ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 4055/17.03.2021

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind propunerile Municipiului Gherla  de numire a membrilor Consiliului de Administrație a SC ADP Gherla SA

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind propunerile Municipiului Gherla  de numire a membrilor Consiliului de Administrație a SC ADP Gherla SA

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 17.03.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 17.03.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 4044/17.03.2021

 

 

 

REFERAT

privind propunerile Municipiului Gherla  de numire a membrilor Consiliului de Administrație a SC ADP Gherla SA

 

Având în vedere împrejurarea că mandatele membrilor consiliului de administrație a SC ADP Gherla SA au expirat, s-a impus organizarea procesului de selecție a candidaților pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație.

Procesul de selecție s-a derulat potrivit dispozițiilor statului SC ADP Gherla SA de către o comisie constituita printr-o dispoziție a primarului mun. Gherla , în temeiul unor criterii de selecție stabilite ținând seama de specificul și complexitatea activității societății.

In urma procesului de selecție au fost admise următoarele candidaturi:

R. I. C. – studii superioare -  conducere, 80,30 puncte din 85 posibile

F. M.- M.-  studii superioare – executie, 76,65 puncte din 80 posibile

F.-H. J.- E. – functie de executie, 74,62 puncte din 80 posibile

B. S.- M.-  functionar public- executie, 73,64 puncte din 80 posibile

J. M. M.-  Studii medii- executie, 52,97 puncte din 55 posibile

Procesul de selecție s-a desfășurat conform planului de selecție elaborat in faza de inițiere a procesului de selecție.

Rezultatul procesului de selecție a fost cuprins în raportul final privind procedura de selecție pentru poziția de membru în consiliul de administrație a SC ADP Gherla SA cu nr. 3882/15.03.2021 , care a fost comunicat autorității executive.

Potrivit dispozițiilor art. 16 alin.1 din statutul societății , membrii consiliului de administrație sunt numiți printr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor la propunerea asociatului unic – Municipiului Gherla. Propunere care va fi cuprinsă într-o hotărâre de consiliu local.

Propunerile cuprinse în hotărârea de consiliu nu pot fi altele decât cele rezultate în urma derulării procesului de selecție desfășurat de către comisia de selecție și cuprins în raportul final arătat mai sus.

De asemenea consiliul local nu poate modifica rezultatul procesului de selecție prin invalidarea  unei persoane selectate de către comisia de selecție.

Având în vedere că procedura de selecție s-a desfășurat cu  respectarea dispozițiilor statutare , pentru derularea în continuare a procesului de numire a membrilor Consiliului de Administrație propunem a unei hotărârii de consiliu care să cuprindă propunerile Municipiului Gherla  de numire a membrilor Consiliului de Administrație a SC ADP Gherla SA

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

-------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 4054/28/17.03.2021

 

                           

PROIECT DE  HOTARARE

privind propunerile Municipiului Gherla  de numire a membrilor Consiliului de Administrație a SC ADP Gherla SA

 

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind propunerile Municipiului Gherla  de numire a membrilor Consiliului de Administrație a SC ADP Gherla SA, proiect din inițiativa autorității executive.

                Examinând referatul de necesitate al Primarului Municipiului Gherla nr. 4044/17.03.2021 și Raportul de specialitate cu nr. 4045/17.03.2021 întocmit de Secretar General UAT Gherla;

Având în vedere  dispozițiile art. 16.2 alin. 1 Statutul SC ADP Gherla SA ;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 3, lit. c), art. 196 alin.1 lit. a), din O.U.G  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GHERLA, întrunit în ședință extraordinară de lucru adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1.  Se propune munirea în funcțiile de membri ai consiliului de adminstrașie al SC ADP Gherla SA cu sediul în Gherla str. Gelu nr. 7 JUD. Cluj J12/112/1991 a următorilor :

             R. I.- C. – domiciliată  în Gherla - studii superioare – funcție de conducere

           F. M.-M. domiciliat în Loc. Gherla - studii superioare – funcție de  execuție

           F.-H. J.- E. domiciliată în Loc Gherla –  studii superioare - funcție de execuție

B. S.- M.- domiciliat în Loc. Gherla - studii superioare -  funcție de  execuție

J. M. – M. domiciliat în loc. Gherla - studii medii- funcție de execuție.

 

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Adunarea Generală a  SC ADP Gherla SA.

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Jud. Cluj, Primarului Municipiului Gherla, ADP Gherla SA și persoanelor nominalizate la art.1.

 

            INITIATOR PRIMAR

       

 

 

AVIZEAZA,                                                                                                                                                                                                                                     SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                

---

 

Înapoi la proiecte