ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13864/20.09.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și bugetului activităților autofinanțate pe anul 2021

 

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și bugetului activităților autofinanțate pe anul 2021

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 20.09.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 20.09.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

------------------------------------

MUNICIPIUL GHERLA

Nr . 13844/20.09.2021

 

 

REFERAT

Privind rectificarea bugetului local si bugetul activitatilor autofinantate pe anul 2021

 

          Prin adresele nr.2879/14.08.2021  si nr.2896/16.09.2021 a Directiei Generale Regionala a Finantelor Publice Cluj,  pentru municipiul  Gherla au fost alocate urmatoarele sume:

  • 50 mii lei la indicator 100202- sume pentru finantarea burselor
  • 255 mii lei la indicator 040201 cote din impozitul pe venit
  • 1056 mii lei cote defalcate pentru echilibrare

            Analizand executia bugetara la 31.08.2021 a bugetului local si al bugetului activitatilor autofinantate se constata urmatoarele:

  • Sunt capitole bugetare la care alocarile initiale au fost epuizate(strazi, salubritate spartii verzi) datorate lucrarilor executate in plus fata de previziunile initiale sau alocarii de fonduri sub nivelul cheltuielilor din anul precedent.

Veniturile bugetului local se suplimenteaza cu 150 mii sume primite de la DSP, 5 mii lei din transferuri imobiliare, 2.7 mii lei din valorificari de bunuri si 1361 mii lei de la DGRFP CLUJ. Toate acestea sunt prezentate detaliat in anexa1

La partea de cheltuieli sumele au fost repartizate astfel:

  • 400 mii lei  salubrutate
  • 300 mii lei spatii verzi
  • 718.7 mii lei strazi
  • 50 mii lei spital
  • 50 mii lei burse

Aceste modificari sunt detaliate in anexa nr. 2. Lista de investitii este prexentata in anexa nr. 3 iar bugetul activitatilor autofinantate este prezentat in anexa nr. 4.

            Avand in vedere cele de mai sus propun aprobarea rectificarii bugetului local si bugetului activitatilor autofinantale conform anexelor prezentate.

 

 

 

PRIMAR

--------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 13863/83/20.09.2021

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea rectificării bugetului local și bugetului activităților autofinanțate pe anul 2021

 

          Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la  aprobarea  rectificarii  bugetului  local si bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2021

Avand in vedere  referatul nr. 13844/20.09.2021privind aprobarea  rectificarii  bugetului  local si bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2021 si raportul de specialitate al Directiei economice nr. 13845/20.09.2021, văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art. 19 al.2 al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

          In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Loca al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 care la partea de venituri înregistrează suma de  63 445.46 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de 68 634,45 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 34 318.31 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 34 316.14 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2021 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor autofinanţate pe anul 2021  care inregistreză  la partea de venituri suma de 22 070.36 mii lei si la partea de  cheltuieli  suma de 22 221,11   mii lei conform anexei nr.4.

Art 4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                             PRIMAR

                            

                                                                                                AVIZEAZA

                                                                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                      

anexa 1 venituri 2021

anexa 2 cheltuieli 2021

anexa 3 lista investiti 2021

anexa 4 autofinantate 2021

Înapoi la proiecte