ROMÂNIA                                                                                                               APROBAT,

         JUDETUL CLUJ                                                                                                           PRIMAR,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI                                                                                         IOAN NESELEAN

               GHERLA

NR._3294_ DIN 18.03.2019

 

 

REFERAT

privind execuţia bugetului local la data de

31 decembrie 2018       

 

 

          La data de 31 decembrie 2018 la partea de venituri a fost realizată suma de 27.723.688 lei, veniturile fiind incasate in proportie de 100.00% prevederile anului 2018 au fost in suma de 27.723.350 lei.

 

Veniturile incasate la data de 31 decembrie 2018 sunt formate din:

  1. venituri proprii 19.997.052 lei,
  2. sume defalcate din TVA 5.492.093 lei,
  3. subventii de la bugetul de stat 1.753.865 lei,
  4. donatii si sponsorizarin 24.500 lei,
  5. sume de la UE 456.178 lei.

            Platile efectuate din  bugetului local la data de 31 decembrie 2018 sunt de 29.319.771 lei Contul de executie al bugetului local la plati efectuate la 31 decembrie 2017 defalcat pe capitole bugetare se prezinta astfel:

 

Capitole
bugetare

Total plăţi

Secţiunea de
 funcţionare

Secţiunea de
 dezvoltare

5102

8102813

    

  6233173 

        1869640 

5402

396017

 

396017

                 -   

6102

972899

     

    961687 

        11212 

6502

3333185

    

2950357 

       382828 

6602

2016662

      

1745596 

       271066 

6702

2628658

    

  2552076 

         76582

6802

4309977

    

  4309977 

        - 

7002

1933353

      

1490952 

        442401 

7402

2489058

      

2489058 

8002

593948

         

593948 

                 -   

8402

2543201

      

908702 

     1634499 

TOTAL

29319771

    

24631543 

     4688228 

         

Excedentul bugetului local la sfârşitul anului 2018 este de 12.190.373 lei, fiind format din excedentul anilor precedenti in suma de 13.786.456 lei si deficitul din cursul anului 2018 de 1.596.083 lei.

La activităţile autofinanţate încasările realizate sunt în sumă de 15,512,421.00lei, adica 87% fata de prevederile anuale 2018 de 17,816,390.00lei .

            Contul de executie a institutiilor finantate din venituri proprii si subventii la partea de plati  se prezinta astfel:

 

Capitole
bugetare

Total plăţi

Secţiunea de
 funcţionare

Secţiunea de
 dezvoltare

5410

11.989

11.989

 

6510

464.338 

     464.338

 

6610

14.592.513  

14.351.351  

241.162

6710

66.501

66.501

 

7010

260.082

260.082

 

8010

20.009

20.009

 

8310

90.214

90.214

 

8710

82.141

82.141

 

TOTAL

15.587.787

15.346.625    

241.162

 

Excedentul activitatilor autofinantate la data de 31.12.2018 este de 443.098 lei fiind format din excedentul anilor precedenti in suma de 518.464 lei si deficitul din cursul anului 2018 de 75.366 lei.

Situaţiile financiare la 31 decembrie 2018 au fost întocmite în conformitate cu Legea Contabilităţii nr.82/1991 republicată, Ordinul nr. 629/2009 si Ordinul MFP nr. 129/18.01.201918 pentru  aporbarea  Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2018.

 

                                                                        SEF SERVICIU FINANCIAR,

                                                                                           NICUSOR FARCAS

------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT

HOTARAREA NR .

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al

Municipiului Gherla la 31.12.2018

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 31.12.2018 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinand referatul Serviciului financiar contabil nr. Nr.3294/18.03.2019                                                                   si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Tinand cont de prevederile  art.57 al. 1 din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                      HOTARASTE:

 

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 31.12.2018 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 27 723 688 lei,  iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de 29 319 771 lei cu un deficit în suma de  1 596 083 lei la care se adauga excedentul anului 2017 de  13 786 456 lei rezultand un excedent total de 12 190 373 lei

Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al activităţilor autofinanţate la 31.12.2018, conform anexelor 3 si 4, inregistrând la partea de venituri încasări in  suma de  15 512 421 lei; iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de  15 587 787 lei cu un defict de 75 366 lei la care se adauga excedentul anului 2017 de  518 464 lei rezultand un excedent total de 443 098  lei

Art.3 : Se aproba situaţiile financiare a Municipiului Gherla la 31.12.2018 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si  al activităţilor autofinanţate, la 31.12.2018;

Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

 

                                   

                                       PRESEDINTE DE SEDINTA,       

                                        

Nr. consilieri :                  19                                                                    CONTRASEMNEAZA

Nr. consilieri prezenti :                                                                               SECRETAR,

Nr. voturi « pentru » :                                                                             MIHAI ROTAR

 

 ANEXA NR. 1

ANEXA NR. 2

ANEXA NR. 3

ANEXA NR. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi la proiecte