ROMÂNIA                                                                                                      VIZAT

JUDEŢUL CLUJ                                                                                           PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                     NESELEAN  IOAN

NR. 2093/21.02.2019             

Referat

 privind modificarea art. 1 alin. 1 și art. 2 din HCL nr. 9 din 31.01.2019

 

            La data adoptării HCL nr. 9 din 31.01.2019 nu s-a cunoscut faptul că procedura de lichidare a unei personalități juridice necesită o durată de aproximativ 60 zile.

În termenul celor 60 de zile trebuiesc făcute o serie de demersuri financiar - contabile pentru a putea încheia situația financiară pentru lichidarea creanțelor fiscale.

Drept pentru care propun modificarea art. 1 alin. 1 și art. 2, care va avea următorul conținut :

            Art.1.  Începând cu data de 01.03.2019 încetează activitatea economică a persoanei juridice Cantina de Ajutor Social cu sediul în Gherla, str. Armenească nr. 2, jud. Cluj, cod unic de identificare 5120725, cont Trezoreria Gherla RO22TREZ2185503XXXXXXXXX, urmând ca lichidarea personalității juridice să se facă după depunerea și validarea situațiilor financiare, întocmite la data de 31.03.2019, dar nu mai târziu de 30.04.2019.

            Art.2. Cantina de Ajutor Social, ca și serviciu social, va deveni Compartiment al  Direcției de Asistență Socială, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului începând cu 01.03.2019.

            Restul articolelor vor rămâne neschimbate.

 

DIRECTOR EXECUTIV APL

KIS LUDOVIC ATTILA

----------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL 

 

 

   HOTĂRÂREA NR. ____ DIN 28.02.2019

privind modificarea art. 1 alin. 1 și art. 2 din HCL nr. 9 din 31.01.2019

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind încetarea personalității juridice a Cantinei de Ajutor Social.

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 2093/21.02.2019 întocmit de către Direcția Administrație Publică Locală;

            În temeiul dispozițiilor HG 797/2017 modificată și completata prin HG 417/2018 pentru aprobarea regulamentului Cadru de Organizarea și funcționarea serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal și legea 292/2011 a Asistenței Sociale.

            Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla; 

În conformitate cu prevederile art. 36, al.(1), (2) lit. ”d“, al.(6), lit. ”a“, pct. 2, și art. 45 alin (2)  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare :

             

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

 

Art.1.  Se va modifica art. 1 alin. 1 din HCL nr. 9/31.01.2019 care va avea următorul conținut:

 

  „ Începând cu data de 01.03.2019 încetează activitatea economică a persoanei juridice Cantina de Ajutor Social cu sediul în Gherla str. Armenească nr. 2 jud. Cluj, cod unic de identificare 5120725, cont Trezoreria Gherla RO22TREZ2185503XXXXXXXXX, urmând ca lichidarea personalității juridice să se facă după depunerea și validarea situațiilor financiare, întocmite la data de 31.03.2019, dar nu mai târziu de 30.04.2019 ”.

Art.2. Se va modifica art. 2 din HCL nr. 9/31.01.2019 care va avea următorul conținut:

 

  „ Cantina de Ajutor Social, ca și serviciu social, va deveni Compartiment al  Direcției de Asistență Socială, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului începând cu 01.03.2019 ”.

Art.3.  Restul articolelor din HCL nr. 9/31.01.2019 rămân neschimbate.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 IELCEAN CLAUDIA

 

 

Nr.Consilieri                 =                                                                CONTRASEMNEAZĂ

Nr.Consilieri prezenţi  =                                                                      SECRETAR

Nr. Voturi “ pentru “   =                                                               MIHAI ROTAR     

Abțineri                        = 

Înapoi la proiecte