ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 2949 din 11.03.2019

 

                                                                                                                                    Vizat,

                                                                                                                                                                         PRIMAR

                                                                                                                                                                                                NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT    

privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi Lotul 6, grupa 3, lotul 1, lotul 2 și lotul 3 din Municipiul Gherla, județul Cluj”

 

 

Prin HCL nr.102/28.09.2016 s-a aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi Lotul 6, grupa 3 din Municipiul Gherla, județul Cluj”. Valoarea totală a investiției, fără TVA, era de 34784,999 mii lei, din care C+M (fără TVA) 30519,921 mii lei.          

Urmare modificărilor legislative intervenite ulterior semnării contractului pentru întocmirea studiului de fezabilitate, respectiv Legea nr.98/2016 a achizițiilor publice, art.141, autoritatea contractantă a împărțit Lotul 6 grupa 3 în 3(trei) loturi fără a modifica indicatorii tehnico-economici aprobați.

După parcurgerea tuturor procedurilor legale, Primăria Municipiului Gherla a licitat lucrarea, sens în care valoarea contractată s-a modificat astfel încât este necesară actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ce trebuie aprobați de către Consiliul Local.

Valoarea totală este de 27.861,026 mii lei (fără TVA) din care C+M 24.489,285 mii lei (fără TVA) și este formată din valorile celor trei loturi, adică lotul 1: 21186,300 mii lei+ lotul 2: 4174,110 mii lei+ lotul 3: 2500,616 mii lei, respectiv lotul 1: 18635,883 mii lei+ lotul 2: 3660,317 mii lei+ lotul 3: 2193,085 mii lei.

Față de acestea propunem analizarea proiectului de hotărâre în vederea aprobării devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare străzi Lotul 6, grupa 3, lotul 1, lotul 2 și lotul 3 din Municipiul Gherla, județul Cluj”.  

     

                                                                                                                                  Întocmit,

Ing. Vasile Morar      

---------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_____2019

privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi Lotul 6, grupa 3, lotul 1, lotul 2 și lotul 3 din Municipiul Gherla, județul Cluj”

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi Lotul 6, grupa 3, lotul 1, lotul 2 și lotul 3 din Municipiul Gherla, județul Cluj”, proiect din inițiativa autorității executive,

                 Examinând referatul de specialitate cu nr. 2949 din 11.03.2019 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            Având în vedere  prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 cu privire la Finanțele Publice Locale cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor, proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice art.10, alin.4, lit.c,

             În temeiul dispozițiilor art.36 alin.2, lit.b), alin.4, lit.d), alin.6, lit.a), pct.13 din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă devizul general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi Lotul 6, grupa 3, lotul 1, lotul 2 și lotul 3 din Municipiul Gherla, județul Cluj”, conform anexelor nr.1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții  ,,Modernizare străzi Lotul 6, grupa 3, lotul 1, lotul 2 și lotul 3 din Municipiul Gherla, județul Cluj”, conform anexelor nr.4, 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția economică.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                             SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                       Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

 

---------------

ANEXA NR. 1 

ANEXA NR. 2 

ANEXA NR. 3

ANEXA NR. 4

ANEXA NR. 5

ANEXA NR 6

 

Înapoi la proiecte