5 octombrie

Anunț selecție parteneri din sectorul public/privat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU) ce vizează Strategia de Dezvoltare Locală Plaiuri Someșene

Anunț selecție parteneri din sectorul public/privat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU) ce vizează Strategia de Dezvoltare Locală Plaiuri Someșene

Este vizată intervenția 17: Formarea personalului si furnizarea de servicii de tip afterschool, oferirea de subvenții

 

Selecția se va face in  conformitate  cu prevederile:

 • OUG   40/2015   privind   gestionarea   financiara   a  fondurilor   europene  pentru   perioada de programare2014-2020;
 • G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015   privind   gestionarea   financiara   a  fondurilor   europene  pentru   perioada de programare2014-2020;
 • Metodologia de selectie a partenerilor in vederea depunerii unor cereri de finantare pentru proiecte implementate in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020.privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,

Prin prezentul anunt, FUNDAȚIA CREȘTINĂ DE CARITATE SF. NICOLAE, in calitate de lider de proiect anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor naţionali/transnaționali din sectorul public/privat pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării proiectului cu titlul „Educație de calitate Gherleană!”, ce va fi depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Plaiuri Someșene, Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității;

Obiectiv specific 5.1.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare ” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, lit b);

Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, lit b). și să corespundă unei fișe de proiect selectate de către GAL și avizate de CCS Restrâns.

 

 

 

Activitatea de selecție are la bază următoarele principii:

 

Transparenţa;

Nediscriminarea;

Tratamentul egal;

Eficiența utilizării fondurilor.

 

Obiectivul specific din cadrul SDL la care raspunde interventia - Formarea personalului si furnizarea de servicii de tip afterschool, oferirea de subvenții, este:

OS 4. Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de bază și creșterea calității acestor servicii educaționale, medicale și sociale de bază.

 

Criteriile de selecție a partenerului/partenerilor și grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte):

 

Tipologia partenerilor căutați -  partenerii trebuie să se încadreze într-una din categoriile detaliate mai jos:

 

 • Autoritățile publice locale și unități cu personalitate juridică aflate  in coordonarea/subordonarea acestora,
 • Unități școlare și Inspectorate Școlare Județene.
 • Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă (acreditați în conformitate cu prevederile HG 277/21.03.2002 privind Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Furnizori autorizați de formare profesională-autorizați în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/31.08.2000 privind formarea profesională a adulților, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 4543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele certificate a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;
 • Asociații și fundații-persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonanței Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu completările și modificările ulterioare;
 • Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) - persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr 62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale)-persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi sociale de inserție-persoane juridice atestate conform Legii 2019/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare;
 • Angajatori-persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr.31/16.11.1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Camere de Comerț și Industrie - persoane juridice de utilitate publică, organizații autonome, neguvernamentale, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea camerelor de comerț din România nr. 335/06.12.2007, cu modificările și completările ulterioare.

 

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare aferente intervenției 17: Formarea personalului si furnizarea de servicii de tip afterschool, oferirea de subvenții, în vederea implementării proiectului cu titlul „Educație de calitate Gherleană!” le regasiti accesând http://plaiurisomesene.ro/active/

unde regăsiți GHIDUL SOLICITANTULUI

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR PENTRU INTERVENȚIA POCU - Formarea personalului si furnizarea de servicii de tip afterschool, oferirea de subvenții etc. în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene AP 5/PI 9.vi/OS 5.1. pag 52.

 

A se ține cont ca pentru viitorii parteneri în cadrul proiectului POCU este obligatoriu să fie atașate la cererea de finanțare autorizațiile/acreditările în funcție de activitățile pe care aceștia le vor implementa în cadrul proiectului, valabile (atât la momentul depunerii fișei de proiect, cât și la momentul încărcării cererii de finanțare în sistemul MySMIS) sau documentele care demonstrează că dețin experiență similară în domeniile activităților pe care aceștia le vor implementa în cadrul proiectului, (aceste documente este necesar să se depună doar în cazul în care există concordanță cu activitatea desfăsurată).

Partenerii din cadrul parteneriatului constituit pentru implementarea proiectului POCU care nu sunt autorizați/acreditați la momentul depunerii fișei de proiect la GAL au obligația de a se autoriza/acredita până la momentul depunerii cererii de finanțare în sistemul MySmis.

 

Activitățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activitățile/subactivitatile eligibile OBLIGATORII menționate în GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR PENTRU INTERVENȚIA POCU - Formarea personalului si furnizarea de servicii de tip afterschool, oferirea de subvenții etc. în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene AP 5/PI 9.vi/OS 5.1.,pag 46,  cât şi activitățile transversale, adică managementul proiectului, achizițiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect. Ghidul aferent se poate descărca de pe site-ul http://plaiurisomesene.ro/active/. Activitătile preconizate pentru a fi depuse spre finantare se refera la măsuri de Îmbunătățire a  serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar și eficientizării actului educațional.

 

 

Criteriile de selecție a partenerului/partenerilor și grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte):

 

Nr. crt

Criterii de evaluare

Punctaj maxim

Punctaj participant

1.

Experienţa partenerului în derularea proiectelor POCU / POSDRU în calitate de beneficiar sau partener, finalizate sau aflate în implementare:

–          0 proiecte – 0p

–          1 proiect – 10p

–          2 sau mai multe proiecte – 20p

 

20p

 

2.

Capacitatea logistică a partenerului (demonstrată prin spaţii de predare deţinute, echipamente şi dotări etc.)

–          Nu deţine spaţii – 0p

–          Deţine 1 spaţiu de predare – 10p

–          Deţine între 2 şi 3 spaţii de predare– 15p

–          Deţine mai mult de 3 spaţii de predare– 20p

 

20p

 

3. 

Număr de activitati/sub-activități obligatorii propuse de viitorul partener(sub-activitati ce se regasesc in cadrul Ghidului http://plaiurisomesene.ro/active/)

:

 

–          0 sub-activitati – 0p

 

–          1  sub-activitate – 10p

 

–          2 sub-activitati – 20p

 

 

20p

 

4.

Partenerul are personal specializat în domeniul consilierii şi orientării profesionale:

–          0 experţi – 0p

–          1 expert – 15p

–          2 experţi – 20p

20p

 

6

Dovada experientei in domeniul activitatilor proiectului:     

0 luni – 0 p

intre 6 si 12 luni- 5p

intre 12 si 24 luni -10p

mai mult de 24 luni – 20p

20p

 

 

TOTAL

100

 

 

 

Depunerea dosarului de candidatură pana la

15 octombrie 2020

Evaluarea dosarului de candidatură de către comisia UAIC

16 octombrie 2020

Postarea anunțului cu rezultatele procedurii de selecție

17 octombrie 2020

Depunerea contestaţiilor

19 octombrie 2020

Soluţionarea contestațiilor

20 octombrie 2020

Publicarea rezultatelor finale ale procedurii de selecție

20 octombrie 2020

 

Dosarul de selectie va cuprinde urmatoarele documente:

 

1. Certificat de inregistrare la Registrul Comertului  si/sau statut/ orice alt act de infiintare al organizatiei/institutiei in care sunt precizate tipurile de activitati desfasurate (copie stampilata si semnata de reprezentantul legal) – copie conform cu originalul.

2. Scrisoarea de intentie – Anexa 1 – semnata conform cu originalul sau semnata electronic.

3. Fisa partenerului – Anexa 2 – semnata conform cu originalul sau semnata electronic.

4. Declaraţie de eligibilitate a entităţii partenere (în original, format standard, model ataşat); SI

Declaraţie cu privire la evitarea dublei finanţări (în original, format standard, model ataşat); Anexa 3.

5. Actul de înfiinţare – copie cu menţiunea „conform cu originalul”;

6. Certificat unic de înregistrare sau certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor și fundaţiilor – copie cu menţiunea „conform cu originalul”, unde e cazul.

7. Situaţiile financiare (balanţă, bilanţ contabil) aferente exerciţiilor financiare pentru ultimii 3 ani fiscali (n-1, n-2, n-3) – copie, semnat, ştampilat şi certificate „conform cu originalul”;

8. Orice documente pe care candidatul/aplicantul le considera relevante pentru acordarea punctajului (contracte de finantare, acorduri de parteneriat, recomandari, autorizari, bilaturi contabile, CV-uri, contracte de munca, diplome etc.) – copie conform cu originalul.

9. Alte documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi demonstrează experienţa relevantă a partenerului şi valoarea adăugată pentru proiect.

 

Depunerea documentelor

 

In contextul pandemiei generate de COVID-19 s-a decis ca organizatiile/companiile/institutiile interesate de acest parteneriat, sa  depune documentele completate, semnate si stampilate de reprezentantul legal documentele solicitate pe adresa de email a Fundatiei Crestine de Caritate Sf Nicolae si se va specifica: “ Pentru selectia de parteneri POCU i17”. Adresa de email fundatiasfnicolae@yahoo.com

 

Documentele se vor depune in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt (pana la data de 15.09.2020, ora 17.00).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vizualizeaza ANEXA 1

Vizualizeaza ANEXA 2

Vizualizeaza ANEXA 3

 

 

Înapoi la știri și anunțuri