ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 9810/05.07.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții al Spitalului Municipal Gherla

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții al Spitalului Municipal Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 05.07.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 05.07.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

--------------------------

 ROMÂNIA                                                                                                                            

JUDETUL CLUJ                                                                                                               

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 

Nr. 9794/05.07.2021

 

REFERAT

 

privind  aprobarea Organigramei și Statului de funcții

al Spitalului Municipal Gherla

 

Prin solicitarea Spitalul Municipal Gherla cu numărul 9477/30.06.2021 s-a  solicitat autorității executive a Municipiului Gherla întocmirea unui proiect de hotărâre în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Gherla  a Organigramei  şi a Statului de personal al Spitalului Municipiului Gherla, in vederea aprobării.

In conformitate cu prevederile art.129 alineatul 2 lit. c) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  consiliul local  "  aprobă, in conditiile legii, la propunerea primarului … organigrama si  statul de funcţii ale  aparatul de specialitate al primarului,  ale institutiilor si serviciilor publice de interes local…”.

Potrivit dispozitiilor  art.15 din H.G nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locala, cu modificarile si completarile ulterioare, competenta de aprobare a Organigramei si Statului de functii al Spitalului Municipal Gherla revine autorității administrației publice locale, prin structura cu atribuții specifice în domeniu, respectiv Consiliul Local al Municipiului Gherla.

Propunerea de Organigrama si Stat de functii formulata de catre Spitalul Municipal Gherla se incadreaza in  prevederile Ordinului MS nr. 632/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipiului Gherla si încadrarea, conform prevederilor Ordinului MS nr. 1224/2010 - privind  aprobarea  normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, in numărul maxim de posturi, adică 174 posturi, din care 11 posturi de conducere.

In ceea ce privește oportunitatea si necesitatea adoptării Proiectului de hotărâre privind aprobarea Organigramei  şi a Statului de personal al Spitalului Municipiului Gherla,  arătam ca aceasta se justifica si prin prisma faptului ca a fost aprobata modificarea structurala a Spitalului Municipal Gherla prin adresa Ministerului Sănătății nr. XI/A/Reg.1/10574/IM/773/07.05.2021 înregistrata la Primăria Municipiului Gherla cu nr. 7468/19.05.2021. Totodată va aducem la cunoștința faptul ca luna iunie este luna de contractări ce stau la baza funcționarii si finanțării spitalului in semestrul II al anului 2021. Prezentul proiect de hotărâre s-a întocmit având în vedere adresa nr. 8478/23.06.2021 a DSP Cluj prin care se comunică aprobarea  înființării unui Compartiment de Cardiologie în cadrul Secției de Medicină Internă cu 8 paturi; suplimentarea numărului de paturi de spitalizare de zi de la 5 la 10 paturi; diminuarea numărului de paturi din cadrul Compartimentului Obstetrică – Ginecologie de la 20 paturi la 12 paturi.

Modificările respective s-au aprobat având în vedere indicatorii realizați în perioada 2017 – 2020.

Aprobarea modificărilor mai sus menționate s-a făcut prin adresa nr. 8478/23.06.2021 a DSP CLUJ, înregistrată la Spitalul Municipal Gherla sub nr. 4015/24.06.2021, ulterior adoptării HCL nr. 57/10.06.2021 prin care s-a aprobat structura organizatorică a Spitalului Municipal Gherla. În aceste condiții se impune adoptarea unei noi hotărâri de aprobare a structurii organizatorice al Spitalului Municipal Gherla având în vedere noile modificări aprobate de către DSP Cluj și revocarea HCL nr. 57/10.06.2021.

Referitor la urgența ședinței de consiliu local arătăm că până în data de 14.07.2021 structura organizatorică cu noile modificări trebuie înaintată către Casa de Asigurări de Sănătate pentru asigurarea funcționării Spitalului Municipal Gherla pentru încheierea contractului de prestări servicii medicale.

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privitor la Structura Spitalului Municipiului Gherla.

Având in vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind Organigrama  şi a Statul de personal al Spitalului Municipiului Gherla.

           

INIȚIATOR

PRIMAR

--------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 9800/61/05.07.2021

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR.          din

privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții al

Spitalului Municipal Gherla

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții al Spitalului Municipal Gherla înaintat in baza solicitări nr.

            Examinând Referatul de aprobare întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

            Analizând Raportul de specialitate al Direcției RUNOS,

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Văzând reglementările Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicata cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere prevederile art. 16 din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației punice locale, cu modificările si completările ulterioare, Art. 15 din HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008;

In conformitate cu OMS nr. 632/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Gherla precum si a adresei Ministerului Sănătății nr. XI/A/Reg.1/10574/IM/773/7.05.2021 înregistrata la Primăria Municipiului Gherla cu nr. 7468/19.05.2021;

In temeiul dispozițiilor Codului Administrativ Art. 129 alineatul 2 litera c) din Ordonanța de Urgenta 57/2019, Consiliul Local;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică extraordinară de lucru :

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.  1  Se aproba Organigrama si Statul de funcții al Spitalului Municipal Gherla conform anexelor 1 si 2 ce face parte din prezenta hotărâre.

            La data adoptării prezentei hotărâri se revocă HCL nr. 57/10.06.2021.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Autoritatea Executiva si Spitalul Municipal Gherla.

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                         AVIZEAZĂ

SECRETAR GENERAL UAT

                                

 

 Organigrama Spitalului Municipal Gherla.xlsx -29.06.2021 

 Stat personal 24.06.2021 - fara  nume                                                       

Înapoi la proiecte