ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 7395/18.05.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.03.2021

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.03.2021

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.05.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.05.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

--------------------

Nr.7329/17.05.2021

 

REFERAT

 

Privind aprobarea proiectului de hotarare referitor la abrobarea contului de executie la 31.03.2021 a bugetului local

 

 

            In conformitate cu prevederile legii 273/2006 privind finantele publice locale, trimestrial trebuie prezentat in sedinta publica contul de executie al bugetului local pentru analiza si aprobare.

Conform art 49 alin  (12)din din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale „În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

    a) să nu înregistreze plăţi restante;

    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.”

La data de 31.03.2021 executia bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Gherla se prezinta astfel:

La partea de venituri avem incasari in suma de, 16,694,668 lei detaliate in anexa 1.

La partea de cheltuieli sunt inregistrate plati in valoare de 7,039,184 lei detaliate in anexa 2.

            La activitatile autofinantate executia bugetara la 31.03.2021 se prezinta astfel:

            La partea de venituri avem incasari in suma de 4,938,322 lei detaliate in anexa 3.

            La partea de cheltuieli sunt inregistrate plati in valoare de  4,713,182lei detaliate in anexa 4.

Municipiul Gherla nu inregistreaza plati restante la data de 31.03.2021.

            Excedentul  bugetului  local  al  Municipiului  Gherla  la  data  de 31.03.2021 este de 9,655,484 lei,  iar  excedentul bugetului activitatilor   autofinantate  este  de   225,140 lei.

            Situatiile financiare ale municipiului Gherla sunt intocmite cu respectarea prevederilor legale in domeniu financiar-contabil.

Ca urmare propun :

  • aprobarea contului de executie a bugetului local, al bugetului activitatilor autofinantate, la 31.03.2021 conform anexelor atasate.

 

  

     PRIMAR 

 

 

-------------------------------------

 ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 7394/46/18.05.2021

 

                                                       PROIECT

                          HOTARAREA NR .       /  .05 .2021

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al

Municipiului Gherla la 31.03.2021

 

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 31.03.2021 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa primarului Municipiului Gherla;

Avand in vedere referatul nr. 7329/17.05.2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.03.2021 si vazand Raportul de specialitate nr. 7330/17.05.2021  al Directiei economice;

      Tinand cont de prevederile  art.49 alin. (12) din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) litera b) si alin. (4) litera a)  si art. 139 alin. 3, litera a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative, Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru adoptă prezenta

 

                                                    

                                                             HOTARÂRE:

 

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 31.03.2021 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 16 694 668 lei, iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de  7 039 184 lei,  conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al activităţilor autofinanţate la 31.03.2021,  inregistrând la partea de venituri încasări in  suma de 4 938 322 lei, iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de 4 713 182 lei conform anexelor 3 si 4 la prezenta hotărîre.

Art.3 : Se aproba situaţiile financiare ale Municipiului Gherla la 31.03.2021 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si al bugetului activităţilor autofinanţate, la 31.03.2021;

Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

 

                                   

                                       PRIMAR

                                                                           

                                                                                                                          AVIZEAZA

                                                                                                                  SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                        

 anexa 1 venituri buget local

 anexa 2 chelt.buget local

 anexa 3 venituri autofinantate

 anexa 4 chelt.autofinantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi la proiecte