ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 8872/16.06.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Planului de analiză si acoperire a riscurilor,, a  Municipiului Gherla

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Planului de analiză si acoperire a riscurilor,, a  Municipiului Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 16.06.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 16.06.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

-------     

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

405300-Gherla, Judeţul Cluj, str. Bobâlna, nr. 2

Tel: 0264-241926; 0264-241775; Tel.Fax:0264-241666 

Nr. 8868  din 16.06.2021                        Web: www.gherla.ro

                                                                                                           

 

 

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind adoptarea

 Planului de analiză si acoperire a riscurilor a  Municipiului Gherla

 

              Având în vedere prevederile art.4.alin.1 şi 4. din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, autorităţile publice locale asigură aplicarea măsurilor privind activităţile de apărare împotriva incendiilor cuprinse în planurile de analiză şi acoperire a riscurilor ce se întocmesc la nivelul localităţilor.

            Planul de analiză si acoperire a riscurilor din Municipiul Gherla, denumit în continuare P.A.A.R.,reprezintă documentul care cuprinde riscurile potenţiale la nuivel de municipiu, măsurile, acţiunile si resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.

               Scopul P.A.A.R. este acela de a permite autorităţii locale si celorlalţi factori de decizie, să ia deciziile cele mai bune, referitoare la prevenirea riscurilor, prin:

  • cunoaşterea amplasării si dimensionării instituţiilor publice si operatorilor economici de pe teritoriul Municipiului Gherla;
  • stabilirea concepţiei si elaborarea planurilor de intervenţie in situaţii de urgenţă;
  • alocarea resurselor (forţelor si mijloacelor) necesare.

            Obiectivele P.A.A.R. sunt crearea unui cadru unitar de acţiune pentru prevenirea si managementul riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin:

  • cunoaşterea instituţiilor publice si operatorilor economici ce sunt în Municipiul Gherla;
  • stabilirea si elaborarea planurilor de intervenţie in situaţii de urgenţă;
  • alocarea resurselor (forţelor si mijloacelor) necesare.

     

       Responsabilităţile privind analiza si acoperirea riscurilor revin  autorităţii publice locale care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea si gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul municipiului.

    .

 

INIȚIATOR

PRIMAR

-------------

         ROMÂNIA

    JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

  CONSILIUL LOCAL

 NR. 8871/58/16.06.2021

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea ,,Planului de analiză si acoperire a riscurilor,, a  Municipiului Gherla

           

            Luând în dezbatere Proiectul de Hotărâre, inițiat de Primarul municipiului Gherla, privind aprobarea  Planului de analiză si acoperire a riscurilor a Municipiului Gherla ;

Examinând referatul de aprobare nr. 8868/16.06.2021 al Primarului Municipiului Gherla și  Raportul de Specialitate al Șefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă nr. 8869/16.06.2021;

 Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. g), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

În conformitate cu prevederile art.4.alin.1 şi 4. din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor ;

Ținând seama de dispozițiile Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr.  132/2007 pentru aprobarea ,,Metodologiei de elaborare  a Planului de analiză si acoperire a riscurilor şi a Structurii cadru a Planului de analiză si acoperire a riscurilor ;

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru adoptă prezenta:

 

H O T Ă R Ă R E

 

            Art. 1. Se aprobă  Planul de analiză si acoperire a riscurilor din Municipiul Gherla, conform anexei, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

            Art. 2.  Planul de analiză si acoperire a riscurilor din Municipiul Gherla, și Hotărârea Consiliului Local de aprobare a acestuia se comunică Instituţiei Prefectului Jud. Cluj şi se înaintează, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Avram Iancu,, al Jud. CLUJ.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

           

          INIȚIATOR                                                                                                   

              Primar                                                                                                                                 

                                                                                                                        AVIZAT

                                                                                                           Secretar General U.A.T.      

 

 

 ANEXA PR. HOTARARE  P.A.A.R.2021

Înapoi la proiecte