ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 4580/25.03.2021

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 50 mp cu nr. cadastral 55876 și 29 mp cu nr. cadastral 55874 situate  în Municipiul Gherla , str. Mureșului F.N. jud. Cluj

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 50 mp cu nr. cadastral 55876 și 29 mp cu nr. cadastral 55874 situate  în Municipiul Gherla , str. Mureșului F.N. jud. Cluj

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 25.03.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 25.03.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

              PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr.  359 din 24.03.2021

                                                                                                                             

REFERAT

 

privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 50 mp cu nr. cadastral 55876 și 29 mp cu nr. cadastral 55874 situate în Municipiul Gherla, str. Mureșului F.N. jud. Cluj

Prin cererea nr. 359/11.01.2020 numiții  L. I. și soția L. S. I., domiciliați în municipiul Gherla, în calitate de coproprietari ai imobilelor situate pe str. Mureșului F.N., înscrise în CF nr. 55876 cu nr. cadastral 55876 și CF nr. 55874 cu nr. cadastral 55874, solicită analizarea drepturilor în vederea transferării dreptului de proprietate prin donație a suprafețelor de teren 50 mp identificată prin numărul cadastral 55876 UAT Gherla și 29 mp identificată prin numărul cadastral 55874 UAT Gherla, desprinse din parcela  mamă (55834), de la subsemnații către municipiul Gherla în vederea realizării drumurilor conform PUZ aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr. 29 din 27.03.2007.

Având în vedere cele mai sus prezentate, propun aprobarea acceptării donației suprafețelor de teren  de 50 mp cu nr. cadastral 55876 și 29 mp cu nr. cadastral 55874 de către municipiul Gherla, proprietari tabulari L. I. și soția L. S. I.,  în vederea amenajării drumurilor conform PUZ str. Apei aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr.29 din 27.03.2007 și trecerea terenului dobândit în proprietatea publică a Municipiului Gherla.

 

                                                                                                         Inițiator,

                                                                                                            Primar,

------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 4579/33/25.03.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

 

privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 50 mp cu nr. cadastral 55876 și 29 mp cu nr. cadastral 55874 situate  în Municipiul Gherla , str. Mureșului F.N. jud. Cluj

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 50 mp cu nr. cadastral 55876 și 29 mp cu nr. cadastral 55874 situate  în Municipiul Gherla , str. Mureșului F.N. jud. Cluj, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 359 din 24.03.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin. 2, lit.c, art.139, alin.2, art. 291 alin.3 lit.a și art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

               

Art. 1  Municipiul Gherla acceptă donația suprafețelor de teren de 50 mp cu nr. cadastral 55876 și 29 mp cu nr. cadastral 55874 situate  în Municipiul Gherla , str. Mureșului F.N. jud. Cluj.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, D. I.-O. cu semnarea actului de donație la Notarul Public.

Art. 3 Se aprobă plata tuturor cheltuielilor efectuate operațiunilor de transfer al proprietății în sarcina Primăriei Municipiului Gherla.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

                                                                                                               AVIZEAZĂ

                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                            

 

Înapoi la proiecte