PROIECTELE DE HOTĂRÂRI


 ROMÂNIA                                                                            VIZAT

JUDEŢUL CLUJ                                                                PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA              NESELEAN IOAN

  NR. 14026/17.10.2018

REFERAT

 

Privind constatarea încetării unui mandat de consilier local

 

 

Prin cererea înregistrată sub nr.  13273/02.10.2018   domnul consilier local  Hiticaș Andrei Tiberiu aduce la cunoştinţa Consiliului Local faptul că demisionează din funcţia de consilier local .

Potrivit art. 9 alin. (2) lit.a)  din Legea 393/2004 unul dintre cazurile în care calitatea de consilier încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului este demisia adică cererea scrisă prin care o persoană renunţă la o funcţie.

Potrivit art. 9 alin.3) din legea mai sus citată încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către Consiliul Local printr-o hotărâre , la propunerea primarului , prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.

Fiind îndeplinite condiţiile legale pentru adoptarea unei astfel de hotărâri , ataşat depunem proiectul de hotărâre .

 

SECRETAR

MIHAI ROTAR

--------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

   H O T Ă R Â R E A   NR.

Privind constatarea încetării unui mandat de consilier local

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de consilier local – proiect din iniţiativa autorităţii executive ;

Examinând referatul cu nr. 14026/17.10.2018 întocmit de Secretarul Municipiului Gherla şi reţinând motivele de fapt şi de drept care conduc la adoptarea unei astfel de hotărâri;

Văzând  raportul comisiei de validare ;

Ţinând seama de prevederile art. 9 (2); (3); art.12 (1) şi (2) din legea nr.393/2004 ;

În temeiul art. 45 (1) din Legea 215 /2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare;

           

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. unic – Consiliul Local al Municipiului Gherla constată încetarea calităţii de consilier local al domnului HITICAȘ ANDREI TIBERIU , începând cu data de 02.10.2018 şi declară vacant locul de consilier în Consiliul local Gherla.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr.consilieri    18                     CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                   SECRETAR

Nr.voturi pentru                        ROTAR MIHAI

 


ROMÂNIA                                                                            VIZAT

JUDEŢUL CLUJ                                                                PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA             NESELEAN IOAN

  NR. 14028/17.10.2018

 

REFERAT

Privind validarea unui mandat de consilier local

 

Prin cererea înregistrată sub nr. 13273/02.10.2018 domnul consilier local HITICAȘ ANDREI TIBERIU  aduce la cunoștința Consiliului Local faptul că demisionează din funcția de consilier local .

Potrivit art. 9 alin. (2) lit.a)  din Legea 393/2004 unul dintre cazurile în care calitatea de consilier încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului este demisia adică cererea scrisă prin care o persoană renunță la o funcție.

Potrivit art. 9 alin.3) din legea mai sus citată încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către Consiliul Local printr-o hotărâre , la propunerea primarului , prin care se ia act de situația apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.

Având în vedere situația prin adresa nr. 13737/10.10.2018 am solicitat PMP Organizația Județeană Cluj să ne comunice numele următorului supleant de pe listele PMP in vederea validării acestuia .

          Prin adresa cu nr. 13916/15.10.2018 PMP Cluj ne aduce la cunoștință faptul că doamna Andreea-Alina Sabo este următoarea pe lista PMP pentru Consiliul Local Gherla, este membru PMP şi a fost desemnat de către PMP să preia mandatul de consilier local devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Hiticaș Andrei Tiberiu  ;

            Supunem spre analiză şi validare mandatul doamnei Andreea-Alina Sabo în funcția de consilier local al Municipiului Gherla.

 

SECRETAR

ROTAR MIHAI

 

--------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A   nr.  

Privind validarea unui unui mandat de consilier local

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local – proiect din iniţiativa autorităţii executive ;

Ţinând seama de prevederile HCL nr.  /_______ privind constatarea încetării unui mandat de consilier  local  şi de actul PMP – Filiala Județeană Cluj nr. 13916/15.10.2018 prin care se comunică Consiliului Local Gherla numele şi prenumele următorului suplenat pe lista consilierilor locali ai PMP, aleşi la alegerile locale din data de 6 iunie 2016 ;

Văzând procesul verbal al comisiei de validare ;

În temeiul art. 31(3) şi  art. 45 (1) din Legea 215 /2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare;

           

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art. 1 –Se validează mandatul de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Gherla a doamnei  Andreea-Alina Sabo , membru PMP ca urmare a demisiei din această funcţie a domnului  Hiticaș Andrei Tiberiu - membru PMP

 

Art. 2 – Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la adoptare sau în cazul absenţilor de la şedinţă, de la comunicare.

 

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului Municipiului Gherla.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr.consilieri    18                      CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                   SECRETAR

Nr.voturi pentru                          ROTAR MIHAI

---------------

 


                                                                                                                                 APROBAT

                                                                                                                          PRIMAR

                                                                                                                  Ioan NESELEAN

 

REFERAT,

privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a

Serviciului Public de Poliție Locală a municipiului Gherla

 

 

Având în vedere prevederile:

 •  Legii 155/2010 –Legea Poliției Locale;
 •  H.G.1332/2010 - Regulamentul cadru de organizare si funcționare a Poliței Locale, 

            - Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          -  Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, modificată şi completată;

          -  Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

            În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) , alin. (6) litera a) şi art. 45 alin. (1), art. 115, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;

Având în vedere cele expuse, în vederea realizării obiectivului de creștere a calității serviciului de ordine publică în beneficiul cetățenilor municipiului Gherla și pentru buna funcționare a Serviciului Public de Poliție Locală, precum și avizul favorabil al Comisiei de Ordine Publică, propun spre aprobare inițierea unui proiect de hotărâre privind adoptarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Poliție Locala a municipiului Gherla.

 

Față de cele prezentate, vă rog domnule primar dispuneți.

 

ȘEFUL SERVICIULUI POLIȚIA LOCALĂ

Ioan GEORGIU

------------------

ROMÂNIA

    JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

  CONSILIUL LOCAL 

                                         

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare a

 Serviciului Public de Poliție Locala a municipiului Gherla

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

            Văzând referatul Șefului Serviciului de Poliție Locală din cadrul Aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gherla nr. /18.10.2018 prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Serviciului Poliție Locală a municipiului Gherla;

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla; 

            În baza prevederilor:

 • Legea nr.155/12.07.2010 a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G.nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
 • Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, modificată şi completată;
 • Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

            În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), alin. (6) litera a) şi art. 45 alin. (1), art. 115, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

            Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Poliție Locală a municipiului Gherla  cu anexele 1-3,  care fac parte integrată ;

            Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Gherla prin Serviciul Public de Poliție Locală.

            Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu cei în drept prin grija secretarului municipiului Gherla.

 

Inițiator:

Autoritatea executivă

Anexa - Regulamentul de Organizare și Funcționare

Anexele 1-3 la Regulament

 


                                                                                                                                     PRIMAR

                                                                                                                  Ioan NESELEAN

 

 

 

REFERAT,

privind Încheierea Protocolului de Cooperare între

 Inspectoratul de Poliție Județean Cluj - Poliția Municipiului Gherla și

Municipiul Gherla – Serviciul Public de Poliție Locală Gherla

 

           

În conformitate cu prevederile:

 

 •  art. 2 alin.(3) din Legea nr.155/2010 a poliției locale în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, poliția locală cooperează cu unitățile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliției Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliției de Frontieră Române și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale și colaborează cu organizații neguvernamentale, precum și cu persoane fizice și juridice, în condițiile legii.
 •  
 • art. 2 alin (5) Legea nr.155/2010 a poliției locale, poliția locală poate încheia cu alte autorități și instituții publice protocoale de cooperare având ca obiect detalierea modalităților prin care, în limitele competențelor legale ale fiecărei structuri, acestea își oferă sprijin în îndeplinirea activităților sau a misiunilor specifice.

 

Având în vedere cele expuse, în vederea realizării obiectivului de creștere a calității serviciului de ordine publică în beneficiul cetățenilor municipiului Gherla, propun spre aprobare inițierea unui Proiect de Hotărâre privind încheierea Protocolului de Cooperare între  Inspectoratul de Poliție Județean Cluj - Poliția Municipiului Gherla și Municipiul Gherla – Serviciul Public de Poliție Locală Gherla,

 

Față de cele prezentate, vă rog domnule primar dispuneți.

 

ȘEFUL SERVICIULUI POLIȚIA LOCALĂ

Ioan GEORGIU

----------------------

ROMÂNIA

    JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

  CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind Încheierea Protocolului de Cooperare între

 Inspectoratul de Poliție Județean Cluj - Poliția Municipiului Gherla și

Municipiul Gherla – Serviciul Public de Poliție Locală Gherla

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

            Văzând referatul Șefului Serviciului de Poliție Locală din cadrul Aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gherla nr. /11.10.2018 prin care se propune  încheierea Protocolului de Cooperare între  Inspectoratul de Poliție Județean Cluj - Poliția Municipiului Gherla și Municipiul Gherla – Serviciul Public de Poliție Locală Gherla;

            În baza prevederilor:

 • Legea nr.155/12.07.2010 a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G.nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla. 

            În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) și e), alin.(6) lit.a), art.45 alin.(1) si art.115 lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

            Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de Cooperare între Inspectoratul de Poliție Județean Cluj - Poliția Municipiului Gherla și Municipiul Gherla – Serviciul Public de Poliție Locală Gherla.

            Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla și personanele menționate  să semneze Protocolul de Cooperare.

            Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Gherla prin Serviciul Poliţia Locală.

 

Inițiator:

Autoritatea executivă

 

 


ROMÂNIA                                                                                        VIZAT PRIMAR,

JUDEŢUL CLUJ                                                                              NESELEAN IOAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                             

NR. 14158/ 18.10.2018

 

                                                             REFERAT

privind reglementarea situației juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă și canalizare a Municipiului Gherla și concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A.

 

 

Analizând adresa nr.3735/09.03.2018 întocmită de Serviciul Urbanism, prin care s-a înaintat Raportul de expertiză tehnică pentru obiectivul de investiții ”Extindere canal menajer cartier Candia și str.Sf.Anton din Municipiul Gherla” către Serviciul Financiar-Contabil, Raportul de expertiză tehnică propriu-zis și Procesul verbal de recepție nr.3680/08.03.2018, propun:

 

 • Emiterea unei Hotărari de către Consiliul Local al Municipiului Gherla prin care se aprobă includerea următoarelor elemente de infrastructură de canalizare în domeniul public al Municipiului Gherla și realizarea demersurilor în vederea concesionării acestora către Compania de Apă Someș S.A.

 

COD

CLAS.

DENUMIREA BUNURILOR

LOCALITATE

NR.

INV.

DATA

INTRARII

VALOARE INVENTAR

SURSA DE FINANTARE

1.8.7.

RETEA CANAL MENAJER

CARTIERUL CANDIA

 

 

GHERLA

1682

8-Mar-2018

438075,78

Bugetul local

1.8.7.

RETEA CANAL MENAJER STR.SF.ANTON

 

 

GHERLA

1683

8-Mar-2018

43463,94

Bugetul local

TOTAL

 

 

 

 

481539,72

 

 

ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL,

FARCAȘ NICUȘOR

 -------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDETUL  CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. ____/ 25.10.2018

privind trecerea în domeniul public al Municipiului Gherla și delegarea gestiunii

serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apa Someș S.A. Cluj

 

Consiliul Local  al Municipiului Gherla întrunit în şedinţă ordinara la data de 25.10.2018

Având în vedere:

 • Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
 • Raportul de specialitate nr.14158/18.10.2018 întocmit de Serviciul Financiar-Contabil din cadrul Primăriei Municipiului Gherla;
 • Avizele comisiilor de specialitate;
 • Prevederile  art. 3 și 8  din Legea 213/1998 privind bunurile proprietatea publică cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile art. 11 alin 2 și ale art. 36 alin 2 litera c și alin 6 litera a, pct 14, art. 36 alin 7 litera c, și art. 119, 120, 123 din  Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale  art. 10 și art. 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale art. 17, art. 18 alin 2, articolele 21-24 și art 42 alin 1  din  Legea  nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
 • Avand în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare semnat între Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Someș-Tisa, al cărei membru este Municipiul Gherla și Compania de Apă S.A.;
 • Avand în vedere prevederile art. 59 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 , privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1 – Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Gherla a elementelor de patrimoniu public reprezentând infrastructura de alimentare cu apă/canalizare – ”Extindere canal menajer cartier Candia și str. Sf.Anton din Muncipiul Gherla”, executate din bugetul local, conform Anexei nr.1 și 2 la prezenta hotărâre.

 

Art. 2 – Se aprobă  delegarea de  gestiune a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, aflate în anexa 1,  proprietatea Municipiului Gherla, județul Cluj, către Compania de Apă Somes S.A.

 

Art. 3 -Se  împuternicește Asociația  Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, prin reprezentantul său legal să semneze în numele și pentru Municipiul Gherla, județul Cluj, actul aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare, încheiat cu Compania de Apa Somes S.A., care va avea ca obiect bunurile prevazute în anexa 1, parte integrantă a acestei hotărâri.

 

Art. 4-  Durata concesiunii acestor bunuri către Compania de Apă Someș S.A. este pe durata existenței Contractului  de delegare a gestiunii serviciului  de alimentare cu apă/canalizare, semnat între Asociatia  Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, al cărei membru este Municipiul Gherla, judetul Cluj și Compania de Apă Somes S.A.

 

Art. 5- La data adoptării prezentei hotărâri, își încetează valabilitatea HCL nr.16/29.03.2018.

 

Art. 6-  Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarului Municipiului Gherla, județul Cluj și Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa.

 

Art. 7 – Prezenta hotărâre se comunică cu :

-Instituția Prefectului Judetului Cluj;

-Primarul Municipiului Gherla;

-Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa;

-Dosar de hotărâri ședintă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

       Nr. consilieri                     19                                                                        CONTRASEMNEAZĂ

       Prezenţi                                                                                                                 SECRETAR

       Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                            Rotar Mihai

       Nr.voturi ”Contra”

---------------------------------

Anexa1

Anexa2

                                                 


Serviciu lFinanciar

Nr.14134/18.10.2018                                                              VIZAT PRIMAR

 

REFERAT

Privind abrobarea contului de executiela 30.09.2018 a bugetului local

 

Conform art 49 alin  (12)din din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale „În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

    a) să nu înregistreze plăţi restante;

    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.”

Ca urmare propun :

 • aprobarea contului de executie a bugetului local, al bugetului activitatilor autofinantate, la 30.09.2018 conform anexelor 1.2.3 si 4;

 

  INTOCMIT

                                            Sef serviciu

Nicusor Farcas

-----------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                       PROIECT

                          HOTARAREA NR .       /25.10.2018

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al

Municipiului Gherla la 30.09.2018

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 30.09.2018 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinand referatul Serviciului buget, contabilitate, impozite si taxe locale nr.14134/18.10.2018  si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Tinand cont de prevederile  art.49 din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                      HOTARASTE:

 

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 30.09.2018 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 34,100,285.00 lei,; iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de 18,317,860 lei,  conform anexelor 1si 2 la prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al activităţilor autofinanţate la 30.09.2018,  inregistrând la partea de venituri încasări in  suma de 11,384,875.00 lei, iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de     10,751,305 lei conform anexelor  3 si 4 la prezenta hotărâre.

Art.3 : Se aproba situaţiile financiare a Municipiului Gherla si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si al activităţilor autofinanţate, la 30.09.2018 ;

Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarâri.

 

                                   

                                       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                              

Nr. consilieri :                  19                                                                    CONTRASEMNEAZA

Nr. consilieri prezenti :                                                                               SECRETAR,

Nr. voturi « pentru » :                                                                             MIHAI ROTAR

-----------------

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4


MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr 13318 din 03.10.2018                                                                               VIZAT PRIMAR

 

REFERAT

 

Privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Gherla pe anul 2018

 

            Avand in vedere cererea nr. 12508/14.09.2018 a Spitalului Municipal Gherla privind alocarea unor sume de bani pentru decontarea cheltuielilor cu gazele naturale si energia electrica si analizand executia bugetara a bugetului local al municipiului Gherla la data de 30.09.2018propun efectuarea unei rectificari a partii de cheltuieli a bugetului local prin virare de credite intre capitolele bugetare astfel:

cap.

            510103100130            -  15 mii lei

            541000200530            -   5 mii lei

            6703062002                -  10 mii lei

            68505010                    -170 mii lei

            66060151                    200 mii lei

            Atfel bugetul local al municipiului Gherla nu se modifica ca si valoare totala a cheltuielilor ci sufera modificari doar unele capitole bugetare, asigurandu-se in acest fel alocarea sumei de 200 mii lei spitalului municipal Gherla pentru acoperirea cheltuielilor cu utilitatile. Capitolele de la care s-au retras sume nu sunt afectate de aceste retrageri aceste sume sunt excedentare functionarii in bune conditii in anul 2018.

 

INTOCMIT:

Sef serviciu 

            Nicusor Farcas

--------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 25.10.2018

privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinara de lucru ;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr. 14132/18.10.2018 şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art. 49 a  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă    bugetul local  de venituri si cheltuieli pe anul 2018  care   la partea de venituri înregistrează suma de   26.912,84 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 40.699,30 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 25.958,00 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 14.741,30 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2018 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2018  care inregistreză  la partea de venituri suma de 17807.39 mii lei si la partea de  cheltuieli  suma de 18325.85  mii lei conform anexei nr.4.

Art.4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Nr.consilieri:               19                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                    MIHAI ROTAR

-----------

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4


MUNICIPIUL GHERLA                                                                              VIZAT PRIMAR

SEVICIUL FINANCIAR CONTABIL                                                           Neselean Ioan

Nr. 12852 din 21.09.2018

 

REFERAT

Privind:
aprobarea organizării evenimentului «Nunta de Aur»

 

Viaţa cultural-socială a municipiului Gherla se îmbogăţeşte an de an prin marcarea unor manifestări diverse. Şi anul acesta municipalitatea organizează evenimentul «Nunta de Aur» un eveniment emoţionant la care sunt invitate să ia parte cuplurile din municipiul Gherla care au împlinit 50 de ani de căsnicie neântreruptă sau urmează să-i împlinească pe parcursul anului.

Având în vedere că acest eveniment din viaţa unei familii reprezintă un lucru deosebit de care nu toţi au şansa de a se bucura, considerăm ca o datorie morală să sărbătorim persoanele vârstnice care au trăit, au muncit şi şi-au întemeiat o familie în municipiul Gherla, dovedindu-le prin aceasta respectul pe care îl avem pentru ei şi pe care îl merită din plin.

În vremurile tumultoase pe care le parcurgem, noţiunea de familie şi-a pierdut din însemnatatea sa, din respectul ce trebuie să şi-l poarte cei doi soţi. Societatea evoluează

prin familie iar respectul şi încrederea sunt doua repere esenţiale rezistării în timp a familiei.

Aşa cum statul Roman ocroteşte căsătoria şi familia, Primăria Municipiului Gherla ca drept recunoştinţa şi respect pentru familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au reuşit să treacă peste toate încercările şi obstacolele vieţii, organizeaza acest eveniment in data de 08.11.2018 printr-o masa festiva si inmanarea unor diplome pentru aceste familii.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215 din 23

aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, propun elaborarea unei hotărâri pentru aprobarea organizării evenimentului «Nunta de Aur» prin acordarea unor diplome de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie si organizarea unei mese festive.

De asemenea se propune aprobarea alocarii sumei de 20 000lei din bugetul local pentru organizarea acestui eveniment.

 

 

SEF SERVICIU

FARCAS NICUSOR

--------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

                                      HOTĂRÂREA NR.    din  27.09.2018

privind aprobarea organizarii evenimentului « Nunta de Aur »

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea organizarii evenimentului « Nunta de Aur »

Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr.12852/21.09.2018 şi văzând avizele favorabile   ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art.20 lit. (i) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                  HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 : Se aproba alocarea sumei de 20000 lei din bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor privind organizarea si desfasurarea evenimentului « Nunta de Aur » in data de 08.11.2018.   

Art.2: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr.consilieri:               -                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi: -                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:      -                                                                                  Rotar Mihai

 


ROMAMIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR.  12872/  din  21.09.2018

 

 

ANUNT

privind adoptarea unor hotărâri de consiliu local

care vor fi dezbătute in cadrul ședinței ordinare din data de 27.09.2018

 

 

Primarul Municipiului Gherla , în temeiul legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și a art.45 alin.6 din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare , aduce la cunoștința publicului  următoarele proiecte de hotărâre :

 

1.Referat şi proiect de hotărâre  privind HCL 37/2011 referitoare la Componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

2.Referat şi proiect de hotărâre  privind împuternicirea primarului să semneze vănzarea unui imobil

3.Referat şi proiect de hotărâre  privind aprobarea organizarii evenimentului « Nunta de Aur »

4.Referat şi proiect de hotărâre  privind desemnarea unor membrii  în  Consiliul de Administraţie  al Spitalului Municipal Gherla

5.Referat şi proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

6.Referat şi proiect de hotărâre  privind aprobarea dării în folosință gratuită a unei părți din imobilul situat în Gherla, str. Mihai Viteazul, nr.1, Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj

 

 

Orice persoană interesată , precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectele de hotărâre sus-menționate, la registratura Primăriei Municipiului Gherla , respectiv în intervalul 21.09.2018-26.09.2018

Proiectele de HCL, însoțite de referatele de specialitate , poate fi studiat începând cu data de 21.08.2018 , la avizierul Primăriei Municipiului Gherla sau poate fi obținut, în copie , pe bază de cerere adresata Serviciului Administrație Publică Locală.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectele de hotărâri susmenționate va fi  in data de 27.09.2018

 

 

                             PRIMAR                                              SECRETAR

                   NESELEAN IOAN                                      ROTAR MIHAI

 

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR

BALINT ADRIANA

 


           

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

SERVICIUL POLITIA LOCALA

405300-Gherla, Judeţul Cluj, str. Bobâlna, nr. 2

Tel: 0264-241926; 0264-241775; Tel.Fax:0264-241666 

Nr.  8574 din 18.06.2018                             Web: www.gherla.ro

 

                                                                                                                        APROBAT

                                                                                                                          PRIMAR

                                                                                                                  Ioan NESELEAN

 

 

 

REFERAT,

privind propunerea de inițiere a unui proiect de hotărâre pentru aprobarea

acordării normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliția Locală, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Gherla în condițiile prevăzute de art. 35 ˄1 din Legea155/2010, republicată, coroborate cu prevederile Hotărârii nr.171/2015 si O.U.G. nr. 26/2004

 

            În conformitate cu prevederile:

Art.  35^1 din Legea nr.155/12.07.2010 a poliției locale - Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda în limita bugetului aprobat, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană personalului poliţiei locale conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 1 din H.G.nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale - Prevederile prezentului regulament-cadru reglementează modul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale şi se aplică personalului poliţiei locale organizate în conformitate cu dispoziţiile Legii poliţiei locale nr. 155/2010;

Art. 1, 2  alin. 1 ,2 si  3 lit. a , c și art. 6 din Hotărârea nr. 171/2015, privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 -   Personalul poliţiei locale încadrat potrivit dispoziţiilor art. 14 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poate beneficia de hrană gratuită, pe timp de pace, în baza normei de hrană zilnică stabilită conform prezentei metodologii.

          ART. 2

    (1) Consiliul local poate aproba, prin hotărâre, acordarea normei de hrană pentru personalul poliţiei locale, în limita bugetului aprobat, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei hotărâri.

    (2) În înţelesul prezentei hotărâri, norma de hrană reprezintă alocaţia de hrană zilnică de care beneficiază personalul poliţiei locale în activitate, în limita plafoanelor calorice.

    (3) Normele de hrană zilnice pentru personalul poliţiei locale sunt următoarele:

    a) norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliţiei locale în activitate prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 155/2010, republicată, cu completările ulterioare, şi personalul de conducere;

    c) norma nr. 12 "B", potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, normă suplimentară pentru personalul poliţiei locale în activitate care lucrează în ture sau schimburi.

          ART. 6

     Alocaţia valorică a normei de hrană, precum şi actualizarea acesteia conform legii se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 • Anexa nr. 1, din O.U.G.nr.26/1994, privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională,ordine publică și siguranță națională;

         În conformitate cu prevederile   art.  1 din Ordinul Nr. 776/2015,  pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale

 •   În prezent contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană, stabilită în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, este:
 • norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 32 lei/zi;
 • norma nr. 12 "B", potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 5 lei/zi.

Potrivit dispozițiilor  art.36, al. 1 , al.(6), lit. ”a“, pct.7, și art. 45 alin (2) , art.61 si art.115  din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001,  republicată, cu modificările și competările ulterioare;

Având în vedere textele legale mai sus arătate, propun spre aprobare inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului local pentru aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliția Locală, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Gherla, potrivit dispozițiilor  art.1,  2 alin. 1 si 3 lit. a, și c din Hotărârea nr. 171/2015, privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 si conform prevederilor  O.U.G.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.

Față de cele prezentate, vă rog domnule primar dispuneți.

 

ȘEFUL SERVICIULUI POLIȚIA LOCALĂ

Ioan GEORGIU

-----------------

ROMÂNIA

    JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

  CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană personalului din

cadrul  Serviciului de Poliție Locală din cadrul Aparatului de specialitate

al Primarului  municipiului Gherla

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

            Văzând referatul Șefului Serviciului de Poliție Locală din cadrul Aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gherla nr. 8574/18.06.2018 prin care se propune aprobarea regulamentului de acordare a normei de hrană pentru personalul Serviciului Poliţiei Locale Gherla;

            În temeiul art. 14 din Legea nr. 319/2006 – a securităţii şi sănătăţii în muncă care reglementează faptul că: „alimentaţia de protecţie se acordă în mod obligatoriu şi  gratuit de către angajatori, persoanelor care lucrează în condiţii de muncă ce impun acest lucru”, coroborat cu art. 35, lit. b) din Legea  Poliţiei Locale nr. 155/2010, care încadrează activitatea Poliţiei Locale în condiţii deosebite şi speciale de muncă;

            În baza prevederilor:

 • Legea nr.155/12.07.2010 a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G.nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
 • O.U.G. 65/2014, pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Hotărârea nr. 171/2015, privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010;
 • O.U.G.nr.26/1994, privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională cu aplicarea art.1 din Ordinul  nr.776/2015, pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale.

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla. 

            În temeiul art. 36 alin. (2) lit.a) si alin.(3) lit.b) , art.45 alin.(1) si art.115  lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

            Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a normei de hrană personalului Serviciului de Poliţie Locală din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla.

            Art. 2. Finanţarea sumelor necesare suportării normei de hrană stabilită la art. 1 se acordă  în limita bugetului aprobat.

            Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Gherla prin Serviciul RUNOS și Serviciul Poliţia Locală.

 

Inițiator: Primar

Ioan Neselean

 

---------

                                                                                                            Anexa la HCL           /2018

REGULAMENT

de acordare a normei de hrană personalului Poliției

Locale Gherla

 

CAPITOLUL I – SCOPUL

            Art. 1  În aplicarea dispozițiilor art.35^1 din Legea Poliției locale nr.155/2010(r) cu modificările și completările ulterioare, a  prevederilor H.G. nr. 171/2015, privind stabilirea metodologiei și regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^ 1, alin. 1 din Legea Poliției locale se stabilesc condițiile de acordare a normei de hrană, precum și valoarea financiară a acesteia de care beneficiază fiecare categorie de personal angajat la nivelul Poliției Locale Gherla.

 

CAPITOLUL II – DISPOZIȚII GENERALE

            Art. 2 (1) Personalul Poliției Locale Gherla, încadrat potrivit art. 14 din Legea nr. 155/2010 (r) cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de hrană gratuită, pe timp de pace, în baza normei de hrană zilnică, conform prezentului regulament.

            (2) În înțelesul prezentului regulament, norma de hrană reprezintă alocația de hrană zilnică de care beneficiază personalul poliției locale în activitate, în limita plafoanelor calorice.

            Art. 3 Acordarea normei de hrană, se face în limita plafoanelor calorice zilnice diferențiate, pe categorii, în concordanță cu nevoile nutritive ale personalului  Poliției Locale, raportat la eforturile depuse în procesul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, condițiilor de mediu și altor factori specifici.

            Art. 4 Norma de hrană se acordă în bani, respectiv alocație valorică zilnică, ce reprezintă valoarea financiară a normei de hrană.

            Art. 5 Personalul prevăzut la art. 2 beneficiază de valoarea financiară neimpozabila a normei de hrana la care are dreptul.

            Art. 6 Valoarea financiară lunară a normei de hrană se calculează prin înmulțirea valorii financiare zilnice a normei de hrană cu numărul de zile calendaristice din luna respective și nu poate depăși valoarea stabilită și actualizată, potrivit legii, prin ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

            Art. 7 La nivelul Poliției Locale Gherla, normele de hrana zilnice sunt următoarele:

 1. norma nr. 6, potrivit anexei nr.1 la O.G. 26/1994, republicată cu  modificările

și completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliției locale în activitate prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. a din Legea nr. 155/2010, republicată cu completările ulterioare;

 1. norma nr. 12 B, potrivit anexei nr.1 la O.G. 26/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliției locale în activitate prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. a din Legea nr. 155/2010, republicată cu completările ulterioare, care lucrează în ture sau schimburi.

            Art. 8 La nivelul Poliției Locale Gherla, normele de hrană zilnice sunt următoarele:        

     Norma de hrană total calorii om/zi, categorii de persoane, valoare financiară/zi

     Norma  6 – 5010 calorii/om, personal prevăzut la art. 7, lit. a) din Regulament;

     Norma  12 B – 660 calorii/om, persoană care lucrează în ture/schimburi.

 

CAPITOLUL III – MODALITATEA CONCRETĂ DE ACORDARE

            Art. 9 (1) La nivelul Poliției Locale Gherla, personalul angajat beneficiază de valoarea financiară a normei de hrană zilnice,  în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat anual  prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Gherla, în condițiile art. 8 din prezentul Regulament.

            (2) Valoarea financiară nominală zilnică a normelor de  hrană este cea stabilită conform art. 8 din prezentul Regulament, actualizată în raport cu legislația în vigoare.

            (3) Valoarea financiară nominală zilnică a normelor de hrana nu se acorda  în următoarele situații:

            - concediu fără plată;

            - concediu de studii;

            - raportul de serviciu/muncă este suspendat în condițiile legii;

            - raportul de serviciu/muncă a încetat.

            Art. 10 (1) Alocarea sau scoaterea de la drepturile de hrană, precum și stabilirea normelor de hrană care se acordă se va face nominal, pentru fiecare categorie de personal prevăzut în prezentul Regulament.

            (2) Alocarea/scoatere de la drepturile de hrană se efectuează pe baza unuia din următoarele documente:

            a) Decizia de numire în funcția publică/ contractuală, de încetare sau suspendare a raportului de serviciu/muncă;

            b) Decizia de mutare temporară/ definitivă în alt compartiment al instituției;

            c) Decizia de transfer în altă instituție/ autoritate publică;

            (3) Drepturile de hrană nu se acordă în toate situațiile în care se acordă diurnă de delegare.

            (4) De prevederile prezentului Regulament beneficiază și personalul încadrat pe o perioadă determinată pe posturile devenite temporar vacante, ca urmare a suspendării, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu ale personalului poliției locale.

            Art. 11 Calculul cuantumului lunar al valorii financiare a normelor de hrană datorate fiecărei categorii de personal, se face de către persoana cu atribuții pe salarizare din cadrul Biroului Financiar-contabilitate, pe baza pontajului.

 

 

CAPITOLUL IV – ALTE PREVEDERI

 

            Art. 12 În limita fondului de salarii repartizat, sumele necesare aplicării prezentului Regulament se include în bugetul de venituri și cheltuieli, care se aprobă anual de către Consiliul Local al municipiului Gherla.


 

MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr 12770.20.09.2018                                                                               VIZAT PRIMAR

 

REFERAT

 

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2018

 

 

          Ca urmare a rectificarii bugetului de stat pe anul 2018 conform Anexei nr. 6 din O.G. nr. 78/05.09.2018 au fost repartizate sume pentru bugetele locale ale comunelor , oraselor si municipiilor.

          Prin adresa DGRFP CLUJ-NAPOCA nr. 2259/11.09.2018 au fost transmise influientele sumelor programate in anul 2018 pentru municipiul Gherla astfel:

 • Alocari directe din impozitul pe venit incasat- indicator   040201      -264 mii lei
 • Sume din cota de 17.5% din impozitul pe venit-indicator 040204     148 mii lei
 • Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata-indicator     110206      684 mii lei

Avand in vedere aceste prevederi legale se impune rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2018 prin includerea acestor sume in buget.

Astfel bugetul local al municipiului Gherla pe anul 2018 va inregistra la partea de venituri suma de 26 752.84 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de 40 539.30 mii lei, sectiunea de functionare este in suma de 25 798 mii lei, iar sectiunea de dezvoltare este in suma de 14 741.3 mii lei

Lista de investitii se modifica prin includerea obiectivului “Spalator profesional pentru bucatarie”la Gradinita Casuta Fermecata cu o valoare de 16 mii lei

Tinand cont de prevederile 49 a Legii 273/2006 privind finantele publice locale, fiind indeplinite conditiile legale propun aprobarea acestei rectificari in cadrul sedintei ordinare .

 

INTOCMIT:

Sef serviciu 

            Nicusor Farcas

 

--------------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 27.09.2018

privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr. 12770/20.09.2018 şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art. 49 a  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă    bugetul local  de venituri si cheltuieli pe anul 2018  care   la partea de venituri înregistrează suma de   26.752,84 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 40.539,30 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 25.798,00 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 14.741,30 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2018 conform anexei nr.3.

Art.3 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

 

Nr.consilieri:               19                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                    MIHAI ROTAR

-----------

Vezi

anexa 1

anexa 2

anexa 3


ROMANIA

JUDETUL CLUJ                                                                                         VIZAT

MUNICIPIUL GHERLA                                                                          PRIMAR

CONSILIUL LOCAL                                                                        NESELEAN IOAN

12671/19.09.2018 

 

REFERAT

Privind împuternicirea primarului să semneze vănzarea unui imobil

 

            Avand in vedere solicitarea d-nei Goron Nicoleta Gabriela pentru vanzarea imobilului situatin loc. Gherla, str. Dragos Voda, nr. 2, ap. 5 in temeiul Legii 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, Hotararea Guvernului 20/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare si a Dispozitiei Primarului Municipiului Gherla nr. 1448/22.12.2017, comisia de vanzare a locuintelor inchiriate in temeiul Legii 112/1995, dupa ce a analizat toate documentele puse la dispozitie de solicitant si a celor din arhiva proprie, a hotarat vanzarea respectivului imobil, asa cum reiese din Comunicarea nr. 8460/15.06.2018.

Astfel ca d-na Goron Nicoleta Gabriela poate achizitiona imobilul din loc. Gherla, str. Dragos Voda, nr. 2, ap. 5, format din casa in suprafata de 26,77 mp si teren intravilan in suprafata de 51 mp, la pretul stabilit in Raportul de evaluare a proprietatii imobiliare de tip teren si casa de 26400 lei, conform art. 9 din Legea 112/1995 in rate egale pentru o perioada de 5 ani dupa plata unui avans de 30% din valoare.

            Precizam ca d-na Goron Nicoleta Gabriela se afla sub contract de inchiriere inca din anul 1987 asa cumreiese din Contractul de inchiriere nr. 1077/20.02.1987 incheiat cu I.G.C.L. Gherla, inchiriere care a continuat pana azi asa cum rezulta din Contractul de inchiriere nr. 14744/21.12.2017 incheiat cu Municipiul Gherla.

Prin HCL nr. 121/20.11.2008 Consiliul Local al Municipiului Gherla hotaraste dizolvarea si lichidarea RAGCL Gherla (fosta IGCL Gherla), prin vanzare de active, fiind imputernicita pentru aceste demersuri Autoritatea Executiva.

Comisia de vanzare a locuintelor inchiriate in temeiul Legii 112/1995 solicita Autoritatii Executive sa continuie demersurile necesare vanzarii in conditiile legii a imobilului mai sus amintit, propunand Consiliului Local al Municipiului Gherla mandatarea Primarului Municipiului Gherla, dl Ioan Neselean sa semneze toate actele necesare precum si contractul de vanzare.

Avand in vedere cele de mai sus supunem aprobarii Consiliului Local a Municipiului Gherla proiectul de hotararae privind aprobarea vanzarii imobilului situat in loc. Gherla,

str. Dragos Voda, nr. 2, ap. 5 in temeiul Legii 112/1995.

 

 

ȘEF BIROU IMPOZITE SI TAXE

MĂHĂLEAN HORAȚIU

--------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA  NR.          din

Privind împuternicirea primarului să semneze vănzarea unui imobil

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea vanzarii imobilului situat in loc. Gherla, str. Dragos Voda, nr. 2, ap. 5 in temeiul Legii 112/1995 din initiativa executivului;

            Examinand referatul de specialitate nr.12671/19.09.2018  intocmit de Comisia de vanzare a locuintelor inchiriate in temeiul Legii 112/1995 cu modificarile si complectarile ulterioare numita prin Dispozitia Primarului Mun. Gherla nr. 1448 din 22.12.2017;

            Avand in vedere comunicarea 8460/15.06.2018 a Comisiei de vanzare a locuintelor inchiriate in temeiul Legii 112/1995 precum si raportu de evaluare a imobilului mai sus amintit, agreata de Comisia de vanzare a locuintelor inchiriate in temeiul Legii 112/1995 si stabilita intr-un Raport de evaluare a proprietatii imobiliare de tip teren si casa inregistrat sub numarul 6879/14.05.2018;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (5), lit. b şi art. 45, alin. (3), art. 123, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, dl. Neselean Ioan, sa semneze contractul de vanzare-cumparare în formă autentică  a imobilului  situat in Municipiul Gherla, str. Dragos Voda, nr. 2, ap. 5 in suprafata de 26,77 mp si a terenului aferent in suprafață de 51 mp la prețul stabilit de către comisia  de vânzare a locuințelor închiriate in temeiul Legii 112/1995 cu modificările si completările ulterioare numita prin Dispozitia Primarului Mun. Gherla nr. 1448 din 22.12.2017, în baza raportului de evaluare a proprietății imobiliare de tip teren si casa, inregistrat la Primaria Municipiului Gherla sub nr. 6879/14.05.2018.

Taxele cu inscrierea in C.F. cad in sarcina cumpărătorului Goron Nicoleta Gabriela , Consiliul Local Gherla fiind de acord cu înscrierea în CF a dreptului de proprietate a cumpăratorului.

            Art. 2 Hotararea va fi comunicata Primarului Municipiului Gherla, dl. Neselean Ioan, Comisiei de vanzare a locuintelor inchiriate in temeiul Legii 112/1995, Institutiei Prefectului Judetului Cluj precum si d-nei Goron Nicoleta Gabriela.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

 

Nr. consilieri                     19                                    CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                           SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                              Rotar Mihai

 

 


ROMÂNIA                                                                                                                  Vizat,

 JUDEȚUL  CLUJ                                                                                                 PRIMAR

 MUNICIPIUL GHERLA                                                                              NESELEAN IOAN

 Nr.              /

 

  

                                                                          

                                                        REFERAT

privind aprobarea dării în folosință gratuită a unei părți din imobilul situat în Gherla, str. Mihai Viteazul, nr.1, Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj

 

 

     Prin adresa Inspectoratului de Jandarmi Județean “Alexandru Vaida Voevod ” Cluj, înregistrată la Primăria Municipiului Gherla cu nr.10322/20.07.2017, se solicită efectuarea demersurilor necesare în vederea întocmirii documentelor legale privind cedarea unei părți din imobilul situat în mun.Gherla, str.Mihai Viteazu, nr.1. Totodată se arată, că în acest imobil își desfășoară activitatea Detașamentul 5 jandarmi.

 

     Potrivit art.124 din Legea nr.215/2001 Republicată, Legea administraţiei publice locale, “ Consiliile locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.”

        

       Art.124 prevede competența autorității deliberative cu privire la cele solicitate de Inspectoratul de Jandarmi Județean “Alexandru Vaida Voevod ” Cluj, situație în care supunem atenției deliberative proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită pe durata existenței Detașamentului 5 jandarmi, a unei părți din imobilul situat în Gherla, str. Mihai Viteazul, nr.1,  în suprafață de 153,55 mp, Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj.

     

                                                  ȘEF SERVICIU A.P.L.                                               

                                                     Kis Ludovic Atilla       

_______________

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL  LOCAL

 

                                                           

                                                            P R O I E C T

                                                            

                                                        HOTĂRÂRE  NR.              /

privind aprobarea dării în folosință gratuită a unei părți din imobilul situat în Gherla, str. Mihai Viteazul, nr.1, Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj

                                         

     Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară

     Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unei părți din imobilul situat în Gherla, str. Mihai Viteazul, nr.1, Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj

    Examinând referatul nr.12692 / 19.09.2018 al Șefului Serviciului Administrație Publică Locală                

    Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

     În temeiul dispozițiilor art.36  alin.5 lit.a, art.124 și art. 44 din Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

                      

                                                     HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1  Se aprobă darea în folosință gratuită pe durata de 20 de ani  , a unei părți din imobilul situat în Gherla, str. Mihai Viteazul, nr.1, în suprafață utilă de 153,55 mp, Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj, pentru Detașamentului 5 jandarmi

 

Art.2 Costurile cu utilitățile ale spațiului menționat mai sus cad în sarcina proprietarului.

 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește autoritatea executivă și Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj.

 

                                             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

 

Nr. Consilieri                                                                  CONTRASEMNEAZĂ

Prezenți                                                                                  SECRETAR

Nr.Voturi ”Pentru”                                                                         ROTAR MIHAI

                                              

          


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 12849 din 21.09.2018

                                                                                                                                            Vizat,

                                                                                                                                PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

 

REFERAT

privind modificarea HCL nr.37/26.05.2011 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

 

            Prin HCL nr.35/30.04.2009 s-a aprobat înființarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla și a Regulamentului de organizare și funcționare aferent.

            Urmare unor modificări legislative prin HCL nr.37/2011 s-a modificat HCL 35/2009, în sensul că, Comisia constituită ca organ consultative cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului șef.

             Deasemenea prin HCL nr.68/30.08.2012 s-a modificat HCL nr.37/26.05.2011 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla, urmare rezultatelor alegerilor locale din 05 iunie 2016.

             Având în vedere modificările permanente a legislației în domeniul Urbanismului și Amenajarea Teritoriului, cât și multiplele probleme apărute, pentru îmbunătățirea desfășurării activității CTUAT propunem completarea acesteia cu arhitectul șef al județului Cluj, domnul Claudiu Salanța și cu un reprezentant din partea Ordinului Arhitecților din România Filiala Transilvania.

             Față de aceste, propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la modificarea articolului 1 din HCL nr.37/2011 modificată prin HCL nr.68/30.08.2012 și 86/31.08.2016.             

 

 

                                                                                                                                       Întocmit,

                                                                                                                                 Ing. Vasile Morar

___________

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_____2018

privind modificarea HCL nr.37/26.05.2011 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.37/26.05.2011 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla, proiect din inițiativa autorității executive,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 12849 din 21.09. 2018,  întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajare a Teritoriului,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.2, alin.2, din Legea nr.50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

            În conformitate cu prevederile art.37 alin.1, alin.11 din Legea nr.350/2001, privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism , cu modificările și completările ulterioare, 

            În temeiul dispozițiilor art.36 alin.2, lit.d), alin.6, pct.11 și art.45 din  din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. UNIC-  Art.1 din HCL nr.37/26.05.2011 modificat prin HCL nr.68/30.08.2012 și 86/31.08.2016, va avea următorul conținut: Se aprobă modificarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului  și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertiză tehnică și consultanță care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului șef, în următoarea componență:

 1. Primar – Neselean Ioan -președinte
 2. Arhitect – Tudose Emanoil – membru
 3. Arhitect – Vidrean Ilie Mircea – membru
 4. Arhitect – Claudiu Salanța – membru
 5. Arhitect – OAR Filiala Transilvania – membru
 6. Geograf – Suciu Vasile – membru
 7. Istoric – Meșter Mihai – membru
 8. Inginer – Pop Simona Maria – membru
 9. Inginer – Gabruș Mariana – membru
 10. Secretar – Rotar Mihai – membru
 11. Cadastru topograf – Kis Ludovic Attila - membru

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kasza Tamas

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                         SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                    Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                  

 

 


ROMANIA                                                                                                  SE APROBĂ

JUDEȚUL CLUJ                                                                                              PRIMAR

MUNICIPIUL GHERLA

Nr.11659/27.08.2018                                                                       NESELEAN IOAN

 

 

 

REFERAT

Privind  desemnarea unor membrii  în

Consiliul de Administraţie  al Spitalului Municipal Gherla

 

 

Prin adresele nr. 10249/19.07.2018 respectiv nr.12239/07.09.2018 , domnii consilieri locali  Hiticaș Andrei Tiberiu respectiv Mahalean Lica Paul și-au prezentat demisia in calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Gherla .

Potrivit Legii 95/2006 art. 187 alin 2 lit. b), Consiliul local urmează să desemneze alti doi membrii în Consiliul de Administrație al spitalului în locul domnului Hiticaș Andrei Tiberiu si a domnului Mahalean Lica Paul.

Ţinând seama de situația creată prin demisia celor doi consilieri locali şi în interesul funcţionării Consiliului de administraţie în condiţii bune propunem ca autoritatea deliberativă să desemneze un  membru în  Consiliul de Administraţie  al Spitalului Municipal Gherla.

 

 

SEF SERVICIU RUNOS

NECULA ILEANA

             -------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.

 

 

Privind  desemnarea unor membrii  în

Consiliul de Administraţie  al Spitalului Municipal Gherla

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind  desemnarea unui consilier local ca membru  în  Consiliul de Administraţie  al Spitalului Municipal Gherla   -  proiect din inițiativa autorităţii executive;

Examinând referatul cu nr. 11659/27.08.2018 întocmit de către Sef serviciu RUNOS al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gherla ;

Reţinând motivele de fapt şi de drept care determină adoptarea unei astfel de hotărâri;

Ţinând seama de prevederile art. 187 alin.(2) lit. (b) din  Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu completările şi modificările în ulterioare şi ale art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.;

                                                  HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1:  Se desemneaza ca reprezentanti ai Consiliului Local  Gherla în Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Gherla urmatorii:

 1. ____________________
 2. ____________________

 

Art.2 :    Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza persoanele nominalizate la art.1

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr.consilieri:                    19                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                      SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                       MIHAI ROTAR

  

 

 


MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr 11935.03.09.2018                                                                               VIZAT PRIMAR

 

 

REFERAT

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2018

 

 

            Analizand executia bugetara la 31.08.2018 se constata o incasare a veniturilor peste cele previzionate la unele capitole. De asemenea la partea de cheltuieli sumele alocate in bugetul initial au fost insuficiente,iar pe parcurs a aparut necesitatea efectuarii unor cheltuieli neprevazute. Propunem modificarea bugetului local dupa cum urmeaza:

 • La partea de venituri s-au incasat in plus fata de prevederile initiale sume provenide din PNDL 906.13 mii lei, sume primite in contul proiectelor cu finantare nerambursabila 47.71 mii lei si 1000 lei sume din valorificarea unor bunuri. Toate aceste sume sunt la sectiunea de dezvoltare.
 • Totalul cresterilor bugetare fiind de 954.84 mii lei astfel bugetul local va inregistra la partea de venituri suma de 26584.84mii lei.
 • La partea de cheltuieli bugetul va inregistra suma de 40371.30 mii lei, iar modificarile sunt urmatoarele:
 • Se diminueaza cheltuielile de personal cu suma de 1292 mii lei

Se suplimenteaza sume astfel:

 • 70 mii lei la Liceul Ana Ipatescu- reparatii curente
 • 20 mii lei Liceul Tehnologic- reparati curente
 • 50 mii lei la spital pentru reparatii curente
 • 200 mii lei la intretinere spatii verzi
 • 200 mii lei la intretinere strazi
 • 250mii lei la salubritate.
 • 160 mii lei bunuri si servicii primarie
 • La lista de investitii se adauga  obiectivul ,,Spalator profesional pentru bucatarie la Gradinita Arici Pogonici Gherla”-4 mii lei. Se suplimenteaza sumele la Lotul VI grupa 3 cu 950.84 mii lei
 • Bugetul activitatilor autofinantate se majoreaza cu suma de 50 mii lei la spital pentru reparatii curente

Tinand cont de prevederile 49 a Legii 273/2006 privind finantele publice locale, fiind indeplinite conditiile legale propun aprobarea acestei rectificari in cadrul sedintei ordinare avand in vedere necesitatea adoptarii acestor prevederi cat mai curand posibil intrucat la capitolele bugetare la care s-au alocat sume nu mai exista prevederi bugetare si in consecinta nu se pot efectua plati.

 

INTOCMIT:

Sef serviciu 

            Nicusor Farcas

-------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din  .09.2018

privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr. 11935/03.09.2018 şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art. 49 a  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

                                                  HOTĂRĂŞTE

  Art.1:   Se aprobă    bugetul local  de venituri si cheltuieli pe anul 2018  care   la partea de venituri înregistrează suma de   26584.84 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 40371.30 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 25630 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 14741.30 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2018 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2018  care inregistreză  la partea de venituri suma de 17607.39 mii lei si la partea de  cheltuieli  suma de 18125.85  mii lei conform anexei nr.4.

Art 4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Nr.consilieri:               19                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                    MIHAI ROTAR

 

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4

 


ROMANIA                                                                                              VIZAT

JUDETUL CLUJ                                                                                    PRIMAR

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA                                        NESELEAN  IOAN

Nr 11604/23.08.2018

 

 

REFERAT

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economica faza DALI si a indicatorilor tehnico-ecnomici pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare teren de sport cu gazon sintetic 650 mp Gherla, jud Cluj

 

            Obiectivul de investitii se refera la construirea unui teren multifunctional cu gazon sintetic de 650 mp, in intravilanul Municipiului Gherla in Parcul Mare in stanga fostei popicarii inspre centrul localitatii.

            Activitatile principale care se vor desfasura pe terenul multifunctional propus vor fi : minifotbal,  handbal, tenis, baschet, volei.

Prin prezenta documentatie s-au studiat doua variante si anume:

Varianta I Construirea unui teren multifunctional cu gazon sintetic.

Varianta II Construirea unui teren multifunctional acoperit

            In urma analizarii celor doua variante din punct de vedere tehnic economic si social s- a considerat ca varianta nr 1 adica construirea unui teren de sport deschis, este mai rentabila si mai indicata.

           Terenul de sport propus in varianta 1 are o valoare de 188643 lei fara TVA in comparatie cu valoarea din varianta 2  -276368 lei fara TVA. Din punct de vedere tehnic terenul sintetic in aer liber este mult mai simplu de executat si necesita timp mai putin pentu ansamblare.Fiind o constructie usoara  si aerisita aceasta are riscuri scazute la izbucnirea si propagarea incendiilor si rezistenta la foc.

           Fata de acestea se propune discutarea in sedinta Consiliului Local al  Municipiului Gherla in vederea luarii unei hotărâri referitoare la aprobarea documentatiei tehnico-economica faza DALI  si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare teren de sport cu gazon sintetic 650 mp in municipiul Gherla, jud Cluj.

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Întocmit

                                                                                            ING. VASILE MORAR.

ROMANIA                                                                                             

JUDETUL CLUJ                                                                                   

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA                                       

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR................./........................2018

Cu privire la  aprobarea documentatiei tehnico-economica faza DALI si a indicatorilor tehnico-ecnomici pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare teren de sport cu gazon sintetic 650 mp  in Municipiul Gherla, jud Cluj’’

 

 Consiliul Local al Municipiului Gherla intrunit in sedinta publica ordinara de lucru:

Luând in dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei  tehnico-economica faza DALI si a indicatorilor tehnico-ecnomici pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare teren de sport cu gazon sintetic 650 mp  in Municipiul Gherla, jud Cluj.’’

Examinând referatul de specialitate cu nr 11604/23.08.2018 intocmit de Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

Văzând și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

Având în vedere prevederile art 44,alin 1,  alin 4 din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificările și completările ulterioare

In temeiul dispozitiilor art 36 alin 2, lit b), alin 4, lit d) si art 45 alin 2 din Legea nr 215/2001 privind administratia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art 1. Se aprobă documentatia tehnico- economica faza DALI si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii,, ,, Reabilitare teren de sport cu gazon sintetic 650 mp  in Municipiul Gherla, jud Cluj, indicatori tehnico-economici prezentati in anexa  fac parte integranta din prezenta hotărâre.

 

Art 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Serviciul Financiar Contabil.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

 

Nr consilieri       19                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                 

Prezenti            ___-                                                                                         SECRETAR

 Nr voturi ,, Pentru,,                                                                                       ROTAR MIHAI

 

 

ANEXĂ LA

HOTĂRÂREA NR..................../..........................2018

Privind aprobarea documentatiei  tehnico-economice faza DALI si a indicatorilor tehnico-ecnomici pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare teren de sport cu gazon sintetic 650 mp  in Municipiul Gherla, jud Cluj’’

 

 

 1. Valoarea investiției                                          mii lei                              mii euro

Fără TVA186,64341,042

 

Din care C+M (fără TVA)134,31029,221

 

 •  

ANUL IINV/C+M186,64341,042

 1.  

 

3.Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții-12 luni

 

 

4. Capacități :

S construita teren Sc=660,54 mp

S desfășuratăteren Sd=660,54 mp

S utila totală teren Su=650,00 mp

 


     ROMÂNIA                                                                                                              VIZAT

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                   PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                    NESELEAN  IOAN                

   NR. 10606/23.08.2018

 

 

REFERAT

 

privind aprobarea  documentației  tehnico – economică  faza D.A.L.I  și indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții  " Reabilitare teren de sport cu tartan, amplasare vestiar și tribună cu 70 locuri demontabile"  in Municipiul Gherla, jud. Cluj

 

 

          Documentația tehnico - economică  se referă la amenajarea unui teren multifunctional cu tartan

 în Municipiul Gherla, în Parcul Mare, lângă clădirea fostei popicării înspre str. Parcului.

          Prezenta lucrare  are ca scop elaborarea unei documentații faza – D.A.L.I. - pentru construirea unui teren multifuncțional cu  tartan cu suprafața de 448 mp prevăzut cu tribună  cu 70 locuri și vestiar. Activitățile principale care se vor desfășura pe terenul multifuncțional vor fi: minifotbal, handbal, tenis, volei și baschet.

          Prin prezenta documentație s-au  studiat  două variante și anume:

Varianta I : Construirea unui teren multisport cu tartan

Varianta II: Construirea unui teren multisport cu tartan acoperit

           În  urma celor două variante, din punct de vedere tehnic, economic și social s-a considerat că varianta nr.1, adică construirea unui teren multisport cu tartan deschis, este mai rentabilă și mai indicată.

           Terenul de sport propus în varianta 1 are o valoare de 347670 lei fără TVA în comparație cu valoarea din varianta 2,  care este  de 472107 lei fără TVA.

           În urma analizării celor două variante, din punct de vedere tehnic, economic și social s-a considerat că varianta nr.1, adică construirea unui teren de sport multifuncțional deschis, este mai rentabilă și mai recomandată  în contextul stabilit.

           Fiind o construcție ușoară și  aerisită are riscuri scăzute la izbucnirea și propagarea incendiilor și rezistența la foc.

           Față de acestea se propune dezbaterea  în ședința Consiliului Local al Municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea documentației tehnico economice faza D.A.L.I. și indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții " Reabilitare teren de sport cu tartan, amplasare vestiar și tribună cu 70 locuri demontabile"  în municipiul Gherla , jud. Cluj.

 

 

                                                                                                                                Întocmit,

                                                                                                                       Ing. Vasile Morar                    

                                                                        

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.__________/________

 

privind aprobarea  documentației  tehnico – economică  faza D.A.L.I.  și indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții  " Reabilitare teren de sport cu tartan, amplasare vestiar și tribună cu 70 locuri demontabile"  in Municipiul Gherla, jud. Cluj

 

 

CONSILIUL  LOCAL  al  MUNICIPIULUI GHERLA, întrunit în şedinţă ordinară de   lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre  privind aprobarea   documentației  tehnico – economică  faza D.A.L.I.  și indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții  " Reabilitare teren de sport cu tartan, amplasare vestiar și tribună cu 70 locuri demontabile"  in Municipiul Gherla, jud. Cluj – proiect din iniţiativa autorităţii executive ;

            Examinînd Referatul de specialitate cu nr.11606 /23.08.2016  întocmit de Direcția  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art.44, alin.1, alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice local, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul dispoziţiilor art. 36 , al.2, lit. b, alin.4, lit.d, și art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

             Art.1.- Se  aprobă documentația tehnico tehnico – economică  faza D.A.L.I.  și indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții  " Reabilitare teren de sport cu tartan, amplasare vestiar și tribună cu 70 locuri demontabile"  in Municipiul Gherla, jud. Cluj, indicatori tehnico – economici prezentați în anexă fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Art 2 .- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează autoritatea executivă. prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Serviciul financiar – contabil.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr. consilieri                   19                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                           19                                                                 SECRETAR

Nr. voturi  ”pentru”                                                                           ROTAR  MIHAI

 

 

ANEXĂ

 

LA HOTĂRÂREA NR._____________/_________2016

 

 

privind aprobarea  documentației  tehnico – economică  faza D.A.L.I.  și indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții  " Reabilitare teren de sport cu tartan, amplasare vestiar și tribună cu 70 locuri demontabile"  in Municipiul Gherla, jud. Cluj

 

 

 

 1. VALOAREA  INVESTIȚIEI                                     mii lei                           mii euro

( fără T.V.A.)347,67064,973

Din care C+M ( fără T.V.A.)291,72655,428

 

 1. EȘALONAREA   INVESTIȚIEI                         mii lei / mii lei               mii euro / mii euro

 

ANUL IINV / C+ M347,670 / 291,72664,973 / 55,429

 

 1. Durata  estimată  d e execuție  a  obiectului  de  investiții  - 12 luni
 2. CAPACITĂȚI

Suprafață construită teren-Sc= 457,24 mp

Suprafața desfășurată teren -Sd =457,24 mp

Suprafața utilă teren-Su = 448,00 mp TARTAN

 

Suprafața construităvestiar-Sc= 30,24 mp

Suprafața desfășurată-Sd= 30,24 mp

Suprafața utilă totală-Su= 25,31 mp

 

Suprafața construitătribună-Sc= 43,00 mp

Suprafața desfășurată-Sd= 43,00 mp

Suprafața utilă totală-Su= 43,00 mp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ROMANIA                                                                                              VIZATROMANIA                                                                                              VIZAT

JUDETUL CLUJ                                                                                    PRIMAR

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA                                        NESELEAN  IOAN

Nr 10367/23.07.2018

 

 

REFERAT

 

Privind aprobarea reactualizării Planului Integrat de Dezvoltare Urbană 2014-2020

 a Municipiului Gherla

 

 

           Prin HCL nr 67/30.09.2014 s-a aprobat Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al  Municipiului Gherla.

          Având în vedere intentia Municipiului Gherla de a depune spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 2020 a unui proiect integrat care să îmbunătățeasca nivelul de trai al cetatenilor localității in special al grupurilor dezavantajate prin dezvoltarea serviciilor culturale (Casa Laszloffy) si reducerea infractionalitatii (Sistem  de supraveghere video) care are ca termen de depunere -incarcarea proiectului data de 30.08.2018 cât și faptul că , la data aprobării PIDU obiectivul -Sistem de supraveghere video nu era cuprins. Se impune actualizarea acestuia prin introducerea pe lista actiunilor prioritare din cadrul prioritații 7 Dezvoltare urbana durabila a actiunii,, " sistem de supraveghere video".

          Menționăm că termenul de depunere este foarte scurt ceea ce în prealabil implică întocmirea , depunerea și încărcarea documentelor respective în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

         Față de acestea având în vedere importanța acestui proiect pentru municipalitate se impune luarea in regim de urgență a unei hotărâri referitoare la actualizarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană 2014-2020 a Municipiului Gherla prin introducerea pe lista acțiunilor prioritare a acțiunii ,,Înființare sistem de supraveghere video "

 

 

                                                                                                                          Întocmit

                                                                                            ING. VASILE MORAR

-------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

CONSILIUL  LOCAL  AL MUNICIPIULUI GHERLA

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR................./....................2018

 

PRIVIND APROBAREA  ACTUALIZĂRII  PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ 2014 – 2020 A MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbartere proiectul de hotărăre privind aprobarea actualizării planului integrat  de dezvoltare urbană 2014-2020 a Municipiuui Gherla-proiect din inițiativa autorității executive

Luând în considerare referatul de specialitate nr. 10367 din 23.07.2018 intocmit de Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului  din cadrul Primariei Municipiului Gherla, privind necesitatea actualizării Planului Integrat de Dezvoltare Urbană 2014 – 2020 a Municipiului Gherla,

Având în vedere intenţia Municipiului Gherla de a depune spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 a unui proiect integrat care să îmbunătăţească nivelul de trai al cetăţenilor oraşului, în special al grupurilor dezavantajate, prin dezvoltarea serviciilor culturale (Casa Laszloffy) şi reducerea infracţionalităţii (sistem video de supraveghere), 

Ţinând cont de prevederile Planului Intregrat de Dezvoltare Urbană 2014 – 2020 a Municipiului Gherla, aprobat prin HCL 67/30.09.2014,

Având în vedere faptul că cele două componente ale proiectului integrat au fost stipulate ca acţiuni prioritare în cadrul Strategiei de Dezvoltare Urbană prevăzute în cadrul Politicii Urbane Integrate a Municipiului Gherla, elaborate de către MDRAP în cadrul proiectului „Platformă pentru dezvoltare urbană durabilă şi integrată” (cod SMIS 32572) finanţat prin PO DCA,

Luând în considerare faptul că una din problemele identificate la nivelul Municipiului este lipsa unui spaţiu destinat activităţilor culturale „care să întărească relaţiile comunitare” şi că „renovarea şi amenajarea spaţiilor destinate activităţilor culturale” se află pe lista intervenţiilor prioritare identificate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a ZUM din Municipiul Gherla, elaborate în cadrul proiectului „ACUM pentru Gherla – incluziune socială pentru dezvoltare durabilă” (cod SMIS 114139), finanţat prin POCU,

Având în vedere creşterea fenomenului infracţional, precum şi al accidentelor rutiere la nivelul Municipiului Gherla,

Ţinând cont de necesitatea corelării documentelor strategice (Planul Integrat de Dezvoltare Urbană 2014 – 2020 a Municipiului Gherla, Strategia de Dezvoltare Locală a ZUM din Municipiul Gherla, Politica Urbană Integrată a Municipiului Gherla) întocmite în scopul identificării nevoilor populaţiei şi planificării intervenţiilor pentru îmbunătăţirea nivelului de trai a acesteia,

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ,

Constatand indeplinirea prevederilor art. 44, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. d şi e, alin (6), lit. a, pct. 10 şi 11, art. 45, alin. (1) şi ale art. 115, alin (1), lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

 

HOTĂRĂȘTE

 

ART 1. Se aprobă actualizarea Planului Intregrat de Dezvoltare Urbană 2014 – 2020 a Municipiului Gherla prin introducerea pe lista acţiunilor prioritare din cadrul Priorităţii VII – Dezvoltare urbană durabilă a acţiunii „înfiinţare sistem de supraveghere video”.

 

ART 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredinteaza  Primarul Municipiului Gherla, urmand toate procedurile prevazute de lege.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

..................................

 

 

 

 

Nr. consilieri               19                                                               CONTRASEMNEAZĂ

Prezenți                                                                                               SECRETAR

Nr. voturi,,Pentru"                                                                              ROTAR MIHAI

Nr.,, Abțineri"

 

 

 

  

 

 

 

 


ROMANIA                                                                                              VIZAT

JUDETUL CLUJ                                                                                    PRIMAR

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA                                        NESELEAN  IOAN

Nr 10388/23.07.2018

 

 

REFERAT

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul,,Îmbunătățirea calității vietii populatiei Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale si reducerea infractionalitatii

 

Prin HCL nr. 112/2016 s-a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru proiectul ,,Restaurarea si valorificarea patrimoniului cultural al Municipiului Gherla, imobilul situat pe str 1 Decembrie 1918, nr 16, Casa Laszloffy"

Urmare acestea s-a depus un proiect pentru finantare pe Axa 5. Prioritatea de investitii 5.1.Conservarea, protejarea , promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural , proiect ce in urma evaluării a fost clasat  pe locul 4 pe lista de asteptare.

Prin HCL NR 14/2017 s-a aprobat SF si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii,,Sistem de supraveghere video din Municipiul Gherla".

Proiectul se refera la realizarea unui sistem complex de supraveghere video a unor instituții publice, precum scoli, intersectii, parcuri, prin achizitionarea a 40 camere de supraveghere, din care 36 vor fi instalate pe stâlpii de iluminat public din zonele publice ale respectivelor obiective, 2 pe cladirea liceului tehnologic, una ce va fi montată pe un stâlp din parcul central si una pe un stâlp ce va fi prevăzut pe str Codrului cu vedere spre trecerea CF.

Având in vedere cele menționate mai sus cât si publicarea ghidului pentru axa prioritară 13. Oboectivul specific 13.1 ,,Îmbunătățirea calității vieții populației in orașele mici și mijlocii din România din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 .Primăria Municipiului Gherla a demarat procedurile de depunere a unei cereri de finanțare aferente proiectului integrat  format din cele doua obiective mai sus mentionate.

Datorită faptului ca termenul de finalizare , încărcarea documentelor este foarte scurt, cât și importanța obținerii finanțării, se impune luarea unei hotărâri in regim de urgență pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul  ,,Îmbunătățirea calității vietii populatiei Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale si reducerea infractionalitatii" care se referă la cele două componente investiționale ,restaurare si valorificare patrimoniu cultural al Municipiului Gherla-imobilul situat pe str 1 Decembrie 1918, nr 16,  Casa Laszloffy si Sistemul de supraveghere video în Municipiul Gherla.

                                                                                                                          Întocmit

                                                                                                             ING. VASILE MORAR

----------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

CONSILIUL  LOCAL  AL MUNICIPIULUI GHERLA

 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE NR................./....................2018

 

 

PRIVIND  APROBAREA  INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale si reducerea infractionalitatii”

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinara de lucru;

Luând în dezbartere proiectul de hotărăre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunatațirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității-proiect din inițiativa autorității executive

Luând în considerare referatul de specialitate nr. 10388 din 23.07.2018 intocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Gherla, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economiciai proiectului „Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale si reducerea infractionalitatii”, propus spre finanţare in cadrul Programului Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România,

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ,

            Constatand indeplinirea prevederilor art. 44, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

               In temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. d şi e, alin (6), lit. a, pct. 10 şi 11, art. 45, alin. (1) şi ale art. 115, alin (1), lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

 

HOTĂRĂȘTE

 

ART 1. Se aprobă proiectul „Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale si reducerea infractionalitatii în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, nr. apelului de proiecte POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/381/13).

 

ART 2. Se aprobă documentaţia  tehnică – faza DALI (Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), actualizată la data prezentei HCL, la obiectivul investiţional „RESTAURAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI GHERLA – IMOBLUL SITUAT PE STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 16, CASA LASZLOFFY”, aşa cum este descrisă în Anexa 1 la HCL.

 

ART 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi componentei investiţionale „RESTAURAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI GHERLA – IMOBLUL SITUAT PE STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 16, CASA LASZLOFFY”,aşa cum sunt prevăzuţi în Anexa 2 la HCL.

 

ART 4. Se aprobă documentaţia  tehnică – faza SF (Studiu de fezabilitate), actualizată la data prezentei HCL, la obiectivul investiţional „SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO IN MUNICIPIUL GHERLA, JUD. CLUJ”, aşa cum este descrisă în Anexa 3 la HCL.

 

ART 5. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi componentei investiţionale „SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO IN MUNICIPIUL GHERLA, JUD. CLUJ”,aşa cum sunt prevăzuţi în Anexa 4 la HCL.

 

ART 6. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredinteaza Primarul Municipiului Gherla, urmand toate procedurile prevazute de lege.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

..........................

                                                                                                                  

Nr. consilieri               19                                                               CONTRASEMNEAZĂ

Prezenți                                                                                               SECRETAR

Nr. voturi,,Pentru"                                                                              ROTAR MIHAI

Nr.,, Abțineri"

---------------

Vizualizare

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4


 

RAPORT

de prezentare a 

Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018

 

 

 

            ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. GHERLA cu sediul în Gherla , str. Gelu, nr. 7, jud. Cluj, având obiectul de activitate conform cod CAEN -7500- Activități veterinare (adăpost câini, ecarisaj), prin D-l Muresan Genel în calitate de director general prezintă Bugetul de venituri și cheltuiei pe anul 2018 în conformitate cu Ordinul nr. 3145 din 05.12.2017.

Instrument de baza al managementului financiar, al analizei și controlului, al asigurării echilibrului financiar al societății comer­ciale, bugetul de venituri și cheltuieli oferă managerului general posibilitatea de a cunoaște mijloacele finan­ciare și metodele de utilizat pentru sporirea eficientei economice, creșterea profitului, prin antrenarea întregului personal.

Bugetul de venituri și cheltuieli are un rol important în asigurarea unui echilibru financiar permanent între încasările din vânzarea produselor și alte activități și cheltuielile necesitate de activitățile respective. De aseme­nea, el influentează direct asupra celorlalte domenii ale planificării economice, situând pe primplan criterii de eficiență, de maximizare a profitului și de reducere la minimum a resurselor antrenate în activitatea de producție și a costurilor de producție.

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. GHERLA a întocmit proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe baza activităților economice pe care urmează să le desfășoare în anul 2018 comparativ cu activitatea economico-financiară desfășurată în anul 2017, respectând principiul prudenței.

În funcție de lucrările ce urmează a fi efectuate către terți în anul 2015 s-au prevăzut:

 

 • Venituri totale în sumă de 6.111.000 lei

 

 • Cheltuieli totale în sumă de 5.886.943 lei.

 

 Structura veniturilor totale este prezentată în cele ce urmează:

 

 1. Veniturile din exploatare sunt compuse din :

 

Intretinere, reparatii strazi

840.000

Intretinere spatii verzi

1.250.000

Salubritate

840.000

Transport deseuri + depozitare

724.000

Ecarisaj

514.000

Salubritate PJ

1.250.000

Salubritate PF

532.000

Terti

70.000

Agrement

7.000

Chirii

30.500

Vanzari flori

35.000

Produse finite

18.000

   

TOTAL venituri din exploatare

6.110.500

 

 1. Venituri financiare în suma de 500 lei reprezentând diferențe de curs valutar favorabile și dobânzi încasate pentru sumele existente temporar în conturile bancare.

 

Fundamentarea cheltuielilor s-a făcut cu alocarea resurselor necesare realizării programului de lucrări estimat și vizează urmatoarele aspecte:

 1. Cheltuielile  de exploatare estimate în valoare de 5.886.443 lei sunt compuse din:

 

 • Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă totală de 2.234.405 lei cuprind :
  • Cheltuieli privind stocurile în sumă de 1.184.899 lei:
   • a)  cheltuieli cu materiile prime în sumă de 400.000 lei;
   • b) cheltuieli cu materialele consumabile  în sumă de 700.000 lei;
   • c) cheltuielile privind obiectele de inventar în sumă de 29.947 lei ;
   • d) cheltuieli privind energia și apa în sumă de 39.238 lei;
   • e) cheltuieli cu marfurile in suma de 15.714
  • Cheltuielile cu serviciile executate de terți 105.450 lei ;
  • Alte cheltuieli în sumă de 944.056 lei;
 • Cheltuieli cu impozite si taxe in suma de 106.000 lei.

 

La fundamentarea cheltuielilor materiale în sumă de 1.184.899 lei (materiale auxiliare, combustibil, piese de schimb, semințe și material de plantat și alte materiale consumabile) s-a avut în vedere necesarul de materiale, pe baza programului de lucrări estimat a se realiza în anul 2018 și comparat cu materialele folosite la lucrările efectuate în perioada precedentă.

Totodată s-a ținut cont și de creșterea prețurilor la carburanți care implicit afectează și prețul celorlalte materiale.

La materiale de natura obiectelor de inventar a fost prevăzută suma de 29.947 lei necesară pentru achiziționarea de dotări pentru desfășurarea activității.

Cheltuielile pentru întreținerea și reparațiile estimate la suma 80.000 lei inclusă în rubrica „cheltuieli cu serviciile executate de țerti” cuprind sumele necesare pentru întreținerea parcului auto și alte reparații ținând cont și de uzura acestora.

Cheltuielile cu  alte servicii executate de terți cuprind și cheltuielile cu primele de asigurare în sumă de 25.150 lei.

La rubrica „alte cheltuieli” sunt incluse:

 • comisionane și onorarii                                          12.198 lei
 • cheltuieli de protocol și reclamă                              6.963 lei
 • cheltuieli de transport                                          140.000 lei
 • cheltuieli de deplasare                                           10.000 lei
 • cheltuieli cu posta și telecomunicații                     10.236 lei
 • cheltuieli cu serviciile bancare                                 3.459 lei
 • alte cheltuieli cu serviciile executate de terți    761.200 lei

 

Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 106.000 lei cuprind redevența pentru concesionarea serviciilor publice precum și impozitele aferente bugetului local datorate către autoritatile locale.

Cheltuielile cu amortizările în valoare de 36.813 lei cuprind amortizarea mijloacelor fixe achiziționate.

Se prevede investiția din surse proprii a societatii, în modernizarea spațiilor actuale, necesare bunei desfășurări a activității, în valoare de  36.813 lei.

Cheltuielile de personal  au fost stabilite la o  suma de 3.509.225 lei avand în vedere numarul mediu de personal angajat, stabilit la 96 persoane conform organigramei societății.

 1. Rezultatul brut prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 este de

224.057 lei, impozitul aferent fiind în sumă de 35.849 lei, urmand ca destinația profitului net în sumă de 188.208 lei conform legislatiei in vigoare, de acoperire a pierderilor din anii anteriori să fie aprobată de Adunarea Generală a Actionarilor la propunerea Consiliului de Administratie.

 

Față de cele prezentate, propunem să se aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli al  Administrarea Domeniului Public S.A. conform anexelor prezentului raport.

 

 

 

 

DIRECTOR                                                                            CONTABIL SEF

Muresan Genel                                                                        Neamtu Eugen

   

-------------

Municipiul Gherla                                                                                Vizat Primar

Serviciul Financiar Contabil

Nr.9201/29.06.2018

 

 

 

 

REFERAT

Privind aprobarea  bugetului  local de venituri si cheltuieli

 pe anul 2018 la SC ADP GHERLA

 

 

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. GHERLA a întocmit proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe baza activităților economice pe care urmează să le desfășoare în anul 2018 comparativ cu activitatea economico-financiară desfășurată în anul 2017, respectând principiul prudenței.

În funcție de lucrările ce urmează a fi efectuate către terți în anul 2018 s-au prevăzut:

 

 • Venituri totale în sumă de 6.111.000 lei

 

 • Cheltuieli totale în sumă de 5.886.943 lei.

 

Bugetul de venituri și cheltuiei pe anul 2018 este prezentat în conformitate cu Ordinul nr. 3145 din 05.12.2017.

 

 

Raportul de prezentare a bugetului de venituri si cheltuieli prezentat de catre SC A.D.P. SA cuprinde principalii indicatori economico-financiari care au stat la baza elaborarii bugetului, iar bugetul astfel elaborat respecta prevederile legale in domeniu.

Prin urmare propun aprobarea bugetului la SC A.D.P. SA in forma prezentata.

 

INTOCMIT

SEF SERVICIU

Farcas Nicusor

-----

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           Din

Privind aprobarea  bugetului  de venituri si cheltuieli

 pe anul 2018 la SC ADP GHERLA

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la SC ADP GHERLA, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr.9201/29.06.2018 şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

                Vazand raportul de prezentare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 intocmit de SC ADP SA GHERLA

Ţinând cont de prevederilor  Legii  nr.273/2006 privind finanţele publice locale si cele ale Ordinului nr.3145/05.12.2017 ;

În temeiul art.38 al.4 lit a si art. 46 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                  HOTĂRĂŞTE:

 

    Art.1 :  Se aprobă  bugetul   de venituri si cheltuieli si detalierea indicatorilor  economico-financiari pe anul 2018  la SC ADP SA Gherla ,  conform anexelor la  prezenta hotărare   ;

   Art.2 :Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza SC ADP SA Gherla.       

 

                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Nr.consilieri:               19                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                    ANDREI CHERTES

 

Vezi bugetul ADP pe anul 2018


MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr 8493.18.06.2018                                                                               VIZAT PRIMAR

 

 

REFERAT

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2018

 

 

            Analizand executia bugetara la 31.05.2018 se constata o incasare a veniturilor peste cele previzionate la unele capitole. De asemenea la partea de cheltuieli sumele alocate in bugetul initial au fost insuficiente(ex. Salubritate unde datorita platii din bugetul local a transportarii deseurilor menajere in primele 4 luni la Oradea sumele alocate s-au epuizat, la cabinetele scolare datorita majorarii salariilor incepand cu martie 2018 sumele alocate initial sunt insuficiente). Propunem modificarea bugetului local dupa cum urmeaza:

 • La partea de venituri cresc previziunele la cotele si sumele defalcate  din impozitul pe venit cu 800 mii lei, la impozitul pe cladiri persoane juridice cu suma de 150 mii lei si cu 150 mii lei la impozitul pe cladiri persoane fizice unde la 31.05.2018 s-au incasat sume apropiate de la nivelul prevedirilor anuale, la venituri din prestari de servicii (cabinetele scolare) cresterea este de 550 mii lei si reprezinta majorarea salariilor din sanatate(aceste sume se primesc de la casa de asigurari de sanatate) si se mai cuprinde in buget suma de 18 mii lei reprezentand donatii si sponsorizari.

Totalul cresterilor bugetare fiind de 1668 mii lei astfel bugetul local va inregistra la partea de venituri suma de 25630.00mii lei.

 • La partea de cheltuieli bugetul va inregistra suma de 39416.46 mii lei, iar modificarile sunt urmatoarele:
 • 600 mii lei la salubritate unde s-au cheltuit toate alocatiile anuale
 • 100 mii lei la Liceul maghiar pentru racordare la reteaua electrica
 • 300 mii lei la intretinere spatii verzi
 • 118 mii lei la intretinere strazi
 • 550mii lei la cabinetele scolare.
 • La lista de investitii se adauga  obiectivul ,,Plan de mobilitate urbana a municipiului Gherla”-100 mii lei.
 • Bugetul activitatilor autofinantate se majoreaza cu suma de 2 mii lei la capitolul invatamant reprezantand taxe din invatamant.(anexa 4)

Tinand cont de prevederile 49 a Legii 273/2006 privind finantele publice locale, fiind indeplinite conditiile legale propun aprobarea acestei rectificari in cadrul sedintei ordinare avand in vedere necesitatea adoptarii acestor prevederi cat mai curand posibil intrucat la capitolele bugetare la care s-au alocat sume (salubritate, cabinete scolare) nu mai exista prevederi bugetare si in consecinta nu se pot efectua plati.

 

INTOCMIT:

Sef serviciu 

            Nicusor Farcas

-------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din  .07.2018

privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr. 8493/18.06.2018 şi văzând avizele favorabile                                                                    ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art. 49 a  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

  Art.1:   Se aprobă    bugetul local  de venituri si cheltuieli pe anul 2018  care   la partea de venituri înregistrează suma de   25630 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 39416.46 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 25630 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 13786,46 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2018 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2018  care inregistreză  la partea de venituri suma de 14597.39 mii lei si la partea de  cheltuieli  suma de 15115.85  mii lei conform anexei nr.4.

Art 4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Nr.consilieri:               19                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                    MIHAI ROTAR

------------------------------

Vezi Anexa1

Vezi Anexa2

Vezi Anexa3

Vezi Anexa4

   


APROBAT

                                                                                                                          PRIMAR

                                                                                                                  Ioan NESELEAN

 

REFERAT,

privind constituirea la nivelul municipiului Gherla a

Comisiei Locale de Ordine publică

 

            Comisia Locală de Ordine Publică este un organism cu rol consultativ și este constituită în conformitate cu dispozițiile Legii nr.155/12.07.2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care la art.28 prevede:

   (1) La nivelul fiecărei comune, al fiecărui oraş, municipiu şi sector al municipiului Bucureşti unde funcţionează poliţia locală se organizează şi funcţionează comisia locală de ordine publică, prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, denumită în continuare comisia locală, care este un organism cu rol consultativ.

    (2) Comisia locală este constituită, după caz, din: primar, respectiv primarul general în cazul municipiului Bucureşti, şeful unităţii/structurii teritoriale a Poliţiei Române sau reprezentantul acestuia, şeful poliţiei locale, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi 3 consilieri locali, respectiv consilieri generali în cazul municipiului Bucureşti, desemnaţi de autoritatea deliberativă.

Comisia Locală se organizează și funcționează conform Regulamentului elaborat în baza Legii nr. 155/12.07.2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea derulării activităților de asigurare a ordinii și liniștii publice și a veni în sprijinul cetățenilor municipiului Gherla este necesar a se constitui Comisia Locală de Ordine Publică, care va avea următoarele atribuții:

a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe care îl actualizează anual;

d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

e) evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale;

f) prezintă autorităţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

 

Față de cele prezentate, vă rog domnule primar dispuneți.

 

ȘEFUL SERVICIULUI POLIȚIA LOCALĂ

Ioan GEORGIU

                                                                                                                  

----------------------------------------

 

ROMÂNIA

    JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

  CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind constituirea la nivelul Municipiului Gherla a

Comisiei Locale de Ordine Publică

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

            Examinând proiectul de hotărâre privind constituirea la nivelul municipiului Gherla a

Comisiei Locale de Ordine Publică – proiect din inițiativa primarului;

Văzând referatul Șefului Serviciului de Poliție Locală din cadrul Aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gherla nr. 8619/19.06.2018 prin care se propune necesitatea constituirii Comisiei Locale de Ordine Publică;

            În conformitate cu prevederile :

 • art. 28 și 29 din Legea nr.155/12.07.2010 a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;
 •  H.G.nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
 • art. 36 alin. (6) pct. 7, ale art. 61 (2), art. 115 (1) lit. b) din Legea 215 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla. 

            În temeiul art. 36, alin (1) și (9) și ale art.45 din Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

            Art. 1. Se aprobă constituirea la nivelul municipiului Gherla a Comisiei Locale de Ordine Publică, organism cu rol consultativ.

            Art. 2. Se aprobă componența Comisiei Locale de Ordine Publică, după cum urmează :

 • Primarul municipiului Gherla – Ioan NESELEAN
 • Șeful Poliției municipiului Gherla – comisar de poliție Lucian SĂRĂCUȚ
 • Șeful Poliției Locale Gherla – Ioan GEORGIU
 • Secretarul municipiului Gherla – Mihai ROTAR       
 • Consilier local -  .............................................
 • Consilier local -  .............................................
 • Consilier local -  .............................................

Art. 3. Modul de funcționare al Comisiei de Ordine Publică este stabilit prin Regulamentul de organizare și funcționare al acesteia, conform Anexei, care este parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4. Primarul municipiului Gherla va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Poliția Locală.

            Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică celor în drept prin grija secretarului municipiului Gherla.

 

Inițiator: Primar

Ioan Neselean

-----------------

    APROBAT

                                                                                                                          PRIMAR

                                                                                                                  Ioan NESELEAN

 

REFERAT,

Nr. 8618  din 19.06.2018

privind propunerea de desemnare a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Gherla în Comisia Locală de Ordine Publică

 

 

            În conformitate cu prevederile:

 

Art.  28 din Legea nr.155/12.07.2010 a poliției locale:

   (1) La nivelul fiecărei comune, al fiecărui oraş, municipiu şi sector al municipiului Bucureşti unde funcţionează poliţia locală se organizează şi funcţionează comisia locală de ordine publică, prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, denumită în continuare comisia locală, care este un organism cu rol consultativ.

    (2) Comisia locală este constituită, după caz, din: primar, respectiv primarul general în cazul municipiului Bucureşti, şeful unităţii/structurii teritoriale a Poliţiei Române sau reprezentantul acestuia, şeful poliţiei locale, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi 3 consilieri locali, respectiv consilieri generali în cazul municipiului Bucureşti, desemnaţi de autoritatea deliberativă.

 

În vederea constituirii Comisiei de Ordine Publică la nivelul municipiului Gherla este necesar a fi desemnați 3 consilieri locali care vor avea calitatea de membrii ai comisiei.

 

Având în vedere cele menționate, propun spre aprobare inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local privind propunerea de desemnare a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Gherla în Comisia Locală de Ordine Publică în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010.

 

Față de cele prezentate, vă rog domnule primar dispuneți.

 

 

ȘEFUL SERVICIULUI POLIȚIA LOCALĂ

Ioan GEORGIU

--------------------

ROMÂNIA

    JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

  CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind propunerea de desemnare a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Gherla în Comisia Locală de Ordine Publică

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

            Examinând proiectul de hotărâre privind propunerea de desemnare a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Gherla în Comisia Locală de Ordine Publică – proiect din inițiativa primarului;

Văzând referatul Șefului Serviciului de Poliție Locală din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Gherla nr. 8618/19.06.2018 prin care se propune necesitatea desemnării reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Gherla în Comisia Locală de Ordine Publică;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.155/12.07.2010 a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G.nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla. 

            În temeiul art. 36, art. 39 alin (1) și art.45 din Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

            Art. 1. Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Gherla în Comisia Locală de Ordine Publică, după cum urmează :

            Membrii :         ............................................................, consilier local ;

                                    ............................................................, consilier local ;

                                    ............................................................, consilier local .

           

            Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează persoanele nominalizate la art. 1 din prezenta hotărâre și Serviciul Poliţia Locală.

 

 

 

Inițiator: Primar

Ioan Neselean

 

 

-----------------------

ANEXĂ LA HCL              /2018

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ GHERLA

 

DISPOZIȚII GENERALE

            În conformitate cu prevederile Legii Poliției Locale nr. 155/2010 poliția locală se înființează în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor în domeniile de competență date în supraveghere proprie.

            Poliția Locală își desfășoară activitatea în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, precum și a actelor autorității deliberative și ale celei executive ale administrației publice locale, pe baza principiilor:

 • legalității,
 • încrederii,
 • previzibilității,
 • proximității și proporționalității,
 • deschiderii și transparenței,
 • eficienței și eficacității,
 • răspunderii și responsabilității;
 • imparțialității și nediscriminării.

Poliția Locală s-a organizat și funcționează prin hotărârea autorității deliberative ca un compartiment funcțional în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gherla.

La nivelul municipiului Gherla funcționează Serviciul Poliția Locală și, în conformitate cu prevederile legale, se organizează și funcționează Comisia Locală de Ordine Publică, prin hotărârea consiliului local.

 

COMPONENȚA ȘI ATRIBUȚIILE COMISIEI

Comisia Locală de Ordine Publică este un organism cu rol consultativ și este constituită din:

 • Primarul municipiului Gherla
 • Șeful Poliției municipiului Gherla
 • Șeful Poliției Locale Gherla
 • Secretarul municipiului Gherla
 • 3 consilieri locali, desemnați prin hotărâre de autoritatea deliberativă.

Ședințele Comisiei Locale de Ordine Publică sunt conduse de primar.

Secretariatul comisiei este asigurat de persoane cu atribuții în acest sens din aparatul de specialitate al primarului.

Comisia locală se reunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.

 

Comisia Locală de Ordine Publică are următoarele atribuții:

 • asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Gherla;
 • avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale Gherla;
 • elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Gherla și procedează la actualizarea anuală a acestuia;
 • analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;
 • evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale;
 • prezintă autorităţii deliberative a municipiului Gherla rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică;
 • propune autorităților administrației publice locale inițierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

 

FUNCȚIONAREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ GHERLA

            Comisia se reunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar la convocarea primarului municipiului Gherla sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.

            Convocarea ședințelor trimestriale se face de către primar cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței. Odată cu convocarea ședinței secretariatul comisiei v-a transmite și ordinea de zi a ședinței.

            Convocarea ședințelor comisiei la inițiativa consilierilor locali se face prin secretariatul comisiei, prin depunerea solicitării semnate de către cel puțin o treime din consilierii locali cu minim 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței.

            În situații excepționale (calamități naturale, accidente grave, incendii cu consecințe grave, stare de urgență, de necesitate sau stare de război) primarul poate convoca ședința de urgență.

            Cu ocazia fiecărei ședințe se încheie un proces verbal care este semnat de către toți membrii comisiei.

            Secretariatul comisiei se asigură, prin grija primarului, de către persoane cu atribuții în acest sens din aparatul de specialitate al primarului.

 

            Atribuțiile secretariatului Comisiei Locale de Ordine Publică sunt următoarele:

 • efectuarea demersurilor necesare pentru anunțarea membrilor comisiei cu privire la data, ora și locul desfășurării ședințelor, precum și a ordinii de zi a acesteia;
 • întocmirea și redactarea procesului-verbal de ședință și înaintarea acestuia tuturor membrilor comisiei în vederea semnării;
 • arhivarea proceselor – verbale ale ședințelor;
 • comunicarea măsurilor adoptate de către comisie persoanelor interesate.

 

DISPOZIȚII FINALE

            Prezentul regulament se aduce la cunoștința membrilor Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Gherla și poate fi modificat și/sau completat numai prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Gherla.

 

 

 


Nr.  8574 din 18.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                               APROBAT

                                                                                                                          PRIMAR

                                                                                                                  Ioan NESELEAN

 

 

 

REFERAT,

privind propunerea de inițiere a unui proiect de hotărâre pentru aprobarea

acordării normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliția Locală, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Gherla în condițiile prevăzute de art. 35 ˄1 din Legea155/2010, republicată, coroborate cu prevederile Hotărârii nr.171/2015 si O.U.G. nr. 26/2004

 

            În conformitate cu prevederile:

Art.  35^1 din Legea nr.155/12.07.2010 a poliției locale - Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda în limita bugetului aprobat, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană personalului poliţiei locale conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 1 din H.G.nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale - Prevederile prezentului regulament-cadru reglementează modul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale şi se aplică personalului poliţiei locale organizate în conformitate cu dispoziţiile Legii poliţiei locale nr. 155/2010;

Art. 1, 2  alin. 1 ,2 si  3 lit. a , c și art. 6 din Hotărârea nr. 171/2015, privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 -   Personalul poliţiei locale încadrat potrivit dispoziţiilor art. 14 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poate beneficia de hrană gratuită, pe timp de pace, în baza normei de hrană zilnică stabilită conform prezentei metodologii.

          ART. 2

    (1) Consiliul local poate aproba, prin hotărâre, acordarea normei de hrană pentru personalul poliţiei locale, în limita bugetului aprobat, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei hotărâri.

    (2) În înţelesul prezentei hotărâri, norma de hrană reprezintă alocaţia de hrană zilnică de care beneficiază personalul poliţiei locale în activitate, în limita plafoanelor calorice.

    (3) Normele de hrană zilnice pentru personalul poliţiei locale sunt următoarele:

    a) norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliţiei locale în activitate prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 155/2010, republicată, cu completările ulterioare, şi personalul de conducere;

    c) norma nr. 12 "B", potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, normă suplimentară pentru personalul poliţiei locale în activitate care lucrează în ture sau schimburi.

          ART. 6

     Alocaţia valorică a normei de hrană, precum şi actualizarea acesteia conform legii se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 • Anexa nr. 1, din O.U.G.nr.26/1994, privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională,ordine publică și siguranță națională;

         În conformitate cu prevederile   art.  1 din Ordinul Nr. 776/2015,  pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale

 •   În prezent contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană, stabilită în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, este:
 • norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 32 lei/zi;
 • norma nr. 12 "B", potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 5 lei/zi.

Potrivit dispozițiilor  art.36, al. 1 , al.(6), lit. ”a“, pct.7, și art. 45 alin (2) , art.61 si art.115  din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001,  republicată, cu modificările și competările ulterioare;

Având în vedere textele legale mai sus arătate, propun spre aprobare inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului local pentru aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliția Locală, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Gherla, potrivit dispozițiilor  art.1,  2 alin. 1 si 3 lit. a, și c din Hotărârea nr. 171/2015, privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 si conform prevederilor  O.U.G.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.

Față de cele prezentate, vă rog domnule primar dispuneți.

 

ȘEFUL SERVICIULUI POLIȚIA LOCALĂ

Ioan GEORGIU

----------------------------------------

ROMÂNIA

    JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

  CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană personalului din

cadrul  Serviciului de Poliție Locală din cadrul Aparatului de specialitate

al Primarului  municipiului Gherla

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

            Văzând referatul Șefului Serviciului de Poliție Locală din cadrul Aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gherla nr. 8574/18.06.2018 prin care se propune aprobarea regulamentului de acordare a normei de hrană pentru personalul Serviciului Poliţiei Locale Gherla;

            În temeiul art. 14 din Legea nr. 319/2006 – a securităţii şi sănătăţii în muncă care reglementează faptul că: „alimentaţia de protecţie se acordă în mod obligatoriu şi  gratuit de către angajatori, persoanelor care lucrează în condiţii de muncă ce impun acest lucru”, coroborat cu art. 35, lit. b) din Legea  Poliţiei Locale nr. 155/2010, care încadrează activitatea Poliţiei Locale în condiţii deosebite şi speciale de muncă;

            În baza prevederilor:

 • Legea nr.155/12.07.2010 a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G.nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
 • O.U.G. 65/2014, pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Hotărârea nr. 171/2015, privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010;
 • O.U.G.nr.26/1994, privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională cu aplicarea art.1 din Ordinul  nr.776/2015, pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale.

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla. 

            În temeiul art. 36 alin. (2) lit.a) si alin.(3) lit.b) , art.45 alin.(1) si art.115  lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

            Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a normei de hrană personalului Serviciului de Poliţie Locală din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla.

            Art. 2. Finanţarea sumelor necesare suportării normei de hrană stabilită la art. 1 se acordă  în limita bugetului aprobat.

            Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Gherla prin Serviciul RUNOS și Serviciul Poliţia Locală.

 

Inițiator: Primar

Ioan Neselean

 

------------------------

REGULAMENT

de acordare a normei de hrană personalului Poliției

Locale Gherla

 

CAPITOLUL I – SCOPUL

            Art. 1  În aplicarea dispozițiilor art.35^1 din Legea Poliției locale nr.155/2010(r) cu modificările și completările ulterioare, a  prevederilor H.G. nr. 171/2015, privind stabilirea metodologiei și regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^ 1, alin. 1 din Legea Poliției locale se stabilesc condițiile de acordare a normei de hrană, precum și valoarea financiară a acesteia de care beneficiază fiecare categorie de personal angajat la nivelul Poliției Locale Gherla.

 

CAPITOLUL II – DISPOZIȚII GENERALE

            Art. 2 (1) Personalul Poliției Locale Gherla, încadrat potrivit art. 14 din Legea nr. 155/2010 (r) cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de hrană gratuită, pe timp de pace, în baza normei de hrană zilnică, conform prezentului regulament.

            (2) În înțelesul prezentului regulament, norma de hrană reprezintă alocația de hrană zilnică de care beneficiază personalul poliției locale în activitate, în limita plafoanelor calorice.

            Art. 3 Acordarea normei de hrană, se face în limita plafoanelor calorice zilnice diferențiate, pe categorii, în concordanță cu nevoile nutritive ale personalului  Poliției Locale, raportat la eforturile depuse în procesul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, condițiilor de mediu și altor factori specifici.

            Art. 4 Norma de hrană se acordă în bani, respectiv alocație valorică zilnică, ce reprezintă valoarea financiară a normei de hrană.

            Art. 5 Personalul prevăzut la art. 2 beneficiază de valoarea financiară neimpozabila a normei de hrana la care are dreptul.

            Art. 6 Valoarea financiară lunară a normei de hrană se calculează prin înmulțirea valorii financiare zilnice a normei de hrană cu numărul de zile calendaristice din luna respective și nu poate depăși valoarea stabilită și actualizată, potrivit legii, prin ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

            Art. 7 La nivelul Poliției Locale Gherla, normele de hrana zilnice sunt următoarele:

 1. norma nr. 6, potrivit anexei nr.1 la O.G. 26/1994, republicată cu  modificările

și completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliției locale în activitate prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. a din Legea nr. 155/2010, republicată cu completările ulterioare;

 1. norma nr. 12 B, potrivit anexei nr.1 la O.G. 26/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliției locale în activitate prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. a din Legea nr. 155/2010, republicată cu completările ulterioare, care lucrează în ture sau schimburi.

            Art. 8 La nivelul Poliției Locale Gherla, normele de hrană zilnice sunt următoarele:        

     Norma de hrană total calorii om/zi, categorii de persoane, valoare financiară/zi

     Norma  6 – 5010 calorii/om, personal prevăzut la art. 7, lit. a) din Regulament;

     Norma  12 B – 660 calorii/om, persoană care lucrează în ture/schimburi.

 

CAPITOLUL III – MODALITATEA CONCRETĂ DE ACORDARE

            Art. 9 (1) La nivelul Poliției Locale Gherla, personalul angajat beneficiază de valoarea financiară a normei de hrană zilnice,  în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat anual  prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Gherla, în condițiile art. 8 din prezentul Regulament.

            (2) Valoarea financiară nominală zilnică a normelor de  hrană este cea stabilită conform art. 8 din prezentul Regulament, actualizată în raport cu legislația în vigoare.

            (3) Valoarea financiară nominală zilnică a normelor de hrana nu se acorda  în următoarele situații:

            - concediu fără plată;

            - concediu de studii;

            - raportul de serviciu/muncă este suspendat în condițiile legii;

            - raportul de serviciu/muncă a încetat.

            Art. 10 (1) Alocarea sau scoaterea de la drepturile de hrană, precum și stabilirea normelor de hrană care se acordă se va face nominal, pentru fiecare categorie de personal prevăzut în prezentul Regulament.

            (2) Alocarea/scoatere de la drepturile de hrană se efectuează pe baza unuia din următoarele documente:

            a) Decizia de numire în funcția publică/ contractuală, de încetare sau suspendare a raportului de serviciu/muncă;

            b) Decizia de mutare temporară/ definitivă în alt compartiment al instituției;

            c) Decizia de transfer în altă instituție/ autoritate publică;

            (3) Drepturile de hrană nu se acordă în toate situațiile în care se acordă diurnă de delegare.

            (4) De prevederile prezentului Regulament beneficiază și personalul încadrat pe o perioadă determinată pe posturile devenite temporar vacante, ca urmare a suspendării, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu ale personalului poliției locale.

            Art. 11 Calculul cuantumului lunar al valorii financiare a normelor de hrană datorate fiecărei categorii de personal, se face de către persoana cu atribuții pe salarizare din cadrul Biroului Financiar-contabilitate, pe baza pontajului.

 

 

CAPITOLUL IV – ALTE PREVEDERI

 

            Art. 12 În limita fondului de salarii repartizat, sumele necesare aplicării prezentului Regulament se include în bugetul de venituri și cheltuieli, care se aprobă anual de către Consiliul Local al municipiului Gherla.


MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr 8493.18.06.2018                                                                               VIZAT PRIMAR

 

 

REFERAT

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2018

 

 

            Analizand executia bugetara la 31.05.2018 se constata o incasare a veniturilor peste cele previzionate la unele capitole. De asemenea la partea de cheltuieli sumele alocate in bugetul initial au fost insuficiente(ex. Salubritate unde datorita platii din bugetul local a transportarii deseurilor menajere in primele 4 luni la Oradea sumele alocate s-au epuizat, la cabinetele scolare datorita majorarii salariilor incepand cu martie 2018 sumele alocate initial sunt insuficiente). Propunem modificarea bugetului local dupa cum urmeaza:

 • La partea de venituri cresc previziunele la cotele si sumele defalcate  din impozitul pe venit cu 800 mii lei, la impozitul pe cladiri persoane juridice cu suma de 150 mii lei si cu 150 mii lei la impozitul pe cladiri persoane fizice unde la 31.05.2018 s-au incasat sume apropiate de la nivelul prevedirilor anuale, la venituri din prestari de servicii (cabinetele scolare) cresterea este de 550 mii lei si reprezinta majorarea salariilor din sanatate(aceste sume se primesc de la casa de asigurari de sanatate) si se mai cuprinde in buget suma de 18 mii lei reprezentand donatii si sponsorizari.

Totalul cresterilor bugetare fiind de 1668 mii lei astfel bugetul local va inregistra la partea de venituri suma de 25630.00mii lei.

 • La partea de cheltuieli bugetul va inregistra suma de 39416.46 mii lei, iar modificarile sunt urmatoarele:

 • 600 mii lei la salubritate unde s-au cheltuit toate alocatiile anuale

 • 100 mii lei la Liceul maghiar pentru racordare la reteaua electrica

 • 300 mii lei la intretinere spatii verzi

 • 118 mii lei la intretinere strazi

 • 550mii lei la cabinetele scolare.

 • La lista de investitii se adauga  obiectivul ,,Plan de mobilitate urbana a municipiului Gherla”-100 mii lei.

 • Bugetul activitatilor autofinantate se majoreaza cu suma de 2 mii lei la capitolul invatamant reprezantand taxe din invatamant.(anexa 4)

Tinand cont de prevederile 49 a Legii 273/2006 privind finantele publice locale, fiind indeplinite conditiile legale propun aprobarea acestei rectificari in cadrul sedintei ordinare avand in vedere necesitatea adoptarii acestor prevederi cat mai curand posibil intrucat la capitolele bugetare la care s-au alocat sume (salubritate, cabinete scolare) nu mai exista prevederi bugetare si in consecinta nu se pot efectua plati.

 

INTOCMIT:

Sef serviciu 

            Nicusor Farcas

____________

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.           din  .07.2018

privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr. 8493/18.06.2018 şi văzând avizele favorabile                                                                    ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art. 49 a  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

 

  Art.1:   Se aprobă    bugetul local  de venituri si cheltuieli pe anul 2018  care   la partea de venituri înregistrează suma de   25630 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 39416.46 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 25630 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 13786,46 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2018 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2018  care inregistreză  la partea de venituri suma de 14597.39 mii lei si la partea de  cheltuieli  suma de 15115.85  mii lei conform anexei nr.4.

Art 4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

 

 

                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Nr.consilieri:               19                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                    MIHAI ROTAR

 


Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

ACTUL CONSTITUTIV AL

ASOCIAȚIEI CULTURALE GHERLA SUNT EU

 

 

Art. 1 Prezenta asociațe se constituie prin voința de asociere a următorilor asociați:

1.       MUNICIPIUL GHERLA , membru fondator, cu sediul în Gherla, Str. Bobîlna , nr.2,  jud.Cluj , telefon 0264 241.926 / fax 0264 241.666, Cod fiscal 4349071 , cont IBAN RO09TREZ24A510103200130X  deschis la Trezoreria Municipiului GHERLA, reprezentată prin Primar – Neselean Ioan   

2. GUȚĂ MARIUS, membru fondator, domiciliat în municipiul Gherla,  

3. ZSOLDOS COSMIN, membru fondator, domiciliat în municipiul Gherla,  

 

Art. 2 Scopul constituirii asociației este organizarea de evenimente culturale, educaționale, sportive, sociale sau de protecția mediului, după cum urmează: zilele municipiului, festivaluri, spectacole, expoziții, conferințe sau campanii de informare, concursuri sportive și crosuri, precum și colectarea de fonduri necesare organizării, promovării și realizării acestora. Totodată, Asociația își propune promovarea talentelor, artiștilor, sportivilor și elevilor merituoși și a valorilor locale. 

Art. 3 Asociația are denumirea: ASOCIAȚIA CULTURALĂ GHERLA SUNT EU.

Art. 4  Sediul asociației este în  Gherla, strada Bobîlna, nr.2, jud. Cluj.

Art. 5  Durata de funcționare a asociației este pe termen nedeterminat.

Art. 6  Patrimoniul inițial al asociației constă din suma de 200 lei, fiind alcătuit din banii asociaților, prin vărsământ bancar.

Art. 7  Componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control, respectiv Consiliul Director și Președintele :

            GUȚĂ  MARIUS – președinte

            ZSOLDOS COSMIN – vicepreședinte

            NESELEAN IOAN-membru

Art. 8 Controlul financiar intern este asigurat de un cenzor.

           Consiliul Director va numi cu aprobarea Adunării Generale un cenzor stabilit dintre membrii asociați sau va încheia un contract de prestare servicii cu un cenzor extern.

 

 

Art. 9  Persoana împuternicită să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice este GUȚĂ MARIUS.

Semnăturile fondatorilor :

 

GUȚĂ MARIUS

 

ZSOLDOS COSMIN

 

NESELEAN IOAN

------------------

 

 

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

BAROUL CLUJ Str.Pavel Roșca Nr.4 Ap.15

CABINET INDIVIDUAL                            

”Avocat HODIȘ MARCEL”

Gherla Str. Grădinarilor nr. 40A

Tel. 0264/243.858; 0745.601.73

 

 

            În fața mea, avocat Hodiș Marcel, la sediul profesional, s-au  prezentat:

1.       MUNICIPIUL GHERLA , reprezentat prin Primar – Neselean Ioan   

2. GUȚĂ MARIUS, membru fondator, domiciliat în municipiul Gherla,  

3. ZSOLDOS COSMIN, membru fondator, domiciliat în municipiul Gherla,  

 

care au solicitat darea de dată certă prezentului act constitutiv.

În conformitate cu dispozițiile art.3 alin.1 din Legea nr.51/1995

SE ACORDĂ DATA CERTĂ PREZENTULUI ÎNSCRIS

                         Cu data de azi 23.03.2018

                                                 Sub nr. 504/23.03.2018

 

            În conformitate cu dispozițiile art.3 alin.1 din Legea nr.51/1995 atest data, identitatea părților și conținutul prezentului act, redactat de parte, cu data și numărul de mai sus.

 

 

AVOCAT,

-----------------

        STATUTUL

ASOCIAȚIEI CULTURALE „GHERLA SUNT EU”

 

 

Art. 1  Subsemnatele:

1.       MUNICIPIUL GHERLA , membru fondator, cu sediul în Gherla str Bobîlna , nr.2,  jud.Cluj , telefon 0264 241.926 / fax 0264 241.666, Cod fiscal 4349071 , cont IBAN RO09TREZ24A510103200130X  deschis la Trezoreria Municipiului GHERLA, reprezentată prin Primar – Neselean Ioan  

2. GUȚĂ MARIUS, membru fondator, domiciliat în municipiul Gherla,  

3. ZSOLDOS COSMIN, membru fondator, domiciliat în municipiul Gherla,  

Art. 2 Scopul constituirii asociației este organizarea de evenimente culturale, educaționale, sportive, sociale sau de protecția mediului, după cum urmează: zilele municipiului, festivaluri, spectacole, expoziții, conferințe sau campanii de informare, concursuri sportive și crosuri, precum și colectarea de fonduri necesare organizării, promovării și realizării acestora. Totodată, Asociația își propune promovarea talentelor, artiștilor, sportivilor și elevilor merituoși și a valorilor locale. . 

Art. 3  Asociația are denumirea : ASOCIAȚIA CULTURALA GHERLA SUNT EU.

Art. 4  Sediul asociației este în Gherla, strada Bobîlna, nr.2, jud. Cluj.

Art. 5  Durata de funcționare a asociației este pe termen nedeterminat.

Art. 6  Patrimoniul inițial al asociației constă din suma de 200 lei, fiind alcătuit din banii asociaților, prin vărsământ bancar.

Art. 7  În realizarea scopului, asociația are următoarele obiective:

 • Desfășurarea de activități cu scop social, cultural, educațional și spiritual;
 • Redescoperirea și promovarea valorilor tradiționale și a specificului comunității;
 • Angrenarea a cât mai multor entități juridice și persoane fizice în acțiuni care vizează realizarea scopului asociației;
 • Promovarea și realizarea de activităti multiculturale ;
 • Încurajarea inițiativelor și a acțiunilor de voluntariat venite în sprijinul activităților desfășurate de către asociație;
 • Susținerea ideilor cetățenilor cu privire la modul de derulare a acțiunilor asociației în vederea realizării scopului;
 • Colaborarea cu entitățile juridice profilate în domeniile cultural, educațional și sportiv;
 • Promovarea în mass-media a acțiunilor asociației;
 • Promovarea conștiinței și a atitudinii civice, creșterea interesului și promovarea unei atitudini responsabile față de problemele sociale și culturale necesare comunității;
 • Organizarea unei rețele de comunicare, sprijin și cooperare între organizații, programe și instituții în vederea atingerii scopului;
 • Susținerea financiară a elevilor merituoși, a artiștilor și sportivilor locali;
 • Atragerea de fonduri în vederea asigurării desfășurării optime a acțiunilor asociației;
 • Promovarea în plan extern a valorilor locale;
 • Susținerea și promovarea de acțiuni menite să conștientizeze membrii comunității cu privire la importanța protecției mediului;
 • Desfășurarea de acțiuni destinate protecției mediului;
 • Cooptarea a cât mai  multor persoane juridice și persoane fizice în planificarea și desfășurarea acțiunilor asociației.

 

Art. 9  Pot fi membri ai asociației persoanele care doresc să sprijine acțiunile asociației prin voluntariat  și care impărtășesc scopul și obiectivele asociației și aderă la prevederile statutare.

 

 Art. 10  Asociația se compune din următoarele categorii de membri :

 • membri-fondatori – care au constituit asociația. Aceștia au drept de veto în cadrul asociației. În situația ieșirii din asociație (fără a fi exclus) a unui membru fondator, acesta poate să-și transmită prin declarație autentică toate drepturile altui membru.
 • membri-asociați – care aderă ulterior la asociație,

 

Art. 11  Asociația iși desfășoară activitatea prin întrunirea Adunării Generale anual, la sediul asociației, în baza convocării efectuate de către președinte.

            Adunarea Generală are următoarele atribuții :

 • activitatea Adunării Generale se poate desfășura cu prezența a 1/2 + 1 dintre membri;
 • aprobă primirea de noi membri;
 • aprobă excluderea membrilor care incalcă prevederile statutare;
 • dispune cu privire la fondurile asociației;
 • aprobă proiectele economice;
 • efectuează modificările statutare, în urma votului a 2/3 din membrii asociației și a doi dintre membrii fondatori;
 • alege o dată la cinci ani membrii consiliului director(din care vor face parte și cel puțin doi membri fondatori),precum  și președintele,vicepreședintele și secretarul  asociației, cu votul majorității simple a membrilor;
 • analizează rapoartele anuale de activitate ale președintelui asociației;
 • stabilește cuantumul cotizației anuale;
 • stabilește bugetul precum și cotizația anuală ;
 • hotăraște cu privire la dizolvarea și lichidarea asociației cu votul a 2/3 dintre membrii asociației și a doi dintre membrii fondatori.

 

Art. 12  Consiliul Director se compune din președintele, vicepreședintele și cenzorul asociației, și are următoarele atribuții :

 • propune primirea de noi membri;
 • propune excluderea membrilor care încalcă prevederile statutare;
 • aprobă retragerea din asociație;
 • avizează raportul anual al președintelui;
 • întocmește strategia de dezvoltare a asociației și planul de relaționare cu alte entități;
 • ratifică contractele, convențiile și celelalte acte juridice încheiate de către președinte;
 • Aprobă cheltuielile pe care președintele le-a efectuat sau urmează a le efectua în exercitarea atribuțiunilor acestuia;
 • arbitrează divergențele dintre membrii asociației;
 • se întrunește cel puțin o dată pe lună, înaintea ședintei Adunării Generale, la sediul asociației la convocarea efectuată de către președinte.

 

Art. 13.1.  Președintele  are următoarele atribuții :

 • asigură conducerea activității curente a asociației;
 • asigură punerea în aplicare a deciziilor consiliului director și Adunării Generale;
 • informează membrii consiliului director și ai Adunării Generale cu privire la toate problemele;
 • semnează toate documentele asociației;
 • reprezintă asociația în relațiile cu terții;
 • efectuează angajarea de personal pentru asociație;
 • organizează și conduce gestiunea;
 • dispune cu privire la cheltuielile asociației;
 • în situația imposibilității exercitării atribuțiilor, acestea sunt efectuate de către vicepreședinte.

 

Art. 13.2. Cenzorul are următoarele atribuții:

 • verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației;
 • întocmește rapoarte periodice și le prezintă Adunării Generale;
 • participă la ședințele Consiliului Director, făra drept de vot;
 • verifică modul în care membrii își îndeplinesc obligațiile financiare către asociație;
 • sesizează organele de conducere ale asociației atunci când observă nelegalități privind administrarea patrimoniului.

 

Art. 14  Membrii asociației au următoarele drepturi :

 • de vot  în Adunarea Generală;
 • să inițieze acțiuni pentru asociație și să participe la orice acțiune;
 • sa aibă acces la bazele de date ale asociației;
 • să fie ales în organele de conducere;
 • să se retragă liber din asociație.

 

Art. 15  Membrii asociației au următoarele obligații :

 • să respecte statutul și deciziile Adunării Generale, ale consiliului director și ale președintelui;
 • să activeze pentru realizarea scopului și obiectivelor asociației;
 • să nu prejudicieze material și moral asociația;
 • să plătească la zi cotizația.

 

Art. 16  Încetarea calității de membru are loc prin :

 • retragere;
 • excludere;
 • dizolvare (deces în cazul persoanelor fizice).

 

Art. 17  Sancțiunile aplicate membrilor :

 • avertisment – de către președinte;
 • suspendare – de către consiliul director;
 • excludere – de către Adunarea Generală.

 

Art. 18  Resursele patrimoniale ale asociației se constituie din cotizațiile membrilor, și fonduri atrase potrivit legislației în vigoare de la bugetele locale, bugetul de stat, de la alte organisme și instituții, precum și din donații de la persoane fizice și juridice.

 

Art. 19  În scopul iîndeplinirii obiectivelor, asociația va putea angaja personal.

 

Art. 20 In cazul dizolvării asociației, bunurile rămase după lichidare vor fi transmise către ASOCIAȚIA GAL PLAIURI SOMEȘENE.

 

Art. 21  Prezentul statut se completează cu prevederile legale în vigoare privind persoanele juridice.

 

Art. 22  Redactat in 5 (cinci) exemplare originale de către Avocat Hodiș Marcel.             

 

 

 

Semnăturile fondatorilor :

 

GUȚĂ MARIUS

 

ZSOLDOS COSMIN

 

NESELEAN IOAN

 

 

 

 

 

 

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

BAROUL CLUJ Str.Pavel Roșca Nr.4 Ap.15

CABINET INDIVIDUAL                            

”Avocat HODIȘ MARCEL”

Gherla Str. Grădinarilor nr. 40A

Tel. 0264/243.858; 0745.601.73

 

 

            În fața mea, avocat Hodiș Marcel, la sediul profesional, s-au  prezentat:

1.       MUNICIPIUL GHERLA , reprezentat prin Primar – Neselean Ioan  

2. GUȚĂ MARIUS, membru fondator, domiciliat în muninicipiul Gherla,  

3. ZSOLDOS COSMIN,membru fondator, domiciliat în muninicipiul Gherla,  

 

  în nume propriu

 

care au solicitat darea de dată certă prezentului statut.

 

În conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. 1 din Legea nr. 51/1995

SE ACORDĂ DATA CERTĂ PREZENTULUI ÎNSCRIS

                         Cu data de azi 23.03.2018

                                                 Sub nr. 505/23.03.2018

 

În conformitate cu dispozițiile art.3 alin.1 din Legea nr.51/1995 atest data,

identitatea părților și conținutul prezentului act, redactat de parte, cu data și numărul de mai sus.

 

AVOCAT,

-------------------

 

 ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT de HOTARARE

privind aprobarea participării Municipiului Gherla la constituirea patrimoniului "Asociației Culturale Gherla Sunt Eu"

 

Consiliul Local al Unitatii Administrativ Teritoriale GHERLA, jud. Cluj,

Având în vedere:

Referatul de necesitate nr. 5699 din 18.04.2018  întocmit de autoritatea executivă, cu propuneri privind aprobarea participării Municipiului Gherla la constituirea patrimoniului "Asociației Culturale Gherla Sunt Eu" și stabilirea cotizației de membru fondator, în vederea asigurării  organizării Zilelor Municipiului Gherla, evenimente culturale, educaționale, sportive, sociale și de protecția mediului, precum și de promovare a Municipiului Gherla.

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. e), art. 6 din  Ordonanta  Guvernului nr. 26 din anul 2000 cu privire la asociatii și fundații cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile  art. 36 alin. 2 lit. d) si e),  alin.4 lit a) si alin. 6 lit. a) punctul 1,4,5,6 și art. 45 alin. 2. din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

           

            Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Gherla ca membru fondator al "Asociației Culturale Gherla Sunt Eu. "

Art.2.Se aproba participarea Municipiului Gherla la constituirea patrimoniului "Asociației Culturale        Gherla Sunt Eu",  patrimoniul asociației fiind prin aport în bani în valoare de 200 lei, în cuantum de 100 lei.

Art.3.  Se adoptă Statutul și Actul Constitutiv al "Asociației Culturale Gherla Sunt Eu" care constituite anexă nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă ca sediul "Asociației Culturale Gherla Sunt Eu" să funcționeze la sediul Primăriei Municipiului Gherla, respective Gherla, Str. Bobâlna, nr.2, jud. Cluj.

Art.5. Se împuternicește dl. Avocat Hodiș Marcel cu derularea încheierii procedurii necesare înscrierii "Asociației Culturale Gherla Sunt Eu" în Registrul Asociaților și Fundațiilor la grefa Judecătoriei Gherla.

Art.6. Biroul buget, contabilitate, din cadrul primăriei va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

  

 

Nr.consilieri:                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                 SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                 MIHAI ROTAR

 

------------------

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                                           APROB,

JUDEȚUL CLUJ                                                                                                                                                                                  PRIMAR

MUNICIPIUL GHERLA                                                                                                                                                   NESELEAN IOAN

 

Referat nr. 5699 din 18.04.2018 

 

Primăria Municipiului Gherla și Consiliul Local Gherla organizează anual evenimentul Zilele Municipiului Gherla, reunind și implicând an de an, comunitatea locală, invitați din țară și din străinătate, din orașele înfrățite cu Municipiul Gherla, organizând manifestări culturale, artistice și sportive.

 În vederea unei bune organizări a Zilelor Municipiului Gherla, se intenționează înființarea Asociației Culturale Gherla Sunt Eu, cu sediul asociației în Gherla, Str. Bobâlna nr. 2, jud. Cluj și cu o durată nedeterminată de funcționare.

Zilele Municipiului Gherla au ca scop principal reunirea vietii culturale a localității într-o manifestare cu diverse acțiuni, care ilustrează tradiții locale, bogăția manifestațiilor artistice gherlene,  care cuprinde totodată și activități educative, sportive si de divertisment, agreeate de comunitatea locală, oferind o paleta largă de opțiuni de participare la evenimente, destinate publicului larg.

Tradiția și talentele locale, reprezentate prin artiști din societatea civilă, precum și voluntari dornici de implicare în derularea zilelor municipiului, vor fi contactați și sprijiniți de Asociația Culturală Gherla Sunt Eu.

 Membri fondatori ai Asociația Culturale Gherla Sunt Eu sunt:

1. MUNICIPIUL GHERLA , cu sediul în Gherla, Str. Bobîlna , nr.2,  jud.Cluj , telefon 0264 241.926 / fax 0264 241.666, Cod fiscal 4349071 , cont IBAN RO09TREZ24A510103200130X  deschis la Trezoreria Municipiului GHERLA, reprezentată prin Primar – Neselean Ioan   

2. GUȚĂ MARIUS, membru fondator, domiciliat în municipiul Gherla,  

3. ZSOLDOS COSMIN, membru fondator, domiciliat în municipiul Gherla,  

 Asociația are ca obiectiv promovarea talentelor, artiștilor și a valorilor locale, conform Art.2 din Actul Constitutiv al Asociației Culturale Gherla, Sunt Eu, Anexă a prezentului Referat.

 

 

                                                                                          ÎNTOCMIT

                                                                                          ADMINSITRATOR PUBLIC

                                                                                          BĂRBOS VLAD

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 3075 din 26.02.2018

                                                                                                                                                     Vizat,

                                                                                                                                                  PRIMAR

                                                                                                                                               NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu regim de înălțime P+E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Salciei F.N.

 

 

           Prin cererea nr.12136 din 23.10.2017, doamna Tofan Denisa-Alexandra, domiciliată în municipiul Gherla, str. Salciei F.N., a solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism în vederea elaborării PUD și a documentației pentru obținerea autorizației de construcție pentru casă familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Salciei F.N.

           Urmare acesteia s-a eliberat de către Primăria Municipiului Gherla Certificatul de Urbanism nr.142/12136 din 29.11.2017.

           Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUD a parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

           În ceea ce privește informarea populației referitor la această documentație de urbanism, s-au folosit ca mijloace de publicitate site-ul Primăriei, afișajul la avizierul din cadrul Primăriei și la locul amplasamentului și notificarea la proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile parcelei în cauză, care ar putea fi afectate direct de executarea acestor lucrări.

          Referitor la implicarea publicului în etapa pregătitoare, s-a întocmit raportul informării și consultării publicului pentru construirea casă familială cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str.Salciei F.N.

          Deasemenea documentația astfel întocmită a fost supusă spre dezbatere și analiză în ședința Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din data de 07.02.2018.

          Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism cu modificările și completările ulterioare rezultă că aprobarea PUD se face de către Consiliul Local.

          În urma discuțiilor purtate și analizei, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, a propus supunerea spre aprobare a documentației de urbanism într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla.

 

          Obiectivul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea construirii unei case familiale cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str.Salciei F.N.  

          Conform Planului de Urbanism General al Muncipiului Gherla, imobilul este situat în intravilan în UTR 11 în zona de locuințelor unifamiliale.

          Noua construcție va fi amplasată la o retragere de 9,65 m față de aliniamentul dinspre str.Salciei, la 3,00 m față de limita de proprietate dinspre domnul Szatmari Gavril, 1,00 m față de limita de proprietate dinspre domnul Pășcuță Andrei(declarație notarială) și la 7,10 m față de limita de proprietate dinspre domnul Petean Andrei.

          Suprafața construită a casei va fi de 127,70 mp.

          Accesul auto și pietonal se va face din str.Salciei.

          Racordările obiectivului propus la utilități se vor face la cele existente în zonă.

          Față de acestea propunem analizarea și luarea unei hotărâri referitoare la aprobarea PUD pentru construire casă familială, cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str.Salciei F.N.

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

-----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_____2018

privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Salciei F.N.

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

         Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Salciei F.N., proiect din inițiativa autorității executive

            Examinând referatul de specialitate cu nr.  3075 din 26.02.2018 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local

            În temeiul dispozițiilor art.48, alin.1, art.56, alin.1, anexa 1, punctul 14 din Legea nr.350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism, republicată cu modificările și completările ulterioare

            În temeiul dispozițiilor art.36 alin.5, lit.c) și art.45, alin.2, lit.e) din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Salciei F.N., conform proiectului întocmit de SC ,,Linie Punct” SRL cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str.Alexandru Vlahuță, Bloc lamă B, coordonator RUR arhitect Corina Ileana A. Moldovan, beneficiar Tofan Denisa Alexandra  cu domiciliul în Municipiul Gherla, str.Dejului, nr.9.

Art. 2 Se aprobă valabilitatea documentației de  urbanism până la aprobarea actualizării Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla și a localităților componente Băița, Hășdate și Silivaș, dar nu mai târziu de data de 30.12.2018.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Török Bálint

 

 

 

Nr. consilieri               19                                                                             CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                                 SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                            Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

 


 Nr. 4415 din 22 martie 2018                                                                                 

                                                                                                                                                                                                       VIZAT
                                                                                                                                                                                                     PRIMAR                                                                                                                                                                                                            IOAN NESELEAN    

                                                                                                                                                                                                     

 

REFERAT
privind deplasarea  unei delegații în străinătate             

            Relația de cooperare dintre orașele Gherla și  Kiryat Motzkin din Israel este unul dintre cele mai noi relaţii de prietenie şi de colaborare la nivel internațional, prin care au fost puse în valoare de trei ani, tradiţionalele relaţii de prietenie dintre România şi Statul Israel, în care trăiesc mulți evrei de origine română, emigrați în anii ‘60.

             Parteneriatul nostru comun s-a dezvoltat în primul rând prin schimburile culturale avute, și în acest an s-a primit o invitație, cu nr. 3320/01.03.2018,  din partea primarului acestei localități pentru Ansamblul Folcloric “Dansatorii de pe Someș” de a da promova folclorul românesc în Israel în perioada 21-28 aprilie 2018 și care va fi însoțit în mod oficial de către două persoane din cadrul Primăriei Municipiului Gherla.

            În acest sens propunem Consiliului Local al Municipiului Gherla luarea unei decizii în ceea ce privește persoanele care vor însoți ansamblul folcloric gherlean.

 

Biroul juridic, relatii cu publicul si Consiliul Local,

învătământ, cultură, registratură, munca în folosul comunității

Consilier superior

Ioan Sabin Drăgan

------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                      

                                   HOTARAREA NR . ________/  ___.03.2018

privind aprobarea deplasării unei delegații în străinătate

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit in ședință de ordinara;

Luând in dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea deplasării unei delegații în străinătate  - proiect din inițiativa autorități executive;

Examinând referatul Biroului Biroul juridic, relatii cu publicul si Consiliul Local,                                                                                                   învătământ, cultură, registratură, munca în folosul comunității nr. 4415/22.03.2018;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare;

            În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata cu modificările si completările ulterioare.

 

                                                      H O T A R A S T E :

 

Art.1: Se aprobă deplasarea  unei delegații formată din două persoane ca reprezentanți oficiali, în perioada  21.04 – 28.04.2018, în oraşul înfrățit Kiryat Motzkin din Israel, conform invitației primăriei din această localitate, având  nr. 3320/01.03.2018.

Art.2: Cheltuielile se vor deconta conform legislației în vigoare, compartimentul buget, contabilitate, din cadrul primăriei va lua masuri de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

                                   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   TÖRÖK  BALINT

 

 

Nr. consilieri                     19                                    CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                              19                                               SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”         19                                              Rotar Mihai

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 1810 din 01.03.2018

                                                                                                                                    Vizat,

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

 

 

           Prin cererea nr.1810 din 31.01.2018, domnul Petean Ioan Florin domiciliat în municipiul Gherla, str.Hășdății, nr.17A, ap.10, a solicitat aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N. .

           Potrivit extrasului CF nr.50635 cu număr cadastral 50635, petentul este proprietar tabular în cotă de 1/1 parte asupra imobilului din municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

            Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla și conform PUZ aprobat prin HCL nr.127/2006, imobilul este situat în Unitatea Teritorială de Referință nr.9 în zona locuințelor familiale noi cu max P+2E.

           În urma verificărilor în teren s-a constatat că există posibilitatea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

            Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la propunerea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N. din str.Hășdății la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Hășdății F.N.

 

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2018

privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

            Examinând referatul de specialitate cu nr.1810 din 01.03.2018 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.36, alin.5, lit.b) și  art.45, alin.2, lit.e), din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă deschiderea unui acces auto și unul pietonal din str.Hășdății, la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N., proprietatea numitului Petean Ioan Florin.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și numitul Petean Ioan Florin, domiciliat în Municipiul Gherla, str. Hășdății nr.17A, ap.10.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Török Bálint

 

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                            SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                       Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

 

           

 

 


      ROMANIA

  JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

 CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                       PROIECT

                                   HOTARAREA NR .       /

privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta de ordinara;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea unor cheltuieli din bugetul local  - proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinand referatul Serviciului financiar contabil nr.4383/22.03.2018 si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Tinand cont de prevederile art.5 al. (3), art.20  al. (1) lit. h), si i) ale Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

                                                      HOTARASTE:

 

 

Art.1: Se aprobă plata din bugetul local a sumei de 8000 lei pentru desfasurarea urmatoarelor evenimente cultural-traditionale organizate de Grupul mixt de lucru pe problema romilor din cadrul Primariei municipiului Gherla:

 1. Ziua mondiala a romilor- 08.04.2018
 2. Concurs de muzica populara “Lautarii din Ardeal” urmat de ‘Balul traditional al muzicantilor” in perioada 05.09-08.09.2018
 3. Seara de romante cu genericul ,,Iti mai aduci aminte doamna...” in data de 15.10.2018

Art.2 : Compartimentul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

 

 

                                   

                                       PRESEDINTE DE SEDINTA,             

 

 

 

                                

Nr. consilieri :                  19                                                                    CONTRASEMNEAZA

Nr. consilieri prezenti :                                                                                   SECRETAR,

Nr. voturi « pentru » :                                                                                   MIHAI ROTAR

 


             

              ROMÂNIA                                                                                                                   APROBAT,

         JUDETUL CLUJ                                                                                                               PRIMAR,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI    GHERLA                                                                                     IOAN NESELEAN              

NR._3274_ DIN 28.02.2018

 

 

REFERAT

privind execuţia bugetului local la data de

31 decembrie 2017       

 

 

          La data de 31 decembrie 2017 la partea de venituri a fost realizată suma de 46.190.469 lei, veniturile fiind incasate in proportie de 101.10% fata de prevederile anului 2017 in suma de 45.685.400 lei.

 

Veniturile incasate la data de 31 decembrie 2017 sunt formate din:

 1. venituri proprii 23.232.103 lei,
 2. sume defalcate din TVA 22.765.358 lei,
 3. subventii de la bugetul de stat 168.508 lei,
 4. donatii si sponsorizarin 24.500 lei,

            Platile efectuate din  bugetului local la data de 31 decembrie 2017 sunt de 47.214.108 lei Contul de executie al bugetului local la plati efectuate la 31 decembrie 2017 defalcat pe capitole bugetare se prezinta astfel:

 

Capitole
bugetare

Total plăţi

Secţiunea de
 funcţionare

Secţiunea de
 dezvoltare

5102

    5,136,985 

       5,019,070 

        117,915 

5402

       288,730 

          288,730 

                 -   

6102

       384,755 

          245,525 

        139,230 

6502

  20,711,825 

     20,422,783 

        289,042 

6602

    1,948,288 

       1,155,368 

        792,920 

6702

    2,082,363 

       2,015,670 

          66,693 

6802

    3,587,151 

       3,522,883 

          64,268 

7002

    2,137,594 

       1,630,771 

        506,823 

7402

    4,955,516 

       4,009,027 

        946,489 

8002

       636,699 

          636,699 

                 -   

8402

    5,344,202 

       1,037,846 

     4,306,356 

TOTAL

  47,214,108 

     39,984,372 

     7,229,736 

         

Excedentul bugetului local la sfârşitul anului 2017 este de 13.786.456 lei, fiind format din excedentul anilor precedenti in suma de 14.810.095 lei si deficitul din cursul anului 2017 de 1.023.639 lei.

La activităţile autofinanţate încasările realizate sunt în sumă de 11.900.198 lei, adica 80.52% fata de prevederile anuale 2017 de 14.779.020 lei .

            Contul de executie a institutiilor finantate din venituri proprii si subventii la partea de plati  se prezinta astfel:

 

Capitole
bugetare

Total plăţi

Secţiunea de
 funcţionare

Secţiunea de
 dezvoltare

5410

23.540

23.540

 

6510

      421.659 

     421.659

 

6610

11.095.390  

10.399.115  

696.275

6710

53.971

53.971

 

7010

298.101

298.101

 

8010

67.259

67.259

 

8310

1.279

1.279

 

8710

182.499

182.499

 

TOTAL

12.143.698

11.447.423    

696.275

 

Excedentul activitatilor autofinantate la data de 31.12.2017 este de 518.464 lei fiind format din excedentul anilor precedenti in suma de 761.964 lei si deficitul din cursul anului 2017 de 243.500 lei.

Situaţiile financiare la 31 decembrie 2017 au fost întocmite în conformitate cu Legea Contabilităţii nr.82/1991 republicată, Ordinul nr. 629/2009 si 1177/26.01.2018 pentru  aporbarea  Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2017.

 

                                                                        SEF SERVICIU FINANCIAR,

                                                                                           NICUSOR FARCAS

-----------------

 ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT

HOTARAREA NR .

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al

Municipiului Gherla la 31.12.2017

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 31.12.2017 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinand referatul Serviciului financiar contabil nr. Nr.3274/28.02.2018                                                                   si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Tinand cont de prevederile  art.57 al. 1 din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                      HOTARASTE:

 

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 31.12.2017 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 46 190 469 lei,  iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de 47 214 108 lei cu un deficit în suma de  1 023 639 lei la care se adauga excedentul anului 2016 de  14 810 095 lei rezultand un excedent total de 13 786 456 lei

Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al activităţilor autofinanţate la 31.12.2017, conform anexelor 3 si 4, inregistrând la partea de venituri încasări in  suma de  11 900 198 lei; iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de  12 143 698 lei cu un defict de 243 500 lei la care se adauga excedentul anului 2016 de  761 964 lei rezultand un excedent total de 518 464 lei

Art.3 : Se aproba situaţiile financiare a Municipiului Gherla la 31.12.2017 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si  al activităţilor autofinanţate, la 31.12.2017;

Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

 

                                   

                                       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               

Nr. consilieri :                  19                                                                    CONTRASEMNEAZA

Nr. consilieri prezenti :                                                                               SECRETAR,

Nr. voturi « pentru » :                                                                             MIHAI ROTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

 

CATRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GHERLA

 

            Subscrisa ADP GHERLA SA, reprezentata prin director general Ing. Muresan Genel,  avand in vedere:

 • Raportul de inspectie nr. 88/01.02.2018 a Garzii de Mediu, Comisariatul Judetean Cluj, Masura 1
 • Sistarea subventionarii transportului deseurilor municipale amestecate spre eliminare catre un depozit autorizat de catre Municipiul Gherla

 prin prezenta, alaturat va inaintam spre aprobare noile propruneri de tarife pentru serviciile prestate de catre ADP GHERLA SA conform Anexei 1,  incepand cu data de 1 aprilie 2018.

 

 

Director general                                                                    Contabil sef

Ing. Muresan Genel                                                              Ec., Ing. Neamtu Eugen

 

....................................                                                          ....................................

 

 

MEMORIU JUSTIFICATIV

PRIVIND NECESITATEA MODIFICARII TARIFELOR DE OPERARE PRIVIND COLECTAREA, TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA DESEURILOR PE FACILITATEA DE DEPOZITARE TEMPORARA A MUNICIPIULUI GHERLA SI TRANSPORTUL ULTERIOR AL ACESTORA LA UN DEPOZIT AUTORIZAT PENTRU PERSOANE JURIDICE (PRET/MC) SI PENTRU PERSOANE FIZICE (PRET/PERSOANA/LUNA) INCEPAND CU DATA DE 1 APRILIE 2018,

PROPUSE SPRE APROBARE CONSLILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GHERLA

 

Subscrisa ADP GHERLA SA, cu sediul social in gherla, str. Gelu nr. 7, CUI  RO227969, J12/112/1991, reprezentata prin director general ing. Muresan Genel si contabil sef Ec., Ing. Neamtu Eugen,  avand ca obiect principal de activitate colectarea deseurilor nepericuloase,

prin prezenta respectuos va solicitam aprobarea tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna) incepand cu data de 1 martie 2018, pentru urmatoarele motive:

In urma controlului pe Facilitatea de depozitare temporara a deseurilor municipale amestecate nepericuloase a Municipiului Gherla efectuat de catre Garda Nationala de Mediu, Comisariatul Judetean Cluj, prin Masura 1 ni s-a impus: continuarea transportului deseurilor menajere de pe platforma temporara pana la degajarea completa a acesteia si comunicarea realizarii acestei masuri la Agentia de Mediu Cluj si Garda Nationala de Mediu Comisariatul Judetean Cluj.

Cu ocazia acestui control s-a stabilit ca la momentul controlului pe Facilitatea de stocare temporara era depozitata cantitatea de 2.278,259 tone de deseuri menajere amestecate nepericuloase.

Avand in vedere sistarea subventionarii de catre Municipiul Gerla a transportului deseurilor menajere neamestecate catre un depozit autorizat si ca subscrisa nu dispune de disponibilitati financiare pentru a realiza acest lucru, am fost nevoiti, pentru a indeplini masura 1 din raportul de control a Garzii Nationale de Mediu Comisariatul Judetean Cluj, sa solicitam modificarea tarifelor practicate de subscrisa pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla aprobate prin HCL 60/26.05.2016 in sensul majorarii acestora cu cheltuielile pricind incarcarea, transportul si eliminarea deseurilor menajere amestecate nepericuloase la un depozit autorizat.

Calculul tarifelor pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat s-a facut in conformitate cu Ordinul nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor.

In conformitate cu HG nr. 942 din 20 decembrie 2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor se utilizeaza tarife diferite pentru utilizatorii casnici si non-casnici. 

Astfel pentru utilizatorii casnici se utilizeaza tarife pe persoana si luna, tarife plecand de la tariful aprobat pe tona sau metru cub (considerand un indicator de generare de circa 0,9 kg/pers/zi pentru mediul urban si o densitate de 350 kg pentru deseuri menajere in amestec. Pentru utilizatorii non-casnici tariful este pe metru cub sau tona.

In aceste conditii s-au luat ca ipoteze de lucru:

 • Numarul populatiei care locuieste in municipiul Gherla 18.000 persoane.
 • In conformitate cu indicele de generare o persoana genereaza 350 kg deseuri pe an, adica un metru cub de deseuri.
 • Persoanele non casnice (juridice) genereaza anual 10.000 mc de deseuri amestecate.

Calculul tarifului pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat este prevazit in Anexa 2, detaliile fiind precizate in Anexele 3-6.

Pentru cantitatea de 2.278,259 tone de deseuri amestecate colectate anterior prezentului script si aflate in stoc la data de 31.01.2018 pentru care nu s-a inclus in tariful practicat de ADP GHERLA SA cheltuielile cu incarcarea, transportul si eliminarea acestora la un depozit autorizat, conform adresei nr. 3661/31.01.2018 inmanate catre Garda Nationala de Mediu, Comisariatul Judetean Cluj  cu ocazia controlului efectuat la societate, tarifele mentionate in Anexa 1 sunt cele aprobate prin HCL 109/2017, Anexa 8.

 

Cu deosebita consideratie

 

 

Director general                                                                    Contabil Sef

Ing. Muresan Genel                                                              Ec., Ing. Neamtu Eugen

.................................                                                             .................................

 

------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT

HOTĂRÂREA NR     din 29.03.2018

privind aprobarea tarifelor pentru de operare privind

colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare

temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un

depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 01.04.2018

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna) pentru SC ADP GHERLA SAincepand cu data de 1 aprilie 2018

Vazand cererea nr 2655 din 16.02.2018 a SC ADP GHERLA SA pentru aprobarea tarifelor aprobarea tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna) pentru SC ADP GHERLA SAincepand cu data de 1 aprilie 2018

Examinând raportul Serviciului financiar contabil nr. 2656 din 16.02.2018 cu privire la aprobarea tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna) pentru SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 1 aprilie 2018

In conformitate cu art.2 alin. (1) , art. 6 alin. (1) lit. k) si art. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr.101/2006 privind serviciile de salubrizare a localitatilor republicata;

Vazand prevederile art. 3 alin. (1), art 9 alin. 2 lit. d) si art. 43 alin. 5 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice republicata cu modificarile si completarile ulterioare  

În temeiul art.36 alin. (1) si alin. (2) lit d) si art. 45,  alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă tarifele privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna) pentru SC ADP GHERLA SAincepand cu data de 1 aprilie 2018 conform Anexei I

Art.2: Se aproba procentele de 15% pentru cheltuieli indirecte si la profit de 8%

Art. 3 : Anexa nr. I face parte din integranta din prezenta hotarare.

Art.4: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva prin serviciile de specialitate si SC ADP GHERLA SA Gherla.

 

                                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr.consilieri:                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi                                                                                          SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                          MIHAI ROTAR

Nr. voturi “impotriva”

Abtineri

 


Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

REFERAT

privind aprobarea complectarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiune, cu o noua anexa, ca bun de retur, cuprinzand un spatiu situat in loc. Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A (fosta tutungerie) in suprafata de 20 mp;

 

            Avand in vedere solicitarea SC A.D.P Gherla de a primi ca bun de retur un spatiu in zona centrala a orasului pentru activitati proprii si infintarea unui punct de incasare a facturilor de salubritate, precum si eliberearea unui spatiu in suprafata de 20 mp situat in str.Avram Iancu, nr. 2A (fosta tutungerie), constat ca se intrunesc pretentiile solicitantului cu posibilitatile Municipalitatii in aceasta zona de a atribui un spatiu adecvat.

            Spatiul la care fac referire se afla in strada Avram Iancu, nr. 2A, in suprafata de 20 mp intr-o singura incapere, folosit pana la sfarsitul anului 2017 de catre Cooperativa Oras Gherla pentru activitati comerciale si care detine functionala utilitatea cu energie electrica si posibil redeschiderea retelei de gaze naturale.

Analizand prevederile art. 4, al. 1, lit. a, art. 15, al. 1, pct. 17, art. 17, al. 1, pct. 3 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si a localitatilor componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiunea nr. 4141/22.04.2008, avand in vedere atributiile date de Legea 215/2001 a administratiei publice locale ce atribuie gestionarea domeniului public si privat Consiliului Local si faptul ca Municipiul Gherla este unic actionar al SC A.D.P. Gherla, iar societatea se afla in subordinea Consiliului Local Gherla va rog sa decideti, in consecinta, completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiune, cu o noua anexa cuprinzand spatiul situat in str. Avram Iancu, nr. 2A, in suprafata de 20 mp.

            De asemenea, pentru atribuirea spatiului prezentat anterior, SC A.D.P. Gherla va achita o taxa de utilizare lunara in valoare de 50 EURO, echivalentul in lei la cursul BNR al zilei anterioare platii, similar cu chiria platita lunar de fostul chirias (conversia a 60 USD/luna), avand in vedere art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si complectarile la zi.

           

 

 

                                                                           INITIATOR:

                                                                        Municipiul Gherla

                                                                                   prin

                                                                       Administrator Public

                                                                             Barbos Vlad

---------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind complectarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiune, cu o noua anexa cuprinzand un spatiu situat in loc. Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A (fosta tutungerie) in suprafata de 20 mp

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea complectarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiune, cu o noua anexa cuprinzand un spatiu situat in loc. Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A (fosta tutungerie) in suprafata de 20 mp;

            Tinand seama de prevederile art. 4, al. 1, lit. a, art. 15, al. 1, pct. 17, art. 17, al. 1, pct. 3 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si a localitatilor componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiunea nr. 4141/22.04.2008;

            Avand in vedere Art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si complectarile ulterioare;

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Administratorul Public ;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6) lit. a şi art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art.  1  Se aproba completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiune, cu o noua anexa cuprinzand un spatiu (bun de retur) situat in loc. Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A (fosta tutungerie) in suprafata de 20 mp pentru deschiderea unui punct central de incasare a facturilor de salubritate;

            Art. 2 Se aproba taxa de utilizare lunara de 50 EURO, urmand ca, cheltuielile ulterioare preconizate de utilizarea spatiului si consumul de utilitati sa cada in sarcina chiriasului ;

            Art. 3 Bunul de retur se va preda in baza unui proces verbal de predare-primire in care se vor mentiona datele de identificare a spatiului, starea acestuia, conditiile de utilizare, precum si obligativitatea returnarii bunului in conditiile contractuale, intr-o stare buna;

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si SC Administrarea Domeniului Public SA.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                     19                                    CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                           SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                       Rotar Mihai


MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr 4330/21.03.2018                                                                                 VIZAT PRIMAR

 

 

REFERAT

Privind aprobarea modificarii listei de investitii pe anul 2018

 

 

            Avand in vedere necesitatea realizarii verificarii proiectelor tehnice pentru obiectivele de investitii:

 • Proiect modernizare a corpului vechi a cladirii Gradinitei Veseliei si construirea unui corp nou

 • Modernizare, reabilitare si dotare Grad.Arici pogonici strcutura II str.Mihai Viteazu nr.20,

proiecte realizate in anul 2017 si care trebuie verificate pentru a putea fi depuse pentru a obtine finantare pentru realizarea lor, este necesar a fi cuprinse in lista de investitii pe anul 2018 cu sumele necesare realizarii acestor verificari.

Avand in vedere prevederile art. 48 al.1 si 49 al. 5 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale propun modificarea Listei de investitii pe anul 2018 prin introducerea la cap 65 Invatamant a celor 2 obiective. Pentru a nu modifica valoarea totala a investitiilor nici pe capitole nici pe total, finantarea acestor obiective se asigura prin diminuarea sumei la obiectivul -

Extindere, mansardare, reabilitare, modernizare si dotareSc.Gimnazialanr 1 – unde suma este de 500 mii lei si nu va fi necesara a fi cheltuita in acest an.

 

INTOCMIT:

Sef serviciu 

            Nicusor Farcas

----------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din  29.03.2018

privind modificarea listei de investitii a  bugetului  local pe anul 2018

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la modificarea listei de investitii a  bugetului  local pe anul 2018, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr. 4330/21.03.2018 şi văzând avizele favorabile                                                                    ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art.48 al. 1 si  49 al. 5 a   Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

 

  Art.1:   Se modifica Anexa nr. 3 la HCL nr. 9/2018 Lista de investitii a bugetului local al Municipiului Gherla pentru anul 2018 prin introducerea la capitolul 65 « Ïnvatamant » a urmatoarelor obiective :

1. Proiect modernizare a corpului vechi a cladirii Gradinitei Veseliei si construirea unui corp nou – 77,35 mii lei

2. Modernizare, reabilitare si dotare Grad.Arici pogonici strcutura II str.Mihai Viteazu nr.20 – 20 mii lei

Finantarea acestor obiective se asigura prin diminuarea sumei de la obiectivul  ,,Extindere, mansardare, reabilitare, modernizare si dotare  Sc.Gimnaziala  nr 1” astfel incat valoarea totala a Listei de investitii nu se modifica. Anexa 3 a HCL nr. 9/2018 se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.

Art 2: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

 

 

                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Nr.consilieri:               19                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                    MIHAI ROTAR

 

 


Vezi proiectul in format PDF

ROMÂNIA                                                                                                       VIZAT

JUDEȚUL CLUJ                                                                                            PRIMAR

MUNICIPIUL GHERLA                                                                     NESELEAN  IOAN                                                  

SPAS

Nr. 1304 din 22.01.2018

 

ANUNT IMPORTANT PRIVIND ELABORAREA REGULAMENTULUI DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALĂ

 

REFERAT

Privind apobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială organizată în subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr.797/2017 este actul normativ care revizuiește regulamentele – cadru de organizare și funcționare a SPAS-urilor din municipii, orașe și județe ca urmare a modificărilor legislative și stabilește atribuțiile acestora în asigurarea de către autoritățile administrației publice locale a politicilor sociale, etapele de parcurs în realizarea atribuțiilor și structura orientativă de personal.

Potrivit art.6, alin.(1) din H.G.797/2017 ” în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, consiliile locale şi consiliile judeţene au obligaţia adoptării hotărârilor consiliului local/consiliului judeţean/consiliului local al sectoarelor municipiului Bucureşti/Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru conformare cu prevederile art. 41 şi art. 113 - 116 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi adoptarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială în baza regulamentelor-cadru prevăzute de prezenta hotărâre”

Serviciile publice de asistență socială au un rol integrator în ceea ce privește sprijinul acordat de autoritățile locale persoanelor sau chiar comunităților care se află în situații dificile.

Măsurile sunt necesare pentru asigurarea unui sprijin profesionist, inclusiv prin utilizarea mai eficientă a resurselor comunității în domeniul educației, sănătății, locuirii, creșterii ocupării etc.

Având în vedere prevederile art.1, alin.(3) și art.6 alin.(1)  din H.G. nr.797/2017, pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal și prevederile art.41 alin.(1), art.112, art.113, alin.(3), art.115, alin.(1), alin.(2) din Legea nr.292/2011, privind Legea asistenței sociale, propunem aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a  Direcției de Asistență Socială organizată în subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

 

 

 

ȘEF SERVICIU SPAS                                                     SECRETAR

 CARABA ROZSIKA                                                   ROTAR MIHAI

 

-------------------

PROIECT DE HOTĂRÂRE

 

Privind apobarea Regulamentului de organizare și funcționare a  

Direcției de Asistență Socială organizată în subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

 

 

 

Consiliul local al Municipiului Gherla, întrunit în ședința  ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind apobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Asistență Socială

Având în vedere :

- Referatul de specialitate nr. 1304/22.01.2018, întocmit de Serviciul Public de Asistența Socială din cadrul Primăriei Municipiului Gherla;

- Prevederile art.1, alin.(3) și art.6 alin.(1)  din H.G. nr.797/2017, pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

- Prevederile art.41 alin.(1), art.112, art.113, alin.(3), art.115, alin.(1), alin.(2) din Legea nr.292/2011, privind Legea asistenței sociale;

- În temeiul art.36, alin.(1), alin.(2) lit.d, alin.(6) lit.a, art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, actualizată a administrației publice locale;

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1.  - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială – conform Anexei nr.1.

Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă, Serviciul RUNOS și SPAS.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

 

 

 

 

 

Nr.consilieri                                                                               CONTRASEMNEAZĂ

Prezenți                                                                                                 SECRETAR

Nr.voturi “Pentru”                                                                              ROTAR MIHAI

Nr. „Abțineri”

----------------

ROMÂNIA                                                                                                                

JUDEȚUL CLUJ                                                                                            

MUNICIPIUL GHERLA

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă socială organizată în subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

 

    ART. 1

    Direcţia de asistenţă socială este structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, ca direcţie de asistenţă socială, denumită în continuare Direcţia, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.

    ART. 2

    În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, Direcţia îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:

    a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;

    b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;

    c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;

    d) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi furnizarea serviciilor sociale;

    e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane pe care le are la dispoziţie;

    f) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială din alte unităţi administrativ-teritoriale, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;

    g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;

    h) de reprezentare a unităţii administrativ-teritoriale în domeniul asistenţei sociale.

    ART. 3

    (1) Atribuţiile Direcţiei în domeniul beneficiilor de asistenţă socială sunt următoarele:

    a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială;

    b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială;

    c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;

    d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare;

    e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;

    f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;

    g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

    h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate;

    i) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială;

    j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

    (2) Atribuţiile Direcţiei în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale sunt următoarele:

    a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local şi răspunde de aplicarea acesteia.

    b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;

    c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;

    d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;

    e) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

    f) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;

    g) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;

    h) monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;

    i) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale;

    j) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;

    k) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;

    l) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;

    m) încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali; evaluează şi monitorizează activitatea acestora, în condiţiile legii;

    n) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;

    o) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale;

    p) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

    q) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78 /2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;

    r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare;

    s) asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.

    (3) În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) şi b) Direcţia organizează consultări cu furnizorii publici şi privaţi, cu asociaţiile profesionale şi organizaţiile reprezentative ale beneficiarilor.

    ART. 4

    (1) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conţine cel puţin următoarele informaţii: obiectivul general şi obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilităţi şi termene de realizare, sursele de finanţare şi bugetul estimat.

    (2) Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în principal pe informaţii colectate de Direcţie în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. d), h) şi i).

    (3) Documentul de fundamentare este realizat fie direct de Direcţie, fie prin contractarea unor servicii de specialitate şi conţine cel puţin următoarele informaţii:

    a) caracteristici teritoriale ale unităţii adminitrativ-teritoriale;

    b) nivelul de dezvoltare socioeconomică şi culturală a regiunii;

    c) indicatori demografici cum ar fi: structura populaţiei, după vârstă, sex, ocupaţie, speranţa de viaţă la naştere, speranţa de viaţă sănătoasă la 65 de ani, soldul migraţiei etc.;

    d) tipurile de situaţii de dificultate, vulnerabilitate, dependenţă sau risc social etc., precum şi estimarea numărului de beneficiari;

    e) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificaţi şi argumentaţia alegerii acestora.

    ART. 5

    (1) Planul anual de acţiune prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale proprie, precum şi cu cea a judeţului de care aparţine unitatea administrativ-teritorială, şi cuprinde date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare şi programul de subvenţionare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat şi sursele de finanţare.

    (2) Planul anual de acţiune cuprinde, pe lângă activităţile prevăzute la alin. (1), planificarea activităţilor de informare a publicului, precum şi programul de formare şi îndrumare metodologică în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale.

    (3) Elaborarea planului anual de acţiune se fundamentează prin realizarea unei analize privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente şi propuse spre a fi înfiinţate, resursele materiale, financiare şi umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale prevăzut la art. 4 alin. (1), în funcţie de resursele disponibile, şi cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

    (4) La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale se au în vedere costurile de funcţionare a serviciilor sociale aflate în administrare, inclusiv a celor ce urmează a fi înfiinţate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmează a fi contractate şi sumele acordate cu titlu de subvenţie, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, estimate în baza standardelor de cost în vigoare.

    (5) Anterior aprobării prin hotărâre a consiliului local a planului anual de acţiune, Direcţia îl transmite spre consultare consiliului judeţean.

    (6) În situaţia în care planul anual de acţiune prevede şi înfiinţarea de servicii sociale de interes intercomunitar, prin participarea şi a altor autorităţi ale administraţiei publice locale, planul anual de acţiune se transmite spre consultare şi acestor autorităţi.

    ART. 6

    (1) În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, Direcţia are următoarele obligaţii principale:

    a) asigurarea informării comunităţii;

    b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;

    c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;

    d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;

    e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii şi acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii.

    (2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afişare la sediul instituţiei a informaţiilor privind:

    a) activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate etc.;

    b) informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi;

    c) informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

    ART. 7

    În administrarea şi acordarea serviciilor sociale, Direcţia realizează următoarele:

    a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare pentru serviciile sociale ale autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă;

    b) primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/furnizori privaţi de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;

    c) evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor şi persoanele aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;

    d) elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie, care cuprind măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul;

    e) realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de servicii comunitare;

    f) acordă servicii de asistenţă comunitară, în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de Direcţie în planul de acţiune;

    g) recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;

    h) acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deţine licenţa de funcţionare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a standardelor minime de calitate şi a standardelor de cost.

    ART. 8

    (1) Serviciile sociale acordate de Direcţie având drept scop exclusiv prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială sunt adresate persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate şi pot fi următoarele:

    a) servicii de consiliere şi informare, servicii de inserţie/reinserţie socială, servicii de reabilitare şi altele asemenea, pentru familiile şi persoanele singure fără venituri sau cu venituri reduse;

    b) servicii sociale adresate copiilor străzii, persoanelor vârstnice singure sau fără copii şi persoanelor cu dizabilităţi care trăiesc în stradă: adăposturi de urgenţă pe timp de iarnă, echipe mobile de intervenţie în stradă sau servicii de tip ambulanţă socială, adăposturi de noapte, centre rezidenţiale cu găzduire pe perioadă determinată;

    c) centre care asigură condiţii de locuit şi de gospodărire pe perioadă determinată pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului;

    d) cantine sociale pentru persoanele fără venituri sau cu venituri reduse;

    e) servicii sociale acordate în sistem integrat cu alte măsuri de protecţie prevăzute de legislaţia specială, acordate victimelor traficului de persoane pentru facilitarea reintegrării/reinserţiei sociale a acestora: centre de zi care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoţional şi social în scopul reabilitării şi reintegrării sociale, servicii acordate în comunitate care constau în servicii de asistenţă socială, suport emoţional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserţie socială etc.;

    f) consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar privind serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta îşi va avea domiciliul sau reşedinţa după eliberare, precum şi servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o măsură privativă de libertate în vederea susţinerii reinserţiei sociale a acesteia.

    (2) Serviciile sociale acordate de Direcţie destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice pot fi: centre de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei domestice, centre de recuperare pentru victimele violenţei domestice, locuinţe protejate, centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, centre pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei şi centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea şi reinserţia socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educaţie, consiliere şi mediere familială, precum şi centre destinate agresorilor.

    (3) Serviciile sociale acordate de Direcţie destinate persoanelor cu dizabilităţi pot fi:

    a) cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor cu dizabilităţi, precum şi în centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuţiilor stabilite prin legile speciale;

    b) servicii de asistenţă şi suport.

    (4) Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (3), în domeniul protecţiei persoanei cu dizabilităţi, Direcţia:

    a) monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;

    b) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi;

    c) creează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;

    d) iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;

    e) asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;

    f) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor;

    g) asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;

    h) implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;

    i) asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenţilor personali;

    j) încurajează şi susţine activităţile de voluntariat;

    k) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu.

    (5) Serviciile sociale acordate de Direcţie destinate persoanelor vârstnice pot fi următoarele:

    a) servicii de îngrijire personală acordate cu prioritate la domiciliu sau în centre rezidenţiale pentru persoanele vârstnice dependente, singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea;

    b) servicii de consiliere, de acompaniere, precum şi servicii destinate amenajării sau adaptării locuinţei, în funcţie de natura şi gradul de afectare a autonomiei funcţionale.

    (6) Serviciile sociale acordate de Direcţie destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului sunt cele de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cele menite să îi sprijine pe aceştia în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condiţiile legii.

    (7) Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (6), în domeniul protecţiei copilului, Direcţia:

    a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale;

    b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;

    c) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

    d) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau beneficiilor şi le acordă, în condiţiile legii;

    e) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;

    f) asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi a comportamentului delincvent;

    g) vizitează periodic la domiciliu familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi beneficii şi urmăreşte modul de utilizare a beneficiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;

    h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii;

    i) urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;

    j) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul protecţiei copilului şi îi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;

    k) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă referitoare la prestarea de către părinţii apţi de muncă a acţiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială etc.

    ART. 9

    (1) Structura organizatorică şi numărul de posturi aferent aparatului propriu al Direcţiei se aprobă de consiliul local, astfel încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii şi ţinând cont de serviciile sociale organizate în structura sau în subordinea Direcţiei.

    (2) Consiliile locale aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei, pe baza prevederilor regulamentului-cadru.

    (3) Atribuţiile Direcţiei, prevăzute la art. 3, se completează cu alte atribuţii prevăzute de lege, în funcţie de caracteristicile sociale ale unităţilor administrativ-teritoriale.

    ART. 10

    (1) Finanţarea Direcţiei se asigură din bugetul local.

    (2) Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul local, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii.

    ART. 11

    (1) Structura organizatorică cuprinde structura orientativă de personal şi compartimentarea Direcţiei.

    (2) Compartimentarea Direcţiei va fi următoarea:

I. Biroul prestații sociale :  - Compartiment primire/înregistrare cereri dosare indemnizații/alocații

                                             - Compartiment evidență, monitorizare, beneficiari VMG, ASF

II. Biroul servicii sociale : - Compartiment protecția și promovarea drepturilor  copilului

                                          - Compartiment protecția și promovarea drepturilor persoanelor vârstnice și a persoanelor cu dizabilități

                                          - Compartiment acordarea serviciilor Centrului de îngrijiri la domiciliu

                                          - Compartiment – Cantina de ajutor social

III. Biroul financiar, programe, strategii, administrativ :

                                          - Compartiment achiziții publice, programe, strategii

                                          - Compartiment economic

                                          - Compartiment administrativ

 

    (4) În vederea exercitării şi realizării atribuţiilor Direcţiei, consiliul local poate aproba organizarea şi a altor compartimente decât cele prevăzute la alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    (5) Cu excepţia compartimentelor prevăzute la alin. (2) lit. g) - i), în vederea exercitării atribuţiilor ce îi revin directorul va asigura încadrarea cu prioritate, a asistenţilor sociali, cu respectarea prevederilor art. 122 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările ulterioare, şi a prevederilor art. 4 din hotărâre.

    (6) În situaţii excepţionale se aplică prevederile art. 40 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    (7) Directorul va facilita accesul personalului la programe de formare profesională.

    ART. 12

    (1) Conducerea direcţiei se asigură de director şi de colegiul director.

    (2) În cazul unităţii administrativ-teritoriale al cărei număr de locuitori este similar numărului de locuitori al unui judeţ/sector al municipiului Bucureşti directorul este ajutat de director adjunct.

    (3) Directorul și directorul adjunct au calitatea de funcţionar public.

    ART. 13

    (1) Funcţia de director/director adjunct se ocupă în condiţiile legii.

    (2) Candidaţii pentru ocuparea postului de director/director adjunct trebuie să aibă o vechime în specialitate de cel puţin 3 ani şi să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii de licenţă:

    a) asistenţă socială sau sociologie;

    b) psihologie sau ştiinţe ale educaţiei;

    c) drept;

    d) ştiinţe administrative;

    e) sănătate;

    f) economie sau management, finanţe, contabilitate.

    (3) Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director/director adjunt şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute la alin. (2) cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

    (4) Concursul pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunt se organizează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, de către primar, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14

    (1) Colegiul director al Direcţiei este compus din secretarul unităţii administrativ-teritoriale, directorul/directorul adjunt al Direcţiei, şeful compartimentului de beneficii sociale şi şeful compartimentului de servicii sociale, 2 şefi ai compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului în domeniile educaţie, spaţiu locativ, autoritate tutelară, precum şi 2 reprezentanţi ai partenerilor sociali.

    (2) Componenţa colegiului director este stabilită prin hotărâre a consiliului local.

    (3) Preşedintele colegiului director este secretarul unităţii administrativ-teritoriale. În situaţia în care preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate de către directorul/directorul adjunct al Direcţiei.

    ART. 15

    (1) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile colegiului director se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei.

    (2) Colegiul director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea directorului, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului.

    (3) Şedinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi a preşedintelui. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, colegiul director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

    (4) La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot, primarul unităţii administrativ-teritoriale şi alţi consilieri locali, precum şi alte persoane invitate de membrii colegiului director.

    (5) Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

    a) analizează activitatea Direcţiei şi propune directorului/directorului adjunct al Direcţiei măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii acesteia;

    b) avizează proiectul bugetului propriu al Direcţiei şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; avizul este consultativ;

    c) avizează proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi al planului anual de acţiune, precum şi rapoartele de activitate ale Direcţiei; avizul este consultativ;

    d) propune consiliului local modificarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei, precum şi rectificarea bugetului, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia;

    e) propune consiliului local includerea în programul de dezvoltare economică locală a unei componente privind serviciile sociale;

    f) întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcţii, precum şi premierea şi sporurile care se acordă la salariul personalului Direcţiei, cu încadrarea în resursele financiare alocate de consiliul local, în condiţiile legii.

    (6) Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a consiliului

local.

 

    ART. 16

    (1) Directorul  Direcţiei asigură conducerea executivă a acesteia şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin. Directorul emite dispoziţii.

    (2) Directorul reprezintă Direcţia, în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

    (3) Directorul îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

    a) exercită atribuţiile ce revin Direcţiei în calitate de persoană juridică;

    b) exercită funcţia de ordonator secundar de credite;

    c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării colegiului director şi aprobării consiliului local;

    d) elaborează şi supune aprobării consiliului local proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, al planului anual de acţiune, având avizul consultativ al colegiului director;

    e) elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţire a activităţii, pe care le prezintă spre avizare colegiului director;

    f) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul Direcţiei, potrivit legii;

    g) elaborează şi propune spre aprobare consiliului local statul de funcţii al Direcţiei, având avizul consultativ al colegiului director;

    h) controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei;

    i) aplică sancţiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale.

    (4) Directorul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a consiliului local.

    (5) În absenţa directorului, atribuţiile acestuia se exercită de directorul adjunct sau de unul dintre şefii de compartiment, desemnat prin dispoziţie a directorului, în condiţiile prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei.

    ART. 17

    Numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului/directorului adjunct al Direcţiei se fac cu respectarea prevederilor legislaţiei aplicabile funcţiei publice.

 

 

 

 

 

 

CR/2ex.


Serviciul financiar-contabil

Nr. 4384/22.03.2018

                                               REFERAT

Privind aprobarea protocolului de colaborare cu ASOCIATIA Zegrenilor

 

Prin cererea nr. 13078/14.11.2017      ASOCIATIA Zegrenilor din Gherla reprezentata de dl Zegrean Grigore solicita sprijin din partea municipalitatii pentru realizarea unui spectacol intitulat JOCUL LA SURA cu artisti populari din zona noastra, in data de 15.04.2018.

Spectacolul se va organiza in zona autogarii fara a afecta circulatia autobuzelor doar circulatia celorlalte autovehicule va fi restrictionata pe perioada desfasurarii spectacolului.

Cunoscand si apreciind activitatea artistica a familiei Zegrenilor, care a realizat de-a lungul anilor mai multe spectacole de acest gen in municipiul nostru si tinand cont de prevederile art. 36(2) lit.”e” coroborat cu art. 36(7) lit. „a”, ale art. 36(2) lit. „b” coroborat cu art. 36(4) lit. „a”, ale art. 45(2) lit. „f” şi ale art.115 (1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 al. (3) si art. 20 al. 1 lit(h) si (i) propun incheierea unui protocol cu ASOCIATIA ZEGRENILOR din Gherla pentru realizarea acestui eveniment cultural.

Municipiul Gherla va asigura montarea si demontarea scenei, sonorizarea cu tehnica Casei de cultura, precum si salubrizarea zonei dupa incheierea spectacolului.

ASOCIATIA ZEGRENILOR se va ocupa de de toate celelalte actiuni care sunt necesare pentru realizarea spectacolului(artisti, publicitate, avize etc)

 

Sef Serviciu

Farcas Nicusor

------------

 ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                       PROIECT

                                   HOTARAREA NR .       /

privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Gherla si Asociatia Zegrenilor din Gherla

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Gherla si Asociatia Zegrenilor din Gherla

Examinand referatul Serviciului financiar contabil nr4384/22.03.218 si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

    Având în vedere prevederile art.5 al.(3), art. 20 al. 1 lit. (h), lit. (i) a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36(2) lit.”e” coroborat cu art. 36(7) lit. „a”, ale art. 36(2) lit. „b” coroborat cu art. 36(4) lit. „a”, ale art. 45(2) lit. „f” şi ale art.115 (1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

                                                      HOTARASTE:

Art.1 : Se aprobă protocolul de colaborare dintre Municipiul Gherla si Asociatia Zegrenilor din Gherla pentru realizarea unui spectacol cultural cu artisti populari din zona intitulat « Jocul la sura » in data de 15.04.2018, conform anexei.

Spectacolul se va desfasura in zona autogarii fara a perturba activitatea acesteia.

Toate activitatile privind organizarea spectacolului cad in sarcina Asociatiei Zegrenilor, municipiul Gherla va asigura montarea si demontarea scenei, sonorizarea cu tehnica Casei de Cultura si salubrizarea zonei.

Art.2 :Autoritatea executiva din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a  prezentei hotarari.

 

                                   

                                          PRESEDINTE DE SEDINTA,   

 

 

 

Nr. consilieri :                  19                                                                    CONTRASEMNEAZA

Nr. consilieri prezenti :                                                                                     SECRETAR

Nr. voturi « pentru »                                                                                   MIHAI ROTAR

-------------

MUNICIPIUL GHERLA                                             ASOCIATIA ZEGRENILOR

STR. BOBALNA NR. 2                                                                   

Nr. 4384 din  22.03.2018                                      Nr._________din_________     

 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE

1.     Partile

 

MUNICIPIUL GHERLA, CUI 4349171,  cu sediul în municipiul Gherla, str. Bobalna nr. 2, reprezentată prin primar Neselean Ioan

 

şi

 

ASOCIATIA ZEGRENILOR GHERLA , CUI 37963212 cu sediul in Gherla str. Romana nr. 14 reprezentata prin dl. Zegrean Grigore denumita in continuare Asociatia

 

Am încheiat prezentul protocol:

 

 2. Obiectul protocolului

 Prezentul protocol are ca obiect realizarea in comun a unui eveniment cultural denumit „JOCUL LA SURA” in data de 15.04.2018 intre orele ______________

 

3.     Durata protocolului

 

Protocolul se incheie pe durata desfasurarii evenimentului cultural.

 

4.     Obligatiile partilor:

 

Primaria va pune la dispozitia Asociatiei spatiul necesar desfasurarii evenimentului si se obliga sa asigure montarea si demontarea  scenei in spatiul aprobat din autogara sa asigure sonorizarea cu tehnica Casei de Cultura si salubrizarea spatiului dupa terminarea evenimentului.

 

Asociatia Zegrenilor se obliga sa se ocupe de tot ce presupune organizarea evenimentului (artisti, protocol, publicitate, etc). inclusiv obtinerea avizelor sau autoriztiilor necesare.

Spatiul de desfasurare a evenimentului se va delimita in autogara astfel incat sa nu obstructioneze activitatea autogarii.

 

 

 

 

5.       Raspunderea partilor

 

Răspunderea pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezentul protocol, cu efect negativ asupra colaborării, revine părţilor, aşa cum s-au obligat fiecare dintre acestea, prin prezentul protocol.

 

 

6. Soluţionarea litigiilor

Neînţelegerile dintre părţi cu privire la interpretarea sau aplicarea prevederilor protocolului vor fi soluţionate pe cale amiabilă;

Dacă litigiile nu se rezolvă pe cale amiabilă, fiecare dintre părţi poate solicita soluţionarea lor de instanţa de judecată.

 

Încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

 

 

 

 

PRIMAR                                              ASOCIATIA ZEGRENILOR

 

  NESELEAN IOAN                                             ZEGREAN GRIGORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ROMÂNIA                                                                                       VIZAT PRIMAR,

JUDEŢUL CLUJ                                                                            NESELEAN IOAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                             

NR. 4485/ 23.03.2018

 

 

 

                                                             REFERAT

privind reglementarea situației juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă și canalizare a Municipiului Gherla și concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A.

 

 

Examinând următoarele:

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Gherla cu nr.10158/14.09.2016, întocmită de proprietarii care au finanțat execuția unor branșamente cuprinse în Anexa 1;

-Referatele întocmite de Compania de Apă Someş SA nr.2054/DE/SF/01.02.2017, 2055/DE/SF/01.02.2017 și nr.447/G/SAC/08.02.2018;

-Adresa întocmită de SC Compania de Apă Someș SA nr.10460/DG/PTM/26.04.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Gherla cu nr.4540/27.04.2017, prin care se solicită însușirea prin Hotărâre a Consiliului Local al patrimoniului concesionat la SC Compania de Apă Someș SA și transmiterea acestei situații la Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Someș-Tisa;

-Adresa internă nr.3735/09.03.2018 întocmită de către Direcția Urbanism;

-Contractul de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat la data de 16.05.2006 între Județul Cluj, Municipiul Gherla, Orașul Huedin, Județul Sălaj, Municipiul Zalău, Orașul Jibou, Orașul Cehu-Silvaniei, Orașul Șimleul Silvaniei și SC Compania de Apă Someş SA și actele adiționale, propun emiterea unei Hotărari de către Consiliul Local al Municipiului Gherla prin care se aprobă:

 

1.Includerea bunurilor din anexa 1 în patrimoniul public al Municipiului Gherla;

2.Casarea elementelor de infrastructură pentru alimentarea cu apă și canalizare a Municipiului Gherla, cuprinse în anexa 6;

3.Actualizarea Situației patrimoniului public și privat concesionat la Compania de Apa Somes SA, situație cuprinsă în Anexele 1-5 la hotărâre și întocmirea unui Act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de apă/canalizare, pentru aceste bunuri, semnat între Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, a cărui membru este Municipiul Gherla și Compania de Apă SA.

 

ŞEF SERVICIU,

FARCAȘ NICUȘOR

-----------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂREA NR. ____/ ____.03.2018

privind reglementarea situației juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă și canalizare a Municipiului Gherla și concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A.

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă și canalizare a Municipiului Gherla și concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A. – proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând:

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Gherla cu nr.10158/14.09.2016, întocmită de proprietarii care au finanțat execuția unor branșamente;

-Referatele întocmite de Compania de Apă Someş SA nr.2054/DE/SF/01.02.2017, 2055/DE/SF/01.02.2017 și nr.447/G/SAC/08.02.2018;

- Referatul de specialitate cu nr. _____/ 23.03.2018 al Serviciului financiar - contabil din cadrul Primăriei Municipiului Gherla;

- Contractul de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat la data de 16.05.2006 între Județul Cluj, Municipiul Gherla, Orașul Huedin, Județul Sălaj, Municipiul Zalău, Orașul Jibou, Orașul Cehu-Silvaniei, Orașul Șimleul Silvaniei și SC Compania de Apă Someş SA și actele adiționale;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile legale cuprinse în:

 • Art.25, alin (3), (5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată;
 • Art.10 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art.3, alin (4) și art.8, alin (1) din Legea privind bunurile de utilitate publică nr.213/1998, cu modificările și completările ulterioare;

            Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art.44-45 din Legea administrației publice

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul drepturilor conferite prin art.115, alin(1), lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

                                                   HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă includerea în patrimoniul public al Municipiului Gherla a bunurilor cuprinse în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă situația actualizată a elementelor de infrastructură pentru alimentarea cu apă și canalizare a Municipiului Gherla, aparținând domeniului public și privat al Municipiului Gherla, inclusiv cele prevăzute la articolul 1, conform Anexelor 1-5 la hotărâre.

Art.3 Se aprobă casarea unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă și canalizare a Municipiului Gherla, prevăzute în Anexa 6 la prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă delegarea de gestiune a elementelor de infrastructură de utilități apă și canalizare prevăzute la articolul 2, cu o valoare totală de 48.160.858,85 lei, către Compania de Apă Someș SA și încheierea unui act adițional la Contractul de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat cu Compania de Apă Someș SA, care să reflecte toate bunurile cuprinse în anexa la hotărare.

Art.5 Se împuternicește Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, prin reprezentantul său legal să semneze în numele și pentru Municipiul Gherla, actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare, încheiat cu Compania de Apă Someș SA, care va avea ca obiect bunurile prevăzute la articolul 1;

Art.6 Durata concesiunii acestor bunuri către Compania de Apă Someș SA este pe durata existenței Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare, semnat între Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, a cărui membru este Municipiul Gherla și Compania de Apă Someș SA.

Art.7 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărari se încredințează Primarului Municipiul Gherla și Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa;

Art.8  Prezenta hotărare se comunică prin intermediul secretarului Municipiului Gherla,

Instituției Prefectului Județului Cluj, Companiei de Apă Someș S.A., Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa, precum și compartimentelor de specialitate din cadrul Municipiului Gherla.

 

 

                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        

                                    

                   

Nr. consilieri                      19                                                                CONTRASEMNEAZĂ

Nr. consilieri prezenţi                                                                                    SECRETAR

Nr. voturi “pentru”                                                                                     ROTAR MIHAI

Nr. voturi  “împotrivă”      

Nr.  “abţineri”                   

 

                                                                 


Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

ROMAMIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 4203/20.03.2018

 

ANUNT

privind adoptarea unei hotărâri de consiliu local referitoare la

aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, avand

numarul cadastral 52714, in suptafata de 196 mp, situat in strada

Parcului FN, in jurul constructiei denumita CHIOSC STRAND

(corp C4 in CF)    

 

 

Primarul Municipiului Gherla , în temeiul legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și a art.45 alin.6 din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare , aduce la cunoștința publicului  PROIECTUL DE HOTARĂRE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, avand numarul cadastral 52714, in suptafata de 196 mp, situat in strada Parcului FN, in jurul constructiei denumita CHIOSC STRAND  (corp C4 in CF)  

  Orice persoană interesată , precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre sus-menționat, la registratura Primăriei Municipiului Gherla.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate , poate fi studiat începând cu data de 20.03.2018  , la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut, în copie , pe bază de cerere adresata Serviciului Administrație Publică Locală.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL susmenționat va fi organizată în data de 29.03.2018

 

 

                             PRIMAR                                              SECRETAR

                   NESELEAN IOAN                                      ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER SUPERIOR

BALINT ADRIANA

--------------------------

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, avand

numarul cadastral 52714, in suptafata de 196 mp, situat in strada

Parcului FN, in jurul constructiei denumita CHIOSC STRAND

(corp C4 in CF)     

 

 

            Avand in vedere solicitarea d-nei Suciu Mihaela Laura, legitimata cu C.I. seria KX nr. 656665, domiciliata in Sat Hadate FN de inchiriere pentru suprafata de 100 mp in vederea desfasurarii unei activitati comerciale in str. Parcului FN loc. Gherla in jurul cladirii CHIOSC STRAND (corp C4 in CF 52714) justificand printr-o factura anexata achizitia acestuia.

            Terenul identificat in jurul CHISC STRAND din str. Parcului FN loc. Gherla are numarul cadastral 52714, parte a unei parcele mai mari in cadrul careia se afla si Strandul Municipal, proprietate a Municipiului Gherla, parcela identificata de catre serviciul urbanism descrie un patrat cu latura de 14 m in jurul CHIOSC STRAND, de la aliniamentul gardului ce margineste parcela de teren in discutie in partea spre strada Parcului, totalizand astfel o suprafata de 196 mp.

            A existat o corespondenta interna intre Administratorul Public si Biroul Juridic precum si intre Administratorul Public si Biroul Impozite si Taxe in cadrul Primariei Municipiului Gherla in baza carora s-a transmis un raspuns in scris catre d-na Suciu Mihaela Laura, iar pentru o cat mai complecta informare va anexez in copie aceasta corespondenta.

            Anexez de asemenea in copie Extrasul de Carte Funciara pentru Informara referitor la terenul intravilan cu numarul cadastral 52714.

            De asemenea, pentru stabilirea unei chirii anuale asupra terenului s-a tinut cont de valoarea chiriei pentru terenul aferent STRAND MUNICIPAL de 0,57 EURO/MP/AN, de valoarea chiriei terenului aferent BAZA SPORTIVA TENIS in valoare de 0,42 EURO/MP/AN, de concesiunea pentru terenul aferent contractelor cu MUSTANG TOUR SRL in valoare de 0,73 EURO/MP/AN si 0,93 EURO/MP/AN .

            Analizand cele aratate anterior las la latitudinea Consiliului Local Gherla de a decide oportunitatea si legalitatea inchirierii terenului de 196 mp regasit in CF 52714, identificat la marginea str. Parcului FN din loc. Gherla in jurul constructiei CHIOSC STRAND (corp C4 in CF 52714), intrun patrat cu latura de 14 m, plecand de la valoarea de 1 EURO/MP/AN. De asemenea se stabileste taxa de participare de 100 lei iar garantia de participare va fi de 250 lei. Pasul de licitatie de 1 EURO.

 

                                                                           INITIATOR:

                                                                        Municipiul Gherla

                                                                                   prin

                                                                       Administrator Public

                                                                             Barbos Vlad

-----------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, avand

numarul cadastral 52714, in suptafata de 196 mp, situat in strada

Parcului FN, in jurul constructiei denumita CHIOSC STRAND

(corp C4 in CF)

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, avand numarul cadastral 52714, in suptafata de 196 mp, situat in strada Parcului FN, in jurul constructiei denumita CHIOSC STRAND (corp C4 in CF 52714) in vederea desfasurarii de activitati comerciale ;

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Administratorul Public ;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (5), lit. a şi art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art.  1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica, pe o perioada de 5 ani cu posibilitatea de prelungire pe inca 5 ani, a unui teren, avand numarul cadastral 52714, teren intravilan in jurul CHISC STRAND (corpul C4 din CF 52714), in suprafata de 196 mp (un patrat cu latura de 14 m), destinat desfasurarii de activitati comerciale ;

            Art. 2 Se aproba pretul minim de pornire la licitatie de 1 EURO/MP/AN, echivalentul in lei la cursul BNR din ziua precedenta platii, taxa de participare 100 lei, garantia de participare la licitatie 250 lei, pas de licitatie 1 EURO ;

            Art. 3 In vederea organizarii si desfasurarii licitatiei se aproba comisia in urmatoarea component:

1  – viceprimar si presedinte al comisiei

2 -

3 -

4 -

5 -

 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de licitatie .

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                     19                                    CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                           SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                       Rotar Mihai


ROMAMIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 4210/20.03.2018

 

ANUNT

privind adoptarea unei hotărâri de consiliu local referitoare la

 complectarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiune, cu o noua anexa cuprinzand un spatiu situat in loc. Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A (fosta tutungerie) in suprafata de 20 mp

 

 

Primarul Municipiului Gherla , în temeiul legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și a art.45 alin.6 din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare , aduce la cunoștința publicului  PROIECTUL DE HOTARĂRE privind complectarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiune, cu o noua anexa cuprinzand un spatiu situat in loc. Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A (fosta tutungerie) in suprafata de 20 mp.

  Orice persoană interesată , precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre sus-menționat, la registratura Primăriei Municipiului Gherla.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate , poate fi studiat începând cu data de 20.03.2018  , la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut, în copie , pe bază de cerere adresata Serviciului Administrație Publică Locală.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL susmenționat va fi organizată în data de 29.03.2018

 

 

                             PRIMAR                                              SECRETAR

                   NESELEAN IOAN                                      ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER SUPERIOR

BALINT ADRIANA

-----------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

REFERAT

privind aprobarea complectarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiune, cu o noua anexa, ca bun de retur, cuprinzand un spatiu situat in loc. Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A (fosta tutungerie) in suprafata de 20 mp;

 

            Avand in vedere solicitarea SC A.D.P Gherla de a primi ca bun de retur un spatiu in zona centrala a orasului pentru activitati proprii si infintarea unui punct de incasare a facturilor de salubritate, precum si eliberearea unui spatiu in suprafata de 20 mp situat in str.Avram Iancu, nr. 2A (fosta tutungerie), constat ca se intrunesc pretentiile solicitantului cu posibilitatile Municipalitatii in aceasta zona de a atribui un spatiu adecvat.

            Spatiul la care fac referire se afla in strada Avram Iancu, nr. 2A, in suprafata de 20 mp intr-o singura incapere, folosit pana la sfarsitul anului 2017 de catre Cooperativa Oras Gherla pentru activitati comerciale si care detine functionala utilitatea cu energie electrica si posibil redeschiderea retelei de gaze naturale.

Analizand prevederile art. 4, al. 1, lit. a, art. 15, al. 1, pct. 17, art. 17, al. 1, pct. 3 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si a localitatilor componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiunea nr. 4141/22.04.2008, avand in vedere atributiile date de Legea 215/2001 a administratiei publice locale ce atribuie gestionarea domeniului public si privat Consiliului Local si faptul ca Municipiul Gherla este unic actionar al SC A.D.P. Gherla, iar societatea se afla in subordinea Consiliului Local Gherla va rog sa decideti, in consecinta, completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiune, cu o noua anexa cuprinzand spatiul situat in str. Avram Iancu, nr. 2A, in suprafata de 20 mp.

            De asemenea, pentru atribuirea spatiului prezentat anterior, SC A.D.P. Gherla va achita o taxa de utilizare lunara in valoare de 50 EURO, echivalentul in lei la cursul BNR al zilei anterioare platii, similar cu chiria platita lunar de fostul chirias (conversia a 60 USD/luna), avand in vedere art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si complectarile la zi.         

 

                                                                           INITIATOR:

                                                                        Municipiul Gherla

                                                                                   prin

                                                                       Administrator Public

                                                                             Barbos Vlad

----------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind complectarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiune, cu o noua anexa cuprinzand un spatiu situat in loc. Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A (fosta tutungerie) in suprafata de 20 mp

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea complectarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiune, cu o noua anexa cuprinzand un spatiu situat in loc. Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A (fosta tutungerie) in suprafata de 20 mp;

            Tinand seama de prevederile art. 4, al. 1, lit. a, art. 15, al. 1, pct. 17, art. 17, al. 1, pct. 3 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si a localitatilor componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiunea nr. 4141/22.04.2008;

            Avand in vedere Art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si complectarile ulterioare;

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Administratorul Public ;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6) lit. a şi art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art.  1  Se aproba completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiune, cu o noua anexa cuprinzand un spatiu (bun de retur) situat in loc. Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A (fosta tutungerie) in suprafata de 20 mp pentru deschiderea unui punct central de incasare a facturilor de salubritate;

            Art. 2 Se aproba taxa de utilizare lunara de 50 EURO, urmand ca, cheltuielile ulterioare preconizate de utilizarea spatiului si consumul de utilitati sa cada in sarcina chiriasului ;

            Art. 3 Bunul de retur se va preda in baza unui proces verbal de predare-primire in care se vor mentiona datele de identificare a spatiului, starea acestuia, conditiile de utilizare, precum si obligativitatea returnarii bunului in conditiile contractuale, intr-o stare buna;

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si SC Administrarea Domeniului Public SA.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                     19                                    CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                           SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                       Rotar Mihai


MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr     3268/28.02.2018                                                                                           VIZAT PRIMAR

 

 

REFERAT

Prin cererea 3099/26.02.2018(anexata) Consiliul Judetean Cluj prin Asociatia Produs de Cluj a solicitat acordul pentru incheierea unui parteneriat in vederea organizarii in perioada 11-13 mai 2018 a evenimentului Targ Produs de Cluj.

Activitatea Asociației „Produs de Cluj” contribuie la dezvoltarea micilor întreprinzători, cu precădere a celor din mediului rural, și asigură reprezentarea producătorilor locali la nivel național şi internațional.
Evenimentele organizate de asociație sunt destinate tuturor producătorilor și meșterilor populari clujeni, mici producători păstrători ai tradițiilor populare și culinare clujene, creatori de costume populare, obiecte de artizanat, bijuterii, păpuși, suveniruri, dar și articole din piele. Alături de aceștia, la toate manifestările sunt prezenți producători clujeni de fructe și legume, uleiuri presate la rece, apicultori, dar și mici fermieri care aduc brânzeturi, produse de carne de porc, dulcețuri, turtă dulce, toate preparate în mod tradițional. La evenimentele “Produs de Cluj”, nu lipsesc vinurile și sucurile naturale, precum și produsele de lavandă. Cele mai cunoscute branduri ale Clujului promovate prin intermediul Asociației “Produs de Cluj”, în cadrul târgurilor tradiționale sunt cartofii de Râșca, brânzeturile realizate la stânele din județ, sau ceapa roșie de Turda, mierea de albine din stupinele Clujului, uleiul presat la rece de la Luna, dulcețurile de Moldovenești şi Agârbiciu, sarea terapeutică de la Turda. Pe durata târgurilor, vizitatorii au posibilitatea nu doar să cumpere produse de calitate, ci și să urmărească spectacole de folclor de pe valea Someșului, susținute de interpreți și ansambluri folclorice clujene.

Acest eveniment se desfasoara an de an si contribuie la dezvoltarea micilor producatori din municipiul nostru. Locatia in care s-a desfasurat evenimentul in anii trecuti a fost zona autogarii. Ca urmare propunem aprobarea incheierii unui parteneriat cu aceasta asociatie prin care se pune la dispozitia organizatorilor spatiul din zona autogarii. Municipiul Gherla va asigura salubrizarea spatiului pe perioada evenimentului, racordarea si consumul de energie electrica, paza si ordinea publica.

Asociatia Produs de Cluj se va ocupa de intreaga organizare a evenimentului  asigurand toate cheltuielile legate de logistica, interpreti si altele prin care vor asigura buna desfasurare a evenimentului.

 

INTOCMIT:

Sef serviciu 

Nicusor Farcas

---------------------

 

 

HOTARARE

privind aprobarea organizarii in municipiul Gherla a evenimentului Targ Produs de Cluj, in perioada 11-13 mai 2018

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii in municipiul Gherla a evenimentului Targ Produs de Cluj, in perioada 11-13 mai 2018, proiect elaborat din initiativa autoritatii executive;
Avand in vedere raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil nr 3268/28.02.2018 si avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Gherla,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. “c”, alin. 5 , lit. a , alin 6 lit. a, pct. 16, alin. 7, lit. a, si art. 45, alin. 1, 3 si 6, art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata ,

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se aproba organizarea in municipiul Gherla a evenimentului Targ Produs de Cluj, in perioada 11-13 mai 2018.
Art. 2. Partenerii oficiali in organizarea evenimentului sunt Asociatia Produs de Cluj si Municipiul Gherla, prin autoritatile sale.
Art. 3. In vederea desfasurarii evenimentului, Municipiul Gherla acorda cu titlu gratuit spatiul situat in zona autogarii (respectiv str. Liviu Rebreanude la str. Bobalna pana la intersectia cu str. George Cosbuc si autogara pana la intersctia str. Fierarilor cu str. Romana).
Art. 4. Municipiul Gherla va asigura paza si ordinea publica si cheltuielile necesare pentru salubrizarea perimetrului,  asigurarea energiei electrice.
Art. 5. Asociatia Produs de Cluj va asigura transportul, montajul si demontatul celor 60-80 de standuri necesare desfasurarii expozantilor de produse traditionale, prezenta a 3 ansambluri folclorice, a 3 orchestre, a 30 de interpreti de muzica populara, precum si a altor invitati ce vor organiza diferite activitati de divertisment. In mod similar, asociatia va asigura scena cu suprafata de 120 mp, sunet si lumini, asistenta tehnica de specialitate pe durata celor 3 zile, precum si promovarea evenimentului prin distribuirea de flyere, afise, spoturi video, machete de presa.

Art. 6. Intre Municipiul Gherla si Asociatia Produs de Cluj se va incheia un protocol in care vor fi stipulate principalele drepturi si responsabilitati, astfel cum au fost identificate in articolele de mai sus.

Art. 7. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza intreg aparatul de specialitate al primarului si institutiile subordonate.

.

                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

 

Nr.consilieri:                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:          

 

 


              ROMÂNIA                                                                                                               APROBAT,

         JUDETUL CLUJ                                                                                                           PRIMAR,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI                                                                                         IOAN NESELEAN

               GHERLA

NR._3274_ DIN 28.02.2018

 

 

REFERAT

privind execuţia bugetului local la data de

31 decembrie 2017       

 

 

          La data de 31 decembrie 2017 la partea de venituri a fost realizată suma de 46.190.469 lei, veniturile fiind incasate in proportie de 101.10% fata de prevederile anului 2017 in suma de 45.685.400 lei.

 

Veniturile incasate la data de 31 decembrie 2017 sunt formate din:

 1. venituri proprii 23.232.103 lei,
 2. sume defalcate din TVA 22.765.358 lei,
 3. subventii de la bugetul de stat 168.508 lei,
 4. donatii si sponsorizarin 24.500 lei,

            Platile efectuate din  bugetului local la data de 31 decembrie 2017 sunt de 47.214.108 lei Contul de executie al bugetului local la plati efectuate la 31 decembrie 2017 defalcat pe capitole bugetare se prezinta astfel:

 

Capitole
bugetare

Total plăţi

Secţiunea de
 funcţionare

Secţiunea de
 dezvoltare

5102

    5,136,985 

       5,019,070 

        117,915 

5402

       288,730 

          288,730 

                 -   

6102

       384,755 

          245,525 

        139,230 

6502

  20,711,825 

     20,422,783 

        289,042 

6602

    1,948,288 

       1,155,368 

        792,920 

6702

    2,082,363 

       2,015,670 

          66,693 

6802

    3,587,151 

       3,522,883 

          64,268 

7002

    2,137,594 

       1,630,771 

        506,823 

7402

    4,955,516 

       4,009,027 

        946,489 

8002

       636,699 

          636,699 

                 -   

8402

    5,344,202 

       1,037,846 

     4,306,356 

TOTAL

  47,214,108 

     39,984,372 

     7,229,736 

         

Excedentul bugetului local la sfârşitul anului 2017 este de 13.786.456 lei, fiind format din excedentul anilor precedenti in suma de 14.810.095 lei si deficitul din cursul anului 2017 de 1.023.639 lei.

La activităţile autofinanţate încasările realizate sunt în sumă de 11.900.198 lei, adica 80.52% fata de prevederile anuale 2017 de 14.779.020 lei .

            Contul de executie a institutiilor finantate din venituri proprii si subventii la partea de plati  se prezinta astfel:

 

Capitole
bugetare

Total plăţi

Secţiunea de
 funcţionare

Secţiunea de
 dezvoltare

5410

23.540

23.540

 

6510

      421.659 

     421.659

 

6610

11.095.390  

10.399.115  

696.275

6710

53.971

53.971

 

7010

298.101

298.101

 

8010

67.259

67.259

 

8310

1.279

1.279

 

8710

182.499

182.499

 

TOTAL

12.143.698

11.447.423    

696.275

 

Excedentul activitatilor autofinantate la data de 31.12.2017 este de 518.464 lei fiind format din excedentul anilor precedenti in suma de 761.964 lei si deficitul din cursul anului 2017 de 243.500 lei.

Situaţiile financiare la 31 decembrie 2017 au fost întocmite în conformitate cu Legea Contabilităţii nr.82/1991 republicată, Ordinul nr. 629/2009 si 1177/26.01.2018 pentru  aporbarea  Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2017.

 

 

                                                                        SEF SERVICIU FINANCIAR,

                                                                                           NICUSOR FARCAS

------------

 ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT

HOTARAREA NR .

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al

Municipiului Gherla la 31.12.2017

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 31.12.2017 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinand referatul Serviciului financiar contabil nr. Nr.3274/28.02.2018                                                                   si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Tinand cont de prevederile  art.57 al. 1 din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                      HOTARASTE:

 

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 31.12.2017 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 46 190 469 lei,  iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de 47 214 108 lei cu un deficit în suma de  1 023 639 lei la care se adauga excedentul anului 2016 de  14 810 095 lei rezultand un excedent total de 13 786 456 lei

Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al activităţilor autofinanţate la 31.12.2017, conform anexelor 3 si 4, inregistrând la partea de venituri încasări in  suma de  11 900 198 lei; iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de  12 143 698 lei cu un defict de 243 500 lei la care se adauga excedentul anului 2016 de  761 964 lei rezultand un excedent total de 518 464 lei

Art.3 : Se aproba situaţiile financiare a Municipiului Gherla la 31.12.2017 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si  al activităţilor autofinanţate, la 31.12.2017;

Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

 

                                   

                                       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               

Nr. consilieri :                  19                                                                    CONTRASEMNEAZA

Nr. consilieri prezenti :                                                                               SECRETAR,

Nr. voturi « pentru » :                                                                             MIHAI ROTAR

 

  Vizualizare

  anexa 1

  anexa 2

  anexa 3

  anexa 4

 


Vezi proiectul in format PDF

MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr 2988/24.02.2018                                                                                               VIZAT PRIMAR

 

 

 

 

 

REFERAT

Privind aprobarea privind aprobarea   cuantumului unei burse pe anul 2018

 

Avind in vedere cererile unitatilor de invatamint si tinând cont de prevederile art.4 din  OMECTS nr.5576/07.10.2011 “Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”

Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat,  sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.

 Bursele de performanţă se acordă elevilor care     au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

Astfel propun aprobarea cuantumul burselor pe anul 2018, dupa cum urmeaza:

                   -25 lei bursa de ajutor social,

                   -50 bursa de merit si de studiu,

                   -50 lei bursa de performanţă.

 

INTOCMIT:

Sef serviciu 

Nicusor Farcas

-----------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din     03.2017

privind aprobarea   cuantumului unei burse pe anul 2018

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea   cuantumului unei burse pe anul 2017, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr. 2988/24.02.2018                                                                                               şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  OMECTS nr.5576/07.10.2011;1165/2013;

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

                                                  HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1:   Se aprobă    cuantumul unei burse pentru elevii din invăţământul preuniversitar de stat astfel :

 • 25 lei bursa de ajutor social ;
 • 50 bursa de merit si de studiu ;
 • 50 lei bursa de performanţă ;

  Art.2 :Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

   Art.3:Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza compartimentul buget contabilitate si institutiile de invatamint.

 

                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

 

Nr.consilieri:                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                    


MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr     3261/28.02.2018                                                                                           VIZAT PRIMAR

 

 

 

 

 

REFERAT

Privind aprobarea privind aprobarea periadei pentru desfasurarea ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA

 

Avand in vedere traditia privind desfasurarea evenimentului “ZILELE MUNICIPIULUI GHERLA” in prima jumatate a lunii iunie se propune desfasurarea acestui eveniment in perioada 03-11 iunie 2018. Ca si locatii pentru desfasurarea evenimentului se propun urmatoarele:-stadionul municipal, parcul mare, zona centrala, casa de cultura, muzeu, cinematograf.

De asemenea se proune alocarea sumei de 250 mii lei pentru cheltuieli privind acest eveniment.

 

INTOCMIT:

Sef serviciu 

Nicusor Farcas

--------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din       03.2018

privind aprobarea   organizarii ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea   organizarii ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA

Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr. 3261/28.02.2018                                                                                               şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În temeiul art.36 al.4 lit a al.5 lit. a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

                                                  HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1:   Se aproba organizarea « ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA » in perioada 03.06-10.06.2018  si plata din bugetul local pe anul 2018 in limita sumei de 250 mii lei pentru cheltuielile  ocazionate de organizarea acestui eveniment ;

Art.2 : Se aproba ca locatii pentru desfasurarea evenimentului urmatoarele:-stadionul municipal, parcul mare, zona centrala, casa de cultura, muzeu, cinematograf.

   Art.3:Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza compartimentul buget contabilitate si institutiile de invatamint.

 

 

                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

 

Nr.consilieri:                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           


ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR.2683/16.02.2018

ANUNȚ

Privind adoptarea unei hotarâri

Privind aprobarea tarifelor de operare privind colectarea , transportul și depozitarea deșeurilor pe facilitate de depozitare temporară a Municipiului GHerla și transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru SC ADP Gherla SA începând cu 01.04.2018

 

            Primarul Municipiului Gherla , în temeiul Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art.46 alin.6 din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată cu completările și modificările ulterioare,  aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

-         Proiectului de hotarăre privind aprobarea tarifelor de operare privind colectarea , transportul și depozitarea deșeurilor pe facilitate de depozitare temporară a Municipiului Gherla și transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru SC ADP Gherla SA începând cu 01.04.2018.

 

Orice persoană interesată , precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri , sugestii sau opinii , cu valoare de recomandare , privind proiectul de hotarâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă , în termen de 3o de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunt respectiv în intervalul 16.02.2018-29.03.2018.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate , poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile , la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Serviciului Administrație Publică Locală.

Sedința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi orgaizată în data de 29.03.2018.

 

                    PRIMAR                                              SECRETAR

          NESELEAN IOAN                                      ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER SUPERIOR

BALINT ADRIANA

-------------

PRIMARIA

MUNICIPIUL GHERLA                                                                        VIZAT PRIMAR

Nr. 2656 din 16.02.2018                                                                     IOAN NESELEAN

 

RAPORT

privind aprobarea tarifelor pentru de operare privind

colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare

temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un

depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 01.04.2018

 

 

Urmare a cererii nr 2655 din 16.02.2018 a SC ADP GHERLA SA pentru aprobarea tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna) incepand cu data de 1 aprilie 2018

  Avand in vedere necesitatea sistarii subventionarii din bugetul local a transportului deseurilor catre un depozit autorizat   .

 

PROPUNEM

Aprobarea  tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna) pentru SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 1 aprilie 2018 conform Anexei I

 

Sef Birou IT

            Horatiu Lica Mahalean

-----------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT

HOTĂRÂREA NR     din 29.03.2018

privind aprobarea tarifelor pentru de operare privind

colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare

temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un

depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 01.04.2018

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna) pentru SC ADP GHERLA SAincepand cu data de 1 aprilie 2018

Vazand cererea nr 2655 din 16.02.2018 a SC ADP GHERLA SA pentru aprobarea tarifelor aprobarea tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna) pentru SC ADP GHERLA SAincepand cu data de 1 aprilie 2018

Examinând raportul Serviciului financiar contabil nr. 2656 din 16.02.2018 cu privire la aprobarea tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna) pentru SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 1 aprilie 2018

In conformitate cu art.2 alin. (1) , art. 6 alin. (1) lit. k) si art. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr.1011/2006 privind serviciile de salubrizare a localitatilor republicata;

Vazand prevederile art. 3 alin. (1), art 9 alin. 2 lit. d) si art. 43 alin. 5 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice republicata cu modificarile si completarile ulterioare  

În temeiul art.36 alin. (1) si alin. (2) lit d) si art. 45,  alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă tarifele privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna) pentru SC ADP GHERLA SAincepand cu data de 1 aprilie 2018 conform Anexei I

Art.2: Se aproba procentele de 15% pentru cheltuieli indirecte si la profit de 8%

Art. 3 : Anexa nr. I face parte din integranta din prezenta hotarare.

Art.4: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva prin serviciile de specialitate si SC ADP GHERLA SA Gherla.

 

                                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr.consilieri:                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi                                                                                          SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                          MIHAI ROTAR

Nr. voturi “impotriva”

Abtineri

----------------------------------

vezi anexa tarifuri deseuri 


ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

REFERAT

privind modificarea HCL 3/31.01.2018      

 

            Avand in vedere redactarea eronata a HCL 3/31.01.2018 propun modificarea Art. 2 din hotarare astfel incat pretul de pornire la licitatie de 2270 USD/an se converteste la cursul BNR din 14.02.2018 in 1840 EURO/an, taxa de participare la licitatie 100 lei, garantia de participare la licitatie 740 lei, pas de licitatie 5 EURO, referitor la terenul evidentiat in CF 54940/26.06.2017 avand numarul cadastral 54940, acesta se afla in zona Sapte Cruci, fosta antena de telecomunicatii, in suprafata de 150 mp, pasune in extravilan, imprejmuit cu gard de plasa si avand turnata fundatie, imobil inregistrat in plan cadastral fara o localizare certa datorita lipsei planului parcelar.

 

                                                                           INITIATOR:

                                                                        Municipiul Gherla

                                                                                   prin

                                                                       Administrator Public

                                                                             Barbos Vlad

-------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind modificarea HCL 3/31.01.2018      

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind modificarea HCL 3/31.01.2018;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (5), lit. a şi art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art.  1  Se aproba modificarea Art. 2 din HCL 3/31.01.2018 si va avea urmatorul continut: „se aproba pretul minim de pornire la licitatie 2270 USD/an echivalentul a 1840 EURO/an la cursul BNR din data de 14.02.2018, taxa de participare 100 lei, garantia de participare la licitatie 740 lei, pas de licitatie 5 EURO”;

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de licitatie .

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                     19                                    CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                           SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                       Rotar Mihai

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

Str. BOBÎLNA  Nr. 2

Tel. 0264-241926, 241 775

Fax  0264- 241666

Nr.   2251   din  08.02.2018                                                                           VIZAT

                                   PRIMAR,

                           NESELEAN IOAN

 

 

RAPORTUL

informării şi consultării publicului privind Planul de Urbanism de Detaliu referitor la Construire casă familială cu regim de înălțime Sparțial+P, împrejmuire, racorduri și branșamente

în Municipiul Gherla, Str. Prof Suto Gyorgy, f.n.

 

În vederea consultării publicului şi a implicării lui referitor la documentaţia de urbanism PUD pentru Construire casă familială cu regim de înălțime Sparțial+P, împrejmuire, racorduri și branșamente, în Municipiul Gherla, Str. Prof Suto Gyorgy, f.n., beneficiar MOȘUȚAN IOAN-ADRIAN, domiciliat în Comuna Mintiu-Gherlii, Sat Bunești, nr. 55, potrivit Regulamentului local în acest sens, aprobat prin H.C.L. nr. 24/31.03.2011, s-au folosit ca metode de publicitate site-ul primăriei, afişare la loc vizibil în holul primăriei şi la adresa obiectivului, precum şi notificări la proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile parcelei mai sus menţionate.

            Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla, imobilul din Gherla, Str. Prof Suto Gyorgy, f.n. se află situat în intravilan, în UTR 19 Gherla, în zona de locuinţe. Obiectul prezentei documentaţii de urbanism este construirea unei case familiale Sparțial+P, împrejmuire, racorduri și branșamente, fără a respecta condițiile prevăzute în Regulamentul Local de Urbanism aprobat, adică retrasă la aprox. 18 m față de stradă.

            Referitor la această informare şi consultare, s-au trimis prin poştă, cu confirmare de primire, adrese (notificări) către cei doi proprietari ai parcelelor învecinate, prin care li s-a adus la cunoştinţă intenţia solicitantului MOȘUȚAN IOAN-ADRIAN şi, totodată, potrivit Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin H.C.L. nr. 24/31.03.2011, s-a solicitat ca în termen de 15 zile de la primirea notificărilor, să trimită în scris observaţiile sau propunerile lor referitoare la acest PUD. De asemenea, în notificări s-a specificat locul, modalitatea şi persoana de contact la care pot fi trimise observaţiile sau propunerile.

            Numărul persoanelor participante la acest proces au fost cei doi vecini şi beneficiarul lucrării. În urma acestor notificări, precum şi a celorlalte anunţuri, în termenul stabilit nu s-a primit nici o observaţie sau propunere referitoare la această documentaţie de urbanism.

            Documentația PUD a fost analizată în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din data de 07.02.2018 și propusă pentru aprobare.

            În concluzie, nefiind observaţii sau propuneri la PUD Construire casă familială cu regim de înălțime Sparțial+P, împrejmuire, racorduri și branșamente, în Municipiul Gherla, Str. Prof Suto Gyorgy, f.n., inițiat de beneficiarul MOȘUȚAN IOAN-ADRIAN, proprietar al imobilului din Municipiul Gherla, Str. Prof Suto Gyorgy, f.n., documentaţia astfel întocmită, împreună cu prezentul raport, urmează a fi supusă dezbaterii pentru aprobare în Consiliul Local al Municipiului Gherla.

 

 

                                                                                                            Întocmit,

      ing. Morar Vasile

-------------------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 2301 din 09.02.2018

                                                                                                                                             Vizat,

                                                                                                                                  PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

REFERAT

 

privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu regim de înălțime Sp+P,  împrejmuire, racorduri și branșamente  în Municipiul Gherla, str.Prof. Suto Gyorgy, FN

 

 

           Prin cererea nr.5353 din 16.05.2017, domnul Moșuțan Ioan Adrian, domiciliat în localitatea Bunești nr. 55, a solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism în vederea elaborării PUD și a documentației necesare pentru obținerea autorizației de construcție pentru construirea unei case familiale cu regim de înălțime Sp+P, împrejmuire , racorduri și branșamente în Municipiul Gherla, str.Prof. Suto Gyorgy, FN.

           Potrivit extrasului CF nr.54438 cu număr cadastral 54438 petentul este proprietar titular asupra imobilului de la adresa de mai sus.

           Urmare acesteia s-a eliberat de către Primăria Municipiului Gherla Certificatul de Urbanism nr.62/5353/12,06,2017 din 06.06.2017.

           Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUD a parcurs etapa specifică aprobată prin Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

           În ceea ce privește informarea populației referitor la această documentație de urbanism, s-au folosit ca mijloace de publicitate site-ul Primăriei, afișajul la avizierul din cadrul Primăriei și locul amplasamentului și notificarea la proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile parcelei în cauză, care ar putea fi afectate direct de executarea acestei lucrări.

          Referitor la implicarea publicului în etapa pregătitoare, s-a întocmit raportul informării și consultării publicului pentru construirea unei case familiale cu regim de înălțime Sp+P, împrejmuire, racorduri și branșamente în Municipiul Gherla, str.Prof Suto Gyorgy, FN.

          Deasemenea documentația astfel întocmită a fost supusă spre dezbatere și analiză în ședința Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din data de 07.02.2018.

          Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, publicată cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului cu completările și modificările ulterioare rezultă că aprobarea PUD se face de către Consiliul Local.

          În urma discuțiilor purtate și analizei, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, a propus supunerea spre aprobare a documentației de urbanism într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla.

          Obiectivul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea construirii unei case familiale cu regim de înălțime Sp+P, împrejmuire ,racorduri și branșamente, în Municipiul Gherla, str. Prof. Suto Gyorgy, FN.

          Conform Planului de Urbanism General al Muncipiului Gherla, imobilul este situat în intravilan în UTR 15 în subzona de amplasare a  locuințelor S+P+1(M) la S+P+3(M).

          Terenul în cauză este liber, fără nici o construcție.

          Noua construcție va fi amplasată la o retragere de 20,00 m față de aliniamentul  dinspre str. Prof. Suto Gyorgy, FN , si la 10,00 m ,10,34m, respectiv 4,91m față de limitele de proprietatea parcelei în cauză. Suprafața construită a casei va fi de 160mp.

           Accesul auto și pietonal se va face din str. Prof. Suto Gyorgy, FN .

          Racordările la obiectivul propus se vor face la cele existente în zonă.

           Față de acestea, propunem analizarea și luarea unei hotărâri referitoare la aprobarea PUD pentru construire casă familială cu regim de înălțime Sp+P, împrejmuire , racorduri și branșamente în Municipiul Gherla, str Prof. Suto Gyorgy, FN

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

---------------------------------------------------

PROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_____2018

 

privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construirea unei case familiale cu regim de înălțime Sp+P, împrejmuire,racorduri și branșamente în Municipiul Gherla, str.Prof. Suto Gyorgy,FN 

 

         

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu  pentru construire casă familială cu Sp+P, împrejmuire,racorduri și branșamente în Municipiul Gherla, str. Prof. Suto Gyorgy, FN, proiect din inițiativa autorității executive.

            Examinând referatul de specialitate cu nr.2301 din 09.02.2018 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

            În temeiul dispozițiilor art.48, alin.1, art.56, alin.1, anexa 1, punctul 14 din Legea nr.350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism, republicată cu modificările și completările ulterioare

            În temeiul dispozițiilor art.36 alin.5, lit.c) și art.45, alin.2, lit.e) din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială cu regim de înălțime Sp+P, împrejmuire , racorduri și branșamente în Municipiul Gherla, str. Prof. Suto Gyorgy, FN conform proiectului întocmit de SC ,,G&T CREATOR” SRL cu sediul în Municipiul Dej, str.Baia Mare, nr.5, beneficiari Moșuțan Ioan Adrian cu domiciliul în localitatea Bunești, nr.55

Art. 2 Se aprobă valabilitatea documentației de  urbanism până la aprobarea actualizării Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla și a localităților componente Băița, Hășdate și Silivaș, dar nu mai târziu de data de 30.12.2018.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr. consilieri                     19                                        CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                 SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                             Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

 

 


           Prin cererea nr.668 din 15.01.2018, numiții Sâmpetrean  Ionel și soția Sâmpetrean Carmen Mihaela , cu domiciliul în Municipiul Gherla ,str.Dragoș Vodă ,nr.56, au solicitat aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar, la imobilul proprietate situat la adresa  de mai sus .   

  Potrivit contractului de vânzare – cumpărare autentificat cu nr.1071/22.05.1997 petenții sunt proprietarii tabulari asupra imobilului în cauză.

            Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla, imobilul în cauză este situat în Unitatea Teritorială de Referință 1 în centrul istoric în subzona de locuințe unifamiliale.

           În urma verificărilor în teren s-a constatat că există posibilitatea deschiderii unui acces auto suplimentar la imobilul situat în Municipiul Gherla ,str.Dragoș Vodă ,nr.56

           Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Dragoș Vodă nr.56.

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

-----------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2018

privind aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Dragoș Vodă , nr.56

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar  la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Dragoș Vodă , nr.56, proiect din inițiativa autorității executive.

            Examinând referatul de specialitate cu nr.668 din .05.02.2018  întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.36, alin.5, lit.b) și  art.45, alin.2, lit.e), din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă deschiderea unui acces auto suplimentar din str.Dragoș Vodă , la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Dragoș Vodă, nr.56, proprietatea numiților Sâmpetrean Ionel și soția Sâmpetrean Carmen Mihaela.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și numiții Sâmpetrean Ionel și soția Sâmpetrean Carmen Mihaela, domiciliați în Municipiul Gherla, str.Dragos Vodă , nr.56

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

GHETE IULIA -LIGIANA

 

 

Nr. consilieri                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                            SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                       Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

Str. BOBÎLNA  Nr. 2

Tel. 0264-241926, 241 775

Fax  0264- 241666

Nr.   2250   din  08.02.2018                                                                           VIZAT

                                   PRIMAR,

                           NESELEAN IOAN

 

 

 

RAPORTUL

informării şi consultării publicului privind Planul de Urbanism de Detaliu

referitor la Construire și dotare hotel 3 *** și SPA, desființare corpuri C1-C3, C7-C16, C18-C20, C22-C24, C30-C38, împrejmuire, amenajări exterioare, branșamente și racorduri

în Mun. Gherla, Str. Clujului  - Băile Băița, nr. 26

 

 

 

În vederea consultării publicului şi a implicării lui referitor la documentaţia de urbanism PUD pentru Construire și dotare hotel 3 *** și SPA, desființare corpuri C1-C3, C7-C16, C18-C20, C22-C24, C30-C38, împrejmuire, amenajări exterioare, branșamente și racorduri în Mun. Gherla, Str. Clujului  - Băile Băița, nr. 26, beneficiar SC DACIA ROMANĂ SRL, cu sediul în Gherla, Str. Clujului – Băile Băița, nr. 26,  Jud. Cluj, potrivit Regulamentului local în acest sens, aprobat prin H.C.L. nr. 24/31.03.2011, s-au folosit ca metode de publicitate site-ul primăriei, afişare la loc vizibil în holul primăriei şi la adresa obiectivului, precum şi notificări la proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile parcelei mai sus menţionate.

            Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla, imobilul din Gherla, Str. Clujului – Băile Băița, nr. 26, se află situat în intravilan, în UTR 19 Gherla. Obiectul prezentei documentaţii de urbanism este modernizarea fostei stațiuni Băile Băița, prin construirea și dotarea unui hotel 3*** și SPA, desființarea unor corpuri, împrejmuire, amenajări exterioare, branșamente și racorduri.

            Referitor la această informare şi consultare, s-au trimis prin poştă, cu confirmare de primire, adrese (notificări) către cei patru proprietari ai parcelelor învecinate, prin care li s-a adus la cunoştinţă intenţia solicitantului SC DACIA ROMANĂ SRL şi, totodată, potrivit Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin H.C.L. nr. 24/31.03.2011, s-a solicitat ca în termen de 15 zile de la primirea notificărilor, să trimită în scris observaţiile sau propunerile lor referitoare la acest PUD. De asemenea, în notificări s-a specificat locul, modalitatea şi persoana de contact la care pot fi trimise observaţiile sau propunerile.

            Numărul persoanelor participante la acest proces au fost cei patru vecini şi beneficiarul lucrării.

            În urma acestor notificări, precum şi a celorlalte anunţuri, în termenul stabilit singura observație primită a fost din partea Ocolului Silvic Gherla, cu adresa nr. 1431/23.01.2018, prin care se comunică acordul de principiu pentru realizarea investiției, cu mențiunea că autorizarea construcțiilor la distanțe mai mici de 50 metri de liziera pădurii se face cu avizul Gărzii Forestiere Cluj. Se va ține seama de acest aspect la emiterea autorizației de construire. Nu s-au primit alte observații sau sugestii în remenul stabilit.

            Documentația PUD a fost analizată în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din data de 07.02.2018 și propusă pentru aprobare.

            În concluzie, documentația PUD Construire și dotare hotel 3 *** și SPA, desființare corpuri C1-C3, C7-C16, C18-C20, C22-C24, C30-C38, împrejmuire, amenajări exterioare, branșamente și racorduri în Mun. Gherla, Str. Clujului  - Băile Băița, nr. 26, inițiat de beneficiarul SC DACIA ROMANĂ SRL, proprietar al imobilului din Municipiul Gherla, Str. Clujului – Băile Băița, nr. 26, documentaţia astfel întocmită, împreună cu prezentul raport, urmează a fi supusă dezbaterii pentru aprobare în Consiliul Local al Municipiului Gherla.

 

 

 

 

                                                                                                            Întocmit,

      ing. Morar Vasile

-----------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 2300 din 09.02.2018

                                                                                                                                    Vizat,

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru ,,Construire și dotare Hotel 3*** și SPA, desființare corpuri C1-C3, C7-C16, C18-C20, C22-C24, C30-C38, împrejmuire, amenajări exterioare, branșamente și racorduri” în Municipiul Gherla, str.Clujului, nr.26- Băile Băița

 

           Prin cererea nr.3668 din 04.04.2017 Rus Beniamin și Giani Calderone pentru SC,, DACIA ROMANĂ” SRL cu sediul în Municipiul Gherla, str. Clujului nr.26- Băile Băița, au solicitat eliberarea unui certificat de urbanism  în vederea elaborării PUD și a documentației pentru obținerea autorizației de construcție/demolare, dotare Hotel 3*** și SPA, desființare corpuri C1-C3, C7-C16, C18-C20, C22-C24, C30-C38, împrejmuire, amenajări exterioare, branșamente și racorduri în Municipiul Gherla, str.Clujului, nr.26- Băile Băița.

           Urmare acesteia s-a eliberat de către Primăria Municipiului Gherla, Certificatul de Urbanism nr.34/3668 din 04.04.2017.

           Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUD a parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

           În ceea ce privește informarea populației referitor la această documentație de urbanism, s-au folosit ca mijloace de publicitate site-ul Primăriei, afișajul la avizierul din cadrul Primăriei și la locul amplasamentului și notificării la proprietarii parcelelor vecine pe toate loturile parcelei în cauză, care ar putea fi afectate direct de executarea acestor lucrări.

          Referitor la implicarea publicului în etapa pregătitoare, s-a întocmit raportul informării și consultării publicului pentru construire și dotare Hotel 3*** și SPA,  desființare corpuri C1-C3, C7-C16, C18-C20, C22-C24, C30-C38, împrejmuire, amenajări exterioare, branșamente și racorduri în Municipiul Gherla, str.Clujului, nr.26- Băile Băița.

           Deasemena documentația astfel întocmită a fost supusă spre dezbatere și analiză în ședința Comisiei Tehnice de Urbanism din data de 07.02.2018.

           Potrivit Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, republicată cu modificările și completările ulterioare și Legea 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism cu modificările și completările ulterioare, rezultă că aprobarea PUD se face de către Consiliul Local .

            În urma discuțiilor purtate și analizei, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a propus supunerea spre aprobare a documentației de Urbanism într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla.

            Obiectivul prezentei documentației de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea construirii și dotării unui hotel și a unui centru SPA în conformitate cu PUG, RLU și Certificatul de Urbanism emis.

            Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla, imobilul este situat în intavilan în UTR19 în subzone balneară aferentă Băile Băița.

             Pe teren sunt identificate 48 de construcții din care se vor păstra bazinul de înot, fântână apă sulf, corpuri care fac parte din prezentul proiect supus finanțării.

             Pe lângă acestea se mai păstrează: vilele, căsuțele, WC, birouri, depozit și casa bazinului de apă, care nu fac parte din prezentul proiect supus spre finanțare.

             Suprafața terenului studiat, proprietate privată este de 25.098 mp.

             Se propune construirea unui hotel de 3*** cu SPA( interior) și zonă de bazine exterioară, cu regim de înălțime P+mezanin+2E.

             Centrul SPA (indoor) presupune existența următoarelor dotări și servicii: piscină cu dotările specifice, bazin copii, bazin cu apă sărată, sistem de recirculare, saună uscată și umedă, bazin apă rece, cabină haloterapie, terapie kneipp, cabinete de masaj, bazin ciubăr cu apă sărată caldă și refacerea bazinului exterior.

             Suprafața construită a hotelului+SPA propusă- 1185 mp.

             Accesul auto și pietonal se face din str.Clujului- DN1C.

             Se va dispune amenajarea peisagistică adecvată.

             Racordarea utilităților se va face la cele existente în zonă.

             Numărul locurilor de parcare 70, din care 2 pentru persoane cu dizabilități.

             Față de acestea propunem analizarea și luarea unei hotărâri referitoare la aprobarea PUD pentru Construire și dotare  Hotel 3*** și SPA, desființare corpuri C1-C3, C7-C16, C18-C20, C22-C24, C30-C38, împrejmuire, amenajări exterioare, branșamente și racorduri în Municipiul Gherla, str.Clujului, nr.26- Băile Băița.    

             

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

-------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_____2018

privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire și dotare Hotel 3*** și SPA, desființare corpuri C1-C3, C7-C16, C18-C20, C22-C24, C30-C38, împrejmuire, amenajări exterioare, branșamente și racorduri în Municipiul Gherla, str.Clujului nr.26- Băile Băița

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu  pentru construire construire și dotare Hotel 3*** și SPA, desființare corpuri C1-C3, C7-C16, C18-C20, C22-C24, C30-C38, împrejmuire, amenajări exterioare, branșamente și racorduri în Municipiul Gherla, str.Clujului nr.26- Băile Băița, proiect din inițiativa autorității executive,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 2300 din  09.02.2018 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local

            În temeiul dispozițiilor art.48, alin.1, art.56, alin.1, anexa 1, punctul 14 din Legea nr.350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism, republicată cu modificările și completările ulterioare

            În temeiul dispozițiilor art.36 alin.5, lit.c) și art.45, alin.2, lit.e) din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire construire și dotare Hotel 3*** și SPA, desființare corpuri C1-C3, C7-C16, C18-C20, C22-C24, C30-C38, împrejmuire, amenajări exterioare, branșamente și racorduri în Municipiul Gherla, str.Clujului nr.26- Băile Băița, conform proiectului întocmit de SC,,ARHIDOM”SRL Cluj, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Măceșului nr.19C, beneficiari SC,,DACIA ROMANĂ”SRL cu sediul în Municipiul Gherla, str.Clujului nr.26- Băile Băița.

Art. 2 Se aprobă valabilitatea documentației de  urbanism până la aprobarea actualizării Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla și a localităților componente Băița, Hășdate și Silivaș, dar nu mai târziu de data de 30.12.2018.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

GHEȚE IULIA

 

 

Nr. consilieri                     19                                                               CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                         SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                    Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 


 ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT de HOTARARE

privind aprobarea participarii Municipiului Gherla la constituirea patrimoniului asociației

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PLAIURI SOMESENE

 

Consiliul Local al Unitatii Administrativ Teritoriale GHERLA, jud. Cluj,

Avand in vedere:

 

Referatul de necesitate nr. 20702 din 25.01.2018 al serviciilor de specialitate al Primarului municipiului Gherla cu propuneri privind aprobarea participarii Municipiului Gherla la constituirea patrimoniului asociației  GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PLAIURI SOMESENE, si stabilirea cotizatiei anuale in vederea asigurarii sustenabilitatii proiectului ^ Un nou inceput – Acum pentru Gherla – incluziune sociala pentru dezvoltare durabila^, inregistrat la Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice si Fonduri Europene cu nr. 52409 din 01.09.2017.

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritara 5 – Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, obiectivul tematic 9: promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, prioritatea de investitii 9.: strategii de dezvoltare locala elaborate la nivelul comunitatii, Obiectivul specific 5.1.

Rezultatul evaluarii Startegiei de Dezvoltare Locala ^ Un nou inceput – Acum pentru Gherla – incluziune sociala pentru dezvoltare durabila^  conform adresei primite da la Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice si Fonduri Europene cu nr. 76684 din 08.01.2018.

In conformitate cu prevederile art. 2 lit. e), art. 6 alin. 2 lit. f) si art. 46 alin. 1 lit. a) din  Ordonanta  Guvernului nr. 26 din anul 2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si completarile ulterioare.

În conformitate cu prevederile  art.11, 12 si 13 si ale art. 36 alin. 2 lit. b) si e),  alin.4 lit a) si alini. 7 lit. c) precum si art. 45 alin. 2. din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                      HOTARASTE:

           

Art.   1.       Se aproba participarea Municipiului Gherla la constituirea patrimoniului asociației  GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PLAIURI SOMESENE,  patrimoniul asociatiei fiind prin aport in bani in valoare de 800 lei.

      

Art.   2.       Se aproba cotizatia Municipiului Gherla ca autoritate publica si membru fondator, in cuantum de 1 leu / anual -  pentru fiecare locuitor (al municipiului Gherla).

 

Art.   3.       Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

  

 

Nr.consilieri:                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                 SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                 MIHAI ROTAR

 

 


 

REFERAT

Privind schimbarea denumirii Liceul Teoretic cu Predare în Limba Maghiară Gherla în Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond Gherla”.

 

 

            Prin adresa nr. 10579/21 septembrie 2017 conducerea Liceului Teoretic cu Predare în  Limba Maghiară Gherla a solicitat Primăriei Municipiului Gherla avizarea favorabilă a schimbării acestui nume în Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla.

            Urmarea a adresei nr. 12269/26.10.2017 prin care am cerut Instituției Prefectului -Județul Cluj, respectiv Comisiei de atribuire de denumiri a județului Cluj analiza și avizul necesar pentru noua denumire, s-a primit adresa nr. 13267/17.11.2017 prin care ni se solicită, conform art. 7 din Ordinul nr. 564 din 31 iulie 2008 pentru aprobarea  Regulamentului de funcționare al comisiei respective, întocmirea unui dosar cu următoarele acte:

 

 • cerere tip de avizare întocmit de către consiliului local;
 • proiectul de hotărâre al consiliului local;
 • instrumentul de prezentare și motivare;
 • copie după raportul comisiei de specialitate a consiliului local;
 • copie de pe raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 

După întocmirea dosarului cu toate cerințele menționate mai sus și trimiterea lui la Comisia de atribuire de denumiri a județului Cluj,  am primit din partea acestei instituții avizul necesar cu nr. 370/10.01.2018.

 

În acest sens propun consiliului local luarea unei hotărâri referitor la această cerere de schimbare de denumire din partea conducerii Liceului Teoretic cu Predare în  Limba Maghiară Gherla.

 

  Biroul juridic, relatii cu publicul si Consiliul Local,

învătământ, cultură, registratură, munca în folosul comunității

 

Consilier superior

Ioan Sabin Drăgan

-----------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT

   HOTĂRÂREA NR. ______/2017

 privind  aprobarea schimbării denumirii Liceului Teoretic cu Predare în  Limba Maghiară Gherla în  Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa sa ordinară de lucru;

            Luând în considerare cererea de schimbare de denumire nr. 10579/21.09.2017 din partea conducerii  Liceul Teoretic cu Predare în  Limba Maghiară Gherla;

Având în vedere adresa Instituției  Prefectului-Județul Cluj, cu nr. 13267/17.11.2017, prin care care se răspunde adresei noastre cu nr. 12269/26.10.2017 pe acest subiect, invocându-se cerințele art. 7 din Ordinul nr. 564/31 iulie 2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene.

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 529 / 15.11.2017 întocmit de către Biroul juridic, relatii cu publicul si Consiliul Local, învătământ, cultură, registratură, munca în folosul comunității;

            Având în vedere avizul pozitv dat de către Comisia Județeană de atribuire a denumirilor Cluj,

cu nr. 370/10.01.2018;

            În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 6564 din 13 decembrie 2011 art.5, lit. a, privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, a Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere art. 7 din prevederile Ordinul nr. 564/31 iulie 2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, menționat mai sus;

            Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla.  

            În temeiul art.1 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală; În conformitate cu prevederile art.36, al.(2)  lit. ”d“, al.(6), lit. ”a“, pct.1, și art. 45 alin (2)  din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001,  republicată.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii instituției de învătământ preuniversitar Liceul Teoretic cu Predare în  Limba Maghiară Gherla în  Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla.

            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  autoritatea executivă şi Liceul Teoretic cu Predare în  Limba Maghiară Gherla.

            Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică la:

                        Liceul Teoretic cu Predare în  Limba Maghiară Gherla

                        Inspectoratul Școlar Județean Cluj

           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

GHEȚE IULIA

 

 

Nr.Consilieri = 19                                                                          CONTRASEMNEAZĂ

Nr.Consilieri prezenţi  = ____                                                             SECRETAR

Voturi “ pentru “         =  ____                                                        MIHAI ROTAR

 


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 957 din 17.01.2017

 

                                                                                                                                    Vizat,

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare, extindere și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla- structura nr.2”

 

 

           Prin lista de investiții anexă la Bugetul local al Municipiului Gherla aprobat pe anul 2017, la capitolul 65, Învățământ, s-au cuprins resurse financiare în vederea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul mai sus menționat.

           Urmare acesteia, autoritatea executivă, după parcurgerea procedurilor prevăzute de legislația în domeniu  a contractat lucrarea de proiectare SF, sens în care s-a întocmit, finalizat și predat documentația mai sus precizată.

           Obiectivul de investiții se referă la îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale, realizarea unui corp de clădire modern, standardizat, mobilat și dotat conform cerințelor educaționale europene. Corpul de clădire va avea regim de înălțime P+2E și va cuprinde toate spațiile necesare pentru asigurarea unui cadru optim de desfășurare a procesului educațional. Suprafața construită va fi de 190 mp, suprafața desfășurată de 570 mp și suprafața utilă de 469.48 mp.

           Funcțiunile propuse ale obiectivului de investiții pe nivele vor fi următoarele:

 • la parter – grupuri sociale, vestiare, dușuri, hol, cabinet medical, casa scării și cabină portar.
 • la etajul I- oficiu, depozit, sală profesori, sală de clasă, casa scării, grupuri sociale profesori, hol.
 • la etajul II- bibliotecă, sală de clasă, casa scării.

Datorită faptului că spațiul deținut de Școala Gimnazială nr.1 Gherla- structura 2, format din corpul 1- săli de clasă și corpul 2- sală de sport este insuficient pentru desfășurarea activităților educaționale, în prezent unitatea de învățământ are spații închiriate de la Parohia Reformată.

Accesul auto se va face din str. Cloșca și accesul pietonal din str.Dragoș Vodă și str.Cloșca.

           Racordarea la utilități a obiectivului se va face prin extindere la cele existente.

           Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare, extindere și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla- structura nr.2”.

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

-----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_____2018

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare, extindere și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla- structura nr.2”

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru:

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare, extindere și dotare Școală gimnazială nr.1 Gherla- structura nr.2”, proiect din inițiativa autorității executive:

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 957 din 17.01.2018 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

           Având în vedere  prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 cu privire la finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

            În temeiul dispozițiilor art.36 alin.2, lit.b), alin.4, lit.d), alin.6, lit.a), pct.1 din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare, extindere și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla- structura nr.2”, indicatori tehnico-economici prezentați în anexă fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Serviciul financiar contabil.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

GHEȚE IULIA

 

 

Nr. consilieri                     19                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                            Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

--------------

 

ANEXĂ

HOTĂRÂREA NR. ______/_______2018

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare, extindere și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla- structura nr.2”

 

 

Valoarea totală a investiției:

mii lei

mii euro

            fără TVA

 1861,043

407,452

 

 

 

Din care C+M(fără TVA)

 

 

 (în prețul la data de 07.06.2017 1 euro= 4,5675 lei)

1404,023

307,394

 

 

 

Eșalonarea investiției

mii lei/ mii lei

mii euro/ mii euro

 

ANUL I      INV/C+M

 

1861,043/1404,023

 

407,452/307,394

 

Durata de realizare a investiției 15 luni, din care C+M  9 luni

Capacități :

 • Suprafață construită = 190 mp
 • Suprafață desfășurată = 570 mp
 • Suprafață utilă = 469,48 mp
 • H max coamă = 10,675 mp

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

Nr. 14667 din 19.01.2018

 

                                                                                                                                    Vizat,

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

 

REFERAT

privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

 

 

           Prin cererea nr.14667 din 19.12.2017, numitul Takacs Attila Szabolcs, cu domiciliul în Municipiul Gherla, str.Parcului, nr.19 A, sc.1, ap.11, a solicitat aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul proprietate situat în municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

           Potrivit extrasului CF nr.54846 cu număr cadastral 54846, petentul este proprietar tabular în cotă de 1/1 parte asupra imobilului din municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

            Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla și conform PUZ aprobat prin HCL nr.127/30.11.2006, imobilul în cauză se află situat în UTR 9 în zona locuințelor familiale noi cu max P+2E.

           În urma verificărilor în teren s-a constatat că există posibilitatea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în municipiul Gherla, str. Hășdății F.N.

           Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal din str.Hășdății la imobilul situat în municipiul Gherla, str. Hășdății F.N.

 

 

                                                                                                                                   Întocmit,

Ing. Vasile Morar

-----------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2018

privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.,  proiect din inițiativa autorității executive,

            Examinând referatul de specialitate cu nr.14667 din 19.01.2018 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.36, alin.5, lit.b) și  art.45, alin.2, lit.e), din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă deschiderea unui acces auto și unul pietonal din str.Hășdății F.N. la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N., proprietatea numitului Takacs Attila Szabolcs.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și numitul Takacs Attila Szabolcs, domiciliat în municipiul Gherla, str. Parcului, nr.19A, sc.1, ap.11.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

GHEȚE IULIA

 

Nr. consilieri                     19                                                                                      

                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                                             

                                                                                                      SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                        Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

 

           

 

 


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

Nr. 1152 din 19.01.2018

 

                                                                                                                                    Vizat,

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren autorizate, situate pe str.Hășdății F.N. în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr.15/2003

 

 

           Prin HCL nr.37/27.04.2017 s-a aprobat darea în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală a 12 loturi din PUZ – lotizări pentru locuințe a tinerilor cu vârsta cuprinsă  între 18-35 de ani, pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

          Din acești beneficiari, deși au fost înștiințați în scris de autoritatea locală, un număr de 4 persoane nu s-au prezentat pentru semnarea procesului-verbal de punere în posesie, fapt pentru care Comisia constituită în baza Legii nr.15/2003 propune retragerea dreptului de folosință asupra terenului numiților Șuteu Ioana-Maria P13, Kutaș Alexandru-Aurelian- P36, Takacs Attila-Szabolcs- P41 și Cociș Roberta Maria- P43.

           Pe lângă acestea Comisia a analizat dosarele depuse până la data de 17.01.2018, în totalitate de 9. Din acestea 5 au fost respinse pentru clarificarea unor aspecte legate de moșteniri și studiu referitor la achiziția unei proprietăți.

           Deasemenea, Comisia constituită în baza Legii nr.15/2003 în urma autorizării propune atribuirea în folosință gratuită din parcelele libere numiților: Mureșan Ovidiu-Vasile- P11, Lingurar Alunița- P13, Crișan Alex- P36, Cheța CosminaMaria- P38.

           Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la retragerea dreptului de folosință, respectiv atribuirea în folosință tinerilor, potrivit celor mai sus precizate.

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

-------

 ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_______2018

privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe str.Hășdății F.N. în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr.15/2003

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru:

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de  teren atribuite, situate pe str.Hășdății F.N. în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr.15/2003, proiect din inițiativa autorității executive:

             Analizând în procesul-verbal nr.956/17.01.2018 al Comisiei constituită pentru aplicarea Legii nr.15/2003:

            Examinând referatul de specialitate cu nr.1152 din 19.01.2018 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

            Având în vedere prevederile art.1 alin.1 și 2 și art.6 alin.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală:

            În temeiul dispozițiilor art.36 alin.5, lit.a) și art.45, alin.2, lit.e) din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă retragerea dreptului de folosință asupra unor parcele de teren atribuite tinerilor prin HCL nr.37/27.04.2017, anexa nr.2, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală a unor loturi potrivit PUZ, ,,Lotizări pentru locuințe str.Hășdății” tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Comisia constituită în acest sens.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

GHEȚE IULIA

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                                  

                                                                                                                

                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                               

                                                                                                                  SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                   Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

 

 


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 6717 din 20.11.2017

                                                                                                                                    Vizat,

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea acordului în vederea modificării limitelor imobilului înscris în CF52698 Gherla cu număr cadastral 52698

 

 

 

           Prin cererea nr.6757 din 21.06.2017, domnul Pop Dan Zamfir, persoană fizică autorizată ANCPI conform autorizației seria RO-CJ-F nr.0072, reprezentantul al numiților Mărginean Valer(CNP 1620626124045) și a soției Mărginean Ana-Maria , a solicitat exprimarea acordului în vederea modificării limitelor imobilului înscris în CF nr.52698 cu număr cadastral 52698, situat în Municipiul Gherla, str. Ioan Alexi, nr.1, proprietatea petenților mai sus menționați, conform documentației cadastrale, printr-o declarație autentică de voință.

           Conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului, acesta se află la intersecția str.Codrului și str.Ioan Alexi.

           Având în vedere configurația, modernizarea str.Codrului și raza de curbură a acestora s-au modificat implicit limitele parcelei în cauză și a acestei străzi pe porțiunea respectivă, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului anexat la referat.

           Față de cele de mai sus propunem analizarea în ședința Consiliului Local în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea acordului în vederea modificării limitelor imobilului înscris în CF nr. 52698 cu număr cadastral 52698, situat în Municipiul Gherla, str. Ioan Alexi nr. 1

          

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_____2017

privind aprobarea acordului în vederea modificării limitelor imobilului înscris în CF 52698 Gherla cu număr cadastral 52698

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului în vederea modificării limitelor imobilului înscris în CF nr.52698 Gherla cu număr cadastral 52698, proiect din inițiativa Autorității executive,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 6717 din 20.11.2017 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului:

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.104 din  Ordinnul nr.700/2014 privind Aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară:

            În temeiul dispozițiilor art.36 alin.2, lit.c), alin.6, lit.a), art.11 și art.45, alin.3) din Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă acordul în vederea modificării limitelor imobilului înscris în CF nr.52698 cu număr cadastral 52698, situat în Municipiul Gherla, str. Ioan Alexi nr.1, proprietatea numiților Mărginean Valer și soția Mărginean Ana-Maria.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, domnul Neselean Ioan în vederea semnării declarației autentice de voință între părți pentru imobilul înscris în CF nr. 52698 Gherla cu număr cadastral 52698.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

GHEȚE IULIA LIGIANA

 

 

 

Nr. consilieri                     19                                    CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                             SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                             Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

 


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 13370 din 17.11.2017

                                                                                                                                    Vizat,

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare târg destinat comercializării animalelor vii și amenajare centru de tăiere sezonieră tineret ovin/caprin în Municipiul Gherla

 

 

           Prin lista de investiții anexă la Bugetul local al Municipiului Gherla aprobat pe anul 2016 s-au cuprins resurse financiare în vederea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul mai sus amintit.

           Urmare acesteia, autoritatea executivă, după parcurgerea procedurilor prevăzute de legislația în domeniu  a contractat lucrarea de proiectare SF, sens în care s-a întocmit, finalizat și predat documentația mai sus precizată.

           Obiectivul de investiții se referă la modernizarea târgului destinat comercializării animalelor vii și amenajare centru de tăiere sezonieră tineret ovin/caprin în Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu nr.52A.

           Pentru realizarea obiectivului de investiții s-au propus două scenarii.            

           Din cele două scenarii se recomandă scenariul nr.I care are costuri reduse de execuție și timp redus de execuție.

           Împrejmuirea se va realiza din panouri prefabricate din beton, iar poarta de acces va fi metalică culisantă, acționată electric. Se va realiza un centru de tăiere sezonier din panouri sandwich pe structură metalică și fundație izolată din beton armat și un centru medical din zidărie portantă, cu fundații continue sub ziduri, planșee din beton armat și învelitoare din țiglă metalică tip Lindab, se vor achiziționa boxe prefabricate pentru animale. Deasemenea se va realiza o parcare auto cu 11 locuri, drum de acces cu lățimea de 6 m  prevăzut cu dezinfector rutier, iluminatul incintei, alei de acces și platforme din beton rutier.

           Conform extrasului CF nr.52776 cu numărul cadastral 52776 proprietar asupra imobilului mai sus menționat este Municipiul Gherla, suprafața terenului este de 4608 mp.

           Clădirile propuse au un regim de înălțime parter.

           Centrul de tăiere sezonier în suprafață construită de 200 mp va cuprinde mai multe încăperi (19 cu denumirea următoare: zonă de așteptare, 3 holuri, duș, 2 grupuri sanitare, 2 spații de depozitare, zonă de acces, zonă de depozitare material destinat incinerării, zonă de asanare și sângerare, zonă de jupuire, zonă de tranșare, zonă de ambalare, inspecția veterinară, zonă de depozitare conținut tract digestiv, zonă de desfacere și livrare).

            Cabinetul medical în suprafață construită de 76,46 mp va fi compus din cabinet medicină veterinară, 2 spații de depozitare, grup sanitar(personal), grup sanitar femei și grup sanitar bărbați.

            În incintă, la intrare pe partea dreaptă vizavi de centrul de tăiere va fi amplasat biroul administrativ compus din oficiu de înregistrare, arhivă și grup sanitar. Deasemenea în interiorul târgului vor fi executate și rampe  descărcare/încărcare ovine și caprine, bovine și cabaline.

            Alimentarea cu apă se va face prin intermediul unui branșament din rețeaua publică. Apele uzate menajere  se vor colecta printr-o rețea de conducte într-o fosă vidanjabilă prefabricată PAFS cu capacitate min. de 40 mc.

           Alimentarea cu energie electrică se va face printr-un branșament la rețeaua electrică.

           Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare târg destinat comercializării animalelor vii și amenajare centru de tăiere sezonieră tineret ovin/caprin în Municipiul Gherla.

 

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

---------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_____2017

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții modernizare târg destinat comercializării animalelor vii și amenajare centru de tăiere sezonieră tineret ovin/caprin în Municipiul Gherla

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare târg destinat comercializării animalelor vii și amenajării centru de tăiere sezonieră tineret ovin/caprin situat în Municipiul Gherla, str.Liviu Rebreanu nr.52A- proiect din inițiativa Autorității executive.

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 13370 din 21.11.2017 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            Având în vedere prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 cu privire la finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

            În temeiul dispozițiilor art.36 alin.2, lit.b), alin.4, lit.d) și art.45, alin.2) din Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare târg destinat comercializării animalelor vii și amenajare centru de tăiere sezonieră tineret ovin/caprin în Municipiul Gherla, str.Liviu Rebreanu nr.52A, indicatorii tehnico-economici prezentați în anexă fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Serviciul Financiar contabil.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

GHEȚE IULIA LIGIANA

 

 

 

Nr. consilieri                     19                                    CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                             SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                             Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

---------------

 

ANEXĂ

HOTĂRÂREA NR. ______/_______2017

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare târg destinat comercializării animalelor vii și amenajare centru de tăiere sezonieră tineret ovin/caprin în Municipiul Gherla

 

 

Valoarea totală a investiției:

mii lei

mii euro

FĂRĂ TVA

 2873.75754

635.64644

 

 

 

Din care :

 

 

 • construcții- montaj (fără TVA) (în prețul la data de 15.XII.2016 1 euro= 4,5210 lei)

1860.59170

411.54428

 

 

 

Eșalonarea investiției

mii lei/ mii lei

mii euro/ mii euro

ANUL I      INV/C+M

2873.75754/1860.59170

635.64644/411.54428

 

Durata de realizare a investiției     12 luni

Capacități :

 • Suprafață construită – 371,62 mp
 •  Locuri de parcare – 11

Serviciu lFinanciar

Nr.14480/14.10.2017                                                            VIZAT PRIMAR

 

REFERAT

Privind abrobarea contului de executiela 30.11.2017 a bugetului local

 

Conform art 49 alin  (12)din din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale „În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

    a) să nu înregistreze plăţi restante;

    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.”

Ca urmare propun :

 • aprobarea contului de executie a bugetului local, al bugetului activitatilor autofinantate, la 30.11.2017 conform anexelor 1.2.3 si 4;

 

 

  INTOCMIT

                                            Sef serviciu

Nicusor Farcas


---------------

 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

                    PROIECT

                          HOTARAREA NR .       /21.12.2017

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al

Municipiului Gherla la 30.11.2017

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 30.09.2017 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinand referatul Serviciului buget, contabilitate, impozite si taxe locale nr.14480/14.12.2017  si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Tinand cont de prevederile  art.49 din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                      HOTARASTE:

 

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 30.11.2017 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 55 744 796.00lei,; iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de 39 718 657 lei,  cu un excedent de 16 026 139lei conform anexelor 1si 2 la prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al activităţilor autofinanţate la 30.11.2017,  inregistrând la partea de venituri încasări in  suma de 11 728 206 lei, iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de     11 156 396 lei conform anexelor  3 si 4 la prezenta hotărâre.

Art.3 : Se aproba situaţiile financiare a Municipiului Gherla la 30.11.2017 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si al activităţilor autofinanţate, la 30.11.2017 ;

Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarâri.

 

                                   

                                       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                              

Nr. consilieri :                  19                                                                    CONTRASEMNEAZA

Nr. consilieri prezenti :                                                                                     SECRETAR,

Nr. voturi « pentru » :                                                                                     MIHAI ROTAR

 

 


Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

REFERAT

privind trecerea în domeniul public al Municipiului Gherla și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apa Someș S.A. Cluj

 

Avand in vedere prevederile  art. 3 si 8  din Legea 213/1998 privind bunurile proprietatea publică cu modificările și completările ulterioare; prevederile art. 11 alin 2 si ale art 36 alin 2 litera c și alin 6 litera a , pct 14,  art 36 alin 7 liera c, si art. 119,120,123 din  Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale  art 10 si art. 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale art. 17 , art. 18 alin 2 , articolele 21-24 si art 42 alin 1  din  Legea  nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare; contractului  de delegare a gestiunii serviciului  de alimenatre cu apa si canalizare semnat intre Asociatia  Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Somes-Tisa, al carei membru este Municipiul Gherla si Compania de Apa S.A ; art. 59 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 , privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare; in temeiul art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, propunem spre aprobare trecerea în domeniul public al Municipiului Gherla a elementelor de patrimoniu public reprezentând infrastructura de alimentare cu apă/canalizare, executate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu - „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din judeţele Cluj/Sălaj - Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare în zona Cluj-Sălaj”, conform Anexei la prezentul referat.

Odata aprobata trecerea acestora la Municipiul Gherla, acesta aprobă  delegarea de  gestiune a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, aflate in anexa 1,  proprietatea Municipiului Gherla, judetul Cluj, către Compania de Apă Somes S.A

Durata delegarii de gestiune a acestor bunuri  catre Compania de Apa Somes S.A este pe durata existentei Contractului  de delegare a gestiunii serviciului  de alimentare cu apă/canalizare, semnat între Asociatia  Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic  Somes-Tisa, al cărei membru este Municipiul Gherla, judetul Cluj și  Compania de Apă Somes S.A.

 

 

 

                                                                           INITIATOR:

                                                                        Municipiul Gherla

                                                                                   prin

                                                                       Administrator Public

                                                                             Barbos Vlad

-----------------

ROMÂNIA

JUDETUL  CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. ........ / .......................

privind trecerea în domeniul public al Municipiului Gherla și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apa Someș S.A. Cluj

 

Consiliul Local  al Municipiului Gherla întrunit în şedinţă ordinara la data de _______________

 

Având în vedere:

 • Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

 • Rapoartele de specialitate ;

 • Avizele comisiilor de specialitate ;

 • Prevederile  art. 3 si 8  din Legea 213/1998 privind bunurile proprietatea publică cu modificările și completările ulterioare;

 • Prevederile art. 11 alin 2 si ale art 36 alin 2 litera c și alin 6 litera a , pct 14,  art 36 alin 7 liera c, si art. 119,120,123 din  Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale  art 10 si art. 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale art. 17 , art. 18 alin 2 , articolele 21-24 si art 42 alin 1  din  Legea  nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;

 • Avand in vedere prevederile Contractului  de delegare a gestiunii serviciului  de alimenatre cu apa si canalizare semnat intre Asociatia  Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Somes-Tisa, al carei membru este Municipiul Gherla si Compania de Apa S.A ;

 • Avand in vedere prevederile art. 59 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 , privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare;

       În temeiul art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1 – Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Gherla a elementelor de patrimoniu public reprezentând infrastructura de alimentare cu apă/canalizare, executate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu - „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din judeţele Cluj/Sălaj - Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare în zona Cluj-Sălaj”, conform Anexei la prezenta hotărâre.

 

Art. 2 – Se aprobă  delegarea de  gestiune a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, aflate in anexa 1,  proprietatea Municipiului Gherla, judetul Cluj, către Compania de Apă Somes S.A

 

Art. 3 -Se  imputerniceste Asociatia  Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa, prin reprezentantul sau legal să semneze în numele  și pentru Municipiul Gherla, judetul Cluj, actul aditional la Contractul  de delegare a gestiunii serviciului  de alimentare cu apă/canalizare, încheiat cu Compania de Apa Somes S.A., care va avea ca obiect bunurile  prevazute în anexa 1, parte integranta a acestei hotărâri.

 

Art. 4-  Durata concesiunii acestor bunuri  catre Compania de Apa Somes S.A este pe durata existentei Contractului  de delegare a gestiunii serviciului  de alimentare cu apă/canalizare, semnat între Asociatia  Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic  Somes-Tisa, al cărei membru este Municipiul Gherla, judetul Cluj și  Compania de Apă Somes S.A.

 

Art. 5-  Ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredinteaza primarului Municipiului Gherla, judetul Cluj si Asociatiei  Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa

 

Art. 6 – Prezenta hotărâre se comunică cu :

-Institutia prefectului judetului Cluj;

-Primarul  Municipiului Gherla;

-Asociatia  Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa;

-Dosar de hotărâri ședinta.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                     19                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                          SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                      Rotar Mihai


Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Nr. 14526/15.12.2017

 

 

REFERAT

Privind organizarea  reţelei  unităţilor de învăţământ

de pe raza municipiului Gherla, din anul şcolar 2018-2019

conform Legii Educaţiei Naţionale  nr.1 din 2011

 

 

          În cadrul ședinței Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Clujdin data de 8 decembrie 2017 s-a analizat cererea  noastră cu  propunerea de organizare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitare de pe raza Municipiului Gherla și s-a obținut avizul conform funcționării acesteia, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, ce reglementează funcţionarea sistemului naţional de învăţământ de stat.

          In această lege o importanţă deosebită se acordă autorităţilor administraţiei publice locale care asigură, conform   acestei legi, buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea.

          Având în vedere prevederile acestei legi  și  avizul  conform  primit al  Inspectoratului Județean Cluj, privind rețeaua unităților  școlare de învățământ din Gherla, pentru anul şcolar 2018-2019, dar și rugămintea de a trimite acestei instituții   în luna ianuarie 2018, hotărârea aferentă,  propunem adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Gherla  ce va cuprinde această structură pentru anul  2018-2019.

             

  Biroul juridic, relatii cu publicul si Consiliul Local,

învătământ, cultură, registratură, munca în folosul comunității

 

 

CONSILIER SUPERIOR

 SABIN DRĂGAN

------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL 

 

 

   HOTĂRÂREA  NR. ______/2017

 

 privind aprobarea  reţelei  unităţilor de învăţământ   

de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2018-2019

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa sa  ordinară de lucru din data de 21 decembrie 2017;

            Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Gherla pentru anul școlar 2018-2019 - proiect din inițiativa primarului;

            Luând în considerare avizul conform primit de la Inspectoratul Școlar Județean Cluj cu nr. 14404/13.12.2017 privind rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Gherla;

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 14526/15.12.2017 întocmit de către Biroul juridic,

relatii cu publicul si Consiliul Local, învătământ, cultură, registratură, munca în folosul comunității;

            În temeiul prevederilor art. 61 alin(2) din Legea nr.1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare;

            Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla.  

            În temeiul art.1 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală; În conformitate cu prevederile art.36, al.(2)  lit. ”d“, al.(6), lit. ”a“, pct.1, și art. 45 alin (2)  din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001,  republicată.

             

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

            Art.1. Se aprobă structura reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2018-2019 care este  redată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  autoritatea executivă şi instituţiile de învăţământ de pe raza de autoriate a Consiliului Local Gherla.

            Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică la:

                        Instituția Prefectului – județul Cluj

                        Inspectoratul Școlar Județean Cluj

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

GHEȚE IULIA

 

 

Nr.Consilieri = 19                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr.Consilieri prezenţi  = ____                                                             SECRETAR

Voturi “ pentru “         =  ____                                                        MIHAI ROTAR                                                     

 

--------------

ROMÂNIA                                                                                                                               ANEXA 

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                             la Hotărârea nr.___

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                                                din 21.12.2017

 

 

 

STRUCTURA REŢELEI UNITĂŢILOR 

DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN MUNICIPIUL GHERLA

 PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019

 

 

 

NR.

CRT

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

TIP DE UNITATE

1

CLUBUL COPIILOR GHERLA - finanţare MEN

Structură învățământ

2

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

“ARICI POGONICI ”  GHERLA

Personalitate juridică

3

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL “ARICI POGONICI”

- STRUCTURA 2 GHERLA

Structură învăţământ

4

GRĂDINIŢA  CU PROGRAM  PRELUNGIT

“ARICI POGONICI” - STRUCTURA 1 GHERLA

Structură învăţământ

5

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

“CĂSUŢA FERMECATĂ”  GHERLA 

Personalitate juridică

6

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

“VESELIEI”  GHERLA 

Personalitate juridică

7

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL

“VESELIEI”- STRUCTURA  1  GHERLA 

Structură învăţământ

8

LICEUL TEHNOLOGIC GHERLA

Personalitate juridică

9

LICEUL TEORETIC ANA IPĂTESCU” GHERLA

Personalitate juridică

10

LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR” GHERLA

Personalitate juridică

11

LICEU TEORETIC CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ GHERLA

Personalitate juridică

12

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GHERLA

Personalitate juridică

13

SCOALA POSTLICEALĂ “HENRI COANDĂ”  GHERLA

Personalitate juridică

 

 

 

 

 


    ROMÂNIA                                                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                                              

MUNICIPIUL GHERLA                                                                                      

Serviciul resurse umane, salarizare

Nr. 14214/ din 11.12.2017                                 

 

 

R A P O R T  DE SPECIALITATE

Privind modificarea unor functii publice de executie vacantein cadrul  Organigramei şi a Statului de personal al Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local

 

In conformitate cu prevederile art.36 alin.3 lit.”b” a Legii nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, republicata,  consiliul local  "  aprobă, in conditiile legii, la propunerea primarului … organizarea si  statul de funcţii ale  aparatul de specialitate al primarului,  ale institutiilor si serviciilor publice de interes local…

     Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj nr. 5091 /27.03.2017,  înregistrată la instituţia noastră sub nr. 3756/05.04.2017 prin care se comunică numărul maxim al posturilor pe care unitatea administrativ-teritorială îl poate avea,  potrivit O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare ;

     Avand in vedere avizul nr. 23194 conexat cu nr. 20142/2017 privind functiile publice din  cadrul Aparatului de specialitate al Pimarului Municipiului Gherla si din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor subordonat Consiliului Local al Municipiului Gherla, emis de ANFP Bucuresti;

In conformitate cu prevederile- art. 107 alin (2) lit. „b” din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Vazand  structura organizatorica, numarul de personal  si Statul de personal aprobate prin HCL nr. 50/31.05.2017;

Propunem modificarea gradului profesional a unor functii publice de executie vacante din cadrul Serviciului Public de Politie Locala fara modificarea structurii organizatorice, cu încadrarea în numãrul maxim de posturi aprobat pentru Municipiul Gherla si în fondurile bugetare anuale alocate,  dupa cum urmeaza:

- in cadrul Compartimentului  ordine si liniste publica, paza bunurilor propunem un numar de 12 politisti locali, dupa cum urmeaza:

            - transformarea postul de executie de politist local clasa I, studii S, grad profesional superior   ID 254896  in post de executie de politist local clasa III, studii M, debutant;

            - transformarea postul de executie de politist local clasa I, studii S, grad profesional superior   ID 254901  in post de executie de politist local clasa III, studii M, debutant;

            - transformarea postul de executie de politist local clasa III, studii M, grad profesional superior   ID 254905  in post de executie de politist local clasa III, studii M, debutant;

            - transformarea postul de executie de politist local clasa III, studii M, grad profesional asistent   ID 254897  in post de executie de politist local clasa III, studii M, debutant.

 

- In cadrul Compartimentului circulatia pe drumurile publice propunem un numar de 4 politisti locali:

- transformarea postul de executie de politist local clasa I, studii S, grad profesional superior   ID 254895  in post de executie de politist local clasa I, studii S, debutant

- transformarea postul de executie de politist local clasa I, studii S, grad profesional superior   ID 471307  in post de executie de politist local clasa III, studii M, debutant

- transformarea postul de executie de politist local clasa III, studii M, grad profesional superior   ID 471306  in post de executie de politist local clasa III, studii M, debutant;

          

- In cadrul Compartimentului evidenta persoanelor:

         - transformarea postul de executie de politist local clasa III, studii M, grad profesional superior   ID 254910  in post de executie de politist local clasa III, studii M, debutant

 

 

SEF SERVICIU RESURSE UMANE,

 

NECULA ILEANA

---------------------- 

 

ROMÂNIA                                                                 

JUDEŢUL CLUJ                                                                         

CONSILIUL LOCAL GHERLA                               

 

 

P R O I E C T   DE  H O T A R A R E

din  _______________ 2017

 

Privind modificarea unor functii publice de executie vacante in cadrul  Organigramei şi a Statului de personal al Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local

 

     Consiliul Local al municipiului Gherla întrunit în şedinţa sa ordinară de lucru;

Analizând Raportul de specialitate de Serviciului RUNOS, înregistrat sub nr. 14214/11.12.2017  prin care propune Consiliului Local al Municipiului Gherla modificarea gradului profesional a unor functii publice de executie vacante din cadrul Serviciului Public de Politie Locala fara modificarea structurii organizatorice, cu încadrarea în numãrul maxim de posturi aprobat pentru Municipiul Gherla si în fondurile bugetare anuale alocate,  dupa cum urmeaza:

     Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj nr. 5091/27.06.2017,  înregistrată la instituţia noastră sub nr. 3756/05.04.2017 prin care se comunică numărul maxim al posturilor pe care unitatea administrativ-teritorială îl poate avea,  potrivit O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

     Avand in vedere avizul nr. 23194 conexat cu nr. 20142/2017 privind functiile publice din  cadrul Aparatului de specialitate al Pimarului Municipiului Gherla si din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor subordonat Consiliului Local al Municipiului Gherla, emis de ANFP Bucuresti;

       In conformitate cu prevederile- art. 107 alin (2) lit. „b” din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Vazand  structura organizatorica, numarul de personal  si Statul de personal aprobate prin HCL nr. 50/31.05.2017;

            In temeiul art. 36 alin.2 lit.a) si alin.3 lit.b) , art.45 alin.1 si art.115  lit.b) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;     

 

P R O P U N E :

 

 

Art.1. Modificarea gradului profesional a unor functii publice de executie vacante din cadrul Serviciului Public de Politie Locala fara modificarea structurii organizatorice, cu încadrarea în numãrul maxim de posturi aprobat pentru Municipiul Gherla si în fondurile bugetare anuale alocate, conform statului de personal –anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

 

Art.2. Executivul impreuna cu Serviciul RUNOS vor lua măsuri de întocmire şi actualizare a sarcinilor de serviciu pentru fiecare post în parte.

 

 

INIŢIATOR DE PROIECT

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

                                                                                              Contrasemnează pentru legalitate,

                                                                                                           SECRETAR,

                                                                                                          ROTAR MIHAI

 

vezi statul de functii

 

                                                       


MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr 14076/07.12.2017                                                                    VIZAT PRIMAR

 

 

 

REFERAT

 

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2017

 

 

     Prin Hotarare nr. 269/2017 a Consiliului Judetean Cluj a fost aprobata suma de 90 mii lei pentru municipiul Gherla din cota de 20% din cotele defalcate din impozitul pe venit si din sume defalcate din TVA pentru sustinerea proiectelor de dezvoltare locala, plata arieratelor, rambursarea imprumuturilor, etc.

     Avand in vedere aceasta Hotarare si tinand cont de prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, bugetul local al municipiului Gherla pe anul 2017 trebuie rectificat prin includerea in acesta a sumelor repartizate. Prin urmare propun aprobarea rectificarii bugetului local conform anexelor 1 si 2 precum si modificarea listei de investitii prin alocarea acestei sume pentru obiectivul ,, Modernizare strazi lot VI grupa 2” care se reflecta in anexa nr. 4.

 

 

 

INTOCMIT:

Sef serviciu 

       Nicusor Farcas

---------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din  12.12.2017

privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2017

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr. 14076/07.12.2017şi văzând avizele favorabile   ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art. 49 a  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

 

          Art.1:   Se aprobă    bugetul local  de venituri si cheltuieli pe anul 2017  care   la partea de venituri înregistrează suma de   43 520,40 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de 58 330,50 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 43 380,40 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 14 950,1 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărâre;

          Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2017 conform anexei nr.4.

          Art 3 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

 

 

                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Nr.consilieri:               19                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                    MIHAI ROTAR

 

 


Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14203 din 08.12.2017 

 

ANUNT

privind adoptarea unor hotarâri

Primarul Municipiului Gherla , în temeiul legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și a art.45 alin.6 din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare , aduce la cunoștința publicului elaborarea:

- proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018

 

Orice persoană interesată , precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectelor de hotărâri sus-menționate, la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț, respectiv în intervalul 08.12.2017-19.12.2017

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate , poate fi studiat  pe o perioadă de  08.12.2017- 21.12.2017, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut, în copie , pe bază de cerere adresata Serviciului Administrație Publică Locală.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL susmenționat va fi organizată în data de 21.12.2017

 

                             PRIMAR                                              SECRETAR

                   NESELEAN IOAN                                      ROTAR MIHAI

 

CONSILIER SUPERIOR

BALINT ADRIANA

-------------

ROMÂNIA                                                                                   VIZAT

JUD. CLUJ                                                                                  PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                     IOAN NESELEAN

NR 13 316 din 20.11.2017

 

 

R A P O R T

privind stabilirea impozitelor si

taxelor locale pentru anul fiscal 2018

 

 

 

            Avand in vedere prevederile art. 490 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

          “ Autorităţile administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente.”

           

 

Principale prevederi legale

Calculul impozitului pe cladiri este reglementat in art. 457, 458, 459 si 460 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

Scutirile la impozitul pe cladiri ce pot fi acordate de Consiliul Local sunt reglementate in art. 456 alin. 2 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

Calculul impozitului pe teren este reglementat in art. 465 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

Scutirile la impozitul pe teren ce pot fi acordate de Consiliul Local sunt reglementate in art. 464 alin. 2 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

Prin Legea 196/2017 din 29 septembrie 2017pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art 465 a carui forma actuala este dupa cum urmeaza :

 

“(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel”

 

Se modifica si incepand cu 01.01.2018 va avea urmatoarea forma :

 

  "(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:".

 

Aceasta modificare are ca si consecinta eliminarea impozitului pe terenul agricol intravilan pana la 400 mp socotit ca si impozit pe teren pentru constructii , ceea ce inseamna o scadere a veniturilor la buget cu 200 000 lei in anul 2018 fata de anul 2017.

             Având în vedere cele de mai sus pentru asigurărea unui buget cât mai echilibrat, căt şi pentru realizarii obiectivele propuse pentru anul 2018 executivul are cateva propuneri de modificari a impozitelor astfel:

-Executivul propune revenirea la impozitul pe teren din anul 2016, ceea ce va diminua scaderii veniturilor cu 100 000 lei.

- Executivul propune revenirea la cota de impozitare pe cladiri rezidentiale din anul 2015 de 0.1%  ceea ce inseamna venituri in plus la buget de aproximativ 100 000 lei

- impozitele si taxele pe cladiri persoane fizice si persoane juridice, vor fi propuse conform Titlului I , III , IV , V si Titlului VII din Anexa nr. 1 la prezentul raport

- Impozitul si taxa pe teren vor fi propus conform Titlului II din Anexa nr. 1 la prezentul raport

- impozitul asupra mijloacelor de transport  inregistratesa se stabileasca conform Titlului X al Anexei 1 la prezentul raport, la nivelul celor stabilite in anul 2016

            - o bonificaţie de 10 % pentru plata impozitelor pe clădiri, terenuri, şi mijloace de transport la toţi contribuabilii pentru plata acestora integral până la data de 31.03.2018.

- taxele pentru eliberarea certificatelor , avizelor si a autorizatiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, impozitul pe spectacole, taxele speciale si alte taxe locale sa se stabileasca conform titlurilor XII, XIII ,XIV, XV   din Anexa 1 la prezentul raport 

               - pentru  functionarea unor servicii publice locale  şi pentru utilizarea locurilor publice sau a infrastructurii locale conform art. 484 şi 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal  să se instituie o serie de  taxe speciale care se regăsesc la titlul XVI din Anexa I la prezentul raport

La taxele speciale se propune stabilirea lor la fel ca si in anul 2017

Se introduc 5 taxe noi pentru utilizarea tractor si utilaje achizitionate in anul 2017.

 • pentru anul 2017 taxele judiciare de timbru sa se stabileasca conform  nivelurilor  prevazute in OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru cu modificarile si completarile ulterioare  conform Anexei 2
 • Scutirile propuse se regasesc la Titlul II si VII din Anexa 1.

           

           

 

 

M.H.L./F.C 7 EX                                                                                                                                                                                                                ÎNTOCMIT

                                                                                                   Şef birou IUICV       Lică Măhălean

-----------------

 ROMÂNIA                                                                        

 JUDEȚUL CLUJ                                                                          

MUNICIPIUL GHERLA                                                  

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.     DIN 21.12.2017

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018

 

          Consiliul local al municipiului Gherla întrunit in şedinţă ordinara :

          Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, proiect iniţiat de autoritatea executivă ;

          Examinând raportul de specialitate nr. 13316 din 20.11.2017 al serviciului de buget, contabilitate, impozite şi taxe locale ;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcţii republicată cu modificările şi completarile ulterioare şi a Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

          În temeiul drepturilor conferite de art. 36, alin. 4, lit. c şi art. 45, alin.2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicata;

          Vazand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate a Consiliului local

 

HOTĂRĂŞTE :

 

          ART.1 Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2018, conform Anexei nr. 1 si 2.

          ART.2 Anexele 1 si 2  fac parte integranta din prezenta hotarare.

          ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredinţează serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Gherla.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

GHETE IULIA-LIGIANA

 

 

Nr. consilieri                    19             

Prezenţi                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr. voturi “ pentru “                                                           SECRETAR

Nr. voturi “ împotrivă “                                                 MIHAI ROTAR

 


Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, avand

numarul cadastral 54940, pasune fara localizare exacta, in suprafata

de 150 mp, destinat amplasarii unei antene de telecomunicatii      

 

 

            Avand in vedere solicitarea RCS&RDS de inchiriere pentru suprafata de 150 mp in vederea amplasarii unei antene de telecomunicatii, precum si pentru ca anterior a existat un asemenea amplasament, si avand in vedere evaluare terenului efectuata de catre ev. Constantin Madalin se recomanda inchirierea prin licitatie publica.

            In zona respectiva, Sapte Cruci, exista inca doua semenea amplasamente, ambele fiind inchiriate pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pe o perioada egala cu cea initiala, contractul anterior locatiei avand o valoare de 2270 USD/an.

Referitor la terenul evidentiat in CF 54940/26.06.2017 avand numarul cadastral 54940, acesta se afla in zona Sapte Cruci, fosta antena de telecomunicatii, in suprafata de 150 mp, pasune in extravilan, imprejmuit cu gard de plasa si avand turnata fundatie, imobil inregistrat in plan cadastral fara o localizare certa datorita lipsei planului parcelar. Pentru acesul la imobil exista doua alternative, drumurile fiind de nivel forestier, partial amenajate, supuse degradarii naturale.

            In data de 13.11.2017 se intocmeste un Raport de evaluare ptoprietati imobiliare de tip teren cu standarde ANEVAR, abordare prin comparatie, rezultand pentru terenul extravilan imprejmuit cu gard de plasa si fundatie de beton in suprafata de 150 mp, situat in extravilanul Municipiului Gherla, jud. Cluj, o valoare de 72100 lei, echivalentul a 15600 euro la cursul BNR utilizat de 4,5968 lei pentru 1 euro. Totodata, in raport se arata ca pentru o valorificare rapida a terenului este necesara o oferta promotionala, deci coborarea pretului.

            Analizand cele aratate anterior propunem inchirierea terenului de 150 mp evidentiat in CF 54940, cu imprejmuire cu gard de sarma si fundatie de beton, plecand de la valoarea de 2270 USD/MP/AN. De asemenea se stabileste taxa de participare de 100 lei iar garantia de participare va fi valoarea cu aproximatie a unei chirii lunare, mai exact 740 lei. Pasul de licitatie de 5 USD.

 

 

 

                                                                           INITIATOR:

                                                                        Municipiul Gherla

                                                                                   prin

                                                                       Administrator Public

                                                                             Barbos Vlad

------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, avand

numarul cadastral 54940, pasune fara localizare exacta, in suprafata

de 150 mp, destinat amplasarii unei antene de telecomunicatii      

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, avand numarul cadastral 54940, pasune fara localizare exacta, in suprafata de 150 mp, destinat amplasarii unei antene de telecomunicatii;

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (5), lit. a şi art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art.  1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica, pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pe inca 10 ani, a unui teren, avand numarul cadastral 54940, pasune fara localizare exacta, in suprafata de 150 mp, destinat amplasarii unei antene de telecomunicatii ;

            Art. 2 Se aproba pretul minim de pornire la licitatie de 2270 USD/mp/an, echivalentul in lei la cursul BNR din ziua precedenta platii, taxa de participare 100 lei, garantia de participare la licitatie 740 lei, pas de licitatie 5 USD ;

            Art. 3 In vederea organizarii si desfasurarii licitatiei se aproba comisia in urmatoarea component:

1 Trif Iulia Maria – viceprimar si presedinte al comisiei

2 Kis Ludovic Attila

3 Morar Vasile

4 Joldos Cosmin

5 Nicoleta Ciciovan

 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de licitatie .

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                     19                                    CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                    SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                       Rotar Mihai

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 13219 din 17.11.2017

                                                                                                                                                                                                  Vizat,

                                                                                                                                                                                                   PRIMAR

                                                                                                                                                                                                   NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Liviu Rebreanu nr.42

 

 

           Prin cererea nr.10189 din 14.09.2017, numiții Andreș Amos Nicolae și soția Andreș Claudia-Nicoleta, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str.Răsăritului, nr.108, bl.M5, et.II, ap.23, proprietari ai imobilului din municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu, nr.42, au solicitat aprobarea deschiderii unui acces auto.

           Potrivit extrasului CF nr.50613 cu număr cadastral 50613 petenții sunt proprietarii tabulari în cotă de 1/1 parte asupra imobilului de la adresa de mai sus.

            Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla, imobilul în cauză este situat în Unitatea Teritorială de Referință nr.16 în zona locuințelor unifamiliale.

           În urma verificărilor în teren s-a constatat că există posibilitatea deschiderii unui acces auto din str.Liviu Rebreanu la imobilul menționat mai sus.

           Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la propunerea deschiderii unui acces auto din str.Liviu Rebreanu la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu nr.42.

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

--------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2017

privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Liviu Rebreanu nr.42

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu nr.42, proiect din inițiativa autorității executive

            Examinând referatul de specialitate cu nr.13219 din .17.11.2017 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.36, alin.5, lit.b) și  art.45, alin.2, lit.e), din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă deschiderea unui acces auto din str.Liviu Rebreanu, la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Liviu Rebreanu nr.42, proprietatea numiților Andres Amos Nicolae și  soția Andres Claudia-Nicoleta.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și numiții Andres Amos Nicolae și soția Andres Claudia-Nicoleta, domiciliați în Municipiul Cluj-Napoca, str. Răsăritului, nr.108, bl.M5, et.II, ap.23.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Hiticaș Andrei Tiberiu

 

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                            SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                       Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                  


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 13220 din 17.11.2017

                                                                                                                                    Vizat,

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+M, împrejmuire și branșamente în Municipiul Gherla, str.Clujului FN

 

 

           Prin cererea nr.5133 din 11.05.2017, domnul Moholea Gavril, domiciliat în comuna Iclod, sat Orman, nr.96, a solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism în vederea elaborării PUD și a documentației necesare pentru obținerea autorizației de construcție pentru construirea unei case familiale cu regim de înălțime P+M, împrejmuire și branșamente în Municipiul Gherla, str.Clujului FN.

           Potrivit extrasului CF nr.54619 cu număr cadastral 54619 petentul este proprietar asupra imobilului de la adresa de mai sus.

           Urmare acesteia s-a eliberat de către Primăria Municipiului Gherla Certificatul de Urbanism nr.57/5133 din 06.06.2017.

           Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUD a parcurs etapele specific aprobate prin Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

           În ceea ce privește informarea populației referitor la această documentație de urbanism, s-au folosit ca mijloace de publicitate site-ul Primăriei, afișajul la avizierul din cadrul Primăriei și locul amplasamentului și notificarea la proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile parcelei în cauză, care ar putea fi afectate direct de executarea acestei lucrări.

          Referitor la implicarea publicului în etapa pregătitoare, s-a întocmit raportul informării și consultării publicului pentru construirea unei case familiale cu P+M, împrejmuire și branșamente pe srt. Clujului FN.

          Deasemenea documentația astfel întocmită a fost supusă spre dezbatere și analiză în ședința Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din data de 31.10.2017.

          Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, publicată cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului cu completările și modificările ulterioare rezultă că aprobarea PUD se face de către Consiliul Local.

          În urma discuțiilor purtate și analizei, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, a propus supunerea spre aprobare a documentației de urbanism într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla.

          Obiectivul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea construirii unei case familiale cu regim de înălțime P+M, împrejmuire și branșamente, în Municipiul Gherla, str.Clujului F.N.

          Conform Planului de Urbanism General al Muncipiului Gherla, imobilul este situat în intravilan în UTR 19 în zona de locuințe familiale.

          Noua construcție va fi amplasată la o retragere de 6,00 m față de limita de proprietate dinspre drumul de acces, 1,05 m față de limita de proprietate dinspre vest (are acordul vecinului), 3,40 m față de limita de proprietate dinspre est și  va avea o suprafață construită de 162,12 m2.

           Accesul auto și pietonal se va face  direct din drumul existent în fața imobilului.

           Racordările la utilitățile obiectivului propus se vor face la cele existente în zonă.

           Față de acestea, propunem analizarea și luarea unei hotărâri referitoare la aprobarea PUD pentru construire casă familială cu regim de înălțime P+M, împrejmuire și branșamente în Municipiul Gherla, str. Clujului F.N.

 

 

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

 

----------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_____2017

privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+M, împrejmuire și branșamente în Municipiul Gherla, str.Clujului F.N.

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu  pentru construire casă familială cu P+M, împrejmuire și branșamente în Municipiul Gherla, str. Clujului F.N., proiect din inițiativa autorității executive

            Examinând referatul de specialitate cu nr.13220 din 17.11.2017 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local

            În temeiul dispozițiilor art.48, alin.1, art.56, alin.1, anexa 1, punctul 14 din Legea nr.350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism, republicată cu modificările și completările ulterioare

            În temeiul dispozițiilor art.36 alin.5, lit.c) și art.45, alin.2, lit.e) din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială cu regim P+M, împrejmuire și branșamente la utilități în Municipiul Gherla, str.Clujului F.N. conform proiectului întocmit de SC ,,CIULEI PROIECT” SRL cu sediul în Municipiul Gherla, str.Bobîlna, Nr.57/7, coordonator RUR proiect, arhitect Cosoveanu Sorin Mircea, beneficiari Moholea Gavril și Moholea Dana-Andreea cu domiciliul în comuna Iclod, sat Orman nr.96.

Art. 2 Se aprobă valabilitatea documentației de  urbanism până la aprobarea actualizării Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla și a localităților componente Băița, Hășdate și Silivaș, dar nu mai târziu de data de 30.12.2018.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

 

Nr. consilieri                     19                                    CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                             SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                             Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 13367 din 21.11.2017

                                                                                                                                    Vizat,

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială, parter, garaj auto, împrejmuire și branșamente la utilități în Municipiul Gherla, str.Codrului, nr.14 A

 

 

           Prin cererea nr.5804 din 26.05.2017, domnul Biriș Radu Cristian Voicu, domiciliat în municipiul Gherla, str. Frasinului nr.1, ap.22, a solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism în vederea elaborării PUD și a documentației pentru obținerea autorizației de construcție pentru construirea unei case familiale, parter, garaj auto, împrejmuire, branșamente și utilități în Municipiul Gherla, str.Codrului, nr.14 A.

           Urmare acesteia s-a eliberat de către Primăria Municipiului Gherla Certificatul de Urbanism nr.69/5804 din 20.06.2017.

           Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUD a parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

           În ceea ce privește informarea populației referitor la această documentație de urbanism, s-au folosit ca mijloace de publicitate site-ul Primăriei, afișajul la avizierul din cadrul Primăriei și la locul amplasamentului și notificarea la proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile parcelei în cauză, care ar putea fi afectate direct de executarea acestor lucrări.

          Referitor la implicarea publicului în etapa pregătitoare, s-a întocmit raportul informării și consultării publicului pentru construirea unei case familiale parter, garaj auto, împrejmuire și branșamente la utilități.

          Deasemenea documentația astfel întocmită a fost supusă spre dezbatere și analiză în ședința Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din data de 31.10.2017.

          Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism cu modificările și completările ulterioare rezultă că aprobarea PUD se face de către Consiliul Local.

          În urma discuțiilor purtate și analizei, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, a propus supunerea spre aprobare a documentației de urbanism într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla.

          Obiectivul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea construirii unei case familiale parter, garaj auto, branșamente utilități și împrejmuire în Municipiul Gherla, str.Codrului nr.14 A.  

          Conform Planului de Urbanism General al Muncipiului Gherla, imobilul este situat în intravilan în UTR 15 în zona de locuințelor unifamiliale.

          Noua construcție va fi amplasată la o retragere de 19,00 m față de limita de proprietate dinspre str.Codrului, 3 m față de limita dinspre imobilul de la nr.14 și 2,15 m față de limita de proprietate dinspre imobilul de la nr.16 și va avea o suprafață construită la sol de 173,92 m2.

           Garajul propus se va amplasa în fața casei la 9,00 m, retras de la stradă la 2,00 m și la 1,60 m față de limita de proprietate dinspre imobilul de la nr.16 și va avea o suprafață construită de 63 mp.

           Accesul auto și pietonal se va face direct din str.Codrului.

           Racordările la utilitățile obiectivului propus se vor face la cele existente în zonă.

           Față de acestea propunem analizarea și luarea unei hotărâri referitoare la aprobarea PUD pentru construirea unei case, parter, garaj auto, împrejmuire și branșamente la utilități în Municipiul Gherla, str.Codrului nr.14A.

 

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

-----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_____2017

privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială parter, garaj auto, împrejmuire și branșamente la utilități în Municipiul Gherla, str.Codrului nr.14 A

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu  pentru construire casă familială parter, garaj auto, împrejmuire și branșamente la utilități în Municipiul Gherla, str. Codrului nr.14A, proiect din inițiativa autorității executive

            Examinând referatul de specialitate cu nr.13367 din 21.11.2017 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local

            În temeiul dispozițiilor art.48, alin.1, art.56, alin.1, anexa 1, punctul 14 din Legea nr.350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism, republicată cu modificările și completările ulterioare

            În temeiul dispozițiilor art.36 alin.5, lit.c) și art.45, alin.2, lit.e) din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială parter, garaj auto, împrejmuire și branșamente la utilități în Municipiul Gherla, str.Codrului nr.14A conform proiectului întocmit de SC ,,CIULEI PROIECT” SRL cu sediul în Municipiul Gherla, str.Bobîlna, Nr.57/7, coordonator RUR proiect, arhitect Cosoveanu Sorin Mircea, beneficiar Biriș Radu Cristian Voicu domiciliat în Municipiul Gherla, str.Frasinului, nr,1 ap.22.

Art. 2 Se aprobă valabilitatea documentației de  urbanism până la aprobarea actualizării Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla și a localităților componente Băița, Hășdate și Silivaș, dar nu mai târziu de data de 30.12.2018.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Hiticaș Andrei Tiberiu

 

 

 

Nr. consilieri                     19                                    CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                             SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                             Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

 


Nr. 13289 / 20.11.2017

 

 VIZAT

PRIMAR

IOAN NESELEAN

 

 

REFERAT

Privind schimbarea denumirii Liceul Teoretic cu Predare în Limba Maghiară Gherla în Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond Gherla”.

 

 

 

            Prin adresa nr. 10579/21 septembrie 2017 conducerea Liceului Teoretic cu Predare în  Limba Maghiară Gherla a solicitat Primăriei Municipiului Gherla avizarea favorabilă a schimbării acestui nume în Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla.

            Urmarea a adresei nr. 12269/26.10.2017 prin care am cerut Instituției Prefectului -Județul Cluj, respectiv Comisiei de atribuire de denumiri a județului Cluj analiza și avizul necesar pentru noua denumire, s-a primit adresa nr. 13267/17.11.2017 prin care ni se solicită, conform art. 7 din Ordinul nr. 564 din 31 iulie 2008 pentru aprobarea  Regulamentului de funcționare al comisiei respective, întocmirea unui dosar cu următoarele acte:

 

 • cerere tip de avizare întocmit de către consiliului local;
 • proiectul de hotărâre al consiliului local;
 • instrumentul de prezentare și motivare;
 • copie după raportul comisiei de specialitate a consiliului local;
 • copie de pe raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 

În acest sens propun consiliului local luarea unei hotărâri referitor la această cerere de schimbare de denumire, pentru completarea  dosarului și depunerea lui la Instituția Prefectului- Județul Cluj, la Comisia de atribuire sau schimbare de denumiri a județului Cluj .

 

  Biroul juridic, relatii cu publicul si Consiliul Local,

învătământ, cultură, registratură, munca în folosul comunității

 

Consilier superior

Ioan Sabin Drăgan

----------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT

   HOTĂRÂREA NR. ______/2017

 privind  aprobarea schimbării denumirii Liceului Teoretic cu Predare în  Limba Maghiară Gherla în  Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa sa ordinară de lucru;

            Luând în considerare cererea de schimbare de denumire nr. 10579/21.09.2017 din partea conducerii  Liceul Teoretic cu Predare în  Limba Maghiară Gherla;

Având în vedere adresa Instituției  Prefectului-Județul Cluj, cu nr. 13267/17.11.2017, prin care care se răspunde adresei noastre cu nr. 12269/26.10.2017 pe acest subiect, invocându-se cerințele art. 7 din Ordinul nr. 564/31 iulie 2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene.

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 13289/20.11.2017 întocmit de către Biroul juridic, relatii cu publicul si Consiliul Local, învătământ, cultură, registratură, munca în folosul comunității;

            În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 6564 din 13 decembrie 2011 art.5, lit. a, privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, a Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere art. 7 din prevederile Ordinul nr. 564/31 iulie 2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, menționat mai sus;

            Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla.  

            În temeiul art.1 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală; În conformitate cu prevederile art.36, al.(2)  lit. ”d“, al.(6), lit. ”a“, pct.1, și art. 45 alin (2)  din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001,  republicată.

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii instituției de învătământ preuniversitar Liceul Teoretic cu Predare în  Limba Maghiară Gherla în  Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla.

            Art.2. Se împuternicește autoritatea executivă, prin Biroul juridic, relatii cu publicul si Consiliul Local, învătământ, cultură, registratură, munca în folosul comunității, de a  întocmi cererea de avizare în numele Consiliului Local al Municipiului Gherla și de a o înainta împreună cu dosarul aferent Instituției Prefectului- Județul Cluj.

           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

HITICAȘ   ANDREI

 

 

Nr.Consilieri = 19                                                                          CONTRASEMNEAZĂ

Nr.Consilieri prezenţi  = ____                                                             SECRETAR

Voturi “ pentru “         =  ____                                                        MIHAI ROTAR      

                                                                                                                     

 

 

 


 

REFERAT

privind trecerea unui teren din proprietatea CAP Hasdate in

domeniul privat al Municipiului Gherla 

 

           

            Referitor la terenul evidentiat cu numarul cadastral 52761 UAT Gherla, nr. topografic 1171/16, in suprafata de 525 mp, situat in intravilanul Municipiului Gherla, in UTR 2, avand proprietar in cota de 1/1 Coperativa Agricola de Productie Hasdate, acesta face parte din domeniul privat la Municipiului Gherla si este sub incidenta Art. 31, alin (1) „Terenurile proprietatea statului aflate in exploatarea cooperativelor agricole de productie sunt la dispozitia comisiilor prevazute la art. 12, in vederea atribuirii lor in proprietatea celor indreptatiti, conform legii.” si (2) „Terenurile neatribuite, ramase la dispozitia comisiei, vor trece in domeniul privat al comunei, orasului sau al municipiului” din Legea fondului funciar 18/1991 republicata. Precizam de asemenea ca terenul mai sus mentionat, nu a facut obiectul niciunei retrocedari.

            In data de 12.10.2017 a fost emisa Hotararea Consiliului Local Gherla nr. 79 in care dintr-o eroare s-a precizat trecerea terenului mai sus mentionat in domeniu public desi conform art. 31, alin. (1) si (2) din Legea 18/1991 a fondului funciar – republicata precizeaza ca acestea trec in domeniul privat al UATurilor.

            Avand in vedere aceasta precizare legala solicit corectarea HCL 79/12.10.2017 atat in titlu cat si in text la art. 1 si astfel inlocuirea sintagmei „public”cu sintagma „privat”.

            Terenul in suprafata de 525 mp se afla intre terenurile bazei sportive de fotbal din Parcul Municipal si terenul administrat de Penitenciarul de Maxima Siguranta Gherla, mai exact intregeste baza sportiva. In urma procesului de intabulare si inscriere in C.F. s-a constatat existenta a 525 mp ce sunt in proprietatea publica a CAP Hasdate si care intra sub incidenta Legii fondului funciar 18/1991.

In perspectiva depunerii unui proiect de amenajare si modernizare a bazei sportive este impetuos necesara clarificarea situatiei terenurilor ce o compun si intabularea acestora.

            In consecinta celor aratate anterior propunem trecerea terenului evidentiat cu CF 52761 Gherla (CF vechi nr. 1420 Gherla) din proprietatea CAP Hasdate in domeniul privat al Municipiului Gherla si actualizarea situatiei cadastrale a acestuia.

                        Cu respect,

 

 

 

                                                                           INITIATOR:

                                                                        Municipiul Gherla

                                                                                   prin

                                                                       Administrator Public

                                                                             Barbos Vlad

--------------------

 

 

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind modificarea HCL 79/12.10.2017 referitor la trecerea unui teren din proprietatea CAP Hasdate in domeniul “privat” al Municipiului Gherla    

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla prin Adinistratorul Public Barbos Vlad, privind trecerea unui teren din proprietatea CAP Hasdate in proprietatea Municipiului Gherla ;

Examinând referatul depus si temeiul legal cuprins la Art. 31, alin (1) „Terenurile proprietatea statului aflate in exploatarea cooperativelor agricole de productie sunt la dispozitia comisiilor prevazute la art. 12, in vederea atribuirii lor in proprietatea celor indreptatiti, conform legii.” si (2) „Terenurile neatribuite, ramase la dispozitia comisiei, vor trece in domeniul privat al comunei, orasului sau al municipiului” din Legea fondului funciar 18/1991 republicata;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local si al Comisiei de Urbanism si Amenajare a Teritoriului ;

In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. c şi art. 121, alin. (3) din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art. 1 Se aproba inlocuirea sintagmei “public” din titlul si in Art. 1 din HCL 79/12.10.2017 cu sintagma “privat” asa cum rezulta din Art. 31, alin (2) referitor la trecerea terenului evidentiat cu CF 52761 Gherla (CF vechi nr. 1420 Gherla) din proprietatea CAP Hasdate in domeniul privat al Municipiului Gherla si actualizarea situatiei cadastrale a acestuia;

            Art. 2 Celelalte precizari ale HCL 79/12.10.2017 raman neschimbate.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Locala prin serviciile de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                     19                                    CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                      SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                       Rotar Mihai

 


Serviciu lFinanciar

Nr.13381/22.11.2017                                                                                                        VIZAT PRIMAR

 

 

 

REFERAT

Privind abrobarea unor cheltuieli din bugetul local

 

 

 

In luna decembrie a fiecarui an agenda culturala a municipalitatii cuprinde foarte multe activitati specifice sarbatorilor de iarna precum si cele legate de serbarea zilei nationale. O parte dintre aceste activitati se regasesc in programul Casei de Cultura a municipiului Gherla altele sunt organizate de municipalitate. Toate cheltuielile ce privesc aceste actiuni sunt cuprinse in bugetul local la capitolul 6703 ,,Cultura recreere religie” in suma globala si nu pe fiecare actiune in parte.

In conformitate cu solicitarile Curtii de Conturi Cluj in urma controlului din lunile iunie - iulie 2017 trebuie ca aceste cheltuieli sa fie defalcate pe evenimente concrete facandu-se delimitare intre actiunile privind sarbatorirea zilei nationale, actiunile privind organizare pomului de craciun si cele privind „Revelionul”

Astfel propun aprobarea urmatoarelor cheltuieli:

 • 12000lei ziua nationala(activitati sportive, focuri de artificii, protocol)
 • 40000lei“Pomul de Craciun”(colindatori, daruri copii, Mos Craciun, etc)
 • 10000lei pentru Revelion(focuri de artficii, protocol)

 

 

 

                                                                 INTOCMIT

                                                                                                                 Sef serviciu

                                                                 Nicusor Farcas

----------------------- 

        ROMANIA

  JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

 CONSILIUL LOCAL

 

 

                            PROIECT

                                   HOTARAREA NR .       /
                       privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta de ordinara;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea unor cheltuieli din bugetul local  - proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinand referatul Serviciului financiar contabil nr.13381/22.11.2017 si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Tinand cont de prevederile art.20 ale Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

                                                      HOTARASTE:

 

 

Art.1: Se aprobă plata din bugetul local a sumei de 12 000 lei pentru finantarea actiunilor desfasurate cu ocazia zilei nationale(competitii sportive, focuri de artificii, protocol, etc)

Art.2 : Se aprobă plata din bugetul local in limita sumei de 40000 lei pentru plata unor cheltuieli legate de proiectul cultural «POMUL DE IARNA » organizat de primariea municipiului Gherla in luna decembrie 2017.

Art.3 : Pentru focuri de artificii si protocol cu ocazia Revelionului 2018 se aproba suma de 10000lei.

Art.4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza autoritatea executiva prin serviciile subordonate.

 

 

                                   

                                       PRESEDINTE DE SEDINTA,             

 

 

 

 

                                

Nr. consilieri :                  19                                                                                                                                 CONTRASEMNEAZA

Nr. consilieri prezenti :                                                                                                                                          SECRETAR,

Nr. voturi « pentru » :                                                                                                                                            MIHAI ROTAR

 

 

 


ROMÂNIA                                                                                                       VIZAT

JUDEŢUL CLUJ                                                                                        PRIMAR

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI GHERLA                                      NESELEAN IOAN

Nr.4255 din 20.04.2017

 

REFERAT

Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții lucrări tehnico-edilitare și rețea stradală în zona de locuințe pentru tineri str. Hășdății din Municipiului Gherla

            Prin lista de investiții anexă la Bugetul Local al Municipiului Gherla aprobat pe anul 2016, s-au cuprins resurse financiare în vederea întocmirii studiului de fezabilitate și proiectul tehnic pentru obiectivul mai sus menționat.

            Urmare acesteia, autoritatea executivă după parcurgerea procedurilor prevăzute de legislația în domeniu a contractat lucrarea de proiectare SF+ PT, sens în care s-a întocmit, finalizat și predat documentația mai sus precizată.

            Obiectul de investiții se referă la lucrările tehnico-edilitare, rețele electrice, iluminat public, rețea gaze naturale, rețea de canalizare pluvială și rețea stradală pe străzile Tulipan, Magnolei, Viorelelor, Nuferilor, Ghioceilor și Aleea Zambilei.

            Lucrările de alimentare cu energie electrică, constau din deviere rețele de 20 KV - alimentare cu energie electrică , imobile de locuințe pentru tineri, PTab 20/0,4 KV, rețea de 0,4 KV consum general și instalație de iluminat public.

            Alimentarea cu gaze naturale, presiune redusă, se va realiza prin extinderea rețelei de distribuție din str. Hășdății pe configurația tramei stradale propuse pe o singură parte, din care se va realiza execuția branșamentelor și posturilor de reglare măsurare.

            Rețeaua de canalizare pluvială va cuprinde totalitatea instalațiilor, conductelor, armăturilor și construcțiilor accesorii, care asigură transportul apei pluviale de la consumatori și de pe trama stradală până în emisar – canalul colector care deversează în canalul morii. Elementele care compun sistemul de canalizare pluvială sunt: rețeaua de canalizare din țeavă de ceramică vitrificată, separatoarele de hidrocarburi și stațiile de pompare.

            Pe traseul rețelei de canalizare sunt prevăzute cămine de vizitare, acoperite cu ramă și capac.

            Rețeaua stradală de pe străzile proiectate se compun din sistem rutier carosabil: 4 cm strat de uzură MAS 16, 6 cm strat de BAD 25,12 cm strat de bază din piatră spartă, 35 cm strat de fundație din balast, 10 cm strat drenant de nisip, geotextil, 5 cm strat drenant nisip și sistem rutier trotuare: 4 cm strat de uzură BA 8,26 cm strat de bază din piatră spartă, 35 cm strat de fundație din balast, 10 cm strat drenant de nisip, geotextil și 5 cm strat drenant nisip.

            Profilul transversal va avea următoarele elemente geometrice: lățime carosabil 2x3,5 m și lățime trotuare 2x1m. Pentru siguranța circulației rutiere și pietonale pe întreaga rețea de drumuri se vor realiza lucrări de semnalizare verticală ( indicatoare ) și orizontale ( marcaje longitudinale ).

            Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții “ lucrări tehnico-edilitare și rețea stradală în zona de locuințe pentru tineri str. Hășdății din Municipiului Gherla ”.

            

 

ÎNTOCMIT

Ing. Morar Vasile.

-----------------

 

 

ROMÂNIA                                                                                                     

JUDEŢUL CLUJ                                                                                          

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI GHERLA

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._____/_______2017

Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții lucrări tehnico-edilitare și rețea stradală în zona de locuințe pentru tineri, str. Hășdății din Municipiul Gherla

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții lucrări tehnico-edilitare și rețea stradală în zona de locuințe pentru tineri, str. Hășdății din Municipiul Gherla, proiect din inițiativa autorității executive.

            Examinând Referatul de specialitate cu nr.4255 din 20.04.2017 al Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului;

            Văzând avizele favorabile de Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

            Având în vedere prevederile art. 44, alin 1 din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

            În temeiul dispozițiilor  art.36 alin. 2, lit. b), alin 4, lit. d),  alin. 6, lit. a), pct. 13,14 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂREȘTE

 Art. 1 Se aprobă studiu de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții lucrări tehnico-edilitare ( rețele electrice iluminat public ) și utilități ( rețea de canalizare pluvială ) și rețea stradală în zona de locuințe pentru tineri str. Hășdății din Municipiul Gherla,  indicatorii tehnico-economici prezentați în anexă fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Serviciul Financiar Contabil.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

HITICAȘ ANDREI TIBERIU

Nr. consilieri                   19                                           CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                 SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                            Rotar Mihai

Nr. Abțineri     

 

 

vezi anexa 

                 


ROMÂNIA                                                                                                                                                                     VIZAT

JUDEȚUL CLUJ