ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 7580/21.05.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Gherla a Auditorului financiar statutar al SC ADP Gherla SA

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Gherla a Auditorului financiar statutar al SC ADP Gherla SA

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.05.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.05.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 7540/20.05.2021

 REFERAT

privind propunerea Consiliului de Administrație al SC ADP SA Gherla de numire a auditorului financiar statutar al societății SC ADP Gherla SA

 

Având în vedere împrejurarea că mandatul auditorului financiar al SC ADP Gherla SA a expirat și Hotărârea nr. 2/CA/17.03.2021 a Consiliului de Administrație al Societății ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC GHERLA S.A (ADP GHERLA), prin care s-a aprobat numirea auditorului statutar – Societatea PRIM AUDIT S.R.L., CUI 14479923, J40/11798/2004, cu sediul în București, sector 5, Str. Dumbravei Noua nr. 9, Bl M16A, Ap.12, reprezentată de d-na T. L. în calitate de administrator cu drepturi depline, pe o durată de 3 ani, se impune aprobarea încheierii unui contract prin care să fie auditate situațiile financiare ale societății pe acțiuni cu capital de stat SC ADP Gherla SA.

Procesul de selecție a auditorului s-a derulat potrivit dispozițiilor legale, conform art. 48 din OUG nr. 190/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Rezultatul procesului de selecție, în urma solicitării de oferte, a fost cuprins în Procesul-verbal al Consiliului de Administrație al ADP Gherla din data de 17.03.2021, prin care s-a aprobat numirea auditorului statutar.

Potrivit dispozițiilor art. 19 alin.1 din Actul Constitutiv al societății, Auditorul Financiar va fi numit printr-o hotărâre a Adunării generale a acționarilor la propunerea Consiliului de Administrație. Propunere care va fi cuprinsă într-o hotărâre de consiliu local.

Propunerile cuprinse în hotărârea de consiliu nu pot fi altele decât cele rezultate în urma derulării procesului de selecție desfășurat și cuprins în procesul-verbal arătat mai sus, oferta aleasă fiind cea mai avantantajoasă din cele prezentate.

De asemenea consiliul local nu poate modifica rezultatul procesului de selecție prin invalidarea  unei persoane selectate de către comisia de selecție.

Având în vedere că procedura de selecție s-a desfășurat cu respectarea dispozițiilor legale, pentru derularea în continuare a procesului de numire a auditorului statutar, în conformitate cu prevederile art. 160 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 47 alin.  (1) din OUG nr. 109/2011, propunem adoptarea unei hotărâri de consiliu local de aprobare a auditorului statutar numit de către Consiliul de administrație al SC ADP Gherla SA, respectiv a societății desemnate - PRIM AUDIT S.R.L., cu datele de identificare de mai sus.

  

INIȚIATOR

 

------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 7579/47/21.05.2021

 

                                     PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Gherla a Auditorului financiar statutar al SC ADP Gherla SA

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind propunerea Consiliului de Administrație a SC ADP Gherla SA de numire a auditorului financiar statutar, proiect din inițiativa autorității executive,

             Examinând referatul de necesitate al Primarului Municipiului Gherla nr. 7540/20.05.2021 și Raportul de specialitate cu nr.  7546/20.05.2021 întocmit de Consilier juridic al UAT Gherla V. L. R.;

Având în vedere dispozițiile art. 19.1 din Actul Constitutiv al SC ADP Gherla SA – raportat la prevederile art. 160 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 47 alin.  (1) din OUG nr. 109/2011,

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. 3, lit. c), alin. (14), art. 196 alin.1 lit. a), din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GHERLA, întrunit în ședință de lucru adoptă prezenta :

HOTĂRÂRE:

 

Art.1.  Se propune aprobarea auditorului financiar statutar al SC ADP Gherla SA cu sediul în Gherla str. Gelu nr. 7 JUD. Cluj J12/112/1991 în persoana Societății PRIM AUDIT S.R.L., cu sediul în București, sector 5, Str. Dumbravei Noua nr. 9, Bl M16A, Ap.12, CUI 14479923, J40/11798/2004, reprezentată de d-na T. L. în calitate de administrator cu drepturi depline, pe o durată de 3 ani :

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Adunarea Generală a SC ADP Gherla SA.

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Jud. Cluj, Primarului Municipiului Gherla, ADP Gherla SA și persoanelor nominalizate la art.1.

           

 INITIATOR: PRIMAR                  Avizează: SECRETAR GENERAL UAT

 

 

Înapoi la proiecte