ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 7603/21.05.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din  HCL nr. 94/06.11.2020 referitoare organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherla

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din  HCL nr. 94/06.11.2020 referitoare organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.05.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.05.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

--------------------

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr.   7588/21.05.2021                                                      

                                                                   

REFERAT

privind modificarea art. 2 din  HCL nr. 94/06.11.2020  referitoare

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherla

 

 

Prin HCL 94 /06.11.2020 s-a aprobat organizarea comisiilor locale al Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Componența comisiilor de specialitate este următoarea:

Comisia pentru amenajarea teritoriului și  urbanism : M. M. M., P. F., B. V., M. T., M. D.-C..

  -Comisia de învățământ, cultură, sport, sănătate, familie, social, protecție socială : C.-B. R., B. A.-E.,  P. R. A., R. I.-C., S. C.. 

 -Comisia juridică și de disciplină : F. G.-V., M. L. – P., R. I.-C., N. I., V. A.-I.. 

  -Comisia economică – financiară : M. M.-D., B.-B. K.-E., O. A., P.L. - Z. , A. G..

 

Avand în vedere demisia consilierilor locali R. I.-C. si  F. G.-V. se impune modificarea componentei următoarelor comisii :

  • Comisia de învățământ, cultură, sport, sănătate, familie, social, protecție socială din care făcea parte doamna R. I.-C.
  •  Comisiei juridică și de disciplină din care a făcut parte dl. F. G.-V. și dna R. I.-C..

 

PRIMAR

 

------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 7602/51/21.05.2021

                                          

                

 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind modificarea art. 2 din  HCL nr. 94/06.11.2020  referitoare

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherla

 

 

            Având în vedere propunerile privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii economico-sociale;

           Având în vedere referatul de aprobare nr.7588/21.05.2021 , precum și raportul de specialitate întocmit de către Secretarul General UAT Gherla cu nr. 7589/21.05.2021;

            Văzând prevederile cuprinse în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Gherla aprobat prin HCL nr. 67/2019, modificat prin HCL nr. 52/2020;

            În temeiul prevederilor art. 124; 196, alin. 1,lit. a din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ;

 Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta :

 

H O T Ă R Â R E :

 

            Art.1 Componența comisiilor de specialitate este următoarea :

                        Comisia de învățământ, cultură, sport, sănătate, familie, social, protecție socială : C.-B. R., B. A.-E.,  P. R. A., _____________, S. C..

             Comisia juridică și de disciplină : _________, M. L.– P., ____________, N. I., V. A.-I..

Componența celorlalte comisii de specialitate rămân neschimbate. 

 Art.2  Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Cluj, Primarului Municipiului Gherla precum și persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre.

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                                       AVIZEAZĂ

                                                                                                      SECRETAR GENERAL UAT

                                        

 

 

Înapoi la proiecte