ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 2947 din 11.03.2019                                                                                                                                                                     Vizat,

    PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Pajiștei nr.44

 

Prin cererea nr. 12978 din 25.09.2018 dna Petrean Ramona Cosmina, domiciliată în  Municipiul Gherla, str.Pajiștei nr. 44, a solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism în vederea elaborării PUD pentru obținerea autorizației de construire casă familială cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Pajiștei nr.44.

Petenta împreună cu soțul sunt proprietari tabulari asupra imobilului din Municipiul Gherla, str.Pajiștei nr.44, conform extrasului CF nr.55433 cu nr. cadastral 55433.

Urmare acesteia s-a eliberat de către Primăria Municipiului Gherla certificatul de urbanism nr.164/12978 din 15.10.2018.

Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUD, a parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

În ceea ce privește informarea populației referitor la această documentație de urbanism, s-au folosit ca mijloace de publicitate site-ul Primăriei, afișajul la avizierul din cadrul Primăriei și la locul amplasamentului și notificări la proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile parcelei în cauză, care ar putea fi afectate direct de executarea acestei lucrări.

Referitor la implicarea publicului în etapa pregătitoare s-a întocmit raportul informării și consultării publicului pentru construire casă familială cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Pajiștei nr.44.

Deasemenea documentația astfel întocmită a fost supusă spre dezbatere și analiză în ședința Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din data de 07.03.2019.

Potrivit Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții publicată cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism cu modificările și completările ulterioare rezultă ca aprobarea PUD se face de către Consiliul Local.

În urma discuțiilor purtate și analizei, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a propus supunerea spre aprobare a documentației de urbanism într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Obiectivul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea realizării unei locuințe unifamiliale cu regim de înălțime P+E, realizare împrejmuire și amenajări exterioare, în Municipiul Gherla, str.Pajiștei nr.44.

Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla imobilul este situat în intravilan în UTR 13 în zona de locuințe unifamiliale.

Noua construcție va fi amplasată la o retragere de 1,00 m față de limita imobilului învecinat cu nr. cadastral 52661, la 1,05 m față de limita imobilului învecinat  cu nr. cadastral 50245, la 6,75 m față de limita imobilului dinspre sud și 1,3 m respectiv 3,5 m față de limita imobilului cu nr. cadastral 55432.

Suprafața construită a casei propuse este de 74,00 mp.

Accesul auto și pietonal se realizează din str.Pajiștei în baza unei servituți de trecere înscris în CF nr. 55432.

Racordările la utilitățile obiectivului propus se va face la cele existente în zonă.

Obiectivele propuse se vor racorda prin extindere la utilitățile existente în zonă.

Față de acestea propunem analizarea și luarea unei hotărâri referitoare la aprobarea PUD pentru construire casă familială cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Pajiștei nr.44.

 

                                                                                                                   Întocmit,

Ing. Morar Vasile

----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

privind aprobarea  Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Pajiștei nr.44

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

                Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Pajiștei nr.44, proiect din inițiativa autorității executive,

               Examinând referatul de specialitate cu nr. 2947 din 11.03.2019, întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

               Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

                În temeiul dispozițiilor art.48, alin.1, art.56, alin.1, anexa nr.1 punctul 14 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

  În temeiul dispozițiilor art.36, alin.5, lit.c și art.45, alin.2, lit.e din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla str.Pajiștei nr.44, conform proiectului întocmit de SC ,,LINIE PUNCT” SRL cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vlahuță, bloc lamă B, coordonator RUR proiect, arhitect Corina Ileana A. Moldovan, beneficiari Petrean Ramona Cosmina și Petrean Rareș Petru Pavel cu domiciliul în Municipiul Gherla, str. Pajiștei nr.44.

Art. 2Se aprobă valabilitatea documentației de urbanism PUD, 5 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                     19                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                            SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                      Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

Înapoi la proiecte