PROIECTELE DE HOTĂRÂRI


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 8117/09.06.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea

rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea

rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 09.06.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 09.06.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată de îndată din 10.06.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

                                                            

----------------

MUNICIPIUL GHERLA

Nr 8063 din 09.06.2020                                                                              

 

 

REFERAT

 

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2020

 

          Municipiul Gherla a incheiat cu Directia de Sanatate Publica Cluj un contract pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina institutionalizata a persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei din zonele afectate de COVID-19 stabilite prin ordin al ministerului sanatatii. De asemenea s-a incheiat un contract cu EUROTRAT SRL Gherla pentru punerea la dispozitie a spatiilor de cazare si serviciilor aferente. Decontarea se face in conformitate cu prevederile HG nr. 201/2020. Suma facturata de EUROTRAT SRL este de 289 800lei care de asemenea a fost facturata de Municipiul Gherla catre DSP Cluj.

          Urmare a virarii de catre Directia de Sanatate Publica Cluj a sumei de 124 324lei reprezentand cheltuieli pentru persoanele aflate in carantina in conformitate cu prevederile HG nr. 201/2020 si tinand  cont de prevederile contractului incheiat de Municipiul Gherla cu SC EUROTRAT SRL prin care se prevede obligativitatea platii serviciilor prestate in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data virarii sumelor de catre DSP se impune rectificarea de urgenta a bugetului local al Municipiului Gherla prin includerea sumelor facturate atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli.

          In urma primirii unor donatii(3.2mii lei) si a unor sume reprezentand subventii pentru stimulentul de risc(2.5mii lei) la Spitalul Municipal Gherla se modifica bugetul activitatilor autofinantate cu aceste sume conform anexei nr.4

         

          Astfel in urma acestor modificari bugetul local al Municipiului Gherla va avea la partea de venituri suma de  48248.6     mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de   54,836.01     mii lei din care la sectiunea de functionare  28773.00mii lei, iar la sectiunea de dezvoltare 25773.21mii lei conform anexelor 1 si 2.

 

PRIMAR

 

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      D. C.M.

---------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 8115/66/09.06.2020

 

 

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr.8063/09.06.2020  privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si  vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 8064/09.06.2020 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, HG 201/2020 cu modificarile ulterioare;             

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local:

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 care la partea de venituri înregistrează suma de  48 284,6 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 54 836,01 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 29 062,80 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 25 773,21 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2020 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2020  conform anexei nr.4.

Art 4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                             PRIMAR

                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

anexa 1 venituri 2020

anexa 2 cheltuieli 2020

anexa 3 lista investitii 2020

anexa 4 autofinantate 2020

                                                                                                                       


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 7313/21.05.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al ADP Gherla și stabilirea atribuțiilor Comisiei de selecție

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al ADP Gherla și stabilirea atribuțiilor Comisiei de selecție

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.05.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.05.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      D. C. M.

------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR . 7297/21.05.2020

 

REFERAT

 

Privind mandatarea consiliului local pentru declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrare al ADP Gherla SA prin stabilirea comisiei de selecție și a atribuțiilor acesteia

Având în vedere hotărârea AGA a ADP Gherla SA privind declanșarea procedurii de selecție, în conformitatea cu art. 29, alin. 3, din O.U.G nr. 109/2011, a membrilor consiliului de administrație a ADP Gherla SA.

Analizând ordinea de zi comunicată apreciem că se impune constituirea comisiei de selecție în vederea numirii membrilor consiliului de administrație al ADP Gherla SA.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind constituirea comisiei de selecție în vederea numirii membrilor consiliului de administrație al ADP Gherla SA

INIȚIATOR

PRIMAR

------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 7310/62/21.05.2020

 

                             PROIECT DE  HOTARARE

Privind constituirea comisiei pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al ADP Gherla și stabilirea atribuțiilor Comisiei de selecție

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GHERLA, întrunit în ședință ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație a ADP Gherla SA și stabilirea atribuțiilor Comisiei de selecție, proiect din inițiativa autorității executive.

                Având în vedere hotărârea AGA a ADP Gherla SA privind declanșarea procedurii de selecție, în conformitatea cu art. 29, alin. 3, din O.U.G nr. 109/2011, a membrilor consiliului de administrație a ADP Gherla SA.

                Examinând Referatul de necesitate al Primarului Municipiului Gherla nr. 7297/21.05.2020 și Raportul de specialitate cu nr. 7299/21.05.2020 întocmit de Direcția RUNOS;

În temeiul dispozițiilor art. 29 alin. 3 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 3, lit. d), art. 133, art. 196, din O.U.G  nr. 57/2019 privind Codul Adminstrativ;

P R O P U N E:

 

Art.1.  Se constituie comisia pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație a ADP Gherla SA cu sediul în Gherla str. Gelu nr. 7, J12/112/1991 în următoarea componență:

            -          

            -

            -

            Atribuțiile comisiei sunt cele prevăzute la art. 29 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Art.2.    Comisia de selecţie va avea următoarele atribuţii:

    a) derulează întreaga procedură de selecţie şi propune candidaţii selectaţi în lista scurtă în vederea numirii pentru poziţia de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

    b) realizează evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă şi face propuneri în vederea numirii pentru poziţia de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

    c) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului, cu alte organisme implicate în procedura de selecţie, după caz;

    d) orice alte atribuţii stabilite prin actul administrativ de înfiinţare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția RUNOS și membrii comisiei.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Jud. Cluj, Primarului Municipiului Gherla, ADP Gherla SA și membrii comisiei.

 

INITIATOR

PRIMAR

          

 

 

AVIZEAZA,                                                                                                                                                                                                                                       SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 6544/06.05.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE) wiFi4EU

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE) wiFi4EU

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 06.05.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 06.05.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

-------------------------

ROMÂNIA                                                                                            

JUD. CLUJ                                                                                         

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                            

NR 6498 din 06.05.2020

R EFERAT

privind aprobarea implementarii Mecanismului pentru

Interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU

           

            Initiativa WiFi4EU este un demers european  care presupune masuri menite sa raspunda nevoilor crescande in materie de conectivitate in spatiul virtual ale colectivitatilor, atat in context general cat si in contextul specific actual ( masurile privind prevenirea Pandemiei)

            Aceasta initiativa ofera municipalitatilor posibilitatea de a solicita finantarea pentru instalarea de echipamente WiFi in spatiile publice in vederea accesului gratuit al cetatenilor la internet in valoare de 15 000 Euro.

            Autoritatea executiva a accesat aceasta finantare incheiata prin finalizarea Acordului de Grant Nr. INEA/CEF/WiFi4EU/ 2-2019/006094 – 040534,  acord incheiat intre Agentia Executiva pentru Inovare si Retele (INEA) in calitate de finatator si Municipiul Gherla in calitate de beneficiar al finantarii.

            Pentru implementarea proiectului,, respectiv accesarea finantarii este necesara aprobarea Consiliului Local al Municipiului Gherla in vederea instalarii pe domeniul public al echipamentelor WIFI conform Anexei I la prezentul referat.

            Avand in vedere prevederile art. 129 alin. (2) litera c) si alin. (6) litera a), respectiv art. 196 alin (1) litera a) coroborat cu art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ     

       

           PROPUN

            Adoptarea proiectului de Hotarare intocmit conform prezentului referat.

PRIMAR

-----------------------

 

 ROMÂNIA                                                                          

 JUDEȚUL CLUJ                                                                           

MUNICIPIUL GHERLA                                                   

CONSILIUL LOCAL

NR. 6537/58/06.05.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.     DIN

privind aprobarea implementarii Mecanismului pentru

Interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU

 

 

          Consiliul local al municipiului Gherla întrunit in şedinţă ordinara :

          Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea implementarii Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU proiect initiat de autoritatea executivă ;

          Examinând referatul primarului nr. 6498  din 06.05.2020

Vazand Acordul de Grant Nr. INEA/CEF/WiFi4EU/ 2-2019/006094 – 040534,  acord incheiat intre Agentia Executiva pentru Inovare si Retele (INEA) in calitate de finatator si Municipiul Gherla in calitate de beneficiar al finantarii.

În temeiul art. 129 alin. (2) litera c) si alin. (6) litera a), respectiv art. 196 alin (1) litera a) coroborat cu art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

        

HOTĂRĂŞTE :

          ART.1 Se aprobă implementarea Acordului de Grant Nr. INEA/CEF/WiFi4EU/ 2-2019/006094 – 040534

          ART.2 Se aproba locatiile pentru instalarea si montarea echipamentelor WiFi, locatii cuprinse in Anexa I la prezenta Hotarare.

          ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredinţează directiile de specialitate din cadrul Municipiului Gherla.

 

INITIATOR

PRIMAR                                                       

                                                                                       AVIZEAZA

                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                            

     ANEXA 1wifi             

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 6885/13.05.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind  aprobarea actualizării datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în C.F. 53238 Gherla, cu nr. topo. 596/1,  aferent Cantinei de Ajutor Social, str. Armenească  nr. 2, din municipiul Gherla, județul Cluj

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind  aprobarea actualizării datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în C.F. 53238 Gherla, cu nr. topo. 596/1,  aferent Cantinei de Ajutor Social, str. Armenească  nr. 2,

din municipiul Gherla, județul Cluj

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 13.05.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 13.05.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      D. C. M.

------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

Nr. 6612 / 07.05 .2020

 

Referat

Privind  aprobarea actualizării  datelor de carte funciară pentru imobilul  înscris în C.F. 53238 Gherla, cu nr. topo. 596/1,  aferent Cantinei de Ajutor Social, str. Armenească  nr. 2, din municipiul Gherla, județul Cluj                

                Pentru asigurarea unei evidențe exacte și complete a situației juridice a imobilului înscris în CF  53238 Gherla top.596/1, aferent Cantinei de Ajutor Social, imobil situat pe str. Armenească nr.2 Primăria Municipiului Gherla a început demersurile în vederea întocmirii documentației cadastrale pentru actualizare date și înscrierea acestora în sistemul de cadastru și carte funciară.

                Cantina de Ajutor Social este cuprinsă în inventarul domeniului public al municipiului Gherla la nr. 45cod clasificare 1.6.2 , elemente de identificare St=490mp, Sc=238,3mp, str. Armenească nr.2, este în prezent înscrisă în CF 488 nr.top 596/1, Statul Român, aprobat prin HG 969/2002, Anexa 4.

                 În urma elaborării documentației de către PROIECT TOPO SRL prin  P. D. Z. persoană fizică autorizată,  s-a constatat în urma măsurătorilor că  suprafața terenului este de 439mp, suprafața construită la sol 246mp. Prin cadastru se realizează identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale.

               Pentru actualizarea datelor în CF este necesară însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Gherla a documentației cadastrale pentru actualizare date și înscrierea acestora în sistemul de cadastru și carte funciară anexată.

                Față de cele menționate mai sus propun analizarea în vederea luării unei hotărâri privind   aprobarea actualizării datelor  de carte funciară pentru imobilul înscris în C.F. 53238 Gherla, cu nr. topo. 596/1,  aferent Cantinei de Ajutor Social, str.Armenească  nr.2,  din municipiul Gherla, județul Cluj

 

PRIMAR

------------------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 6884/60/13.05.2020

                                                                         PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.  __________/______________

 

 

Privind  aprobarea actualizării datelor de carte funciară pentru imobilul  înscris în C.F. 53238 Gherla, cu nr. topo. 596/1, aferent Cantinei de Ajutor Social, str. Armenească  nr. 2,

din municipiul Gherla, județul Cluj

 

       CONSILIUL  LOCAL  al  MUNICIPIULUI GHERLA, intrunit în şedinţă  ordinară de   lucru;

       Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind   aprobarea  Documentației de actualizare  date de carte funciară pentru imobilul  înscris în CF  53238 Gherla top.596/1, aferent Cantinei de Ajutor Social, str. Armenească nr.2 – proiect din inițiativa primarului

       Examinînd Referatul de aprobare nr. 6612 din 07.05.2020 întocmit de primarul Municipiului Gherla și raportul de specialitate întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;;

       Văzînd avizul favorabil ale comisiei de specialitate  a Consiliului local;

        Luând în considerare prevederile  HG 969/2002, Anexa 4 -Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Gherla, nr. crt. 45, inventar aprobat de Consiliul Local Gherla prin Hotărârea nr.61 din 23.09.1999, art.129, 139 și 196, art.286 alin.(1) și (4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,      

HOTĂRĂȘTE

 1. .  Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară  pentru imobilul intravilan, domeniul public al municipiului Gherla (HG 969/2002, Anexa 4 -Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Gherla, nr. crt. 45, inventar aprobat de Consiliul Local Gherla prin Hotărârea nr.61 din 23.09.1999),  identificat cu nr.top.596/1, înscris în CF nr. 53238 Gherla, Nr.CF vechi 488 cu suprafața din C.F.  490mp, prin înscrierea în cartea funciară a suprafeței măsurate de 439mp, cu 49mp mai puțin,  destinația curți construcții, conform Documentației de actualizare date de carte funciară întocmită de SC PROIECT TOPO SRL prin  P. D. Z. persoană fizică autorizată de ANCPI anexată, pentru imobilul situat pe str. Armenească nr.2, municipiul Gherla;

 

 Art.2.  Se împuternicește primarul  Municipiului Gherla, N. I. în vederea semnării actelor notariale și  altor acte referitoare la documentația însușită la Art.1.   

         

Art.3.-   Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  autoritatea  executivă,  SC PROIECT TOPO SRL  și  B.C.P.I. .                                                                        

INIȚIATOR

PRIMAR

                                                                                                                           AVIZEAZĂ

                                                                                                                   SECRETAR GENERAL

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 6610/07.05.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN (teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN (teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 07.05.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 07.05.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER PRINCIPAL      D. C. M.

-------------------

 

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                     

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 6598 DIN 07.05.2020

 

 

REFERAT

privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN

(teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

 

            In urma aprobarii referatului de necesitate 13018 din data de 17.10.2019 precum si a comenzi aprobate cu numerele 13566 din data de 29.10.2019 a fost demarata o lucrare de catre SC TOPO SURVEI SRL ce priveste reglementarea in teren si prima inscriere in cartea funciara a parcelelor de teren si constructiei-magazie aferenta, din loc. Gherla, sat Baita FN.

            Urgenta acestui demers rezulta din dorinta Municipiului Gherla de a reglementa si intra in legalitate cu terenul si constructia-magazie astfel incat sa corespunda situatiei din teren si in concordanta cu vecinatatile existente, gasirea unei noi cai de acces dupa ce, cea utilizata a fost inchisa de proprietar. Totodata, exista o solicitare pentru inchirierea/concesionarea imobilului in discutie, care la aceasta data nu are nici o destinatie.

            In urma masuratorilor efectuate la fata locului si dupa consultarea situatiei topografice existente se constata urmatoarea:

 • Parcela de teren masurata are o suprafata de 2170 mp fata de 1700 mp existenti scriptic, incluzand si drumul de acces care face posibila folosirea proprietatii. Terenul se afla inregistrat in domeniul privat al Municipiului Gherla, in loc. Baita FN, avand ca vecinatati la N-drum, la S-vecin, la E- CAD 55112 si CAD 55352, la V- CAD 55004 si CAD 55005, cu categoria de folosinta curti constructii;
 • Pe parcela de teren prezentata este edificata o constructie-magazie in anul 1980, in suprafata de 144 mp, cu fundatie de beton si zidarie de caramida, sarpanta de lemn acoperita cu tigla.

Va rog sa analizati situatia prezentata si sa aprobati prima inscriere a teren-constructie propuse prin materialul inaintat, astfel incat sa poata fi depuse actele necesare inscrierii in Cartea Funciara in proprietatea privata a Municipiul Gherla.

 

INITIATOR:

PRIMAR

                  -----------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 6609/59/07.05.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN

(teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiativa Primarului Municipiuli Gherla privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN (teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate);

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 106; Art. 129 alineatul 2 litera c) si alineatul 6 litera c), Art. 196 alineatul 1 litera a) din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aproba inscrierea in Cartea Funciara a imobilui compus din teren si constructie aflate in Mun. Gherla, Jud. Cluj, Sat Baita FN, astfel:

 1. Teren in suprafata masurata de 2170 mp, categoria folosinta curti constructii (1Cc), partial imprejmuit cu gard de plasa, vecinatati : N-drum; S-vecin; E-CAD 55112, CAD 55352; V-CAD 55004, CAD 55005.
 2. Constructie magazie edificata in anul 1980 fara autorizatie de construire, cu fundatie de beton, zidarie din caramida, sarpanta din lemn acoperita cu tigla avand suprafata desfasurata Sd = 144 mp.

Art.  2 Municipiul Gherla este de acord cu inscrierea imobilelor prezentate anterior in Cartea Funciara cu suprafetele masurate, categoria de folosinta curti constructii si trecerea acestora in domeniul privat al Municipiului Gherla.

Art.  3 Parcela de teren situata in loc. Gherla, sat Baita FN, in suprafata de 2170 mp se gaseste inregistrata la Primaria Municipiului Gherla in Lista de inventar a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Gherla anexa 6 pozitia 6, avand o valoare contabila de 87.884 lei.

Art. 4 Constructia magazie, aferenta terenului, in suprafata desfasurata de 144 mp, se gaseste inregistrata in domeniul privat al Primariei Municipiului Gherla avand numarul de inventar 1695 si valoarea de inventar de 67.935 lei

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva, BCPI Gherla si SC Topo Survei SRL.

 

      INITIATOR                                                                     AVIZEAZA

         PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

  

                                                  

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 7337/21.05.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea

 bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la SC ADP GHERLA

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la SC ADP GHERLA

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.05.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.05.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință extraordinară convocată „de îndată”.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL

 

CONSILIER PRINCIPAL      D. C. M.

------------------

 

Nr. 7265/21.05.2020

REFERAT

Privind aprobarea  bugetului local de venituri si cheltuieli

 pe anul 2020 la SC ADP GHERLA

 

            ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. GHERLA cu sediul în Gherla , str. Gelu, nr. 7, jud. Cluj, având obiectul de activitate conform cod CAEN -7500- Activități veterinare (adăpost câini, ecarisaj), prin D-l M. G. în calitate de d. g. prezintă Bugetul de venituri și cheltuiei pe anul 2020 în conformitate cu Ordinul nr. 3818 din 30.12.2019.

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. GHERLA a întocmit proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe baza activităților economice pe care urmează să le desfășoare în anul 2020 comparativ cu activitatea economico-financiară desfășurată în anul 2019, respectând principiul prudenței.

În funcție de lucrările ce urmează a fi efectuate către terți în anul 2020

s-au prevăzut:

 • Venituri totale în sumă de 7.571.700 lei
 • Cheltuieli totale în sumă de 7.500.515 lei.

          Bugetul de venituri și cheltuiei pe anul 2020 este prezentat în conformitate cu Ordinul nr. 3818 din 30.12.2019.

            In calitate de unic actionar la ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. GHERLA cu sediul în Gherla , str. Gelu, nr. 7, Consiliul Local al Municipiului Gherla trebuie sa aprobe bugetul anual de venituri si cheltuieli al acestei societati. Propun aprobarea bugetului la ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. GHERLA asa cum este prezentat in anexele la proiectul de hotarare.

 

PRIMAR

------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 7336/63/21.05.2020

 

 

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din

Privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli

 pe anul 2020 la SC ADP GHERLA

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 2020 la SC ADP GHERLA, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul primarului nr.7265/21.05.2020 şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

                Vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr.7266/21.05.2020

                Vazand raportul de prezentare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 intocmit de SC ADP SA GHERLA

Ţinând cont de prevederilor  Legii  nr.273/2006 privind finanţele publice locale si cele ale Ordinului nr.3818/2019 ;

          In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(d), alin 3 lit. (d),  art. 139 alin. 3 lit. (h)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local:

                                                  HOTĂRĂŞTE:

 

    Art.1 :  Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si detalierea indicatorilor  economico-financiari pe anul 2020  la SC ADP SA Gherla ,  conform anexelor  1 si 2 la  prezenta hotărare ;

   Art.2 : Se aproba gradul de realizare a veniturilor, programul de investitii si masurile de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor la SC ADP SA Gherla conform anexelor 3-5 la prezenta hotarare.

Art.3 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza SC ADP SA Gherla.     

 

                                             PRIMAR

                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

                Buget ADP-2020                                                                                                      

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 7350/22.05.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5

---------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 7322 din 21.05.2020 

                                                                                                                             

 

REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire, amenajări exterioare în Municipiul Gherla, str.Hășdății nr.5

 

Prin cererea nr.4547 din 26.03.2018, numiții M. V. și soția M. M. domiciliați în Municipiul Cluj-Napoca, au solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism în vederea elaborării unui PUZ pentru Construire trei blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E+M, împrejmuire și amenajări exterioare în municipiul Gherla str.Hășdății nr.5.

Petenții potrivit extrasului CF nr.55301 cu nr. cadastral 55301 sunt proprietari tabulari asupra imobilului situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății nr.5.

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 48/4547 din 17.04.2018.

Potrivit Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință (UTR) 10, în subzona de locuințe unifamiliale Lmsv și zona căi ferate industriale c.c.f.

Beneficiarii lucrării, inițiatori ai documentației PUZ, au parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de  Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E în Municipiul Gherla, str.Hășdății nr.5, unde s-a descris toate demersurile, dezbaterile și notificările privind dezacordul cetățenilor de pe str.Hășdății cu privire la aprobarea acestui obiectiv.

Atfel, fiind parcurse cele două etape de consultare, beneficiarii au trimis documentația pe circuitul de avizare, după care a depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședințele CTUAT din data de 06.12.2019 și 20.12.2019, la care au fost prezenți și o parte din contestatarii de pe str.Hășdății, unde s-a prezentat plângerea prealabilă depusă la Consiliul Județean Cluj referitoare la avizul arhitectului șef al județului și dezacordul cetățenilor din zona de locuințe cuprinsă pentru studiu în avizul de oportunitate.

În urma dezbaterilor în aceste ședințe din 06.12.2019, respectiv 20.12.2019, Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a propus eliberarea avizului favorabil și dezbaterea într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri.

Prin prezenta documentație se propune construirea a 3 blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E, împrejmuire, amenajări exterioare pe terenul cu nr. cadastral 55301 în Municipiul Gherla, str.Hășdății nr.5, cât și accese pietonal și auto, spații verzi, loc de joacă pentru copii, spațiu destinat colectării deșeurilor și parcări necesare numărului de apartamente propuse a se realiza.

Suprafața construită a celor 3 blocuri va fi de 652,05 mp, iar cea desfășurată de 2608,20 mp.

Accesul pietonal pe proprietate se va realiza din str.Hășdății, iar accesul auto se va realiza din drumul propus, drum ce se va realiza pe terenul beneficiarilor prin schimbarea funcțiunii din c.c.f. în c.c.r. pe care se va intra din str.Hășdății.

Drumul propus va avea circulație în ambele sensuri, cu lățimea minimă de 6,00 m, cu câte o bandă pe sens.

Se propune realizarea a 30 de apartamente, 18 spații de parcare la demisolul blocurilor și 13 spații de parcare exterioare.

Procent de ocupare a terenului max. (POTmax) = 40 % și un Coeficient de utilizare max. propus (CUTmax) = 1,20.

Distanțele minime față de limitele de proprietate sunt 2,60 m la N-V (strada Hășdății), 14,55 m la N-E (HETECH TREND SRL), 14,40 m la S-E (DACHIM SRL) și 12,40 m la S-V.

Înălțimea maximă la cornișă Hmax. cornișă = 10,00 m, măsurată de la cota superioară a trotuarului clădirii până la cornișă.

Racordarea la utilități se va face la cele existente în zonă conform soluțiilor date prin studiile de fundamentare întocmite și atașate la documentația de urbanism.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E și Regulamentul Local de Urbanism aferent în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5.

 

 

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                                     Primar,

                                                                                                                

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.05.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.05.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER PRINCIPAL      D. C. M.

------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 7349/64/22.05.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea  Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 7322 din 21.05.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.25, alin.1, art.47 alin.1 și art.56 alin.1, alin.4  din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.6 lit.c și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă Planul de Urbanism Zonal și Regulamentul local de urbanism aferent pentru Construire 3 blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E, împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5, conform proiectului întocmit de SC CIULEI PROIECT SRL cu sediul în municipiul Gherla, str. Bobîlna nr.57/7, coordonator RUR arhitect S. M. C., beneficiari M. V. și M. M. domiciliați în Municipiul Cluj-Napoca.

Art. 2 Durata de valabilitate a documentației de Urbanism PUZ este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                            AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                

Nr. ,,Abțineri”                 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 6995/14.05.2020

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la COMPANIA DE APĂ SOMES SA  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 03.06.2020

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la COMPANIA DE APĂ SOMES SA  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 03.06.2020

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 14.05.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 14.05.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER PRINCIPAL      D. C. M.

------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR .6886/13.05.2020

 

 

REFERAT

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la  COMPANIA DE APĂ SOMES SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 03.06.2020

 

Prin adresa cu nr.6593/07.05.2020 COMPANIA DE APĂ SOMES a comunicat  Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 03.06.2020, in vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.

Analizând ordinea de zi comunicată apreciem că se impune mandatarea domnului consilier R. M. în vederea votării pentru la toate punctele de pe ordinea de zi  mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la COMPANIA DE APĂ SOMES SA  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 03.06.2020.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

-----------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 6994/61/14.05.2020

 

PROIECT DE HOTARÂRE

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la COMPANIA DE APĂ SOMES SA  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 03.06.2020

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor a  COMPANIA DE APĂ SOMES SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 03.06.2020.

            Examinând referatul de specialitate întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizul comisiei juridice  a Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 212 alin.1 , art. 215 alin.3 art. 217 alin. 1,3,4 și art. 220 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale , republicată , cu modificările și completările ulterioare

In temeiul dispozițiilor art. 129 alin.3 litera d),  art. 131 art. 133 și 196  din Ordonanța de Urgenta 57/2019 privind Codului Administrativ

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se mandatează domnul R. M., consilier local , pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Ordinare   la COMPANIA DE APĂ SOMES SA    din data de 03.06.2020, sensul de a vota pentru punctele înscrise pe ordinea de zi .

Art. 2  COMPANIA DE APĂ SOMES SA va comunica hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară acționarilor societății  COMPANIA DE APĂ SOMES SA  , Consiliului local al Municipiului Gherla.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. R. M. și COMPANIA DE APĂ SOMES SA.

 

          PRIMAR                                                                          AVIZEAZĂ

                                                                                                  SECRETAR GENERAL UAT

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 7313/21.05.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al ADP Gherla și stabilirea atribuțiilor Comisiei de selecție

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al ADP Gherla și stabilirea atribuțiilor Comisiei de selecție

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.05.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.05.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER PRINCIPAL      D. C. M.

-----------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR . 7297/21.05.2020

 

REFERAT

 

Privind mandatarea consiliului local pentru declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrare al ADP Gherla SA prin stabilirea comisiei de selecție și a atribuțiilor acesteia

 

Având în vedere hotărârea AGA a ADP Gherla SA privind declanșarea procedurii de selecție, în conformitatea cu art. 29, alin. 3, din O.U.G nr. 109/2011, a membrilor consiliului de administrație a ADP Gherla SA.

Analizând ordinea de zi comunicată apreciem că se impune constituirea comisiei de selecție în vederea numirii membrilor consiliului de administrație al ADP Gherla SA.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind constituirea comisiei de selecție în vederea numirii membrilor consiliului de administrație al ADP Gherla SA

 

INIȚIATOR

PRIMAR

--------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 7310/62/21.05.2020

 

                             PROIECT DE  HOTARARE

Privind constituirea comisiei pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al ADP Gherla și stabilirea atribuțiilor Comisiei de selecție

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GHERLA, întrunit în ședință ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație a ADP Gherla SA și stabilirea atribuțiilor Comisiei de selecție, proiect din inițiativa autorității executive.

                Având în vedere hotărârea AGA a ADP Gherla SA privind declanșarea procedurii de selecție, în conformitatea cu art. 29, alin. 3, din O.U.G nr. 109/2011, a membrilor consiliului de administrație a ADP Gherla SA.

                Examinând Referatul de necesitate al Primarului Municipiului Gherla nr. 7297/21.05.2020 și Raportul de specialitate cu nr. 7299/21.05.2020 întocmit de Direcția RUNOS;

În temeiul dispozițiilor art. 29 alin. 3 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 3, lit. d), art. 133, art. 196, din O.U.G  nr. 57/2019 privind Codul Adminstrativ;

P R O P U N E:

 

Art.1.  Se constituie comisia pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație a ADP Gherla SA cu sediul în Gherla str. Gelu nr. 7, J12/112/1991 în următoarea componență:

            -          

            -

            -

            Atribuțiile comisiei sunt cele prevăzute la art. 29 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Art.2.    Comisia de selecţie va avea următoarele atribuţii:

    a) derulează întreaga procedură de selecţie şi propune candidaţii selectaţi în lista scurtă în vederea numirii pentru poziţia de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

    b) realizează evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă şi face propuneri în vederea numirii pentru poziţia de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

    c) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului, cu alte organisme implicate în procedura de selecţie, după caz;

    d) orice alte atribuţii stabilite prin actul administrativ de înfiinţare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția RUNOS și membrii comisiei.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Jud. Cluj, Primarului Municipiului Gherla, ADP Gherla SA și membrii comisiei.

 

INITIATOR

PRIMAR

          

 

 

AVIZEAZA,                                                                                                                                                                                                                                       SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 6885/13.05.2020

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind  aprobarea actualizării datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în C.F. 53238 Gherla, cu nr. topo. 596/1,  aferent Cantinei de Ajutor Social, str. Armenească  nr. 2,

din municipiul Gherla, județul Cluj

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind  aprobarea actualizării datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în C.F. 53238 Gherla, cu nr. topo. 596/1,  aferent Cantinei de Ajutor Social, str. Armenească  nr. 2, din municipiul Gherla, județul Cluj

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 13.05.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 13.05.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

-------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

Nr. 6612 / 07.05 .2020

 

 

Referat

 

Privind  aprobarea actualizării  datelor de carte funciară pentru imobilul  înscris în C.F. 53238 Gherla, cu nr. topo. 596/1,  aferent Cantinei de Ajutor Social, str. Armenească  nr. 2, din municipiul Gherla, județul Cluj

              

                Pentru asigurarea unei evidențe exacte și complete a situației juridice a imobilului înscris în CF  53238 Gherla top.596/1, aferent Cantinei de Ajutor Social, imobil situat pe str. Armenească nr.2 Primăria Municipiului Gherla a început demersurile în vederea întocmirii documentației cadastrale pentru actualizare date și înscrierea acestora în sistemul de cadastru și carte funciară.

                Cantina de Ajutor Social este cuprinsă în inventarul domeniului public al municipiului Gherla la nr. 45cod clasificare 1.6.2 , elemente de identificare St=490mp, Sc=238,3mp, str. Armenească nr.2, este în prezent înscrisă în CF 488 nr.top 596/1, Statul Român, aprobat prin HG 969/2002, Anexa 4.

                 În urma elaborării documentației de către PROIECT TOPO SRL prin  P. D. Z. persoană fizică autorizată,  s-a constatat în urma măsurătorilor că  suprafața terenului este de 439mp, suprafața construită la sol 246mp. Prin cadastru se realizează identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale.

               Pentru actualizarea datelor în CF este necesară însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Gherla a documentației cadastrale pentru actualizare date și înscrierea acestora în sistemul de cadastru și carte funciară anexată.

                Față de cele menționate mai sus propun analizarea în vederea luării unei hotărâri privind   aprobarea actualizării datelor  de carte funciară pentru imobilul înscris în C.F. 53238 Gherla, cu nr. topo. 596/1,  aferent Cantinei de Ajutor Social, str.Armenească  nr.2,  din municipiul Gherla, județul Cluj

 

PRIMAR

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      D. C. M.

-------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 6884/60/13.05.2020

                                                                         PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.  __________/______________

 

 

Privind  aprobarea actualizării datelor de carte funciară pentru imobilul  înscris în C.F. 53238 Gherla, cu nr. topo. 596/1, aferent Cantinei de Ajutor Social, str. Armenească  nr. 2,

din municipiul Gherla, județul Cluj

 

       CONSILIUL  LOCAL  al  MUNICIPIULUI GHERLA, intrunit în şedinţă  ordinară de   lucru;

       Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind   aprobarea  Documentației de actualizare  date de carte funciară pentru imobilul  înscris în CF  53238 Gherla top.596/1, aferent Cantinei de Ajutor Social, str. Armenească nr.2 – proiect din inițiativa primarului

       Examinînd Referatul de aprobare nr. 6612 din 07.05.2020 întocmit de primarul Municipiului Gherla și raportul de specialitate întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;;

       Văzînd avizul favorabil ale comisiei de specialitate  a Consiliului local;

        Luând în considerare prevederile  HG 969/2002, Anexa 4 -Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Gherla, nr. crt. 45, inventar aprobat de Consiliul Local Gherla prin Hotărârea nr.61 din 23.09.1999, art.129, 139 și 196, art.286 alin.(1) și (4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,      

HOTĂRĂȘTE

 1. .  Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară  pentru imobilul intravilan, domeniul public al municipiului Gherla (HG 969/2002, Anexa 4 -Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Gherla, nr. crt. 45, inventar aprobat de Consiliul Local Gherla prin Hotărârea nr.61 din 23.09.1999),  identificat cu nr.top.596/1, înscris în CF nr. 53238 Gherla, Nr.CF vechi 488 cu suprafața din C.F.  490mp, prin înscrierea în cartea funciară a suprafeței măsurate de 439mp, cu 49mp mai puțin,  destinația curți construcții, conform Documentației de actualizare date de carte funciară întocmită de SC PROIECT TOPO SRL prin  P. D. Z. persoană fizică autorizată de ANCPI anexată, pentru imobilul situat pe str. Armenească nr.2, municipiul Gherla;

 

 Art.2.  Se împuternicește primarul  Municipiului Gherla, N. I. în vederea semnării actelor notariale și  altor acte referitoare la documentația însușită la Art.1.   

         

Art.3.-   Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  autoritatea  executivă,  SC PROIECT TOPO SRL  și  B.C.P.I. .                                                                        

INIȚIATOR

PRIMAR

                                                                                                                        

                                                                                                                             AVIZEAZĂ

                                                                                                                   SECRETAR GENERAL


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 6428/05.05.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului  local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului  local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 05.05.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 05.05.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință extraordinară convocată „de îndată”.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT                                                      

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      D. C. M.

---------------------------------

MUNICIPIUL GHERLA

DIRECTIA ECONOMICA

Nr 6406 din 04.05.2020                                                                              

REFERAT

 

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2020

 

 

          Prin Decizia 3215/22.04.2020 a Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj-Napoca privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a influientelor sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru Municipiul Gherla au fost comunicati urmatorii indicatori:

04.02.01                        -30 mii lei

04.02.04                        -106mii lei

11.02.06                        225mii lei

           Aceste sume sunt alocate in conformitate cu prevederile art.20-21 din OUG nr. 20/2020 privind rectificarea bugetara.

Pe total buget se constata o crestere cu 89 mii lei a veniturilor bugetare.

          La partea de cheltuieli suma de 89 mii lei a fost repartizata la cap 70. Alte servicii in domeniul locuintelor si dezvoltarii.

         

          Astfel in urma acestor modificari bugetul local al Municipiului Gherla va avea la partea de venituri suma de  47994.80     mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de   54,546.21     mii lei din care la sectiunea de functionare  28773.00mii lei, iar la sectiunea de dezvoltare 25773.21mii lei conform anexelor 1 si 2. Lista de investitii este prezentata in anexa nr. 3, iar bugetul activitatilor autofinantate in anexa nr. 4.

         

PRIMAR

-------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 6426/56/05.05.2020

 

 

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr.6406/04.05.2020  privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si  vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 6408/04.05.2020 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, OUG 50/2020 privind rectificarea a bugetului de stat, Decizia  DGRFP Cluj nr. 3215/22.04.2020, privind indicatorii pe anul 2020;             

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local:

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 care la partea de venituri înregistrează suma de  47 994,8 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 54 546,21 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 28 773,00 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 25 773,21 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2020 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2020  conform anexei nr.4.

Art 4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                             PRIMAR

                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

anexa 1 venituri 2020

anexa 2 cheltuieli 2020

anexa 3 lista investitii 2020

anexa 4 autofinantate 2020

 

                                                                                     

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR.6522/06.05.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de

 Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Gherla aprobat prin HCL nr. 67/26.09.2019  

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de

 Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Gherla aprobat prin HCL nr. 67/26.09.2019 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 06.05.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 06.05.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință extraordinară convocată „de îndată”.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

--------------------------

ROMÂNIA                                                                           

JUDEŢUL CLUJ                                                               

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA              

  NR. 6521/06.05.2020

 

 

 

REFERAT

PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GHERLA APROBAT PRIN HCL 67/26.09.2019

 

In contextual actual epidemiologic în care prin reglementări specifice  s-a restricționat circulația persoanelor , s-a stabilit reguli de distanțare socială precum și norme referitoare la întrunirile publice  , se impune modificarea regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local în ceea ce privește modalitatea de desfășurare a ședințelor publice ale consiliului local , exercitarea drepturilor și obligațiilor necesare îndeplinirii mandatului de ales local precum și procedura de vot , în sensul stabilirii unor alte modalități de desfășurare a ședințelor  publice a consiliului local prin mijloace tehnice care să asigure transmiterea punctelor de vedere , întrebărilor precum și a votului fiecărui consilier local, în timp real în direct președintelui de ședință care va gestiona desfășurarea acesteia, prin intermediului internetului sau eventual a unor platforme online de conferință.

Modificările propuse au în vedere evitarea sau limitarea efectelor unor situații excepționale indiferent de natura acestora, epidemii, calamității, cutremure, acte de terorism, fenomene naturale extrem, etc. precum și buna desfășurare a ședințelor de consiliul local în situațiile prevăzute mai sus pentru gestionarea în timp util a problemelor UAT.

În aceste sens propunem completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a consiliului local după cum urmează:

 • Se completează art. 15 din regulament cu un alineat nou : ,,În situații excepționale ședințele comisiilor de specialitate se pot desfășura prin mijloace electronice sau pe platforme on-line, avizul de specialitate urmând a fi comunicat Secretarului General al Municipiului în aceiași modalitate, respectiv prin mijloace electronice .’’
 • Se completează art. 24 alin.2 lit.c) din regulamentului de organizare si funcționare a consiliului local aprobat prin HCL 67/26.09.2019 cu următoarele aliniate :

,, In situația în care prin acte normative sau administrative autoritățile abilitate instituie situații excepționale (de urgență , etc) care au ca și consecință restrângerea unor drepturi constituționale ale cetățenilor, caracterul public al ședințelor consiliului local este asigurat și de posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau reședința  în UAT Municipiul Gherla de a urmării pe internet  în timp real sau înregistrate ședințele consiliului local.

 Înregistrările ședințelor consiliului local se vor difuza pe internet în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la desfășurarea acestora.

În aceste împrejurări prezența consilierilor locali și asigurarea dreptului la vot se realizează prin mijloace tehnice care să permită comunicarea acestora președintelui de ședință în timp real prin internet  sau platformă on-line de videoconferință.

În cazul în care un consilier local datorită stării excepționale este în imposibilitatea de a fi prezent la ședință ( carantină, izolare, internare spitalicească care are legătură cu situația excepțională, etc.) își poate exercita dreptul a vot  direct , în timp real , prin mijloace tehnice care să permită comunicarea președintelui de ședință a opțiunii referitoare la proiectul de hotărâre. În această situație consilierul local în cauză va fi considerat prezent la ședință.

De regulă ședințele de consiliu local se desfășoară la sediul Primăriei Municipiului Gherla. Locul și modalitatea de desfășurare a ședințelor consiliului local poate fi modificată la inițiativa Primarului cu consultarea Secretarului General UAT și a Comitetului Local pentru Situații de Urgență – Centrul operativ , în funcție de necesități. În aceste situații se va menționa noua locație și modalitatea de desfășurare a ședinței în documentul de convocare prevăzut la art. 20 alin. 5 din prezentul regulament.’’

           

INITIATOR

PRIMAR

------------------

ROMÂNIA

       JUDEŢUL CLUJ

 MUNICIPIUL GHERLA

    CONSILIUL LOCAL

   NR. 6529/57/06.05.2020

 

 

Proiect de hotărâre

PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GHERLA APROBAT PRIN HCL 67/26.09.2019

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla întrunit în ședința  de lucru extraordinară convocată de indată;

Având în vedere proiectul de hotărâre privind  modificarea regulamentului de organizare si funcționare a consiliului local aprobat prin HCL  67/26.09.2019 – proiect din inițiativa primarului;

Examinând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla cu nr. 6521/06.05.2020;

Având în vedere :

 • raportul de specialitate al secretarului General UAT , înregistrat sub nr. 6524/06.05.2020

 prin care propune Consiliului Local al Municipiului Gherla aprobarea modificării regulamentului de organizare si funcționare a consiliului local aprobat prin HCL 67/26.09.2019 ;

 • avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Gherla;

            În conformitate cu art. 129 alin (2) lit. a) , alin.(3) lit (a) , 134 alin (4), (5) at. 138 , 139 si art. 196 alin (1)  lit.(a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1.  Se completează art. 15 din regulament cu un alineat nou : ,,În situații excepționale ședințele comisiilor de specialitate se pot desfășura prin mijloace electronice sau pe platforme on-line, avizul de specialitate urmând a fi comunicat Secretarului General al Municipiului prin mijloace electronice.’’

 

Art.2.  Se completează art. 24 alin.2 lit.c) din regulamentului de organizare si funcționare a consiliului local aprobat prin HCL 67/26.09.2019 cu următoarele aliniate :

,, In situația în care prin acte normative sau administrative autoritățile abilitate instituie situații excepționale (de urgență , etc) care au ca și consecință restrângerea unor drepturi constituționale ale cetățenilor, caracterul public al ședințelor consiliului local este asigurat și de posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau reședința  în UAT Municipiul Gherla de a urmării pe internet  în timp real sau înregistrate ședințele consiliului local.

 Înregistrările ședințelor consiliului local se vor difuza pe internet în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la desfășurarea acestora.

În aceste împrejurări prezența consilierilor locali și asigurarea dreptului la vot se realizează prin mijloace tehnice care să permită comunicarea  președintelui de ședință în timp real prin internet  sau platformă on-line de videoconferință a opțiunii de vot, ședința de consiliul local desfășurându-se prin mijloace electronice sau printr-o platforma on-line de video conferință .

În cazul în care unii dintre  consilierii locali,  datorită stării excepționale, este în imposibilitatea de a fi prezent la ședință ( carantină, izolare, internare spitalicească care are legătură cu situația excepțională, etc.) își poate exercita dreptul a vot  direct , în timp real , prin mijloace tehnice care să permită comunicarea președintelui de ședință a opțiunii referitoare la proiectul de hotărâre. În această situație consilierul local în cauză va fi considerat prezent la ședință.  

                                                                                                                                                                                          

De regulă ședințele de consiliu local se desfășoară la sediul Primăriei Municipiului Gherla. Locul și modalitatea de desfășurare a ședințelor consiliului local poate fi modificată la inițiativa Primarului cu consultarea Secretarului General UAT și a Comitetului Local pentru Situații de Urgență – Centrul operativ , în funcție de necesități. În aceste situații se va menționa noua locație și modalitatea de desfășurare a ședinței în documentul de convocare prevăzut la art. 20 alin. 5 din prezentul regulament.’’

           

Art.3. Celelalte prevederi ale regulamentului de Organizare si Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Gherla , rămân neschimbate.

Art.4.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Gherla și consilierii Consiliului Local al Municipiului Gherla.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

AVIZEAZĂ

SECRETAR GENERAL UAT

 


ROMÂNIA                                                                                            

JUDEȚUL CLUJ                                                      

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA               

NR. 2102/12.02.2020

 

Referat

Privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, din Municipiul Gherla și localitățiile componente Băița, Hășdate și Silivaș

 

          Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice, autoritățile administrației publice locale având competența exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviicilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau private a unităților administrative–teritoriale care compun sistemele de utilități publice, prioritar fiind interesul general al colectivități locale.

            Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public stabilește în cuprinsul art. 8 alin. (1) o competență exclusivă a autorităților administrației publice locale în privința înființării, organizării, coordonării, monitorizării și controlul funcționării serviciului de iluminat public de la nivelul unităților administrative-teritoriale. Totodată, în sarcina autorităților publice locale legea impune și atributul dezvoltării, modernizării, administrării și exploatării serviciului de iluminat public astfel încât parametrii reali ai acestui serviciu să fie în accord cu principiile enunțate în art. 9 și art. 10 din cuprinsul Ordinului nr. 86 din 20/03/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală.

            Potrivit prevederilor art.8, alin.(3), lit.i din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementari-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente.

Raportat la domeniul de competență al Consiliului Local al Municipiului Gherla, conform dispozițiilor art. 129, alin.(2), lit. “d” si alin. (7), lit. “n” din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul administrativ, ce conferă prerogative autorității deliberative privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni, asigurând, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilitate publică de alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie electrică, iluminat public și transport public local, după caz, coroborat cu prevederile art. 139 din același act normativ, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Gherla, proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea externalizării serviciului de iluminat public, Caietul de Sarcini, Regulamentul, Indicatorilor de Performanță și Contractul privind delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului Publicului de Iluminat din Municipiul Gherla.

 

INIȚIATOR,

PRIMAR

-------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 2150/21/13.02.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea delegării  gestiunii serviciului de iluminat public din

Municipiul Gherla și localitățiile componente Băița, Hășdate și Silivaș

 

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla și localitățiile componente Băița, Hăsdate și Silivaș, proiect din inițiativa primarului.

            Examinând referatul cu nr. 2102 din 12.02.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

În baza:

 • Legii nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public;
 • Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii nr. 51/2006, art. 29 - 32  privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;
 • Ordinul nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de iluminat public;
 • Ordinul nr. 93/2007 pentru aprobarea Contractului cadru privind folosirea infrastructurii sistemelor de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin(2), lit”d”, alin(7), lit”n” și art. 139, alin(3), lit “e” din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ;

 

HOTĂRĂȘTE

 

                Art.1   Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din municipiul Gherla conform (anexei 1);

           Art.2  Se aprobă modalitatea  de  gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Gherla și localitățile componente Băița, Hășdate și Silivaș, ca gestiune delegată. Delegarea se va face prin contract de delegare a gestiuni, prin concesiune;        

            Art.3   Se aproba documentația de delegare a gestiuni a serviciului de iluminat public din Gherla și localitățiile componente Băița, Hășdate și Silivaș.

            Art.4    Se aprobă Modelul de Contract de delegare a gestiunii (anexa 3), care conține următoarele anexe: a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului (anexa 2); b) regulamentul serviciului (anexa 4); c) inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului (anexa 5); d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la (anexa 5), proces verbal cuprins în (anexa 6); e) indicatori tehnici corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național cuprinși în (anexa 2);

            Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 5   Începând cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 92/26.10.2017 privind aprobarea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla;

Art.6     Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

Nr. consilieri                     19                                                                            AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

Nr. voturi „ Pentru ”               

Nr. ,,Abțineri”        

Nr. voturi ,, Împotrivă ”


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 6544/06.05.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE) wiFi4EU

         Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE) wiFi4EU

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 06.05.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 06.05.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER PRINCIPAL      D. C. M.

------

ROMÂNIA                                                                                            

JUD. CLUJ                                                                                         

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                            

NR 6498 din 06.05.2020

 

 

R EFERAT

privind aprobarea implementarii Mecanismului pentru

Interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU

           

            Initiativa WiFi4EU este un demers european  care presupune masuri menite sa raspunda nevoilor crescande in materie de conectivitate in spatiul virtual ale colectivitatilor, atat in context general cat si in contextul specific actual ( masurile privind prevenirea Pandemiei)

            Aceasta initiativa ofera municipalitatilor posibilitatea de a solicita finantarea pentru instalarea de echipamente WiFi in spatiile publice in vederea accesului gratuit al cetatenilor la internet in valoare de 15 000 Euro.

            Autoritatea executiva a accesat aceasta finantare incheiata prin finalizarea Acordului de Grant Nr. INEA/CEF/WiFi4EU/ 2-2019/006094 – 040534,  acord incheiat intre Agentia Executiva pentru Inovare si Retele (INEA) in calitate de finatator si Municipiul Gherla in calitate de beneficiar al finantarii.

            Pentru implementarea proiectului,, respectiv accesarea finantarii este necesara aprobarea Consiliului Local al Municipiului Gherla in vederea instalarii pe domeniul public al echipamentelor WIFI conform Anexei I la prezentul referat.

            Avand in vedere prevederile art. 129 alin. (2) litera c) si alin. (6) litera a), respectiv art. 196 alin (1) litera a) coroborat cu art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

                          

 

PROPUN

 

            Adoptarea proiectului de Hotarare intocmit conform prezentului referat.

 

 ROMÂNIA                                                                          

 JUDEȚUL CLUJ                                                                           

MUNICIPIUL GHERLA                                                   

CONSILIUL LOCAL

NR. 6537/58/06.05.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.     DIN

privind aprobarea implementarii Mecanismului pentru

Interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU

 

          Consiliul local al municipiului Gherla întrunit in şedinţă ordinara :

          Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea implementarii Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU proiect initiat de autoritatea executivă ;

          Examinând referatul primarului nr. 6498  din 06.05.2020

Vazand Acordul de Grant Nr. INEA/CEF/WiFi4EU/ 2-2019/006094 – 040534,  acord incheiat intre Agentia Executiva pentru Inovare si Retele (INEA) in calitate de finatator si Municipiul Gherla in calitate de beneficiar al finantarii.

În temeiul art. 129 alin. (2) litera c) si alin. (6) litera a), respectiv art. 196 alin (1) litera a) coroborat cu art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

         

HOTĂRĂŞTE :

 

          ART.1 Se aprobă implementarea Acordului de Grant Nr. INEA/CEF/WiFi4EU/ 2-2019/006094 – 040534

          ART.2 Se aproba locatiile pentru instalarea si montarea echipamentelor WiFi, locatii cuprinse in Anexa I la prezenta Hotarare.

          ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredinţează directiile de specialitate din cadrul Municipiului Gherla.

 

INITIATOR

PRIMAR

 

                                                       

                                                              AVIZEAZA

                                                                               SECRETAR GENERAL  

                                                                            

            ANEXA 1wifi      


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 6610/07.05.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN (teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN (teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 07.05.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 07.05.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      D. C. M.

-------

 

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                     

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 6598 DIN 07.05.2020

 

REFERAT

privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN

(teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

 

 

            In urma aprobarii referatului de necesitate 13018 din data de 17.10.2019 precum si a comenzi aprobate cu numerele 13566 din data de 29.10.2019 a fost demarata o lucrare de catre SC TOPO SURVEI SRL ce priveste reglementarea in teren si prima inscriere in cartea funciara a parcelelor de teren si constructiei-magazie aferenta, din loc. Gherla, sat Baita FN.

            Urgenta acestui demers rezulta din dorinta Municipiului Gherla de a reglementa si intra in legalitate cu terenul si constructia-magazie astfel incat sa corespunda situatiei din teren si in concordanta cu vecinatatile existente, gasirea unei noi cai de acces dupa ce, cea utilizata a fost inchisa de proprietar. Totodata, exista o solicitare pentru inchirierea/concesionarea imobilului in discutie, care la aceasta data nu are nici o destinatie.

            In urma masuratorilor efectuate la fata locului si dupa consultarea situatiei topografice existente se constata urmatoarea:

 • Parcela de teren masurata are o suprafata de 2170 mp fata de 1700 mp existenti scriptic, incluzand si drumul de acces care face posibila folosirea proprietatii. Terenul se afla inregistrat in domeniul privat al Municipiului Gherla, in loc. Baita FN, avand ca vecinatati la N-drum, la S-vecin, la E- CAD 55112 si CAD 55352, la V- CAD 55004 si CAD 55005, cu categoria de folosinta curti constructii;
 • Pe parcela de teren prezentata este edificata o constructie-magazie in anul 1980, in suprafata de 144 mp, cu fundatie de beton si zidarie de caramida, sarpanta de lemn acoperita cu tigla.

Va rog sa analizati situatia prezentata si sa aprobati prima inscriere a teren-constructie propuse prin materialul inaintat, astfel incat sa poata fi depuse actele necesare inscrierii in Cartea Funciara in proprietatea privata a Municipiul Gherla.

 

 

INITIATOR:

PRIMAR

-------------------------------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 6609/59/07.05.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN

(teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiativa Primarului Municipiuli Gherla privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN (teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate);

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 106; Art. 129 alineatul 2 litera c) si alineatul 6 litera c), Art. 196 alineatul 1 litera a) din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aproba inscrierea in Cartea Funciara a imobilui compus din teren si constructie aflate in Mun. Gherla, Jud. Cluj, Sat Baita FN, astfel:

 1. Teren in suprafata masurata de 2170 mp, categoria folosinta curti constructii (1Cc), partial imprejmuit cu gard de plasa, vecinatati : N-drum; S-vecin; E-CAD 55112, CAD 55352; V-CAD 55004, CAD 55005.
 2. Constructie magazie edificata in anul 1980 fara autorizatie de construire, cu fundatie de beton, zidarie din caramida, sarpanta din lemn acoperita cu tigla avand suprafata desfasurata Sd = 144 mp.

Art.  2 Municipiul Gherla este de acord cu inscrierea imobilelor prezentate anterior in Cartea Funciara cu suprafetele masurate, categoria de folosinta curti constructii si trecerea acestora in domeniul privat al Municipiului Gherla.

Art.  3 Parcela de teren situata in loc. Gherla, sat Baita FN, in suprafata de 2170 mp se gaseste inregistrata la Primaria Municipiului Gherla in Lista de inventar a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Gherla anexa 6 pozitia 6, avand o valoare contabila de 87.884 lei.

Art. 4 Constructia magazie, aferenta terenului, in suprafata desfasurata de 144 mp, se gaseste inregistrata in domeniul privat al Primariei Municipiului Gherla avand numarul de inventar 1695 si valoarea de inventar de 67.935 lei

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva, BCPI Gherla si SC Topo Survei SRL.

 

 

      INITIATOR                                                                     AVIZEAZA

         PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

  

                                                                       


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 6018/24.04.2020

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre

privind aprobarea a proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Nr.1, Gherla" și a cheltuielilor legate de proiect

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind aprobarea a proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Nr.1, Gherla" și a cheltuielilor legate de proiect

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 24.04.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 24.04.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR.  5957/23.04.2020

                                                                                                                               

REFERAT

privind aprobarea proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Nr.1, Gherla

și a cheltuielilor legate de proiect

 

Obiectul de investiții se referă la îmbunătăți condițiile în care se desfășoară activitatea  educațională în cadrul Școlii Gimnaziale nr 1 din Municipiul Gherla, strada Liviu Rebreanu, nr. 27. Proiectul a fost depus pentru obținerea unei finanțări nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10,,Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de Investiții 10.1 ,,Investiții în educație și formare, inclusiv în formarea profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”.

Având în vedere prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin care Consiliul Local exercită atribuții privind dezvoltarea economico- socială a municipiului și punând în practică rolul autorităților locale de sprijinire a dezvoltării regionale prin aplicarea inițiativelor de dezvoltare locală și tinând cont de cerințele formultate de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar și solicitarea de clarificare nr. 5891/23.04.2020, în vederea pregătirii proiectului pentu contractare,

Supun aprobării dvs.  proiectul de hotărâre privind  aprobarea proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Nr.1, Gherla” și a cheltuielilor legate de proiect.

 

Inițiator,

Primar,

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 6014/52/24.04.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea a proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Nr.1, Gherla” și a cheltuielilor legate de proiect

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea a proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Nr.1, Gherla” și a cheltuielilor legate de proiect, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 5957 din data de 23.04.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2 lit.b), alin.4, lit.d), alin.7, lit.g), lit.j) și art.139, alin 3, lit.e) privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

 

ART 1. Se aprobă proiectul ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Nr.1, Gherla” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiții , Operatiunea 10.1, apelul de proiecte nr. POR/317/10/1/ Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,, Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Nr.1, Gherla”, în cuantum de 19.951.179,49 lei (inclusiv TVA).

 

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect, în cuantum de 224.310,70 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 394.537,38 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Nr.1, Gherla”.

 

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Nr.1, Gherla”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Gherla.

 

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

 

ART 6. Se împuternicește N. I., primarul Municipiului Gherla, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Gherla.

 

ART 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al municipiului Gherla, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Gherla, Insituției Prefectului Județului Cluj, precum și la Direcția economică, Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul Primăriei Municipiului Gherla și postată pe pagina de internet www.gherla.ro.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                   SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                             

Nr. ,,Abțineri”                 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 6020/24.04.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre

privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL 44/24.05.2018 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici faza  SF- (studiu de fezabilitate)+PT-(proiect tehnic) pentru Proiectul „Extindere, mansardare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Nr. 1, Gherla"

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL 44/24.05.2018 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici faza  SF- (studiu de fezabilitate)+PT-(proiect tehnic) pentru Proiectul „Extindere, mansardare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Nr. 1, Gherla"

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 24.04.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 24.04.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR.  5987/24.04.2020

                                                                                                                           

REFERAT

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la HCL nr. 44/24.05.2018  cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici faza  SF- (studiu de fezabilitate)+PT-(proiect tehnic) pentru Proiectul „Extindere, mansardare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Nr. 1, Gherla”

 

 

Prin HCL nr. 44/24.05.2018 s-a aprobat documentația tehnică și indicatorii tehnico- economici faza SF- (studiu de fezabilitate)+PT-(proiect tehnic) pentru Proiectul „Extindere, mansardare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Nr. 1, Gherla”.

În urma finalizării etapei de verificare tehnică și financiară a cererii de finanțare cod SMIS 122684 s-a transmis scrisoarea de finalizare etapa ETF cu nr. 5747/16.04.2020 prin care se recomandă încadrarea în categoria cheltuielilor neeligibile pentru următoarele dotări: scaun directoral, scaun vizitator, raft metalic, canapea, birou rectangular, birou forma L, băncuțe și scaune.

Ca urmare a solicitării de clarificare transmisă cu nr. 5891/23.04.2020, s-a modificat Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție ,, Extindere, mansardare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Nr. 1, Gherla” prin trecerea cheltuielilor mai sus menționate la categoria de cheltuieli neeligibile.

În urma celor solicitate, se impune modificarea Anexei nr.1 care cuprinde principalii indicatori tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții, cu sumele rezultate în urma trecerii cheltuielilor cu dotările mai sus menționate, la neeligibil.

Menționăm că proiectul se află în faza de Precontractare, iar nerespectarea solicitărilor de clarificări transmise, precum și a termenului de răspuns de 10 zile calendaristice, poate duce la respingerea proiectului de la obținerea unei finanțări nerambursabile.

Față de acestea se propune aprobarea proiectului de hotărâre referitor aprobarea modificării Anexei nr.1 la HCL nr. 44/24.05.2018  cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici faza  SF- (studiu de fezabilitate)+PT-(proiect tehnic) pentru proiectul „Extindere, mansardare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Nr. 1, Gherla”.

 

Inițiator,

Primar,

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 6016/54/24.04.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la HCL nr. 44/24.05.2018  cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici faza  SF- (studiu de fezabilitate)+PT-(proiect tehnic) pentru Proiectul „Extindere, mansardare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Nr. 1, Gherla”

 

           Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

           Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la HCL nr. 44/24.05.2018  cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici faza  SF- (studiu de fezabilitate)+PT-(proiect tehnic) pentru Proiectul „Extindere, mansardare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Nr. 1, Gherla”, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 5987 din data de 24.04.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2 lit.b), alin.4, lit.d), alin.7, lit.g), lit.j) și art.139, alin 3, lit.e) privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

 

ART 1. (1) Se aprobă modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 44/24.05.2018  cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici faza  SF- (studiu de fezabilitate)+PT-(proiect tehnic) pentru Proiectul „Extindere, mansardare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Nr. 1, Gherla”.

             (2) Anexa nr.1 modificată este cuprinsă ca și anexă la prezenta hotărâre.

             (3) La data adoptării prezentei hotărâri, își încetează valabilitatea anexa nr.1 la HCL nr.44/24.05.2018 în forma avută la data adoptării HCL nr. 44/24.05.2018.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 44/24.05.2018, rămân neschimbate.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția economică.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                   SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                         

Nr. ,,Abțineri”                

 

Vizualizeaza ANEXA 1 la HCL Nr.  44/24.05.2018  


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

Nr.2490/19.02.2020

 

REFERAT

Privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 196mp situat în

municipiul Gherla str. Parcului f.n. identificat în extrasul de carte funciară nr.52714 Gherla, cad. 52714

 

         Având în vedere cererea d-nei C. M. L. cu domiciliul în municipiul Gherla, jud. Cluj, prin care se solicită închirierea unui  teren în suprafață de  196mp  din care 34mp aflat sub  clădirea " CHIOȘC  ȘTRAND" achiziționat prin facura nr.1/03.04.2017  și chitanța nr.1/03.04.2017 de la  MONAMI IMPEX SRL Gherla, jud. Cluj, ( conform contr. vânz-cump/06.08.1999) și copie patrimoniu ROL 10315351 iar restul suprafeței solicitate fiind o suprafață de 162mp in jurul chioșcului conform schiței anexate.

       Terenul identificat sub și în jurul " CHIOȘCULUI  ȘTRAND" este situat pe str. Parcului, municipiul Gherla, jud. Cluj, este  proprietatea municipiului Gherla, domeniu public, și face parte din cadastralul 52714, parte a unei parcele mai mari în cadrul căreia se află și Ștrandul Municipal care în prezent este închiriat.

       Chioșcul este identificat în CF nr.52714 Gherla, date referitoare construcții, Crt..A1.4 Număr 52714-C4 construcții administrative și social culturale, Suprafața 34mp, Situație juridică - Fără acte, Observații/Referințe - S. construită la sol 34mp, construcție fără acte.

       Terenul solicitat în vederea închirierii descrie un pătrat cu latura de 14 m în jurul chioșcului, de la aliniamentul împrejmuirii ce mărginește parcela de teren în discuție în partea str. Parcului.   

        Pentru stabilirea chiriei anuale  asupra terenului s-a  ținut cont de valoare chiriei pentru terenul ștrand Municipal, de valoarea chiriei terenului aferent Baza sportivă strand, de concesiunea pentru terenul aferent contractelor cu Mustang Tour SRL.  

         În temeiul prevederilor art.136 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind propunerea privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 196mp, pătrat cu latura de 14m,situat în municipiul Gherla, str. Parcului f.n. sub și în jurul construcției (" CHIOȘC  ȘTRAND"), identificat în extrasul de carte funciară nr.52714 Gherla, cad. 52714, destinația teren curți construcții, durata închirierii 10 ani, prețul minim al închirierii este de 1 euro/mp/an.

PRIMAR

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 2524/28/20.02.2020

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

Privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 196 mp situat în

municipiul Gherla str. Parcului f.n. identificat în extrasul de carte funciară nr. 52714 Gherla, cad. 52714

 

CONSILIUL  LOCAL  al  MUNICIPIULUI GHERLA, întrunit în şedinţă ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 196 mp situat în municipiul Gherla str. Parcului f.n. identificat în extrasul de carte funciară nr. 52714 Gherla, cad. 52714 – proiect din inițiativa primarului;

Examinând Referatul cu nr. 2490 din 19.02.2020 al primarului municipiului Gherla;

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate al Consiliului local;

Luând în considerare prevederile  HG 969/2002, Anexa 4 Însușit de Consiliul Local Gherla prin Hotărârea nr.61 din 23.09.1999 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Gherla  nr.crt. 2, art.129 alin (1), (2) lit c, 139 alin (3) lit g, 196 (1) lit.a,  art.333 alin.(1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,      

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 196 mp (pătrat cu latura de 14 m), teren intravilan, aparținând domeniului public, situat în municipiul Gherla str. Parcului f.n.

Terenul face parte din CF nr. 52714 Gherla, nr. cadastral 52714 Gherla, pe acesta fiind amplasată o construcție – chioșc ștrand – proprietate privată – corp C4 din CF 52714 Gherla, și se prezintă sub forma unui pătrat cu latura de 14 m în jurul chioșcului.

Valoarea de inventar al terenului supus închirierii este de 9039,47lei.

Art.2. Terenul va fi utilizat pentru desfășurarea de activități comerciale.

Art.3.  Durata închirierii este de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire în măsura în care se respectă dispozițiile contractului de închiriere.

Art.4. Prețul minim al închirierii este de 1 euro/mp/an echivalentul în lei la cursul BNR din ziua precedentă plății;

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește autoritatea executivă.

                                                                 INIȚIATOR

                                                                   PRIMAR

                                                           

                                                                                                                                                    AVIZEAZĂ

                                                                                                                                 SECRETAR  GENERAL

                                                                                                        

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2164/13.02.2020

 

ANUNȚ

referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre

 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea externalizării Serviciului de Iluminat Public, Caietul de sarcini, Regulamentul, Indicatorii de performanță și modelul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla

            Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

Referat şi proiect de hotărâre

 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea externalizării Serviciului de Iluminat Public, Caietul de sarcini, Regulamentul, Indicatorii de performanță și modelul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 13.02.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                            ROTAR MIHAI

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

-------------------

ROMÂNIA                                                                                            

JUDEȚUL CLUJ                                                      

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA               

NR. 2102/12.02.2020

 

Referat

Privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea externalizării serviciului de iluminat public, Caietul de sarcini,Regulamentul,Indicatori de Performanță și

Modelul de Contract privind delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului

de Iluminat Public din Municipiul Gherla

 

          Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice, autoritățile administrației publice locale având competența exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviicilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau private a unităților administrative–teritoriale care compun sistemele de utilități publice, prioritar fiind interesul general al colectivități locale.

            Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public stabilește în cuprinsul art. 8 alin. (1) o competență exclusivă a autorităților administrației publice locale în privința înființării, organizării, coordonării, monitorizării și controlul funcționării serviciului de iluminat public de la nivelul unităților administrative-teritoriale. Totodată, în sarcina autorităților publice locale legea impune și atributul dezvoltării, modernizării, administrării și exploatării serviciului de iluminat public astfel încât parametrii reali ai acestui serviciu să fie în accord cu principiile enunțate în art. 9 și art. 10 din cuprinsul Ordinului nr. 86 din 20/03/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală.

            Potrivit prevederilor art.8, alin.(3), lit.i din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementari-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente.

Raportat la domeniul de competență al Consiliului Local al Municipiului Gherla, conform dispozițiilor art. 129, alin.(2), lit. “d” si alin. (7), lit. “n” din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul administrativ, ce conferă prerogative autorității deliberative privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni, asigurând, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilitate publică de alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie electrică, iluminat public și transport public local, după caz, coroborat cu prevederile art. 139 din același act normativ, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Gherla, proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea externalizării serviciului de iluminat public, Caietul de Sarcini, Regulamentul, Indicatorilor de Performanță și Contractul privind delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului Publicului de Iluminat din Municipiul Gherla.

 

INIȚIATOR,

PRIMAR

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 2150/21/13.02.2020

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla și localitățile componente Băița, Hășdate și Silivaș

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla și localitățile componente Băița, Hășdate și Silivaș, proiect din inițiativa primarului.

            Examinând referatul cu nr. 2102 din 12.02.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

În baza:

 • Legii nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public;
 • Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;
 • Ordinul nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de iluminat public;
 • Ordinul nr. 93/2007 pentru aprobarea Contractului cadru privind folosirea infrastructurii sistemelor de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin(2), lit”d”, alin(7), lit”n” și art. 139, alin(3), lit “e” din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

               

                Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din municipiul Gherla conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

            Art. 2 Se aprobă forma de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Gherla și localitățiile componente Băița, Hășdate și Silivaș, ca gestiune delegată;

Art. 3 Se aprobă Caietul de Sarcini privind delegarea serviciului de iluminat public în municipiul Gherla conform anexei, care face parte integrată din proiectul de hotărâre;

            Art. 4 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului de iluminat public în municipiul Gherla conform anexei, care face parte integrată din proiectul de hotărâre;

            Art. 5 Se aprobă Indicatorii de performanță pentru serviciul de iluminat puiblic din municipiul Gherla conform anexei, care face parte integrată din proiectul de hotărâre;

            Art. 6 Se aprobă Modelul de Contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Gherla conform anexei, care face parte integrată din proiectul de hotărâre;

Art. 7 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 92/26.10.2017 privind aprobarea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla;

Art. 8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

Nr. consilieri                     19                                                                            AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                

Nr. ,,Abțineri”                 

-----------------

studiul de oportunitate

Caiet de Sarcini-Gherla

Draft contract delegare

Anexa 7 -CS-Gherla  Indicatori de performanta

Anexa 8 - Regulament il. public Gherla


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 6017/24.04.2020

 

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre

privind aprobarea a proiectului ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității" și a cheltuielilor legate de proiect

           

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind aprobarea a proiectului ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității" și a cheltuielilor legate de proiect

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 24.04.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 24.04.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR.  5975/23.04.2020

                                                                                                                               

 

 

REFERAT

privind aprobarea proiectului ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității” și a cheltuielilor legate de proiect

 

 

Obiectul de investiții se referă la reabilitarea și restaurarea imobilului situat pe str.1 Decembrie 1918 nr.16 Casa Laszloffy, respectiv la realizarea unui sistem complex de supraveghere video a unor instituții publice, școli, intersecții, parcuri, prin achiziționarea a 40 de camere de supraveghere, din care 36 vor fi instalate pe stâlpii de iluminat public din zonele publice ale respectivelor obiective, 2 pe clădirea Liceului Tehnologic, una pe un stâlp din Parcul Central și una pe un stâlp care va fi prevăzut pe str.Codrului cu vedere spre calea ferată.

Proiectul a fost depus pentru obținerea unei finanțări nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13,,Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii,  Prioritatea de Investiții 9b  Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Apel POR/381/13/1 Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

Având în vedere prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin care Consiliul Local exercită atribuții privind dezvoltarea economico- socială a municipiului și punând în practică rolul autorităților locale de sprijinire a dezvoltării regionale prin aplicarea inițiativelor de dezvoltare locală și tinând cont de cerințele formultate de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar, în solicitarea de clarificare nr. 5890/23.04.2020, în vederea pregătirii proiectului pentu contractare,

Supun aprobării dvs.  proiectul de hotărâre privind  aprobarea proiectului ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și re” și a cheltuielilor legate de proiect.

 

Inițiator,

Primar,

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 6013/51/24.04.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea a proiectului ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității” și a cheltuielilor legate de proiect

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea a proiectului ,, Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității” și a cheltuielilor legate de proiect, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 5975 din data de 23.04.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2 lit.b), alin.4, lit.d), alin.7, lit.g), lit.j) și art.139, alin 3, lit.e) privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

 

ART 1. Se aprobă proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiții 9b  Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectiv specific 13.1 Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, Apel POR/2018/13/13.1/1/7 Regiuni.

 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,, Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”, în cuantum de 10.864.606,93 lei (inclusiv TVA).

 

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect, în cuantum de 112.426,60 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 215.043,59 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului ,, Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”.

 

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Gherla.

 

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

 

ART 6. Se împuternicește Neselean Ioan, primarul Municipiului Gherla, să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Gherla.

 

ART 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al municipiului Gherla, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Gherla, Insituției Prefectului Județului Cluj, precum și la Direcția economică, Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul Primăriei Municipiului Gherla și postată pe pagina de internet www.gherla.ro.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

Nr. consilieri                     19                                                                AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                   SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                            

Nr. ,,Abțineri”                 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 6019/24.04.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre

privind aprobarea modificării Anexei nr.3 și Anexei nr.4 la HCL nr. 28/06.03.2020  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității"

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind aprobarea modificării Anexei nr.3 și Anexei nr.4 la HCL nr. 28/06.03.2020  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității"

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 24.04.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 24.04.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

                  PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR.  5979/23.04.2020

                                                                                                                               

 

 

REFERAT

privind aprobarea modificării Anexei nr.3 și Anexei nr.4 la HCL nr. 28/06.03.2020  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”

 

 

Prin HCL nr. 28/06.03.2020 s-a aprobat documentația tehnică și indicatorii tehnico- economici pentru proiectul ,, Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”, având un număr de 4 anexe care cuprind descrierea investiției, precum și indicatorii tehnico-economici.

În urma finalizării etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererii de finanțare cod SMIS 123489 s-a transmis scrisoarea de finalizare etapa CAE prin care se recomandă trecerea camerelor de supraveghere nr. 1, 2 și 31 – camere amplasate pe Liceul Tehnologic și str. Călărași- în categoria cheltuielilor neeligibile.

Ca urmare a solicitării de clarificare transmisă cu nr. 4832/31.03.2020, s-a modificat Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție ,,Sistem de supraveghere video în Municipiul Gherla, jud.Cluj” prin trecerea cheltuielilor mai sus menționate la categoria de cheltuieli neeligibile.

În urma celor solicitate, se impune modificarea Anexei nr.3 care cuprinde enumerarea camerelor de supraveghere cu mențiunea ELIGIBIL/NEELIGIBIL, respectiv modificarea Anexei nr.4 care cuprinde valoarea obiectivului de investiție ,,Sistem de supraveghere videoîn Municipiul Gherla, jud. Cluj” împărțit în cheltuieli eligibile și neeligibile.

Menționăm că proiectul se află în faza de Precontractare, iar nerespectarea solicitărilor de clarificări transmise, precum și a termenului de răspuns de 10 zile calendaristice, poate duce la respingerea proiectului de la obținerea unei finanțări nerambursabile.

Față de acestea se propune aprobarea proiectului de hotărâre referitor la  modificării Anexei nr.3 și Anexei nr.4 la HCL nr. 28/06.03.2020  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”

 

Inițiator,

Primar,

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 6015/53/24.04.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea modificării Anexei nr.3 și Anexei nr.4 la HCL nr. 28/06.03.2020  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificării Anexei nr.3 și Anexei nr.4 la HCL nr. 28/06.03.2020  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității” , proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 5979 din data de 23.04.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2 lit.b), alin.4, lit.d), alin.7, lit.g), lit.j) și art.139, alin 3, lit.e) privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

 

ART 1. (1) Se aprobă modificarea

 Anexei nr.3 și Anexei nr.4 la HCL nr. 28/06.03.2020  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”.

             (2) Anexele 3 și 4 modificate sunt cuprinse ca și anexe la prezenta hotărâre.

(3) La data adoptării prezentei hotărâri, își încetează valabilitatea anexa nr.3 și anexa nr.4 la HCL nr.28/06.03.2020 în forma avută la data adoptării HCL nr.28/06.03.2020.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 28/06.03.2020, rămân neschimbate.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția economică.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                   SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                      

Nr. ,,Abțineri”                 

 

Vizualizeaza ANEXA 3 LA HCL 28 modificata

Vizualizeaza ANEXA 4 LA HCL 28 modificata


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 5998/24.04.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre

 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic” din  MUNICIPIUL GHERLA, str. Parcului nr 35 A judeţul  CLUJ”

 

           Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic” din  MUNICIPIUL GHERLA, str. Parcului nr 35 A judeţul  CLUJ”

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 24.04.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 24.04.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 5990/24.04.2020                     

 

REFERAT

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip -  “Bazin de înot didactic din municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A, județul Cluj

 

Având în vedere solicitarea Companiei Naționale de Investiții de a elabora documentația necesară promovării obiectivului  de investiții Proiect tip -  “Bazin de înot didactic” din municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A, județul Cluj, în etapa a doua,

Propun:

Predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe baza unui protocol, a terenului în suprafață de 6675 mp, identificat potrivit Cărții Funciare nr. 50834, din Municipiul Gherla, pe strada Parcului nr. 35A, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către “C.N.I.” S.A a obiectivului de investiții Proiect tip -  “Bazin de înot didactic” din municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A, județul Cluj.

Asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Gherla, jud. Cluj a cheltuielilor  pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.).

Asigurarea, în condițiile legii, a suprafețelor de teren necesare pentru depozitare și organizarea șantierului.

După predarea amplasamentului și al obiectivului realizat să se mențină destinația acestuia și să fie întreținut pe o perioadă de minim 15 ani.

 

Inițiator:

Primar

 

ROMANIA

  JUDEŢUL  CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI GHERLA

NR. 5996/50/24.04.2020

 

        

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR ............./ 2020

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic” din  MUNICIPIUL GHERLA, str. Parcului nr 35 A judeţul  CLUJ”

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, luând în dezbatere Proiectul de Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic” din  MUNICIPIUL GHERLA,str. Parcului nr 35 A judeţul  CLUJ”, proiect inițiat de Primarul Municipiului Gherla, Ioan Neselean,

 

Avand in vedere:

 • Expunerea de motive nr. 5990/24.04.2020 a Primarului Municipiului Gherla, Neselean Ioan;
 • Raportul de specialitate;
 • Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Gherla,

 

În conformitate cu prevederile:

 • Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A,

 

În temeiul art. 129 , alin 6, lit a) și alin 7, lit k); art. 139, alin 3  din  OUG nr.  57/2019 Codul administrativ,

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a terenului  situat în Municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A,  judeţul  Cluj,  aflat în proprietatea  Municipiului Gherla, în suprafaţă de 6675 mp,   identificat potrivit Cărții funciare nr. 50834 Gherla, nr. cadastral  50834, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic”, din Municipiul Gherla, str. Parcului nr 35 A, judeţul  Cluj.”

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Gherla, județul Cluj a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);

Art.4. Consiliul Local al Municipiului Gherla se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului;

Art.5. Consiliul Local al Municipiului Gherla se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 ani.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, domnul Neselean Ioan, în vederea semnării protocolului de predare – primire ce decurge din această Hotărâre.

Art.7. Prezenta Hotărâre se comunică și se aduce la cunoștință publică, prin grija Secretarului General:

 • Primarului Municipiului Gherla;
 • Direcțiilor publice din cadrul Primăriei Municipiului Gherla;
 • Instituției Prefectului;
 • Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” SA.

 

INIȚIATOR,

PRIMAR

 

                                                                                                                        AVIZEAZĂ,

                                                                                                           Secretar General UAT,

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 6040/24.04.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre

privind aprobarea reglementării parcelelor de teren din strada Pescarilor cuprinse în CF 52633 și CF 54822, Gherla

           

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind aprobarea reglementării parcelelor de teren din strada Pescarilor cuprinse în CF 52633 și CF 54822, Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 24.04.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 24.04.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

 

 

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                     

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 6038 DIN 24.04.2020

 

REFERAT

privind aprobarea reglementarii parcelelor de teren din str. Pescarilor

cuprinse in CF 52633 si CF 54822, Gherla     

 

            In urma aprobarii referatului de necesitate 13017 din data de 17.10.2019 precum si a comenzi aprobate cu numerele 13573 din data de 29.10.2019 a fost demarata o lucrare de catre SC TOPO SURVEI SRL ce priveste reglementarea in teren si prima inscriere in cartea funciara a parcelelor de teren din strada Prescarilor cuprinse in CF 52633 si CF 52218, Gherla.

            Urgenta acestui demers rezulta din dorinta Municipiului Gherla de a depune un proiect eligibil de finantare europeana prin Grupul de Actiune Locala „Plaiuri Somesene” ce va deschide o linie de finantare europeana prin interventia Programului Operational Regional cu tema „Construire de locuinte sociale” pentru care sunt disponibili 1.800.000 EUR. Acest proiect este in concordanta cu directivele si liniile de finantare europene ce urmaresc reducerea numarului de spatii locative inproprii.

            In urma masuratorilor efectuate la fata locului si dupa consultarea situatiei topografice existente se constata urmatoarea situatie:

 • Parcela inscrisa in CF 52633 Gherla cu Top 1135/2/1/10/1 in suprafata de 2700 mp este traversata de str. Pescarilor cu numarul CF 54822 Gherla, situatie care genereaza impartirea parcelei mai sus mentionate in doua loturi, un lot in suprafata de 2660 mp si un lot in suprafata de 40 mp.
 • Suprafata din acte de 40 mp rezulta in urma dezmembrarii fortate conditionate de str. Pescarilor cu CF 54822 Gherla care in teren este mai mare avand o suprafata de 1673 mp, constatare concluzionata in urma ridicarii topografice.
 • Str. Pescarilor cu CF 54822 Gherla nu face parte din parcela inscrisa in CF 52633 Gherla, Top 1135/2/1/10/1.

Din cele prezentate anterior si documentate in anexe se poate concluziona ca parcela de teren inscrisa in CF 52633 Gherla, Top 1135/2/1/10/1 cuprinde 2 loturi descrise astfel:

 1. Parcela 1 cu suprafata in acte de 2660 mp si suprafata masurata de 2660 mp categoria de folosinta Curti constructii, Top 1135/2/1/10/1/1;
 2. Parcela 2 cu suprafata din acte de 40 mp si suprafata masurata de 1673 mp categoria de folosinta Curti constructii, Top 1135/2/1/10/1/2.

Va rog sa analizati situatia prezentata si sa aprobati clarificarile parcelare propuse prin materialul inaintat astfel incat sa poata fi inaintate actele necesare inscrierii in Cartea Funciara a parcelelor de teren propuse de Municipiul Gherla pentru constructia unor locuinte sociale cu fonduri europene in vederea reducerii numarului de spatii locative improprii.

 

                                                                            INITIATOR:

                                                                         Municipiul Gherla

                                                                                    prin

                                                                                PRIMAR

                                                                       

 

 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 6039/55/24.04.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea reglementarii parcelelor de teren din str. Pescarilor

cuprinse in CF 52633 si CF 54822, Gherla

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiativa Primarului Municipiuli Gherla privind aprobarea reglementarii parcelelor de teren din str. Pescarilor cuprinse in CF 52633 si CF 54822, Gherla;

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 106; Art. 129 alineatul 2 litera c) si alineatul 6 litera c), Art. 196 alineatul 1 litera a) din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aproba parcelarea fortara a terenului inscris in CF 52633 Gherla, Top 1135/2/1/10/1, cu supafata de 2700 mp, categoria de folosinta curti constructii, proprietatea Municipiului Gherla, in doua parcele astfel:

 • Parcela 1 in suprafata in acte de 2660 mp si suprafata masurata de 2660 mp categoria de folosinta curti constructii, Top 1135/2/1/10/1/1;
 • Parcela 2 in suprafata in acte de 40 mp si suprafata masurata de 1673 mp categoria de folosinta curti constructii, Top 1135/2/1/10/1/2.

Art.  2  Parcelarea fortata a terenului se datoreaza faptului ca terenul inscris in CF 52633, Top 1135/2/1/10/1 este traversat pe toata suprafata lui de str. Pescarilor cuprinsa in CF 54822 si care nu face parte din parcela inscrisa in CF 52633.

Art.  3 Municipiul Gherla este de acord cu inscrierea terenurilor prezentate anterior in Cartea Funciara cu suprafetele masurate, categoria de folosinta curti constructii si trecerea acestora in domeniul privat al Municipiului Gherla.

Art.  4 Parcela de teren situata in str. Pescarilor, identificata cu CF 52633, Top 1135/2/1/10/1, in suprafata de 2700 mp se gaseste inregistrata la Primaria Municipiului Gherla in Lista de inventar a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Gherla la pozitia 9, avand o valoare contabila de 79.748 lei.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva, BCPI Gherla si SC Topo Survei SRL.

 

      INITIATOR                                                                     AVIZEAZA

                   PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 5853/22.04.2020

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.03.2020

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.03.2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.04.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.04.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

 

 

 

Nr.5837/22.04.2020

 

 

REFERAT

 

Privind abrobarea contului de executie la 31.03.2020 a bugetului local

 

Conform art 49 alin  (12)din din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale „În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

    a) să nu înregistreze plăţi restante;

    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.”

Ca urmare propun :

 • aprobarea contului de executie a bugetului local, al bugetului activitatilor autofinantate, la 31.03.2020 conform anexei atasate.

 

     PRIMAR

 

 

 ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 5852/49/22.04.2020

 

                     PROIECT

                          HOTARAREA NR .       /  .04.2020

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al

Municipiului Gherla la 31.03.2020

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 31.03.2020 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa primarului Municipiului Gherla;

Avand in vedere referatul nr. 5837/22.04.2020 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.03.2020 si vazand Raportul de specialitate nr. 5838/22.04.2020  al Directiei economice;

      Tinand cont de prevederile  art.49 alin. (12) din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) litera b) si alin. (4) litera a)  si art. 139 alin. 3, litera a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

                                                    

                          HOTARASTE:

 

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 31.03.2020 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 15,882,346.96lei, iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de  6,694,673.71lei,  conform anexei la prezenta hotarare.

Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al activităţilor autofinanţate la 31.03.2020,  inregistrând la partea de venituri încasări in  suma de 4 955 737.01 lei, iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de       4 534 488.56  lei conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3 : Se aproba situaţiile financiare a Municipiului Gherla la 31.03.2020 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si al bugetului activităţilor autofinanţate, la 31.03.2020;

Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

                                   

                                       PRIMAR

                                                                          

                                                                                                                          AVIZEAZA

                                                                                                                  SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                          

 

 

Vizualizeaza ANEXA CONT DE EXECUȚIE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 5159/06.04.2020

 

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 06.04.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 06.04.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință extraordinară convocată „de îndată”.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER PRINCIPAL      D.C.M.

---------------------------

MUNICIPIUL GHERLA

Nr 5130/06.04.2020

 

 

REFERAT

 

Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2020

 

            In contextul actual avand in vedere pandemia de Coronavirus declarata la nivel mondial si decretul de instituire a starii de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei, autoritatilor locale le revin o serie de sarcini legate de evitarea raspandirii virusului.

            Astfel prin ordonantele militare au fost impuse unele masuri privind igienizarea scarilor de bloc, montarea de aparate cu dezinfectanti, asigurarea persoanelor vulnerabile cu alimente si cele necesare traiului, asigurarea de spatii de cazare pentru persoanele  fara locuinta etc.

            In cadrul comitetului local pentru situatii de urgenta de la nivelul municipiului Gherla s-a propus achizitionarea si distribuirea catre fiecare gospodarie din municipiu a unui pachet cu materiale de stricta necesitate pentru prevenirea raspandirii virusului respectiv masti, manusi, alcool sanitar, igienizant.

            Toate aceste masuri presupun o serie de cheltuieli care nu au fost prevazute in bugetul local al municipiului Gherla pe anul 2020. Pentru acoperirea acestor cheltuieli este necesara rectificarea bugetului local si cuprinderea in acesta a acestor categorii de cheltuiala. Astfel s-au diminuat sumele de la cap. 67.03.30 Alte actiuni culturale cu 245 mii lei, de la Casa de cultura 55 mii lei si 10 mii lei de la fondul de rezerva si s-au adaugat aceste sume respectiv 310 mii lei la capitolul 61.05.00 Protectie civila.

Propun spre aprobare rectificarea bugetului local al municipiului Gherla pe anul 2020 cu modificarile de mai sus conform anexei prezentate.

 

PRIMAR

-----------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 5164/48/06.04.2020

 

 

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară convocată „de îndată” de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului municipiului Gherla N. I.;

Avand in vedere referatul nr. 5130/06.04.2020 privind rectificarea bugetului local si vazand Raportul de specialitate nr. 5131/06.04.2020 al Directiei economice;

Ţinând cont de prevederile art. 49 alin. 4 si 7 a Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, art. IX al 2 din OUG nr.29/18.03.2020;

          In temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a) și art. 196, alin. 1, lit. (a) din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local:

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

                Art.1:   Se aprobă rectificarea bugetului local  al Municipiului Gherla pe anul 2020 la partea de cheltuieli prin virari de credite intre capitole bugetare conform anexei la prezenta Hotarare.

               Art.2 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

PRIMAR

 

 

                                                                            

                                                                                                             AVIZEAZĂ

                                                                                                    SECRETAR GENERAL

 

ANEXA PROIECT RECTIFICARE BUGET


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 4623 din 24.03.2020      

                                                                                                                                 

 

REFERAT

privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 63/02.08.2018  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru Proiectul ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj”

 

Prin HCL nr. 63/02.08.2018 s-a aprobat documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru Proiectul ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud.Cluj”, hotărâre care conține Anexa nr.1 care conține principalii indicatori tehnico- economici ai proiectului, precum și o descriere sumară a proiectului menționat.

În urma solicitării de clarificare nr.5 din partea Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, înregistrată sub nr. 4480 din data de 20.03.2020, se solicită modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 63/02.08.2018 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici faza SF la punctul b) ,,Indicatorii minimali, respectiv indicatori de performanta” și punctul c) ,,Indicatori financiari, socio-economici” care nu corespund cu indicatorii din documentația tehnico-economică și din cererea de finanțare.

Menționăm că proiectul se află în faza de PRECONTRACTARE, iar nerespectarea solicitărilor de clarificări transmise, precum și a termenului de răspuns de 5 zile, poate duce la respingerea proiectului de la obținerea unei finanțări nerambursabile.

Față de acestea se propune aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 63/02.08.2018  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru Proiectul ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj”.

 

 

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                                     Primar,

                                                                                                                 Neselean Ioan

-------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

Nr. . 4635/25.03.2020

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 63/02.08.2018  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru Proiectul ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj”

Prin referatul nr. 4623 din 24.03.2020, primarul a propus un proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 63/02.08.2018  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru Proiectul ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj”.

 Proiectul mai sus menționat se află în faza de PRECONTRACTARE în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile din fonduri europene.

În urma solicitării de clarificare nr.5 din partea Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, înregistrată sub nr. 4480 din data de 20.03.2020, se solicită modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 63/02.08.2018 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici faza SF la punctul b) ,,Indicatorii minimali, respectiv indicatori de performanta” și punctul c) ,,Indicatori financiari, socio-economici” care nu corespund cu indicatorii din documentația tehnico-economică și din cererea de finanțare.

Față de acestea propun spre dezbatere în vederea aprobării proiectului de hotărâre cu privire la modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 63/02.08.2018  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru Proiectul ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj”.

                                                                                                                   Întocmit,

Ing. Vasile Morar

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 63/02.08.2018  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru Proiectul ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj”           

   

                         Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind  modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 63/02.08.2018  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru Proiectul ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj”, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 4623 din 24.03.2020  al Primarului Municipiului Gherla,

           Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, lit.b, alin.4 lit.d și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1 (1) Se aprobă modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 63/02.08.2018  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru Proiectul ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj”. 

(2) La data adoptării prezentei hotărâri, își încetează valabilitatea anexa nr.1 la HCL nr.63/02.03.2018 în forma avută la data adoptării HCL nr.63/02.08.2018

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 63/02.08.2018, rămân neschimbate.

          Art. 3    Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția economică.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                            AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                        Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

 

Anexa nr.1  Iluminat public


ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR 4593 DIN 24.03.2020

 

REFERAT

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la  COMPANIA DE APĂ SOMES SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 01.04.2020

 

Prin adresa cu nr.3091/28.02.2020 COMPANIA DE APĂ SOMES a comunică  Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 01.04.2020 , in vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.

Analizând ordinele de zi comunicate apreciem că se impune mandatarea domnului consilier R.  M.  în vederea votării pentru la toate punctele de pe ordinea de zi  mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la COMPANIA DE APĂ SOMES SA  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 01.04.2020

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

NESELEAN IOAN

-----------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR_______DIN_____________

 

REFERAT

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor a TETAROM  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 07.04.2020

 

Prin adresa cu nr.3698/09.03.2020 Tetarom SA comunică  Municipiului Gherla convocatorul ședințelor ordinare si extraordinare din data de 07.04.2020 , in vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.

Analizând ordinele de zi comunicate apreciem că se impune mandatarea domnului consilier M.  L.  P. în vederea votării pentru la toate punctele de pe ordinea de zi  mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor a TETAROM  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 07.04.2020

 

INIȚIATOR

PRIMAR

NESELEAN IOAN

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR.4594/24.03.2020

    

 

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la  COMPANIA DE APĂ SOMES SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 01.04.2020

 

 

 

Având în vedere proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor al Compania de Apă Someș SA  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 01.04.2020 precum si referatul de aprobare al acestuia.

Analizând temeiurile de fapt si de drept invocate, apreciem ca acesta este temeinic si legal, sens in care propunem adoptarea acestuia

 

Secretar General UAT

MIHAI ROTAR

----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR.4582/24.03.2020

    

 

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor a TETAROM  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 07.04.2020

 

Având în vedere proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor a TETAROM  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 07.04.2020 precum si referatul de aprobare al acestuia.

Analizând temeiurile de fapt si de drept invocate, apreciem ca acesta este temeinic si legal, sens in care propunem adoptarea acestuia

 

Secretar General UAT

MIHAI ROTAR

---------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL GHERLA

 

PROIECT DE HOTARÂRE

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la COMPANIA DE APĂ SOMES SA  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 01.04.2020

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor a  COMPANIA DE APĂ SOMES SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 01.04.2020.

            Examinând referatul de specialitate întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizul comisiei juridice  a Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 212 alin.1 , art. 215 alin.3 art. 217 alin. 1,3,4 și art. 220 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale , republicată , cu modificările și completările ulterioare

In temeiul dispozițiilor art. 129 alin.3 litera d),  art. 131 art. 133 și 196  din Ordonanța de Urgenta 57/2019 privind Codului Administrativ

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se mandatează domnul R.  M.  , consilier local , pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Ordinare   la COMPANIA DE APĂ SOMES SA    din data de 07.04.2020 , sensul de a vota pentru punctele înscrise pe ordinea de zi .

Art. 2  COMPANIA DE APĂ SOMES SA    va comunica hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară acționarilor societății  COMPANIA DE APĂ SOMES SA  , Consiliului local al Municipiului Gherla.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. R.  M.  și COMPANIA DE APĂ SOMES SA.

 

          PRIMAR                                                                          AVIZEAZĂ

                 NESELEAN IOAN                                                        SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                         

               ROTAR MIHAI

-----------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL GHERLA

 

PROIECT DE HOTARÂRE

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor a TETAROM  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 07.04.2020

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor a TETAROM  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 07.04.2020 ;

            Examinând referatul de specialitate întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizul comisiei juridice  a Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 212 alin.1 , art. 215 alin.3 art. 217 alin. 1,3,4 și art. 220 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale , republicată , cu modificările și completările ulterioare

In temeiul dispozițiilor art. 129 alin.3 litera d),  art. 131 art. 133 și 196  din Ordonanța de Urgenta 57/2019 privind Codului Administrativ

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se mandatează domnul M.  L.  .P , consilier local , pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare   a Acționarilor Societății Tetarom SA  din data de 07.04.2020 , sensul de a vota pentru punctele înscrise pe ordinea de zi .

Art. 2 SC Tetarom SA va comunica hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor societății Tetarom SA  Consiliului local al Municipiului Gherla.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. M.  L.  P. și SC Tetarom SA.

          PRIMAR                                                                          AVIZEAZĂ

                 NESELEAN IOAN                                                        SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                               ROTAR MIHAI


ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR_______DIN_____________

 

 

REFERAT

privind aprobarea atribuirii in folosinta gartuita a unui spatiu,

in suprafata de 39 mp, situate in Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3     

 

            Avand in vedere solicitarea nr. 16257/16.12.2019 privind transmiterea in folosinta gratuita a unui spatiu din Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3, in suprafata de 39 mp, pentru activitati de utilitate publica, inaintata de Fundatia Crestina de Caritate Sfantul Nicolae din Municipiul Gherla, intocmim prezentul referat justificativ. In solicitare se arata ca in acest moment, Fundatia Crestina de Caritate Sfantul Nicolae, desi detine un spatiu nou construit, acesta nu poate fi inscris in Cartea Funciara din cauza unor reglementari juridice ale terenului pe care a fost construit, fapt care impiedica depunerea de proiecte sociale, neavand dovada spatiului necesar pentru desfasurarea de activitati sociale.

            Spatiul mentionat anterior a fost transmis succesiv prin HCL 19/26.03.2015 si HCL 36/30.03.2016 in folosinta gratuita Fundatiei Crestine de Caritate Sfantul Nicolae pentru activitati de utilitate publica, mai exact pentru desfasurarea de proiecte caritative si activitati sociale in folosul comunitatii gherlene.

            Spatiul solicitat se afla in corpul de cladire din Pta Libertatii, nr. 3, la etajul 1 in zona fostelor birouri Meseriasul, in zona casei scarii, cu geamuri spre curtea interioara, fiind in ][\domeniul privat al Municipiului Gherla, cu numarul de inventar 11313 si valoare de inventar a intregului imobil de 787464 lei.

            Potivit OUG 57/2019 la alineatul 2 se precizeaza: “Bunurile proprietate privata a unitatilor administrativ-teritoriale pot fi date in folosinta gratuita, pe termen limitat, dupa caz, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitati de binefacere sau de utilitate publica, ori serviciilor publice.”

            A fost depus anexat un raport de activitate al Fundatiei Crestine de Caritate Sfantul Nicolae pentru perioada 2018-2019 din care rezulta desfasurarea mai multor actiuni de binefacere, sociale si educationale, adresate persoanelor cu nevoi speciale, persoanelor fara posibilitati materiale si copiilor din Municipiul Gherla, astfel fiind indeplinite conditiile regasite in OUG 57/2019 la art. 362 alineatul 2. Totodata anexaz in copie certificatul Judecatoriei Gherla din care rezulta ca Fundatia Crestina de Caritate Sf. Nicolae este inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor la pozitia nr. 2 din 24.07.2002 precum si Certificatul de inregistrare fiscala cu CIF 14778631.

            Analizand cele aratate anterior va propunem spre aprobare transmiterea in folosinta gratuita a spatiului solicitat pe o perioada de 4 ani incepand cu data de 01.04.2020 avand la baza Ordonanta de Urgenta 57/2019 Codul Administrativ art. 108 litera d), art 129 alineatul 6 litera b), art. 362; istoricul activitatilor de utilitate publica ale Fundatiei Crestine de Caritate Sfantul Nicolae din Municipiul Gherla precum si HCL 19/2015 si HCL 36/2016 prin care bunul a fost atribuit in folosinta gratuita pana in luna martie a anului 2020.

 

 

                                                                             INITIATOR:

                                                                         Municipiul Gherla

                                                                                    prin

                                                                                  Primar

                                                                             Neselean Ioan

---------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind darea in folosință gratuită a unui spațiu,

in suprafață de 39 mp, situate in Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiatiava Primarului Municipiuli Gherla privind aprobarea atribuirii in folosita gratuita a unui spațiu in suprafata de 39 mp situate in Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3;

            Examinând referatul de specialitate întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108 litera d), Art. 129 alineatul 6 litera b), Art. 139 alineatul 1 si 2 si Art. 362 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.  1  Se aproba darea in folosinta gratuita Fundatiei Crestine de Caritate Sfantul Nicolae din Municipiul Gherla a unui spatiu in suprafata de 39 mp, situat in Municipiul Gherla, Pta Libertatii,  nr. 3, etajul 1, jud. Cluj avand numarul de inventar 11313 din domeniul privat al Municipiului Gherla si valoare de inventar a intregului imobil de 787464 lei, avand destinatia de spatiu necesar desfasurarii activitatilor de binefacere.

Art. 2 Durata pentru care se acorda folosinta gratuita este de 4 ani, care incep sa curga de la data adoptarii prezentei hotarari. Predarea-primirea imobilului atribuit in folosinta gratuita se va realiza in termen de 5 zile lucratoare de la data adoptarii prezentei hotarari.

Art. 3 Fundatia Crestina de Caritate Sfantul Nicolae din Municipiul Gherla are urmatoarele obligatii:

a)-sa foloseasca bunul potrivit destinatiei in vederea careia i-a fost acordata folosinta gratuita;

b)-sa prezinte anual autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale rapoarte privind activitatea de utilitate publica desfasurata, gradul de implementare la nivelul colectivitatii, precum si prognoze si stategii pentru perioada urmatoare;

c)-sa permita accesul autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;

d)-sa nu modifice, bunul în parte ori in integralitatea lui;

e)-la incetarea folosintei gratuite, sa restituie bunul in starea in care l-a primit, in afara de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, si liber de orice sarcini;

f)-folosinta dobandita in baza hotararii de consiliu local nu poate fi transmisa, nici oneros si nici cu titlu gratuit, unei alte persoane

g-de a informa autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale cu privire la orice tulburare adusa dreptului de proprietate privata, precum si la existenta unor cauze sau iminenta producerii unor evenimente de natura sa conduca la imposibilitatea exploatarii bunului

    Art. 4 In situatia incalcarii obligatiilor prevazute la art. 3  lit. a) –e) din prezenta hotarare se angajeaza raspunderea contraventionala, putandu-se aplica o amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei.

    In situatia incalcarii obligatiilor prevazute la art. 3 lit. f)-g)din prezenta hotarare se angajeaza raspunderea contraventionala, putandu-se aplica o amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

 

 

   Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite de structurile cu atribuţii de control

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si Fundatia Crestina de Caritate Sfantul Nicolae.

 

         

      INITIATOR                                                                     AVIZEAZA

         PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

    Neselean Ioan                                                                      Rotar Mihai

 

 

Nr. Consilieri 19

Prezenti

Nr. voturi Pentru

Nr. abtineri

Nr. voturi impotriva


ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                     

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR 947 DIN 22.01.2020

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui chiosc,

in suprafata de 16 mp, situate in Municipiul Gherla, str. Parcului FN     

 

            In temeiul HCL 55/24.06.2019 chioscul in suprafata de 16 mp situat in Municipiul Gherla, str. Parcului FN, jud. Cluj colt cu str. Gelu a fost preluat in urma donatiei, in domeniul privat al Municipiului Gherla, urmand ca ulterior acesta sa fie utilizat in interes propriu sau inchiriat prin licitatie conform legislatiei specifice. Astfel, executivul doreste inchirierea acestui chiosc si astfel a fost intocmita documentatia de atribuire asa cum se prevede in Codul Administrativ.

            Spatiul poate fi utilizat pentru activitati comerciale sau de servicii care sunt compatibile cu pozitionarea acestuia si legislatia in vigoare, spatiul detine la data licitatiei racordare la energie electrica si apa.

Avand in vedere cele aratate anterior, propunem inchirierea spatiului in suprafata de 16 mp situat in Municipiul Gherla, str. Parcului FN, prin licitatie publica, plecand de la pretul minim al inchirierii de 3 EURO/mp/luna.

Determinarea pretului minim al inchirierii precizat in prezentul referat este rezultatul unei prospectari a chiriilor percepute pe piata, tinand cont de zona si caracteristicile chioscului.

Potrivit dispozitiilor legale, art 333 alineatul 1 si 2 din OUG 57/2019 competenta consiliului local consta in aprobarea prin HCL a destinatiei bunurilor proprietate publica si privata a UAT.

            Ulterior adoptarii HCL, Primarul Municipiului Gherla urmeaza a constitui o comisie de licitatie care va intocmi documentatia aferenta imobilului conform OUG 57/2019 si va derula in continuare procedura de inchiriere a imobilului.

In consecinta propunem aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, in suprafata de 16 mp, din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A, jud. Cluj.

 

                                                                            INITIATOR:

                                                                         Municipiul Gherla

                                                                                    prin

                                                                                PRIMAR

                                                                            Neselean Ioan

--------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu,

in suprafata de 16 mp, situate in Municipiul Gherla, str. Parcului FN    

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiativa Primarului Municipiuli Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui chiosc in suprafata de 16 mp situate in Municipiul Gherla, str. Parcului FN;

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.  1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica a unui chiosc in suprafata de 16 mp, situat in Municipiul Gherla, str. Parcului FN, jud. Cluj, avand numarul de inventar 1689 in domeniul privat al Municipiului Gherla si valoarea de inventar de 25000 lei.

            Art. 2 Bunul care face obiectul inchirierii va avea destinatia de spatiu comercial in care se vor desfasura activitati comerciale si de prestari servicii.

Art. 3 Durata inchirierii este de un an de la data adoptarii prezentei hotarari. Pretul minim al inchirierii este de 3 EURO/mp/luna.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de evaluare.

 

 

      INITIATOR                                                  AVIZEAZA

         PRIMAR                                               SECRETAR GENERAL

  NESELEAN IOAN                                              Rotar Mihai

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr.3996 din 12.03.2020

 

REFERAT

privind acceptarea donației unei suprafețe de teren de 180 mp cu nr. cadastral 55374 situat în municipiul Gherla str. Oltului F.N. jud. Cluj

 

Prin cererea nr. 38/09.03.2020 înregistrat la noi sub nr. 3770 din 09.03.2020 ,,SC HIPERION SERVCOM SRL  cu sediul în municipiul Gherla str. Fizeșului nr.1, reprezentată prin dl M. L. în calitate de administrator și proprietar al imobilului situat în municipiul Gherla str. Oltului F.N., solicită analizarea drepturilor în vederea transferării dreptului de proprietate prin donație a suprafeței de teren de 180 mp identificată prin numărul cadastral 55374 UAT Gherla, desprinsă din parcela nouă cu nr. cadastral 54291, de la subsemnatula Municipiul Gherla în vederea realizării drumurilor conform PUZ aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr. 29 din 27.03.2007.

Având în vedere cele mai sus prezentate, propun aprobarea acceptării donației suprafeței de 180 mp cu nr. cadastral 55374 de către municipiul Gherla, de la SC HIPERION SERVCOM SRL din Gherla, în vederea amenajării drumurilor conform PUZ str. Apei aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr.29 din 27.03.2007.

                                                                                                               Întocmit,

                                                                                                                     Primar,

                                                                                                                 Neselean Ioan

-----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

Nr. 3997 din 12.03.2020

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind acceptarea donației unei suprafețe de teren de 180 mp. Cu nr. cadastral 55374, situat în municipiul Gherla, str.Oltului F.N., jud.Cluj

 

Prin referatul nr. 3996 din 12.03.2020, primarul a propus un proiect de hotărâre privind acceptarea donației unei suprafețe de 180 mp. Cu nr. cadastral 55374 situat în Municipiul Gherla, str. Oltului F.N. jud. Cluj.

În urma analizării s-a constatat că parcela cu nr. cadastral 55374 cu ramura de folosință arabil va avea destinația de drum ce va aparține domeniului public al municipiului Gherla și este în conformitate cu prevederile PUZ strada Apei, aprobat de Consiliul Local prin HCL nr.29 din 27.03.2007.

Față de acestea propunem analizarea proiectului de hotărâre propus în vederea luării unei hotărâri.

 

 

                                                                                                                   Întocmit,

Director executiv,

Kis Ludovic- Attila

---------------------

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind acceptarea donației unui teren de 180 mp cu nr. cadastral 55374 situat în municipiul Gherla, str. Oltului F.N., jud. Cluj

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acceptarea donației unui teren de 180 mp cu nr. cadastral 55374 situat în municipiul Gherla, str. Oltului F.N., jud. Cluj, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 3996 din 12.03.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin. 2, lit.c și art.139, alin.2, art. 291 alin.3 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

HOTĂRĂȘTE

               Art. 1  Municipiul Gherla acceptă donația suprafeței de teren de 180 mp cu nr. cadastral 55374 situat în municipiul Gherla, str. Oltului F.N., jud.Cluj.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, Neselean Ioan cu semnarea actului de donație la Notarul Public.

Art. 3Se aprobă plata tuturor cheltuielilor efectuate operațiunilor de tranfer al proprietății în sarcina Primăriei Municipiului Gherla.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                            AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                        Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr.4025 din 17.03.2020

REFERAT

privind modificarea HCL nr.72/27.09.2018 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

Prin HCL nr.84/28.11.2019s-a aprobat modificarea HCL nr.72/27.09.2018 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla.

Prin cererea nr. 4064 din 13.03.2020, d-nu V I.- M., arhitect în calitate de membru al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla din motive personale ne-a adus la cunoștință că renunță la această calitate.

Urmare acesteia, în vederea completării Comisiei propun ca membru pe d-nu arhitect S. Gh.L..

Față de acestea propun aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla.

 

                                                                                                                  Întocmit,

                                                                                                                    Primar,

                                                                                                               Neselean Ioan

 

---------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

Nr. 4026 din 17.03.2020

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea modificării HCL nr.72/27.09.2018 referitoare la modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

 

Prin referatul nr.4025din17.03.2020, primarul a propus un proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.72/27.09.2018 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla.

Datorită faptului căunul din membrii comisiei, adică domnul V. I. M.- arhitect, din motive personale a renunțat la calitatea de membru, se impune completarea cu o altă persoană și anume S. L.- arhitect.

Menționăm faptul că domnul S. L. este absolvent al Facultății de arhitectură și urbanism din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, specializarea arhitectură, promoția iunie 2011, cu domiciliul în Municipiul Gherla.

Față de acestea propun spre dezbatere în vederea aprobării proiectului de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr.72/27.09.2018 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla.

 

                                                                                                                   Întocmit,

Ing. Vasile Morar

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind modificarea HCL nr.72/27.09.2018 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a  Primăriei Municipiului Gherla

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.72/27.09.2018 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a  Primăriei Municipiului Gherla, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr.4025din17.03.2020al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiei de Urbanism a Consiliului Local,

În temeiul dispozițiilor art.2, alin 2 din Legea nr.50/1991 privind executarea lucrărilor de construcție, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 37, alin.1, alin.  11, 12 din Legea 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, lit.c, alin.6 lit.c, art.139, alin.3, lit.e și art.196 alin.1, lit.a, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art. 1(1) Se modifică HCL nr.72/27.09.2018 în sensul că se înlocuiește dl Vidrean IlieMircea – arhitect, membru al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla cu dl. S. Gh. L. – arhitect- membru.

(2) Componența Comisiei în ceea ce privește ceilalți membrii rămâne neschimbată.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Instituției Prefectului Județului Cluj, Primarului Municipiului Gherla și d-lui S Gh. L.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

 

Nr. consilieri                     19        AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                   Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 4062 din 13.03.2020                                                                                                                                             

                                                                                                                                    

REFERAT

privind aprobare adeschiderii unuiacces auto și pietonala imobilul situat în

Municipiul Gherla, str.Clujului,nr. 17 din drumul de exploatare existent

 

 

Prin cererea nr. 3929 din 11.03.2020, domnul B. F. O. reprezentant al SC AWP Impex SRL cu sediul in Municipiul Gherla ,în calitate de proprietar al imobilului situate în Municipiul Gherla str. Clujului,nr. 17 a solicitat crearea unui acces auto și pietonal din drumul de exploatare existent conform planurilor de situatie anexate.

Certificatul de urbanism edifice faptul ca solicitantul esteproprietar asupraimobilului din Municipiul Gherla str. Clujului,nr. 17, imobil situate in intravilan in UTR 19 – Gherla, zona unitatilor agricole A/2, in suprafata de 1786 mp, inscris in CF numarul 53834 UAT Gherla.

Prin crearea acestor accese se va construi un pod peste santul ce este limitrof imobilului de la adresa de mai sus precizata, astfel incat sa asigure accesul auto și pietonal.

Față de acestea propun analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la deschiderea unui acces auto și pietonal la imobilul situate în Municipiul Gherla, str.Clujului,nr. 17 unde urmeaza a fi construet imobil P+1E birouri si hala de productie, din drumul de exploatare existent, peste santul ce margineste proprietatea.

 

INIȚIATOR,

Primar,

Neselean Ioan

---------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

Nr. 4063 din 13.03.2020

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în

Municipiul Gherla, str. Clujului, nr. 17 din drumul de exploatare existent

 

            Prin referatul nr. 4062/13.03.2020, Primarul Municipiului Gherla a propus un proiect de hotarare privind deschiderea unui accces auto si pietonal la imobilul situat in Municipiul Gherla, str. Clujului, nr. 17, din drumul de exploatare existent.

            Potrivit extrasului CF numarul 53834 cu numarul cadastral 53834 Gherla proprietar asupra imobilului este SC AWP Impex SRL Gherla, iar potrivit Planului Urbanistic General al Municipiului Gherla acesta este situat in intravilan, in UTR 19, in zona unitatilor agricole A/2.

 Prin cererea nr. 3929 din 11.03.2020, domnul B. F. O. representant al SC AWP Impex SRL cu sediul  Municipiul Gherla, , în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Gherla str. Clujului, nr. 17 a solicitat crearea unui acces auto și pietonal din drumul de exploatare existent conform planurilor de situatie anexate, cladire P+1E(partial) birouri si hala de productie.

Primaria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism numarul 77/5993 din 23.05.2018 in care, pe langa avize s-a solicitat si o hotarare a Consiliului Local al Municipiului Gherla referitor la deschiderea unui acces auto si pietonal din drumul de exploatare existent conform cu documentatia anexata.

In urma verificarilor in teren s-a constatat ca exista posibilitatea deschideri accesului auto si pietonal solicitat.

Față de acestea propun analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la deschiderea unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Clujului, nr. 17 din drumul de exploatare existent.

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

--------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în

Municipiul Gherla, str. Clujului nr. 17 din drumul de exploatare existent

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Clujului nr. 17 din drumul de exploatare existent, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul nr. 4062/13.02.2020 Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, lit.c) și  art.139, alin.3, lit.g), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă crearea unui acces auto și pietonal din drumul drumul de exploatare  la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Clujului, nr. 17, proprietatea SC AWP Imoex SRL.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă și SC AWP Impex SRL cu sediul în Municipiul Gherla, aleea Staruintei, nr.14, ap.18.


 

R O M Â N I A                                                                                                         

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                    

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA                                    

Nr. 4336/18.03.2020

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la a Proiectului de hotărâre privind suplimentarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi al serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. a), alin. 3, lit. c) din Ordonanţa Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aprobarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al primarului şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, constituie un atribut exclusiv al consiliului local, la propunerea primarului.

Având în vedere adresa Liceului Teoretic “Kemeny Zsigmond” din Gherla cu nr. 162/20.02.2020 prin care solicita amenajarea unui cabinet stomatologic pentru elevii liceului, avand in vedere ca se afla la distanta foarte mare de Liceul Tehnologic unde sunt arondati elevii pentru a beneficia de asistenta medicala dentara;

Avand in vedere ca unitatea de invatamant dispune de spatiul disponibil si adecvat pentru infiintarea unui cabinet medical dentar pentru elevi;

Propunem suplimentarea Organigramei si a Statului de funcţii cu un post de medic dentist  in cadrul Compartimentului de asistenta medicala ale unitatilor de invatamant din cadrul  Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla.

Mentionam ca cheltuiala de personal si cheltuielile materiale cu medicamente si materiale sanitare sunt asigurate de Ministerul Sanatatii prin DSP Cluj, in baza conventiei anuale incheiate intre cele doua parti.

            Ţinând cont de cele expuse, se apreciază necesitatea şi legalitatea iniţierii unui proiect de hotărâre pentru modificarea functiilor publice şi a Statului de funcţii, al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi al serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla,prin urmare propunem adoptarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Gherla a Proiectului de hotarare supus dezbaterii, respectându-se procedura prevăzută de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

                                                                        Director executiv RUNOS

  Necula Ileana  

 

----------------

 

ROMÂNIA                                                                                                                             

JUDETUL CLUJ                                                                                                               

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 

Nr. 4333/18.03.2020

 

 

REFERAT

 

De aprobare a Proiectului de hotărâre privind suplimentarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi al serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor ce-i sunt conferite prin lege, autorităţile administraţiei publice locale - respectiv primarul dispune de un aparat de specialitate, care este dimensionat ca număr şi structură funcţională prin statul de funcţii şi organigramă, avându-se în vedere posibilităţile de acoperire financiară asigurate prin bugetul local anual.

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. a), alin. 3, lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aprobarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al primarului şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local constituie un atribut exclusiv al consiliului local, la propunerea primarului.

La nivelul UAT Municipiului Gherla, prin HCL nr.7/31.01.2019, modificata prin HCL nr.40/23.05.2019 si HCL nr. 74/31.10.2019 adoptată de către Consiliul local al Municipiului Gherla, au fost aprobate în conformitate cu prevederile legale, organigrama, functiile publice și statul de funcţii ale personalului autorității administrației publice locale, cu modificările și completările care  s-au impus la momentul promovării inițiativei, acestea fiind ultimele acte administrative adoptate cu reglementări în domeniu.

Având în vedere adresa Liceului Teoretic “Kemeny Zsigmond” din Gherla cu nr. 162/20.02.2020 prin care solicita amenajarea unui cabinet stomatologic pentru elevii liceului, avand in vedere ca se afla la distanta foarte mare de Liceul Tehnologic unde sunt arondati elevii pentru a beneficia de asistenta medicala dentara;

Avand in vedere ca unitatea de invatamant dispune de spatiul disponibil si adecvat pentru infiintarea unui cabinet medical dentar pentru elevi;

Propunem suplimentarea Organigramei si a Statului de funcţii cu un post de medic dentist  in cadrul Compartimentului de asistenta medicala ale unitatilor de invatamant din cadrul  Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla.

Mentionam ca cheltuiala de personal si cheltuielile materiale cu medicamente si materiale sanitare sunt asigurate de Ministerul Sanatatii prin DSP Cluj, in baza conventiei anuale incheiate intre cele doua parti.

Faţă de cele de mai sus, ținând cont de atribuțiile și competențele autorităților administrației publice locale, se justifică necesitatea adoptării unei hotărâri în acest sens; propun analizarea proiectului de hotărâre iniţiat în cadrul Comisiilor de specialitate a consiliului local, în vederea prezentării lui în plenul şedinţei Consiliului local al Municipiului Gherla.

PRIMAR

NESELEAN IOAN

-----

 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL 

 

P R O I E C T    D E     H O T Ă R Â R E

privind suplimentarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi al serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

Consiliul local al Municipiului Gherla întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere adresa Liceului Teoretic “Kemeny Zsigmond” din Gherla cu nr. 162/20.02.2020 prin care solicita amenajarea unui cabinet stomatologic pentru elevii liceului, avand in vedere ca se afla la distanta foarte mare de Liceul Tehnologic unde sunt arondati elevii pentru a beneficia de asistenta medicala dentara;

            Luând în dezbatere Raportul de specialitate nr. 4336/18.03.2020  întocmit de către Directia RUNOS si Referatul de aprobare nr.4333/18.03.2020 elaborat de către Primarul Municipiului Gherla în acest sens 

            Tinând cont de prevederile :

- Legea – cadru nr. 153 / 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), coroborat cu art. 406, 610, 611, 612 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

            în temeiul drepturilor conferite prin art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

                                                                 PROPUN:

 

Art. 1.   Se aprobă Organigrama Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi şi serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla conform Anexei nr.1 la prezentul Proiect de hotarare.

           Art. 2  . Se aprobă Statul de functii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla conform Anexei nr.2 la prezentul P roiect de hotarare.

Art. 3.     (1) Începând cu data prezentei, HCL nr.7/31.01.2019, modificata prin HCL nr.40/23.05.2019 si HCL nr. 74/31.10.2019 se modifică și se completează în mod corespunzător, Anexele nr. 1 și 3 ale acestora urmând a fi înlocuite cu Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta.

(2)  La data intrării în vigoare a prezentei, orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Gherla si Directia Runos.

 

INITIATOR, PRIMAR

NESELEAN IOAN

                                                                                                                         Avizat

                                                                                                Secretar general UAT, Rotar Mihai

 

    

Stat de functii- sedinta CL

ORGANIGRAMA 2020


           

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

405300-Gherla, Județul Cluj, str. Bobâlna, nr. 2

Tel: 0264-241926; 0264-241775; Tel.Fax:0264-241666 

Nr. 749 din 20.01.2020           Web: www.gherla.ro

                                                                                                           

REFERAT

 

      privind adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea locurilor de parcare situate în parcările de reședință din municipiul Gherla

          Având în vedere:

 • că activitatea de organizare și funcționare a parcărilor de reședință, de pe raza municipiului Gherla, dă posibilitatea cetățenilor de a beneficia de locuri de parcare de reședință, în parcările amenajate sau care vor fi amenajate, pe măsura sistematizării și modernizării domeniului public, aferent acestor spații de parcare, în vederea fluidizării traficului rutier și descongestionarea drumurilor publice;
 • faptul că, în ultimii ani, numărul autoturismelor din municipiul Gherla este în continuă creștere, iar parcarea acestora poate deveni o reală problemă;
 • este necesar a fi instituite reguli și condiții specifice, care vor fi aduse la cunoștința proprietarilor de autovehicule, care intenționează să închirieze un loc de parcare.

 

Prin urmare se impune adoptarea unui regulament referitor la închirierea locurilor de parcare situate în parcările de reședință din municipiul Gherla, prin acesta fiind supuse spre aprobare condiţiile cadru pentru atribuirea unui loc de parcare într-o parcare de reşedinţă, aflată pe raza municipiului Gherla. Prin parcare de reşedinţă se înţelege acel spaţiu destinat parcării autovehiculelor, situat în cea mai apropiată zonă de imobilele utilizate de locatari.   

INIȚIATOR

PRIMAR

Ioan NESELEAN

----------------

           

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

405300-Gherla, Județul Cluj, str. Bobâlna, nr. 2

Tel: 0264-241926; 0264-241775; Tel.Fax:0264-241666 

Nr. 749 din 20.01.2020           Web: www.gherla.ro

                                                                                                               REFERAT

 

      privind adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea locurilor de parcare situate în parcările de reședință din municipiul Gherla

          Având în vedere:

 

 • că activitatea de organizare și funcționare a parcărilor de reședință, de pe raza municipiului Gherla, dă posibilitatea cetățenilor de a beneficia de locuri de parcare de reședință, în parcările amenajate sau care vor fi amenajate, pe măsura sistematizării și modernizării domeniului public, aferent acestor spații de parcare, în vederea fluidizării traficului rutier și descongestionarea drumurilor publice;
 • faptul că, în ultimii ani, numărul autoturismelor din municipiul Gherla este în continuă creștere, iar parcarea acestora poate deveni o reală problemă;
 • este necesar a fi instituite reguli și condiții specifice, care vor fi aduse la cunoștința proprietarilor de autovehicule, care intenționează să închirieze un loc de parcare.

 

Prin urmare se impune adoptarea unui regulament referitor la închirierea locurilor de parcare situate în parcările de reședință din municipiul Gherla, prin acesta fiind supuse spre aprobare condiţiile cadru pentru atribuirea unui loc de parcare într-o parcare de reşedinţă, aflată pe raza municipiului Gherla. Prin parcare de reşedinţă se înţelege acel spaţiu destinat parcării autovehiculelor, situat în cea mai apropiată zonă de imobilele utilizate de locatari.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

Ioan NESELEAN

-------------

ROMÂNIA

    JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

  CONSILIUL LOCAL 

   NR. 741/5/20.01.2020

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. ______/ _____________

pentru aprobarea  Regulamentului

privind închirierea locurilor de parcare

situate în parcările de reședință din municipiul Gherla

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa sa ordinară / extraordinară de lucru din data de ........................;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru aprobarea  Regulamentului privind închirierea locurilor de parcare situate în parcările de reședință din municipiul Gherla, inițiat de Primarul municipiului Gherla;

            Văzând Referatul Primarului Municipiului Gherla nr. 749/20.01.2020 și Raportul de Specialitate al Șefului Serviciului Poliție Locală nr. 784/20.01.2019, prin care se propune spre aprobare Regulamentul privind închirierea locurilor de parcare situate în parcările de reședință din municipiul Gherla:

            Reținând  prevederile:

 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 195/2002, modificată/republicată, privind circulația pe drumurile publice;
 • HOTĂRÂREA Nr. 1391/2006 din  4 octombrie 2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
 • Legea nr. 82/1998, pentru aprobarea  O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.155/2010, a poliției locale;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla. 

            În temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ art. 108, alin. 1, lit. c, art. 129 alin. 2, lit. c, alin. 6 lit. b), art. 139 alin. 3, lit. G, art. 332-334 și art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019, Consiliul Local :

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind închirierea locurilor de parcare situate în parcările de reședință din municipiul Gherla, conform Anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.  Se aprobă Contractul cadru de închiriere pentru un loc de parcare, conform Anexei II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Constituie contravenție săvârșirea următoarelor fapte :

 1. Montarea unor însemne pentru rezervarea locului de parcare, fără a deține contract de închiriere / abonament;
 2. Parcarea autovehiculului cu nerespectarea marcajului aferent locului de parcare;
 3. Parcarea autovehiculelor a căror masă maximă autorizată depășește 3 tone și nu se încadrează pe un loc de parcare, astfel cum este acesta marcat și delimitat.

 

Art. 4 Contravențiile prevăzute la art. 3 se sancționează după cum urmează :

a)   Amendă de la 200 lei la 500 lei  pentru faptele prevăzute la lit. a și b.

b)  Amendă de la 300 lei la 600 lei pentru faptele prevăzute la lit. c.

Art. 5 Răspunderea pentru contravențiile prevăzute în prezenta hotărâre se reține în sarcina persoanelor fizice sau juridice, după caz.

Art. 6 Constatarea și sancționarea contravențiilor se fac de către polițiștii locali din cadrul Serviciului Poliția Locală Gherla .Art. 7 Contravenientul, persoană fizică sau juridică, poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii Procesului Verbal de Constatare a Contravenției, ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în Procesul Verbal de Constatare a Contravenției .

Art. 8 Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 9 De la data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea art. 2 din HCL NR. 97/29.10.2009.

Art. 10  Cu îndeplinirea prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Serviciul Poliția Locală.

 

         INIȚIATOR                                                                                                       AVIZAT

 PRIMAR                                                                                     SECRETAR GENERAL UAT

   IOAN NESELEAN                                                                               MIHAI ROTAR

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE parcări rezidențiale Gherla 

Regulament parcări rezidențiale Gherla


ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR 1207 DIN 18.02.2020

 

 

REFERAT

privind aprobarea atribuirii in folosinta gartuita a unui

spatiu, in suprafata de 78,65 mp, situate in Municipiul Gherla,

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 46/A

 

 

            Avand in vedere solicitarea nr. 1207/28.01.2020 privind transmiterea in folosinta gratuita a unui spatiu din Municipiul Gherla, str. 1 Decembrie 1918, nr. 46/A, in suprafata de 78,65 mp, pentru activitati de utilitate publica, inaintata de Caminul pentru Persoane Varsnice Gherla, intocmim prezentul referat justificativ. In solicitare se arata ca in acest moment Caminul pentru Persoane Varsnice Gherla detine acest spatiu care a fost dat in folosinta gratuita prin HCL 53/13.06.2006 si prelungita prin HCL 23.02.2013 pentru desfasurarea de activitati sociale, mai exact este destinat petreceri timpului liber si altor activitati benefice persoanelor varstnice.

            Caminul pentru Persoane Varstnice Gherla se afla in subordinea Directiei Judetene de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj din cadrul Consiliului Judetean Cluj si are rolul de a asigura la nivel judetean, aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei persoanelor varstnice si functioneaza in conformitate cu HG 797/2017, Legea 272/2004, Legea 273/2004, HG 502/2017, HG 867/2015, HG 679/2003, Legea 448/2006, Legea 292/2011, OG 68/2003, OG 86/2004, Ordin 27/2019, Ordin 29/2019, Ordin 81/2019. Potrivit deciziei de acordare a licentei de functionare provizorie serviciul social nr. 737 din 22.01.2020, Caminului pentru Persoane Varstnice Gherla i s-a acordat licenta de functionare provizorie ca si serviciu social, sens in care centrul acorda servicii de asistenta si ingrijire medicala, ingrijire personala, supraveghere, socializare, recuperare si reabilitare, suport emotional, activitati de petrecere a timpului liber persoanelor varstnice aflate in dificultate sau in risc de excluziune sociala, admise in centru.

            Potrivit art 362 alineat 2 din OUG 57/2019 bunurile proprietate privata a UAT pot fi date in folosinta gratuita pe termen limitat, persoanelor juridice fara scop lucrativ sau serviciilor publice.

            Apreciem ca, Caminului pentru Persoane Varstnice din Municipiul Gherla aflat in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj indeplineste conditiile prevazute de lege tinad cont de faptul ca ofera servicii sociale.

            Avand la baza prevederile Codului Administrativ Art. 108 litera d), Art. 129 alineatul 6 litera b), Art. 139 alineatul 1 si 2 si Art. 362 din Ordonanta de Urgenta 57/2019 se impune adoptarea unei Hotarari a Consiliului Local Gherla in vederea atribuiri in folosinta gratuita a spatiului in suprafata de 78,65 mp situat in Municipiul Gherla, strada 1 Decembrie 1918, nr. 46/A, catre Caminul pentru Persoane Varsnice Gherla care l-a utilizat si anterior pentru petrecerea timpului liber si alte activitati benefice persoanelor varstnice. Perioada pentru care este solicitata transmiterea spatiului in folosinta gratuita este de 10 ani.

           

                                                                             INITIATOR:

                                                                         Municipiul Gherla

                                                                                    prin

                                                                                  Primar

                                                                             Neselean Ioan

-----------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind darea in folosinta gartuita a unui

spatiu, in suprafata de 78,65 mp, situate in Municipiul Gherla,

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 46/A

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiatiava Primarului Municipiuli Gherla privind aprobarea atribuirii in folosita gratuita a unui spatiu in suprafata de 78,65 mp situate in Municipiul Gherla, str. 1 Decembrie 1918, nr. 46/A;

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108 litera d), Art. 129 alineatul 6 litera b), Art. 139 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.  1  Se aproba darea in folosinta gratuita Caminului pentru Persoane Varstnice din Municipiul Gherla aflat in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj a unui spatiu in suprafata de 78,65 mp, situat in Municipiul Gherla, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 46/A, avand numarul de inventar 1694 din domeniul privat al Municipiului Gherla si valoare de inventar a intregului imobil de 18979,15 lei, avand destinatia de spatiu necesar desfasurarii activitatilor aferente serviciilor sociale.

            Art. 2 Durata pentru care se acorda folosinta gratuita este de 10 ani, care incep sa curga de la data adoptarii prezentei hotarari. Predarea-primirea imobilului atribuit in folosinta gratuita se va realiza in termen de 5 zile lucratoare de la data adoptarii prezentei hotarari.

Art. 3 Caminul pentru Persoane Varstnice din Municipiul Gherla aflat in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj are urmatoarele obligatii:

a)-sa foloseasca bunul potrivit destinatiei in vederea careia i-a fost acordata folosinta gratuita;

b)-sa prezinte anual autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale rapoarte privind activitatea de utilitate publica desfasurata, gradul de implementare la nivelul colectivitatii, precum si prognoze si stategii pentru perioada urmatoare;

c)-sa permita accesul autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;

d)-sa nu modifice, bunul în parte ori in integralitatea lui;

e)-la incetarea folosintei gratuite, sa restituie bunul in starea in care l-a primit, in afara de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, si liber de orice sarcini;

f)-folosinta dobandita in baza hotararii de consiliu local nu poate fi transmisa, nici oneros si nici cu titlu gratuit, unei alte persoane

g-de a informa autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale cu privire la orice tulburare adusa dreptului de proprietate privata, precum si la existenta unor cauze sau iminenta producerii unor evenimente de natura sa conduca la imposibilitatea exploatarii bunului

  Art. 4 In situatia incalcarii obligatiilor prevazute la art. 3  lit. a) –e) din prezenta hotarare se angajeaza raspunderea contraventionala, putandu-se aplica o amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei.

               In situatia incalcarii obligatiilor prevazute la art. 3 lit. f)-g)din prezenta hotarare se angajeaza raspunderea contraventionala, putandu-se aplica o amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

              Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite de structurile cu atribuţii de control

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si Caminul pentru Persoane Varstnice din Municipiul Gherla aflat in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj.

 

 

 

      INITIATOR                                                                     AVIZEAZA

         PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

  NESELEAN IOAN                                                               Rotar Mihai

 

 

Nr. Consilieri 19

Prezenti

Nr. voturi Pentru

Nr. abtineri

Nr. voturi impotriva

 

 


ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                    

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR 947 DIN 22.01.2020

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu,

in suprafata de 20 mp, din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A     

jud. Cluj

 

            Avand in vedere faptul ca spatiul din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A a revenit in administrarea locala prin HCL nr. 69 din 26.09.2019 se impune scoaterea acestuia la licitatie in vederea inchirierii acestuia. Spatiul in suprafata de 20 mp este situatin centrul Municipiului Gherla, fosta tutungerie, si dispune de instalatie electrica functionala, are initiat proiect pentru instalatia de apa si canalizare si detine instalatie de gaz sigilata temporar.

            Spatiul poate fi utilizat pentru activitati comerciale sau de servicii care sunt compatibile cu pozitionarea acestuia si legislatia in vigoare.

Astfel, avand in vedere cele aratate anterior, propunem inchirierea spatiului in suprafata de 20 mp situat in Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A, prin licitatie publica, plecand de la pretul de pornire de 10 EURO/mp/luna.

            Potrivit dispozitiilor legale, art 333 alineatul 1 si 2 din OUG 57/2019 competenta consiliului local consta in aprobarea prin HCL a bunurilor proprietate publica si privata a UAT.

            Ulterior adoptarii HCL Primarul Municipiului Gherla urmeaza a constitui o comisie de evaluare care va derula in continuare procedura de inchiriere a imobilului.

In consecinta propunem aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, in suprafata de 20 mp, din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A, jud. Cluj.

                                                                            INITIATOR:

                                                                         Municipiul Gherla

                                                                                    prin

                                                                               PRIMAR

                                                                            Neselean Ioan

------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu,

in suprafata de 20 mp, din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A    

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiativa Primarului Municipiuli Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 20 mp din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A;

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.  1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 20 mp, situat in Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A, jud. Cluj, avand numarul de inventar 1246 in domeniul privat al Municipiului Gherla si valoare de inventar 25.816 lei.

            Art. 2 Bunul care face obiectul inchirierii va avea destinatia de spatiu comercial in care se vor desfasura activitati comerciale si de prestari servicii.

Art. 3 Durata inchirierii este de un an de la data adoptarii prezentei hotarari. Pretul minim al inchirierii este de 10 EURO/mp/luna.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de evaluare.

 

         

 

      INITIATOR                                                                     AVIZEAZA

         PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

  NESELEAN IOAN                                                               Rotar Mihai

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr.  4132 din 16.03.2020

                                                                                                                               

 

REFERAT

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții panouri de intrare în Municipiul Gherla

 

Prin lista de investiții anexă la Bugetul local al Municipiului Gherla aprobat pe anul 2020 s-au cuprins resurse financiare pentru studiu de fezabilitate referitor la obiectivul mai sus menționat.

Obiectivul investiției îl constituie realizarea unor panouri de intrare amplasate la cele trei intrări în localitatea Gherla, dinspre Cluj-Napoca, dinspre Dej și dinspre Fizeșu Gherlii.

Prin creerea acestor panouri se dorește conturarea unui simbol al municipiului, într-o imagine de impact care să personalizeze municipiul Gherla.

În acest sens s-au studiat 2 scenarii.

Scenariul nr.1 constă în realizarea unui panou de intrare reprezentativ stilizat ce reprezintă în secțiune biserica Solomon, simbol ce a ocupat locul 1, în urma unui sondaj făcut de către municipalitate prin intermediul site-ului  propriu. Documentul care atestă ctitoria datată din 1729 și a fost scrisă în limbile latină și armeană, Biserica de piatră cu trei altare sunt dedicate după cum urmează: altarul principal- Bunei Vestiri, altarul sudic Sfintei Treimi și cel nordic Sfântului Grigore Iluminatorul.

Panoul este alcătuit ca și structură din beton aparent armat, la care se adaugă un scris realizat din bronz, reprezentând municipiul Gherla.

Scenariul 2 propune realizarea unui panou de intrare care să afișeze drapelul României în prim plan, peste care se va inscripționa numele municipiului Gherla, iar în plan secundar se va afișa drapelul țării alături de steagul Uniunii Euriopene.

Scenariul recomandat de către elaborator este nr.1 care a obținut cel mai mare punctaj în urma analizei multicriteriale prin care se va creea un ansamblu care să reprezinte simbolul municipiului Gherla, realizat din materiale durabile și forme simplificate.

Parametrii corpului de clădire sunt: Sconstruită =5,07 mp, Sdesfășurată =5,07 mp și Hmax= 6,70m.

Scenariul care a obținut cel mai mare punctaj în urma analizei multicriteriale este scenariu 1.

Față de acestea propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții panouri de intrare în municipiul Gherla.

 

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                                     Primar,

                                                                                                                 Neselean Ioan

------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

Nr. 4200 din 17.03.2020

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții panouri de intrare în Municipiul Gherla

Prin  referatul nr. 4132 din 16.03.2020, primarul a propus un proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții panouri de intrare în Municipiul Gherla.

Investiția propusă în cadrul prezentului proiect este amplasată pe str.Dejului, la ieșire din localitate înspre Dej, pe str. Liviu Rebreanu la ieșire din localitate înspre Fizeșu Gherlii și pe DN1C la ieșirea din localitate înspre Cluj-Napoca

Această investiție este necesară având în vedere starea actuală în care se prezintă totemul localității.

Având în vedere istoricul municipiului Gherla, impactul a ceea ce se dorește a fi și rezultatul sondajului referitor la concursul de soluții realizat se propune crearea unui simbol reprezentativ pentru localitate.

S-au prezentat două scenarii în vederea realizării panourilor de intrare și anume:

Scenariu 1 – în care construcția propusă alcătuită dintr-o structură din beton aparent armat la care se adaugă un înscris volumetric realizat din bronz, reprezentând Municipiul Gherla se va amplasa pe un soclu din beton aparent armat, care va fi fixat printr-o bară rectangulară de prindere.

Ansamblul propus având ca punct informațional – biserica Solomon – cea mai veche biserică armeano- catolică  din Transilvania a cărei ctitorie datează din 1729 va reprezenta un simbol al municipiului Gherla, element major cu valențe arhitectural- sculpturale deosebite, realizate din materiale durabile și forme simplificate.

Scenariu 2 – propune un panou de intrare care să afișeze drapelul României în prim plan, peste care se va inscripționa numele municipiului Gherla. Panoul va fi realizat pe structură metalică și va fi fixat de o fundație izolată din beton armat.

În urma analizării celor două scenarii se recomandă scenariu nr.1 care prin realizarea lui va contura un simbol al municipiului Gherla într-o imagine de impact care să-l personalizeze, ușor de reținut.

Înălțimea maximă 6,70 m, lungime 2,30 m, lățime 0,30 m. Dimensiunile soclului 3,50 m x1,50 m.

Valoarea totală a proiectului este de 577.999,250 lei fără TVA.

Durata de realizare – execuție este de 3 luni.

Față de acestea propunem dezbaterea proiectului de hotărâre propus în Consiliul Local în vederea luării unei hotărâri privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții panouri de intrare în municipiul Gherla.

                                                                                                                     Întocmit,

Ing. Vasile Morar

----------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții panouri de intrare în Municipiul Gherla

 

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții panouri de intrare în Municipiul Gherla, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul e cu nr. 4132 din 16.03.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

Având în vedere prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 cu privire la finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2 lit.b, așin.4 lit.d, alin 7 lit.g, lit.j și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții panouri de intrare în municipiul Gherla, indicatorii tehnico-economici prezentați în anexă fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția economică.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

Nr. consilieri                     19                                                                            AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                        Rotar Mihai

 

Anexa panou intrare


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 3572/05.03.2020

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității"

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității"

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 05.03.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 05.03.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată „de îndată” din 06.03.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

 

--------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 3515/04.03.2020                     

 

REFERAT

privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”

 

Prin HCL nr. 61/26.07.2018 s-a aprobat documentația tehnico-economică faza DALI la obiectivul investițional ,,RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI GHERLA-IMOBILUL SITUAT PE STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.16, CASA LASZLOFFY” cu indicatorii tehnico-economici aferenți și documentația tehnică-faza SF la obiectivul investițional ,,SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN MUNICIPIUL GHERLA, JUD.CLUJ”.

Urmare acesteia, a fost depus proiect pentru obținerea unei finanțări nerambursabile pe POR 2014-2020, Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, O.S 13.1 Îmbunătățirea calității populației în orașele mici și mijlocii din România.

Proiectul se referă la reabilitarea și restaurarea imobilului situat pe str.1 Decembrie 1918 nr.16 Casa Laszloffy, respectiv la realizarea unui sistem complex de supraveghere video a unor instituții publice, școli, intersecții, parcuri, prin achiziționarea a 40 de camere de supraveghere, din care 36 vor fi instalate pe stâlpii de iluminat public din zonele publice ale respectivelor obiective, 2 pe clădirea Liceului Tehnologic, una pe un stâlp din Parcul Central și una pe un stâlp care va fi prevăzut pe str.Codrului cu vedere spre calea ferată.

Ca urmare a Solicitării de clarificare înregistrată cu nr. 2966 din data de 27.02.2020, este necesară obținerea uneri noi hotărârii de Consiliu Local de aprobare a documentației și a indicatorilor tehnico-economici ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității” și a cheltuielilor legate de proiect, care să cuprindă valoarea totală a proiectului, precum și  valoarea contribuției proprii, respectiv a cheltuielilor neeligibile.

Luând în considerare faptul că termenul de răspuns la solicitarea de clarificare este restrâns, cât și importanța finanțării, se impune luarea unei hotărâri în regim de urgență pentru aprobarea aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”.

 

Inițiator:

Primar

------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 3567/39/05.03.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”

 

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 3513 din 04.03.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2 lit.b), alin.4, lit.d), alin.7, lit.g), lit.j) și art.139, alin 3, lit.e) privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

HOTĂRĂȘTE               

 

  ART 1. Se aprobă proiectul „Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale si reducerea infractionalitatiiîn vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, nr. apelului de proiecte POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/381/13).

ART 2. Se aprobă documentaţia  tehnică – faza DALI (Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), actualizată la data prezentei HCL, la obiectivul investiţional „RESTAURAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI GHERLA – IMOBLUL SITUAT PE STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 16, CASA LASZLOFFY”, aşa cum este descrisă în Anexa 1 la HCL.

ART 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi componentei investiţionale „RESTAURAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI GHERLA – IMOBLUL SITUAT PE STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 16, CASA LASZLOFFY”, aşa cum sunt prevăzuţi în Anexa 2 la HCL.

ART 4. Se aprobă documentaţia  tehnică – faza SF (Studiu de fezabilitate), actualizată la data prezentei HCL, la obiectivul investiţional „SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO IN MUNICIPIUL GHERLA, JUD. CLUJ”, aşa cum este descrisă în Anexa 3 la HCL.

ART 5. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi componentei investiţionale „SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO IN MUNICIPIUL GHERLA, JUD. CLUJ”, aşa cum sunt prevăzuţi în Anexa 4 la HCL.

ART 6. Se aprobă valoarea totală a devizului general centralizat al obiectivului de investiții ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității” și implicit a indicatorilor tehnico- economici este de 10.864.606,93 lei (inclusiv TVA) din care valoarea devizului aferent cheltuielilor cu investiția de bază pentru activitățile din categoria A ,,Restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural al Municipiului Gherla” este de 10.078.818,95 lei (inclusiv TVA), respectiv valoarea devizului privind cheltuielile cu investiția de bază din categoria B ,,Sistem de supraveghere video în Municipiul Gherla, jud.Cluj” este de 708.913,98 lei (inclusiv TVA) și  cheltuielile cu Auditul financiar și Publicitatea în valoare de 76.874 lei (TVA inclus).

ART 7.  Se aprobă valoarea totală eligibilă a obiectivului de investiții ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalitățiieste de 10.791.329,03 lei (inclusiv TVA) din care valoarea eligibilă aferent cheltuielilor cu investiția de bază pentru activitățile din categoria A ,,Restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural al Municipiului Gherla” este de 10.046.381,93 lei (inclusiv TVA), respectiv valoarea eligibilă privind cheltuielile cu investiția de bază din categoria B ,,Sistem de supraveghere video în Municipiul Gherla, jud.Cluj” este de 744.947,10 lei (inclusiv TVA), la care se adaugă cheltuielile cu Auditul financiar și Publicitatea în valoare de 76.874 lei (inclusiv TVA).

ART 8. Se aprobă valoarea totală neeligibilă a obiectivului de investiții ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității” este de 73.277,90 lei (inclusiv TVA) din care valoarea neeligibilă aferent cheltuielilor cu investiția de bază pentru activitățile din categoria A ,,Restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural al Municipiului Gherla” este de 32.437,02 lei (inclusiv TVA), respectiv valoarea neeligibilă privind cheltuielile cu investiția de bază din categoria B ,,Sistem de supraveghere video în Municipiul Gherla, jud.Cluj” este de 40.840,88 lei (inclusiv TVA).

ART 9. Se aprobă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 215.826,55 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”.

ART 10. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredințează Primarul Municipiului Gherla, urmând toate procedurile prevăzute de lege.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

Nr. consilieri                     19                                                                            AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                

Nr. ,,Abțineri”   

 

ANEXA 1 LA HCL Axa 13

ANEXA 2 LA HCL Axa 13

ANEXA 3 LA HCL Axa 13

ANEXA 4 LA HCL Axa 13
 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 3570/05.03.2020

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj" și a cheltuielilor legate de proiect

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj" și a cheltuielilor legate de proiect

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 05.03.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 05.03.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată de îndată din 06.03.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR.  3513 din 04.03.2020

                                                                                                                               

 

REFERAT

privind aprobarea proiectului ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj” și a cheltuielilor legate de proiect

 

 

Obiectul de investiții se referă la ameliorarea eficienţei şi a distribuirii iluminatului, în scopul siguranţei traficului, confortului vizual, din punct de vedere urbanistic, al economiei de energie şi diminuării poluării luminoase, urmărind obţinerea următoarelor beneficii pentru comunitate:

          o Realizarea unui iluminat public corect, în conformitate cu standardul EN 13201-1/2015 (Road lighting – Part. 1), orientat către utilizatori, adaptat la funcţiunile spaţiului public şi la ritmul oraşului, care contribuie astfel la prelungirea accesibilităţii spaţiilor urbane;

 o Gestionarea centralizată, în timp real al sistemului de iluminat public care generează reducerea costurilor de întreţinere;

 o Realizarea unui iluminat dinamic corelat cu ritmul oraşului (modificarea dinamică a nivelului luminanţei şi/sau a iluminării ca urmare a monitorizării traficului auto şi/sau pietonal) conducând la economii de energie electrică;

 o Crearea unui iluminat interactiv fără a compromite siguranţa populaţiei;

 o Propunerea de aparate de iluminat care respectă principiile eco-designului, contribuind astfel la economisirea de resurse.

Având în vedere prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin care Consiliul Local exercită atribuții privind dezvoltarea economico- socială a municipiului și punând în practică rolul autorităților locale de sprijinire a dezvoltării regionale prin aplicarea inițiativelor de dezvoltare locală și tinând cont de cerințele formultate de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar, în solicitarea de clarificare nr. 3390/03.03.2020, în vederea pregătirii proiectului pentu contractare,

Supun aprobării dvs.  proiectul de hotărâre privind  aprobarea proiectului ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj” și a cheltuielilor legate de proiect.

Inițiator,

Primar,

----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 3563/38/05.03.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea proiectului ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj” și a cheltuielilor legate de proiect

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință exraordinară convocată de îndată,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj” și a cheltuielilor legate de proiect, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 3513 din data de 04.03.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2 lit.b), alin.4, lit.d), alin.7, lit.g), lit.j) și art.139, alin 3, lit.e) privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

 

ART 1. Se aprobă proiectul ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operatiunea C, apelul de proiecte nr. 1.

 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj”, în cuantum de 12.357.507,27 lei (inclusiv TVA).

 

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect, în cuantum de 6.352,05 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 247.023,12 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj”.

 

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Gherla.

 

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

 

ART 6. Se împuternicește N. I., primarul Municipiului Gherla, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Gherla.

 

ART 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al municipiului Gherla, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Gherla, Insituției Prefectului Județului Cluj, precum și la Direcția economică, Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul Primăriei Municipiului Gherla și postată pe pagina de internet www.gherla.ro.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                   SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                             

Nr. ,,Abțineri”                 

 


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2680/21.02.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre

privind stabilirea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

 

           

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind stabilirea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.02.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.02.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

---------------

ROMÂNIA                                                                                                                             

JUDETUL CLUJ                                                                                                               

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 

Nr. 2552/20.02.2020

 

REFERAT DE APROBARE

 

a proiectului de hotarare privind stabilirea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

 

 

In conformitate cu dispozitiile art.11 alin (1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice “Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților”;

In urma consultarilor cu Sindicatul Urbis din cadrul Primariei Municipiului Gherla prin care s-au stabilit salariile de baza pentru functiile publice si personalul contractual  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla care se determina prin inmultirea coeficientilor prevazuti in Anexa nr.1 si Anexa nr.2 cu salariul minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare , cu aplicare incepand cu data de 01.03.2020.

La stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla s-au avut in vedere:

            -stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul institutiei in vederea promovarii performantei individuale;

            -respectarea principiilor care stau la baza sistemului de salarizare care stau la baza legii: principiul legalității,  principiul nediscriminării,  principiul egalității,  principiul importanței sociale a muncii,  principiul stimulării personalului din sectorul bugetar,  principiul ierarhizării,  principiul transparenței mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, principiul sustenabilității financiare,  principiul publicității;

            -stabilirea salariilor de baza printr-o ierarhizare a posturilor avand la baza urmatoarele criteria generale:

                        a) cunoștințe și experiență;

                        b) complexitate, creativitate și diversitate a activităților;

c) judecata și impactul deciziilor;

d) responsabilitate, coordonare și supervizare;

e) dialog social și comunicare;

f) condiții de muncă;

g) incompatibilități și regimuri speciale.

            -diferentierea salariilor de baza pe functii, grade/trepte profesionale si gradatii de vechime, conform legii;

Salariile de baza s-au stabilit astfel incat, impreuna cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare sa se incadreze in fondurile aprobate de la bugetul local pentru cheltuieli de personal, in vederea realizarii obiectivelor, programelor si proiectelor stabilite institutiei.

            Salariile de baza pentru functiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla se determina prin inmultirea coeficientilor prevazuti in Anexa nr.1 la prezentul proiect de hotarare, cu salariul minim brut pe tara, garantat in plata, in vigoare.

Avand in vedere art.14 alin (4)  si art.34 din din Legea nr. 155/2010-legea politiei locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , salariile de baza pentru functiile contractuale din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla care intra sub incidenta prevederilor art.11 alin (1) din Legea-cadru nr.153/2017 se determina prin inmultirea coeficientilor prevazuti la Anexa nr.2 la prezentul proiect de hotarare.

            Salariile de baza pentru personalul Primariei Municipiului Gherla si serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla, determinate prin inmultirea coeficientilor din anexe, cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare, impreuna cu indemnizatiile lunare si cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, asigura incadrarea in fondurile bugetare aprobate pentru anul 2020 – pentru cheltuieli de personal.

 

PRIMAR

--------------

ROMÂNIA                                                                   

JUDEŢUL CLUJ                                                                          

CONSILIUL LOCAL GHERLA  

NR. 2679/34/21.02.2020                            

 

 

P R O I E C T   DE  H O T A R A R E

din  _______________ 2020

 

Privind stabilirea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

 

 

Consiliul Local al municipiului Gherla întrunit în şedinţa sa ordinară de lucru;

Avand in vedere Referatul de aprobare prinvind  stabilirea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla, inregistrat la noi sub nr.2552/20.02.2020.

Analizând Raportul de specialitate de Directiei RUNOS, înregistrat sub nr. 2553/20.02.2020 prin care propune Consiliului Local al Municipiului Gherla modificarea Anexei nr.1 si Anexei nr.2 privind stabilirea salariilor de baza functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla;

In baza dispozitiilor art.11,  art.38 si 40  din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

In temeiul drepturilor conferite prin art.136, alin (1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si competarile ulterioare;

    

P R O P U N E :

 

Art.1. Aprobarea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla prevazuti in Anexa nr.1 si Anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

                        Art.2. Salariile de baza aferente gradatiei 0 pentru functiile prevazute in Anexa nr.1 si Anexa nr.2 se determina prin inmultirea coeficientilor prevazuti pentru fiecare functie, cu salariul de baza minim brut pe tara, garantat in plata, in vigoare.

Art.3. Incepand cu data de 01.03.2020, reîncadrarea personalului se face pe noile funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzătoare vechimii în muncă și cu stabilirea salariilor de bază.

Art.9. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Directia RUNOS si Directia Economica.

 

INIŢIATOR DE PROIECT

PRIMAR

                                                                                                Contrasemnează pentru legalitate,

                                                                                                             SECRETAR GENERAL,

      anexele 2020-scadere coeficient- hot consiliu                                                                        


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2527/20.02.2020

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre

 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic” din  MUNICIPIUL GHERLA, str. Parcului nr 35 A judeţul  CLUJ”

 

           

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic” din  MUNICIPIUL GHERLA, str. Parcului nr 35 A judeţul  CLUJ”

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 20.02.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 20.02.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

 

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 2373/18.02.2020                     

REFERAT

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip -  “Bazin de înot didactic din municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A, județul Cluj

 

Având în vedere solicitarea Companiei Naționale de Investiții de a elabora documentația necesară promovării obiectivului  de investiții Proiect tip -  “Bazin de înot didactic” din municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A, județul Cluj, în etapa a doua,

 

Propun:

Predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe baza unui protocol, a terenului în suprafață de 6675 mp, identificat potrivit Cărții Funciare nr. 50834, din Municipiul Gherla, pe strada Parcului nr. 35A, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către “C.N.I.” S.A a obiectivului de investiții Proiect tip -  “Bazin de înot didactic” din municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A, județul Cluj.

Asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Gherla, jud. Cluj a cheltuielilor  pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.).

Asigurarea, în condițiile legii, a suprafețelor de teren necesare pentru depozitare și organizarea șantierului.

După predarea amplasamentului și al obiectivului realizat să se mențină destinația acestuia și să fie întreținut pe o perioadă de minim 15 ani.

 

Inițiator:

Primar

------

                                                                 ROMANIA

JUDEŢUL  CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI GHERLA

                                            NR. 2525/29/20.02.2020

 

        

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR ............./ 2020

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic” din  MUNICIPIUL GHERLA, str. Parcului nr 35 A judeţul  CLUJ”

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, luând în dezbatere Proiectul de Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic” din  MUNICIPIUL GHERLA,str. Parcului nr 35 A judeţul  CLUJ”, proiect inițiat de Primarul Municipiului Gherla, Ioan Neselean,

 

Avand in vedere:

 • Expunerea de motive nr. 2373/18.02.2020 a Primarului Municipiului Gherla, Neselean Ioan;
 • Raportul de specialitate;
 • Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Gherla,

 

În conformitate cu prevederile:

 • Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A,

 

În temeiul art. 129 , alin 6, lit a) și alin 7, lit k); art. 139, alin 3  din  OUG nr.  57/2019 Codul administrativ,

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a terenului  situat în Municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A,  judeţul  Cluj,  aflat în proprietatea  Municipiului Gherla, în suprafaţă de 6675 mp,   identificat potrivit Cărții funciare nr. 50834 Gherla, nr. cadastral  50834, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic”, din Municipiul Gherla, str. Parcului nr 35 A, judeţul  Cluj.”

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Gherla, județul Cluj a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);

Art.4. Consiliul Local al Municipiului Gherla se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului;

Art.5. Consiliul Local al Municipiului Gherla se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 ani.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, domnul N. I., în vederea semnării protocolului de predare – primire ce decurge din această Hotărâre.

Art.7. Prezenta Hotărâre se comunică și se aduce la cunoștință publică, prin grija Secretarului General:

 • Primarului Municipiului Gherla;
 • Direcțiilor publice din cadrul Primăriei Municipiului Gherla;
 • Instituției Prefectului;
 • Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” SA.

 

INIȚIATOR,

PRIMAR

 

 

                                                                                                                        AVIZEAZĂ,

                                                                                                 Secretar General UAT,

                                                                                                                         

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2526/20.02.2020

 

ANUNȚ

referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre

 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 196 mp situat în Municipiul Gherla str. Parcului f.n. identificat în extrasul de carte funciară nr. 52714 Gherla, cad. 52714

 

           

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 196 mp situat în Municipiul Gherla str. Parcului f.n. identificat în extrasul de carte funciară nr. 52714 Gherla, cad. 52714

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 20.02.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

--------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

Nr.2490/19.02.2020

 

REFERAT

 

Privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 196mp situat în

municipiul Gherla str. Parcului f.n. identificat în extrasul de carte funciară nr.52714 Gherla, cad. 52714

 

         Având în vedere cererea d-nei. C.  M. L. cu domiciliul în loc. Hășdate ( municipiul Gherla) nr.97D, jud. Cluj, prin care se solicită închirierea unui  teren în suprafață de  196mp  din care 34mp aflat sub  clădirea " CHIOȘC  ȘTRAND" achiziționat prin factura nr.1/03.04.2017  și chitanța nr.1/03.04.2017 de la  MONAMI IMPEX SRL Gherla, jud. Cluj, ( conform contr. vânz- cump/06.08.1999) și copie patrimoniu ROL 10315351 iar restul suprafeței solicitate fiind o suprafață de 162mp in jurul chioșcului conform schiței anexate.

       Terenul identificat sub și în jurul " CHIOȘCULUI  ȘTRAND" este situat pe str. Parcului , municipiul Gherla, jud. Cluj, este  proprietatea municipiului Gherla, domeniu public, și face parte din cadastralul 52714, parte a unei parcele mai mari în cadrul căreia se află și Ștrandul Municipal care în prezent este închiriat.

       Chioșcul este identificat în CF nr.52714 Gherla, Date referitoare construcții, Crt..A1.4 Număr 52714-C4 construcții administrative și social culturale, Suprafața 34mp, Situație juridică - Fără acte, Observații/Referințe - S. construită la sol 34mp, construcție fără acte.

       Terenul solicitat în vederea închirierii descrie un pătrat cu latura de 14 m în jurul chioșcului, de la aliniamentul împrejmuirii ce mărginește parcela de teren în discuție în partea str. Parcului.   

        Pentru stabilirea chiriei anuale  asupra terenului s-a  ținut cont de valoare chiriei pentru terenul ștrand Municipal, de valoarea chiriei terenului aferent Baza sportivă strand, de concesiunea pentru terenul aferent contractelor cu Mustang Tour SRL.  

         În temeiul prevederilor art.136 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind propunerea privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 196mp, pătrat cu latura de 14m,situat în municipiul Gherla, str. Parcului f.n. sub și în jurul construcției (" CHIOȘC  ȘTRAND"), identificat în extrasul de carte funciară nr.52714 Gherla, cad. 52714, destinația teren curți construcții, durata închirierii 10 ani , prețul minim al închirierii este de 1 euro/mp/an.

PRIMAR

-----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

Nr.2490/19.02.2020

 

REFERAT

Privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 196mp situat în

municipiul Gherla str. Parcului f.n. identificat în extrasul de carte funciară nr.52714 Gherla, cad. 52714

 

         Având în vedere cererea d-nei. C.  M. L. cu domiciliul în loc. Hășdate ( municipiul Gherla) nr.97D, jud. Cluj, prin care se solicită închirierea unui  teren în suprafață de  196mp  din care 34mp aflat sub  clădirea " CHIOȘC  ȘTRAND" achiziționat prin factura nr.1/03.04.2017  și chitanța nr.1/03.04.2017 de la  MONAMI IMPEX SRL Gherla, jud. Cluj, ( conform contr. vânz- cump/06.08.1999) și copie patrimoniu ROL 10315351 iar restul suprafeței solicitate fiind o suprafață de 162mp in jurul chioșcului conform schiței anexate.

       Terenul identificat sub și în jurul " CHIOȘCULUI  ȘTRAND" este situat pe str. Parcului , municipiul Gherla, jud. Cluj, este  proprietatea municipiului Gherla, domeniu public, și face parte din cadastralul 52714, parte a unei parcele mai mari în cadrul căreia se află și Ștrandul Municipal care în prezent este închiriat.

       Chioșcul este identificat în CF nr.52714 Gherla, Date referitoare construcții, Crt..A1.4 Număr 52714-C4 construcții administrative și social culturale, Suprafața 34mp, Situație juridică - Fără acte, Observații/Referințe - S. construită la sol 34mp, construcție fără acte.

       Terenul solicitat în vederea închirierii descrie un pătrat cu latura de 14 m în jurul chioșcului, de la aliniamentul împrejmuirii ce mărginește parcela de teren în discuție în partea str. Parcului.   

        Pentru stabilirea chiriei anuale  asupra terenului s-a  ținut cont de valoare chiriei pentru terenul ștrand Municipal, de valoarea chiriei terenului aferent Baza sportivă strand, de concesiunea pentru terenul aferent contractelor cu Mustang Tour SRL.  

         În temeiul prevederilor art.136 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind propunerea privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 196mp, pătrat cu latura de 14m,situat în municipiul Gherla, str. Parcului f.n. sub și în jurul construcției (" CHIOȘC  ȘTRAND"), identificat în extrasul de carte funciară nr.52714 Gherla, cad. 52714, destinația teren curți construcții, durata închirierii 10 ani , prețul minim al închirierii este de 1 euro/mp/an.

PRIMAR


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2160/13.02.2020

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind acceptarea donației unei suprafețe

 de teren de 129 mp cu nr. cadastral 55747 situat, în municipiul Gherla, str. Apei FN jud. Cluj

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind acceptarea donației unei suprafețe

 de teren de 129 mp cu nr. cadastral 55747 situat, în municipiul Gherla, str. Apei FN jud. Cluj

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 13.02.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 13.02.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

--------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR.1150/10.02.2020       

 

 

Referat

Privind acceptarea donației unei suprafețe de teren de 129 mp

cu nr. cadastral 55747 situat, în municipiul Gherla, str. Apei FN

jud. Cluj

 

            Prin cererea nr. 1150 din 28.01.2020 numiții B. T. D. și soția B. L. domiciliați în municipiul Gherla în calitate, de coproprietari ai imobilului situat pe str. Apei FN din municipiul Gherla înscris în C.F. nr. 51124 cu nr. cadastral 51124, solicită analizarea drepturilor în vederea transferării dreptului de proprietate prin donație a suprafeței de teren de 129 mp identificată prin numărul cadastral 55747 UAT Gherla, desprinsă din parcela mamă, de la subsemnații către municipiul Gherla în vederea realizări drumurilor conform PUZ aprobat de către consiliul  local prin HCL nr.29 din 27.03.2007.

            Având în vedere cele mai sus prezentate, propunem aprobarea acceptări donației suprafeței de teren de 129 mp cu nr. cadastral 55747 de către municipiul Gherla proprietarii tabulări B. T. D. și soția L., în vederea amenajării drumurilor conform PUZ str. Apei aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr.29 din 27.03.2007 și trecerea terenului dobândit în proprietatea publică a Municipiului Gherla

 

INTOCMIT

         PRIMAR

    --------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 2149/20/13.02.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.____________/________2020

privind acceptarea donației unei suprafețe de teren de 129 mp

cu nr. cadastral 55747 situat, în municipiul Gherla, str. Apei FN

jud. Cluj

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru.

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind  acceptarea donației unei suprafețe de teren de 129 mp cu nr. cadastral 55747 situat, în municipiul Gherla, str. Apei FN jud. Cluj.

            Examinând referatul cu nr. 1150 din 10.02.2020 al Primarului Municipiului Gherla.

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

În temeiul dispoziției art. 129, alin. 2, lit. c și art. 139, alin. 2, art. 291, alin. 3, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local.

 

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Municipiul Gherla acceptă donația suprafeței de teren de 129 mp cu nr. cadastral 55747 situat, în municipiul Gherla, str. Apei FN jud. Cluj, teren care va face  parte din domeniul public al MUNICIPIULUI Gherla.

Art. 2 Se aprobă schimbarea categoriei de folosință a terenului donat din arabil în drum.

Art.3 Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla N. I. cu semnarea actului de donație la Notarul Public.

Art.4 Se aprobă plata tuturor costurilor aferente operațiunilor de transfer al proprietății în sarcina Primăriei Municipiului Gherla.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează autoritatea executivă. 

 

        INTOCMIT

PRIMAR

 

Nr. consilieri _19                                                                                         AVIZEAZĂ

Prezenți                                                                                      SECRETAR GENERAL UAT

Nr. voturi ,,Pentru”                                                                         

Nr. ,,Abțineri

                                                                               

 

 

 


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2624/21.02.2020

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str. Hășdății nr. 5

           

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str. Hășdății nr. 5

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.02.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.02.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

---------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 2609 din 20.02.2020      

                                                                                                                                 

 

 

 

REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire, amenajări exterioare în Municipiul Gherla, str.Hășdății nr.5

 

Prin cererea nr.4547 din 26.03.2018, numiții M. V și soția M M domiciliați în Municipiul Cluj-Napoca, au solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism în vederea elaborării unui PUZ pentru Construire trei blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E+M, împrejmuire și amenajări exterioare în municipiul Gherla str.Hășdății nr.5.

Petenții potrivit extrasului CF nr.55301 cu nr. cadastral 55301 sunt proprietari tabulari asupra imobilului situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății nr.5.

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 48/4547 din 17.04.2018.

Potrivit Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință (UTR) 10, în subzona de locuințe unifamiliale Lmsv și zona căi ferate industriale c.c.f.

Beneficiarii lucrării, inițiatori ai documentației PUZ, au parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de  Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E în Municipiul Gherla, str.Hășdății nr.5, unde s-a descris toate demersurile, dezbaterile și notificările privind dezacordul cetățenilor de pe str.Hășdății cu privire la aprobarea acestui obiectiv.

Atfel, fiind parcurse cele două etape de consultare, beneficiarii au trimis documentația pe circuitul de avizare, după care a depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședințele CTUAT din data de 06.12.2019 și 20.12.2019, la care au fost prezenți și o parte din contestatarii de pe str.Hășdății, unde s-a prezentat plângerea prealabilă depusă la Consiliul Județean Cluj referitoare la avizul arhitectului șef al județului și dezacordul cetățenilor din zona de locuințe cuprinsă pentru studiu în avizul de oportunitate.

În urma dezbaterilor în aceste ședințe din 06.12.2019, respectiv 20.12.2019, Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a propus eliberarea avizului favorabil și dezbaterea într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri.

Prin prezenta documentație se propune construirea a 3 blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E, împrejmuire, amenajări exterioare pe terenul cu nr. cadastral 55301 în Municipiul Gherla, str.Hășdății nr.5, cât și accese pietonal și auto, spații verzi, loc de joacă pentru copii, spațiu destinat colectării deșeurilor și parcări necesare numărului de apartamente propuse a se realiza.

Suprafața construită a celor 3 blocuri va fi de 652,05 mp, iar cea desfășurată de 2608,20 mp.

Accesul pietonal pe proprietate se va realiza din str.Hășdății, iar accesul auto se va realiza din drumul propus, drum ce se va realiza pe terenul beneficiarilor prin schimbarea funcțiunii din c.c.f. în c.c.r. pe care se va intra din str.Hășdății.

Drumul propus va avea circulație în ambele sensuri, cu lățimea minimă de 6,00 m, cu câte o bandă pe sens.

Se propune realizarea a 30 de apartamente, 18 spații de parcare la demisolul blocurilor și 13 spații de parcare exterioare.

Procent de ocupare a terenului max. (POTmax) = 40 % și un Coeficient de utilizare max. propus (CUTmax) = 1,20.

Distanțele minime față de limitele de proprietate sunt 2,60 m la N-V (strada Hășdății), 14,55 m la N-E (HETECH TREND SRL), 14,40 m la S-E (DACHIM SRL) și 12,40 m la S-V.

Înălțimea maximă la cornișă Hmax. cornișă = 10,00 m, măsurată de la cota superioară a trotuarului clădirii până la cornișă.

Racordarea la utilități se va face la cele existente în zonă conform soluțiilor date prin studiile de fundamentare întocmite și atașate la documentația de urbanism.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E și Regulamentul Local de Urbanism aferent în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5.

 

 

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                                     Primar,

---------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 2623/33/21.02.2029

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea  Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 2609 din 20.02.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.25, alin.1, art.47 alin.1 și art.56 alin.1, alin.4  din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.6 lit.c și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă Planul de Urbanism Zonal și Regulamentul local de urbanism aferent pentru Construire 3 blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E, împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5, conform proiectului întocmit de SC CIULEI PROIECT SRL cu sediul în municipiul Gherla, str. Bobîlna nr.57/7, coordonator RUR arhitect S. M. C., beneficiari M. V. și M M domiciliați în Municipiul Cluj-Napoca.

Art. 2 Durata de valabilitate a documentației de Urbanism PUZ este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                            AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                        Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

                                                                                                                

 


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2602/20.02.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea contractării  unei finanţări rambursabile interne   în valoare de pana la 30 000 000 lei, pentru asigurarea finantarii/cofinantarii unor investitii publice de interes local, cu o maturitate de 10 ani

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea contractării  unei finanţări rambursabile interne   în valoare de pana la 30 000 000 lei, pentru asigurarea finantarii/cofinantarii unor investitii publice de interes local, cu o maturitate de 10 ani

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 20.02.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 20.02.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

------------

NR. 2559/20.02.2020

                                                          REFERAT

                Aand in vedere lista de investitii anexa la bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si contractele de lucrari incheiate pana la aceasta data se constata ca in perioada imediat urmatoare (1-2 ani) bugetul local va trebui sa asigure o finantare de peste 40 milioane de lei pentru obiectivele din lista de mai jos:

Nr. crt.

Lista proiectelor prioritare de investitii ale Municipiului Gherla

valoare totala proiect

valoare ramasa de achitat

1

Modernizare strazi Lotul 6 grupa 3, lotul 1, lotul 2, si lotul 3 din municipiul Gherla, judetul Cluj

lot1

25211697.00

23519711.34

lot2

4967191.00

3737365.78

lot3

2975733.00

1972502.28

2

Extindere, mansardare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1 Gherla(cofinantare)

6692859.14

6692859.14

3

Construirea unei subunitati SMURD Cluj-Punct de lucru Gherla

3606171.36

3606171.36

4

Lucrari tehnico-edilitare, amenajare drumuri, sistematizare pe verticala in Municipiul Gherla strada Fizesului FN-Ansamblu de locuinte prin ANL

4266196.40

4266196.4

TOTAL

47719847.90

43794806.30

 

                Veniturile anuale ale bugetului local nu pot asigura o finantare de aceasta valoare in termen scurt. De aceea se impune contractarea unui imprumut bancar pentru a asigura fondurile necesare pentru realizarea acestor obiective.

          Din analiza economica a bugetului local ar fi nevoie de 30 milioane lei pe o perioada de 10 ani. Avand in vedere ca la aceasta data Municipiul Gherla nu are nici un credit in derulare, contractarea unui credit de 30 milioane lei se incatreaza in prevederile legale datoria publica nedepasind nivelul de 30% din veniturile proprii.

Ca urmare propun aprobarea contractarii unui imprumut bancar de 30 milioane lei in conditiile legii.

 

PRIMAR

--------------

 

NR. 2596/20.02.2020

 

                                           

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE

             privind aprobarea contractării  unei finanţări rambursabile interne   în valoare de pana la 30 000 000 lei, pentru asigurarea finantarii/cofinantarii unor investitii publice de interes local, cu o maturitate de 10 ani

 

             În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) şi alin. (3) lit. b), ale art. 129 alin. (2), lit(b) si alin.(4) lit.(b), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. (a),din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

            Având în vedere prevederile <LLNK 12007    64180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale <LLNK 12006   273 10 203   0 30>cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale <LLNK 12007     9 20 301   0 31>Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            Tinând seama de prevederile <LLNK 12000    24 11 202  41 39>art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin <LLNK 11997   199 10 201   0 18>Legea nr. 199/1997,

            Tinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,

             Luând act de:

    a) referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla nr. 2559/20.02.2020

    b) raportul Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.               /;

c)  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

            Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local a căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 54/24.06.2019, HCL81/18.11.2019, HCL 25/28.03.2019, HCL 39/25.04.2019

            Consiliul Local al municipiului Gherla

 

HOTARASTE

 

            Art. 1. - Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei, cu o maturitate de 10 ani  si perioada de gratie 2 ani.

            Art. 2. - Contractarea  liniei de credit  prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investiţiilor publice de interes local   prevazute in anexa nr. 1, la  prezenta hotarare.

            Art. 3. - Din bugetul local al municipiului Gherla se asigură integral plata:

    a) serviciului anual al datoriei publice locale;

    b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;

    c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.

            Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a municipiului Gherla următoarele date:

    a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

    b) valoarea liniei de credit contractate în valuta de contract;

    c) gradul de îndatorare a municipiului Gherla

    d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;

    e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente liniei de credit

    f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

    (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

          Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Gherla prin Directia economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gherla.

         Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Gherla, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Gherla şi prefectului judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în  mass-media locala  precum şi pe pagina de internet www.gherla.ro

 

 

 

          INITIATOR,

          PRIMAR           

 

 

ANEXA NR. 1

 

 

 

Nr. crt.

Lista proiectelor prioritare de investitii ale Municipiului Gherla

1.

Modernizare strazi Lotul 6 grupa 3, lotul 1, lotul 2, si lotul 3 din municipiul Gherla, judetul Cluj

2.

Extindere, mansardare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1 Gherla

3.

Construirea unei subunitati SMURD Cluj-Punct de lucru Gherla

4.

Lucrari tehnico-edilitare, amenajare drumuri, sistematizare pe verticala in Municipiul Gherla strada Fizesului FN-Ansamblu de locuinte prin ANL

 

 

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2684/21.02.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre

privind desemnarea a doi consilieri locali, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului general al Municipiului Gherla, domnul R. M., pentru anul  2020

           

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre

privind desemnarea a doi consilieri locali, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului general al Municipiului Gherla, domnul R. M., pentru anul  2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.02.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.02.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

---------------------

 

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIULUI GHERLA
Direcția RUNOS
Nr. 2514 din 20.02.2020

 

REFERAT DE APROBARE

 

la Proiectul de Hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al  Municipiului Gherla, domnul R. M., pentru anul 2020

În vederea aplicării prevederilor art. 485, alin. (5), alin. (10) și ale art. 11, alin. (4), lit. e) - ANEXA NR. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale ale secretarului general al Municipiului Gherla, dl. R. M., pentru anul 2020;

Propun desemnarea a doi consilieri locali ai Consiliului Local al Municipiului Gherla în această comisie.

Aceste propuneri, care vor fi supuse votului în plenul ședinței ordinare astfel cum sunt statuate prin Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Gherla și care sunt corelate cu obiectivele activității Secretarului general al Municipiului Gherla.

NESELEAN IOAN

-----------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 2682/35/21.02.2020

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind desemnarea a doi consilieri locali, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului general al Municipiului Gherla, domnul R. M., pentru anul  2020

Consiliul Local Gherla, întrunit în ședința publică ordinară de lucru;

Având în vedere:

 • Referatul de specialitate al Primarului Municipiului Gherla de inițiere a proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 2514/20.02.2020;
 • Raportul Direcției RUNOS, înregistrat la nr. 2518/20.02.2020;

În conformitate cu prevederile art. 485, alin. (5), alin. (10) și art. 11, alin. (4), lit. e)

ANEXA NR. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. a) și   art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUNE:

Art. 1 Se constituie comisia de evaluare în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului General al Municipiului Gherla, domnul R. M., pentru anul 2020, in urmatoarea componenta:

 • 1. N. I. primar
 • 2. ________________________Consilier local
 • 3. ________________________Consilier local

Art. 2 Secretarul General al Municipiului Gherla va comunica hotărârea instituțiilor și

autorităților interesate și va asigura publicarea pe site-ul autorității publice locale.

 

 

INITIATOR

__________________________

 

 

 

 

                                                                                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

                                                                                             Secretarul General al UAT Gherla,

                                                                                            _______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2690/21.02.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

           

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.02.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.02.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

-----------------

ROMÂNIA                                                                                                                             

JUDETUL CLUJ                                                                                                               

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 

Nr. 2589/20.02.2020

 

REFERAT

 

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

            Având în vedere

-prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Gherla nr.7/31.01.2019 privind aprobarea functiilor publice, a numarului de personal, organigramei şi a statului de personal;

            -prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Gherla  nr.4/2015, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherl;.

            -prevederile art.88 si art.94 din Legea nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei ;

            -prevederile Titlului III “Administratia publica locala”, din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

            -prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;

            Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se aprobă prin hotărâre de consiliu local, potrivit art. 129 alin (3) lit „a” din OUG nr.27/2019 privind Codul Administrativ  „În exercitarea atribuţiilor … consiliul local aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local; …”

Avand in vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al  Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla, conform anexei.

 

 

PRIMAR

----------

          ROMÂNIA

   JUDEŢUL CLUJ

 MUNICIPIUL GHERLA

  CONSILIUL LOCAL

NR. 2689/21.02.2020

 

P R O I E C T   DE  H O T A R A R E

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

 

      Consiliul Local al municipiului Gherla întrunit în şedinţa sa ordinară de lucru;

Având în vedere Referatul privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr. 2589/20.02.2020;

Analizând Raportul de specialitate al Directiei RUNOS, înregistrat sub nr. 2590/20.02.2020  prin care propune Consiliului Local al Municipiului Gherla aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla;

                 În conformitate cu :

-prevederile art.88 si art.94 din Legea nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei ;

-prevederile Titlului III “Administratia publica locala”, din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

-prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;

            În conformitate cu art.129 alin (2) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

 

PROPUNE:

 

            Art.1.  Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului, conform anexei.

    

                        Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul Municipiului Gherla prin serviciile din cadrul Aparatului de specialitate al acestuia si  serviciile publice de interes local ale Consiliului local al Municipiului Gherla.

 

Art.3. Pe data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza valabilitatea Hotararea Consiliului Local al Municipiului Gherla nr. 4/2015.

 

 

INITIATOR

PRIMAR

 

                                                   

                                                                                                                       Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL UAT

 

REGULAMENT  DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI  GHERLA -februarie 2020


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2604/20.02.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.12.2019

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.12.2019 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 20.02.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 20.02.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

---------------------
 

Nr.2556/20.02.2020

 

 

REFERAT

Privind abrobarea contului de executiela 31.12.2019 a bugetului local

 

Conform ART. 57

    Contul anual de execuţie

    (1) Ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), în următoarea structură:

    a) la venituri:

    - prevederi bugetare iniţiale;

    - prevederi bugetare definitive;

    - încasări realizate;

    b) la cheltuieli:

    - credite bugetare iniţiale;

    - credite bugetare definitive;

    - plăţi efectuate.

    Ca urmare propun :

 • aprobarea contului de executie a bugetului local, al bugetului activitatilor autofinantate, la 31.12.2019 conform anexelor atasate.

 

     PRIMAR

-------------------------

 ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 2598/32/20.02.2020

 

PROIECT

HOTA

RAREA NR .

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al

Municipiului Gherla la 31.12.2019

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 31.12.2019 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa primarului;

Examinand referatul primarului nr. Nr.3294/18.03.2019                                                                   si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Vazand raportul de specialitate al Directiei economice.

      Tinand cont de prevederile  art.57 al. 1 din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) litera b) si alin. (4) litera a)  si art. 139 alin. 3, litera a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

 

                                                      HOTARASTE:

 

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local cumulat al Municipiului Gherla la 31.12.2019 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 49 928 384,56lei,  iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de 55,718,459.81lei cu un deficit   în    suma          de – 5 790 075,25 lei la care se adauga excedentul anului 2018 de  13 786 456 lei rezultand un excedent total de 12 190 373 lei conform anexelor 1,2,3,si 4 la prezenta hotarare.

Art.2 : Se aproba situaţiile financiare a Municipiului Gherla la 31.12.2019 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si  al activităţilor autofinanţate, la 31.12.2019;

Art.3 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

                                 

                                       PRIMAR                                                                                                                               

 

                                                                                                    AVIZEAZA

                                                                                                           SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                 

   anexa 1 venit.BL dec.2019   

   anexa 2 chelt.BL dec.2019

    anexa 3 venit.autof. dec.2019

    anexa 4 chelt.autof.dec.2019

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 625/16.01.2020

 

ANUNȚ

referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre

 privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2020

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre

 privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2020

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 16.01.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                            ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

-------------------

MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr 600/16.01.2020                                                                                               

REFERAT

Privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2020

 

Avind in vedere cererile unitatilor de invatamint si tinând cont de prevederile art.4 din  OMECTS nr.5576/07.10.2011 “Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”

Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat,  sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.

 Bursele de performanţă se acordă elevilor care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

Astfel propun aprobarea cuantumul burselor pe anul 2020, dupa cum urmeaza:

                   -50 lei bursa de ajutor social,

                   -70 bursa de merit si de studiu,

                   -500 lei bursa de performanţă.                                                                              

 

 

                                                                                PRIMAR

----------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 668/4/17.01.2020

 

 

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din       2020

privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2020

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2020, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul nr. 600/16.01.2020 al Primarului Municipiului Gherla                                                                                             şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  OMECTS nr. 5576/07.10.2011;1165/2013;

            În temeiul art. 129 alin. (2) litera b), alin. (4) litera a), art. 139 alin. 3, litera a) și art. 196, alin. (1), lit. a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Consiliul local :

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1 : Se aprobă cuantumul unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat astfel :

 • 50 lei/luna bursă de ajutor social;
 • 70 lei/luna bursă de merit și de studiu;
 • 500 lei/performanță bursă de performanţă;

Art.2 : Criteriile specifice și perioada de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

Art.3 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcției Economice și instituțiile de învățământ.

                                                              

                                                                         PRIMAR                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                          AVIZEAZĂ

                                                                                                                  SECRETAR GENERAL


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2602/20.02.2020

 

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea contractării  unei finanţări rambursabile interne   în valoare de pana la 30 000 000 lei, pentru asigurarea finantarii/cofinantarii unor investitii publice de interes local, cu o maturitate de 10 ani

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea contractării  unei finanţări rambursabile interne   în valoare de pana la 30 000 000 lei, pentru asigurarea finantarii/cofinantarii unor investitii publice de interes local, cu o maturitate de 10 ani

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 20.02.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 20.02.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

------------

NR. 2559/20.02.2020

                                                          REFERAT

                Avand in vedere lista de investitii anexa la bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si contractele de lucrari incheiate pana la aceasta data se constata ca in perioada imediat urmatoare (1-2 ani) bugetul local va trebui sa asigure o finantare de peste 40 milioane de lei pentru obiectivele din lista de mai jos:

Nr. crt.

Lista proiectelor prioritare de investitii ale Municipiului Gherla

valoare totala proiect

valoare ramasa de achitat

1

Modernizare strazi Lotul 6 grupa 3, lotul 1, lotul 2, si lotul 3 din municipiul Gherla, judetul Cluj

lot1

25211697.00

23519711.34

lot2

4967191.00

3737365.78

lot3

2975733.00

1972502.28

2

Extindere, mansardare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1 Gherla(cofinantare)

6692859.14

6692859.14

3

Construirea unei subunitati SMURD Cluj-Punct de lucru Gherla

3606171.36

3606171.36

4

Lucrari tehnico-edilitare, amenajare drumuri, sistematizare pe verticala in Municipiul Gherla strada Fizesului FN-Ansamblu de locuinte prin ANL

4266196.40

4266196.4

TOTAL

47719847.90

43794806.30

 

                Veniturile anuale ale bugetului local nu pot asigura o finantare de aceasta valoare in termen scurt. De aceea se impune contractarea unui imprumut bancar pentru a asigura fondurile necesare pentru realizarea acestor obiective.

          Din analiza economica a bugetului local ar fi nevoie de 30 milioane lei pe o perioada de 10 ani. Avand in vedere ca la aceasta data Municipiul Gherla nu are nici un credit in derulare, contractarea unui credit de 30 milioane lei se incatreaza in prevederile legale datoria publica nedepasind nivelul de 30% din veniturile proprii.

Ca urmare propun aprobarea contractarii unui imprumut bancar de 30 milioane lei in conditiile legii.

 

PRIMAR

--------------

 

NR. 2596/20.02.2020                                           

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE

             privind aprobarea contractării  unei finanţări rambursabile interne   în valoare de pana la 30 000 000 lei, pentru asigurarea finantarii/cofinantarii unor investitii publice de interes local, cu o maturitate de 10 ani

 

             În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) şi alin. (3) lit. b), ale art. 129 alin. (2), lit(b) si alin.(4) lit.(b), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. (a),din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

            Având în vedere prevederile <LLNK 12007    64180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale <LLNK 12006   273 10 203   0 30>cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale <LLNK 12007     9 20 301   0 31>Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            Tinând seama de prevederile <LLNK 12000    24 11 202  41 39>art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin <LLNK 11997   199 10 201   0 18>Legea nr. 199/1997,

            Tinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,

             Luând act de:

    a) referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla nr. 2559/20.02.2020

    b) raportul Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.               /;

c)  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

            Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local a căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 54/24.06.2019, HCL81/18.11.2019, HCL 25/28.03.2019, HCL 39/25.04.2019

            Consiliul Local al municipiului Gherla

 

HOTARASTE

 

            Art. 1. - Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei, cu o maturitate de 10 ani  si perioada de gratie 2 ani.

            Art. 2. - Contractarea  liniei de credit  prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investiţiilor publice de interes local   prevazute in anexa nr. 1, la  prezenta hotarare.

            Art. 3. - Din bugetul local al municipiului Gherla se asigură integral plata:

    a) serviciului anual al datoriei publice locale;

    b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;

    c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.

            Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a municipiului Gherla următoarele date:

    a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

    b) valoarea liniei de credit contractate în valuta de contract;

    c) gradul de îndatorare a municipiului Gherla

    d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;

    e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente liniei de credit

    f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

    (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

          Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Gherla prin Directia economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gherla.

         Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Gherla, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Gherla şi prefectului judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în  mass-media locala  precum şi pe pagina de internet www.gherla.ro

       

          INITIATOR,

          PRIMAR

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2572/20.02.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanta-asistenta si/sau reprezentare pentru apărarea intereselor  Municipiului Gherla în relația cu S.C. CONSTRUCT PEROM SRL privind contractul de lucrări nr. 15326/157/12.11.2018

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanta-asistenta si/sau reprezentare pentru apărarea intereselor  Municipiului Gherla în relația cu S.C. CONSTRUCT PEROM SRL privind contractul de lucrări nr. 15326/157/12.11.2018

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 20.02.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 20.02.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

-----------------

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  GHERLA                                      ,

Nr. 2482/19.02.2020

 

 

REFERAT

 

            Contractul de lucrari nr. 15326/157/12.11.2018 aflat in derulare cu SC CONSTRUCT PEROM SRL se constata ca este realizat la aceasta data in proportie foarte mica nefiind finalizata nici o portiune din strazile incluse in proiect. Constructorul ar dori rezilierea de comun acord a acestui contract lucru care l-ar avantaja avand in vedere stadiul lucrarilor si timpul ramas pana la atingerea termenului de finalizare a lucrarilor. Motivele tehnice invocate pentru reziliere nu reprezinta neaparat unica solutie existand posibilitatea continuarii lucrarilor si modificarea pe parcursul executiei a unor solutii tehnice. Avand in vedere dorinta constructorului de reziliere a contractului si dorinta noastra de continuare a acestuia s-a ajuns la un conflict juridic care trebuie gestionat cu mare atentie avand in vedere valoarea foarte mare a contractului si impactul major pe care l-ar avea asupra bugetului local cat si al disconfortului creat de oprirea cestor lucrari, fapt pentru care se solicita angajarea unei case de avocatura care sa ne reprezinte in relatia cu acest constructor avand in vedere ca la primaria municipiului Gherla avem un singur angajat la biroul juridic, iar acest tip de conflict necesita o experienta bogata si abilitati deosebite pentru gestionarea in avantajul municipalitatii. 

Avand in vedere prevederile art. 109, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

ART. 109

    Reprezentarea în justiţie a unităţilor administrativ-teritoriale

    (1) Reprezentarea în justiţie a unităţilor administrativ-teritoriale se asigură de către primar sau de către preşedintele consiliului judeţean.

    (2) Primarul sau preşedintele consiliului judeţean stă în judecată în calitate de reprezentant legal al unităţii administrativ-teritoriale, pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acesteia, şi nu în nume personal.

    (3) Atribuţia de reprezentare în justiţie poate fi exercitată în numele primarului sau, după caz, al preşedintelui consiliului judeţean de către consilierul juridic din aparatul de specialitate ori de către un avocat angajat în condiţiile legii.

    (4) Cheltuielile de judecată sau, după caz, despăgubirile stabilite pe baza hotărârilor judecătoreşti definitive se suportă/se fac venit de la/la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale. Cheltuielile de judecată cuprind toate sumele cheltuite din bugetul local.

In conformitate cu prevederile art. I alin. (2) din  OUG nr.  26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

„(2) În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea:

    a) .................

    b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale.

             Fata de considerentele  sus-mentionate, avand in vedere valoarea foarte mare a contractului de lucrari nr. 15326/157/12.11.2018 incheiat cu  SC CONSTRUCT PEROM SRL  si stadiud fizic in care se afla lucrarile precum si  impactul deosebit  de mare asupra bugetului local, propun Consiliului Local al municipiului Gherla  adoptarea proiectului de hotarare, prin care sa se aprobe angajarea   unui cabinet de avocatura care sa reprezinte interesele municipiului in acest litigiu.

 

PRIMAR

---------------------

ROMÂNIA                                            PROIECT              

MUNICIPIUL GHERLA                                                     

CONSILIUL LOCAL

Nr. 2586/30/20.02.2020                                                                  

H O T ĂR Â R E

privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta-asistenta si/sau reprezentare pentru apararea intereselor Municipiului Gherla in  relatia cu S.C. CONSTRUCT PEROM SRL privind contractul de lucrari nr. 15326/157/12.11.2018

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa de lucru de indata;

            Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la  achizitionarea serviciilor juridice de consultanta-asistenta si/sau reprezentare pentru apararea intereselor  Municipiului Gherla in  relatia cu S.C. CONSTRUCT PEROM SRL privind contractul de lucrari nr. 15326/157/12.11.2018

In conformitate cu prevederile  art. I. alin. (2) lit. b din OUG nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

Având în vedere propunerea initiatorului proiectului de hotarare, primarul municipiului Gherla si referatul initiatorului, inregistrat sub nr. 2482/19.02.2020;

Avand in vedere Raportul Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gherla, inregistrat sub nr. 2487/19.02.2020;

      În temeiul prevederilor art. 109, alin. (3),  ale art. 139 alin. (3), lit(f), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. (a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E:

 

Art.1. Se aproba achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, asistenta si/sau reprezentare pentru apararea intereselor municipiului Gherla in vederea derularii, cu respectarea dispozitiilor legale, a contractului de lucrari cu nr. 15326/157/12.11.2018 incheiat cu SC CONSTRUCT PEROM SRL

Art.2. Se imputerniceste  Primarul municipiului Gherla, cu semnarea contractului de consultanta juridica, asistenta si/sau reprezentare cu un cabinet de avocatura.

Art.3. Cheltuielile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari vor fi suportate din bugetul local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla aferent anului 2020.

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva prin compartimentele de specialitate.

 

 

Initiator,

PRIMAR,

 

 

                                                                    AVIZEAZA

                                                                   SECRETAR GENERAL

                                                                                        


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2511/20.02.2020

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de consilier local și a declarării vacant a locului de consilier local

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de consilier local și a declarării vacant a locului de consilier local

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 20.02.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 20.02.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

-----

ROMÂNIA                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA               

  NR. 2462/19.02.2020

 

REFERAT

 

Constatator și de aprobare a proiectului de hotărâre privind  constatarea încetării unui mandat de consilier local și a declarării

vacant a locului de consilier local

 

 

 

În urma alegerilor locale din anul  2016 PACT  a obținut un mandat de consilier locali, mandat care a fost  obținut de către dl. B. T. I.

Prin cererea înregistrată sub nr. 2220/14.02.2020 domnul consilier local B. T. I.  aduce la cunoștința Consiliului Local faptul că demisionează din funcţia de consilier local .

Potrivit art. 204 alin. (2) lit.a)  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ unul dintre cazurile în care calitatea de consilier încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului este demisia, adică cererea scrisă prin care o persoană renunță la o funcție.

Potrivit art. 204 alin 6)  în situația in care calitatea de consilier local încetează prin demisie, constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local precum și vacantarea locului de consilier local se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorității deliberative la propunerea primarului.

In urma constatării situației de fapt și de drept creată prin depunerea demisiei de către dl. B. T. I. și a având în vedere dispozițiile legale în materie invocate anterior, apreciem că sunt îndeplinite condițiile pentru adoptarea unei hotărâri privind   constatarea încetării unui mandat de consilier local și a declarării vacant a locului de consilier local

 

PRIMAR

--------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 2508/26/20.02.2020

 

 

Proiect de Hotărâre

   Privind constatarea încetării unui mandat de consilier local și a declarării

vacant a locului de consilier local

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de consilier local și a declarării vacant a locului de consilier local – proiect din inițiativa primarului Municipiului Gherla;

Examinând referatul cu nr. 2462/19.02.2020 întocmit de Primarul Municipiului Gherla precum și raportul de specialitate nr. 2463/19.02.2020 întocmit de secretarul general şi reținând motivele de fapt şi de drept care conduc la adoptarea unei astfel de hotărâri;

Ținând seama de prevederile art. 204 alin (2) lit. a; alin (6);din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 196 (1) din lit. a ) OUG 57/2019 privind Codul Administrativ  ;

           

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. – Consiliul Local al Municipiului Gherla constată încetarea calităţii de consilier local al domnului B. T. I., consilier local din partea PACT , începând cu data de 14.02.2020

Art. 2   Declară vacant locul de consilier ocupat de către dl. B. T. I. în Consiliul local Gherla.

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                             AVIZEAZĂ

                                             SECRETAR


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2512/20.02.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 20.02.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 20.02.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

---------------

ROMÂNIA                                                                           

JUDEŢUL CLUJ                                                               

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA             

  NR. 2466/19.02.2020

 

REFERAT

 

Privind validarea unui mandat de consilier local

 

 

Prin cererea înregistrată sub nr. 2220/14.02.2020  domnul consilier local  B. T. I. aduce la cunoștința Consiliului Local faptul că demisionează din funcția de consilier local .

Potrivit art. 9 alin. (2) lit.a)  din Legea 393/2004 unul dintre cazurile în care calitatea de consilier încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului este demisia adică cererea scrisă prin care o persoană renunță la o funcție.

Potrivit art. 9 alin.3) din legea mai sus citată încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către Consiliul Local printr-o hotărâre , la propunerea primarului , prin care se ia act de situația apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.

Ținând seama de situația creată prin demisia domnului  B. T. I. prin adresa nr. 2251/14.02.2020 am solicitat PACT Filiala Cluj să ne comunice nulele si prenumele persoanei care figurează ca supleant pentru funcția de consilier local in cadrul Consiliului Local Gherla.

Prin adresa nr. 2265/17.02.2020 PACT ne-a comunicat decizia civilă nr.64/P pronunțată de  Tribunalului București în dosar nr.24940/3/2019 prin care s-a luat act de protocolul de fuziune dintre PNL si PACT. In aceste împrejurări am solicitat  prin adresa nr.2358/18.02.2020 am solicitat PNL Organizația Județeană Cluj să ne comunice numele următorului supleant de pe listele PACT in vederea validării acestuia .

Prin adresa cu nr. 2438/19.02.2020 PNL Cluj ne aduce la cunoștință faptul că domnul T. S.-A. este următorul pe lista PACT pentru Consiliul Local Gherla, fiind desemnat de către PNL să preia mandatul de consilier local devenit vacant ca urmare a demisiei domnului  B. T. I.;

Supunem spre analiză şi validare mandatul domnului T. S.-A.  în funcția de consilier local al Municipiului Gherla.

PRIMAR

-----------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 2509/27/20.02.2020

 

 

 

 

PROIECT DE HOTARARE

Privind validarea unui mandat de consilier local

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local – proiect din iniţiativa autorităţii executive ;

Ţinând seama de prevederile HCL nr.  /______ privind constatarea încetării unui mandat de consilier  local  şi de adresa PNL – Organizația Județeană  Cluj nr. 2438/19.02.2020 prin care se comunică Consiliului Local Gherla numele şi prenumele următorului supleant pe lista consilierilor locali ai PACT, aleși la alegerile locale din data de 6 iunie 2016 ;

Văzând procesul verbal al comisiei de validare ;

În temeiul art. 31(3) şi  art. 45 (1) din Legea 215 /2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare;

           

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art. 1 –Se validează mandatul de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Gherla a domnului T. S.-A. , membru PACT ca urmare a demisiei din această funcţie a domnului  B. T. I. – membru PACT

 

Art. 2 – Se înlocuiește dl. B. T. I. cu domnul T. S.-A. în toate comisiile de specialitate ale consiliului local

 

Art. 3– Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la adoptare sau în cazul absenţilor de la şedinţă, de la comunicare.

 

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului Municipiului Gherla.

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

AVIZEAZĂ                                                                    SECRETAR

                                                 

 

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2390/18.02.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea deschideri unui acces auto pentru imobilul situat în municipiul Gherla, str. Trandafirilor, nr.17

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschideri unui acces auto pentru imobilul situat în municipiul Gherla, str. Trandafirilor, nr.17

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.02.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.02.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

---------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR. 2004/14.02.2020    

 

 

Referat

privind aprobarea deschideri unui acces auto pentru imobilul situat în municipiul Gherla, str. Trandafirilor, nr.17

 

            Prin cererea nr.2024 din 10.04.2020, domnul M. M. G., domiciliat în municipiul Cluj Napoca, str. Cojocnei, nr. 2, apt. 21, proprietar împreună cu soția asupra imobilului înscris în CF nr.55547, cu nr. Top.787,788/1 situat în municipiul Gherla str. Trandafirilor nr.17, solicită aprobarea unui acces auto din strada Trandafirilor.

            Având in vedere cele mai sus precizate, propun aprobarea deschiderii unui acces auto din str. Trandafirilor la imobilul situat în municipiul Gherla str. Trandafirilor nr.17

 

INTOCMIT

  PRIMAR

---------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 2387/24/18.02.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.____________/________2020

privind aprobarea deschideri unui acces auto pentru imobilul situat în municipiul Gherla, str. Trandafirilor, nr.17

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru.

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea deschideri unui acces auto pentru imobilul situat în municipiul Gherla, str. Trandafirilor, nr.17 proiect din inițiativa proprietarului.

            Examinând referatul primarului înregistrat sub  cu nr. 2004  din 14.02.2020.

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

În temeiul dispoziției art. 129, alin. 2, lit. c și art. 139, alin. 3, lit. g)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local.

 

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă deschiderea unui acces auto din str. Trandafirilor la imobilul situat în municipiul Gherla str. Trandafirilor  nr. 17, proprietatea numiților M. M. G. și soția M. O.-C. 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și numiții M. M. G. și soția M. O.-C. domiciliat în municipiul Cluj Napoca, str. Cojocnei, nr. 2, apt. 21.

      

       INTOCMIT

PRIMAR

 

Nr. consilieri _19                                                                                       AVIZEAZĂ

Prezenți                                                                                      SECRETAR GENERAL UAT

Nr. voturi ,,Pentru”                                                                         

Nr. ,,Abțineri

 

 

 


MUNICIPIUL GHERLA

Nr 2179/13.02.2020

 

 

REFERAT

 

Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2020

 

            Avand in vedere modificarile legislative privind costul standard pe elev si adresa DGRFP CLUJ privind suplimentarea cotelor defalcate din TVA pentru invatamant precum si unele incasari din valorificari de bunuri realizate pana la acest moment bugetul local al Municipiului Gherla se modifica la partea de venituri si va fi in sume de 47 905,8 mii lei.

            Totodata tinand cont de solicitarile avute in sedinta de consiliu din data de 10.02.2020 s-au alocat sume pentru relocarea locuitorilor de pe str. Pescarilor nr. 5 precum si pentru expertizarea podurilor peste canalul Morii. Astfel bugetul local al Municipiului Gherla va inregistra la partea de cheltuieli suma de 54 77457,21 mii lei din care sectiunea de dezvoltare va fi in suma de 25 773,21 mii lei

 

PRIMAR

--------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr.858/22.01.2020 si referatul 2179/13.02.2020 privind aprobarea   bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si  vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 1288/29.01.2020 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr.5/2020 a bugetului de stat, Decizia  DGRFP Cluj nr.129/13.01.2020, privind indicatorii pe anul 2020;             

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local:

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 care la partea de venituri înregistrează suma de  47 905.21 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 54 457,21 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 28 684,00 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 25 773,21 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2020 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2020  care inregistreză  la partea de venituri suma de 21 316,99 mii lei si la partea de  cheltuieli  suma de 21609,00   mii lei conform anexei nr.4.

Art 4 : Se aprobă   repartizarea pe unitati de invatamint  a sumei de de la capitolul 65 « Invatamint » conform anexei nr.5;

Art. 5. Se aprobă   numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor la primarie    conform anexei nr.6 ;

Art.6:  Se împuterniceşte primarul municipiului Gherla pentru a semna modificarea anexelor la bugetul local, ca urmare a alocărilor sau retragerilor de sume la nivelul municipiului Gherla, urmare a apariţiei unor acte normative, respectiv comunicări ale D.G.F.P Cluj, Consiliul Judeţean şi Direcţia de Sănătate Publică. Anexele modificate vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local cu ocazia primei rectificări a Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli, conform art.nr.82 din Legea 273/2006.

Art 7 :  Se împuterniceşte primarul municipiului Gherla prin serviciul de specialitate pentru a repartiza bugetul local aprobat pe anul 2020 pe articole si aliniate in cadrul capitolelor si subcapitolelor conform clasificatiei economice in vigoare in vederea depunerii la DGFP Cluj.

        Art 8 : Se aprobă plata din bugetul local de la subcapitolul sport ( cod 670501) a  sumei de 100 mii lei  pentru activitati sportive  pe anul 2020 desfasurate de structuri sportive (cluburi si asociatii) din Municipiul Gherla, suma ce va fi repartizata conform Legii 350/2005.

         Art 9 : Se aprobă plata din bugetul local de la subcapitolul religie (cod 670600) a sumei de 50 mii lei pentru reparatii  si constructie locasuri de cult si constructii conexe, suma ce va fi repartizata conform Legii 350/2005.

      Art 10 : Se aprobă plata din bugetul local de la subcapitolul cultura (cod 670306) a sumei de 50 mii lei pentru proiecte culturale si de tineret desfasurate de asociatii si fundatii nonprofit, suma ce va fi repartizata conform Legii 350/2005.

            Art 11 : Se aprobă programul activitatilor cultural artistice organizate de Casa de Cultura Gherla in anul 2020, prezentat in anexa nr. 7

Art 12 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                             PRIMAR

                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

anexa 1 venituri 2020

anexa 2 cheltuieli 2020

anexa 3 lista investitii 2020

anexa 4 autofinantate 2020

anexa 5 invatamant 2020

ANEXA 6

ANEXA 7 BUGET


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2160/13.02.2020

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind acceptarea donației unei suprafețe

 de teren de 129 mp cu nr. cadastral 55747 situat, în municipiul Gherla, str. Apei FN jud. Cluj

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind acceptarea donației unei suprafețe

 de teren de 129 mp cu nr. cadastral 55747 situat, în municipiul Gherla, str. Apei FN jud. Cluj

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 13.02.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 13.02.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

---------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR.1150/10.02.2020       

 

 

Referat

Privind acceptarea donației unei suprafețe de teren de 129 mp

cu nr. cadastral 55747 situat, în municipiul Gherla, str. Apei FN

jud. Cluj

 

            Prin cererea nr. 1150 din 28.01.2020 numiții B. T. D. și soția B. L. domiciliați în municipiul Gherla în calitate, de coproprietari ai imobilului situat pe str. Apei FN din municipiul Gherla înscris în C.F. nr. 51124 cu nr. cadastral 51124, solicită analizarea drepturilor în vederea transferării dreptului de proprietate prin donație a suprafeței de teren de 129 mp identificată prin numărul cadastral 55747 UAT Gherla, desprinsă din parcela mamă, de la subsemnații către municipiul Gherla în vederea realizări drumurilor conform PUZ aprobat de către consiliul  local prin HCL nr.29 din 27.03.2007.

            Având în vedere cele mai sus prezentate, propunem aprobarea acceptări donației suprafeței de teren de 129 mp cu nr. cadastral 55747 de către municipiul Gherla proprietarii tabulări B. T. D. și soția L., în vederea amenajării drumurilor conform PUZ str. Apei aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr.29 din 27.03.2007 și trecerea terenului dobândit în proprietatea publică a Municipiului Gherla

                                                                                      INTOCMIT

         PRIMAR

------------------------

 ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 2149/20/13.02.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.____________/________2020

privind acceptarea donației unei suprafețe de teren de 129 mp

cu nr. cadastral 55747 situat, în municipiul Gherla, str. Apei FN

jud. Cluj

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru.

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind  acceptarea donației unei suprafețe de teren de 129 mp cu nr. cadastral 55747 situat, în municipiul Gherla, str. Apei FN jud. Cluj.

            Examinând referatul cu nr. 1150 din 10.02.2020 al Primarului Municipiului Gherla.

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

În temeiul dispoziției art. 129, alin. 2, lit. c și art. 139, alin. 2, art. 291, alin. 3, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local.

 

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Municipiul Gherla acceptă donația suprafeței de teren de 129 mp cu nr. cadastral 55747 situat, în municipiul Gherla, str. Apei FN jud. Cluj, teren care va face  parte din domeniul public al MUNICIPIULUI Gherla.

Art. 2 Se aprobă schimbarea categoriei de folosință a terenului donat din arabil în drum.

Art.3 Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla N. I. cu semnarea actului de donație la Notarul Public.

Art.4 Se aprobă plata tuturor costurilor aferente operațiunilor de transfer al proprietății în sarcina Primăriei Municipiului Gherla.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează autoritatea executivă. 

 

        INTOCMIT

PRIMAR

 

Nr. consilieri _19                                                                                         AVIZEAZĂ

Prezenți                                                                                      SECRETAR GENERAL UAT

Nr. voturi ,,Pentru”                                                                         

Nr. ,,Abțineri


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 1650/04.02.2020

 

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării S.P. Cluj nr.69/2019 – “Sistematizare LES 20 kV D I, D II, D III, ieșire din Stația Gherla și reglementarea alimentării consumatorilor prin montare PTAb strada Grădinarilor, municipiul  Gherla, județul Cluj”

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării S.P. Cluj nr.69/2019 – “Sistematizare LES 20 kV D I, D II, D III, ieșire din Stația Gherla și reglementarea alimentării consumatorilor prin montare PTAb strada Grădinarilor, municipiul   Gherla, județul Cluj”

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 04.02.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 04.02.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

---------------

ROMÂNIA                                                                                            

JUDEȚUL CLUJ                                                      

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA               

NR. 1320/30.01.2020

 

 

Referat

Privind aprobarea lucrării S.P. Cluj nr. 69/2019 – Sistematizare LES 20kV D I,D II, D III ieșire din stația Gherla și reglementarea alimentării consumatorilor prin montarea PTAb strada Grădinarilor din Municipiul Gherla, jud. Cluj”

 

Prin cererea înregistrată sub nr. 14636 din 19.11.2019 SDEE TN – Sucursala Cluj Napoca solicită          aprobarea realizării lucrării “Sistematizare LES 20kV D I,D II, D III ieșire din stația Gherla și reglementarea alimentării consumatorilor prin montarea PTAb strada Grădinarilor, loc. Gherla, jud. Cluj” – prin realizarea următoarelor lucrări:

 • Înlocuirea tronsonului de MT (medie tensiune) existent în domeniul public între stația Gherla și PTZ (post de transformare zidit) Depozite MI (Distribuitor D1) în lungime traseu de cca. 225 ml. Pozarea cablului se va face prin incinta SDEE Gherla și pe domeniul public, conform planului de situație anexat, planșa E2;
 • Înlocuirea tronsonului de MT (medie tensiune) în domeniul public între stația Gherla și PTZ (post de transformare zidit) 7 MR1 (Distrinuitor 2), continuare în PTZ Atelier Mixt, continuare în PTZ 5 MR1 în lungime totală de cca. 1400 ml. Pozarea cablului se va face prin incinta SDEE Gherla, supratraversarea Canalului Morii, în zona de siguranță a străzii Gelu, subtraversare strada Clujului prin foraj orizontal dirijat, prin zona de siguranță a strada Clujului și intrare la PTZ Atelier Mixt pe strada Grădinarilor, continuare la PTZ 5 MR1 pe marginea parcului Minerva, subtraversare strada Gelu și supratraversarea Canalului Morii până la PTZ 5 MR1 conform planului de situație anexat, plansa E2;
 • Montarea unui PTAB (post de transformare în anvelopă de beton) nou proiectat pe strada Grădinarilor la intersecție cu strada Apei (în domeniul public), conform planului de situație anexat, plansa E2;
 • Înlocuirea tronsonului de MT existent în domeniul public, între stația Gherla și PTAB Grădinarilor nou proiectat (Distribuitor D3) și continuare în PTZ 5 MR1 în lungime totală de cca. 1000 ml. Pozarea cablului se va face prin incinta SDEE Gherla, supratraversarea Canalului Morii, în zona de siguranță a străzii Gelu, subtraversare strada Clujului prin foraj orizontal dirijat, continuare la PTAB Grădinarilor pe marginea parcului Minerva, în zona de siguranță a strada Apei, și revenirea în PTZ 5 MR1 prin subtraversarea strada Gelu, supratraversarea Canalului Morii până la PTZ 5 MR1, conform planului de situație anexat, plansa E2;
 • Pozare cablu MT din PTAB Grădinarilor nou proiectat până la PTAB Punct Termic, continuare la PTZ 1 Între Ape, conform planului de situație anexat, planșa E2. Traseul LES MT (liniei electrice subterane de medie tensiune) va fi prin subtraversarea strada Apei, pozare cablu MT pe trotuarul și partea carosabilă a străzii Grădinarilor până la PTAB Punct Termic existent, continuare pe Aleea Străruinței până la PTZ 1 Între Ape existent, conform planului de situație anexat,plansa E2;
 •   Realizarea unui LES între PTAB Grădinarilor proiectat și PTAB Punct Termic în șanț comun cu linia electrica de MT, conform planului de situație acexat , plansa E2;
 • Realizarea unui LES între PTAB Grădinarilor proiectat și PTZ 5 MR1 în șanț comun cu linia electrică de MT proiectată conform planului de situație anexat, plansa E2;
 • Realizarea unui LES între PTAB Punct Termic și PTZ1 Între Ape în șanț comun cu linia electrică de MT proiectată, conform planului de situație anexat, plansa E2;
 • Identificarea/Secționarea/Manșonarea LES JT (linie electrică subterană joasă tensiune) între PTZ Atelier Mixt și blocuri ANL în zona PTAB Grădinarilor proiectat, conform planului de situație anexat, plansa E2;
 • Identificarea/Secționarea/Manșonarea LES JT (linie electrică subterană joasă tensiune) între PTZ Atelier Mixt și blocuri ANL în zona PTZ Atelier Mixt, montarea unui B;PT în spațiu verde în zona PTZ Atelier Mixt și realizarea unui LES până la tabloul general al abonatului SC Agropan, conform planului de situație anexat, plansa E2;
 • Identificarea/Secționarea/Manșonarea LES JT între PTZ Atelier Mixt și blocuri ANL în zona PTZ Atelier Mixt, montarea unei firide de rețea E 2-4 amplasată pe domeniul public, lângă stâlpul existent de tip SC 10005 de pe strada Clujului, și realizarea unui LES de la locul de manșonare până la firida nou proiectată, conform planului de situație anexat, plansa E2. În firida nou proiectată se vor racorda cablurile existente sosire din firida Arpacet E3, plecare spre Peco Petrom, plecare spre SC Vlamar SRL, conform planului de situatie anexat, plansa E2;
 • Pozarea a 2 cabluri LES JT din PTAB nou proiectat până la o firidă nou proiectată de tip E8, amplasată la intersecția strada Grădinarilor cu strada Apei, în spațiul verde, conform planului de situație anexat, plansa E2;
 • Din firida nou proiectată E8, se vor poza 2 cabluri până la stâlpul existent de beton de tip SE 10, aplasat la intersecția Străzii Grădinarilor cu strada Apei, pentru preluarea consumatorilor de pe joasă tensiune, conform planului de situație anexat, plansa E2;
 • Înlocuirea firidelor existente de la scările I, II, III, IV a blocului PS1, și de la scările I, II, III, a blocului PS2 și realizarea unei LES JT cu cablu de la firida nou proiectată E8 până la fiecare firidă E2-2 nou proiectate amplasată la intrarea în scările blocurilor PS1 și PS2 și inchiderea buclei de alimentare în LEA JT la stâlpul SC 10005 de pe strada Clujului, conform planului de situație anexat, plansa E2;
 • Se va demonta stâlpul existent de tip SE10 prin care sunt alimentate în prezent blocurile PS1 și PS2, și a racordului realizat între PTZ Atelier Mixt și stâlpul existent SE10, conform planului de situație anexat, plansa E2;
 • Înlocuirea firidelor existente de la scara I a blocului A2, și de la scările I, II, III, IV, V a blocului A1 de pe strada Apei si realizarea unui LES JT de la firida nou proiectată E8 până la firidele nou proiectate amplasate la intrarea în scările blocurilor A1 și A2 și închiderea buclei de alimentare în LEa JT la stâlpul SE5 existent de pe strada Gelu, conform planului de situație anexat, plansa E2;
 • Traseul LES JT care vor alimenta cele 4 blocuri (PS1, PS2, A1, A2) va fi pe marginea străzii Apei, parțial traseul comun cu LES MT, va subtraversa Strada Apei, continuare prin spatiul verde din jurul blocurilor pana la firidele nou proiectate
 • Suprafata definitiva ocupata ca fi de cca. 1425 mp.

Având în vedere traseele linilor electrice subterane conform planurilor se situație anexate s-au solicitat prin certificatul de Urbanism o serie de avize inclusiv hotărârea Consiliului Local Gherla.

Referitor la Strada Gelu tronsonul de la Strada Clujului spre Parcul Mare este o stradă reabilitată în anul 2018 și este în perioada de garanție(36 luni).

Conform certificatului de urbanism pentru lucrările care se vor executa pe proprietăți private se va obține acordul prealabil al tuturor proprietarilor terenurilor afectate de lucrări. Pentru autorizare se va prezenta contractul de refacere a străzilor încheiat cu o firmă autorizată în domeniul.

Dupa executarea lucrărilor zonele afectate de acestea se vor readuce la forma inițială pe cheltuiala beneficiarului.

Față de cele menționate mai sus propun analizarea în vederea luării unei hotărâri.

 

INIȚIATOR,

PRIMAR

-----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 1644/16/04.02.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

Privind aprobarea lucrării S.P. Cluj nr.69/2019 – “Sistematizare LES 20 kV D I, D II, D III, ieșire din Stația Gherla și reglementarea alimentării consumatorilor prin montare PTAb strada Grădinarilor, municipiul   Gherla, județul Cluj”

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrării “Sistematizare   LES D I, D II,D III ieșire din Stația Gherla și reglementarea alimentării consumatorilor prin montare PTAb strada Grădinarilor, municipiul Gherla, jud. Cluj,  proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 1320 din 30.01.2020  al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            Văzând prevederile Legii nr.3/09.01.2003 pentru aprobarea OG nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

            În temeiul art.129 alin.1, alin.2 lit.a),c) și art. 139 alin.1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

                Art.1. – Se aprobă lucrarea “Sistematizare  LES D I, D II,D III iesșire din Stația Gherla și reglementarea alimentării consumatorilor prin montare PTAb strada Grădinarilor, municipiul Gherla, jud. Cluj. Beneficiarului îi revine obligația de readucere la forma inițială a domeniului public afectat de execuția lucrărilor precizate anterior.

 

                 Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă, SDEE Transilvania Nord Sucursala Cluj-Napoca, strada Taberei nr.20, jud Cluj.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

Nr. consilieri                     19                                                                            AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                

Nr. ,,Abțineri”                 


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 1653/04.02.2020

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării S.P. Cluj nr.70/2019 – “Sistematizare LES 20kV Gherla – Bonțida și LES 20kV Dej Sud – Gherla ieșire din Stația Gherla, strada Gelu, municipiul  Gherla,

județul Cluj”

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării S.P. Cluj nr.70/2019 – “Sistematizare LES 20kV Gherla – Bonțida și LES 20kV Dej Sud – Gherla ieșire din Stația Gherla, strada Gelu, municipiul  Gherla,

județul Cluj”

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 04.02.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 04.02.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

--------------------------------

Referat

Privind aprobarea lucrării S.P. Cluj nr. 70/2019 – Sistematizare LES 20kV

      Gherla – Bonțida și LES 20kV Dej Sud – Gherla ieșire din Stația Gherla, strada Gelu din Municipiul Gherla, jud. Cluj”

 

            Prin cererea înregistrată sub nr. 14635 din 19.11.2019 SDEE TN – Sucursala Cluj Napoca solicită aprobarea realizării lucrării “Sistematizare LES 20kV Gherla – Bonțida și LES 20kV Dej Sud – Gherla ieșire din Stația Gherla, strada Gelu, mun. Gherla, jud. Cluj” – prin realizarea următoarelor lucrări:

 • Înlocuirea tronsonului de MT (medie tensiune) existent în domeniul public, între stația Gherla și LEA MT (linie electrică aeriană de medie tensiune) Gherla – Bonțida, până la stâlpul nr.1 (separator S-5-293) în lungime traseu de cca. 400 ml, conform planului de situație anexat, plansa E2;
 • Înlocuirea tronsonului de MT (medie tensiune) existent în domeniul public, între stația Gherla și LEA MT(linie electrică aeriană de medie tensiune) Gherla – Dej Sud, până la stâlpul nr.1 (separator S-5-294) în lungime traseu de cca. 450 ml, conform planului de situație anexat, planșa E2;
 • Pozarea cablurilor de MT(medie tensiune) se va face prin incinta statiei Gherla, supratraversarea Canalului Morii prin țevi de protecție, subtraversare și trecere prin zonă de siguranță a strazii Gelu, respectiv pe domeniul privat până la stâlpii existenți, conform planului de situație anexat, planșa E2.
 • Suprafața definitivă ocupată va fi de cca 292 mp.

Având în vedere traseele linilor electrice subterane de pe strada Gelu conform planurilor se situație anexate s-au solicitat prin certificatul de Urbanism o serie de avize inclusiv hotărârea Consiliului Local Gherla.

Conform certificatului de urbanism pentru lucrările care se vor executa pe proprietăți private se va obține acordul prealabil al tuturor proprietăților terenurilor afectate de lucrări. Pentru autorizare se va prezenta contractul de refacere a străzii încheiat cu o firmă autorizată în domeniu.

Dupa executarea lucrărilor zonele afectate de acestea se vor readuce la forma inițială pe cheltuiala beneficiarului.

Față de cele menționate mai sus propun analizarea în vederea luării unei hotărâri.

INIȚIATOR,

PRIMAR

--------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 1651/17/04.02.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

Privind aprobarea lucrării S.P. Cluj nr.70/2019 – “Sistematizare LES 20kV Gherla – Bonțida și LES 20kV Dej Sud – Gherla ieșire din Stația Gherla, strada Gelu, municipiul  Gherla,

județul Cluj”

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrării “Sistematizare LES 20kV Gherla – Bonțida și LES 20kV Dej Sud – Gherla ieșire din Stația Gherla, strada Gelu, municipiul Gherla, jud. Cluj,  proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 1321 din 30.01.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            Văzând prevederile Legii nr.3/09.01.2003 pentru aprobarea OG nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

            În temeiul art.129 alin.1, alin.2 lit.a),c) și art. 139 alin.1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

               

 1.                  . – Se aprobă lucrarea “Sistematizare LES 20kV Gherla – Bonțida și LES 20kV Dej Sud – Gherla ieșire din Stația Gherla, strada Gelu, municipiul Gherla, jud. Cluj. Beneficiarului îi revine obligația de a readuce la forma inițială a domeniului public afectat de execuția lucrărilor precizate anterior.

                 Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă și SDEE Transilvania Nord Sucursala Cluj-Napoca, strada Taberei nr.20, jud Cluj.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                            AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                

Nr. ,,Abțineri”                 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 1625/04.02.2020

 

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de consilier local și a declarării vacant a locului de consilier local

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de consilier local și a declarării vacant a locului de consilier local

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 04.02.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 04.02.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

-----------------

ROMÂNIA                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA               

  NR. 1577/03.02.2020

 

REFERAT

 

Constatator și de aprobare a proiectului de hotărâre privind  constatarea încetării unui mandat de consilier local și a declarării

vacant a locului de consilier local

În urma alegerilor locale din anul  2016 UDMR a obținut un număr de 3 mandate de consilieri locali. In urma validării acestora unul dintre mandate a fost obținut de către dl. K. T.

Prin cererea înregistrată sub nr. 1495/31.01.2020 domnul consilier local K. T.  aduce la cunoștința Consiliului Local faptul că demisionează din funcţia de consilier local.

Potrivit art. 204 alin. (2) lit.a)  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ unul dintre cazurile în care calitatea de consilier încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului este demisia, adică cererea scrisă prin care o persoană renunță la o funcție.

Potrivit art. 204 alin 6)  în situația in care calitatea de consilier local încetează prin demisie, constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local precum și vacantarea locului de consilier local se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorității deliberative la propunerea primarului.

In urma constatării situației de fapt și de drept creată prin depunerea demisiei de către dl. K. T. și a având în vedere dispozițiile legale în materie invocate anterior, apreciem că sunt îndeplinite condițiile pentru adoptarea unei hotărâri privind   constatarea încetării unui mandat de consilier local și a declarării vacant a locului de consilier local

 

       INIȚIATOR

          PRIMAR                                                SECRETAR GENERAL

  -----------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 1624/14/04.02.2020

 

Proiect de Hotărâre

   Privind constatarea încetării unui mandat de consilier local și a declarării

vacant a locului de consilier local

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de consilier local și a declarării vacant a locului de consilier local l – proiect din inițiativa primarului Municipiului Gherla;

Examinând referatul cu nr. 1577/03.02.2020 întocmit de Primarul Municipiului Gherla precum și raportul de specialitate nr. 1579/03.20.2020 întocmit de secretarul general şi reținând motivele de fapt şi de drept care conduc la adoptarea unei astfel de hotărâri;

Ținând seama de prevederile art. 204 alin (2) lit. a; alin (6);din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 196 (1) din lit. a ) OUG 57/2019 privind Codul Administrativ  ;

           

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 – Consiliul Local al Municipiului Gherla constată încetarea calităţii de consilier local al domnului K. T., consilier local din partea UDMR, începând cu data de 31.01.2020.

Art. 2   Declară vacant locul de consilier ocupat de către dl. K. T. în Consiliul local Gherla.

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

Nr.consilieri    18                     CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                   SECRETAR

Nr.voturi pentru                        

 


MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr 858/22.01.2020

 

 

REFERAT

 

Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2020

 

            Obiectul  prezentului  proiect  îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe surse şi alocarea cheltuielilor pe destinaţii, pentru proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli și a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii  pe anul 2020.

 

          Avand in vedere legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020 precum si adresa Directiei generala regionala a Finantelor publice Cluj- Napoca nr. 129/13.01.2020 prin care ne sunt comunicate sumele defalcate din TVA si din unele venituri ale bugetului de stat repartizate pe unitati administrative care stau la baza fundamentarii bugetelor locale pe anul 2020, si luand in considerare executia bugetara a anului precedent s-a procedat la intocmirea bugetului local de venituri si cheltuieli pa anul 2020

          La partea de venituri bugetul local al anului 2020 este in suma de 46 320 mii lei compusa din:

 • 18848 mii lei – cote si sume din impozitul pe venit
 • 5550 mii lei – sume defalcate din TVA
 • 3745 mii lei - impozite si taxe pe proprietate
 • 1640 mii lei- taxe pt utilizarea bunurilor
 • 1262 mii lei- inchirieri si concesiuni
 • 14100 mii lei- finantare PNDL
 • 1178 mii lei- alte venituri

La acestea se adauga excedentul bugetului local la 31.12.2019 in suma de 6551.41 mii lei. Astfel bugetul local al municipiului Gherla pe anul 2020 va avea la partea de cheltuieli suma de 52 871,41 mii lei din care 28602 mii lei la sectiunea de functionare si 24269,41 mii lei la sectiunea de dezvoltare.

Repartizarea pe capitole bugetare s-a facut functie de solicitarile compartimentelor de specialitate si a institutiilor subordonate.

Bugetul local al municipiului Gherla este prezentat pe capitole si aliniate la partea de venituri in anexa nr. 1, iar la partea de cheltuieli in anexa nr. 2.

Lista de investitii propusa in anul 2020 este prezentata in aneza nr.3.

Bugetul activitatilor autofinantate pe anul 2020 inregistreaza la partea de venituri suma de 21216,99 mii lei, la care se adauga excedentul anului 2019 in suma de 292.01 mii lei asfel bugetul activitatilor autofinantate pe anul 2020 inregistreaza la partea de cheltuieli suma de 21509 mii lei si este prezentat in anexa nr. 4.

In anexa nr. 5 este prezentata repartizarea pe unitati de invatamant a sumelor defalcate din TVA si a celor alocate din bugetul local pentru sustinerea invatamantului preuniversitar de stat.

In anexa 6 este prezentata situatia numarului de personal si a cheltuielilor salariale, iar in anexa nr. 7 este prezentat programul activitatilor culturale al casei de cultura Gherla.

Prin bugetul propus se asigura toate cheltuielile sectiunii de functionare respectandu-se astfel prevederile legale.

Avand in vedere resursele financiare de care dispunem in anul 2020 si nevoile comunitatii, prezentul proiect de buget prezentat si supus aprobarii consiliului local,  reprezinta cea mai buna forma de cheltuire echilibrata a banului public si de eficienta economica astfel incat sa satisfaca cat mai mult nevoile comunitatii gherlene.

PRIMAR

-------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr. 858/22.01.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si  vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr.  şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr.5/2020 a bugetului de stat, Decizia  DGFP Cluj nr.129/13.01.2020, privind indicatorii pe anul 2020;             

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local:

                                                  HOTĂRĂŞTE

Art.1:   Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 care la partea de venituri înregistrează suma de  46 320 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 52 871,41 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 28 602,00 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 24 269,41 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2020 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2020  care inregistreză  la partea de venituri suma de 21 216,99 mii lei si la partea de  cheltuieli  suma de 21509,00   mii lei conform anexei nr.4.

Art 4 : Se aprobă   repartizarea pe unitati de invatamint  a sumei de de la capitolul 65 « Invatamint » conform anexei nr.5;

Art. 5. Se aprobă   numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor la primarie    conform anexei nr.6 ;

Art.6:  Se împuterniceşte primarul municipiului Gherla pentru a semna modificarea anexelor la bugetul local, ca urmare a alocărilor sau retragerilor de sume la nivelul municipiului Gherla, urmare a apariţiei unor acte normative, respectiv comunicări ale D.G.F.P Cluj, Consiliul Judeţean şi Direcţia de Sănătate Publică. Anexele modificate vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local cu ocazia primei rectificări a Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli, conform art.nr.82 din Legea 273/2006.

Art 7 :  Se împuterniceşte primarul municipiului Gherla prin serviciul de specialitate pentru a repartiza bugetul local aprobat pe anul 2020 pe articole si aliniate in cadrul capitolelor si subcapitolelor conform clasificatiei economice in vigoare in vederea depunerii la DGFP Cluj.

        Art 8 : Se aprobă plata din bugetul local de la subcapitolul sport ( cod 670501) a  sumei de 100 mii lei  pentru activitati sportive  pe anul 2020 desfasurate de structuri sportive (cluburi si asociatii) din Municipiul Gherla, suma ce va fi repartizata conform Legii 350/2005.

         Art 9 : Se aprobă plata din bugetul local de la subcapitolul religie (cod 670600) a sumei de 50 mii lei pentru reparatii  si constructie locasuri de cult si constructii conexe, suma ce va fi repartizata conform Legii 350/2005.

      Art 10 : Se aprobă plata din bugetul local de la subcapitolul cultura (cod 670306) a sumei de 50 mii lei pentru proiecte culturale si de tineret desfasurate de asociatii si fundatii nonprofit, suma ce va fi repartizata conform Legii 350/2005.

      Art 11 : Se aprobă programul activitatilor cultural artistice organizate de Casa de Cultura Gherla in anul 2020, prezentat in anexa nr. 7

Art 12 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                             PRIMAR

                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                                       

-------------

anexa 1 venituri 2020

anexa 2 cheltuieli 2020

anexa 3 lista investitii 2020

anexa 4 autofinantate 2020

anexa 5 2020

ANEXA 6

ANEXA 7 BUGET


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 1589/03.02.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Municipiului Gherla în acordul de Parteneriat dintre Episcopia Română Unită cu Roma, Greco – Catolică de Cluj – Gherla, Municipiul Gherla

 și Liceul Teoretic “Ana Ipătescu”

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Municipiului Gherla în acordul de Parteneriat dintre Episcopia Română Unită cu Roma, Greco – Catolică de Cluj – Gherla, Municipiul Gherla

 și Liceul Teoretic “Ana Ipătescu”

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 03.02.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 03.02.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

----------------

ROMÂNIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                   

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 1592/04.02.2020

 

REFERAT

 

privind desemnarea reprezentanților Municipiului Gherla în acordul de Parteneriat dintre Episcopia Română Unită cu Roma, Greco – Catolică de Cluj – Gherla, Municipiul Gherla și Liceul Teoretic “ Ana Ipătescu ”

           

            Prin HCL nr. 2/30.01.2020 s-a aprobat cooperarea între Municipiul Gherla cu sediul în Municipiul Gherla, str. Bobâlna, nr. 2, jud. Cluj prin N. I. – primar cu Episcopia Română Unită cu Roma, Greco – Catolică de Cluj – Gherla cu sediul în Cluj – Napoca, str. Moților, nr. 26, jud. Cluj, reprezentată de către Episcop Eparhial F. C. și cu Liceul Teoretic “ Ana Ipătescu ” cu sediul în Gherla, str. 1 Decembrie 1918, nr. 20, jud. Cluj, reprezentat de către R. I. – director în vederea realizării proiectului de interes local “ Consolidare și reparații capitale și modernizare al imobilului situat în Municipiul Gherla, str. 1 Dec. 1918, nr. 20, jud. Cluj, în vederea desfășurării în condiții optime a învățământului Liceului Teoretic Ana Ipătescu ”.

S-a aprobat deasemenea acordul de parteneriat ce urmează a fi încheiat cuprins în anexa la hotărâre.

Pentru buna desfășurare a activităților pe care le impune prevederile protocolului este necesar a se desemna reprezentanții din partea Municipiului Gherla.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 1600/13/04.02.2020

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Municipiului Gherla în acordul de Parteneriat dintre Episcopia Română Unită cu Roma, Greco – Catolică de Cluj – Gherla, Municipiul

Gherla și Liceul Teoretic “Ana Ipătescu”

 

           Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședința de lucru ordinară;

           Luând în dezbatere proiectul de hotărâre  privind aprobarea HCL referitor la desemnarea reprezentanților Municipiului Gherla în acordul de Parteneriat dintre Episcopia Română Unită cu Roma, Greco – Catolică de Cluj – Gherla, Municipiul Gherla și Liceul Teoretic “Ana Ipătescu”- proiect de hotărâre din inițiativa Primarului Municipiului Gherla;

Examinând referatul de aprobare cu nr. 1592/04.02.2020 întocmit de Primarul Municipiului Gherla precum și raportul de specialitate întocmit de către Direcția Administrației Publice Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla;

            Văzând avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Gherla;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. e, alin. 9, lit. a și art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, Consiliul local :

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1. Se desemnează ca și reprezentanți ai Municipiului Gherla în cadrul acordului de parteneriat având și mandat în acest sens următorii :

-

-

-

-

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se împuternicesc persoanele desemnate prin prezenta hotărâre.

                                                               

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                                                    

                                                                                                                        AVIZEAZĂ

                                                                                                    SECRETAR GENERAL U.A.T.

 


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 1634/04.02.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea HCL referitor la cooperarea Municipiului Gherla cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și cu Complexul Muzeal Bistrița – Năsăud în vederea realizării în comun a unor proiecte de interes public local

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea HCL referitor la cooperarea Municipiului Gherla cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și cu Complexul Muzeal Bistrița – Năsăud în vederea realizării în comun a unor proiecte de interes public local

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 04.02.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 04.02.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

--------------

 

ROMÂNIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                   

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 1517/04.02.2020

 

REFERAT

privind aprobarea HCL referitor la cooperarea Municipiului Gherla cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și cu Complexul Muzeal Bistrița – Năsăud în vederea realizării în comun a unor proiecte de interes public local

             Prin cele două acorduri de parteneriat, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău propun încheierea a două acorduri de parteneriat care au ca obiect realizarea în parteneriat a unor expoziții, publicare material arheologic, colaborări la proiecte de cercetare arheologică până în 31.12.2021.

            Potrivit dispozițiilor legale Consiliul Local are competența să hotărască cooperarea unității administrativ teritoriale cu persoane juridice în vederea realizării în comun a unor proiecte de  interes public local. Scopul realizării acestor proiecte este punerea în valoare a patrimoniului arheologic, muzeal, arhitectural etc. al entităților semnatare ale acordurilor.

            Temeiul legal îl constituie dispozițiile art. 29, alin. 2, lit. e, alin. 9, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

            Având în vedere situația de fapt și de drept propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre.

          

INIȚIATOR

PRIMAR

-----------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 1633/15/04.02.2020

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea HCL referitor la cooperarea Municipiului Gherla cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și cu Complexul Muzeal Bistrița – Năsăud în vederea realizării în comun a unor proiecte de interes public local

 

           Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședința de lucru ordinară;

           Luând în dezbatere proiectul de hotărâre  privind aprobarea HCL referitor la cooperarea Municipiului Gherla cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și cu Complexul Muzeal Bistrița – Năsăud în vederea realizării în comun a unor proiecte de interes public local – proiect de hotărâre din inițiativa Primarului Municipiului Gherla;

Examinând referatul de aprobare cu nr. 1517/04.02.2020 întocmit de Primarul Municipiului Gherla precum și raportul de specialitate întocmit de Direcția Administrației publice Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla;

            Văzând avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Gherla;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. e, alin. 9, lit. a și art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, Consiliul local :

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1. – Se aprobă cooperarea Municipiului Gherla cu sediul în Municipiul Gherla, str. Bobâlna, nr. 2, jud. Cluj prin N. I. – primar cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău cu sediul în Zalău, P-ța Unirii, nr. 9, jud. Zalău reprezentat de către manager dr. D. B. și cu Complexul Muzeal Bistrița – Năsăud, str. General Grigore Bălan, nr. 19, jud. Bistrița reprezentat prin manager G. G. A., în vederea realizării în comun a unor proiecte de interes public local.

 Se aprobă acordul de parteneriat ce urmează a fi încheiat cu Muzeul de Istorie și Artă Zalău cuprins în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Se aprobă acordul de parteneriat ce urmează a fi încheiat cu Complexul Muzeal Bistrița – Năsăud cuprins în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla cu semnarea acordurilor de parteneriat cuprinse în anexa nr. 1 și 2.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se împuternicesc persoanele desemnate prin prezenta hotărâre.

                                                                    INIȚIATOR

                                                                      PRIMAR

 

 

                                                                                                                      AVIZEAZĂ

                                                                                                    SECRETAR GENERAL U.A.T.

ANEXA 1 LA PROIECT MUZEU

ANEXA 2 LA PROIECT MUZEU


PRIMARIA

MUNICIPIUL GHERLA                                                                        

Nr. 16260 din 16.12.2019                                                                    

REFERAT

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile  prestate de catre

SC ADP GHERLA SA

 

Urmare a cererilor nr 16147 si 16148 din 13.12.2019 a SC ADP GHERLA SA pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate incepand cu data de 01.02.2020  am constatat urmatoarele:

SC ADP GHERLA SA solicita modificarea tarifelor existente si aprobarea unor noi tarife fata de cele stabilite pentru anul 2019 justificand aceasta prin urmatoarele :

- incepand cu 01.01.2019 prin HG 937/2018  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată acesta se modifica

- rata inflatiei in noiembrie 2019 raportat la decembrie 2018 a fost de 3.60%

- necesitatea aprobarii unor noi tarife pentru activitatile de constructii

- modificarea OUG 196/2005privind Fondul de mediu prin OUG 50/2019

Preturile propuse incepand cu 01.02.2020 sunt urmatoarele:

Anexa 1   – Tarife orare la utilaje practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 2   – Tarife orare la utilaje practicate pentru Persoane Fizice si Juridice

Anexa 3   – Tarife manopera si utilaje practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 4   – Tarife manopera si utilaje practicate pentru Persoane Fizice si Juridice

Anexa 5   – Tarife manopera, utilaje si materiale la Adapostul de caini fara stapan

Anexa 6   – Tarife servicii medicale veterinare prestate la Adapostul de caini fara stapan pentru

                   personae fizice

Anexa 7   – Tarife manopera (diverse) practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 8   – Tarife manopere (diverse) practicate pentru Persoane Fizice si Juridice

Anexa 9   – Tarife manopera reparatii constructii I – practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 10 – Tarife manopera reparatii constructii I – practicate pentru persoane fizice si juridice

Anexa 11 – Tarife manopera reparatii constructii II – practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 12 – Tarife manopera reparatii constructii II – practicate pentru persoane fizice si juridice

Anexa13 -Tarife privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna)

Prin urmare:

PROPUNEM

Aprobarea  manoperei directe si a tarifelor orare de functionare a utilajelor si mijloacelor de transport pentru lucrarile de reparatii strazi,intretinere parcuri,zone verzi, intretinerea cailor publice din Municipiul Gherla, a tarifelor la adapostul de caini fara stapan,tarifelor pentru servicii diverse, a tarifelor manopera in constructii si a tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat  pentru SC ADP GHERLA SA de catre SC ADP GHERLA SA conform anexelor 1,2,3,4,5, 6,7, 8, 9, 10,11,12 si 13 la prezentul referat.

 

PRIMAR

NESELEAN IOAN

----------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.       DIN  

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate

 de către SC ADP GHERLA SA

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către SC ADP GHERLA SA în anul 2020 – proiect din iniţiativa autorităţii executive.

Văzând cererile nr. 16147 si 16148 din 13.12.2019 a SC ADP GHERLA SA pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate în anul 2020.

Examinând referatul Primarului Municipiului Gherla nr. 16260 din 16.12.2019 si cererea 845 din 21.01.2020 a ADP Gherla SA ;

În conformitate cu art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. k) și art. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 1011/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților republicată.

Vazând prevederile art. 3 alin. (1), art. 9 alin. 2 lit. d) și art. 43 alin. 5 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129 alin. (2) litera d) si alin. (7) litera n) si s) si art. 139 alin 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

                                                  HOTĂRĂŞTE :

Art.1: Se aprobă tarifele pentru serviciile prestate de SC ADP GHERLA SA în anul 2020 astfel :

Anexa 1   – Tarife orare la utilaje practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 2   – Tarife orare la utilaje practicate pentru Persoane Fizice si Juridice

Anexa 3   – Tarife manopera si utilaje practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 4   – Tarife manopera si utilaje practicate pentru Persoane Fizice si Juridice

Anexa 5   – Tarife manopera, utilaje si materiale la Adapostul de caini fara stapan

Anexa 6   – Tarife servicii medicale veterinare prestate la Adapostul de caini fara stapan pentru

                   persoane fizice

Anexa 7   – Tarife manopera (diverse) practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 8   – Tarife manopere (diverse) practicate pentru Persoane Fizice si Juridice

Anexa 9   – Tarife manopera reparatii constructii I – practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 10 – Tarife manopera reparatii constructii I – practicate pentru persoane fizice si juridice

Anexa 11 – Tarife manopera reparatii constructii II – practicate pentru Primaria Municipiului Gherla

Anexa 12 – Tarife manopera reparatii constructii II – practicate pentru persoane fizice si juridice

Anexa 13 - Tarife privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc), pentru institutii publice (pret/kg) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna)

Art.2 Se aproba ca pentru persoanele fizice si juridice/institutii publice care nu respecta conditiile de colectare selectiva a deseurile menajere reziduale, municipale amestecate si asimilate  pe cele patru fractii se vor majora cu un procent de 25%  tarifele de gestionare al deseurilor menajere reziduale, municipale si asimilate prevazute la randurile 1 si 2 din Anexa 13 in conditiile elaborarii unui Regulament de Aplicare ce va fi supus aprobarii Consiliului Local

Art.3: Se aprobă procentele de 15% pentru cheltuieli indirecte și la profit de 8% pentru primărie, iar pentru terți procentul de profit între 10-50%.

Art.4: Anexele nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 și 13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează autoritatea executivă prin serviciile de specialitate și SC ADP GHERLA SA.

 

INITIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                   AVIZEAZA

                                                                   SECRETAR GENERAL

----------------

Calcul tarif deseuri 2020_1

Calcul tarif deseuri 2020_IP

Anexe  servicii 2020


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 1585/03.02.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Ciocârliei, F.N.

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Ciocârliei, F.N.

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 03.02.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 03.02.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

 

--------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 688/28.01.2020                                                                                                                                               

                                                                                                                                       

REFERAT

privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Ciocârliei, F.N.

 

 Prin cererea nr. 688 din 17.01.2020, subsemnații D. S.- A.  și soția D. O.-K. domiciliați în Municipiul Gherla, proprietari ai imobilului cu nr. cadastral 55630, solicit aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal din strada Ciocârliei.

Imobilul nou creat s-a desprins din imobilul situat în municipiul Gherla str. Romană nr. 100, în prezent fiind situat pe str. Ciocârliei F.N.

Conform extrasului CF nr.55630 cu nr. cadastral 55630 petenții sunt proprietari tabulari asupra imobilului în suprafață de 723 mp.

Având în vedere cele mai sus precizate, propun aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal din str.Ciocârliei la imobilul înscris în CF nr.55630 cu nr. cadastral 55630 pentru solicitanții mai sus menționați.

 

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                                      Primar,

--------------

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 1598/12/04.02.2020

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Ciocârliei, F.N.

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Ciocârliei, F.N., proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul primarului înregistrat sub nr. 688 din 28.01.2020,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. d), alin. 7 lit. k, art. 139, alin. 3, lit. g) și art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă deschiderea unui acces auto și pietonal din Gherla, str. Ciocârliei F.N. la imobilul înscris în CF nr. 55630 cu nr. cadastral 55630, proprietatea numiților D. S.-A. și soția D. O.-K.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și numiții D.-A. și soția D. O.-K., domiciliați în Municipiul Gherla.

 

INIȚIATOR,

PRIMAR

 

 

 

                                                                                                                        AVIZEAZĂ,

                                                                                                    Secretar General UAT,

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 956/23.01.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre

 privind aprobarea HCL referitor la acordul de Parteneriat dintre Episcopia

 Romană Unită cu Roma, Greco – Catolică de Cluj – Gherla, Municipiul

Gherla și Liceul Teoretic “Ana Ipătescu”

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind aprobarea HCL referitor la acordul de Parteneriat dintre Episcopia

 Romană Unită cu Roma, Greco – Catolică de Cluj – Gherla, Municipiul

Gherla și Liceul Teoretic “Ana Ipătescu”

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 23.01.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 23.01.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

--------------

ROMÂNIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                   

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 965/23.01.2020

 

 

REFERAT

privind aprobarea HCL referitor la acordul de Parteneriat dintre Episcopia Română Unită cu Roma, Greco – Catolică de Cluj – Gherla, Municipiul Gherla și Liceul Teoretic “ Ana Ipătescu ”

           

            Municipiul Gherla are calitatea de chiriaș al Episcopiei Română Unită cu Roma Greco – Catolică de Cluj – Gherla, obiect al închirierii fiind clădirea situată în Gherla, str. 1 Decembrie 1918, nr. 20, jud. Cluj, clădire în care își desfășoară activitatea Liceul Teoretic “Ana Ipătescu”.

            După cum s-a constatat de beneficiarul direct al închirierii, respectiv de către Liceul Teoretic “Ana Ipătescu”, cât și de către proprietar și chiriaș, o parte a clădirii închiriate este în stare accentuată de degradare.

            Este vorba de corpul de clădire situat în partea dreaptă a curții în care funcționează cancelaria, săli de clasă, secretariatul.

            Mai concret s-a constatat apariția unor fisuri datorită vechimii clădirii și a slabei consolidării. Neintervenția la timp pentru remedierea în fază incipientă a deteriorărilor au dus la accentuarea acestora, în prezent o parte a corpului de clădire fiind închis și imposibil de utilizat datorită pericolului existent.

            Astfel un număr de 6 săli de clasă nu sunt utilizabile, în aceeași situație fiind și casa scărilor de acces la sălile respective.

            Până în prezent au fost o serie de discuții pe tema limitării degradării și a reparațiilor care se impun, însă nu s-a reușit concret a se începe lucrări de reparații.

            Cu ocazia întâlnirii din luna decembrie 2019 care a avut loc la sediul Primăriei Municipiului Gherla, întâlnire la care au participat reprezentanții proprietarului Episcopiei Române Unită cu Roma, Greco – Catolică de Cluj – Gherla, ai chiriașulu, Municipiul Gherla și a beneficiarului direct al folosinței Liceul Teoretic “Ana Ipătescu”, s-a stabilit necesitatea întocmirii unui protocol care să cuprindă cadrul necesar implementării proiectului referitor la lucrările necesare reabilitării și punerii în funcțiune a corpului de clădire deteriorat.

            Prima etapă a proiectului o constituie actualizarea datelor de cartea funciară a imobilului.

            Pentru fiecare etapă a proiectului se va încheia un act adițional la protocol.

            Temeiul legal al încheierii unui protocol în vederea implementării proiectului de reabilitare îl constituie art. 129 alin. 2, lit. c și alin. 9, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ potrivit cărora Consiliul local hotărăște cooperarea sau asocierea cu persoane juridiceromâne în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local.

            Competența de a aproba încheierea protocolului supus atenției revine Consiliului Local Gherla.

            În ceea ce privește finanțarea primei etape a proiectului respectiv actualizarea datelor de CF, aceasta revine proporțional cu cotele de proprietate atât Episcopiei cât și Municipiul Gherla, aceasta din urmă deținând o parte a imobilului .

            Pentru buna desfășurare a activităților pe care le impune prevederile protocolului este necesar a se desemna reprezentanții din partea Municipiului Gherla.

INIȚIATOR

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA
---------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea HCL referitor la acordul de Parteneriat dintre Episcopia

 Română Unită cu Roma, Greco – Catolică de Cluj – Gherla, Municipiul

Gherla și Liceul Teoretic “Ana Ipătescu”

 

           Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședința de lucru ordinară;

           Luând în dezbatere proiectul de hotărâre  privind aprobarea HCL referitor la acordul de Parteneriat dintre Episcopia Română Unită cu Roma, Greco – Catolică de Cluj – Gherla, Municipiul Gherla și Liceul Teoretic “ Ana Ipătescu ” – proiect de hotărâre din inițiativa Primarului Municipiului Gherla;

Examinând referatul de aprobare întocmit de Primarul Municipiului Gherla precum și rapoartele de specialitate întocmite de către Direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla;

            Văzând avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Gherla;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. e, alin. 9, lit. a și art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, Consiliul local :

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1. – Se aprobă cooperarea Municipiului Gherla cu sediul în Municipiul Gherla, str. Bobâlna, nr. 2, jud. Cluj prin Neselean Ioan – primar cu Episcopia Română Unită cu Roma, Greco – Catolică de Cluj – Gherla cu sediul în Cluj – Napoca, str. Moților, nr. 26, jud. Cluj, reprezentată de către Episcop Eparhial F. C. și cu Liceul Teoretic “ Ana Ipătescu ” cu sediul în Gherla, str. 1 Decembrie 1918, nr. 20, jud. Cluj, reprezentat de către R. I. – director în vederea realizării proiectului de interes local “ Consolidare și reparații capitale și modernizare al imobilului situat în Municipiul Gherla, str. 1 Dec. 1918, nr. 20, jud. Cluj, în vederea desfășurării în condiții optime a învățământului Liceului Teoretic Ana Ipătescu ”.

Se aprobă acordul de parteneriat ce urmează a fi încheiat cuprins în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Se desemnează ca și reprezentant ai Municipiului Gherla în cadrul acordului de parteneriat având și mandat în acest sens următorii :

-

-

-

-

Art.3. Se împuternicește primarul Municipiului Gherla cu semnarea acordului de parteneriat precum și a actelor adiționale viitoare ale acordului de parteneriat.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire se împuternicesc persoanele desemnate prin prezenta hotărâre.

                                                                    INIȚIATOR

                                                                      PRIMAR

 

                                                                                                                      AVIZEAZĂ

                                                                                                    SECRETAR GENERAL U.A.T.

 

VEZI  ACORD DE PARTENERIAT


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 478/15.01.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre

 privind aprobarea rectificării înscrierilor din CF 52939 și CF 52739

 

      Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind aprobarea rectificării înscrierilor din CF 52939 și CF 52739

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 15.01.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 15.01.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

--------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                    

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 428 DIN 14.01.2020

 

REFERAT

privind aprobarea rectificarea inscrierilor din CF 52939 si CF 52739

 

            Municipiul Gherla detine azi in proprietate doua imobile (blocuri) definite ca locuinte pentru tineret care includ 30 respectiv 20 apartamente si care au fost construite prin programul Agentiei Nationale pentru Tineret. Avand la baza adresa Agentiei Nationale pentru Tineret nr. 24654 din 06.11.2019 precum si prevederile alin. 2 art. 8 din Legea 152/1998 de infintare a Agentiei Nationale pentru Locuinte care precizeaza ca aceste bunuri fac parte din domeniul privat al Statului Roman si administrate de UAT ul unde sunt amplasate.

            La momentul inscrierii in cartea funciara a unitatilor locative s-a mentionat in CF ca acestea apartin Municipiului Gherla, situatie neconforma cu dispozitiile legale mai sus aratate. Pentru reglementarea acestei situatii se impune adoptarea unei HCL privind rectificarea inscrierii lor din CF, in sensul mentionarii ca proprietar Statul Roman in administrarea Municipiului Gherla.

           

            Propunem astfel Consiliului Local al Municipiului Gherla urmatoarele:

 

1.Se aproba rectificarea inscrierilor referitoare la dreptul de proprietate cuprinse in CF 52939 in sensul ca la foia de proprietate B, unde apare in prezent Municipiul Gherla va fi mentionat Statul Roman in Administrarea Municipiului Gherla, ramanand nemodificate inscrierile referitoare la imobilul cu numar cadastral 52939 situat in Municipiul Gherla, str. Apei, nr. 20, numit bloc de locuinte pentru tineret destinate inchirierii cu 30 apartamente in regim de inaltime S. tehnic +P+3E+M, edificat in anul 2008, cu AC 65/2006, fara certificat de performanta energetica, detine lift, S. utila = 1451,45 mp, S. construita desfasurata = 2426,53 mp, S. masurata 442 mp si teren aferent de 491 mp, categoria de folosinta curti constructii, situat in intravilanul Municipiului Gherla. Imobilul cuprinde urmatoarele unitati locative unde deasemenea se va opera rectificarea inscrierilor referitoare la dreptul de proprietate in sensul ca la foaia de proprietate B, unde apare in prezent Municipiul Gherla va fi mentionat Statul Roman – proprietate privata in administrarea Municipiului Gherla :

-ap. 1 scara I etaj P nr. cadastral 52939-C1-U1, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 2 scara I etaj P nr. cadastral 52939-C1-U2, in suprafata de 55,39 mp, cota parti comune 381/10000, cota teren 1871/10000;

-ap. 3 scara I etaj P nr. cadastral 52939-C1-U3, in suprafata de 55,50 mp, cota parti comune 382/10000, cota teren 1876/10000;

-ap. 4 scara I etaj P nr. cadastral 52939-C1-U4, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 5 scara I etaj 1 nr. cadastral 52939-C1-U5, in suprafata de 55,50 mp, cota parti comune 382/10000, cota teren 1876/10000;

-ap. 6 scara I etaj 1 nr. cadastral 52939-C1-U6, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 7 scara I etaj 1 nr. cadastral 52939-C1-U7, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 8 scara I etaj 1 nr. cadastral 52939-C1-U8, in suprafata de 55,39 mp, cota parti comune 381/10000, cota teren 1871/10000;

-ap. 9 scara I etaj 2 nr. cadastral 52939-C1-U9, in suprafata de 55,50 mp, cota parti comune 382/10000, cota teren 1876/10000;

-ap. 10 scara I etaj 2 nr. cadastral 52939-C1-U10, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 11 scara I etaj 2 nr. cadastral 52939-C1-U11, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 12 scara I etaj 2 nr. cadastral 52939-C1-U12, in suprafata de 55,39 mp, cota parti comune 381/10000, cota teren 1871/10000;

-ap. 13 scara I etaj 3 nr. cadastral 52939-C1-U13, in suprafata de 55,50 mp, cota parti comune 382/10000, cota teren 1876/10000;

-ap. 14 scara I etaj 3 nr. cadastral 52939-C1-U14, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 15 scara I etaj 3 nr. cadastral 52939-C1-U15, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 16 scara I etaj 3 nr. cadastral 52939-C1-U16, in suprafata de 55,39 mp, cota parti comune 381/10000, cota teren 1871/10000;

-ap. 17 scara I etaj Mansarda nr. cadastral 52939-C1-U17, in suprafata de 55,50 mp, cota parti comune 382/10000, cota teren 1876/10000;

-ap. 18 scara I etaj Mansarda nr. cadastral 52939-C1-U18, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 19 scara I etaj Mansarda nr. cadastral 52939-C1-U19, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 20 scara I etaj Mansarda nr. cadastral 52939-C1-U20, in suprafata de 55,39 mp, cota parti comune 381/10000, cota teren 1871/10000;

-ap. 21 scara II etaj P nr. cadastral 52939-C1-U21, in suprafata de 55,50 mp, cota parti comune 382/10000, cota teren 1876/10000;

-ap. 22 scara II etaj P nr. cadastral 52939-C1-U22, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 23 scara II etaj 1 nr. cadastral 52939-C1-U23, in suprafata de 55,50 mp, cota parti comune 382/10000, cota teren 1876/10000;

-ap. 24 scara II etaj 1 nr. cadastral 52939-C1-U24, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 25 scara II etaj 2 nr. cadastral 52939-C1-U25, in suprafata de 55,50 mp, cota parti comune 382/10000, cota teren 1876/10000;

-ap. 26 scara II etaj 2 nr. cadastral 52939-C1-U26, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 27 scara II etaj 3 nr. cadastral 52939-C1-U27, in suprafata de 55,50 mp, cota parti comune 382/10000, cota teren 1876/10000;

-ap. 28 scara II etaj 3 nr. cadastral 52939-C1-U28, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 29 scara II etaj Mansarda nr. cadastral 52939-C1-U29, in suprafata de 55,50 mp, cota parti comune 382/10000, cota teren 1876/10000;

-ap. 30 scara II etaj Mansarda nr. cadastral 52939-C1-U30, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000.

 

2.Se aproba rectificarea inscrierilor referitoare la dreptul de proprietate cuprinse in CF 52739 in sensul ca la foia de proprietate B, unde apare in prezent Municipiul Gherla va fi mentionat Statul Roman in Administrarea Municipiului Gherla, ramanand nemodificate inscrierile imobilului inscris in CF 52739 cu numar cadastral 52739 situat in Municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 29-31, numit bloc de locuinte pentru tineret destinate inchirierii cu 20 apartamente in regim de inaltime S+P+3E+M, edificat in anul 2010, fara certificat de performanta energetica, detine lift, S. utila = 946,90 mp, S. construita desfasurata = 1544,50 mp, S. construita la sol de 275 mp, teren aferent de 573 mp aflat in proprietatea Statului Roman care va ramane in proprietatea privata a Statului Roman, si constructia care va trece din proprietatea privata a Municipiului Gherla in proprietatea privata a Statului Roman si administrarea Municipiului Gherla.

Imobilul cuprinde urmatoarele unitati locative unde deasemenea se va opera rectificarea inscrierilor referitoare la dreptul de proprietate in sensul ca la foaia de proprietate B, unde apare in prezent Municipiul Gherla va fi mentionat Statul Roman – proprietate privata in administrarea Municipiului Gherla :

-ap. 1 etaj P nr. cadastral 52739-C1-U1, in suprafata de 39,30 mp, cote parti comune 415/10000, cote teren 2378/10000;

-ap. 2 etaj P nr. cadastral 52739-C1-U2, in suprafata de 53,74 mp, cote parti comune 568/10000, cote teren 3255/10000;

-ap. 3 etaj P nr. cadastral 52739-C1-U3, in suprafata de 56,72 mp, cote parti comune 599/10000, cote teren 3432/10000;

-ap. 4 etaj P nr. cadastral 52739-C1-U4, in suprafata de 39,62 mp, cote parti comune 418/10000, cote teren 2395/10000;

-ap. 5 etaj 1 nr. cadastral 52739-C1-U5, in suprafata de 56,72 mp, cote parti comune 599/10000, cote teren 3432/10000;

-ap. 6 etaj 1 nr. cadastral 52739-C1-U6, in suprafata de 39,62 mp, cote parti comune 418/10000, cote teren 2395/10000;

-ap. 7 etaj 1 nr. cadastral 52739-C1-U7, in suprafata de 39,62 mp, cote parti comune 418/10000, cote teren 2395/10000;

-ap. 8 etaj 1 nr. cadastral 52739-C1-U8, in suprafata de 53,74 mp, cote parti comune 568/10000, cote teren 3255/10000;

-ap. 9 etaj 2 nr. cadastral 52739-C1-U9, in suprafata de 56,72 mp, cote parti comune 599/10000, cote teren 3432/10000;

-ap. 10 etaj 2 nr. cadastral 52739-C1-U10, in suprafata de 39,62 mp, cote parti comune 418/10000, cote teren 2395/10000;

-ap. 11 etaj 2 nr. cadastral 52739-C1-U11, in suprafata de 39,30 mp, cote parti comune 415/10000, cote teren 2378/10000;

-ap. 12 etaj 2 nr. cadastral 52739-C1-U12, in suprafata de 53,74 mp, cote parti comune 568/10000, cote teren 3255/10000;

-ap. 13 etaj 3 nr. cadastral 52739-C1-U13, in suprafata de 56,72 mp, cote parti comune 599/10000, cote teren 3432/10000;

-ap. 14 etaj 3 nr. cadastral 52739-C1-U14, in suprafata de 39,62 mp, cote parti comune 418/10000, cote teren 2395/10000;

-ap. 15 etaj 3 nr. cadastral 52739-C1-U15, in suprafata de 39,30 mp, cote parti comune 415/10000, cote teren 2378/10000;

-ap. 16 etaj 3 nr. cadastral 52739-C1-U16, in suprafata de 53,74 mp, cote parti comune 568/10000, cote teren 3255/10000;

-ap. 17 etaj Mansarda nr. cadastral 52739-C1-U17, in suprafata de 56,72 mp, cote parti comune 599/10000, cote teren 3432/10000;

-ap. 18 etaj Mansarda nr. cadastral 52739-C1-U18, in suprafata de 39,62 mp, cote parti comune 418/10000, cote teren 2395/10000;

-ap. 19 etaj Mansarda nr. cadastral 52739-C1-U19, in suprafata de 39,30 mp, cote parti comune 415/10000, cote teren 2378/10000;

-ap. 20 etaj Mansarda nr. cadastral 52739-C1-U20, in suprafata de 53,74 mp, cote parti comune 568/10000, cote teren 3255/10000.

           

Avand in vedere cele aratate mai sus va rugam sa aprobati inscrierea in CF in sensul celor aratate mai sus.

Toate partile indivize comune aferente celor doua blocuri raman neschimbate.

 

                                                                            INITIATOR:

                                                                         Municipiul Gherla

                                                                                    prin

                                                                                PRIMAR

                                                                            Neselean Ioan

------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea rectificării înscrierilor din CF 52939 și CF 52739

 

 

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea rectificarea inscrierilor din CF 52939 si CF 52739;

            Tinand cont de prevederile alin. 2 art. 8 din Legea 152/1998 privind infintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si de adresa Agentiei Nationale pentru Locuinte nr. 24654 din 06.11.2019;

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Primarului Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 6 litera b) si Art. 139 alineatul 1 si 2 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.  1  Se aproba rectificarea inscrierilor referitoare la dreptul de proprietate cuprinse in CF 52939 in sensul ca la foia de proprietate B, unde apare in prezent Municipiul Gherla va fi mentionat Statul Roman in Administrarea Municipiului Gherla, ramanand nemodificate inscrierile referitoare la imobilul cu numar cadastral 52939 situat in Municipiul Gherla, str. Apei, nr. 20, numit bloc de locuinte pentru tineret destinate inchirierii cu 30 apartamente in regim de inaltime S. tehnic +P+3E+M, edificat in anul 2008, cu AC 65/2006, fara certificat de performanta energetica, detine lift, S. utila = 1451,45 mp, S. construita desfasurata = 2426,53 mp, S. masurata 442 mp si teren aferent de 491 mp, categoria de folosinta curti constructii, situat in intravilanul Municipiului Gherla.

Imobilul cuprinde urmatoarele unitati locative unde deasemenea se va opera rectificarea inscrierilor referitoare la dreptul de proprietate in sensul ca la foaia de proprietate B, unde apare in prezent Municipiul Gherla va fi mentionat Statul Roman – proprietate privata in administrarea Municipiului Gherla :

-ap. 1 scara I etaj P nr. cadastral 52939-C1-U1, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 2 scara I etaj P nr. cadastral 52939-C1-U2, in suprafata de 55,39 mp, cota parti comune 381/10000, cota teren 1871/10000;

-ap. 3 scara I etaj P nr. cadastral 52939-C1-U3, in suprafata de 55,50 mp, cota parti comune 382/10000, cota teren 1876/10000;

-ap. 4 scara I etaj P nr. cadastral 52939-C1-U4, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 5 scara I etaj 1 nr. cadastral 52939-C1-U5, in suprafata de 55,50 mp, cota parti comune 382/10000, cota teren 1876/10000;

-ap. 6 scara I etaj 1 nr. cadastral 52939-C1-U6, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 7 scara I etaj 1 nr. cadastral 52939-C1-U7, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 8 scara I etaj 1 nr. cadastral 52939-C1-U8, in suprafata de 55,39 mp, cota parti comune 381/10000, cota teren 1871/10000;

-ap. 9 scara I etaj 2 nr. cadastral 52939-C1-U9, in suprafata de 55,50 mp, cota parti comune 382/10000, cota teren 1876/10000;

-ap. 10 scara I etaj 2 nr. cadastral 52939-C1-U10, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 11 scara I etaj 2 nr. cadastral 52939-C1-U11, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 12 scara I etaj 2 nr. cadastral 52939-C1-U12, in suprafata de 55,39 mp, cota parti comune 381/10000, cota teren 1871/10000;

-ap. 13 scara I etaj 3 nr. cadastral 52939-C1-U13, in suprafata de 55,50 mp, cota parti comune 382/10000, cota teren 1876/10000;

-ap. 14 scara I etaj 3 nr. cadastral 52939-C1-U14, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 15 scara I etaj 3 nr. cadastral 52939-C1-U15, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 16 scara I etaj 3 nr. cadastral 52939-C1-U16, in suprafata de 55,39 mp, cota parti comune 381/10000, cota teren 1871/10000;

-ap. 17 scara I etaj Mansarda nr. cadastral 52939-C1-U17, in suprafata de 55,50 mp, cota parti comune 382/10000, cota teren 1876/10000;

-ap. 18 scara I etaj Mansarda nr. cadastral 52939-C1-U18, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 19 scara I etaj Mansarda nr. cadastral 52939-C1-U19, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 20 scara I etaj Mansarda nr. cadastral 52939-C1-U20, in suprafata de 55,39 mp, cota parti comune 381/10000, cota teren 1871/10000;

-ap. 21 scara II etaj P nr. cadastral 52939-C1-U21, in suprafata de 55,50 mp, cota parti comune 382/10000, cota teren 1876/10000;

-ap. 22 scara II etaj P nr. cadastral 52939-C1-U22, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 23 scara II etaj 1 nr. cadastral 52939-C1-U23, in suprafata de 55,50 mp, cota parti comune 382/10000, cota teren 1876/10000;

-ap. 24 scara II etaj 1 nr. cadastral 52939-C1-U24, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 25 scara II etaj 2 nr. cadastral 52939-C1-U25, in suprafata de 55,50 mp, cota parti comune 382/10000, cota teren 1876/10000;

-ap. 26 scara II etaj 2 nr. cadastral 52939-C1-U26, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 27 scara II etaj 3 nr. cadastral 52939-C1-U27, in suprafata de 55,50 mp, cota parti comune 382/10000, cota teren 1876/10000;

-ap. 28 scara II etaj 3 nr. cadastral 52939-C1-U28, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000;

-ap. 29 scara II etaj Mansarda nr. cadastral 52939-C1-U29, in suprafata de 55,50 mp, cota parti comune 382/10000, cota teren 1876/10000;

-ap. 30 scara II etaj Mansarda nr. cadastral 52939-C1-U30, in suprafata de 41,30 mp, cota parti comune 285/10000, cota teren 1399/10000.

 

Art. 2 Se aproba rectificarea inscrierilor referitoare la dreptul de proprietate cuprinse in CF  52739 in sensul ca la foia de proprietate B, unde apare in prezent Municipiul Gherla va fi mentionat Statul Roman in Administrarea Municipiului Gherla, ramanand nemodificate inscrierile imobilului inscris in CF 52739 cu numar cadastral 52739 situat in Municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 29-31, numit bloc de locuinte pentru tineret destinate inchirierii cu 20 apartamente in regim de inaltime S+P+3E+M, edificat in anul 2010, fara certificat de performanta energetica, detine lift, S. utila = 946,90 mp, S. construita desfasurata = 1544,50 mp, S. construita la sol de 275 mp, teren aferent de 573 mp aflat in proprietatea Statului Roman care va ramane in proprietatea privata a Statului Roman, si constructia care va trece din proprietatea privata a Municipiului Gherla in proprietatea privata a Statului Roman si administrarea Municipiului Gherla.

Imobilul cuprinde urmatoarele unitati locative unde deasemenea se va opera rectificarea inscrierilor referitoare la dreptul de proprietate in sensul ca la foaia de proprietate B, unde apare in prezent Municipiul Gherla va fi mentionat Statul Roman – proprietate privata in administrarea Municipiului Gherla :

-ap. 1 etaj P nr. cadastral 52739-C1-U1, in suprafata de 39,30 mp, cote parti comune 415/10000, cote teren 2378/10000;

-ap. 2 etaj P nr. cadastral 52739-C1-U2, in suprafata de 53,74 mp, cote parti comune 568/10000, cote teren 3255/10000;

-ap. 3 etaj P nr. cadastral 52739-C1-U3, in suprafata de 56,72 mp, cote parti comune 599/10000, cote teren 3432/10000;

-ap. 4 etaj P nr. cadastral 52739-C1-U4, in suprafata de 39,62 mp, cote parti comune 418/10000, cote teren 2395/10000;

-ap. 5 etaj 1 nr. cadastral 52739-C1-U5, in suprafata de 56,72 mp, cote parti comune 599/10000, cote teren 3432/10000;

-ap. 6 etaj 1 nr. cadastral 52739-C1-U6, in suprafata de 39,62 mp, cote parti comune 418/10000, cote teren 2395/10000;

-ap. 7 etaj 1 nr. cadastral 52739-C1-U7, in suprafata de 39,62 mp, cote parti comune 418/10000, cote teren 2395/10000;

-ap. 8 etaj 1 nr. cadastral 52739-C1-U8, in suprafata de 53,74 mp, cote parti comune 568/10000, cote teren 3255/10000;

-ap. 9 etaj 2 nr. cadastral 52739-C1-U9, in suprafata de 56,72 mp, cote parti comune 599/10000, cote teren 3432/10000;

-ap. 10 etaj 2 nr. cadastral 52739-C1-U10, in suprafata de 39,62 mp, cote parti comune 418/10000, cote teren 2395/10000;

-ap. 11 etaj 2 nr. cadastral 52739-C1-U11, in suprafata de 39,30 mp, cote parti comune 415/10000, cote teren 2378/10000;

-ap. 12 etaj 2 nr. cadastral 52739-C1-U12, in suprafata de 53,74 mp, cote parti comune 568/10000, cote teren 3255/10000;

-ap. 13 etaj 3 nr. cadastral 52739-C1-U13, in suprafata de 56,72 mp, cote parti comune 599/10000, cote teren 3432/10000;

-ap. 14 etaj 3 nr. cadastral 52739-C1-U14, in suprafata de 39,62 mp, cote parti comune 418/10000, cote teren 2395/10000;

-ap. 15 etaj 3 nr. cadastral 52739-C1-U15, in suprafata de 39,30 mp, cote parti comune 415/10000, cote teren 2378/10000;

-ap. 16 etaj 3 nr. cadastral 52739-C1-U16, in suprafata de 53,74 mp, cote parti comune 568/10000, cote teren 3255/10000;

-ap. 17 etaj Mansarda nr. cadastral 52739-C1-U17, in suprafata de 56,72 mp, cote parti comune 599/10000, cote teren 3432/10000;

-ap. 18 etaj Mansarda nr. cadastral 52739-C1-U18, in suprafata de 39,62 mp, cote parti comune 418/10000, cote teren 2395/10000;

-ap. 19 etaj Mansarda nr. cadastral 52739-C1-U19, in suprafata de 39,30 mp, cote parti comune 415/10000, cote teren 2378/10000;

-ap. 20 etaj Mansarda nr. cadastral 52739-C1-U20, in suprafata de 53,74 mp, cote parti comune 568/10000, cote teren 3255/10000.

           

Art. 3 Toate partile indivize comune aferente celor doua blocuri raman neschimbate.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si BCPI Gherla.

 

 

      INITIATOR                                                                  AVIZEAZA

         PRIMAR                                                    SECRETAR GENERAL UAT

  NESELEAN IOAN                                                              Rotar Mihai


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 952/23.01.2020

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre

 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic” din  MUNICIPIUL GHERLA, str. Parcului nr 35 A judeţul  CLUJ”

 

           

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic” din  MUNICIPIUL GHERLA, str. Parcului nr 35 A judeţul  CLUJ”

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 23.01.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 23.01.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 920/22.01.2019                       

 

 

REFERAT

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip -  “Bazin de înot didactic din municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A, județul Cluj

Având în vedere solicitarea Companiei Naționale de Investiții de a elabora documentația necesară promovării obiectivului  de investiții Proiect tip -  “Bazin de înot didactic” din municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A, județul Cluj, în etapa a doua,

 

Propun:

 

Predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe baza unui protocol, a terenului în suprafață de 6675 mp, identificat potrivit Cărții Funciare nr. 50834, din Municipiul Gherla, pe strada Parcului nr. 35A, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către “C.N.I.” S.A a obiectivului de investiții Proiect tip -  “Bazin de înot didactic” din municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A, județul Cluj.

Asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Gherla, jud. Cluj a cheltuielilor  pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.).

Asigurarea, în condițiile legii, a suprafețelor de teren necesare pentru depozitare și organizarea șantierului.

După predarea amplasamentului și al obiectivului realizat să se mențină destinația acestuia și să fie întreținut pe o perioadă de minim 15 ani.

 

Inițiator:

Primar

Neselean Ioan

------------------

ROMANIA
JUDEŢUL  CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI GHERLA

 

        

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR ............./ 2020

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic” din  MUNICIPIUL GHERLA, str. Parcului nr 35 A judeţul  CLUJ”

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, luând în dezbatere Proiectul de Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic” din  MUNICIPIUL GHERLA,str. Parcului nr 35 A judeţul  CLUJ”, proiect inițiat de Primarul Municipiului Gherla, Ioan Neselean,

 

Avand in vedere:

 • Expunerea de motive nr. 920/22.01.2020 a Primarului Municipiului Gherla, Neselean Ioan;
 • Raportul de specialitate;
 • Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Gherla,

 

În conformitate cu prevederile:

 • Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A,

 

În temeiul art. 129 , alin 6, lit a) și alin 7, lit k); art. 139, alin 3  din  OUG nr.  57/2019 Codul administrativ,

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a terenului  situat în Municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A,  judeţul  Cluj,  aflat în proprietatea  Municipiului Gherla, în suprafaţă de 6675 mp,   identificat potrivit Cărții funciare nr. 50834 Gherla, nr. cadastral  50834, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic”, din Municipiul Gherla, str. Parcului nr 35 A, judeţul  Cluj.”

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Gherla, județul Cluj a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);

Art.4. Consiliul Local al Municipiului Gherla se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului;

Art.5. Consiliul Local al Municipiului Gherla se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 ani.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, domnul Neselean Ioan, în vederea semnării protocolului de predare – primire ce decurge din această Hotărâre.

Art.7. Prezenta Hotărâre se comunică și se aduce la cunoștință publică, prin grija Secretarului General:

 • Primarului Municipiului Gherla;
 • Direcțiilor publice din cadrul Primăriei Municipiului Gherla;
 • Instituției Prefectului;
 • Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” SA.

 

INIȚIATOR, PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

                  AVIZEAZĂ,

                  Secretar General UAT,

             Rotar Mihai


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 929/22.01.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str. Hășdății nr. 5

           

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str. Hășdății nr. 5

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.01.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.01.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 411 din 14.01.2020                                                                                                                             

 

REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire, amenajări exterioare în Municipiul Gherla, str. Hășdății nr. 5

 

Prin cererea nr.4547 din 26.03.2018, numiții M. V. și soția M. M. domiciliați în Municipiul Cluj-Napoca, au solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism în vederea elaborării unui PUZ pentru Construire trei blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E+M, împrejmuire și amenajări exterioare în municipiul Gherla str. Hășdății nr. 5.

Petenții potrivit extrasului CF nr.55301 cu nr. cadastral 55301 sunt proprietari tabulari asupra imobilului situat în Municipiul Gherla, str. Hășdății nr. 5.

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 48/4547 din 17.04.2018.

Potrivit Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință (UTR) 10, în subzona de locuințe unifamiliale Lmsv și zona căi ferate industriale c.c.f.

Beneficiarii lucrării, inițiatori ai documentației PUZ, au parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de  Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E în Municipiul Gherla, str. Hășdății nr. 5, unde s-a descris toate demersurile, dezbaterile și notificările privind dezacordul cetățenilor de pe str. Hășdății cu privire la aprobarea acestui obiectiv.

Atfel, fiind parcurse cele două etape de consultare, beneficiarii au trimis documentația pe circuitul de avizare, după care a depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședințele CTUAT din data de 06.12.2019 și 20.12.2019, la care au fost prezenți și o parte din contestatarii de pe str. Hășdății, unde s-a prezentat plângerea prealabilă depusă la Consiliul Județean Cluj referitoare la avizul arhitectului șef al județului și dezacordul cetățenilor din zona de locuințe cuprinsă pentru studiu în avizul de oportunitate.

În urma dezbaterilor în aceste ședințe din 06.12.2019, respectiv 20.12.2019, Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a propus eliberarea avizului favorabil și dezbaterea într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri.

Prin prezenta documentație se propune construirea a 3 blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E, împrejmuire, amenajări exterioare pe terenul cu nr. cadastral 55301 în Municipiul Gherla, str.Hășdății nr.5, cât și accese pietonal și auto, spații verzi, loc de joacă pentru copii, spațiu destinat colectării deșeurilor și parcări necesare numărului de apartamente propuse a se realiza.

Suprafața construită a celor 3 blocuri va fi de 652,05 mp, iar cea desfășurată de 2608,20 mp.

Accesul pietonal pe proprietate se va realiza din str. Hășdății, iar accesul auto se va realiza din drumul propus, drum ce se va realiza pe terenul beneficiarilor prin schimbarea funcțiunii din c.c.f. în c.c.r. pe care se va intra din str. Hășdății.

Drumul propus va avea circulație în ambele sensuri, cu lățimea minimă de 6,00 m, cu câte o bandă pe sens.

Se propune realizarea a 30 de apartamente, 18 spații de parcare la demisolul blocurilor și 13 spații de parcare exterioare.

Procent de ocupare a terenului max. (POTmax) = 40 % și un Coeficient de utilizare max. propus (CUTmax) = 1,20.

Distanțele minime față de limitele de proprietate sunt 2,60 m la N-V (strada Hășdății), 14,55 m la N-E (HETECH TREND SRL), 14,40 m la S-E (DACHIM SRL) și 12,40 m la S-V.

Înălțimea maximă la cornișă Hmax. cornișă = 10,00 m, măsurată de la cota superioară a trotuarului clădirii până la cornișă.

Racordarea la utilități se va face la cele existente în zonă conform soluțiilor date prin studiile de fundamentare întocmite și atașate la documentația de urbanism.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E și Regulamentul Local de Urbanism aferent în Municipiul Gherla str. Hășdății nr.5.

 

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                                     Primar,
---------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea  Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 411 din 14.01.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.25, alin.1, art.47 alin.1 și art.56 alin.1, alin.4  din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.6 lit.c și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă Planul de Urbanism Zonal și Regulamentul local de urbanism aferent pentru Construire 3 blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E, împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5, conform proiectului întocmit de SC CIULEI PROIECT SRL cu sediul în municipiul Gherla, str. Bobîlna nr.57/7, coordonator RUR arhitect S. M. C., beneficiari M. V. și M. M. domiciliați în Municipiul Cluj-Napoca.

Art. 2Durata de valabilitate a documentației de Urbanism PUZ este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                            AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                        Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 944/22.01.2020

 

 

ANUNȚ

referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind

aprobarea închirierii prin licitație publică a unui chioșc,

în suprafața de 16 mp, situat în Municipiul Gherla, str. Parcului F.N.

 

            Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind

aprobarea închirierii prin licitație publică a unui chioșc,

în suprafața de 16 mp, situat în Municipiul Gherla, str. Parcului F.N.

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 22.01.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

          PRIMAR                                                       SECRETAR GENERAL UAT

 NESELEAN IOAN                                                           ROTAR MIHAI

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

--------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                     

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 946/22.01.2020

 

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui chiosc,

in suprafata de 16 mp, situate in Municipiul Gherla, str. Parcului FN     

 

 

            In temeiul HCL 55/24.06.2019 chioscul in suprafata de 16 mp situat in Municipiul Gherla, str. Parcului FN, jud. Cluj colt cu str. Gelu a fost preluat in urma donatiei, in domeniul privat al Municipiului Gherla, urmand ca ulterior acesta sa fie utilizat in interes propriu sau inchiriat prin licitatie conform legislatiei specifice. Astfel, executivul doreste inchirierea acestui chiosc si astfel a fost intocmita documentatia de atribuire asa cum se prevede in Codul Administrativ, documentatie ce este anexata prezentului referat ce va sta la baza unei hotarari necesara executivului pentru a inchiria chioscul.

            Spatiul poate fi utilizat pentru activitati comerciale sau de servicii care sunt compatibile cu pozitionarea acestuia si legislatia in vigoare, spatiul detine la data licitatiei racordare la energie electrica si apa.

Avand in vedere cele aratate anterior, propunem inchirierea spatiului in suprafata de 16 mp situat in Municipiul Gherla, str. Parcului FN, prin licitatie publica deschisa, plecand de la pretul de pornire de 3 EURO/mp/luna.

In determinarea pretului de pornire la licitatie precizat in prezentul referat este rezultatul unei prospectari a chiriilor percepute pe piata, tinand cont de zona si caracteristicile chioscului.

Potrivit dispozitiilor legale, art 333 alineatul 1 si 2 din OUG 57/2019 competenta consiliului local consta in aprobarea prin HCL a bunurilor proprietate publica si privata a UAT.

            Ulterior adoptarii HCL Primarul Municipiului Gherla urmeaza a constitui o comisie de evaluare care va derula in continuare procedura de inchiriere a imobilului.

In consecinta propunem aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, in suprafata de 20 mp, din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A, jud. Cluj.

 

                                                                            INITIATOR:

                                                                         Municipiul Gherla

                                                                                    prin

                                                                                PRIMAR

                                                                            Neselean Ioan

---------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 1018/10/23.01.2020

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR.          din

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu,

in suprafata de 16 mp, situate in Municipiul Gherla, str. Parcului FN     

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiativa Primarului Municipiuli Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a unui chiosc in suprafata de 16 mp situate in Municipiul Gherla, str. Parcului FN;

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a)  si Art. 333 alineatul 1 si 2 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.  1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica pentru activitati comerciale sau de prestare servicii, pe o perioada de 1 an, a unui chiosc in suprafata de 16 mp, situat in Municipiul Gherla, str. Parcului FN, jud. Cluj, avand numarul de inventar 1689 in domeniul privat al Municipiului Gherla si valoare de inventar 25000 lei.

            Art. 2 Se aproba pretul minim de pornire la licitatie de 3 EURO/mp/luna.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de licitatie.

 

      INITIATOR                                                                     AVIZEAZA

         PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

  NESELEAN IOAN                                                               Rotar Mihai

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 945/22.01.2020

ANUNȚ

referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind

aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu,

în suprafața de 20 mp, din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A

 

            Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind

aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu,

în suprafața de 20 mp, din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 22.01.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

         PRIMAR                                                        SECRETAR GENERAL UAT

 NESELEAN IOAN                                                            ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA
---------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                     

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 947/22.01.2020

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu,

in suprafata de 20 mp, din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A     

jud. Cluj

 

            Avand in vedere faptul ca spatiul din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A a revenit in administrarea locala prin HCL nr. 69 din 26.09.2019 se impune scoaterea acestuia la licitatie in vederea inchirierii acestuia. Spatiul in suprafata de 20 mp este situatin centrul Municipiului Gherla, fosta tutungerie, si dispune de instalatie electrica functionala, are initiat proiect pentru instalatie de apa si canalizare si detine instalatie de gaz sigilata temporar.

            Spatiul poate fi utilizat pentru activitati comerciale sau de servicii care sunt compatibile cu pozitionarea acestuia si legislatia in vigoare.

Astfel, avand in vedere cele aratate anterior, propunem inchirierea spatiului in suprafata de 20 mp situat in Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A, prin licitatie publica, plecand de la pretul de pornire de 10 EURO/mp/luna.

            Potrivit dispozitiilor legale, art 333 alineatul 1 si 2 din OUG 57/2019 competenta consiliului local consta in aprobarea prin HCL a bunurilor proprietate publica si privata a UAT.

            Ulterior adoptarii HCL Primarul Municipiului Gherla urmeaza a constitui o comisie de evaluare care va derula in continuare procedura de inchiriere a imobilului.

In consecinta propunem aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, in suprafata de 20 mp, din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A, jud. Cluj.

 

                                                                            INITIATOR:

                                                                         Municipiul Gherla

                                                                                    prin

                                                                               PRIMAR

                                                                            Neselean Ioan

-----------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 1020/11/23.01.2020

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.          din

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu,

in suprafata de 20 mp, din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A     

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiativa Primarului Municipiuli Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a unui spatiu in suprafata de 20 mp din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A;

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a)  si Art. 333 alineatul 1 si 2 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

 

HOTĂRĂŞTE:

          Art.  1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica pentru activitati comerciale sau de prestare servicii, pe o perioada de 1 an, a unui spatiu in suprafata de 20 mp, situat in Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A, jud. Cluj, avand numarul de inventar 1246 in domeniul privat al Municipiului Gherla si valoare de inventar 25.816 lei.

            Art. 2 Se aproba pretul minim al inchirierii de 10 EURO/mp/luna.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de licitatie.

 

      INITIATOR                                                                      AVIZEAZA

         PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

  NESELEAN IOAN                                                               Rotar Mihai