ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 7599/21.05.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 99 mp cu nr. cadastral 55977 și 11 mp cu nr. cadastral 55978 situate  în Municipiul Gherla

 

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 99 mp cu nr. cadastral 55977 și 11 mp cu nr. cadastral 55978 situate  în Municipiul Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.05.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.05.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 7506 din 20.05.2021

                                                                                                                                 

 

REFERAT

privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 99 mp cu nr. cadastral 55977 și 11 mp cu nr. cadastral 55978 situate în Municipiul Gherla

 

Prin cererea nr. 6964 din 10.05.2021doamna R. A. -prin reprezentant legal R. I. cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca în calitate de proprietară asupra imobilelor situate în Municipiul Gherla, înscrise în CF nr. 55977 cu nr. cadastral 55977 și CF nr. 55978 cu nr. cadastral 55978, solicită analizarea drepturilor  în vederea transferării dreptului de proprietate prin donație a suprafețelor de teren de 99 mp cu nr. cadastral 55977 și 11 mp cu nr. cadastral 55978,  cu ramura de folosință arabil, desprinse din parcela mamă (51063) de la subsemnată către Municipiul Gherla în vederea realizării str. Oltului conform prevederilor PUZ str. Apei aprobat prin HCL nr. 29 din 27.03.2007.

Având în vedere cele mai sus prezentate, propun aprobarea acceptării donației suprafețelor de teren  de 99 mp cu nr. cadastral 55977 și 11 mp cu nr. cadastral 55978 în vederea amenajării str. Oltului și str. Apei, conform PUZ str. Apei aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr.29 din 27.03.2007 și trecerea terenului dobândit în proprietatea publică a Municipiului Gherla.

 

 

                                                                                                           Inițiator,

                                                                                                             Primar,

----------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 7598/50/21.05.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 99 mp cu nr. cadastral 55977 și 11 mp cu nr. cadastral 55978 situate  în Municipiul Gherla

 

 

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 99 mp cu nr. cadastral 55977 și 11 mp cu nr. cadastral 55978 situate  în Municipiul Gherla, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 7506 din 20.05.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin. 2, lit.c, art.139, alin.2, art. 291 alin.3 lit.a și art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Municipiul Gherla acceptă donația suprafețelor de teren de 99 mp cu nr. cadastral 55977 cu categorie de folosință arabil și 11 mp cu nr. cadastral 55978 cu categorie de folosință arabil, situate  în Municipiul Gherla.

Art. 2 Se aprobă trecerea terenurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Gherla cu noua categorie de folosință drum.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, D. I.-O. cu semnarea actului de donație la Notarul Public.

Art. 4 Se aprobă plata tuturor cheltuielilor efectuate operațiunilor de tranfer al proprietății în sarcina Primăriei Municipiului Gherla.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                               AVIZEAZĂ

                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

 

 

              

Înapoi la proiecte