ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 5793/14.04.2021

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile – teren și construcții, din proprietatea Statului Român în domeniul public al Municipiului Gherla și administrarea Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile – teren și construcții, din proprietatea Statului Român în domeniul public al Municipiului Gherla și administrarea Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 14.04.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 14.04.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 5773/14.04.2021 

 

 

REFERAT

 

Privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile – teren și construcții, din proprietatea Statului Român în domeniul public al Municipiului Gherla și administrarea Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

Începând din anul 2017 Municipiul Gherla a efectuat o serie de demersuri pentru  demararea procedurilor necesare inițierii unui proiect de hotărâre de guvern  prin care să se treacă din proprietatea Satului Român în domeniul public al Municipiului Gherla și în administrarea în Consiliului Local al Municipiului Gherla , imobilele situate din punct de vedere administrativ în Gherla str. Plugarilor nr.16 jud. Cluj, formate din teren  înscris în CF  nr. 52026 Gherla nr. cadastral 52026 în suprafață de 2283 mp. și construcții formate din :

 • Construcție cu două apartamente în suprafață construită de 361 mp. înscrisă în CF colectiv 52026-C1
 • Biserică în suprafață construită de 224 mp. înscrisă fără acte în CF 52026 Gherla
 • Garaj în suprafață construită de 25 mp. înscrisă fără acte în CF 52026 Gherla
 • Construcție anexă în suprafață construită de 16 mp. înscrisă fără acte în CF 52026 Gherla

In acest sens a fost adoptată hotărârea nr. 39/10.05.2017 prin care s-a aprobat de către Consiliul Local Gherla solicitarea trecerii imobilelor menționate mai sus din proprietatea Statului Român în domeniul public al Municipiului Gherla. Ulterior adoptării HCL 39/2017 a fost întocmită documentația care a cuprins inclusiv proiectul de hotărâre de guvern și care a fost înaintată Ministerului Sănătății în vederea promovării hotărârii de Guvern. Datorită modificărilor legislative intervenite se impune reluarea demersurilor prin adoptarea unui HCL în concordanță cu OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

Imobilul situat în Gherla str. Plugarilor nr. 16 jud. Cluj este proprietatea Statului Român aflat în administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj și figurează în inventarului centralizat al bunurilor din domeniului public al statului aprobat prin HG nr. 1705/2006, figurând la nr. M.F.P.121238.

Scopul solicitării este acela de a primi cu titlu de transfer gratuit în proprietatea Municipiului Gherla a unui imobil care să fie amenajat și utilizat ca și creșă.

S-a  avut în vedere necesitatea înființării unei astfel de unități de învățământ ținând seama de împrejurarea că la nivel de municipiul Gherla s-a constatat necesitatea acoperii perioadei de creștere a copiilor de la 2 ani ( când expiră concediul de creștere a copiilor ) la 3 ani care este vârsta minimă la care copii sunt acceptați la grădiniță în grupa mică).

La aprecierea necesității s-a avut în vedere de asemenea nr. relativ mare a acestor situații pornindu-se de la nr. copiilor din grupele mici din oraș.

Prin GAL Plaiuri Someșene s-a aprobat intervenția 3.7: APELUL DE PROIECTE PENTRU INTERVENȚIA 12 – MODERNIZAREA, AMENAJAREA ȘI DOTAREA CREȘEI in valoare de 140.000 euro. În 04.05.20201 se deschide linia de depunere proiecte astfel încât poate fi depus și proiectul care se referă la  MODERNIZAREA, AMENAJAREA ȘI DOTAREA CREȘEI . În aceste condiții adoptarea proiectului de hotărâre se justifică și din punct de vedere al oportunității oferite de proiectele aprobate din GAL Plaiuri Someșene.

Având în vedere destinația ce urmează a fi atribuită imobilului de creșă, acesta va fi destinat uzului și utilității publice fiind pus la dispoziția comunității în vederea facilitării și creării condițiilor necesare creșterii și dezvoltării copiilor din Municipiul Gherla.

Un alt motiv este acela că în Municipiul Gherla patrimoniul public în ceea ce privește clădirile s-a diminuat considerabil prin restituirile în natură în temeiul Legii 10/2001 republicată privind regimul imobilelor trecute în proprietatea Statului Român.

Temeiul legal al prezentului proiect de hotărâre îl constituie art. 292 alin 1,3,4,5 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ care prevăd că trecerea unui bun din domeniul public al Statului in domeniul public al unui UAT se face la cererea Consiliului Local aprobată prin HCL , prin Hotărâre de Guvern inițiată de către ministerul de resort, în cazul nostru Ministerul Sănătății prin DSP Cluj.

În acest sens propunem consiliului local adoptarea unui HCL prin care să se aprobe solicitarea de trecere în domeniul public al Municipiului și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Gherla a imobilelor descrise mai sus.

 

PRIMAR

----------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 5790/37/14.04.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile – teren și construcții, din proprietatea Statului Român în domeniul public al Municipiului Gherla și administrarea Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

Având in vedere referatul de aprobare  nr. 5773/14.04.2021  întocmit de către inițiator primar D. I.-O., care cuprinde justificarea temeinică a uzului și interesului a public al UAT Gherla în ceea ce privește  trecerea imobilelor teren și construcții  din proprietatea Statului Român în domeniul public al Municipiului Gherla și administrarea Consiliului Local al Municipiului Gherla , precum si raportul de specialitate nr. 5774/14.04.2021 întocmit de către Secretar General UAT Gherla ;

Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate juridică și de urbanism;

Ținând seama de disp. Art 292  alin.1,3,4 și 5 din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ;

În temeiul prevederilor art.196, alin.1,lit a din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta:

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă solicitarea de trecere din domeniul public al Statului Român în domeniul public al Municipiului Gherla  și administrarea Consiliului Local al Municipiului Gherla  a următoarelor imobile situate din punct de vedere administrativ în Gherla str. Plugarilor nr.16 Jud. Cluj:

 •       Teren în suprafață de 2283 mp.- înscris în CF 52026 Gherla nr. cadastral 52026 pe care sunt înscrise următoarele construcții:
  • Construcție cu două apartamente C1-U1;C1-U2 în suprafață construită de 361 mp. înscrisă în CF colectiv 52026-C1
  • Biserică în suprafață construită de 224 mp.  având situația juridică ,,fără acte” înscrisă  în CF 52026 Gherla nr. cadastral 52026-C1 destinația fiind de Construcții Administrative și social-culturale
  • Garaj în suprafață construită de 25 mp. având situația juridică ,,fără acte” înscrisă  în CF 52026 Gherla nr. cadastral 52026-C3 destinația fiind de construcție anexă
  • Magazie în suprafață construită de 16 mp. având situația juridică ,,fără acte” înscrisă  în CF 52026 Gherla nr. cadastral 52026-C4 destinația fiind de construcție anexă

 

Se aprobă solicitarea de radiere din CF nr.52026 , nr. cadastral 52026 Partea a III-a – Sarcinii a dreptului de superficie înscris în favoarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Jud. Cluj.

Se aprobă solicitarea de radiere din CF nr.52026-C1 nr.CF individual; 52026-C1-U1;52026-C1-U2 a mențiunii privind administrarea apartamentului I și II înscrisă în favoarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Jud. Cluj.

Imobilele se solicită în vederea realizării unor obiective de interes public.

Art. 2  La data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea HCL nr. 39/10.05.2017.

Art.3  Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Cluj, Primarului Municipiului Gherla Direcției de Urbanism și Amenajare a Teritoriului și Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj .

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

                                                                                                              AVIZEAZĂ                                                                                        SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

Înapoi la proiecte