22 decembrie

Angajare muncitor calificat - conducator autospeciala SVSU

In conformitate cu prevederile art.27 alin. 10 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 

            Primaria Municipiului Gherla angajeaza fără concurs, o durată determinată de 6 luni fara a depasi  30 de zile de la data încetării stării de alertă, 1 post muncitor calificat-conducator autospeciala in cadrul Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.

Conditii de participare

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

          d) are capacitate deplină de exerciţiu;

          e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

        f) studii generale ;

         g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare :

Permis de conducere categoria B si C.

Actele necesare

În vederea ocupării, fără concurs, a postului temporar vacant, candidatul depune un dosar care va cuprinde documentele prevăzute mai jos.

– cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare -  anexele nr. 1 și 3;

– copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează - anexa nr. 2;

– adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

– curriculum vitae, model comun european;

– declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică (funcție publică) - anexa nr. 4.

Etapele desfasurarii concursului :

  1. Depunerea dosarelor de inscriere se va face pina in ziua de 23.12.2020, ora 15,30 la Primaria Municipiului Gherla, Serviciul  Resurse Umane , salarizare, camera 36;
  2. Selectarea dosarelor se va face in data de 24.12.2020 si afisarea rezultatelor cu  ״Admis״ si ״ Respins ״ ;

              

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Gherla din str. Bobilna nr. 2, camera 36, sau la tel.241926 interior 106.

Înapoi la știri și anunțuri