ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 5243/06.04.2021

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind afișarea proiectului

bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherla pe anul 2021

 

           

Având în vedere dispozițiile art. 39, alin. 3 din legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, Municipiul Gherla publică proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherla pe anul 2021.

Aducem la cunoștință publică faptul că în 15 zile de la publicarea bugetului, respectiv până în 20.04.2021, cetățenii Municipiului Gherla pot depune contestații privind proiectul bugetului, contestații care vor fi depuse la secretariatul Primăriei Municipiului Gherla.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate și anexele a fost afișat în data de 06.04.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla, pe site – ul gherla.ro, comunicat la gherlainfo și va fi dezbătut în următoarea ședință din luna aprilie.

 

               PRIMAR                                             SECRETAR GENERAL UAT

 

---------------------

MUNICIPIUL GHERLA

Nr 5364/08.04.2021

 

 

REFERAT

 

Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2021

 

            Obiectul prezentului proiect îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe surse şi alocarea cheltuielilor pe destinaţii, pentru proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli și a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021.

         

          Avand in vedere legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/09.03.2021 precum si adresele Directiei generale regionale a Finantelor publice Cluj- Napoca nr. 816/15.03.2021 si nr. 824/16.03.2021 prin care ne sunt comunicate sumele defalcate din TVA si din unele venituri ale bugetului de stat repartizate pe unitati administrative care stau la baza fundamentarii bugetelor locale pe anul 2021, si luand in considerare executia bugetara a anului precedent s-a procedat la intocmirea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021

 

          Avand in vedere adresa nr.1039/06.04.2021 a Directiei generale regionale a Finantelor publice Cluj- Napoca in conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2021, nr.15/09.03.2021 si in baza Deciziei Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj Napoca nr.541/06.04.2021 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor din judetul Cluj si pentru finantarea invatamantului particular si cel confesional, acreditat, ramase nerepartizate pana la aprobarea costului standard per elev/prescolar pentru anul 2021, a fost repartizata in plus suma de 300 mii lei.

 

          Bugetul local se prezinta astfel:

 

          La partea de venituri bugetul local al anului 2021 este in suma de 59950,12 mii lei compusa din:

  • 18136 mii lei – cote si sume din impozitul pe venit
  • 8000 mii lei – sume defalcate din TVA
  • 3497 mii lei - impozite si taxe pe proprietate
  • 1544 mii lei- taxe pt utilizarea bunurilor
  • 1136 mii lei- inchirieri si concesiuni
  • 24896.5 mii lei- finantari nerambursabile
  • 2740.62 mii lei- alte venituri

La acestea se adauga excedentul bugetului local la 31.12.2020 in suma de 5188,99 mii lei. Astfel bugetul local al municipiului Gherla pe anul 2021 va avea la partea de cheltuieli suma de 65139.11mii lei din care 30447.31 mii lei la sectiunea de functionare si 34691.8 mii lei la sectiunea de dezvoltare.

Repartizarea pe capitole bugetare s-a facut in functie de solicitarile compartimentelor de specialitate si a institutiilor subordonate.

Bugetul local al municipiului Gherla este prezentat pe capitole si aliniate la partea de venituri in anexa nr. 1, iar la partea de cheltuieli in anexa nr. 2.

Lista de investitii propusa in anul 2021 este prezentata in anexa nr.3.

 

Avand in vedere adresa nr.2268/08.04.2021 a Spitalului Municipal Gherla prin care solicita finantare la sectiunea de functionare pentru cheltuieli materiale si lucrarile de reparatii curente in suma de 600 mii lei si dotarea cabinetelor medicale (Cabinet Oftamologie, Cabinet Pneumologie, Cabinet Recuperare, Balneologie si Fiziokinetoterapie si a unui compartiment de Cardiologie) cu aparatura medicala la sectiunea de dezvoltare, in suma de 300 mii lei.

 

Astfel  Bugetul activitatilor autofinantate pe anul 2021 se prezinta astfel :

 

Bugetul activitatilor autofinantate pe anul 2021 inregistreaza la partea de venituri suma de 21559.25 mii lei, la care se adauga excedentul anului 2020 in suma de 150.75 mii lei astfel bugetul activitatilor autofinantate pe anul 2021 inregistreaza la partea de cheltuieli suma de 21710 mii lei si este prezentat in anexa nr. 4.

In anexa nr. 5 este prezentata repartizarea pe unitati de invatamant a sumelor defalcate din TVA si a celor alocate din bugetul local pentru sustinerea invatamantului preuniversitar de stat.

In anexa 6 este prezentata situatia numarului de personal si a cheltuielilor salariale.

Prin bugetul propus se asigura toate cheltuielile sectiunii de functionare respectandu-se astfel prevederile legale.

Avand in vedere resursele financiare de care dispunem in anul 2021 si nevoile comunitatii, prezentul proiect de buget prezentat si supus aprobarii consiliului local, reprezinta cea mai buna forma de cheltuire echilibrata a banului public si de eficienta economica astfel incat sa satisfaca cat mai mult nevoile comunitatii gherlene.

 

 

PRIMAR

--------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 5242/35/06.04.2021

 

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea   bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2021

 

 

 

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr.5067/05.04.2021 privind aprobarea   bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si  vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 5226/06.04.2021 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr. 15/09.03.2021 a bugetului de stat, Deciziile Directiei generala regionala a Finantelor publice Cluj- Napoca nr. 816/15.03.2021, nr. 824/16.03.2021 și nr.541/06.04.2021 privind indicatorii pe anul 2021;             

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Loca al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru

                                                  

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 care la partea de venituri înregistrează suma de  59 950.12 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 65 139,11 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 30 447.31 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 34 691.8 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2021 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2021  care inregistreză  la partea de venituri suma de 21 559.25 mii lei si la partea de  cheltuieli  suma de 21 710,00   mii lei conform anexei nr.4.

Art 4 : Se aprobă   repartizarea pe unitati de invatamint  a sumei de de la capitolul 65 « Invatamint » conform anexei nr.5;

Art. 5. Se aprobă   numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor la primarie    conform anexei nr.6 ;

Art.6:  Se împuterniceşte primarul municipiului Gherla pentru a semna modificarea anexelor la bugetul local, ca urmare a alocărilor sau retragerilor de sume la nivelul municipiului Gherla, urmare a apariţiei unor acte normative, respectiv comunicări ale D.G.F.P Cluj, Consiliul Judeţean şi Direcţia de Sănătate Publică. Anexele modificate vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local cu ocazia primei rectificări a Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli, conform art.nr.82 din Legea 273/2006.

Art 7 : Se împuterniceşte primarul municipiului Gherla prin serviciul de specialitate pentru a repartiza bugetul local aprobat pe anul 2021 pe articole si aliniate in cadrul capitolelor si subcapitolelor conform clasificatiei economice in vigoare in vederea depunerii la DGFP Cluj.

        Art 8 : Se aprobă plata din bugetul local de la subcapitolul sport (cod 670501) a sumei de 100 mii lei pentru activitati sportive pe anul 2021 desfasurate de structuri sportive (cluburi si asociatii) din Municipiul Gherla, suma ce va fi repartizata conform Legii 350/2005.

         Art 9 : Se aprobă plata din bugetul local de la subcapitolul religie (cod 670600) a sumei de 50 mii lei pentru reparatii și construcție locasuri de cult si constructii conexe, suma ce va fi repartizata conform Legii 350/2005.

      Art 10 : Se aprobă plata din bugetul local de la subcapitolul cultura (cod 670306) a sumei de 50 mii lei pentru proiecte culturale si de tineret desfasurate de asociatii si fundatii nonprofit, suma ce va fi repartizata conform Legii 350/2005.

      Art 11 : Se aprobă suma de 155 mii lei reprezentand contribuția municipiului Gherla la ” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioada 2014 – 2020”

Art 12 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                             PRIMAR

                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                                       

 anexa 1 venituri 2021

 anexa 2 cheltuieli 2021

 anexa 3 lista investiti 2021

 anexa 4 autofinantate 2021

 anexa 5 invatamant 2021

 anexa 6 nr.personal

Înapoi la proiecte