16 mai

Raport privind rezultatul procedurii de selectie parteneri POCU

Nr.5339/16.05.2017                                                                                                

                                                                                                                        

RAPORT

PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTIE PARTENERI IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020

 1. REFERINTE

 

1.1.Tip procedura:

Procedura de selectie a  partenerilor s-a desfasurat conform Anuntului publicat pe site-ul www.gherla.ro, al  Municipiului Gherla, judetul Cluj, inregistrat cu nr.461/27.04.2017, in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finantare prin intermediul POCU 2014 - 2020, ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1.

 

1.Data  publicarii anuntului:

       - nr.inregistrare anunt : 461

- publicat in data de 27.04.2017.

2. INFORMATII  GENERALE

2.1. Legislatia aplicabila

In conformitate cu prevederile O.U.G 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020 si prevederile H.G. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G 40/2015, avand in vedere Orientarile Generale POCU 2014 - 2020 si Ghidul solicitantului – ”Condiții specifice de accesare a fondurilor ”– Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 5, Obiectivul tematic 9: ”Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”, Obiectivul specific 5.1. ”Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-romă) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent  pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri /operațiuni integrate în contextul mecanismului DLRC, Primaria Municipiului Gherla a efectuat analiza si evaluarea dosarelor depuse pentru selectia de parteneri, primite in perioada 27.04.2017 - 15.05.2017, in vederea depunerii unei cereri de finantare in cadrul Programulului Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 5, Obiectivul tematic 9: ”Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”, Obiectivul specific 5.1.

 

 

2.2. Calendarul procedurii de selectie

Nr. crt.

Informatii privind procedura

1

Data publicare anunt selectie

27.04.2017

2

Locul publicarii anuntului de selectie

www.gherla.ro

3

Data si ora limita pentru depunerea dosarelor pentru selectie

15.05.2017, ora 13:00

4

Termen finalizare evaluare procedura de selectie

16.05.2017, ora 11.00

5

Termen de depunere contestații

17.05.2017, ora 11.00

 
 

 

5

Data publicare anunt privind rezultatul final al procedurii de selectie parteneri

18.05.2017, ora 11.00

 

 

 

3. MODUL DE DESFASURARE A PROCEDURII DE SELECTIE

 1. Solicitari/raspunsuri la clarificari pana la termenul-limita de depunere:

NU ESTE CAZUL

 1. Informatii privind toti candidatii participanti la procedura

In perioada 27.04.2017 - 15.05.2017 au fost depuse dosare de candidatura la procedura de selectie, dupa cum urmeaza:

 1. S.C.BUSINES ENTERPRISE SOLUTION TG SRL , cu dosarul inregistrat sub nr. 4789/04.05.2017
 2. ASOCIATIA „OASTEA DOMNULUI” FILIALA GHERLA, cu dosarul inregistrat sub nr. 4803/05.05.2017

 

 

4.1. Eligibilitate dosar selectie partener/parteneri:

 

 1. S.C.BUSINES ENTERPRISE SOLUTION TG S.R.L.

 

 

Scrisoare de intentie

Document prezentat: [X] DA [ ] NU

Statutul organizaţiei/actul constitutiv (copie conform cu originalul) prin care se face dovada eligibilității partenerului;

 

Documente prezentate: [X] DA [ ] NU

 

Declaraţia pe propria răspundere (semnată și stampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă să depună toate diligenţele de a asigura resursele financiare şi umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a acestuia;

 

Document prezentat: [X] DA

O descriere a experienţei relevante

Document prezentat: [X] DA

CV-urile în format Europass în limba română ale experților cheie propuşi de participant pentru proiect, însoţite de o declarație de disponibilitate a celor pentru care se atașează CV-urile de a lucra în implementarea proiectului.

Document prezentat: [X] DA

Descrierea activităţilor în care se poate implica în funcţie de specificaţiile şi tipologia menţionată în Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice şi detalierea expertizei, resurselor umane, materiale pe care le poate pune la dispoziţie

 

Document prezentat: [X] DA

Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, act constitutiv şi/sau statut/ orice alt act de înființare al organizației în care sunt precizate tipurile de activități desfășurate (copie ștampilată și semnată de reprezentantul legal in original);

Document prezentat: [X] DA

Fișa partenerului (original, semnată şi ştampilată, conform modelului anexat ANEXA 2

Document prezentat: [X] DA

Raport de activitate privind activitățile și proiectele desfășurate pe parcursul ultimilor 3 ani cu evidenţierea activităţilor relevante şi a grupului ţintă pe domeniul aplicabil (de exemplu nr. persoane informate şi consiliate, nr. de beneficiari /tip de servicii oferite, nr. persoane sprijinite în procesul de angajare pe piața muncii, nr. de persoane calificate etc.) pentru acest apel de selecţie;

 

Document prezentat: [X] DA

Declarația pe propria răspundere privind capacitatea financiară

Document prezentat: [X] DA

Notă justificativă conținând elementele descrise mai sus

Document prezentat: [X] DA

 

 1. ASOCIATIA „OASTEA DOMNULUI” FILIALA GHERLA

Scrisoare de intentie

Document prezentat: [X] DA [ ] NU

Statutul organizaţiei/actul constitutiv (copie conform cu originalul) prin care se face dovada eligibilității partenerului;

 

Documente prezentate: [X] DA [ ] NU

 

Declaraţia pe propria răspundere (semnată și stampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă să depună toate diligenţele de a asigura resursele financiare şi umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a acestuia;

 

Document prezentat: [X] DA

O descriere a experienţei relevante

Document prezentat: [X] DA

CV-urile în format Europass în limba română ale experților cheie propuşi de participant pentru proiect, însoţite de o declarație de disponibilitate a celor pentru care se atașează CV-urile de a lucra în implementarea proiectului.

Document prezentat: [X] DA

Descrierea activităţilor în care se poate implica în funcţie de specificaţiile şi tipologia menţionată în Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice şi detalierea expertizei, resurselor umane, materiale pe care le poate pune la dispoziţie

 

Document prezentat: [X] DA

Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, act constitutiv şi/sau statut/ orice alt act de înființare al organizației în care sunt precizate tipurile de activități desfășurate (copie ștampilată și semnată de reprezentantul legal in original);

Document prezentat: [X] DA

Fișa partenerului (original, semnată şi ştampilată, conform modelului anexat ANEXA 2

Document prezentat: [X] DA

Raport de activitate privind activitățile și proiectele desfășurate pe parcursul ultimilor 3 ani cu evidenţierea activităţilor relevante şi a grupului ţintă pe domeniul aplicabil (de exemplu nr. persoane informate şi consiliate, nr. de beneficiari /tip de servicii oferite, nr. persoane sprijinite în procesul de angajare pe piața muncii, nr. de persoane calificate etc.) pentru acest apel de selecţie;

 

Document prezentat: [X] DA

Declarația pe propria răspundere privind capacitatea financiară

Document prezentat: [X] DA

Notă justificativă conținând elementele descrise mai sus

Document prezentat: [X] DA

4.2.Evaluare tchnica

Evaluarea a fost facuta in functie de domeniul de competenta, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, conform grilei de mai jos.

 

Nr.crt.

Criteriu

Punctaj

Punctaj acordat

 

1.

 

Experiența  potențialilor  parteneri  în  domeniul  derulării  de  proiecte

europene:

- ONG/furnizor  de servicii/  entitate privată  cu caracter  economic  cu

activitate relevantă în activitățile proiectului - 10 puncte

- are capacitatea financiară de a contribui la cofinanțarea proiectului,

inclusiv la asigurarea lichidităților financiare necesare activităţilor pe care

le va derula între cerererile de rambursare/plată: - 5 puncte.

- implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă

• un proiect implementat/curs de implementare – 2 puncte

• de la două la trei proiecte implementate/curs de implementare

– 3 puncte

• peste trei proiecte implementate/curs de implementare – 5 puncte

 

Max. 20

 

 

2.

Experiența  potențialilor  parteneri  în  domeniul  specific  al  activităților

eligibile din Ghidul solicitantului Condiţii specifice:

• minim 6 luni – 1 an – 2puncte

• între 1 an – 3 ani – 3 puncte

• peste 3 ani – 5 puncte

Nr. de persoane aparţinând grupului ţintă eligibil în funcţie de specificaţiile şi tipologia menţionată în Ghidul Solicitantului ce au  beneficiat de servicii în unul din următoarele domenii:

 • ocuparea forţei de muncă

 

 • domeniul asistentei sociale
 • domeniul educaţie

 

între 1 - 100 persoane – 2 puncte

între 100 - 500 pers. – 3 puncte

peste 500 persoane – 5 puncte

 

Domeniul de expertiză al organizației și capacitatea acesteia de a realiza documente strategice:

 • Experineță în domeniul educației și asistenței sociale – 2 puncte
 • Experiență în domeniul ocupării – 2 puncte
 • Experiență în domeniul locuirii – 2 puncte
 • Experiență în domeniul realizării documentelor strategice – 2 puncte
 • Experiență în domeniul politicilor de mediu – 2 puncte

 

Max. 20

 

3.

Principalele activități propuse a fi desfășurate de potențialii parteneri în cadrul proiectului pe domeniul aplicabil:

 • Consistența și calitatea propunerii și expertizei (metodologii
 • Furnizare de resurse umane relevante, capacitatea de a acoperi domeniile principale din cadrul abordării de tip DLRC, pentru prezentul apel – 4 puncte;

Numărul de experți cheie cu experiență în tipul de activitate asumat (dovedit prin CV) propuși pentru actvitățile proiectului (doar experți cu studii superioare)

 • 1 - 2 experţi – 2 puncte

 

 • 3 - 4 experţi –3 puncte
 • Mai mult de 5 experţi –5 puncte

 

Evaluarea calitativă a experienţei din CV

 

Nivel scăzut (experţii propuşi au experienţă dovedită în domeniul de activitate de minim 3 ani) – 2 puncte

 

Nivel mediu (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de minim 5 ani) – 3 puncte

Nivelînalt(experţii     propuşi    au             experienţă          dovedită înactivităţile proiectului de peste 5 ani) - 5 puncte

 

• furnizare de resurse materiale parteneriatului – 6 puncte;

 

 

 

Max. 40

 

4.

Situaţia financiară (media cifrei de afaceri/ veniturilor în ultimii 3 ani)

Până la 50.000 euro – 5 puncte

Între 50.000 si 100.000 euro – 10 puncte

Peste 100.000 euro -– 15 puncte

Max 15

 

5.

Nr. de activități în care dorește partenerul să se implice

•   1 activitate –2 puncte

•   2 activități – 3 puncte

•   Mai mult de 2 activități – 5 puncte

Max 5

 

 

 

4.3. Evaluare – ASOCIAȚIA ”OASTEA DOMNULUI” FILIALA GHERLA

 

Nr.crt.

Criteriu

Punctaj

Punctaj acordat

 

1.

 

Experiența  potențialilor  parteneri  în  domeniul  derulării  de  proiecte

europene:

- ONG/furnizor  de servicii/  entitate privată  cu caracter  economic  cu

activitate relevantă în activitățile proiectului - 10 puncte

- are capacitatea financiară de a contribui la cofinanțarea proiectului,

inclusiv la asigurarea lichidităților financiare necesare activităţilor pe care

le va derula între cerererile de rambursare/plată: - 5 puncte.

- implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă

• un proiect implementat/curs de implementare – 2 puncte

• de la două la trei proiecte implementate/curs de implementare

– 3 puncte

• peste trei proiecte implementate/curs de implementare – 5 puncte

 

Max. 20

Punctaj acordat: 17 puncte Candidatul are activitate relevanta in activitatile proiectului (10 puncte), are capacitate financiară de a contribui la cofinanțarea proiectului (5 puncte), are un proiect in curs de implementare (2 puncte)

 

2.

Experiența  potențialilor  parteneri  în  domeniul  specific  al  activităților

eligibile din Ghidul solicitantului Condiţii specifice:

• minim 6 luni – 1 an – 2puncte

• între 1 an – 3 ani – 3 puncte

• peste 3 ani – 5 puncte

Nr. de persoane aparţinând grupului ţintă eligibil în funcţie de specificaţiile şi tipologia menţionată în Ghidul Solicitantului ce au  beneficiat de servicii în unul din următoarele domenii:

 • ocuparea forţei de muncă

 

 • domeniul asistentei sociale
 • domeniul educaţie

 

între 1 - 100 persoane – 2 puncte

între 100 - 500 pers. – 3 puncte

peste 500 persoane – 5 puncte

 

Domeniul de expertiză al organizației și capacitatea acesteia de a realiza documente strategice:

 • Experineță în domeniul educației și asistenței sociale – 2 puncte
 • Experiență în domeniul ocupării – 2 puncte
 • Experiență în domeniul locuirii – 2 puncte
 • Experiență în domeniul realizării documentelor strategice – 2 puncte
 • Experiență în domeniul politicilor de mediu – 2 puncte

 

Max. 20

Punctaj acordat: 18 puncte Candidatul are experiență în domeniul specific al activităților eligibile peste 3 ani (5 puncte), peste 500 de persoane aparținând grupului vulnerabil au beneficiat de serviciile asociației (5 puncte), are experiență în domeniul educației și asistenței sociale (2puncte), în domeniul locuirii (2puncte), în domeniul realizării documentelor strategice (2 puncte) în domeniul politicilor de mediu(2puncte)

 

3.

Principalele activități propuse a fi desfășurate de potențialii parteneri în cadrul proiectului pe domeniul aplicabil:

 • Consistența și calitatea propunerii și expertizei (metodologii noi, inovative) adusepentru implementarea proiectului – 20 puncte;
 • Furnizare de resurse umane relevante, capacitatea de a acoperi domeniile principale din cadrul abordării de tip DLRC, pentru prezentul apel – 4 puncte;

Numărul de experți cheie cu experiență în tipul de activitate asumat (dovedit prin CV) propuși pentru actvitățile proiectului (doar experți cu studii superioare)

 • 1 - 2 experţi – 2 puncte

 

 • 3 - 4 experţi –3 puncte
 • Mai mult de 5 experţi –5 puncte

 

Evaluarea calitativă a experienţei din CV

 

Nivel scăzut (experţii propuşi au experienţă dovedită în domeniul de activitate de minim 3 ani) – 2 puncte

 

Nivel mediu (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de minim 5 ani) – 3 puncte

Nivelînalt(experţii     propuşi    au              experienţă dovedită înactivităţile proiectului de peste 5 ani) - 5 puncte

 

• furnizare de resurse materiale parteneriatului – 6 puncte;

 

 

Max. 40

Punctaj acordat: 37 puncte

Consistența și calitatea propunerii și expertizei (20 puncte)

Furnizare de resurse umane relevante, capacitatea de a acoperi domeniile principale (4 puncte)

Are 2 experți (2 puncte)

Nivel înalt(experţii propuşi                au experienţă dovedită înactivităţile proiectului (5puncte),

furnizare de resurse materiale parteneriatului – (6 puncte)

4.

Situaţia financiară (media cifrei de afaceri/ veniturilor în ultimii 3 ani)

Până la 50.000 euro – 5 puncte

Între 50.000 si 100.000 euro – 10 puncte

Peste 100.000 euro -– 15 puncte

Max 15

Punctaj acordat: 15 puncte

Situaţia financiară peste 100.000 euro (15 puncte)

5.

Nr. de activități în care dorește partenerul să se implice

•   1 activitate –2 puncte

•   2 activități – 3 puncte

•   Mai mult de 2 activități – 5 puncte

Max 5

Punctaj acordat: 5 puncte

Partenerul se implica in mai mult de 2 activități(5 puncte)

                                                                                                           TOTAL : 92 puncte

 

 

 

4.3. Evaluare – S.C. BUSINES ENTERPRISE SOLUTION TG S.R.L.

 

Nr.crt.

Criteriu

Punctaj

Punctaj acordat

 

1.

 

Experiența  potențialilor  parteneri  în  domeniul  derulării  de  proiecte

europene:

- ONG/furnizor  de servicii/  entitate privată  cu caracter  economic  cu

activitate relevantă în activitățile proiectului - 10 puncte

- are capacitatea financiară de a contribui la cofinanțarea proiectului,

inclusiv la asigurarea lichidităților financiare necesare activităţilor pe care

le va derula între cerererile de rambursare/plată: - 5 puncte.

- implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă

• un proiect implementat/curs de implementare – 2 puncte

• de la două la trei proiecte implementate/curs de implementare

– 3 puncte

• peste trei proiecte implementate/curs de implementare – 5 puncte

 

Max. 20

Punctaj acordat: 20 puncte Candidatul are experiență în  domeniul  derulării  de  proiecte

europene:

(10 puncte), are capacitate financiară de a contribui la cofinanțarea proiectului (5 puncte), are peste 3 proiecte

(5 puncte)

 

2.

Experiența  potențialilor  parteneri  în  domeniul  specific  al  activităților

eligibile din Ghidul solicitantului Condiţii specifice:

• minim 6 luni – 1 an – 2puncte

• între 1 an – 3 ani – 3 puncte

• peste 3 ani – 5 puncte

Nr. de persoane aparţinând grupului ţintă eligibil în funcţie de specificaţiile şi tipologia menţionată în Ghidul Solicitantului ce au  beneficiat de servicii în unul din următoarele domenii:

 • ocuparea forţei de muncă

 

 • domeniul asistentei sociale
 • domeniul educaţie

 

între 1 - 100 persoane – 2 puncte

între 100 - 500 pers. – 3 puncte

peste 500 persoane – 5 puncte

 

Domeniul de expertiză al organizației și capacitatea acesteia de a realiza documente strategice:

 • Experineță în domeniul educației și asistenței sociale – 2 puncte
 • Experiență în domeniul ocupării – 2 puncte
 • Experiență în domeniul locuirii – 2 puncte
 • Experiență în domeniul realizării documentelor strategice – 2 puncte
 • Experiență în domeniul politicilor de mediu – 2 puncte

 

Max. 20

Punctaj acordat: 13 puncte Candidatul are experiență în domeniul specific al activităților eligibile peste 3 ani (5 puncte), intre 1- 100 persoane au beneficiat de servicii (2 puncte), are experiență în domeniul ocupării (2puncte), în domeniul realizării documentelor strategice (2puncte),

 în domeniul politicilor de mediu(2puncte)

 

3.

Principalele activități propuse a fi desfășurate de potențialii parteneri în cadrul proiectului pe domeniul aplicabil:

 • Consistența și calitatea propunerii și expertizei (metodologii noi, inovative) adusepentru implementarea proiectului – 20 puncte;
 • Furnizare de resurse umane relevante, capacitatea de a acoperi domeniile principale din cadrul abordării de tip DLRC, pentru prezentul apel – 4 puncte;

Numărul de experți cheie cu experiență în tipul de activitate asumat (dovedit prin CV) propuși pentru actvitățile proiectului (doar experți cu studii superioare)

 • 1 - 2 experţi – 2 puncte

 

 • 3 - 4 experţi –3 puncte
 • Mai mult de 5 experţi –5 puncte

 

Evaluarea calitativă a experienţei din CV

 

Nivel scăzut (experţii propuşi au experienţă dovedită în domeniul de activitate de minim 3 ani) – 2 puncte

 

Nivel mediu (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de minim 5 ani) – 3 puncte

Nivelînalt(experţii     propuşi    au              experienţă dovedită înactivităţile proiectului de peste 5 ani) - 5 puncte

 

• furnizare de resurse materiale parteneriatului – 6 puncte;

 

 

Max. 40

Punctaj acordat: 37 puncte

Consistența și calitatea propunerii și expertizei (20 puncte)

Furnizare de resurse umane relevante, capacitatea de a acoperi domeniile principale (4 puncte)

Are 2 experți (2 puncte)

Nivel înalt(experţii propuşi                au experienţă dovedită înactivităţile proiectului (5puncte),

furnizare de resurse materiale parteneriatului – (6 puncte)

4.

Situaţia financiară (media cifrei de afaceri/ veniturilor în ultimii 3 ani)

Până la 50.000 euro – 5 puncte

Între 50.000 si 100.000 euro – 10 puncte

Peste 100.000 euro -– 15 puncte

Max 15

Punctaj acordat: 10 puncte

Situaţia financiară între  50.000 - 100.000 euro (10 puncte)

5.

Nr. de activități în care dorește partenerul să se implice

•   1 activitate –2 puncte

•   2 activități – 3 puncte

•   Mai mult de 2 activități – 5 puncte

Max 5

Punctaj acordat: 5 puncte

Partenerul se implica in mai mult de 2 activități(5 puncte)

                                                                                                           TOTAL : 85 puncte

 

 

 

 

5. CONCLUZII SI SEMNATURI

In urma evaluării documentelor atașate la dosar și conform grilei de evaluare,

 • Asociația ”Oastea Domnului” filiala Gherla  a obtinut un punctaj de 92 puncte, fiind declarat ADMIS
 • S.C. BUSINES ENTERPRISE SOLUTION TG S.R.L. a obținut un punctaj de 85 puncte, fiind declarat ADMIS.

Aplicantul /aplicanții care au îndeplinit condițiile de eligibilitate potrivit cerințelor din anunțul de selecție parteneri sunt:

- ASOCIAȚIA „OASTEA DOMNULUI„ FILIALA GHERLA                                                                                         - S.C. BUSINES ENTERPRISE SOLUTION TG S.R.L.

Comisia de evaluare a fost formată din:

Nume și prenume, calitatea in cadrul comisiei

Semnătura

\

CARABA ROZSIKA - Presedinte

 

NICU CUNȚAN    - Membru

 

OLTEAN ALINA  - Membru

 

 
 

Vizualizeaza, aici, anuntul in format PDF.

 

 

 

 

Înapoi la știri și anunțuri