ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 3653/11.03.2021

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Municipiului Gherla la 31.12.2020  

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Municipiului Gherla la 31.12.2020  

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 11.03.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 11.03.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------------

              ROMÂNIA

         JUDETUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

               GHERLA

NR. 2642 DIN 22.02.2021

 

REFERAT

privind execuţia bugetului local şi situaţiile financiare la data de

31 decembrie 2020       

 

          La data de 31 decembrie 2020 la partea de venituri a fost realizată suma de 35.268.006 lei, veniturile fiind incasate in proportie de 79.46% fata de prevederile anului 2020 in suma de 44.383.490 lei. Realizarile la partea de venituri la 31 decembrie 2020 adica suma de 30.268.006 lei sunt in proportie de 116.56% fata de incasarile in suma de 30.256.520 lei la data de 31 decembrie 2019.

Veniturile incasate in suma de 35.268.006 lei la data de 31 decembrie 2020 sunt formate din:

  1. venituri proprii sect.de functionare 26.020.344 lei
  2. sume defalcate din TVA 8.599.500 lei
  3. subventii de la bugetul de stat 376.359 lei
  4. Venituri sectiunea de dezvoltare 271.803 lei

            Platile efectuate din  bugetului local la data de 31 decembrie 2020 sunt de 36.630.421 lei fiind in proportie de 102.04% fata de platile efectuate la data de 31 decembrie 2019 in suma de 35.895.490 lei. Contul de executie al bugetului local la plati efectuate la 31 decembrie 2020 defalcat pe capitole bugetare se prezinta astfel:

 

 

Capitole
bugetare

Total plăţi

Secţiunea de
 funcţionare

Secţiunea de
 dezvoltare

5102

    7.995.629 

       7.894.470 

        101.159 

5402

       447.545 

          447.545 

                 -   

6102

    1.786.650 

       1.786.650 

                 -   

6502

    4.030.894 

       3.592.382 

        438.512 

6602

    2.199.607 

       2.081.459 

        118.148 

6702

    2.769.398 

       2.280.630 

        488.768 

6802

    5.912.406 

       5.912.406 

                 -    

7002

    4.119.428 

       1.606.045 

     2.513.383 

7402

    2.573.021 

       2.573.021 

                 -   

8002

       813.958 

          813.958 

                 -   

8402

    3.981.885 

          882.587 

     3.099.298 

TOTAL

  36.630.421 

     29.871.153 

     6.759.268 

 

 

          Excedentul bugetului local la sfârşitul anului 2020 este de 5.188.988 lei, fiind format din excedentul anilor precedenti in suma de 6.551.403 lei si deficitul din cursul anului 2020 de 1.362.415 lei.

La activităţile autofinanţate încasările realizate sunt în sumă de 17.922.762 lei, adica 83.11% fata de prevederile anuale de 21.562.690 lei si 91.10% fata de incasarile de 19.671.865 lei la data de 31 decembrie 2019. La plăţi efectuate s-a realizat suma de 18.064.007 lei, adica 82,65% fata de prevederi anuale de 21.854.700 lei si 91.12% fata de platile efectuate in suma de 19.822.969 lei la data de 31 decembrie 2019.

Contul de executie a institutiilor finantate din venituri proprii si subventii la partea de plati  se prezinta astfel:

 

Capitole
bugetare

Total plăţi

Secţiunea de
 funcţionare

Secţiunea de
 dezvoltare

6510

     182.094 

 182.094

 

6610

17.424.167

17.306.019

118.148

6710

4.234

4.234

 

7010

243.076

243.076

 

8310

 

 

 

8710

210.436

210436

 

TOTAL

18.064.007

17.945.859

118.148

Excedentul activitatilor autofinantate la data de 31.12.2020 este de 150.749 lei.

            Prin urmare propun aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Municipiului Gherla la 31.12.2020 asa cum a fost prezentat.

 

PRIMAR,

--------------------

 ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 3652/27/11.03.2021

 

PROIECT

HOTARAREA NR .

privind aprobarea contului de executie al bugetului local al

Municipiului Gherla la 31.12.2020

 

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie  la 31.12.2020 al bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa primarului;

Examinand referatul primarului nr. 2642/22.02.2021, vazand raportul de specialitate al Directiei economice   nr.3172/02.03.2021 si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Tinand cont de prevederile  art.57 al. 1 din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) litera b) si alin. (4) litera a)  si art. 139 alin. 3, litera a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru;

                                                      HOTARASTE:

 

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local cumulat al Municipiului Gherla la 31.12.2020 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 53 190 768 lei,  iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de 54 694 428 lei cu un deficit   în    suma de – 1503660 lei la care se adauga excedentul anului 2019 de  6 843 420 lei rezultand un excedent total de 5 339 760 lei conform anexelor 1,2,3,si 4 la prezenta hotarare.

Art.2 : Se aproba situaţiile financiare a Municipiului Gherla la 31.12.2020 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si  al activităţilor autofinanţate, la 31.12.2020;

Art.3 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

                                   

                                       PRIMAR

                                                                                                                                         

 

                                                                                                      AVIZEAZA

                                                                                                           SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                 

    ANEXA 1 VENITURI BUGET LOCAL  31.12.2020

    ANEXA 2 CHELTUIELI BUGET LOCAL  31.12.2020

    ANEXA 3 VENITURI AUTOFINANTATE  31.12.2020

    ANEXA 4 CHELTUIELI AUTOFINANTATE  31.12.2020

Înapoi la proiecte