H O T Ă R Â R E A N R. 78 din 28.07. 2016 privind desemnarea reprezentantului MUNICIPIULUI Gherla în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A   N R.  78 din 28.07. 2016

privind desemnarea reprezentantului MUNICIPIULUI  Gherla în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla  întrunit în ședință ordinară de lucru;

Analizând proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului  Gherla în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj- proiect din inițiativa autorității executive.

În conformitate cu prevederile :art. 12 şi art. 36 alin. (7) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1. Cu data adoptării prezentei hotărâri încetează mandatul de reprezentant al  Municipiului Gherla,  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj a d-lui Sabo Marius Călin.

            Art. 2. Se aprobă desemnarea d-lui Neselean Ioan primarul Municipiului Gherla 

.în calitate de reprezentant al Municipiului Gherla în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj.

            Art. 3. Se acordă mandat special d-lui Neselean Ioan. primarul Municipiului Gherla să voteze în numele și pe seama Municipiului Gherla pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj.

            Art. 4. Prezenta hotărâre are un caracter individual.

            Art. 5. Începând cu data prezentei orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

            Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul Municipiului Gherla și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj.

           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ROMAN MIHAI

 

 

Nr. consilieri                19                                              CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                         17                                                 SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”    17                                                 MIHAI ROTAR

 


Înapoi