ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14794/06.10.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii

operațiunilor de depozitare temporară a deșeurilor la Cluj -Napoca

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii operațiunilor de depozitare temporară a deșeurilor la Cluj -Napoca

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 06.10.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 06.10.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată de îndată.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------

PRIMĂRIA

MUNICIPIUL GHERLA                                                                        

Nr. 14743 din 05.10.2021                  

                                                 

 

REFERAT

privind aprobarea contravaloriioperațiunilor de depozitare temporară a deșeurilor Cluj-Napoca

 

Urmare a cererii nr. 14659 din 04.10.2021 a SC ADP GHERLA SA pentru aprobarea contravalorii operațiunilor de transport și depozitare a deșeurilor municipale amestecate la  Cluj-Napoca de către ADP GHERLA SA și preluate de către REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA.

SC ADP GHERLA SA solicită aprobarea plății contravalorii operațiunilor pentru depozitarea temporară a deșeurilor la Cluj-Napoca în suma de 257.36 lei/tona + TVA justificând aceasta prin solicitarea formulată de către REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA.

Contravaloarea operațiunilor pentru depozitarea temporară a deșeurilor achitată de către ADP GHERLA SA a fost fundamentată și aprobată ca sumă în anul 2020.

Având aceasta în vedere tarifele prestate de către  SC ADP GHERLA SA rămân neschimbate așa cum au fost aprobate de către CONSILIUL LOCAL Gherla prin HCL nr. 9 din 10.02.2020.

            În conformitate cu art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. k) și art. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 1011/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților republicată.   

            Văzând art. 129 alin. (2) litera d) si alin. (7) litera n) si s) si art. 139 alin 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

PROPUNEM

 

  Aprobarea plății sumei de 257.36 lei/tonă + TVA ce reprezintă contravaloarea operațiunilor de sortare, operare TMB (tratare mecanico-biologică)  RADP CLUJ-NAPOCA, transfer și depozitare a deșeurilor la CMID Cluj  

            Suma de 257.36 lei/tonă +TVA este cuprinsă în tarifele aferente serviciului de salubritate gestionat de către ADP GHERLA SA, tarife aprobate prin HCL nr. 9 din 10.02.2020.

 

PRIMAR

--------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 14792/94/06.10.2021

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.       DIN  

privind aprobarea contravalorii operațiunilor de depozitare temporară a deșeurilor la Cluj -Napoca
 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea operațiunilor de depozitare temporara a deșeurilor la Cluj -Napoca – proiect din inițiativa primarului.

Urmare a cererii nr 14659 din 04.10.2021 a SC ADP GHERLA SA

Examinând referatul Primarului Municipiului Gherla nr. 14743 din 05.10.2021  

În conformitate cu art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. k) și art. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 1011/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților republicată.

În temeiul art. 129 alin. (2) litera d) si alin. (7) litera n) si s) si art. 139 alin 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă  extraordinară de indata adoptă prezenta :

 

                                                  HOTĂRÂRE :

 

Art.1: Se aproba plata sumei de 257.36 lei/tona + TVA ce reprezinta contravaloarea operatiunilor de sortare, operare TMB (tratare mecanico-biologica)  RADP CLUJ-NAPOCA, tansfer si depozitare a deseurilor la CMID Cluj  

            Suma de 257.36 lei/tona +TVA este cuprinsa in tarifele aferente serviciului de salubritate gestionat de catre ADP GHERLA SA, tarife aprobate prin HCL nr 9 din 10.02.2020.

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează SC ADP GHERLA SA.

 

 

INITIATOR

PRIMAR

 

 

 

                                                                    AVIZEAZA

                                                                   SECRETAR GENERAL

   

                                                           

 

 

 

 

 

Înapoi la proiecte