ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 4405/23.03.2021

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 23.03.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 23.03.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 2348 din 16.02.2021  

                                                                                                                                

REFERAT

 

privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire, amenajări exterioare în Municipiul Gherla, str. Hășdății nr. 5

Prin cererea nr. 4547 din 26.03.2018, numiții M. V. și soția M. M. domiciliați în Municipiul Cluj-Napoca, au solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism în vederea elaborării unui PUZ pentru Construire trei blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E+M, împrejmuire și amenajări exterioare în municipiul Gherla str.Hășdății nr.5.

Petenții   potrivit   extrasului   CF   nr. 55301   cu   nr.   cadastral   55301   sunt   proprietari tabulari asupra imobilului situat în Municipiul Gherla, strada Hășdății nr.5.

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 48/4547 din 17.04.2018.

Potrivit Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință (UTR) 10, în subzona de locuințe unifamiliale Lmsv și zona căi ferate industriale c.c.f.

Beneficiarii lucrării, inițiatori ai documentației PUZ, au parcurs etapele specific aprobate   prin   Regulamentul   local,   referitor   la   implicarea   publicului   în   elaborarea  sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Referitor   la   implicarea   populației   s-a   întocmit   raportul   informării   și   consultării publicului privind Planul de  Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E   în   Municipiul   Gherla,   str.Hășdății   nr.5,   unde   s-a   descris   toate   demersurile,  dezbaterile   și   notificările   privind   dezacordul   cetățenilor   de   pe   str.Hășdății   cu   privire   la aprobarea acestui obiectiv.

Atfel,   fiind   parcurse   cele   două   etape   de   consultare,   beneficiarii   au  trimis documentația pe circuitul de avizare, după care a depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația   a   fost   analizată   în   ședințele   CTUAT   din   data   de   06.12.2019   și 20.12.2019, la care au fost prezenți și o parte din contestatarii de pe str.Hășdății, unde s-a prezentat   plângerea   prealabilă   depusă   la   Consiliul   Județean   Cluj   referitoare   la   avizul arhitectului șef al județului și dezacordul cetățenilor din zona de locuințe cuprinsă pentru studiu în avizul de oportunitate.

În urma dezbaterilor în aceste ședințe din 06.12.2019, respectiv 20.12.2019, Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a propus eliberarea avizului favorabil și dezbaterea într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri.

În adresa nr. 44391/08.01.2020 Consiliul Județean Cluj răspunde unei plângeri depuse de un cetățean astfel: ,,Urmare a plângerii prealabile înregistrate la Consiliul Județean Cluj prin care se solicită revocarea avizului favorabil nr. 191/2019, comunică urmatoarele:

 • Având în vedere că proprietatea (reclamantului) se află pe partea opusă a străzii față de imobilul în discuție, respectiv la nr. 5, precum și față de întreaga zonă reglementată prin PUZ, între cele două imobile nu există hotar comun, nefiind astfel întrunită condiția pentru a avea calitatea de vecin.
 • De asemenea, menționăm faptul că PUZ nu propune ,,blocuri între case’’ așa cum greșit se susține în plângerea prealabilă datorită faptului că amplasamentul construcțiilor și clădirilor propuse se situează la extremitatea de nord  a UTR de construcții unifamiliale existente, practic între acest UTR și UTR1 subzona industrie, depozitare, servicii care se dezvoltă în continuare spre nord est.
 • Totodată, referitor la susținerea reclamantului referitoare la existența dezacordului tuturor vecinilor, vă informăm că există acordul notarial al vecinilor direct afectați;
 • Suprafețele din afara parcelei identificate prin cartea funciară nr. 55301 Gherla, cuprinse în zona de studi a PUZ, au fost reglementate prin menținerea prevederilor existente in PUG-ul actual al municipiului Gherla, astfel încât acordul propietarilor din această zonă nu este necesar;
 • Construcțiile propuse s-au reglementat cu regim de înălțime maxim D+P+2E față de P+2E(M) din RLU al PUG existent, asigurându-se astfel spatial necesar pentru realizarea de garaje la demisol (în interiorul clădirii).
 • Avizele nefavorabile emise anterior actului atacat, respectiv nr. 90/06.06.2019 și 155/03.09.2019, impuneau unele condiții urbanistice pe care documentația PUZ avizată favorabil le îndeplinește.’’

Prin prezenta documentație se propune construirea a 3 blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E, împrejmuire, amenajări exterioare pe terenul cu nr. Cadastral 55301 în Municipiul Gherla, str.Hășdății nr. 5, cât și accese pietonal și auto, spații verzi, loc de joacă   pentru   copii,   spațiu   destinat  colectării   deșeurilor   și   parcări   necesare   numărului  de apartamente propuse a se realiza.

Suprafața construită a celor 3 blocuri va fi de 652,05 mp, iar cea desfășurată de 2608,20 mp.

Accesul pietonal pe proprietate se va realiza din str. Hășdății, iar accesul auto se va realiza din drumul propus, nou construit de către investitor, drum ce se va realiza pe terenul beneficiarilor prin schimbarea funcțiunii din c.c.f. în c.c.r. pe care se va intra din str. Hășdății.

Drumul propus va avea circulație în ambele sensuri, cu lățimea minimă de 6,00 m, cu câte o bandă pe sens.

Se   propune   realizarea   a   30   de   apartamente,   18   spații   de   parcare   la   demisolul blocurilor și 13 spații de parcare exterioare.

Procent de ocupare a terenului max. (POT max) = 40 % și un Coeficient de utilizare max. propus (CUTmax) = 1,20.

Distanțele   minime   față   de   limitele   de   proprietate   sunt   2,60   m   la   N-V   (strada Hășdății), 14,55 m la N-E (HETECH TREND SRL), 14,40 m la S-E (DACHIM SRL) și 12,40 m la S-V.

Înălțimea maximă la cornișă H

max. cornișă = 10,00 m, măsurată de la cota superioară a trotuarului clădirii până la cornișă.

Racordarea la utilități se va face la cele existente în zonă conform soluțiilor date prin studiile de fundamentare întocmite și atașate la documentația de urbanism.

În prezent există o lipsă pe piața imobiliară din mun. Gherla, numărul apartamentelor disponibile spre vânzare fiind deficitar în raport cu intențiile de cumpărare. De asemenea, prin concretizarea investiției s-ar crea noi locuri de muncă pentru muncitorii gherleni care în momentul de față își desfășoară activitatea în alte localități și ar crește volumul vânzărilor întreprinzătorilor locali care activează în domeniul business-urilor cu materiale de construcții, activități care duc spre sporirea nivelului de trai și asigură sustenabilitatea nișei de construcții.

Întrucât în ultimii ani în mass-media națională au aparut exemple de sentințe judecătorești care obligă la aprobarea unor proiecte similare, fac apel la conștiința colegilor consilieri locali de a vota în cunoștință de cauză, considerând că nu sunt factori de presiune în acest moment în raport cu perioada anului trecut și să vadă beneficiile unei astfel de construcții și oportunitatea ce rezultă în urma unei astfel de investiții : taxe și impozite pentru municipalitate, disponibilitate mărită de locuințe pe piață creându-se un factor concurențial pentru ajustarea ori scăderea prețului locuințelor, urbanizarea zonei ținând cont că în momentul de față construcțiile existente sunt din anii 1950, accesul familiilor tinere pentru achiziționare de locuințe, faptul că sunt locuri suficiente de parcare, faptul că accesul în curtea imobilelor se va face dintr-un drum nou construit de către investitor, ori că imobilele se situează în vecinătatea S.C. Hetech Trend Ro S.R.L., S.C. Dachim S.R.L. și a soților M. P. și M. (cu acordul notarial al tuturor acestor vecini), poziționarea la începutul străzii Hășdății (după hypermarket Kaufland și agent economic Hetech), cât de asemenea faptul că documentația conține printre altele și următoarele:

 • Acordul notarial al vecinilor
 • Studiu de însorire
 • Studiu de fundamentare privind circulația rutieră din 2019
 • Studiu de fundamentare privind extinderea traseului rețelei de distribuție a gazelor naturale
 • Studiu de fundamentare privind extinderea traseului rețelei de distribuție a energiei electrice
 • Studiu de fundamentare privind instalațiile edilitare de apă și canalizare
 • Aviz favorabil Comisia tehnică – Consiliul Județean Cluj
 • Aviz favorabil Comisia tehnică – Primăria Municipiului Gherla

Fostul discipol al filosofului C. N., omul de cultură A. P. afirma că ,,statul prin autoritățile locale trebuie să devină un partener al oamenilor și investitorilor, nu un stăpân, să-i susțină, nu să-i încurce, să-i respecte nu să-i sfideze’’.

          Menționez de asemenea faptul că municipalitatea nu este implicată cu nicio cheltuială materială în această investiție, iar concretizarea acesteia ar aduce beneficii primăriei și concetățenilor, fiind totuși un demers de modernizare a orașului.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism   Zonal   pentru   construire   3   blocuri   de   locuințe   colective   cu   regim   de   înălțime D+P+2E și Regulamentul Local de Urbanism aferent în Municipiul Gherla str. Hășdății nr. 5.

  

Întocmit,                                                                                 

V. B. – consilier local în Consiliul Local al Municipiului Gherla

 -------------------------------------

   

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 2349/17/16.02.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_______2021

privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr. 5

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr. 5, proiect din inițiativa dlui. V. B. – consilier local,

            Examinând referatul de aprobare cu nr. 2348/16.02.2021 al dlui. V. B,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.25, alin.1, art.47 alin.1 și art.56 alin.1, alin.4  din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.6 lit.c și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

               

Art. 1  Se aprobă Planul de Urbanism Zonal și Regulamentul local de urbanism aferent pentru Construire 3 blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E, împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str. Hășdății nr. 5, conform proiectului întocmit de SC CIULEI PROIECT SRL cu sediul în municipiul Gherla, str. Bobîlna nr.57/7, coordonator RUR arhitect S. M. C., beneficiari M. V. și M. M. domiciliați în Municipiul Cluj-Napoca.

Art. 2 Durata de valabilitate a documentației de Urbanism PUZ este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

INIȚIATOR,

Consilier Local

B. V.

 

 

                                                               

                                                                                                                            AVIZEAZĂ,

                                                                                                                SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                                   R.  M.

                 

  

Înapoi la proiecte