HOTĂRÂREA NR. 74 din 28.07.206 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea unei case familiale D+P+M , anexa P și împrejmuire în Municipiul Gherla str. Castanilor nr.39

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 74  din 28.07.206

Privind aprobarea  Planului  Urbanistic  de Detaliu pentru  construirea unei case familiale  D+P+M , anexa P și împrejmuire  în Municipiul Gherla str. Castanilor nr.39

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  de Detaliu pentru  construirea unei case familiale  D+P+M , anexa P și împrejmuire  în Municipiul Gherla str. Castanilor nr.39 – proiect din inițiativa autorității executive;

Examinând referatul de specialitate cu nr. 8189  din  19.07.2016 întocmit de Serviciul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art. 2 alin.2 și art.6 alin.1 lit.a,b din Legea  nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările şi completările ulterioare şi art. 32 alin.1 lit.d, art. 48 alin.1 , alin.3 și art. 56 alin.1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin 5 , lit. a)  şi  art. 45 alin. 2, lit e) din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.- Se aprobă Planul  de Urbanism  de Detaliu pentru  construirea unei case familiale  D+P+M , anexa P și împrejmuire  în Municipiul Gherla str. Castanilor nr.39 , conform proiectului întocmit de SC „ARHIDOM” SRL Cluj, beneficiar domnul Mărginean Dragomir și soția Ramona, domiciliați în Municipiul Gherla str. Avram Iancu nr.1 Bl. C20 ap.14

 

Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Serviciul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ROMAN MIHAI

 

 

 

 

Nr. consilieri                 19                                        CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                        17                                                   SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”   17                                                 MIHAI ROTAR

 

 


Înapoi