ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 19444/30.12.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 96 din 20.10.2021 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - ,,Construire creșă mică”  din Municipiul Gherla str. Parcului nr. 35A, județul Cluj

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 96 din 20.10.2021 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - ,,Construire creșă mică”  din Municipiul Gherla str. Parcului nr. 35A, județul Cluj

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 30.12.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 30.12.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată „de îndată”.

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 DRĂGAN IONEL – OVIDIU                                      ROTAR MIHAI

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 19416/30.12.2021                   

 

 

REFERAT

privind  modificarea HCL nr. 96 din 20.10.2021 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - ,,Construire creșă mică”  din Municipiul Gherla str. Parcului nr. 35A, județul Cluj

 

 

Prin HCL nr. 96/20.10.2021 s-a aprobat predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip -  ,,Creșă mică” din municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A, județul Cluj.

Ulterior adoptării hotărârii, aceasta a fost comunicată la ,,C.N.I.” S.A în vederea derulării în continuare a demersurilor necesare implementării proiectului. În urma analizării acesteia,  ,,C.N.I.” S.A a comunicat un punct de vedere cu privire la necesitatea unor modificări a HCL nr.96/20.10.2021.

Având în vedere Adresa nr. 19253 din 27.12.2021 transmisă de către ,,C.N.I.” S.A, este necesară adoptarea unei noi Hotărâri a Consiliului Local prin care solicită modificarea art.1 a HCL nr. 99//19.10.2021, după cum urmează: ,, Se aproba predarea catre MDLPA prin CNI-SA pe baza de protocol a unui numar de 2 amplasamente, terenuri, in suprafata totala de 9652 mp, amplasamente situate in municipiul Gherla, judetul Cluj, aflate in administrarea Consiliului local al municipiului Gherla, un teren in suprafata de 6675 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr. 50834, nr. cad 50834 si un teren in suprafata de 2977 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr. 53082, nr. cad 53082, libere de orice sarcini, in vederea si pe perioada realizarii de catre CNI-SA  a obiectivului de investitii “Proiect tip- Construire cresa mica, Str. Parcului, nr.35 A, municipiul Gherla, judetul Cluj”.

Inițiator:

Primar

Drăgan Ionel-Ovidiu

---------------------

 ROMANIA

JUDEŢUL  CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI GHERLA

NR. 19443/130/30.12.2021

        

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR ............./ 2022

privind  modificarea HCL nr. 96 din 20.10.2021 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - ,,Construire creșă mică”  din Municipiul Gherla str. Parcului nr. 35A, județul Cluj

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată, luând în dezbatere Proiectul de Hotărâre privind modificarea HCL nr. 96 din 20.10.2021 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - ,,Construire creșă mică”  din Municipiul Gherla str. Parcului nr. 35A, județul Cluj, proiect inițiat de Primarul Municipiului Gherla, Drăgan Ionel-Ovidiu,

 

Având în vedere:

  • Expunerea de motive cuprinse în referatul nr. 19416 din 30.12.2021 a Primarului Municipiului Gherla, Drăgan Ionel-Ovidiu;
  • Raportul de specialitate cu nr. 19422 din 30.12.2021 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
  • Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Gherla,

 

În conformitate cu prevederile:

  • Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A,
  • Ordinului M.D.L.P.A nr. 1207/26.08.2021 prin care a fost aprobată realizarea unei creșe în localitatea Gherla, conform Anexei nr.4,

 

În temeiul art. 129 , alin 6, lit a), alin 7, lit e), art. 139 alin 3 lit.e) și art. 196 alin.1 lit.a)   din  OUG nr.  57/2019 Codul administrativ,

                                                HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se modifică art. 1 din HCL nr. 96 din 20.10.2021, articol care va avea următorul conținut: ,, Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol a unui număr de 2 amplasamente, terenuri, în suprafață totală de 9.652 mp, amplasamente situate în municipiul Gherla, județul Cluj, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Gherla, un teren în suprafață de 6.675 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 50834, nr. cad 50834 și un teren în suprafață de 2.977 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 53082, nr. cad 53082, libere de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către CNI-SA a obiectivului de investiții ,,Proiect tip – Construire creșă mică, str. Parcului nr 35 A, municipiul Gherla, judeţul  Cluj .

Art.2. Restul alineatelor din HCL nr. 96 din 20.10.2021 rămân neschimbate.

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică și se aduce la cunoștință publică, prin grija Secretarului General:

  • Primarului Municipiului Gherla;
  • Direcțiilor publice din cadrul Primăriei Municipiului Gherla;
  • Instituției Prefectului;
  • Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” SA.

 

 

INIȚIATOR, PRIMAR

DRĂGAN IONEL-OVIDIU

 

                                                                                                        AVIZEAZĂ,

                                                                                                    Secretar General UAT

                                                                                                             Rotar Mihai

 

 

 

Înapoi la proiecte