28 august

Anunț privind reluarea sesiunii de selecție a proiectelor finanțate în baza Legii nr. 350/2005

Municipiul Gherla anunță reluarea sesiunii de selecție a proiectelor finanțate în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general pe anul 2020

 

Autoritatea finanțatoare: MUNICIPIUL GHERLA

Cod fiscal: 4349071

Adresa: str. Bobîlna nr.2 Gherla, județul Cluj

Telefon: 0264-241926

Fax: 0264-241666

Web: www.gherla.ro

 

Obiect: finanțarea proiectelor de interes local în baza unui contract de finanțare nerambursabilă, promovate de persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial- asociații sau fundații constituite conform legii- sau culte religioase recunoscute conform legii, în conformitate cu:

 • Regulamentul pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul Municipiului Gherla, pentru activități de interes local, conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Gherla prin HCL nr.30/26.04.2018.
 • Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru activități non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 544/2001, actualizată, privind liberul acces la informațiile de interes public.

Durata finanțării :  01.09.2020  - 31.12.2020

Data limită de depunere proiecte : 30.09.2020, ora 12.00

Suma disponibilă pentru anul 2020 este de 100.000 lei, astfel:

1) 50.000 lei pentru activități sportive;

2) 15.000 lei pentru activități culturale, de tineret, programe de protecția mediului, învățământ, programe de sănătate publică, activități sportive (altele decât cele trecute la punctul 1) și sociale;

3) 25.000 lei pentru construire și reparații locașuri de cult;

4) 10.000 lei pentru promovarea și reprezentarea Municipiului Gherla.

 

Evaluarea și selecția : se va efectua de către Comisia de evaluare și selecție stabilită prin Dispoziția primarului Municipiului Gherla.

Perioada de evaluare și selecție a proiectelor:  01.10.2020 – 08.10.2020

Comunicarea rezultatelor: 09.10.2020

Depunere contestații: 12.10.2020

Soluționare contestații: 13.10.2020

Încheiere contracte: 14.10.2020-16.10.2020

 

Criterii de eligibilitate

 

 • să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii ori fundaţii constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii, structuri sportive recunoscute conform legii;
 • solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în România (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti conform legii române). Solicitantul trebuie să desfășoare  activități  nonprofit care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Gherla;
 • solicitantul trebuie să aibă sediul social, punctul de lucru, filiala, sucursala sau punctul de activitate recunoscute de ONG-ul principal prin Regulamentul de organizare intern al municipiului Gherla;
 • să aibă principalele activități din proiect incluse în documentele statutare ;
 • să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
 • să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;
 • să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
 • să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
 • să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;
 • să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;
 • să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • să facă dovadă afilierii la federația sportivă națională de specialitate și/ sau la asociația pe ramură de sport județeană, după caz(condiție valabilă pentru structurile sportive);
 • să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare.

Criterii de evaluare

Punctaj maxim 100

Proiecte culturale, de tineret, programe de protecție a mediului, învățământ, programe de sănătate publică, activități sportive(altele decât cele trecute la sport) și sociale

Proiecte pentru promovarea şi reprezentarea Municipiului Gherla

 

 

1.valoarea şi importanţa proiectului(internaţional,naţional, regional sau local)

25

30

2.  numărul, diversitatea şi aria geografică a participanţilor ale căror nevoi urmează a fi satisfăcute prin aceste proiecte

25

25

3.  relevanţa pentru contextul- cultural, de tineret, programele de protecţie a mediului, invăţământ, programe de sănătate publică, activităţi sportive (altele decât cele menţionate la punctul 2) şi sociale – local şi contribuţia  proiectului la creşterea vitalităţii culturale a oraşului

10

-

3.  contribuţia proiectului la creşterea nivelului de promovare şi reprezentarea oraşului

-

15

4. buget şi eficacitatea costurilor

15

10

5. cofinanţarea

25

20

 

Criterii de evaluare

proiecte sportive

Punctaj maxim 100

Criterii de evaluare

proiecte pentru unitățile de cult

Punctaj maxim 100

1. Nivelul competiției  în care își desfășoară activitatea:

25

1. Criterii tehnice

35

Campionat național divizia A

25

1.1-construire lăcaş de cult –în curs de execuție

35

Campionat național divizia B

20

     -construire lăcaş de cult –lucrări neîncepute

30

Campionat național divizia C

15

1.2-lucrare de consolidare şi reparaţie capitală

35

Campionat județean

10

1.3.-lucrare de reparaţie curentă

15

Campionat municipal

5

1.4.-lucrare de finisaj

10

2. Notorietate și tradiție:

15

2. Valoare istorică

20

Reprezentativitatea structurii sportive pentru comunitatea locală

10

2.1 mai mare de 25 de ani

20

Tradiția pe ramură sportivă

5

2.2 mai mică- de 25 de ani

10

3. Capacitatea structurii sportive:

40

3 Buget şi eficacitatea costurilor

15

Experiența structurii în derularea proiectelor;

5

3.1 În ce măsură bugetul este clar , realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli

10

Capacitatea structurii de a implementa proiecte:

10

3.2. În ce măsură sunt necesare cheltuielile estimate în raport cu activitatea propusă pentru importanţa proiectului

5

Valoarea contribuției proprii, min. 10% . Se acordă punctaj maxim candidatului care are stabilită prin proiect valoarea cea mai mare a contribuției proprii. Pentru ceilalți candidați punctajul se stabilește prin algoritmul :

                 

Punctaj = valoarea contribuției proprii (%) *25

                  Valoarea contribuției maxime (%)

                    

25

4 Cofinanţare

20

4. Funcționarea în cadrul structurii sportive a grupelor de copii și juniori

20

4.1. cofinanţare 10%-20%

10

4.2.cofinanţare- peste 20 %

20

5. Capacitatea managerială şi cunoştințele de specialitate:

10

 

Documentația pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect este pusă la dispoziția solicitanților pe site-ul Primăriei : http://gherla.ro/informatii/stiri-si-anunturi.

 

PRIMAR,

 

Președinte Comisie:

Secretar Comisie

 

Regulament privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Gherla alocate pentru activități nonprofit de interes local

 

Formulare tipizate: 

Cerere de finanțare - Cerere de finanțare - unități de Cult religios 

                                - Cerere de finanțare - structuri sportive

                                - Cerere de finanțare - cultură, tineret, programe de protecție a mediului, învățământ, programe de sănătate publică, activități sportive(altele decât cele trecute la sport) și sociale

                                - Cerere de finanțare - promovarea și reprezentarea Municipiului Gherla

Model de Buget narativ

Model de CV pentru responsabilul de proiect

Anexa B - Declarație de imparțialitate

Anexa C- Declarație persoane juridice

Anexa D - Declarație art.12 din Legea nr.350/2005

Anexa 1 - aferentă Contractului de finanțare

Anexa 2 - aferentă Contractului de finanțare

Anexa 3  - aferentă Contractului de finanțare

Declarație prelucrare date cu caracter personal - Declarație prelucrare date cu caracter personal

Proiectele deja depuse se înapoiază beneficiarilor, în baza unui proces-verbal, urmând a fi redepuse cu modificările  și actualizările documentelor, după caz.

Informatii suplimentare:

Nu se admite depunerea documentației dupa termenul limită stabilit .

Eventualele clarificări și informații suplimentare por fi transmise la adresa alina.oltean@gherla.ro 

Răspunsurile vor fi publicate la adresa http://gherla.ro/informații/știri-și-anunțuri 

Înapoi la știri și anunțuri