REFERAT
privind deplasarea  unei delegații în străinătate

            

            Relația de cooperare dintre orașele Gherla și Nendaz din Elveția  este unul dintre cele mai vechi relaţii de prietenie şi de colaborare la nivel internațional, prin care au fost puse în valoare de 29 de ani de prietenie  și cooperare, concretizate în foarte multe acțiuni comune organizate în cele două orașe în care s-au implicat foarte mult cele două asociații de prietenie  constituite după 1990.

            La data de 12 iunie 1999 s-a semnat la Gherla Pactul de Prietenie dintre Gherla și Nendaz în cadrul cunoscutei organizații internaționale Opération Villages Roumains.

            Aceste două ONG-uri au colaborat foarte bine cu administrația locală, partea elvețiană prin  Asociația de Prietenie Nendaz-Gherla a sponsorizat constant multe acțiuni acțiuni umanitare, de înzestrare materială a  multor instituții din Gherla etc.

            SVSU Gherla, aparținătoare primăriei, a primit gratuit mai multe autospeciale de stins incediu, mașini de intervenție și multe materiale PSI. Multe proiecte locale au fost derulate cu ajutorul   celor două organizații menționate ale cărui președinte este dl. Pascal Praz-cetățean de Onoare  al Municipiului Gherla.

            În acest an s-a primit o invitație, cu nr. 1251/01.02.2019,  din partea președintelui acestei localități pentru participarea, în perioada 30 iulie - 3 august 2019, la sărbătorirea a 20 de ani de la  semnarea Pactului de prietenie dintre cele două localități.

            Având în vedere cele expuse mai sus propun Consiliului Local al Municipiului Gherla luarea unei decizii în ceea ce privește onorarea acestei invitații.

 

Biroul juridic, relatii cu publicul si Consiliul Local,

învătământ, cultură, registratură, munca în folosul comunității

 

Consilier superior

Ioan Sabin Drăgan

--------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

                                                      

                                   HOTARAREA NR . ________/  ___.02.2019

privind aprobarea deplasării unor delegații în străinătate

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit in ședință de ordinara;

Luând in dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea deplasării unei delegații în străinătate  - proiect din inițiativa autorități executive;

Examinând referatul Biroului Biroul juridic, relatii cu publicul si Consiliul Local,  învătământ, cultură, registratură, munca în folosul comunității nr. 1450 /6 Februarie 2019;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare;

            În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata cu modificările si completările ulterioare.
                                                      H O T A R A S T E :

Art.1: Se aprobă deplasarea în  localitatea Nendaz din Elveția a domnului Primar Ioan Neselean în cadrul unei delegații formată din 10  persoane, în perioada  30.07.2019 – 3.08.2019,  la manifestările de sărbătorire a 20 de ani de la semnarea Pactului de Prietenie cu   această localitate, conform invitației primite din partea acestei primării având  nr. 1450/6.02.2019.

Art.2: Cheltuielile se vor deconta conform legislației în vigoare, compartimentul buget, contabilitate, din cadrul primăriei va lua masuri de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                                   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IELCEAN CLAUDIA

 

Nr. consilieri                     19                                      CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                              19                                               SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”        19                                                      ROTAR MIHAI

Înapoi la proiecte