ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 8887/16.06.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială, foișor, piscină, împrejmuire și utilități, în Gherla, Str. Călărași, nr. 48

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială, foișor, piscină, împrejmuire și utilități, în Gherla, Str. Călărași, nr. 48

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 16.06.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 16.06.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

--------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 8762  din 15.06.2021

 

 

 

 

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială,

foișor, piscină, împrejmuire și utilități, în Gherla, Str. Călărași, nr. 48

 

 

Prin cererea nr. 1518 din 03.02.2020, numiții P. M. și P. V., domiciliați în Municipiul Gherla, au solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării PUD și întocmirea documentației pentru obținerea autorizației de construire casă familială, foișor, piscină, împrejmuire și utilități, în Gherla, Str. Călărași, nr. 48.

Potrivit extrasului CF nr. 55576 cu nr. cadastral 55576 proprietari tabulari asupra imobilului din Municipiul Gherla, Str. Călărași, nr. 48,  sunt P. M. și P. V..

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 31/1518 din 24.02.2020.

Potrivit Planului Urbanistic General al Municipiului Gherla imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr. 15 în zona de locuințe unifamiliale.

Beneficiarii lucrării, inițiatori ai documentației PUD, au parcurs etapa specifică aprobată prin Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială, foișor, piscină, împrejmuire și utilități, în Gherla, Str. Călărași, nr. 48.

Astfel fiind parcursă etapa, prevăzută de regulament, beneficiarii au trimis documentațiile pe circuitul de avizare, după care au depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședința CTATU din data de 14.06.2021 unde s-a propus eliberarea avizului favorabil în vederea dezbaterii într-o ședință viitoare a Comitetului Local al Municipiului Gherla.

Obiectul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea construirii unei locuințe familiale cu regim de înălțime subsol și parter, foișor, piscină, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, Str. Călărași, nr. 48.

Pe terenul în suprafață de 1946 mp se va executa o casă familială cu regim de înălțime subsol și parter, în suprafață construită de 236,05 mp și suprafață desfășurată de 261,25 mp, un foișor cu suprafața construită de 12 mp și o piscină cu suprafața construită de 38,25 mp.

Construcțiile în cadrul parcelei se vor amplasa la o retragere de 44,90 m față de aliniamentul stradal, 29,00 m față de limita posterioară, 1,50  m față de limita laterală dreapta și 3,65 m față de limita laterală stânga.

Racordurile la utilități se vor face la cele existente din drumul public.

Se vor amenaja 2 locuri de parcare în interiorul parcelei.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială, foișor, piscină, împrejmuire și utilități, în Gherla, Str. Călărași, nr. 48.

 

                                                                                                               Întocmit,

                                                                                                                Primar,

  ----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 8886/59/16.06.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.________/__________2021

privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu pentru ”Construire casă familială, foișor, piscină, împrejmuire și utilități”, în Gherla, Str. Călărași, nr. 48

 

 

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, foișor, piscină, împrejmuire și utilități, în Gherla, Str. Călărași, nr. 48, proiect din inițiativa autorității executive,

Examinând referatul cu nr. 8762 din 15.06.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

În temeiul dispozițiilor art. 25, alin.1, art. 48 alin. 1, 2 și art. 56, alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. c, alin.6, lit.c și art. 139, alin.3, lit.e din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, foișor, piscină, împrejmuire și utilități, în Gherla, Str. Călărași, nr. 48, conform proiectului întocmit de SC LINIE PUNCT SRL, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str.  Alexandru Vlahuță, bl. lamă B, coordonator RUR arhitect C.-I. M., beneficiari P. M. și  P. V., domiciliați în Municipiul Gherla.

Art. 2Durata de valabilitate a documentației de urbanism PUD este de 3 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

 

 

                                                                                                          AVIZEAZĂ

                                                                                                             SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                            Rotar Mihai

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

Înapoi la proiecte