ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 5879/15.04.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind

aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică

al Poliției Locale a municipiului Gherla, pentru anul 2021

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind

aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică

al Poliției Locale a municipiului Gherla, pentru anul 2021

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 15.04.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 15.04.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

--------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

SERVICIUL POLIȚIA LOCALĂ

405300-Gherla, Judeţul Cluj, str. Bobâlna, nr. 2

Tel: 0264-241926; 0264-241775; Tel.Fax:0264-241666 

Nr. 5835  din  15.04.2021                             Web: www.gherla.ro

                                                                                                         

 

 

 

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind adoptarea

 Planului de Ordine și Siguranță Publică  al Poliției Locale a municipiului Gherla, pentru anul 2021

 

            Planul de ordine și siguranță publică este documentul prin care se organizează anual activitatea structurilor de poliție locală pentru menținerea ordinii și siguranței publice pe teritoriul unității administrativ teritoriale.

Având în vedere Procesul Verbal al ședinței Comisiei Locale de Ordine Publică, nr. 5833/15.04.2021, privind elaborarea Planului de Ordine și Siguranță Publică, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 155/2010, a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 din Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 92/2011;

Ținând cont de faptul că documentul a fost elaborat în conformitate cu dispozițiile art. 24 din  H.G. nr. 1332/2010 - Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliței Locale, coroborat cu cele prevăzute la art. 3 și art. 5 alin. (1) din Ordinul nr. 92/2011 emis de Ministrul Administrației și Internelor, prin care s-a aprobat Metodologia de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale.

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, înaintez spre dezbatere și adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Gherla, pentru anul 2021.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

-----------------------------

         ROMÂNIA

    JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

  CONSILIUL LOCAL

 NR. 5867/39/15.04.2021

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale

a municipiului Gherla, pentru anul 2021

           

            Luând în dezbatere Proiectul de Hotărâre, inițiat de Primarul municipiului Gherla, privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Gherla, pentru anul 2021;

Examinând referatul de aprobare nr. 5835 / 2021 al Primarului municipiului Gherla și  Raportul de Specialitate al Șefului Serviciului de Poliție Locală nr.  5836 / 2021 ;

 Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. g), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. c) și ale art. 30 lit. g) din Legea nr. 155/12.07.2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 24 din H.G.nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

Ținând seama de dispozițiile Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale;

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru adoptă prezenta:

 

H O T Ă R Ă R E

 

 

            Art. 1. Se aprobă Planul de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Gherla, pentru anul 2021, conform anexei, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

            Art. 2. Planul de ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Gherla și Hotărârea Consiliului Local de aprobare a acestuia se înaintează, în copie, Poliției Municipiului Gherla.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Poliţia Locală.

            Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu cei în drept prin grija secretarului general al municipiului Gherla.

 

 

        INIȚIATOR                                                                                                     

            Primar                                                                                                                                   

                                                                                                                         AVIZAT

                                                                                                           Secretar General U.A.T.      

 

 Anexa Plan de Ordine si Siguranta Publica Gherla 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Înapoi la proiecte