Gherla.ro | Servicii publice subordonate

SERVICII PUBLICE SUBORDONATE


-- Compartimentul stare civila si eliberare certificate stare civila,
-- Compartimentul de evidenta a populatiei si eliberarea actelor de indentitate,permise de conducere,certificate de inmatriculare a autovehiculelor
-- Compartimentul informatic,analiza,sinteza,secretariat,relatii cu publicul

Prin acest serviciu se asigura întocmirea, pastrarea, evidenta si eliberarea, în sistem de ghiseu unic, a actelor de stare civila, cartilor de identitate, cartilor de alegator, listelor electorale permanente, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, precum si eliberarea pasapoartelor simple.

Coordonarea si controlul metodologic al serviciului public comunitar se asigura în mod unitar de Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor.

Are relatii de cooperare cu institutiile abilitate din domeniul ordinii publice, sigurantei si apararii nationale, conform legii.

Relatiile structurii: 
1. În cadrul Primariei:
a) Relatii ierarhice
- subordonat:viceprimarului
- coordonator secretar
- superior pentru: nu e cazul
b) relatii functionale: în exercitarea atributiilor ce îi revin colaboreaza cu celelalte servicii si compartimente din cadrul primariei
c) relatii de control: de natura controlului ierarhic curent operativ în cadrul compartimentului
d) relatii de reprezentare: în fata Consiliului local

2. În afara Primariei
a) cu autoritati si institutii publice - Politie,
b) cu persoane juridice care desfasoara activitate pe raza municipiului
c) cu cetatenii municipiului si din alte localitati

Atributii principale:
a) elibereaza, în sistem de ghiseu unic, certificatele de stare civila, cartile de identitate, cartile de alegator, pasapoartele simple, permisele de conducere si certificatele de înmatriculare a autovehiculelor;
b) înregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite în statutul civil, în domiciliul si resedinta persoanei, în conditiile legii;
c) întocmeste si pastreaza registrele de stare civila, în conditiile legii;
d) întocmeste, completeaza, rectifica, anuleaza sau reconstituie actele de stare civila, precum si orice mentiuni facute pe actele de stare civila si pe actele de identitate, în conditiile legii;
e) constituie, actualizeaza si administreaza Registrul local de evidenta a persoanei, care contine datele de identificare si de adresa ale cetatenilor având domiciliul în raza de competenta teritoriala a serviciului public comunitar local respectiv;
f) furnizeaza, în conditiile legii, datele de identificare si de adresa ale persoanei catre autoritatile si institutiile publice centrale, judetene si locale, agentii economici si catre cetateni;
g) întocmeste listele electorale permanente;
h) constata contraventiile si aplica sanctiuni, în conditiile legii;
i) primeste cererile si documentele necesare în vederea eliberarii pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor si le înainteaza, dupa caz, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor, respectiv serviciilor abilitate cu evidenta si producerea permiselor de conducere si a certificatelor de înmatriculare;
j) primeste pasapoartele simple, permisele de conducere si certificatele de înmatriculare a autovehiculelor, întocmite de serviciile publice comunitare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pe care le elibereaza solicitantilor;
k) tin registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate.

Alte atributii pe linie de stare civila: 
- Întocmeste acte pentru populatie si completarea registrelor de nasteri, decese si casatorii pentru evidente si arhiva, precum si eliberarea de copii sau duplicate pentru aceste documente si oficieri de casatorii; 
- primirea declaratiilor si actelor primare care stau la baza înregistrarii nasterii, înregistrarea dupa identificarea persoanelor si verificarea autenticitatii documentelor prezentate;
- completarea actelor de nastere în registrele de stare civila pentru nou nascuti;
- completarea certificatelor de nastere pentru actele de nastere înregistrate în registrele de stare civila pentru nou nascuti si eliberarea lor solicitantilor;
- îndosarierea declaratiilor de nastere în ordine cronologica si depunerea lor în arhiva de documente primare de stare civila;
- completarea actelor de nastere, ca urmare a înregistrarii sentintelor judecatoresti ramase definitive si irevocabile de adoptie ale copiilor si eliberarea certificatelor corespunzatoare;
- completarea comunicarilor de mentiuni pentru copii adoptati si transmiterea spre operare la primariile locurilor de nastere în termen de 10 zile; operarea respectivelor mentiuni în registrele pentru nascuti ale municipiului pentru copiii adoptati si nascuti în municipiu Gherla, transmiterea apoi spre operare si la exemplarul II aflat la Consiliul Judetean Cluj;
- completarea actelor de nastere pentru înregistrarea copilului gasit si eliberarea certificatelor de nastere corespunzatoare;
- completarea actelor de nastere ca urmare a sentintelor judecatoresti de înregistrare tardiva a nasterii, ramase definitive si irevocabile si eliberarea certificatelor de nastere corespunzatoare;
- completarea actelor de nastere ca urmare a aprobarii Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei - Serviciul Central de Stare Civila Bucuresti - a persoanelor a caror nastere s - a produs în strainatate si a fost înregistrata la autoritatea publica administrativ teritoriala de pe teritoriul statului respectiv si eliberarea certificatelor de nastere corespunzatoare;
- completarea si transmiterea lunara, la Directia Statistica Judeteana, a buletinelor statistice pentru nou nascuti;
- completarea si transmiterea lunara, la Directia de Munca si Protectie Sociala Cluj, a comunicarilor de modificari pentru copiii adoptati;
- atribuirea codurilor numerice personale pentru nou - nascuti, în municipiul Gherla, pe baza datelor înscrise în actul de nastere; 
- întocmirea opis - ului alfabetic, pentru nou - nascutii din municipiul Gherla înregistrati anual în registrele de stare civila;
- primirea si înregistrarea declaratiilor de casatorie date de catre soti în fata ofiterului de stare civila, procedarea la identificarea persoanelor si verificarea legalitatii documentelor necesare;
- programarea oficierii casatoriei conform legii 119/1999 si afisarea, în extras, conform legii 23/1999, a declaratiei de casatorie;
- încheierea casatoriei de catre ofiterul de stare civila conform programarii stabilite si semnate de catre ambii soti si ofiterul de stare civila, la sediul starii civile pe raza administrativ teritoriala unde îsi are domiciliul sau resedinta unul dintre viitorii soti;
- întocmirea actelor de casatorie în registrele de stare civila pentru casatorii, dupa luarea consimtamântului ambilor soti;
- eliberarea certificatului de casatorie în urma oficierii;
- completarea si transmiterea buletinelor statistice de casatorie la Directia Judeteana de Statistica Cluj :
- îndosarierea declaratiilor de casatorie, transcrierea în ordine cronologica si depunerea în arhiva de acte primare de stare civila 
- completarea si transmiterea comunicarilor de mentiuni de casatorie la primariile locurilor de nastere ale viitorilor soti, în termen de 10 zile de la oficierea casatoriei;
- primirea dosarelor cetatenilor ale caror acte s - au produs si înregistrat în strainatate pentru transcriere si transmiterea spre solutionare 
- completarea extraselor de pe actele de casatorie în cazul în care unul dintre soti este cetatean strain si transmiterea Politiei Judetului Cluj - Serviciul Pasapoarte precum si D.G.E.I.P. Bucuresti - Ministerul de Interne;
- eliberarea certificatelor de casatorie în cazuri de pierdere sau deteriorare dupa identificarea solicitantului;
- primirea si înregistrarea declaratiilor de deces procedând la identificarea declarantilor si verificând actele prezentate;
- completarea actelor de deces în registrele de stare civila pentru decedati în doua exemplare si eliberarea certificatelor de deces corespunzatoare declarantilor;
- eliberarea adeverintei de înhumare sau incinerare a cadavrului pe baza caruia urmeaza sa se faca înhumarea sau incinerarea;
- completarea si transmiterea lunara a borderoului cu buletinele decedatilor si datele de stare civila ale acestora
- completarea si transmiterea lunara a borderoului cu comunicarile de deces pentru copii decedati sub 14 ani, cu toate datele de stare civila ale acestora, 
- completarea si transmiterea lunara a borderoului cu livretele militare ale decedatilor cu obligatii militare la Centrul Militar Zonal Cluj;
- completarea actelor de deces ca urmare a sentintelor judecatoresti ramase definitive si irevocabile de moarte prezumata si eliberarea certificatelor de deces corespunzatoare;
- completarea actelor de deces ca urmare a aprobarii de transcriere a D.G.E.I.P. - Bucuresti pentru cetatenii romani decedati în strainatate si înregistrati la primariile din statele respective si eliberarea certificatelor de deces corespunzatoare;
- completarea si transmiterea în termen de 10 zile a comunicarilor de mentiuni pentru decedati la primariile locurilor de nastere ale acestora, respectiv casatorie, iar pentru decedatii nascuti, respectiv casatoriti în municipiul Gherla opereaza aceste mentiuni în registrele de nastere, respectiv casatorie, transmitându-le la exemplarul II spre operare; 
- completarea extrasului de pe actele de deces pentru cetatenii straini decedati si înregistrati în registrele de stare civila pentru decedati si transmiterea la Politia Judetului Cluj;
- completarea si transmiterea lunara a buletinelor statistice pentru decedati la Directia Judeteana de Statistica;
- înregistrarea, în registrele de stare civila pentru decedati, a cadavrelor neidentificate;
- operarea comunicarilor de identificare facute de Politie sau Parchet în registrele de stare civila pentru decedati întocmind mentiunile corespunzatoare si eliberarea certificatului de deces corespunzator;
- completarea opisului alfabetic anual privind decedatii înregistrati în registrele de deces;
- eliberarea certificatelor de deces în cazurile de pierdere sau deteriorare ale acestora la solicitarea cetatenilor pentru persoanele decedate si înregistrate în municipiul Gherla.
- eliberarea certificatelor de nastere în cazurile de pierdere sau deteriorare la solicitarea cetatenilor nascuti în municipiul Gherla;
- solicitarea prin corespondenta de la alte primar a certificatelor de nastere, casatorie sau deces ale persoanelor domiciliate în municipiul gherla;
- înscrierea declaratiilor de recunoastere ulterioara a copiilor si eliberarea certificatele de nastere corespunzatoare, în registrele de stare civila de nastere;

CONDUCERE

Sef de Serviciu: Caraba Rozsika

 

ADRESA

Strada Bobilna nr.2, Gherla, Romania

tel. 0040-0264-241926 /116,  fax. 0040-0264-241666 e-mail: primariagherla_spas@yahoo.com

- CENTRUL DE INGRIJIRI LA DOMICILIU

 

 

Înapoi