27 aprilie

Anunț de selecție a partenerilor pentru accesare fonduri europene - POCU

Nr.461/27.04.2017

 

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL

 

PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU)

 

Ca urmare a relansării în data de 7 aprilie 2017 a apelului de proiecte aferent Programului Operaţional Capital Uman 2014 –2020 (POCU), ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea

Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. și în baza HCL nr. 125/2016, Municipiul Gherla anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul

 

Programului Operaţional Capital Uman 2014 –2020 (POCU),”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1., în conformitate cu prevederile:

 

 • O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;

 

 • H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

 

 • OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

 

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, precum şi Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale POCU 2014 - 2020 și în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice POCU 2014 - 2020, publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro.

 

NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerinţe şi a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei candidaturi.

 

1. Obiectivul specific al programului

 

“Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (roma şi non -roma) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii roma, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextual mecanismului de DLRC.” (OS 5.1).

 

2. Obiectivul general al proiectului

Implementarea instrumentului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC) în vederea combaterii sărăciei şi a excluziunii sociale, în zonele urbane marginalizate (ZUM) de la nivelul municipiului, prin stimularea implicării comunităţilor în dezvoltarea locală,

prin formarea unui parteneriat local şi implementarea unei strategii integrate de dezvoltare locală. Abordarea participativă de tip DLRC vizează mobilizarea şi implicarea comunităţilor dezavantajate şi a actorilor locali în procesul de elaborare şi de implementare a strategiilor locale integrate, favorabile incluziunii, în concordanţă cu Strategia Europa 2020.

 

 

3. Scopul cererii de finanţare:

 

Obţinerea sprijinului financiar împreună cu partenerii privați selectați pentru constituirea Grupului de acţiune Locală (GAL) la nivelul municipiului Gherla și pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală.

 

4. Principalele activităţi ale proiectului în această etapă sunt următoarele:

 

Activităţi cadru

 

 1. Activitatea cadru I: Înființarea noului GAL, conform cerințelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020

 

 

 1. Activitatea cadru II: Delimitarea comunităţii marginalizate şi a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate (ZUM) reprezintă activitatea în interiorul căreia solicitantul are obligația de a derula orice tip de acţiune care are ca scop final delimitarea teritoriului vizat de SDL, precum şi identificarea, diagnoza şi declararea ZUM pentru care se doreşte elaborarea SDL.

 

 

 

 1. Activitatea cadru III: Animarea partenerilor locali şi mobilizarea comunităţii marginalizate vizate de SDL reprezintă activitatea din proiect în interiorul căreia solicitantul are obligația de a desfăşura orice tip de acţiune care are ca rezultat final animarea, facilitarea, implicarea (exemplele sunt orientative, NU limitative) și intensificarea participării membrilor comunității la acţiuni de interes public la nivel local.

 

 1. Activitatea cadru IV: Elaborarea SDL și a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală

Detaliile privind activităţile cadru şi acţiunile aferente acestora, care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat se găsesc în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice POCU 2014 – 2020

 

 

 

 1. Activităţile în care vor fi implicati partenerii:

 

Candidații vor realiza o notă justificativă (Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale) care va conţine o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor precum şi rolul partenerului în implementarea proiectului.

Activitățile sunt cele menționate în Ghidul Solicitantului - Condiții specifice, cât și activităţile orizontale privind managementul proiectului, achiziţiile publice şi măsurile specifice pentru

informare şi publicitate pentru proiect (Ghidul de finanțare se poate descărca de pe site-ul http://www.fonduri-ue.ro).

 

6. Valoarea proiectului

 

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 50.000 euro. Detaliile privind Cofinanţarea proiectului sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice POCU 2014-2020.

 

7. Criteriile de selecţie a partenerului/partenerilor şi grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte)

 

Condiţii generale de eligibilitate (Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020)

 

Partenerii naţionali sunt entităţi legal constituite în România, cu personalitate juridică (cu excepţia persoanelor fizice autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent, care nu sunt eligibile) ce desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri;

 

Partenerii nu trebuie să se afle în situaţiile de excludere:

 

 • NU este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;

   • NU a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţa de res judicata;

 • NU se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;

 

 • Reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea partenerilor NU au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;

  • NU se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţia în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscal emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

 • reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea partenerilor NU au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;

 

    • partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea /partenerului/partenerilor NU se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si comunitara in vigoare;

 

    • NU se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații.

Capacitatea operaţională

 

Fiecare partener are experiență în implementarea a minim 1 proiect cu finanțare nerambursabilă şi/sau are experiență de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului. Capacitatea operaţională şi condițiile de eligibilitate reprezintă criterii ELIMINATORII.

 

 

 

Condiții specifice

 

 • Activitate relevantă, dovedită de fişa partenerului, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al instituției, în domeniul activităților proiectului, respectiv documentele din secţiunea – Depunerea Dosarului.

 

 • Declarația pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului - Condiții Generale şi Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice.

 

 

 

 

Depunerea dosarului cu documentele solicitate se va face în plic sigilat, depus cu număr de înregistrare la Registratura Primariei municipiului Gherla, cu mențiunea, „In atentia Comisiei de selecţie a partenerilor privaţi in cadrul POCU 2014-2020, Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală- orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1.”, până la data de 15 mai 2017, ora 13.00. Evaluarea dosarelor se va realiza de către comisia de selectie până la data de 16 mai 2017, ora 11.00, cand va fi afisat rezultatul, iar contestaţii se pot depune până la data de 17 mai 2017, ora 11.00. Rezultatul final al selectiei va fi publicat pe site-ul Municipiului Gherla www.gherla.ro, la sectiunea „Anunturi” în data 18 mai 2017, până la ora 11.00.

 

 

 

Dosarul va conține următoarele documente:

 

 1. Scrisoare de intenție, conform model anexat ANEXA 1;

 

 1. Statutul organizaţiei/actul constitutiv (copie conform cu originalul) prin care se face dovada eligibilității partenerului;

 2. Declaraţia pe propria răspundere (semnată și stampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă să depună toate diligenţele de a asigura resursele financiare şi umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a acestuia;

 

 1. O descriere a experienţei relevante a participantului însoţită de documente care atestă că participantul are experiență relevantă – maxim 5 pagini,

 2. CV-urile în format Europass în limba română ale experților cheie propuşi de participant pentru proiect, însoţite de o declarație de disponibilitate a celor pentru care se atașează CV-urile de a lucra în implementarea proiectului. Dacă din motive obiective, aceste persoane nu vor putea lucra, mai târziu, în implementare, partenerul selectat va avea

obligația de a le înlocui cu persoane care dețin o experiență/nivel de pregătire profesională identică sau superioară.

 1. Descrierea activităţilor în care se poate implica în funcţie de specificaţiile şi tipologia menţionată în Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice şi detalierea expertizei, resurselor umane, materiale pe care le poate pune la dispoziţie

 

 1. Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, act constitutiv şi/sau statut/ orice alt act de înființare al organizației în care sunt precizate tipurile de activități desfășurate (copie ștampilată și semnată de reprezentantul legal in original);

 2. Fișa partenerului (original, semnată şi ştampilată, conform modelului anexat ANEXA 2);

 

 1. Raport de activitate privind activitățile și proiectele desfășurate pe parcursul ultimilor 3 ani cu evidenţierea activităţilor relevante şi a grupului ţintă pe domeniul aplicabil (de exemplu nr. persoane informate şi consiliate, nr. de beneficiari /tip de servicii oferite, nr. persoane sprijinite în procesul de angajare pe piața muncii, nr. de persoane calificate etc.) pentru acest apel de selecţie;

 

 1. Declarația pe propria răspundere privind capacitatea financiară (semnată de către reprezentantul legal şi director economic/contabil) – partenerul va dovedi că are posibilitatea susţinerii financiare a proiectului prin evidenţierea în declaraţie a veniturilor totale din ultimii trei ani din care: venituri din activităţi curente, venituri din surse de finanţare nerambursabilă sau alte venituri.

 

 1. Notă justificativă conținând elementele descrise mai sus.

 

Procedura de evaluare a partenerilor

 

Evaluarea partenerilor se va face în funcție de domeniul de competență, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, conform grilei de mai jos. Punctajul maxim posibil obținut este de 100 puncte. Vor fi declarați admişi participanții care întrunesc un punctaj de peste 70.

 

Nr.

Criteriu

Punctaj

Crt.

 

 

1

Experiența potențialilor parteneri în domeniul derulării de proiecte

Max. 20

 

europene:

 

 

- ONG/furnizor de servicii/ entitate privată cu caracter economic cu

 

 

activitate relevantă în activitățile proiectului - 10 puncte

 

 

- are capacitatea financiară de a contribui la cofinanțarea proiectului,

 

 

inclusiv la asigurarea lichidităților financiare necesare activităţilor pe care

 

 

le va derula între cerererile de rambursare/plată: - 5 puncte.

 

 

- implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă

 

 

• un proiect implementat/curs de implementare – 2 puncte

 

 

• de la două la trei proiecte implementate/curs de implementare

 

 

– 3 puncte

 

 

• peste trei proiecte implementate/curs de implementare - 5

 

 

puncte

 

2

Experiența potențialilor parteneri în domeniul specific al activităților

Max. 20

 

eligibile din Ghidul solicitantului Condiţii specifice:

 

 

• minim 6 luni – 1 an – 2puncte

 

 

• între 1 an – 3 ani – 3 puncte

 

 

• peste 3 ani – 5 puncte

 

 

Nr. de persoane aparţinând grupului ţintă eligibil în funcţie de specificaţiile şi tipologia menţionată în Ghidul Solicitantului ce au beneficiat de servicii în unul din următoarele domenii:

 • ocuparea forţei de muncă

 

 • domeniul asistentei sociale

 • domeniul educaţie

 

între 1 - 100 persoane – 2 puncte între 100 - 500 persoane – 3 puncte peste 500 persoane – 5 puncte

 

 

Domeniul de expertiză al organizației și capacitatea acesteia de a realiza

 

documente strategice:

 

• Experiență în domeniul educației şi asistenței sociale -2

 

puncte

 

• Experiență în domeniul ocupării-2 puncte

 

• Experiență în domeniul locuirii-2 puncte

 

• Experiență în domeniul realizării documentelor strategice-2

 

puncte

 

• Experienţă în domeniul politicilor de mediu-2 puncte

 

 

3

Principalele activităţi propuse a fi desfășurate de potenţialii parteneri în Max. 40

 

cadrul proiectului pe domeniul aplicabil:

 

• consistenţa şi calitatea propunerii și expertizei (metodologii noi,

 

inovative) aduse pentru implementarea proiectului - 20 puncte;

 

• furnizare de resurse umane relevante, capacitatea de a acoperi

 

domeniile principale din cadrul abordării de tip DLRC, pentru prezentul

 

apel - 4 puncte;

 

Numarul de experţi cheie cu experienţă în tipul de activitate asumat (dovedit prin CV) propuşi pentru activităţile proiectului (doar experţi cu studii superioare).

 • 1 - 2 experţi – 2 puncte

 

 • 3 - 4 experţi –3 puncte

 • Mai mult de 5 experţi –5 puncte

 

 

Evaluarea calitativă a experienţei din CV1

 

Nivel scăzut (experţii propuşi au experienţă dovedită în domeniul de activitate de minim 3 ani) – 2 puncte

 

Nivel mediu (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile proiectului de minim 5 ani) – 3 puncte

 

Nivel înalt (experţii propuşi au experienţă dovedită în activităţile

 

1 Evaluarea calitativă se va face pentru fiecare expert în parte, Punctajul maxim fiind media aritmetică

 

a

 

punctajelor experţilor prezentaţi în ofertă.

proiectului de peste 5 ani) 5 puncte

 

• furnizare de resurse materiale parteneriatului – 6 puncte;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Situaţia financiară (media cifrei de afaceri/ veniturilor în ultimii 3 ani)

Max 15

 

Până la 50.000 euro – 5 puncte

 

 

Între 50.000 si 100.000 euro – 10 puncte

 

 

Peste 100.000 euro -– 15 puncte

 

6

Nr. de activități în care dorește partenerul să se implice

Max 5

 

• 1 activitate –2 puncte

 

 

• 2 activități – 3 puncte

 

 

• Mai mult de 2 activități – 5 puncte

 

ANEXA 1

 

 

 

Antet partener

 

Model orientativ

 

SCRISOARE DE INTENȚIE

 

 

 

Pentru participarea ca partener in cadrul proiectului ce urmează a fi depus de Municipiul Gherla în cadrul Programului Operațional Capital Uman

În urma anunțului dvs. privind încheierea unor Acorduri de parteneriat cu entități de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 5 – ”Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Prioritate Intervenție (PI) 9.vi ”Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității”, ne exprimăm intenția de a participa ca partener in cadrul proiectului alături de organizația dvs.

 

……………………………………… (denumirea organizației) se încadrează în categoriile de solicitanți/parteneri eligibili pentru PI …….., respectiv

………………………( menționarea categoriei din Ghid).

 

De asemenea, organizația noastră a acumulat experiență relevantă în cadrul proiectelor cu finanțare europeană, dispune de personal specializat și de resurse materiale pentru implementarea activităților proiectului.

 

Prezentăm succint experiența organizației:

 

……………………………………………………………………………………………

 

Având în vedere cele prezentate, considerăm că organizația noastră poate deveni partener în cadrul proiectului ce urmează a fi depus de Municipiul Gherla.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data, Reprezentant legal,

 

Nume și prenume,

 

 

________________________

 

Semnătura și ștampila

ANEXA 2

 

 

FIŞA PARTENERULUI

 

 

Denumire organizaţie Acronim

 

Cod de înregistrare fiscală

 

Număr de înregistrare în Registrul Comerţului Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor Anul înfiinţării

 

Date de contact (adresă, tel., fax, e-mail)

 

Persoana de contact

 

(nume, poziţia în organizaţie)

 

Descrierea activităţii partenerului, relevantă pentru acest proiect

 

 

 

 

 

 

 

Experienta relevantă a partenerului pentru domeniul proiectului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea /activităţile cadru din cadrul proiectului în care doriţi să vă implicaţi conform Ghidului „Condiţii Specifice”

 

 

 

 

 

 

 

Anul 2014

 

Număr mediu de angajaţi

 

Cifra de afaceri

 

Profitul net al exerciţiului financiar (conform bilanţ)

 

Pierderea netă a exerciţiului financiar (conform bilanţ)

 

Anul 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă rugăm să descrieţi activitatea organizaţiei, relevantă pentru prezenta Cerere de Proiecte.

 

 

 

 

 

Descrieţi experienţa privind implementarea unor proiecte relevante pentru prezenta Cerere de Proiecte. Faceţi referire la: scurtă descriere a proiectelor, buget, an obţinere finanţare.

 

 

 

 

Vă rugăm să detaliaţi modalitatea de implicare a organizaţiei dumneavoastră în elaborarea şi implementarea proiectului.

Număr mediu de angajaţi

 

Cifra de afaceri

 

Profitul net al exerciţiului financiar (conform bilanţ)

 

Pierderea netă a exerciţiului financiar (conform bilanţ)

 

Anul 2016

 

Număr mediu de angajaţi

 

Cifra de afaceri

 

Profitul net al exerciţiului financiar (conform bilanţ)

 

Pierderea netă a exerciţiului financiar (conform bilanţ)

 

 

Categoria de parteneri eligibila

 

 

 

 

Finanţări anterioare (informaţii şi detalii privind asistenţa financiară nerambursabilă primită în ultimii trei ani, raportată la data depunerii cererii de finanţare din fonduri publice sau alte surse financiare de către partner). Pentru fiecare proiect relevant menţionaţi:

 

Titlul proiectului (conform contractului de finanţare)

 

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare)

 

 

Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant / partener / furnizor servicii

 

 

management proiect)

 

Obiectivul proiectului

 

Stadiul implementării proiectului

 

Implementat sau în curs de

 

implementare

Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului

 

Valoarea totală a proiectului

 

 

Sursa de finanţare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse

 

 

externe rambursabile, etc)

 

Numele instituţiei finanţatoare

 

Valoarea angajată (cheltuită) în proiect

 

 

 

 

 

Vizualizeaza anununtul aici !

Înapoi la știri și anunțuri