ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 8772/15.06.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 16/2021,

 privind constituirea, la nivelul Municipiului Gherla,

 a Comisiei Locale de Ordine Publică

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 16/2021,

 privind constituirea, la nivelul Municipiului Gherla,

 a Comisiei Locale de Ordine Publică

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 15.06.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 15.06.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------------

 

          ROMÂNIA

     JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

   CONSILIUL LOCAL 

  NR. 8771/57/15.06.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 16/2021,

 privind constituirea, la nivelul Municipiului Gherla,

 a Comisiei Locale de Ordine Publică

 

            Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 16/2021, privind constituirea, la nivelul Municipiului Gherla, a Comisiei Locale de Ordine Publică – proiect din inițiativa primarului;

Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Public de Poliție Locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla nr. 8725 / 14.06 2021, prin care se propune actualizarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică și Referatul de aprobare al Primarului municipiului Gherla, nr.  8724 / 14.06.2021;

            În conformitate cu prevederile :

  • art. 28 și 29 din Legea nr.155/12.07.2010 a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;
  •  H.G.nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla. 

            În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d; alin. (7), lit. g și art. 139 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, adoptă prezenta :

 

H O T Ă R Â R E

 

            Art. 1. Se aprobă modificarea Art. 2 a H.C.L. nr. 16/28.01.2021, privind constituirea la nivelul Municipiului Gherla a Comisiei Locale de Ordine Publică, care va avea următorul cuprins :

            „ Art. 2. Se aprobă componența Comisiei Locale de Ordine Publică, după cum urmează :

  • P. m. G. –   I. – O. D.
  • Ș. P. m. G. – c. de p.  I. I.
  • Ș. P. L. G. – I. G.
  • S. m. G. – M. R.          
  • C. l. -  P. F.
  • C. l. -  .............................................
  • C. l. -  ............................................. ”

 

Art. 2. Primarul Municipiului Gherla va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin Serviciul Public de Poliție Locală.

 

            Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică celor în drept prin grija secretarului municipiului Gherla.

 

INIȚIATOR                                                                                        AVIZAT

          PRIMAR                                                                          SECRETAR GENERAL UAT

 

 

Înapoi la proiecte