ROMÂNIA                                                                                                               VIZAT

JUDEȚUL CLUJ                                                                                                     PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                      NESELEAN  IOAN

NR.3540/21.03.2019

 

REFERAT

 

privind mandatarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

ECO-METROPOLITAN CLUJ în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale, în conformitate cu prevederile OUG 74/2018, aprobată prin Legea 31/2019

 

 

           Prin adresa nr. 92/25.02.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj și înregistrată la Primăria Municipiului Gherla sub nr. 2344/28.02.2019 se solicită mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj în vederea negocierii și semnării în numele și pe seama Asociației, a unei convenții/parteneriat cu o organizație care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului ( OTR).

            Această solicitare s-a transmis având în vedere:

-   prevederile art. 20 alin. 5 lit. a din Legea nr. 211/2011, astfel cum aceasta a fost modificată prin OUG 74/2018, potrivit cărora „Unităţile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au obligaţia să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze, personal sau prin mandatarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, activitatea de valorificare materială şi energetică a fluxului de deşeuri de ambalaje din deşeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale”,

-  prevederile art. 59 din Legea nr. 211/2011, astfel cum aceasta a fost modificată prin OUG 74/2018, potrivit cărora „Pentru deşeurile generate în gospodăriile populaţiei, autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativ-teritoriale şi a municipiului Bucureşti şi, după caz, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale”

- Hotărârea Consiliului Local nr.27/02.04.2009 privind aprobarea participării Municipiului Gherla la înființarea " Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO – METROPOLITAN Cluj ".

      Având în vedere cele de mai sus  propunem analizarea şi  luarea unei hotărâri privind  mandatarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECO-METROPOLITAN CLUJ în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale, în conformitate cu prevederile OUG 74/2018, aprobată prin Legea 31/2019

                                                                                                           Întocmit,

                                                                            Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

                                                                                   Consilier superior Pop Simona Maria

--------------------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT

 

HOTĂRÂREA  NR.__________/___________

 

privind mandatarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

ECO-METROPOLITAN CLUJ în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale, în conformitate cu prevederile OUG 74/2018, aprobată prin Legea 31/2019

 

 

           CONSILIUL  LOCAL  al  MUNICIPIULUI GHERLA, intrunit în şedinţă ordinară de   lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre  privind  aprobarea numirii unei comisii  de evaluare pentru concesionarea prin licitație a unei parcele de  teren situată în Municipiul Gherla pe str. Parcului F.N.    -  proiect din iniţiativa autorităţii executive;         

           Examinînd Referatul de specialitate cu nr. 14180/27.12.2016  întocmit de Direcţia de Urbanism  şi Amenajarea teritoriului;  

           Văzînd avizele favorabile ale comisiilor  de specialitate ale Consiliului local;

            In temeiul dispoziţiilor  art. 36, art. 45, art.119 din Legea nr. 215/2001,a Administraţiei Publice Locale ,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

- Hotărârea nr. 27 din 02.04.2009 privind aprobarea participării Municipiului Gherla la înființarea Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ECO-METROPOLITAN CLUJ;

- prevederile art. 20 alin. 5 lit. a din Legea nr. 211/2011, astfel cum aceasta a fost modificată prin OUG 74/2018, potrivit cărora „Unităţile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au obligaţia să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze, personal sau prin mandatarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, activitatea de valorificare materială şi energetică a fluxului de deşeuri de ambalaje din deşeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale”;

- prevederile art. 59 din Legea nr. 211/2011, astfel cum aceasta a fost modificată prin OUG 74/2018, potrivit cărora „Pentru deşeurile generate în gospodăriile populaţiei, autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativ-teritoriale şi a municipiului Bucureşti şi, după caz, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale

 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit d) și alin. 6 lit. a) pct. 14, art. 37 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. Se aprobă mandatarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECO-METROPOLITAN CLUJ în vederea îndeplinirii obligației municipiului Gherla  de a organiza, gestiona și coordona activitatea de valorificare materială şi energetică a fluxului de deşeuri de ambalaje din deşeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale, inclusiv în ceea ce privește încheierea de contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale, în conformitate cu obligațiile stabilite în sarcina unităților administrativ-teritoriale prin OUG 74/2018.

 

Art.2. Se mandatează directorul Asociației în vederea negocierii și semnării, în numele și pe seama Asociației, a unei convenții / parteneriat cu o organizaţie care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului.

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează:

  • Domnul NESELEAN  IOAN primarul municipiului Gherla;

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

  •  Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj
  • Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj
  • Domnul NESELEAN  IOAN primarului municipiului Gherla

 

                                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr. consilieri                  _ 19_                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                          _ 19_                                                              SECRETAR

Nr. voturi  ”pentru”       _    _                                                             ROTAR  MIHAI

Nr.voturi împotriva       _    _

 

 

 

 

 

Înapoi la proiecte