din Parcul Mare al Municipiului Gherla astfel incat acesta sa fie redat publicului larg prin dotarea cu barci si hidrobiciclete, prin igenizarea si curatarea lui permanenta. Toate aceste costuri de intretinere si functionare vor cadea in sarcina chiriasului, urmand ca acesta sa-l puna la dispozitia publicului larc in baza unui regulament si orar stabilit, avizat de Primarul Municipiului Gherla.

            In baza acestui referat se va intocmi o Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Gherla care va fi pusa in dezbatere publica conform cu legislatia in vigoare, la finalul acesteia hotararea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al Municipiului Gherla.

 

 

                                                                            INITIATOR:

                                                            Primarul Municipiului Gherla

--------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16494/117/23.11.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a Lacului de Agrement situat in Parcul Mare al Municipiului Gherla     

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a Lacului de Agrement din Parcul Mare;

            Examinand referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

          Art.  1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica, pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pe inca 10 ani, a Lacului de Agrement din Parcul Mare aflat in domeniul public al Municipiului Gherla, Parcul Mare, inscris in CF 53140 Gherla, cuprinzand amenajari specifice unui lac de agrement, situate pe terenul in suprafata masurata de 6463 mp, aflat la pozitia 3 din lista terenurilor domeniului public al Municipiului Gherla, avand valoarea de inventar de 362648 lei;

            Art. 2 Se aproba pretul minim de pornire la licitatie de 5000 EURO/an, echivalent in  LEI la cursul BNR din ziua licitatiei, taxa de participare 100 lei, garantia de participare la licitatie 1000 lei;

            Art. 3 Contractul de inchiriere se va incheia in EURO, chiria va fi platita lunar pana cel tarziu in ultima zi a lunii curente, in LEI la cursul BNR din ziua platii;

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de evaluare.

 

         

 

            INITIATOR                                                                AVIZEAZA

                PRIMAR                                                            SECRETAR GENERAL

  

                                                                   

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 207/06.01.2021

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre

 privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2021

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2021

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 06.01.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

-------------------------------------

MUNICIPIUL GHERLA

Nr 131/05.01.2021                                                                                               

 

REFERAT

Privind aprobarea privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2021

 

Avind in vedere HG 1064/2020 prin care se stabileste cuantumul minim al burselor sociale, de merit, de studiu si de performanta ca fiind de 100 lei si tinând cont de prevederile art.4 din  OMECTS nr.5576/07.10.2011 “Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”

Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat,  sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.

 Bursele de performanţă se acordă elevilor care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

            Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare. Astfel numarul de burse care se va acorda va fi stabilit de consiliile de administratie functie de sumele care vor fi repartizate fiecarei unitati de invatamant cu aceasta destinatie. Fiecare unitate de invatamant va transmite o situatie privind numarul burselor sociale a burselor de merit , de studiu si de performanta previzionat pentru anul 2021 functie de acestea si de resursele disponibile in buget vor fi prevazute sume cu aceasta destinatie pentru fiecare unitate de invatamant.

Astfel propun aprobarea cuantumul burselor pe anul 2021, dupa cum urmeaza:

                   -100 lei bursa de ajutor social,

                   -125 bursa de merit si de studiu,

                   -150 lei bursa de performanţă.                                                                              

 

 

                                                                                     PRIMAR

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

----------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 203/3/06.01.2021

 

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din       2021

privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2021

 

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea   cuantumului unei burse pe anul 2021, proiect din iniţiativa primarului municipiului Gherla;

Avand in vedere  referatul nr. 131 din 05.01.2021 privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2021, vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 134/05.01.2021 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art. 4 din OMECTS nr.5576/07.10.2011 și dispozițiile HG nr. 1064/2020

          În temeiul art. 129 alin. (2) litera d) si alin. (7) litera a)  si art. 139 alin. 3, litera a) art. 196 al. 1 lit. a din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa de lucru ordinara adopta prezenta

 

                                                  HOTĂRÂRE

 

  Art.1:   Se aprobă cuantumul unei burse pentru elevii din invăţământul preuniversitar de stat astfel :

 • 100 lei/luna bursa de ajutor social ;
 • 125 lei/luna bursa de merit si de studiu ;
 • 150 lei/luna bursa de performanţă ;

  Art.2 :Criteriile specifice, numarul si perioada  de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

   Art.3:Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza compartimentul buget contabilitate si institutiile de invatamint.

 

                                                            PRIMAR

 

                                                                                                  AVIZEAZĂ

                                                                                           


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 133/05.01.2021

 

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe anul 2020 din excedentul bugetului local

       

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe anul 2020 din excedentul bugetului local

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 05.01.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 05.01.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată “de îndată”.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

--------------------

MUNICIPIUL GHERLA                                                                        

SERVICIUL FINANCIAR                                                                    

Nr.116/05.01.2021                                                         

                                                                        

REFERAT

 

Ţinând cont de prevederile art.58 alin (1) lit.c a Legii nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificarile si completarile ulterioare si Capitolul V 5.16.3 ( 1) lit b din OMF nr.3155/2020 pentru aprobarea normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2020 care prevede ca  «  În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia de a aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcţionare şi/sau dezvoltare, după caz, până la data de 8 ianuarie 2020, inclusiv”

Potrivit art.58 alin (1) lit c din Legea 273/2006, privind Finanţele Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare: „Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:

 c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar."

La incheierea exercitiului bugetar bugetul local inregistreaza la sectiunea de functionare un excedent de 5.125.050,60lei, iar la sectiunea de dezvoltare un deficit de 6.487.465,41lei.

Deficitului sectiunii de dezvoltare  a bugetului local pe anul 2020 este in suma de 6.487.465,41 lei care se acopera din excedentul anului precedent de 6.551.402,18, deficitul sectiunii de functionare  a bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2020 in suma de 136.989,66 care se acopera din excedentul anului precedent de 262.389,43lei.

Astfel bugetul local va inregistra un excedent total de 5.188.987,37lei, iar bugetul activitatilor autofinantate va inregistra un excedent total de 125.399,77lei.

Potrivit prevederilor art. 58 din Legea 273/2006 privind Finantele Publice Locale: (1) “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şidupă achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:

    a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;

    b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şicheltuielile secţiunilor de funcţionare şidezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

    c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.”

Se propune: aprobarea excedentul bugetului local al anului 2020 in suma de 5.188.987,37 lei să se folosească pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare  pe anul 2021;  si utilizarea excedentului din anul 2020 in suma de 125.399,77 lei a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, pentru acoperirea golurilor temporare de casa in anul 2021.

           

PRIMAR

------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 132/1/05.01.2021

 

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.      din 07.01.2021

Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului  bugetului local

 pe anul 2020 din excedentul bugetului local

         

          Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea acoperirii definitive a deficitului  bugetului local pe anul 2020 din excedentul bugetului local, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr. 116 din 05.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului  bugetului local pe anul 2020 din excedentul bugetului local, vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 118/05.01.2021 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art.58 alin (1) lit.c a Legii nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificarile si completarile ulterioare si Capitolul V 5.16.3 ( 1) lit b din OMF nr.3155/2020 pentru aprobarea normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2020;

În temeiul art.129 alin.(2) litera b) si alin.(4) litera a) si art.139 alin.(3) litera a) din Ordonanta de urgenta nr.57/3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa de lucru convocata de indata adopta prezenta

 

                                                  HOTĂRÂRE

 

  Art.1 Se aprobă  acoperirea definitivă a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020 cu suma de  6.487.465,41 lei din excedentul bugetului local.

 Art.2 Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului activitatilor autofinantate a deficitului sectiunii de functionare a bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2020  cu suma 136.989,66 lei.

Art.3 Se aproba ca excedentul bugetului local al anului 2020 in suma de 5.188.987,37 lei să se folosească pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare  pe anul 2021; 

            Art.4 Se aprobă utilizarea excedentului din anul 2020 in suma de 125.399,77 lei a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, pentru acoperirea golurilor temporare de casa in anul 2021.

           Art.5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Directiei Economice a Municipiului Gherla.

 

                                             PRIMAR

                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                                       

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 18197/28.12.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea

 rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

 

 

 Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea

 rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 28.12.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 28.12.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată de îndată din 29.12.2020.

 

              PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

DRĂGAN IONEL – OVIDIU                                       ROTAR MIHAI

 

Nr.: 18177din 28.12.2020                 

 

 

REFERAT

 

 

 

Privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherla pe anul 2020

 

 

 

          Având in vedere solicitarea Spitalului Municipal Gherla ca urmare a semnarii actului aditional prin care Casa de asigurari de sanatate Cluj suplimenteaza cu 60 mii lei veniturile la indicatorul 43.04.00 pentru plata stimulentului de risc pentru personalul sanitar, precum si sumele incasate in luna decembrie la ,,cap.39.02 valorificari de bunuri” in suma de 30,42 mii lei și ținând cont de prevederile art.19 al 2 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare se propune o rectificare bugetara cu aceste sume.

          Astfel bugetul local al municipiului Gherla va înregistra o creștere cu suma de 30,42 mii lei atât la partea de venituri cât si la partea de cheltuieli, iar bugetul activitatilor autofinantate se modifica cu suma de 60 mii lei atât la partea de venituri cât si la partea de cheltuieli.

                   

          In anexele prezentate sunt detaliate toate aceste modificări.

 

          Având in vedere cele de mai sus propun aprobarea rectificării bugetului local conform anexelor atașate.

 

 

.

 

Primar

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

18196/129/28.12.2020

 

 

PROIECT DE HOTARARE

HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea rectificării  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

 

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr. 18177 din 28.12.2020 privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si  vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 18179/28.12.2020 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa de lucru convocata de indata adopta prezenta

                                                 

HOTĂRÂRE

 

 

Art.1:   Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2020 care la partea de venituri înregistrează suma de   44 383,49 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de           50 934,90 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de  32 243,44 mii lei   iar  sectiunea  de dezvoltare in suma de  18 691,46  mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărare;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2020 conform anexei nr.3.

Art. 3 : Se aproba bugetul activitatilor autofinantate care la partea de venituri înregistrează suma de  21562,69mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de  21854,70 mii lei conform anexei  nr.4

Art 4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

 

 

                                             PRIMAR

                                   DRĂGAN IONEL OVIDIU

                                                                                                                      AVIZEAZA

                                                                                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                                      MIHAI ROTAR

 

 

Vezi Anexa 1

Vezi Anexa 2

Vezi Anexa 3 

Vezi Anexa 4


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 17495/11.12.2020

 

ANUNȚ

 

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului destinat deținerii câinilor și accesul persoanelor însoțite de câini în Municipiul Gherla   

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului destinat deținerii câinilor și accesul persoanelor însoțite de câini în Municipiul Gherla   

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 11.12.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UA

 

----------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR. 17446/11.12.2020

 

REFERAT

privind aprobarea Regulamentului destinat detinerii cainilor

si accesul persoanelor insotite de caini in Municipiul Gherla   

           

           

            Analizand dezbaterile de pe retelele de socializare si coborand in randul populatiei am constatat existenta unui numar semnificativ de mare de animale de companie, indeosebi caini, animale care necesita o mai mare aplecare asupra lor fara a deranja restul populatiei si al locuitorilor Municipiului Gherla. Se impune astfel intocmirea unui regulament ce sa vina in sprijinul populatiei Municipiului Gherla, cu drepturi si obligatii pentru iubitorii si detinatorii de caini de companie, cautand respectul si multumirea acestora intr-un mediu curat si sigur.

            Astazi nu exista o astfel de reglementare expresa ce priveste caini de companie pe raza teritoriala a Municipiul Gherla, fiind impetuos necesara emiterea si aprobarea unui astfel de regulament.

            Regulamentul transpune in practica cotidiana a Municipiului Gherla diferite reglementari care vin in intampinarea si ajutorul iubitorilor si detinatorilor de animale, clarifica rasele de caini si modul lor de recreiere pe domeniul public in siguranta, stabileste locatii speciale plimparii cainilor si identifica propunand spre amenajare un spatiu de joaca, amenajat corespunzator, destinat cainilor de companie.

            Prezentul regulament anexat urmareste asigurarea unui climat social civilizat, asigurarea egalitatii de drepturi intre locuitorii Municipiului Gherla, precum si asigurarea bunastarii si protectiei animalelor, in conformitate cu principiile si regulamentele in vigoare.

            Totodata regulamentul clarifica modul de ingrijire si tratament, de plimbare, de igiena, de clarificare a responsabilitatilor proprietarilor/detinatorilor de caini precum si a modului de control si sanctionare a neregulilor si abaterilor constate sau sesizate.

Dispozitiile prezentei hotarari se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002 cu modificarile ulterioare, Legea 258/2013 privind microciparea, OUG 55/2002 privind rasele de caini periculoase, Legea 60/2004 privind conventia Europeana de protective a animalelor, Legea 205/2004 completata prin Legea 9/2008 privind protectia animalelor cu Normele de aplicare, OG 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinara, cu modificarile la zi.

           

            Cu respect,

 

                                                                            INITIATOR:

                                                                         Municipiul Gherla

                                                                                    Primar

                                                                       

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

--------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 17494/122/11.12.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea Regulamentului destinat detinerii cainilor

si accesul persoanelor insotite de caini in Municipiul Gherla    

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiativa Primarului Municipiului Gherla privind aprobarea Regulamentului câinilor de companie cu aplicare pe raza Municipiului Gherla;

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 106; Art. 129 alineatul 2 litera c) si alineatul 6 litera c), Art. 196 alineatul 1 litera a) din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

Tinand seama de dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002, Legea 258/2013 privind microciparea, OUG 55/2002 privind rasele de caini periculoase, Legea 60/2004 privind conventia Europeana de protective a animalelor, Legea 205/2004 completata prin Legea 9/2008 privind protectia animalelor cu Normele de aplicare, OG 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinara, cu modificarile la zi;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru adopta prezenta :

HOTĂRÂRE

          Art. 1 Se aproba Regulamentul câinilor de companie cu aplicare pe raza teritoriala a Municipiului Gherla, anexat prezentei hotarari;

Art. 2 Se stabilest ca loc agreement si plimbare a cainilor de companie terenul situat in str. Parcului fn, situat intre stadionul Olimpia, canalul Morii si str. Parcului, care va fi dotat si amenajat corespunzator;

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva prin serviciile de specialitate.

 

       INITIATOR                                                                              AVIZEAZA

          PRIMAR                                                             SECRETAR GENERAL

   

REGULAMENT    privind detinerea cainilor si accesul persoanelor insotite de caini in Municipiul Gherla


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15362/29.10.2020

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind

 stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021  

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 29.10.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

--------------------

ROMÂNIA                                                                                            

JUD. CLUJ                                                                                         

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                            

NR 15357 din 29.10.2020

 

R EFERAT

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021

 

            Avand in vedere prevederile art. 490 si 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

          “ Autorităţile administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente.”

……………………………………………………………………………………….

                ART. 491

    Indexarea impozitelor şi taxelor locale

 1. În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual,  de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
 2. Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor.
 3.  Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).

Rata inflatiei in anul 2019 a fost 3.8% conform site-ului oficial al  Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, publicatie  anexata , deci se indexeaza sumele in cota fixa si procentuala cu 3.8%

Vazand prevederile art. 1 din Ordonanţă de urgenţă nr. 59 din 23.iun.2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale :

 

“ Art. 1. -(1) Începând cu data de 1 iulie 2005, impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc şi se reflectă în contabilitate în monedă nouă, la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 49 de bani inclusiv.”

Sumele indexate conform ratei inflatiei se rotunjesc la leu

 

Conform art. 484,485,486,487 Consiliul Local poate stabili taxe speciale pentru pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii,respective  poate institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea precum si taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător

Aceste taxe sunt prevazute in TITLU XVI din Anexa 1 la prezentul referat

            Prin urmare

PROPUN

            Adoptarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 conform proiectului de Hotarare intocmit conform prezentului referat

 

PRIMAR

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------

ROMÂNIA                                                                                            

JUD. CLUJ                                                                                         

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                            

NR 17629 din 15.12.2020

 

R EFERAT

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021

 

                  Luând în considerare situaţia epidemiologică din municipiul Gherla, , generată de coronavirusul SARS-CoV-2 in ultima luna si    ORDIN  Nr. 4659818/2020 din 4 noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Gherla, judeţul Cluj, față de proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 pe care l-am înaintat inițial și afișat pe site-ul gherla.ro, in data de 29.10.2020 in vederea dezbaterii publice si urmare a opiniilor exprimate atat de contribuabili cat si de aparatul de specialitate al Municipiului Gherla am introdus urmatoarele modificari :

 

 1.  Stabilirea impozitului/taxei pe cladirile nerezidentiale aflate in propietatea sau detinute   de persoane juridice  prin aplicarea unei cote de 0.33% asupra valorii impozabile pentru proprietarii/utilizatorii care au fost obligați, potrivit legii, să-și întrerupă total activitatea economică conform ORDIN  Nr. 4659818/2020 din 4 noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Gherla, judeţul Cluj. Aceasta propunere semnifica faptul ca acesti contribuabili vor achita 50% din impozitul/taxa pe cladiri raportat la ceilalti
 2. Eliberarea gratuita in anul 2021 a acordului de functionare pentru toti operatorii economici persoane fizice sau juridice care au fost obligați, potrivit legii, să-și întrerupă total activitatea economică conform ORDIN  Nr. 4659818/2020 din 4 noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Gherla, judeţul Cluj,
 3. Reducerea taxei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica  pentru persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN la 50% din nivelul anului 2020
 4. Stabilirea taxei pentru utilizarea domeniului public pentru operatorii economici persoane fizice si juridice  in cuantum de 50% a taxei  in anul 2021 pentru utilizatorii care au fost obligați, potrivit legii, să-și întrerupă total activitatea economică, conform ORDIN  Nr. 4659818/2020 din 4 noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Gherla, judeţul Cluj,

 

Anexa I la proiectul de hotarare se modifica conform propunerilor de mai sus

Prin urmare

 

PROPUN

 

            Adoptarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 conform proiectului de Hotarare intocmit in baza  prezentului referat coroborat cu referatul 15362 din 29.10.2020.

 

PRIMAR

---------------------

 ROMÂNIA                                                                          

 JUDEȚUL CLUJ                                                                           

MUNICIPIUL GHERLA                                                   

CONSILIUL LOCAL

NR. 15360/102/29.10.2020

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.     DIN

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021

 

                    Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, proiect iniţiat de autoritatea executivă ;

          Examinând referatele primarului nr. 15 357  din 29.10.2020 si nr. 17629 din 15.12.2020

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ce prevede :

“ART. 491

    Indexarea impozitelor şi taxelor locale

 1. În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual,  de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.”

Rata inflatiei in anul 2019 a fost 3.8% conform site-ului oficial al  Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, publicatie  anexata , deci se indexeaza sumele in cota fixa si procentuala cu 3.8%

 Vazand Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Lega nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcţii republicată cu modificările şi completarile ulterioare şi a Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, ORDIN  Nr. 4659818/2020 din 4 noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Gherla, judeţul Cluj.

          În temeiul art. 129 alin. (2) litera b) si alin. (4) litera c)  si art. 139 alin 3 litera c) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

Consiliul Local al Municipiului Gherla intrunit in sedinta ordinara adopta prezenta        

 

HOTĂRĂRE :

          ART.1 Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2021, conform Anexei nr. 1 si 2.

          ART.2 Anexele 1,2   fac parte integranta din prezenta hotarare.

          ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredinţează directiile de specialitate din cadrul Municipiului Gherla.

 

INITIATOR

PRIMAR

 

                                                AVIZEAZA

                                                                               SECRETAR GENERAL   

anexa1 IT 2021

anexatj 2 IT 2021                  


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 17586/14.12.2020

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.99/28.09.2016   referitor la modificarea și completarea H.C.L.nr.60/26.07.2012 referitoare la componența Comisiei de Sistematizare a Circulației în Municipiul Gherla și a Regulamentului de funcționare a acesteia

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.99/28.09.2016   referitor la modificarea și completarea H.C.L.nr.60/26.07.2012 referitoare la componența Comisiei de Sistematizare a Circulației în Municipiul Gherla și a Regulamentului de funcționare a acesteia

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 14.12.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 14.12.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 21.12.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------------------------

ROMANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                   

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                                                                                    

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERA                                                      

NR. 17503/ 14.12.2020

 

Referat

 

Privind  modificarea H.C.L. nr.99/28.09.2016   referitor la modificarea și completarea H.C.L.nr.60/26.07.2012  referitoare la componența Comisiei de Sistematizare a  Circulației în Municipiul Gherla și a Regulamentului de funcționare a acesteia

            Prin H.C.L. nr.60/26.07.2012 s-a aprobat componenţa Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei în Municipiului Gherla şi a Regulamentului de funcţionarea a acesteia. 

            Prin H.C.L. nr.99/28.09.2016  s-a aprobat modificarea comisiei respective care a avut următoarea componență:

 

  1. T. I. M.           - viceprimar al Municipiului Gherla                                              preşedinte

  2. P. S. M.     - consilier superior Dir.Urbanism şi Amenajarea Teritoriului        secretar

  3. B. V.        - consilier local                                                                     membru

  4. M. V.              - Arhitect Șef                                                                                   membru

  5. Reprezentant al Poliţiei Municipiului Gherla                                                                     membru

  6. Reprezentant al SC Compania de apă Someş SA Gherla                                                   membru

  7. Reprezentant al SC Administrarea Domeniului Public Gherla SA                                    membru

  8. Reprezentant al E-ON Gaz Distribuţie Romania SA                                                         membru

  9. Reprezentant al SC Electrica SA – PE Gherla                                                                   membru

10. Reprezentant  Drumuri și Poduri Județene  Cluj SA                                                          membru

11. F. D.              -   administrator al SC DORAND&A SRL Gherla                          membru

 

          Prin cererea înregistrată sub nr.17448/ 11.12.2020 d-nul.D. C.- administrator al DOLCRISTIAN SRL Gherla dorește să facă parte ca membru  din comisia de sistematizare a circulaţiei în municipiului Gherla

          Având în vedere necesitatea modificării comisiei actuale de sistematizare a circulaţiei în municipiul Gherla propunem ca președinte al comisiei să fie d-nul. viceprimar  iar d-nul F. D.- administrator al SC DORAND&A SRL Gherla să fie înlocuit de D. C. - administrator al DOLCRISTIAN SRL Gherla, restul comisiei de sistematizare a circulației  rămânând  neschimbată. 

 

PRIMAR

--------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 17583/124/14.12.2020

 

                                                                                     PROIECT

 

H O T Ă R Â R E A   NR.__________/21.12.2020

Privind  modificarea H.C.L. nr.99/28.09.2016   referitor la modificarea și completarea H.C.L.nr.60/26.07.2012  referitoare la componența Comisiei de Sistematizare a  Circulației în Municipiul Gherla și a Regulamentului de funcționare a acesteia

 

           Luand în dezbatere proiectul de hotarare privind  modificarea H.C.L. nr.99/28.09.2016 referitor la modificarea și completarea H.C.L.nr.60/26.07.2012  referitoare la componența Comisiei de Sistematizare a  Circulației în Municipiul Gherla și a Regulamentului de funcționare a acesteia - proiect din initiativa primarului;

           Examinand referatul de aprobare nr. 17503/14.12.2020 întocmit de primarul municipiului Gherla și raportul de specialitate nr.17504/14.12.2020  întocmit de Direcția de urbanism și Amenajarea Teritoriului;

          Văzand avizele favorabile ale comisiei de specialitate a Consiliului Local;

          Ţinând seama de prevederile art.8 şi art.22 din O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor actualizată și art.53 și art.128 (al.1) din O.U.G. nr.195/ 2002 privind circulaţia pe drumurile publice actualizată;

          In temeiul art. 129, alin (1) și alin. (2) lit. d), alin.(7) lit.m), alin ( 14),  a art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. e)  și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

          Consiliul Local al municipiului Gherla, jud.Cluj, întrunit în ședință ordinară convocată adoptă prezenta hotărâre;

H O T Ă R Â R E :

 

            Art.1 . Se modifică art.1 din HCL nr. 99/28.09.2016 în sensul că președinte al Comisiei de Sistematizare a circulației în municipiul Gherla va fi d-nul/d-na Viceprimar al Municipiului Gherla iar în locul d-nului F. D. - administrator al SC DORAND&A SRL Gherla va fi  d-nul/d-na.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Gherla, Instituției Prefectului județul Cluj și persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre.

                                                        

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                         AVIZEAZĂ

                                                                                       SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                     

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 17579/14.12.2020

 

ANUNȚ
 

afișare proiect de hotărâre privind desemnarea unor membrii în Consiliile de administraţie la instituţiile şcolare şi preşcolare

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind desemnarea unor membrii în Consiliile de administraţie la instituţiile şcolare şi preşcolare

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 14.12.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 14.12.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 21.12.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ