ROMANIA                                                                                  PRIMAR

JUDEȚUL CLUJ                                                                          NESELEAN IOAN

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2097/21.02.2019

 

 

REFERAT

        PRIVIND STABILIREA DOMENIILOR SERVICIILOR PUBLICE SI LOCURILE IN CARE SE VA PRESTA       

MUNCĂ NERENUMERATĂ IN FOLOSUL COMUNITĂȚII  SAU  ACTIVITĂȚI IN FOLOSUL COMUNITĂȚII

 

Cadrul legal prestarea unei activități în folosul comunității este prevăzut de următoarele acte normative:

 • Legea 286/2009, privind Codul penal;
 • Legea nr.253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
 • Legea   nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală;
 • OG nr.55/2002, privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității.

Ordonanța nr.55/2002 prevede la art. 16 obligația Consiliului local de a stabili prin hotărâre domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității.

Potrivit art.15 din aceeași ordonanță, sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se pune în executare de către prima instanță care a pronunțat hotărârea, prin emiterea unui mandate de executare, care va conține durata  și natura activității ce urmează a fi prestată de contravenient.

Unul dintre domeniile majore în care au fost aduse modificări importante în materie penală este cel al sancțiunilor și măsurilor neprivative de liberate  aplicate persoanelor care comit infracțiuni (minori și majori). Acest domeniu a fost atribuit în totalitate în competența Serviciului de Probațiune care, potrivit legii  va avea rolul de coordonator al întregii etape execuțional-penale.

În conformitate cu prevederile art. 64 alin (1) , art.85 alin.(2) lit. b și art. 93 alin (3) din Noul Cod Penal, persoanele condamnate vor desfășura un anumit număr de ore de  muncă în folosul comunității, stabilit de instanța de judecată, într-o instituție din comunitate.

Totodată potrivit Legii nr.135/2010  art. 318 alin. 6 lit. c privind Codul de procedură penală precizează că procurorul poate dispune renunțarea la urmărirea penală  si obligarea suspectului să presteze o muncă neenumerată în folosul comunități.

Raportat celor expuse mai sus, se propun locurile unde contravenienții și persoanele condamnate vor presta activități în folosul comunității   saumuncă neremunerată în folosul comunității pe raza administrativ teritorială a Municipiului Gherla după cum urmează:

 • Direcția Administrație Publică Locală
 • Direcția de Asistență Socială 
 • ADP SA Gherla Spitalul Municipal  Gherla
 • Liceul Teoretic “ANA IPĂTESCU” , Liceul Teoretic “PETRU MAIOR” ,  Liceul TEHNOLOGIC , Liceul  Teoretic “KEMÉNY ZSIGMOND” , Școala Gimnazială nr. 1 , Grădiniţa cu program prelungit “ARICI POGONICI ” ,  Grădiniţa cu program prelungit  “CĂSUŢA FERMECATĂ” , Grădiniţa cu program prelungit  “VESELIEI” 

 

Muncă neremunerată in folosul comunității  sau activități in folosul comunității se vor presta  pentru întreținerea parcurilor, a drumurilor, păstrarea curăţeniei şi igienizare, acțiuni de deszăpezire pe trotuare,  intreținerea imobilelor, manipulare produse/marfă, numerotare documente, desfăşurarea de activităţi în folosul, grădiniţelor, şcolilor, spitalelor şi al altor așezăminte social-culturale, alte activități  utile, conform abilităților si competențelor persoanei  supravegheate.

Având în vedere aceste considerente arătate mai sus,  propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurile in care se va presta  muncă neremunerată in folosul comunității  sau activități in folosul comunității.

 

CONSILIER SUPERIOR

BALINT ADRIANA

-----------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL 

 

   HOTĂRÂREA  NR. ______/

Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurile in care se va presta

muncă neremunerată in folosul comunității  sau  activități in folosul comunității

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurile in care se va presta  muncă neremunerată in folosul comunității sau activități in folosul comunității- proiect de inițiativa autorității executive.

            Examinând  referatul de specialitate cu nr. 2097/21.02.2019  întocmit de către  Compartimentul registratura, relații cu publicul si consiliul local, munca in folosul comunității;

            Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla; 

Ținând cont de prevederile  art.2 si 16 din OG nr.55/2002 cu modificările și completările ulterioare, art 64 alin.(1), art 85 alin. (2) lit. b și art. 93 alin.3 din Noul Cod Penal

            În conformitate cu prevederile art.36, al.(1), și art. 45 alin (2)  din Legea Administrației Publice Locale nr.215/2001,  republicată.

 

HOTARĂȘTE:

Art. 1 Persoanele care primesc sanctiuni de  prestare a unei  munci neremunerate in folosul comunității sau activități in folosul comunității vor executa aceste sancțiuni în următoarele locuri:

 • Direcția Administrație Publică Locală
 • Direcția de Asistență Socială 
 • ADP SA Gherla
 • Spitalul Municipal  Gherla
 • Liceul Teoretic “ANA IPĂTESCU” , Liceul Teoretic “PETRU MAIOR” ,  Liceul TEHNOLOGIC , Liceul  Teoretic “KEMÉNY ZSIGMOND” , Școala Gimnazială nr. 1 , Grădiniţa cu program prelungit “ARICI POGONICI ”  ,  Grădiniţa cu program prelungit  “CĂSUŢA FERMECATĂ”  , Grădiniţa cu program prelungit  “VESELIEI

Art.2 Munca neremunerată in folosul comunității  sau activități in folosul comunității se va presta  pentru întreținerea parcurilor, a drumurilor, păstrarea curăţeniei şi igienizare, acțiuni de dezăpezire pe trotuare,  întreținerea imobilelor, manipulare produse/marfă, numerotare documente, desfăşurarea de activităţi în folosul, grădiniţelor, şcolilor, spitalelor,  primăriei şi al altor așezăminte social-culturale, alte activități  utile, conform abilităților si competențelor persoanei  supravegheate.

Art. 3 La data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea HCL 67/02.07.2009

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IELCEAN CLAUDIA

 

 

Nr.Consilieri = 19                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr.Consilieri prezenţi  = ____                                                             SECRETAR

Voturi “ pentru “         =  ____                                                         MIHAI ROTAR                                           

Înapoi la proiecte