ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 8404/08.06.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a

Spitalului Municipal Gherla

 

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a

Spitalului Municipal Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 08.06.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 08.06.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

 

 ROMÂNIA                                       

JUDETUL CLUJ                                    

MUNICIPIUL GHERLA                                                   

Nr. 8387/08.06.2021

 

REFERAT

privind  aprobarea Structurii

Spitalului Municipal Gherla

 

In temeiul adresei Ministerului Sanantatii nr. XI/A/Reg.1/10574/IM/773/07.05.2021 înregistrata la Primăria Municipiului Gherla cu nr. 7468/19.05.2021 prin care se completează Structura Spitalului Municipal Gherla in cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Municipal Gherla cu trei noi cabinete : pneumologie, cardiologie si oftalmologie.

Văzând reglementările Art. 172 Alin (7) si Art. 180 Alin (1) litera d) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicata cu modificările si completările ulterioare precum si a HG 144/2010 privind organizarea si funcționarea Ministerului Sănătății cu modificările si completările ulterioare si având in vedere prevederile art. 18 din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației punice locale, cu modificările si completările ulterioare, Art. 15 litera d) din anexa la HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 se înaintează Structura Spitalului Municipal Gherla spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Gherla.

In întâmpinarea acestei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Gherla, in baza prevederilor Legii 95/2003 privind reforma in domeniul sănătății, republicata cu modificările si completările ulterioare  este înaintata Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Gherla nr. 1695/17.03.2021 care aproba completarea Structurii Spitalului Municipal Gherla in conformitate cu avizul Ministerului Sănătății nr. XI/A/Reg.1/10574/IM/773/07.05.2021 înregistrata la Primăria Municipiului Gherla cu nr. 7468/19.05.2021. 

Asadar, potrivit dispozitiilor  art.15 din H.G nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locala, cu modificarile si completarile ulterioare, competenta de aprobare a Structura Spitalului Municipal Gherla revine autorității administrației publice locale, prin structura cu atribuții specifice în domeniu, respectiv Consiliul Local al Municipiului Gherla.

In ceea ce privește oportunitatea si necesitatea adoptării Proiectului de hotărâre privind aprobarea Structurii Spitalului Municipiului Gherla,  arătam ca aceasta se justifica si prin prisma faptului ca a fost aprobata modificarea structurala a Spitalului Municipal Gherla prin adresa Ministerului Sănătății nr. XI/A/Reg.1/10574/IM/773/07.05.2021 înregistrata la Primăria Municipiului Gherla cu nr. 7468/19.05.2021. Totodată va aducem la cunoștința faptul ca luna iunie este luna de contractări, ce stau la baza funcționarii si finanțării spitalului in semestrul II al anului 2021.

Având in vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Proiectul de hotărâre privitor la Structura Spitalului Municipiului Gherla.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 8401/55/08.06.2021
 

HOTĂRÂREA  NR.          din 

privind aprobarea structurii organizatorice a

Spitalului Municipal Gherla 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Gherla;

Examinând referatul de specialitate întocmit de Primarul Municipiului Gherla; 

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

In temeiul adresei Ministerului Sănătății nr. XI/A/Reg.1/10574/IM/773/7.05.2021 înregistrata la Primăria Municipiului Gherla cu nr. 7468/19.05.2021;

Văzând reglementările Art. 172 Alin (7) si Art. 180 Alin (1) litera d) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicata cu modificările si completările ulterioare precum si a HG 144/2010 privind organizarea si funcționarea Ministerului Sănătății cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere prevederile art. 18 din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației punice locale, cu modificările si completările ulterioare, Art. 15 litera d) din anexa la HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008, precum si Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Gherla nr. 1695/17.03.2021 ;

In temeiul dispozițiilor Codului Administrativ Art. 129 alineatul 2 litera a) si d) alineatul 7 litera c), Art. 139 alineatul 1 si 2 din Ordonanța de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică extraordinară de lucru;

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.  1  Se aproba structura organizatorica a Spitalului Municipal Gherla conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuternicește Autoritatea Executiva si Spitalul Municipal Gherla.

INIȚIATOR

PRIMAR

                                                                                         AVIZEAZĂ

SECRETAR GENERAL UAT

 

Anexa 1

                                                                                           

 

Înapoi la proiecte