ROMÂNIA                                                                                                                       VIZAT

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                             PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                              NESELEAN  IOAN

NR. 1530/11.02.2019             

 

 

REFERAT

 

 

Privind aprobarea lucrării " Alimentare cu energie electrică a Liceului Teoretic Kemeny Zsigmond, str. Fermei nr.35A, loc.Gherla, jud. Cluj "- traseul liniei electrice subterane cu cablu de tip ACYAbY 3x240+ 120mmp pentru realizarea branșamentului electric trifazat

 

      Prin cererea înregistrată sub nr.944 din 28.01.2019  SC ELECTROPlus  SRL Cluj Napoca solicită aprobarea realizării lucrării " Alimentare cu energie electrică a Liceului Teoretic Kemeny Zsigmond, str. Fermei nr.35A, loc.Gherla, jud. Cluj " - pentru realizarea branșamentului electric trifazat având în vedere avizul tehnic de racordare nr.601018132118 din 04.10.2018.

      Prin avizul tehnic respectiv se aprobă racordarea la rețeaua electrică a Liceului  Teoretic Kemeny Zsigmond  cu condiția executării lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare astfel :"Din FR tip E -6 existentă realizare circuit trifazic subteran cu cablu tip ACYAbY 3x240+120 mmp, aprox 400m, până la o firidă  de rețea tip E-2.4 ce se va amplasa în limita de proprietate , cu acces din domeniul public.. Din firida de rețea tip E-2.4 nou montată realizare coloană trifazată cu cablu tip ACYAbY 3x240+120 mmp până la un BMPT–i care se va monta lângă firida de rețea, cu acces din domeniul public, prevăzut cu măsura semidirectă realizată cu reductori de curent 150/5A și loc pentru contor electronic trifazic, 1-10A, măsura  semidirectă. POR  Gherla va monta CET, 1-10A  prevăzut cu modul de telecitire și curbă de sarcină ".

    Având în vedere traseul liniei electrice subterane:Firida tip E-6 existentă pe str. Florilor intersecție cu str. Romana, str. Florilor , Alee situată între str. Florilor și str. Fermei, str. Fermei până la limita cu imobilul în care funcționează  Liceului Teoretic Kemeny Zsigmond, str. Fermei nr.35A   (Plan de situatie anexat )   s-au solicitat prin certificatul de Urbanism o serie de avize inclusiv hotărârea Consiliului Local Gherla.

    După executarea lucrărilor zonele afectate de acestea se vor readuce la forma inițială pe cheltuiala beneficiarului .

    Faţă de cele menţionate mai sus propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri.  

 

                         

                                                                                                      Întocmit,

                                                                                           Ing.Pop Simona Maria

------------------------------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA  NR.  __________/_____________

 

 

Privind aprobarea lucrării " Alimentare cu energie electrică a Liceului Teoretic Kemeny Zsigmond, str. Fermei nr.35A, loc.Gherla, jud. Cluj "- traseul liniei electrice subterane cu cablu de tip ACYAbY 3x240+ 120mmp pentru realizarea branșamentului electric trifazat

 

CONSILIUL  LOCAL  al  MUNICIPIULUI GHERLA, intrunit în şedinţă extraordinară de   lucru;

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind  aprobarea lucrării " Alimentare cu energie electrică a Liceului Teoretic Kemeny Zsigmond, str. Fermei nr.35A, loc.Gherla, jud. Cluj "- traseul liniei electrice subterane cu cablu de tip ACYAbY 3x240+ 120mmp pentru realizarea branșamentului electric trifazat " – proiect din iniţiativa autorităţii executive .

Examinînd Referatul cu nr. 1530/11.02.2019 întocmit de către  Direcția de  Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzînd avizele favorabile ale comisiilor  de specialitate ale Consiliului local;

Văzând prevederile Legii nr.3/09.01.2003 pentru aprobarea OG nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

In temeiul art. 36  alin. 2, lit. a și c,  art. 45, art.115 din Legea nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare:

                                                          H O T Ă R Ă Ș T E

                                                      

Art.1. - Se aprobă lucrarea" Alimentare cu energie electrică a Liceului Teoretic Kemeny Zsigmond, str. Fermei nr.35A, loc.Gherla, jud. Cluj " -  traseul liniei electrice subterane cu cablu de tip ACYAbY 3x240+ 120mmp pentru realizarea branșamentului electric trifazat conform planului de situație din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează autoritatea executivă, Liceul Teoretic Kemeny Zsigmond, str. Fermei nr.35A, loc.Gherla, jud. Cluj și proiectantul  SC ELECTROPlus  SRL Cluj Napoca str. Traian Vuia nr.152, jud. Cluj.

 

                                                  PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ

 

 

 

Nr. consilieri                    __                                                                CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                            __                                                                         SECRETAR

Nr.voturi pentru              __                                                                       MIHAI  ROTAR      

Nr. voturi împotrivă      ___

 

 

Vezi proiectul in format PDF

Înapoi la proiecte