ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 7595/21.05.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 104 mp cu nr. cadastral 56005, 56 mp cu nr. cadastral 56003 și 344 mp cu nr. cadastral 55595 situate în Municipiul Gherla

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 104 mp cu nr. cadastral 56005, 56 mp cu nr. cadastral 56003 și 344 mp cu nr. cadastral 55595 situate în Municipiul Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.05.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.05.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr.  7522 din 20.05.2021

                                                                                                                              

 

 

REFERAT

privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 104 mp cu nr. cadastral 56005, 56 mp cu nr. cadastral 56003 și 344 mp cu nr. cadastral 55595 situate în Municipiul Gherla

 

Prin cererea nr. 7218 din 14.05.2021, d.nu H. M. domiciliat în localitatea Hășdate, în calitate de proprietar asupra imobilelor situate în Municipiul Gherla, înscrise în CF nr.56005 cu nr. cadastral 56005, CF 56003 cu nr. cadastral 56003 și CF nr. 55595 cu nr. cadastral 55595, solicită analizarea drepturilor în vederea transferării dreptului de proprietate prin donație a suprafețelor de teren în suprafață de 104 mp cu nr. cadastral 56005, 56 mp cu nr. cadastral 56003 și 344 mp cu nr. cadastral 55595, cu categoria de folosință fâneață, desprinse din parcelele mamă (52274 și 55533) de la subsemnatul către Municipiul Gherla în vederea clarificării str. Codrului și realizării drumului conform PUZ, lotizări locuințe str. Tineretului din Municipiul Gherla , aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr. 32 din 27.03.2007.

Având în vedere cele mai sus prezentate, propun aprobarea acceptării donației suprafețelor de 104 mp cu nr. cadastral 56005, 56 mp cu nr. cadastral 56003 și 344 mp cu nr. cadastral 55595 în vederea clarificării str. Codrului și amenajarea drumurilor conform PUZ, lotizări locuințe str. Tineretului aprobat de către  Consiliul Local prin HCL nr. 32/27.03.2007 și trecerea terenului dobândit în proprietate publică a Municipiului Gherla.

 

 

                                                                                                           Inițiator,

                                                                                                             Primar,

----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 7592/49/21.05.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 104 mp cu nr. cadastral 56005, 56 mp cu nr. cadastral 56003 și 344 mp cu nr. cadastral 55595 situate în Municipiul Gherla

 

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 104 mp cu nr. cadastral 56005, 56 mp cu nr. cadastral 56003 și 344 mp cu nr. cadastral 55595 situate în Municipiul Gherla, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 7522 din 20.05.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin. 2, lit.c, art.139, alin.2, art. 291 alin.3 lit.a și art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Municipiul Gherla acceptă donația  suprafețelor de teren de 104 mp cu nr. cadastral 56005 cu categoria de folosință arabil, 56 mp cu nr. cadastral 56003 cu categoria de folosință arabil și 344 mp cu nr. cadastral 55595 cu categoria de folosință fâneață, situate în intravilanul Municipiului Gherla.

Art. 2 Se aprobă trecerea terenurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, în proprietate publică a Municipiului Gherla, cu categorie de folosință drum.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, D. I.-O. cu semnarea actului de donație la Notarul Public.

Art. 4 Se aprobă plata tuturor cheltuielilor efectuate operațiunilor de transfer al proprietății în sarcina Primăriei Municipiului Gherla.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                               AVIZEAZĂ

                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

              

Înapoi la proiecte