ROMÂNIA                                                                                                                     PRIMAR,

JUDEȚUL CLUJ                                                                                                  NESELEAN IOAN

MUNICIPIUL GHERLA                                                                                       

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                                

Nr.1909 din 19.02.2019

 

REFERAT

privind constituirea echipei mobile

pentru intervenția de urgentă în cazurile de violență domestică

 

Violenţa domestică este una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă societatea contemporană, atât din perspectiva consecințelor imediate ale fenomenului, cât și a implicațiilor pe termen lung pe care astfel de manifestări le au asupra dezvoltării psiho-comportamentale a copiilor victime sau martori ai actelor de violență.

Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și-a propus trasarea liniilor directoare în desfășurarea activităților de prevenire și combatere a violenței domestice.

Pentru a sprijini atât activitatea organelor de poliție cât și pe cea a lucrătorilor din serviciile sociale, Legea 217/2003 a fost modificată și completată  prin Legea nr.174/2018 prin care s-a introdus posibilitatea emiterii, de către polițiștii care intervin la fața locului, a ordinului de protecție provizoriu (inclusiv evacuarea temporară a agresorului din locuința comună, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate), dar și sintagma “intervenție de urgență” realizată de către o echipă mobilă constituită la nivelul serviciului public de asistență socială (SPAS).

Prin Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr.2525/07.12.2018, publicat în Monitorul Oficial în data de 06.02.2019 a fost aprobată Procedura pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, inclusiv modelul “fișei pentru evaluarea gradului de risc și stabilirea măsurilor de siguranță necesare pentru victimele violenței domestice”.

Ordinul nr.2525/2018 stabilește în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale obligaţia de a constitui o echipă mobilă din reprezentanți ai SPAS care să asigure eficiența, operativitatea și permanența în ceea ce privește intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.

Astfel, prin hotărâre a consiliului local, se va desemna un coordonator al echipei din cadrul serviciului public de asistență socială, dar se va stabili și componența echipei, precum și datele concrete despre modul de alocare a mijlocului de transport care este pus la dispoziția echipei mobile pentru intervențiile de urgență.

Totodată, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a Ordinului, SPAS va pune la dispoziția organelor de poliție de pe aceeași rază teritorială datele de contact ale coordonatorului echipei mobile / persoanelor desemnate cu atribuții în cadrul acesteia, precum și lista cu centrele rezidențiale care oferă cazare pentru persoanele fără adăpost sau alte centre rezidențiale adecvate nevoilor persoanelor fără adăpost, publice sau private.

            Conform prevederilor art.3 din Ordinul nr.2525/2018 echipa mobilă are următoarele atribuţii: 

 • verifică semnalările de violenţă domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale instituţiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgenţă, altele decât numărul unic de urgenţă la nivel naţional (SNUAU) - 112; 
 • realizează evaluarea iniţială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale, pe baza Fişei pentru evaluarea gradului de risc şi stabilirea măsurilor de siguranţă necesare pentru victimele violenţei domestice, prevăzute în anexa la Ordinul nr.2525/2018; 
 • acordă informare şi consiliere victimelor violenţei domestice; 
 • sprijină victimele violenţei domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale existente pe raza localităţii/judeţului, adecvate nevoilor acestora; 
 • informează, consiliază şi orientează victima în ceea ce priveşte măsurile de protecţie de care aceasta poate beneficia din partea instituţiilor competente: ordin de protecţie provizoriu, ordin de protecţie, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal etc.; 
 • asigură măsurile de protecţie socială necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilităţi sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecţie provizoriu sau ordinul de protecţie, şi păstrează confidenţialitatea asupra identităţii acestora; 
 • colaborează cu serviciile de asistenţă medicală comunitară în situaţia în care identifică probleme medicale privind victimele şi/sau copiii lor; 
 • realizează demersurile necesare pentru depăşirea riscului imediat, după caz, acestea putând consta în: 
 • transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima necesită îngrijiri medicale de urgenţă sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112; 
 • sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliţie pentru emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, sesizarea instanţelor judecătoreşti în vederea emiterii ordinului de protecţie; 
 • orientarea către SPAS sau, după caz, către furnizorii privaţi de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea găzduirii în centre rezidenţiale adecvate nevoilor şi aplicării managementului de caz pentru victime şi, după caz, pentru agresori; 
 • intervine în cazurile de violenţă domestică, la solicitarea organelor de poliţie, atunci când prin ordinul de protecţie provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din domiciliu, iar acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un centru rezidenţial.  

            De asemenea, conform art.5 din același act normativ “echipa mobilă se deplasează la faţa locului în maximum 90 de minute de la momentul semnalării efectuate de către organele de poliţie şi asigură sprijinul necesar pentru orientarea şi conducerea de îndată a agresorului către centrele rezidenţiale gestionate de autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, către alte servicii sociale adecvate, administrate de către furnizori publici sau privaţi, de pe raza unităţii administrativ-teritoriale”.

            Faţă de cele de mai sus, în conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011,  Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, Ordinului nr.2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică  şi Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem adoptarea unei hotărâri prin care să se stabilească următoarele:

1. Constituirea echipei mobile pentru intervenţia în cazurile de violenţă domestică, având următoarea componență : 1. Tecar Alina – Paula – consilier principal DAS

                       2. Jecan Flavia – Monica – consilier superior DAS

                       3. Păcurar Ramona – consilier local/psiholog

                       4. Georgiu Ioan – șef serviciu   Serviciul Public de Poliție Locală Gherla

                       5. Dr.Perșa Voichița – medic primar medicină de familie/ Centrul de îngrijiri la domiciliu    DAS

                       6.  Isip Paul  - Protopop – Protopopiatul Ortodox Român Gherla

                       7. Gherman Silvestru – Asociația ”Oastea Domnului”Gherla – președinte.

2. Desemnarea doamnei Tecar Alina - Paula – consilier principal DAS, în calitate de coordonator al echipei mobile.

3. Alocarea unui autoturism care deservește Serviciul Public de Poliție locală pentru transportul echipei mobile la intervenția de urgență în cazurile de violență domestică din municipiul Gherla.

4. Împuternicirea directorului executiv al DAS Gherla pentru încheierea unor acorduri de parteneriat cu Poliția Municipiului Gherla, DGASPC Cluj, reprezentanți ai diferitelor culte religioase sau ai unor asociații sau fundații cu activitate relevantă în domeniu, în vederea asigurării eficienței intervențiilor în cazurile de violență domestică.

Vă supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

             SECRETAR                                                                   DIRECTOR EXECUTIV DAS

                                                                                       

          ROTAR MIHAI                                                                      CARABA ROZSIKA

_________________

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

 

Privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședința de lucru ordinară din data de 28.02.2019;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;

Având în vedere:

 • Referatul de specialitate nr.1909 din 19.02.2019 al Direcței de Asistență Socială Gherla;
 • Prevederile art.75 alin.(2) din Legea nr.292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.217/2003, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, art.7, alin.(1) – (3), alin.(6), art.13, alin.(2);
 • Prevederile art.1, alin.(1) – (5) din Ordinul nr.2525/2018, privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;

            În conformitate cu prevederile art.36, al.(2) lit.”d”- ”e”, al.(6), lit.”a”, pct.2, alin.(7), lit.”c”și art.45, alin.(2) din Legea Administrației Publice locale nr.215/2001, republicată;

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

Art.1. – Se aprobă componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în municipiul Gherla, în următoarea componență:

1. Tecar Alina – Paula – consilier principal DAS

2. Jecan Flavia – Monica – consilier superior DAS

3. Păcurar Ramona – consilier local/psiholog

4. Georgiu Ioan      – șef serviciu – Serviciul Public de Poliție locală Gherla

5. Dr.Perșa Voichița – medic primar medicină de familie/ Centrul de îngrijiri la domiciliu    DAS

6. Isip Paul  - protopop – Protopopiatul Ortodox Român Gherla

7. Gherman Silvestru – președinte Asociația ”Oastea Domnului”Gherla

Art.2. – Se desemnează doamna Tecar Alina - Paula – consilier principal DAS, în calitate de coordonator al echipei mobile.

Art.3. – Se aprobă alocarea unui autoturism care deservește Serviciul Public de Poliție locală pentru transportul echipei mobile la intervenția de urgență în cazurile de violență domestică din municipiul Gherla.

Art.4. – Se împuternicește directorul executiv al DAS Gherla pentru încheierea unor acorduri de parteneriat cu Poliția Municipiului Gherla, DGASPC Cluj, reprezentanți ai diferitelor culte religioase sau ai unor asociații sau fundații cu activitate relevantă în domeniu, în vederea asigurării eficienței intervențiilor în cazurile de violență domestică.

Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului – Județul Cluj, Direcția de Asistență Socială Gherla, Serviciului de Poliție Locală Gherla, și persoanelor desemnate.

 

 

                                              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

                                                     IELCEAN CLAUDIA

                                                                         

Înapoi la proiecte