PROIECTELE DE HOTĂRÂRI


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2616/19.02.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea

 unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situate intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiului Gherla

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre

pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situate intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiului Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 19.02.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------------------

ROMÂNIA                                                                                                                                                                              PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA         

NR. 2612/19.02.2021

 

 

R E F E R AT

 

          Pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice

          situate intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiul Gherla

 

               Pentru asigurarea calității factorilor de mediu și stării de sănătate a populației Legea nr.24/2007 cu modificările și completările ulterioare reglementează administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților. Prin această lege , s-a urmărit luarea unor măsuri pentru protecția și conservarea spațiilor verzi și astfel s-au stabilit unele obligații ale persoanelor fizice și juridice cum ar fi: să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor și arbuștilor , să nu producă deteriorări ale aranjamentelor florale și ale gazonului, să nu producă distrugeri ale construcțiilor și instalațiilor utilitare și ornamentale existente, să nu ocupe cu construcții permanente spațiile verzi, să asigure integritatea refacerea și îngrijirea spațiilor verzi aflate în proprietatea lor , să coopereze cu autoritățile teritoriale și centrale pentru protecția mediului,  cu autoritățile administrației publice locale la toate lucrările preconizate în spațiile verzi și să facă propuneri pentru îmbunătățirea amenajării acestora, să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi, să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor, etc.

            Ordonanța Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, stabilește obligațiile și răspunderile care revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice, societăților comerciale, a altor persoane juridice și cetățenilor pentru buna gospodărire a municipiului.

            Accesul liber pentru recreere în spațiile verzi proprietate publică din municipiul Gherla, posibilitatea de a contribui la amenajarea spațiilor verzi, la întreținerea lor pentru asigurarea unui mediu sănătos reprezintă drepturi ale locuitorilor municipiului Gherla.

            Regulamentul privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situate în  municipiul Gherla, propus spre aprobare Consiliului Local are ca obiect :

 • administrarea spațiilor verzi publice din intravilanul municipiul Gherla
 • întreținerea spațiilor verzi din municipiul Gherla
 • încheierea cu persoane fizice/ juridice a unui acord de colaborare în vederea amenajării și

întreținerii cu titlu gratuit a unui spațiu verde în municipiul Gherla.

 • încheierea de protocoale de colaborare privind întreținerea spațiilor verzi publice existente

în zona cvartalelor de blocuri și în zona  instituțiilor

 

 • adoptarea de măsuri și norme privind întreținerea, amenajarea, conservarea, protejarea și

extinderea fondului vegetal din spațiilor verzi publice din intravilanul  municipiul Gherla

 • stabilirea de obligații și contravenții în domeniul protejării și conservării spațiilor verzi

publice din municipiul Gherla

 • stabilirea măsurilor și regulilor specifice privind protecția mediului. Contravenții in

domeniul protecției mediului în municipiul Gherla; obligațiilor cetățenilor, obligațiile asociațiilor de proprietari, obligațiile persoanelor juridice.         

        Faţă de acestea propun aprobarea  amenajării unor parcări  de utilitate publică  pe str. Bobîlna, din Municipiul Gherla.

 

 

                                                                            ÎNTOCMIT

           PRIMAR

       ------------------------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 2615/26/19.02.2021

 

                           P R O I E C T       

 

HOTĂRÂREA  NR._________/__________

 

          Pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice

          situate intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiul Gherla

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice  situate intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiul Gherla  –  proiect din iniţiativa  primarului ;

               Examinînd Referatul de aprobare nr.                  /  întocmit de primarul Municipiului Gherla;

               Văzînd avizele favorabile ale comisiei de specialitate  ale Consiliului local;

             Luând în considerare prevederile art.70 și a art.90 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului; prevederile art.5, art.8, art.12, art.15 și art.16 din Legea nr.24/2007 cu modificările și completările ulterioare privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intarvilanul localităților, prevederile art.3 și 16 din Legea 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, legea apelor;

             În temeiul art.1, art.2 și art.15 din O.G nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

             În temeiul  art.129 alin.(7) litc, lit.g, lit.i, lit. j, lit.k și art.196, alin. 1, lit.a art.286 alin.(1) și (4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

            Consiliul local al municipiul Gherla, intrunit în şedinţă ordinară de  lucru adoptă prezenta :     

 

HOTĂRÂRE :

 

             Art.1.-  Se aprobă Regulamentul privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi verzi publice situate în intravilan , măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în municipiul  Gherla, anexă la prezenta hotărâre precum și Anexele 1, 2 și 3, parte integrantă a Regulamentului.

Art 2 .-  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează autoritatea executiv.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                                    AVIZAT

                                                                                                                  SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                   

 Regulament Spatii Verzii Gherla

Anexa 1.1 - Regulament spatii verzi

Anexa 1.2  - Regulament Spatii Verzi

Anexa 1.3 - Regulament Spatii Verzi


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2566/19.02.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială parter, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială parter, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 19.02.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 19.02.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

-------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 2302  din 15.02.2021

 

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială parter, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

Prin cererea nr. 12347 din 02.10.2019, numiții M. B. R. și L. L.-C. domiciliat în municipiul Gherla, au solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării PUD și întocmirea documentației pentru obținerea autorizației de construire, casă familială parter,  împrejmuire și utilități în municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

Potrivit extrasului CF nr. 50533 cu nr. cadastral 50533 proprietari tabulari asupra imobilului din municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N. sunt M. B.-R. și L. L.-C..

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 156/12347 din 18.10.2019.

Potrivit Planului Urbanistic General al localității Băița imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr. 2 în zona de locuințe unifamiliale.

Beneficiarii lucrării, inițiatori ai documentației PUD, au parcurs etapa specifică aprobată prin Regulamentul local , referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire casă unifamilială parter, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

Astfel fiind parcursă etapa, prevăzută de regulament, beneficiarul a trimis documentațiile pe circuitul de avizare , după care a depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședința CTATU din data de 11.02.2021 unde s-a propus eliberarea avizului favorabil în vederea dezbaterii într-o ședință viitoare a Comitetului Local al Municipiului Gherla.

Obiectul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea construirii unei locuințe familiale cu regim de înălțime parter, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

Pe terenul în suprafață de 2200 mp se va executa o casă familială cu regim de înălțime parter, în suprafață construită de 326,31 mp.

Construcția în cadrul parcelei se va amplasa la o retragere de 10,60 m față de aliniamentul stradal, 5,00 m față de limita posterioară nord-vest, 17,98  m față de limita nord-vest și 21,14 m față de limita sud-est.

Racordurile la utilități se vor face la cele existente din drumul public.

Se vor amenaja 2 locuri de parcare în interiorul parcelei.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială parter, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

 

                                                                                                               Întocmit,

                                                                                                                Primar,

      ---------------------- 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 2563/25/19.02.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind aprobarea  Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială parter, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

 

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea  Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială parter, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N., proiect din inițiativa autorității executive,

Examinând referatul cu nr. 2302 din 15.02.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

În temeiul dispozițiilor art. 25, alin.1, art.48 alin.1, 2 și art.56, alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.129, alin.6, lit.c și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta

 

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială parter, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N., conform proiectului întocmit de SC CIULEI PROIECT SRL cu sediul în Municipiul Gherla, str.  Bobîlna nr.57/7, coordonator RUR arhitect S. M. C., beneficiari M. B. R. și  L. L.-C., domiciliați în municipiul Gherla.

Art. 2Durata de valabilitate a documentației de urbanism PUD este de 3 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                          AVIZEAZĂ

                                                                                                             SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                           

                                                                                                                                


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2530/18.02.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire drum de acces în municipiul Gherla, str. Tineretului F.N.

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire drum de acces în municipiul Gherla, str. Tineretului F.N.

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.02.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.02.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

---------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 2304 din 15.02.2021      

                                                                                                                                 

 

 

REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire drum de acces în municipiul Gherla, str. Tineretului F.N.

 

Prin cererea nr. 5020 din 02.04.2020, numiții V. N. D. și V. C. domiciliați în Municipiul Gherla, au solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism în vederea elaborării unui PUZ pentru construire drum de acces din str. Tineretului F.N.

Potrivit extrasului CF nr. 55713 cu nr. cadastral 55713, pentenții sunt proprietari tabulari asupra imobilului în suprafață de 936 mp.

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 54/5020 din 21.04.2020.

Potrivit Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință (UTR) 15, în zona locuințelor familiale.

Beneficiarii lucrării, inițiatori ai documentației PUZ, au parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism Zonal pentru construire drum de acces din str. Tineretului.

Atfel, fiind parcurse cele două etape de consultare, beneficiarii au trimis documentația pe circuitul de avizare, după care a depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședința CTATU din data de 11.02.2021.

În urma  acesteia comisia propune eliberarea avizului favorabil și dezbaterea într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri.

Obiectul prezentei documentații de urbanism este construirea unui drum de acces cu două benzi de circulație auto de 3,50 m fiecare, trotuare și pistă de biciclete.

Drumul propus va face legătura între str. Tineretului și drumul aprobat prin PUZ conform HCL nr.32/27.03.2007.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism Zonal pentru construirea unui drum de acces din Municipiul Gherla, dinspre str. Tineretului F.N.

 

 

 

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                                     Primar,

----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 2529/22/18.02.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind aprobarea  Planului de Urbanism Zonal pentru construire drum de acces în municipiul Gherla, str. Tineretului F.N.

 

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire drum de acces în municipiul Gherla, str. Tineretului F.N., proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 2304 din 15.02.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.25, alin.1, art.47 alin.1 și art.56 alin.1, alin.4  din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.6 lit. c și art.139, alin.3, lit. e din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta

 

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Se aprobă Planul de Urbanism Zonal și Regulamentul local de urbanism aferent pentru construire drum de acces în municipiul Gherla str. Tineretului F.N., conform proiectului întocmit de SC ARHIDOM SRL cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Măceșului nr. 19C, coordonator RUR arhitect C. G. S., beneficiari V. N.-D. și V. C. domiciliați în Municipiul Gherla.

Art. 2 Durata de valabilitate a documentației de Urbanism PUZ este de 4 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

 

                                                                                                                           AVIZEAZĂ

                                                                                                           SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                          

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2496/18.02.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială  cu două unități locative, împrejmuire și branșamente utilități în municipiul Gherla, str. George Enescu nr.8

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială  cu două unități locative, împrejmuire și branșamente utilități în municipiul Gherla, str. George Enescu nr.8

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.02.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.02.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 2303 din 15.02.2021

 

 

 

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială cu două unități locative, împrejmuire și branșamente utilități în Municipiul Gherla, str. George Enescu nr.8

 

Prin cererea nr. 692 din 17.01.2020, numitul T. I.-A., cu domiciliul în comuna Țaga, satul Sântioana, a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării unui PUD și obținerea autorizației de construire pentru casă familială cu două unități locative, împrejmuire și branșamente utilități în municipiul Gherla, str. George Enescu nr.8.

Potrivit extrasului CF nr. 55727 cu nr. cadastral 55727 proprietar tabular asupra imobilului este T. I.-A., bun propriu.  

Urmare acestora Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 10/692 din 05.02.2020, datorită faptului că amplasarea locuințelor nu se înscriu în aliniamentul stradal  existent.

Potrivit Planului Urbanistic General al Municipiului Gherla imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.13 în subzona de locuințe familiale.

Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUD, a parcurs etapa specifică aprobată prin Regulamentul local , referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism de Detaliu pentru construirea unei case familiale cu două unități locative, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. George Enescu F.N., unde s-au descris toate demersurile și dezbaterile ocazionate de acesta.

Altfel fiind parcursă etapa prevăzută de regulament, beneficiarul a trimis documentațiile pe circuitul de avizare, după care a depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședința CTATU din data de 11.02.2021 unde s-a propus eliberarea avizului favorabil în vederea dezbaterii într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Obiectul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea realizării unei case familiale cu două unități locative cu regim de înălțime D+P+E, împrejmuire și branșamente utilități în municipiul Gherla, str. George Coșbuc nr.8.

Pe terenul în suprafață de 1083 mp se va executa o casă cu două unități locative în suprafață construită de 163,03 mp și suprafață desfășurată de 510,59 mp. Înălțimea maximă a construcției va fi de +6,5 m de la cota parterului (±0.00) și de 7,55m de la cota terenului amenajat.

Clădirea se va amplasa la o retragere minimă de 7,60 m de la limita dinspre stradă, 45,97 față de limita de proprietate dinspre sud-est și 1,00 m față de limitele de proprietate dinspre nord-vest și sud-est.

Pentru distanța de 1,00m și ferestre s-au obținut declarații de la vecini.

Racordurile la utilități se vor face la cele existente în zonă.

Se vor  prevedea două accese pietonale și două auto din str. George Enescu la cele două unități locative proiectate.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu două unități locative, împrejmuire și branșamente utilități în Municipiul Gherla, str. George Enescu nr.8

 

 

                                                                                                      Întocmit,

                                                                                                       Primar,

   ----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 2495/20/18.02.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind aprobarea  Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială  cu două unități locative, împrejmuire și branșamente utilități în municipiul Gherla, str. George Enescu nr.8

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea  Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială  cu două unități locative, împrejmuire și branșamente utilități în municipiul Gherla, str. George Enescu nr.8, proiect din inițiativa primarului,

Examinând referatul cu nr. 2303 din 15.02.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

În temeiul dispozițiilor art.25, alin.1, art.48, alin.1, 2 și art.56, alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.6, lit.c și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta

 

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială  cu două unități locative, împrejmuire și branșamente utilități în municipiul Gherla, str. George Enescu nr.8, conform proiectului întocmit de SC ,,CIULEI PROIECT” SRL cu sediul în Municipiul Gherla, str. Bobîlna, nr.57/7, coordonator RUR, arhitect S. C., beneficiar d.nu T. I.-A. domiciliat în comuna Țaga, sat Sântioana.

Art. 2Durata de valabilitate a documentației de urbanism PUD este de 3 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                                    AVIZEAZĂ

                                                                                                    SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                   

                                                                                          

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2493/18.02.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Hășdății F.N.

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Hășdății F.N.

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.02.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.02.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 2305 din 15.02.2021

 

 

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Hășdății F.N.

 

Prin cererea nr. 9096 din 26.06.2020, numiții B. R. A. și B. L.-A. domiciliat în municipiul Gherla, au solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării PUD și întocmirea documentației pentru obținerea autorizației de construire, casă familială, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Hășdății F.N.

Potrivit extrasului CF nr. 51650 cu nr. cadastral 51650 proprietari tabulari asupra imobilului din municipiul Gherla, str. Hășdății F.N. sunt B. R. A. și soția B. L. A..

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 101/9096 din 09.07.2020.

Potrivit Planului Urbanistic General al Municipiului Gherla imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.9 în subzona de locuințe unifmiliale.

Beneficiarii lucrării, inițiatori ai documentației PUD, au parcurs etapa specifică aprobată prin Regulamentul local , referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire casă unifamilială, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Hășdății F.N.

Astfel fiind parcursă etapa, prevăzută de regulament, beneficiarul a trimis documentațiile pe circuitul de avizare , după care a depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședința CTATU din data de 11.02.2021 unde s-a propus eliberarea avizului favorabil în vederea dezbaterii într-o ședință viitoare a Comitetului Local al Municipiului Gherla.

Obiectul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea emiterii unei locuințe familiale cu rgim de înălțime P+M, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Hășdății F.N.

Pe terenul în suprafață de 377 mp se va executa o casă familială cu regim de înălțime P+M, în suprafață construită de 108,80 mp și o suprafață desfășurată de 196,80 mp.

Construcția în cadrul parcelei se va amplasa la o retragere de 6,00 m față de aliniamentul stradal, 10,48 m față de limita posterioară nord, 1,00 m față de limita laterală est și 3,40 m față de limita laterală vest.

Racordurile la utilități se vor face la cele existente din str. Hășdății.

Se va amenaja un loc de parcare în interiorul parcelei.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Hășdății F.N.

 

 

                                                                                                               Întocmit,

                                                                                                                Primar,

    -------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 2490/19/18.02.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2021

privind aprobarea  Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Hășdății F.N.

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea  Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Hășdății F.N., proiect din inițiativa autorității executive,

Examinând referatul cu nr. 2305 din 15.02.2021 al Primarului Municipiului Gherla,

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

În temeiul dispozițiilor art. 25, alin.1, art.48 alin.1, 2 și art.56, alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.129, alin.6, lit.c și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

               

Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Hășdății F.N., conform proiectului întocmit de SC LINIE PUNCT SRL cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vlahuță, bl. Lamă B, coordonator RUR  arhitect C. I. A. M., beneficiari B. R. A. și B. L.-A., domiciliați în municipiul Gherla.

Art. 2Durata de valabilitate a documentației de urbanism PUD este de 3 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

 

                                                                                                          AVIZEAZĂ

                                                                                                             SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                           

                                                                                                                                    


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2508/18.02.2021

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gherla în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității   la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla  

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gherla în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității   la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla  

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.02.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.02.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

------------------

ROMÂNIA                                                                                                         

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI GHERLA                                               

NR . 2500/18.02.2021

 

 

REFERAT

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gherla în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității   la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla  

 

Potrivit art.11 din Legea 87/2006 privind asigurarea calității în învățământul la nivelul fiecărei organizații  furnizoare de educație din Romania  se înființează o comisie pentru evaluarea și asigurarea  calității formată din:

    -  1 - 3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral;

    -   un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;

    -  un reprezentant al părinţilor, în cazul învăţământului preşcolar, primar, gimnazial sau liceal;

    -  un reprezentant al elevilor, în cazul învăţământului profesional, liceal şi postliceal;

    -  un reprezentant al consiliului local;

     - un reprezentant al minorităţilor naţionale, după caz, provenind din corpul profesoral, reprezentanţii părinţilor sau ai elevilor.

Având în vedere că , la ședința de data de  28.01.2021,   reprezentanți propuși de consilierii locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ,  la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla  nu au întrunit numărul de voturi necesare, propunem reluarea votului pentru desemnarea reprezentantului consiliului local în această comisie.

 

PRIMAR

---------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 2506/21/18.02.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gherla în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității   la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla  

 

Având in vedere referatul de aprobare  nr. 2500/18.02.2021  întocmit de către inițiator primar D. I.-O.   precum si raportul de specialitate nr. 2501/18.02.2021   întocmit de către Secretar UAT ;

Văzând avizul favorabil al comisiei învățământ, cultură;

Ținând seama de disp. art.11 alin.1 și alin.4 din Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației

 În temeiul prevederilor art.196, alin.1,lit a din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta:

             

HOTĂRĂŞTE:

           

            Art. 1. Se desemnează reprezentantul  Consiliului Local al Municipiului Gherla în  Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla   ___________________________________________

                                                                                                                                           

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoanele nominalizate la art.1

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                              AVIZEAZĂ                                                                                        SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR.2552/18.02.2021

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind comasarea imobilelor înscrise in CF 829 Gherla top 240, 244/c/1 și CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244, 244a, 244b și top 245 (fără CF) in suprafața totală măsurată de  7719 mp categoria de folosința curți construcții, aferent Liceului Teoretic Ana Ipătescu    

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind comasarea imobilelor înscrise in CF 829 Gherla top 240, 244/c/1 și CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244, 244a, 244b și top 245 (fără CF) in suprafața totală măsurată de 7719 mp categoria de folosința curți construcții, aferent Liceului Teoretic Ana Ipătescu    

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.02.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.02.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 2302  din 15.02.2021

 

REFERAT

 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială parter, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

 

Prin cererea nr. 12347 din 02.10.2019, numiții M. B. R. și L. L.-C. domiciliat în municipiul Gherla, au solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării PUD și întocmirea documentației pentru obținerea autorizației de construire, casă familială parter,  împrejmuire și utilități în municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

Potrivit extrasului CF nr. 50533 cu nr. cadastral 50533 proprietari tabulari asupra imobilului din municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N. sunt M. B.-R. și L. L.-C..

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 156/12347 din 18.10.2019.

Potrivit Planului Urbanistic General al localității Băița imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr. 2 în zona de locuințe unifamiliale.

Beneficiarii lucrării, inițiatori ai documentației PUD, au parcurs etapa specifică aprobată prin Regulamentul local , referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire casă unifamilială parter, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

Astfel fiind parcursă etapa, prevăzută de regulament, beneficiarul a trimis documentațiile pe circuitul de avizare , după care a depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședința CTATU din data de 11.02.2021 unde s-a propus eliberarea avizului favorabil în vederea dezbaterii într-o ședință viitoare a Comitetului Local al Municipiului Gherla.

Obiectul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea construirii unei locuințe familiale cu regim de înălțime parter, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

Pe terenul în suprafață de 2200 mp se va executa o casă familială cu regim de înălțime parter, în suprafață construită de 326,31 mp.

Construcția în cadrul parcelei se va amplasa la o retragere de 10,60 m față de aliniamentul stradal, 5,00 m față de limita posterioară nord-vest, 17,98  m față de limita nord-vest și 21,14 m față de limita sud-est.

Racordurile la utilități se vor face la cele existente din drumul public.

Se vor amenaja 2 locuri de parcare în interiorul parcelei.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială parter, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

 

                                                                                                               Întocmit,

                                                                                                                Primar,

 ------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 2551/24/18.02.2021

 

  PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind comasarea imobilelor înscrise in CF 829 Gherla top 240, 244/c/1 și

CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244, 244a, 244b și top 245 (fără CF) in

 suprafața totală măsurată de  7719 mp categoria de folosința curți construcții, aferent Liceului Teoretic Ana Ipătescu     

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind comasarea imobilelor înscrise in  CF 829 Gherla top 240, 244/c/1 si CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244, 244a, 244b și top 245 (fără CF) in suprafața totala  măsurată de 7719 mp categoria de folosința curți construcții, aflat in proprietatea publica a Municipiului Gherla si administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu ;

            Examinând referatul de specialitate întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispozițiilor art. 293 alineatul 1 si 4, art. 196 alineatul 1 litera a), art. 139 alineatul 1 din Ordonanța de Urgenta 57/2019 Codul Administrativ;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

            Art.  1  Se aproba comasarea imobilelor înscrise in CF 829 Gherla nr. top. 240, 244/c/1 cu imobilele înscrise în  CF 122 Gherla  nr.top 241, 242, 243, 244, 244a, 244b in suprafața totala  măsurată de 7719 mp, diferența de teren dintre suprafața identificata in topograficele de mai sus în suprafața totala de 6696 mp, pana la suprafața de 7719 mp măsurata, se identifica parțial cu numărul top 245 (fără CF), cu noua  categorie de folosință curți construcții, aflat in proprietatea publica a Municipiului Gherla si administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu ,pe care se află edificate următoarele imobile :

C1 – scoală S+P edificata in anul 1865, construita cu fundația din piatra, zidărie cărămidă, șarpanta din lemn, acoperiș din table, având Sd = 1216 mp, compus la subsol din 1 atelier croitorie, 1 magazine, 1 hol, 5 atelier mecanic, 1 casa scării si parter format din 1 sala festiva, 1 hol, 1 birou diriginte adjunct, 2 oficii, 10 Sali clasa, 1 magazie, 1 terasa.

C2 – scoală P+2E edificata in anul 1985, constructive cu fundație din beton, zidărie din cărămidă, șarpanta de lemn, acoperita cu țigla metalica, având Sd= 531, compusa la parter din 2 terase, 1 cabinet stomatologic, 1 baie profesorala, 1 sala profesorala, 4 Sali clasa, 1 vestiar femei, 2 bai, 1 hol, 2 casa scării; la etajul I 5 Sali de clasa, 2 bai, 1 hol, 2 casa scării; la etajul II 5 Sali de clasa,  2 bai, 1 hol, 2 casa scării.

C3 – teren  minifotbal,  edificat  in  anul  2007  in  baza  a.c.  nr. 92/8084 din 27.08.2007,

Sd= 964 mp.

C4 – sala de sport edificata in anul 2003 construcție cu fundația din beton, structura din metal si cărămidă, închisa cu panouri termoizolante, acoperita cu panouri termoizolante, compusa din 1 windfang, 1 degajament, 1 sas, 1 lavoar băieți, 1 grup sanitar + dușuri băieți, 1 vestiar 1 băieți, 1 vestiar 2 băieți, 1 depozit materiale sportive, 1 cabinet medical, 1 centrala termica, 1 lavoar fete, 1 grup sanitar + dușuri fete, 1 vestiar 1 fete, 1 vestiar 2 fete, 1 vestiar profesori, 1 grup sanitar profesori, 1 vestiar profesoare, 1 grup sanitar profesoare, Sd=1113 mp.

C5 – magazine edificat in anul 1865, constructive cu fundație din piatra, zidărie din cărămidă, șarpanta din lemn, acoperita cu țiglă, compusa din 1 magazie si 1 chioșc, Sd= 26 mp.

Art. 2 De la data adoptări prezentei, terenul menționat la Art. 1 rămâne in proprietatea publica a Municipiului Gherla si administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu, fiind înregistrat distinct in inventarul domeniului public si privat al Municipiului Gherla si primind o valoare de inventar corespunzătoare, in cota parte din valoarea inițiala a imobilului, stabilita de comisia de inventariere a bunurilor din domeniul public si privat al Municipiului Gherla.

Art. 3 La data aprobării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Gherla nr. 6/21.01.2021.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primăria Municipiului Gherla, Liceul Teoretic Ana Ipătescu si BCPI Gherla.

 

      INITIATOR                                                                     AVIZEAZA

         PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

 

                                                                                                                                      


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2548/18.02.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unor parcări de utilitate publică, pe str. Bobîlna din  Municipiul Gherla

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unor parcări de utilitate publică, pe str. Bobîlna din  Municipiul Gherla

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.02.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.02.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

-----------------

 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                              PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA         

NR. 2427 / 17.02.2021

 

R E F E R AT

 

 Privind aprobarea amenajării unor parcări de utilitate

publică, pe str. Bobîlna din  Municipiul Gherla

 

 

          Zona centrală a municipiului Gherla  in prezent este deficitară din punct de vedere al asigurării parcărilor de utilitate publică. Se dorește amenajarea unor parcări de utilitate publică pe str. Bobîlna din municipiul Gherla – partea dreaptă de la Km45+0,10 la km 45+300. Tronsonul este situat pe DN1C de la intersecția str. Bobîlna cu Piața Libertății și până la imobilul cu nr.20 (conform planului de situație anexat), în prezent fiind în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA. Strada Bobîlna este înscrisă în C.F. nr.55349 Gherla. Prin adresa nr.1275/26.01.2021 s-a solicitat Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj avizul de principiu pentru amenajarea acestor parcări. Prin adresa nr. 674/05.02.2021 CNAIR - Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj  Secția de Drumuri naționale Cluj a comunicat că pentru emiterea avizului inițial/ autorizației de amplasare și sau de acces în zona drumului public, "veți depune documentația tehnică întocmită ( în 4 exemplare) conform normativelor în vigoare , însoțită de avizul IPJ – SR Cluj".

          Pentru amenajarea  parcărilor  de utilitate publică pe str. Bobîlna (DN1C) de la intersecția str. Bobîlna cu Piața Libertății și până la imobilul cu nr.20 se propune desființarea  fâșiilor plantate aflate la limita trotuarului și reducerea lățimii trotuarului fără a afecta condițiile optime de circulație pietonală.   Menţionăm că această parcare se va realiza astfel încît să nu afecteze utilităţile publice din zonă şi  accesele existente la imobile.

        Faţă de acestea propun aprobarea  amenajării unor parcări  de utilitate publică  pe str. Bobîlna, din Municipiul Gherla.

 

 

 

ÎNTOCMIT

PRIMAR

------------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 2547/23/18.02.2021

 

           P R O I E C T       

 

HOTĂRÂREA  NR._________/__________

 

Privind aprobarea amenajării unor parcări de utilitate

publică, pe str. Bobîlna din  Municipiul Gherla

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajării unor parcări de utilitate

publică, pe str. Bobîlna din  Municipiul Gherla – proiect din iniţiativa  primarului ;

               Examinînd Referatul de aprobare nr.2427/17.02.2021 întocmit de primarul Municipiului Gherla;

               Văzînd avizele favorabile ale comisiei de specialitate  a Consiliului local;

             Luând în considerare prevederileart.46 alin (1) din O.G.43/1997 privind regimul drumurilor cu modificările și completările ulterioare,  art.129 pct.7 lit.k, lit. m, art. 139 și art.196, art.286 alin.(1) și (4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

            Consiliul local al municipiul Gherla, intrunit în şedinţă ordinară de   lucru;     

 

HOTĂRĂȘTE

 

             Art.1.-  Se aprobă amenajarea unor parcări de utilitate publică pe str. Bobîlna din Municipiul Gherla, partea dreaptă de la Km45+0,10 la km 45+300, stradă aflată în proprietatea municipiului Gherla- domeniu public, înscrisă în C.F. nr.55349 Gherla și în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, tronson  situat pe DN1C de la intersecția str. Bobîlna cu Piața Libertății și până la imobilul cu nr.20. Execuția lucrărilor va începe doar după aprobarea documetațiilor, însoțită de avizele necesare și obținerea autorizațiilor  conform legislației în vigoare

Art 2 .-  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează autoritatea executivă. 

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                                    AVIZAT

                                                                                                                  SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 18037/21.12.2020

 

 

ANUNȚ

 

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru bugetarea participativa la nivelul municipiului Gherla

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru bugetarea participativa la nivelul municipiului Gherla

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 21.12.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 17963/21.12.2020

 

 

REFERAT

 

privind aprobarea Regulamentului pentru bugetarea participativa la nivelul municipiului Gherla

 

Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor Municipiului Gherla într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetățeni a unui rol de participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunității din care fac parte.

Bugetarea participativă este un proces derulat de Primăria Gherla, prin care ideile şi inițiativele comunității Gherlene se manifestă şi se transformă în realitate. Este un proces deschis, incluziv şi transparent prin care membrii comunității se implică direct în formularea deciziilor privind prioritățile de cheltuire a banilor din bugetul local.

Gândiți-vă la bugetul familiei dumneavoastră și la modul în care vă dobândiți și vă cheltuiți banii. Apoi imaginați-vă o familie de câteva mii de ori mai mare (comunitatea locală în care trăiți și munciți) care are de colectat și de cheltuit o sumă mai mare de bani (bugetul local).

Bugetarea participativă este un proces similar, care urmărește îmbunătățirea calității vieții din oraşul nostru, prin încurajarea cetățenilor să se implice în definirea priorităților şi a obiectivelor de investiții din bugetul local.

Domeniile pe care le avem in vedere in aplicarea conceptului de bugetare participativa sunt :

 

 1. Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației (amenajare de alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale, fluidizarea traficului, crearea de infrastructuri pentru siguranța rutieră, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, propuneri de zone cu restricție auto, piste de biciclete, sisteme de supraveghere video)
 2. Amenajare de spații verzi, locuri de joacă si/sau spatii publice (amenajarea, repararea, renovarea, înființarea acestora, întreținerea, mobile urban )
 3. Infrastructură culturală si/sau sportiva
 4. Infrastructură educațională si de sanatate
 5. Digitalizare (proiecte IT menite să crească gradul de utilizare a tehnologiilor în scopul îmbunătățirii calității vieții).Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spațială a acestora ar putea duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.
 6. Protectia Mediului

Procedura de punere in aplicare a conceptului este cuprinsa in regulamentul ce constituie anexa la proiectul de hotarare.

 

Temeiurile legale le constituie art. 75 alin. 1 lit. c; art 129 alin. 4 lit. a; alin. 7 lit a, b,c,d,f,i,j,k,r .

 

Avand in vedere cele mai sus propunem adoptarea proiectului de hotarare

Grupul PNL din Consiliul Local al municipiului Gherla

 

M. L. P.

F. G.

M. M.

M. M.

C. B. R.

B. A.

A. G.

P. F.

---------------

 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 17967/128/21.12.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea Regulamentului pentru bugetarea participativa la nivelul municipiului Gherla

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiativa Grupului PNL din Consiliul Local al municipiului Gherla .privind aprobarea pentru bugetarea participativa la nivelul municipiului Gherla;

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Grupul PNL din Consiliul Local Al municpiului Gherla ;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

Avand in vedere  dispoziţiile art. 75 alin. 1 lit. c; art 129 alin. 4 lit. a; alin. 7 lit a, b,c,d,f,i,j,k,r din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

In temeiul dispozitiilor art 196 alin 1 lit a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru adopta prezenta :

 

HOTĂRÂRE

 

          Art. 1 Se aproba Regulamentului pentru bugetarea participativa la nivelul municipiului Gherla ce constituie anexa 1 la prezenta hotarare si face parte din aceasta;

Art. 2 Prezenta hotarare se comunica Institutie Prefectului Judetului si Primarul Municipiul Gherla

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva prin serviciile de specialitate.

 

       INITIATOR                                                                              AVIZEAZA

                                                                                                          SECRETAR GENERAL

                                                                                                      R. M.

Grupul PNL din Consiliul Local al municipiului Gherla

 

M. L. P.

F. G.

M. M.

M. M.

C. B. R.

B. A.

A. G.

P. F.


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2407/16.02.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune  și a lucrărilor de interes local pe anul 2021, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune

 și a lucrărilor de interes local pe anul 2021, pentru persoanele apte

de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind

venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 16.02.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 16.02.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                      SECRETAR GENERAL UAT

----------------------

 

ROMANIA                                                                                                 

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

Nr.1982 /09.02.2021

 

 

 

REFERAT

 

Privind  aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2021,

pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, familiile și persoanele singure, cetățeni români, au dreptul la venit minim garantat, care se asigură prin acordarea ajutorului social lunar.

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor art.6, alin.2, din Legea nr.416/2001 și ale art.28, alin.1 din Anexa la H.G. nr.50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, una din persoanele apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igiena muncii.

Pentru repartizarea orelor de muncă ce urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social, primarii au obligația, conform prevederilor art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale art.28, alin. 2 și 3, din Anexa la H.G. nr.50/2011 să întocmească un plan care se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local, care poate fi reactualizat pe parcursul anului.

Având în vedere cele de mai sus propun Consiliului local al Municipiului Gherla spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2021, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

 

 

                                                            INIȚIATOR

                                                               PRIMAR

                                                  

---------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 2388/18/16.02.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea

Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2021, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

          

           Luând în dezbatere proiectul de hotărâre  privind  aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2021, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare – proiect de hotărâre din inițiativa Primarului Municipiului Gherla;

Având în vedere:

            - Referatul cu nr.1982/09.02.2021, al Primarului Muncicipiului Gherla și Raportul de specialitate cu nr.1989/09.02.2021, întocmit de Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Gherla;

            În conformitate cu prevederile art.6, alin.2 și 7,  din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale art.28, alin.1, 2 și 3 din Anexa la H.G. nr.50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;

              În temeiul art.196, alin.1, lit.b din  O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ

            Consiliul local al Municipiului Gherla, întrunit în ședința de lucru ordinară adoptă prezenta :

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1. – Aprobă Planul de actiune și lucrările de interes local pe anul 2021 - conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Gherla  va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin serviciile de specialitate.

 

                                                                    INIȚIATOR

                                                                      PRIMAR

                                                         

 

 

                                                                                                                        AVIZEAZĂ

                                                                                                         SECRETAR GENERAL U.A.T.

                                                                                                                     ROTAR MIHAI

 

 

------------------------------------

ROMÂNIA                                                                                                                                                ANEXA NR.1

JUDEȚUL CLUJ                                                                                                                            la H.C.L. nr._____din____________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

PLAN DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2021

Nr. crt.

Obiectiv

Actiuni si masuri intreprinse

Termen de realizare

Resurse

 

1

Lucrări de întreținere pe domeniul public

Adunarea deșeurilor menajere și a PET-urilor de pe domeniul public.

Lunile

1 - 12

Beneficiarii Legii 416/2001

 

2

Lucrări de curățire a parcurilor, străzilor și trotuarelor în sezonul rece

Măturarea parcurilor, străzilor și trotuarelor cu mijloace manuale;

Greblarea frunzelor în parcuri.

 

Lunile

2 - 11

Beneficiarii Legii 416/2001

3

Lucrări de întreținere spații verzi

Operații de întreținere spații verzi efectuate manual: tăieri arbusti, greblat iarbă, încărcat în mijloc de transport.

 

Lunile

4 - 10

Beneficiarii Legii 416/2001

 

NOTA: Luna 1 – ianuarie, luna 12 – decembrie

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 1089/22.01.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 86/24.09.2020 care modifică HCL 75/2020 privind acordarea unor facilități fiscale

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre

pentru modificarea Hotărârii nr. 86/24.09.2020

care modifică HCL 75/2020 privind acordarea unor facilități fiscale

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.01.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.01.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

--------------------

ROMÂNIA                                                                                            

JUD. CLUJ                                                                                         

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                            

NR 1032 din 21.01.2021

 

R EFERAT

pentru modificarea Hotararii nr. 86/24.09.2020 care modifica

HCL 75/2020 privind acordarea unor facilitati fiscale

 

           

                Tinând cont că prin instituirea stării de urgenţă au fost luate măsuri care au afectat activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii - persoane fizice întreprinzători şi societăţi de dimensiuni reduse, care reprezintă coloana vertebrală nu doar a economiei româneşti, ci şi a pieţei unice europene;

            In condiţiile în care este imperios necesar ca micile afaceri să beneficieze de sprijin suplimentar, de o perioadă de moratoriu (legal), în special în privinţa serviciilor esenţiale care le condiţionează continuarea activităţii, şi întrucât elementele mai sus prezentate constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,

            Avand in vedere ca starea de alerta se tot prelungeste si situatia practica de punere in aplicare a HCL 75/2020 privind acordarea unor facilitati fiscale care se modifica in anul 2021 prin implementarea de catre Municipiul Gherla a platilor electonice pe ghiseul.ro ar fi necesara o prelungire a termenului de aplicare a procedurii prevazute la art. 4 alin.1 si 2, respectiv in sensul modificarii termenului limita de plata a impozitelor si taxelor precum si a cererilor de scutire  a accesoriilor obligatiilor bugetare restante de la 15.12.2020 la 31.03.2021

            Vazand prevederile Art V alin. 1 litera a) si b) , VI alin 2, VIII, XVII din OUG nr. 69/2020         

Conform prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c),  art. 139, alin. (3), lit. c),  art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ                          

           

PROPUN

            Adoptarea proiectului de Hotarare intocmit conform prezentului referat.

 

 

PRIMAR

-------------------------

 ROMÂNIA                                                                          

 JUDEȚUL CLUJ                                                                           

MUNICIPIUL GHERLA                                                   

CONSILIUL LOCAL

NR. 1087/12/22.01.2021

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.     DIN

pentru modificarea Hotararii nr. 86/24.09.2020 care modifica

HCL 75/2020 privind acordarea unor facilitati fiscale

 

         

          Luând în dezbatere proiectul de hotarare pentru modificarea pentru modificarea Hotararii nr. 86/24.09.2020 care modifica HCL 75/2020 privind acordarea unor facilitati fiscale proiect initiat de autoritatea executivă ;

          Examinând referatul primarului nr. 1032  din 21.01.2021

Vazand prevederile Art V alin. 1 litera a) si b) , VI alin 2 , VIII, XVII din OUG nr. 69/2020       

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c),  art. 139, alin. (3), lit. c), , art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ

Consiliul Local al Municipiului Gherla intrunit in sedinta ordinara adopta prezenta

         

HOTĂRĂRE :

 

         

          Art. 1 Se aprobă modificarea art 1 din 86/24.09.2020 care modifica HCL 75/2020 privind acordarea unor facilitati fiscale

“(1) Se aproba anularea accesoriilor obligațiilor bugetare restante la data de 31.12.2020 în condițiile achitării tuturor obligațiilor bugetare principale restante, inclusiv pentru anul în curs, până la data de 31.03.2021.

           (2) Procedura de anulare a accesoriilor prevăzută la alin. (1), se modifica in consecinta.”

 

          ART. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredinţează directiile de specialitate din cadrul Municipiului Gherla.

 

 

INITIATOR

PRIMAR

 

 

                                                AVIZEAZA

                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                      

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 1120/22.01.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind imputernicirea Primarului Municipiului Gherla in vederea atestarii persoanelor fizice pentru dobandirea calitatii de administrator condominii

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind imputernicirea Primarului Municipiului Gherla in vederea atestarii persoanelor fizice pentru dobandirea calitatii de administrator condominii

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.01.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.01.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

---------------------------

ROMÂNIA                                                                                                                             

JUDETUL CLUJ                                                                                                               

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 

Nr. 1062/22.01.2021

 

REFERAT DE APROBARE

 

a Proiectului de hotarare privind imputernicirea Primarului Municipiului Gherla in vederea atestarii persoanelor fizice pentru dobandirea calitatii de administrator condominii

 

In conformitate cu dispozitiile art.10 alin (5) din Legea nr.196/2018  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, la propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, primarul, în baza unei hotărâri a consiliului local, atestă  persoanele fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii.

Potrivit art.10 alin.(6) din acelasi act normativ, atestatul prevăzut la alin. (5) se emite în baza următoarelor documente:

    a) certificatul de calificare profesională pentru ocupaţia de administrator de condominii,

    b) cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune de natură economico-financiară;

    c) cazierul fiscal.

 

PRIMAR

-------------------

ROMÂNIA                                                                   

JUDEŢUL CLUJ                                                                          

CONSILIUL LOCAL GHERLA           

NR. 1119/14/22.01.2021                   

 

 

P R O I E C T   DE  H O T A R A R E

din  _______________ 2021

 

a Proiectului de hotarare privind imputernicirea Primarului Municipiului Gherla in vederea atestarii persoanelor fizice pentru dobandirea calitatii de administrator condominii

 

Avand in vedere

- Referatul de aprobare privind  aprobarea Regulamentului de atestare a administratorilor de condominii, inregistrat sub nr.1062/22.01.2021;

- Raportul de specialitate de Directiei RUNOS, înregistrat sub nr. 1064/22.01.2021 prin care propune Consiliului Local al Municipiului Gherla aprobarea Regulamentului de atestare a administratorilor de condominii;

- Prevederile art.10 alin (5) si alin (6) din Legea nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor;

- prevederile Ordinului  Nr. 1058/2019 privind aprobarea conţinutului-cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului;

-   prevederile Ordinului nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

In temeiul drepturilor conferite prin art.136, alin (1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si competarile ulterioare;

Consiliul Local al municipiului Gherla întrunit în şedinţa sa ordinară de lucru;

 

    

P R O P U N E :

 

                        Art.1. Se imputerniceste Primarul Municipiului Gherla sa ateste persoanele fizice in vederea dobandirii calitatii de administrator condominii la propunerea Compartimentului Asociatii de proprietari din cadrul Directiei RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Directia RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla.

 

 

INIŢIATOR DE PROIECT

PRIMAR

 

                                                                                                Contrasemnează pentru legalitate,

                                                                                                             SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                   

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 1120/22.01.2021

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 al HCL nr. 24/27.02.2020 privind stabilirea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 al HCL nr. 24/27.02.2020 privind stabilirea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.01.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.01.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

------------------------------------

ROMÂNIA                                                                                                                             

JUDETUL CLUJ                                                                                                               

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 

Nr. 1061/22.01.2021

 

 

REFERAT DE APROBARE

 

a proiectului de hotarare privind modificarea art. 2 al HCL nr. 24/27.02.2020 privind stabilirea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

 

 

In conformitate cu dispozitiile art.11 alin (1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice “Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților”;

Vazand prevederile OUG nr. 226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

In urma consultarilor cu Sindicatul Urbis din cadrul Primariei Municipiului Gherla s-au stabilit salariile de baza pentru functiile publice si personalul contractual  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla care se determina prin inmultirea coeficientilor prevazuti in Anexa nr.1 si Anexa nr.2 cu salariul minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare in luna decembrie 2020.

La stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla s-au avut in vedere:

            -stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul institutiei in vederea promovarii performantei individuale;

            -respectarea principiilor care stau la baza sistemului de salarizare care stau la baza legii: principiul legalității,  principiul nediscriminării,  principiul egalității,  principiul importanței sociale a muncii,  principiul stimulării personalului din sectorul bugetar,  principiul ierarhizării,  principiul transparenței mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, principiul sustenabilității financiare,  principiul publicității;

            -stabilirea salariilor de baza printr-o ierarhizare a posturilor avand la baza urmatoarele criteria generale:

                        a) cunoștințe și experiență;

                        b) complexitate, creativitate și diversitate a activităților;

c) judecata și impactul deciziilor;

d) responsabilitate, coordonare și supervizare;

e) dialog social și comunicare;

f) condiții de muncă;

g) incompatibilități și regimuri speciale.

            -diferentierea salariilor de baza pe functii, grade/trepte profesionale si gradatii de vechime, conform legii;

 

Salariile de baza s-au stabilit astfel incat, impreuna cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare sa se incadreze in fondurile aprobate de la bugetul local pentru cheltuieli de personal, in vederea realizarii obiectivelor, programelor si proiectelor stabilite institutiei.

            Salariile de baza pentru functiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla se determina prin inmultirea coeficientilor prevazuti in Anexa nr.1 la prezentul proiect de hotarare, cu salariul minim brut pe tara, garantat in plata, in vigoare in luna decembrie 2020.

Avand in vedere art.14 alin (4)  si art.34 din din Legea nr. 155/2010-legea politiei locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , salariile de baza pentru functiile contractuale din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla care intra sub incidenta prevederilor art.11 alin (1) din Legea-cadru nr.153/2017 se determina prin inmultirea coeficientilor prevazuti la Anexa nr.2 la prezentul proiect de hotarare cu salariul minim brut pe tara, garantat in plata, in vigoare in luna decembrie 2020.

            Salariile de baza pentru personalul Primariei Municipiului Gherla si serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla, determinate prin inmultirea coeficientilor din anexe, cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare in luna decembrie 2020, impreuna cu indemnizatiile lunare si cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, asigura incadrarea in fondurile bugetare aprobate pentru anul 2021 – pentru cheltuieli de personal.

 

 

PRIMAR

--------------------

ROMÂNIA                                                                   

JUDEŢUL CLUJ                                                                          

CONSILIUL LOCAL GHERLA     

NR. 1122/15/22.01.2021                      

 

P R O I E C T   DE  H O T A R A R E

din  _______________ 2021

 

Privind modificarea art. 2 al HCL nr. 24/27.02.2020 privind stabilirea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

 

Avand in vedere Referatul de aprobare privind  modificarea art. 2 al HCL nr. 24/27.02.2020 privind stabilirea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla, inregistrat la noi sub nr.1061/22.01.2021.

Analizând Raportul de specialitate de Directiei RUNOS, înregistrat sub nr. 1063/22.01.2021 prin care propune Consiliului Local al Municipiului Gherla modificarea art. 2 al HCL nr. 24/27.02.2020 privind stabilirea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla;

Vazand prevederile OUG nr. 226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

In baza dispozitiilor art.11,  art.38 si 40  din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

In temeiul drepturilor conferite prin art.136, alin (1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si competarile ulterioare;

Consiliul Local al municipiului Gherla întrunit în şedinţa sa ordinară de lucru;

    

P R O P U N E :

 

Art.1. Se modifica art. 2 al HCL nr. 24/27.02.2020 privind stabilirea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla si va vea urmatorul continut:

                        „Art.2. Salariile de baza aferente gradatiei 0 pentru functiile prevazute in Anexa nr.1 si Anexa nr.2 se determina prin inmultirea coeficientilor prevazuti pentru fiecare functie, cu salariul de baza minim brut pe tara, garantat in plata, in vigoare in decembrie 2020”.

Art.2. Restul articolelor raman nemodificate.

 Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Directia RUNOS si Directia Economica.

 

 

INIŢIATOR DE PROIECT

PRIMAR

 

                                                                                                Contrasemnează pentru legalitate,

                                                                                                             SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                   

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 1095/22.01.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind constituirea la nivelul Municipiului Gherla a Comisiei Locale de Ordine Publică

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind constituirea la nivelul Municipiului Gherla a Comisiei Locale de Ordine Publică

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.01.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.01.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

--------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

405300-Gherla, Județul Cluj, str. Bobâlna, nr. 2

Tel: 0264-241926; 0264-241775; Tel.Fax:0264-241666 

Nr. 1079 din 22.01.2021           Web: www.gherla.ro

 

REFERAT DE APROBARE

 

Având în vedere faptul că, în urma alegerilor autorităților administrației publice locale desfășurate în luna septembrie 2020, a fost învestit în funcție noul Primar al municipiului Gherla, iar componența Consiliului Local a fost modificată.

Luând în considerare:

- Raportul de specialitate nr. 1080 /22.01.2021 al Serviciului Public de Poliție Locală, prin care se propune constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Gherla;

- Interesul comunităţii locale, pe baza şi în executarea legii, în vederea continuităţii activităţilor de asigurare a ordinii şi liniştii publice şi pentru a veni în sprijinul cetăţenilor municipiului Gherla, precum şi principalul obiect de activitate al acestui serviciu de apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor.

          Considerăm necesară constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Gherla, organism cu caracter consultativ, care are un rol important în asigurarea ordinii şi liniştii publice pe raza teritorială a municipiului Gherla, şi propunem aprobării plenului Consiliului Local al municipiului Gherla proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică.

 

PRIMAR,

-------------------

ROMÂNIA

    JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

  CONSILIUL LOCAL 

NR. 1091/13/22.01.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind constituirea la nivelul Municipiului Gherla a Comisiei Locale de Ordine Publică

           

            Examinând proiectul de hotărâre privind constituirea la nivelul municipiului Gherla a

Comisiei Locale de Ordine Publică – proiect din inițiativa primarului;

Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Public de Poliție Locală din cadrul Aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gherla nr. 1080/22.01.2021   prin care se propune necesitatea constituirii Comisiei Locale de Ordine Publică  și Referatul de aprobare al Primarului municipiului Gherla, nr. 1079/22.01.2021 ;

            În conformitate cu prevederile :

 • art. 28 și 29 din Legea nr.155/12.07.2010 a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;
 •  H.G.nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla. 

            În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi ale art. 166 alin. (2) lit. l) din O.U.G nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru adoptă prezenta :

 

H O T Ă R Â R E :

 

            Art. 1. Se aprobă constituirea la nivelul municipiului Gherla a Comisiei Locale de Ordine Publică, organism cu rol consultativ.

            Art. 2. Se aprobă componența Comisiei Locale de Ordine Publică, după cum urmează :

 • Primarul municipiului Gherla –   I. – O. D.
 • Șeful Poliției municipiului Gherla – comisar sef  de poliție  I. I.
 • Șeful Poliției Locale Gherla – I. G.
 • Secretarul municipiului Gherla – M. R.         
 • Consilier local -  .............................................
 • Consilier local -  .............................................
 • Consilier local -  .............................................

Art. 3. Modul de funcționare al Comisiei de Ordine Publică este stabilit prin Regulamentul de organizare și funcționare al acesteia, conform Anexei, care este parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4. Cu data prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Gherla nr.  51 / 28.06.2018 privind constituirea la nivelul municipiului Gherla a Comisiei Locale de Ordine Publică, își încetează aplicabilitatea.

Art. 5. Primarul municipiului Gherla va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Public de Poliție Locală.

            Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică celor în drept prin grija secretarului municipiului Gherla.

 

INIȚIATOR                                                                                        AVIZAT

              PRIMAR                                                                      SECRETAR GENERAL UAT

 

 Anexa regulament COP 2021

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16324/18.11.2020

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL și a anexelor acestuia

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL și a anexelor acestuia

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 18.11.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------------

 ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ                                                                                           

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                      

NR.16318 din 18.11.2020

 

REFERAT

Privind aprobarea H.C.L. referitoare la regulamentul de vânzare a locuințelor de tip ANL și a anexelor acestuia

 

La nivelul Municipiului Gherla, există 2 imobile cu unități locative care cad sub incidența dispozițiilor legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. Imobilele respective au fost construite de către Statul Român prin Agenția Națională pentru Locuințe pe terenul pus la dispoziție de către Municipiului Gherla.

Ulterior realizării imobilelor acestea au fost predate în vederea administrării către autoritățile locale care au procedat la închirierea unităților locative cu respectarea dispozițiilor legii 152/1998.

Potrivit art. 10 din legea 152/1998, locuințele destinate închirierii din blocurile ANL se pot vinde titularilor contractelor de închiriere la cererea acestora și cu îndeplinirea unor condiții cumulative stabilite în același text de lege.

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale de punere în vânzare, prin dispoziția nr. 837/2019 s-a stabilit o comisie care a întocmit un proiect de regulament de vânzare a locuințelor de tip ANL, proiecte ale contractelor de vânzare-cumpărare a locuințelor precum și actele necesare pentru a justifica cererea de vânzare-cumpărare.

Regulamentul propus conține condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, modalitățile de vânzare(vânzare în rate sau vânzare cu plata integrală), modalitățile de plată, actele necesare comisiei pentru aprecierea temeiniciei solicitării de cumpărare precum și proiectele a două modele de contracte de vânzare-cumpărare: vânzare în rate și vânzare cu plata integrală.

Dispozițiile legale prevăd că soluționarea cererii de vânzare-cumpărare trebuie să aibă loc în termen de 90 de zile de la înregistrare.

Oportunitatea prezentului proiect de hotărâre e dată de faptul că există un număr mare de chiriași care și-au manifestat intenția de a cumpăra spațiile locative în care locuiesc cu ocazia unor ședințe informale care au avut loc la sediul Primăriei Mun. Gherla.

Legalitatea proiectului de hotărâre rezultă din faptul că acesta cât și regulamentul de vânzare a locuințelor de tip ANL și modelele de contract au fost întocmite cu respectarea prevederilor legii 152/1998 iar temeinicia acestuia e dată de faptul că este fundamentat de regulamentul și modelele de contracte de vânzare-cumpărare anexate.  

 

 Primar

-----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 16323/109/18.11.2020

 

PROIECT DE

 

HOTĂRÂRE  NR.           DIN     

 

Privind aprobarea regulamentul de vânzare a locuințelor de tip ANL și a anexelor acestuia

Consiliul Local al Municipiului Gherla întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

Examinând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla cu nr. …….. din …………..

Văzând Raportul de specialitate cu nr. …….  din ………. întocmit de Direcția de Administrație Publică Locală .

Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate a Consiliului Local;

Ținând seama de dispozițiile art. 10 din legea 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

În temeiul art. 129, alin(1), alin(2) lit. c), alin(6) lit b), alin(14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019  privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Gherla întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru,adoptă prezenta

 

HOTĂRĂRE:

 

Art.1. Se aprobă regulamentul de vânzare a locuințelor de tip ANL cuprins în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre a consiliului local.

Art. 2. Se aprobă modelul de contract de vânzare-cumpărare cu plata integrală cuprins în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre a consiliului local.

Art. 3.  Se aprobă modelul de contract de vânzare cumpărare cu plata in rate cuprins în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre a consiliului local. 

Art. 4. Se aprobă modelul de cerere cumpărare a locuinței cuprinsă în Anexa nr. 4 precum și lista cu actele necesare care constituie Anexa nr. 5, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre a consiliului local. 

Art. 5. Se aprobă lista cu prețurile de vânzare-cumpărare a apartamentelor cuprins în Anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre a consiliului local. Prețurile de vânzare aprobate vor diferi în funcție de data vânzării în sensul aplicării amortismentului până la data vânzării.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Primarului,Instituției Prefectului Județului Cluj,comosoeo de vânzare a locuințelor de tip ANL din cadrul primăriei Municipiului Gherla.

 

INIȚIATOR

 

Nr.consilieri:                                                                                               AVIZEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                          SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi “pentru”:                                                                                 

Nr. voturi  ”împotrivă”                                                                                       

Nr. Voturi ”abțineri”

 

 ANEXA 1 Regulament de vanzare a locuintelor de tip ANL

ANEXA 2 MODEL CONTRACT ANL

ANEXA 3 MODEL CONTRACT ANL

anexa nr.4 la regulament vanzare ANL

anexa nr.5 la regulament vanzare ANL

ANEXA 6


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 17495/11.12.2020

 

 

ANUNȚ

 

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului destinat deținerii câinilor și accesul persoanelor însoțite de câini în Municipiul Gherla   

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului destinat deținerii câinilor și accesul persoanelor însoțite de câini în Municipiul Gherla   

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 11.12.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UA

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

----------------------------

 

REFERAT

 

privind aprobarea Regulamentului destinat deținerii câinilor

si accesul persoanelor însoțite de câini in Municipiul Gherla    

           

           

            Analizând dezbaterile de pe rețelele de socializare si coborând in rândul populației am constatat existenta unui număr semnificativ mare de animale de companie, îndeosebi câini, animale care necesita o mai mare aplecare asupra lor fără a deranja restul populației si al locuitorilor Municipiului Gherla. Se impune astfel întocmirea unui regulament ce sa vina in sprijinul populației Municipiului Gherla, cu drepturi si obligații pentru iubitorii si deținătorii de câini de companie, căutând respectul si mulțumirea acestora intr-un mediu curat si sigur.

            Astăzi nu exista o astfel de reglementare expresa ce privește câini de companie pe raza teritoriala a Municipiul Gherla, fiind impetuos necesara emiterea si aprobarea unui astfel de regulament.

            Regulamentul transpune in practica cotidiana a Municipiului Gherla diferite reglementari care vin in întâmpinarea si ajutorul iubitorilor si deținătorilor de animale, clarifica rasele de câini si modul lor de recreere pe domeniul public in siguranța, stabilește locații speciale plimbării câinilor si identifica propunând spre amenajare un spațiu de joaca, amenajat corespunzător, destinat câinilor de companie.

            Prezentul regulament anexat urmărește asigurarea unui climat social civilizat, asigurarea egalității de drepturi intre locuitorii Municipiului Gherla, precum si asigurarea bunăstării si protecției animalelor, in conformitate cu principiile si regulamentele in vigoare.

            Totodată regulamentul clarifica modul de îngrijire si tratament, de plimbare, de igiena, de clarificare a responsabilităților proprietarilor/deținătorilor de câini precum si a modului de control si sancționare a neregulilor si abaterilor constate sau sesizate.

Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002 cu modificările ulterioare, Legea 258/2013 privind microtipare, OUG 55/2002 privind rasele de câini periculoase, Legea 60/2004 privind convenția Europeana de protective a animalelor, Legea 205/2004 completata prin Legea 9/2008 privind protecția animalelor cu Normele de aplicare, OG 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinara, cu modificările la zi.

           

            Cu respect,

 

                                                                            INITIATOR:

                                                                                    Primar

--------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 17494/122/11.12.2020

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea Regulamentului destinat deținerii câinilor

si accesul persoanelor însoțite de câini in Municipiul Gherla    

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind aprobarea Regulamentului câinilor de companie cu aplicare pe raza Municipiului Gherla;

            Examinând referatul de specialitate întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispozițiilor Codului Administrativ Art. 106; Art. 129 alineatul 2 litera c) si alineatul 6 litera c), Art. 196 alineatul 1 litera a) din Ordonanța de Urgenta 57/2019;

Ținând seama de dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002, Legea 258/2013 privind microtipare, OUG 55/2002 privind rasele de câini periculoase, Legea 60/2004 privind convenția Europeana de protective a animalelor, Legea 205/2004 completata prin Legea 9/2008 privind protecția animalelor cu Normele de aplicare, OG 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinara, cu modificările la zi;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

          Art.  1   Se aproba Regulamentul câinilor de companie cu aplicare pe raza teritoriala a Municipiului Gherla, anexat prezentei hotărâri;

Art. 2 Se stabilește ca loc agreement si plimbare a câinilor de companie terenul situate in str. Parcului fn, situat intre stadionul Olimpia, canalul Morii si str. Parcului, care va fi dotat si amenajat corespunzător;

Art.  3  Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuternicește Autoritatea Executiva prin serviciile de specialitate.

 

       INITIATOR                                                                             AVIZEAZA

          PRIMAR                                                             SECRETAR GENERAL

  

REGULAMENT CAINI GHERLA

 

 

                                                                       


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 1021/21.01.2021

 

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 29.01.2021

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 29.01.2021

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.01.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.01.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 28.01.2021.

 

              PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

----------------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 1014/21.01.2021

 

REFERAT

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la  CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 29.01.2021

 

Prin adresa cu nr. 18202/28.12.2020, CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA a comunicat  Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 29.01.2021, in vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.

Analizând ordinea de zi comunicată apreciem că se impune mandatarea domnului consilier A. G. în vederea votării ,,pentru’’ la toate punctele de pe ordinea de zi, mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la  CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 29.01.2021.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

-----------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR.1016/10/21.01.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 29.01.2021

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 29.01.2021;

            Examinând referatul de aprobare nr. 1014/21.01.2021 întocmit de Primarul Municipiului Gherla și raportul de specialitate  nr. 1015/21.01.2021 al Secretarului General UAT;

Văzând avizul Comisiei Juridice al Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 212 alin. 1 , art. 215 alin. 3 art. 217 alin. 1,3,4 și art. 220 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 3 litera d),  art. 131, art. 133 și 196, alin. 1, lit. a)  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codului Administrativ

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

Art.1 Se mandatează domnul A. G., consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA  din data de 29.01.2021, sensul de a vota pentru punctele înscrise pe ordinea de zi .

Art.2 CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA va comunica hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA, Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. A. G. și CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA.   

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

                                                                                                              AVIZEAZĂ                                                                                        SECRETAR GENERAL

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 711/15.01.2021

 

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local Gherla în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității   la instituțiile școlare și preșcolare

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local Gherla în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității   la instituțiile școlare și preșcolare

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 15.01.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 15.01.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 28.01.2021.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

--------------------

ROMÂNIA                                                                                                         

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI GHERLA                                               

NR . 651/15.01.2021

 

REFERAT

privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local Gherla în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității   la instituțiile școlare și preșcolare

 

Potrivit art.11 din Legea 87/2006 privind asigurarea calității în învățământul la nivelul fiecărei organizații  furnizoare de educație din Romania  se înființează o comisie pentru evaluarea și asigurarea  calității formată din:

    -  1 - 3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral;

    -   un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;

    -  un reprezentant al părinţilor, în cazul învăţământului preşcolar, primar, gimnazial sau liceal;

    -  un reprezentant al elevilor, în cazul învăţământului profesional, liceal şi postliceal;

    -  un reprezentant al consiliului local;

     - un reprezentant al minorităţilor naţionale, după caz, provenind din corpul profesoral, reprezentanţii părinţilor sau ai elevilor.

În acest sens  propun Consiliului Local să desemneze reprezentanții în  Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității   la instituțiile școlare și preșcolare.

 

PRIMAR

----------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 653/6/15.01.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local Gherla în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității   la instituțiile școlare și preșcolare

 

Având in vedere referatul de aprobare  nr. 651/15.01.2021 întocmit de către inițiator primar D. I.-O.  precum si raportul de specialitate nr. 652/15.01.2021 întocmit de către Secretar UAT ;

Văzând avizul favorabil al comisiei învățământ, cultură;

Ținând seama de disp. art.11 alin.1 și alin.4 din Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației

        În temeiul prevederilor art.196, alin.1,lit a din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ;

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta:

 

             HOTĂRĂŞTE:

           

            Art. 1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Gherla în  Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității   la instituțiile școlare și preșcolare

  după cum urmează:

                                                                                                                                           

 • Liceul Teoretic “Ana Ipătescu” Gherla               _________________
 • Liceul Teoretic “Petru Maior” Gherla                _________________
 • Liceul Leoretic “Kemény Zsigmond” Gherla     _________________
 • Liceul Tehnologic Gherla                                     __________________
 • Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla                         ___________________
 • Grădiniţa “Arici Pogonici ”                                  __________________
 • Grădiniţa   “Veseliei”                                           __________________
 • Gradinița “Căsuța Fermecată”                            __________________

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoanele nominalizate la art.1

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

                                                                                                              AVIZEAZĂ                                                                                        SECRETAR GENERAL

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16502/23.11.2020

 

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui imobil format din 2 încăperi, în suprafața totală de 31 mp, din Municipiul Gherla, str. Dragoș Vodă, nr. 2  

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui imobil format din 2 încăperi, în suprafața totală de 31 mp, din Municipiul Gherla, str. Dragoș Vodă, nr. 2  

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 23.11.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                    

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16478 DIN 23.11.2020

 

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui

imobil format din 2 incaperi, in suprafata totala de 31 mp, din Municipiul Gherla, str. Dragos Voda, nr. 2   

 

 

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019 propun spre inchiriere spatiul din str. Dragos Voda nr. 2.

          Imobilul se afla in domeniul privat al Municipiului Gherla, Str. Dragos Voda, nr. 2, Jud. Cluj, inscris in CF vechi 7124 Gherla (top 518/1, 518/2, 519/1, 519/2, 520/1, 520/2), format din doua spatii in suprafata utila de 17,55 mp (apartament 11), respectiv 12,60 mp (apartament 12), cu numarul de inventar 11610 respectiv 11620, avand destinatia de spatiu commercial (carmangerie) si cu valoarea de inventor de 25055 lei respectiv 38619 lei;

            Imobilul a fost inchiriat pentru diferite activitati de la sediu de partid la magazin de comercializare a produselor si preparatelor de carne, activitate care a fost si ultima si pentru care spatial a fost amenajat si autorizat. In present spatial este gol, necesitand lucrari de igenizare pentru a fi reautorizat pentru activitati comerciale, asa cum am aratat mai sus este compus din 2 incaperi avand in total o suprafata utila de 31 mp.

            Pentru a asigura un venit la bugetul de stat si a asigura intretinerea corpului de cladire ce gazduieste imobilul se impune inchirierea acestuia, in concluzie va solicit sa analizati cele aratate anterior si sa aprobati inchirierea acestuia cu destinatia de spatiu commercial.

            Prezentul referat este punctul de plecare in redactarea unei Hotarari care conform legislatiei in vigoare va fi supusa dezbaterii publice si ulterior supusa aprobarii Consiliului Local al Municipiului Gherla.

 

                                                                            INITIATOR:

                                                            Primarul Municipiului Gherla

                                                                  

-------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16496/118/23.11.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui imobil format din 2 încăperi, în suprafața totală de 31 mp,

din Municipiul Gherla, str. Dragoș Vodă, nr. 2   

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil situate in str. Dragos Voda, nr. 2;

            Examinand referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

          Art.  1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica cu destinatia de spatiu comercial, pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pe inca 10 ani, o parte din imobilul aflat in domeniul privat al Municipiului Gherla, Str. Dragos Voda, nr. 2, Jud. Cluj, inscris in CF vechi 7124 Gherla (top 518/1, 518/2, 519/1, 519/2, 520/1, 520/2), format din doua spatii in suprafata utila de 17,55 mp (apartament 11), respectiv 12,60 mp (apartament 12), cu numarul de inventar 11610 respectiv 11620, avand destinatia de spatiu commercial (carmangerie) si cu valoarea de inventor de 25055 lei respectiv 38619 lei;

            Art. 2 Se aproba pretul minim de pornire la licitatie de 10 EURO/mp/luna, echivalent in  LEI la cursul BNR din ziua licitatiei, taxa de participare 100 lei, garantia de participare la licitatie 1000 lei;

            Art. 3 Contractul de inchiriere se va incheia in EURO, chiria va fi platita lunar pana cel tarziu in ultima zi a lunii curente, in LEI la cursul BNR din ziua platii;

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de evaluare.

 

         

 

            INITIATOR                                                                 AVIZEAZA

               PRIMAR                                                                 SECRETAR GENERAL

  -----------------------

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16504/23.11.2020

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în sat Hășdate la nr. 11, fosta încăpere a C.A.P.,

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în sat Hășdate la nr. 11, fosta încăpere a C.A.P.,

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 23.11.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

 

---------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16479 DIN 23.11.2020

 

 

 

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu  de 87 mp situate in sat Hasdate la nr. 11, fosta incapere a C.A.P.

 

 

            Avand in vedere expirarea in anul 2016 a contractului de inchiriere a spatiului in suprafata de 87 mp situat in sat Hasdate, Municipiul Gherla, nr. 11, fost spatiu al C.A.P., propun scoaterea acestora la licitatie in vederea inchirierii.

            S-a constatat ca spatiul inchiriat o lunga perioada de timp pentru activitati de crestere si recoltare ciuperci comestibile iar din anul 2016 acest contract nu a mai fost prelungit, acesta s-a degradat substantial avand mari probleme de structura, la acoperis si pereti.

In concluzie, va solicit ca spatiul sa fie eliberat si scos la licitatie publica in vederea inchirierii, asigurand astfel un venit la bugetul de stat si intretinerea minima a constructiei care este destul de veche.

            Avand in vedere cele aratate anterior propunem inchirierea spatiului mai sus descris in suprafata totala de 87 mp, prin licitatie publica, plecand de la valoarea de 700 EURO/an, platibili in LEI la cursul BNR la data licitatiei. De asemenea se stabileste taxa de participare de 100 lei iar garantia de participare de 1000 lei.

            Plecand de la acest referat propun intocmirea unei Hotarari care va fi supusa dezbaterii publice conform legislatiei in vigoare urmand la finalul acestea sa fie supusa aprobarii Consiliului Local al Municipiului Gherla.

 

 

                                                                         INITIATOR:

                                                           Primarul Municipiului Gherla

      ----------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16503/119/23.11.2020

 

 

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în sat Hășdate la nr. 11, fosta încăpere a C.A.P.,

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu de depozitare produse agricole in sat Hasdate nr. 11;

            Examinand referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

          Art.  1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica, pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pe inca 10 ani, a imobilului aflat in domeniul privat al Municipiului Gherla, Sat Hasdate, nr. 11, Jud. Cluj, inscris in CF 55853 Gherla, format din cladire in suprafata masurata de 87 mp cu numarul de inventar 121810, avand destinatia de cladire agroozotehnica si cu valoarea de inventor 33897 lei, situata pe terenul in suprafata de 450 mp, aflat la pozitia 26 din lista terenurilor domeniului privat al Municipiului Gherla, cu valoarea de inventar de 13267 lei;

            Art. 2 Se aproba pretul minim de pornire la licitatie de 700 EURO/an, echivalent in  LEI la cursul BNR din ziua licitatiei, taxa de participare 100 lei, garantia de participare la licitatie 1000 lei;

            Art. 3 Contractul de inchiriere se va incheia in EURO, chiria va fi platita lunar pana cel tarziu in ultima zi a lunii curente, in LEI la cursul BNR din ziua platii;

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de evaluare.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                                      AVIZEAZĂ

                                                                                                        SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                   

          


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 160/06.01.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind comasarea imobilelor înscrise în CF 829 Gherla top 240, 244c și CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244a, 244b în suprafața măsurată de 7719 mp categoria de folosința curți construcții, aferent Liceului Teoretic Ana Ipătescu   

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind comasarea imobilelor înscrise în CF 829 Gherla top 240, 244c și CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244a, 244b în suprafața măsurată de 7719 mp categoria de folosința curți construcții, aferent Liceului Teoretic Ana Ipătescu   

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 06.01.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 06.01.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

----------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 153 DIN 06.01.2021

                                                                  

REFERAT

privind comasarea imobilelor înscrise in CF 829 Gherla top 240, 244c și

CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244a, 244b in suprafața măsurata de 7719 mp categoria de folosința curți construcții, aferent Liceului Teoretic Ana Ipătescu     

 

            Având in vedere interesul executivului de a construi o scoală noua care sa vina in sprijinul si extinderii actualului Liceu Teoretic Ana Ipătescu din Municipiul Gherla se propune comasarea imobilelor înscrise in  CF 829 Gherla top 240, 244c si CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244a, 244b in suprafața măsurata 7719 mp, categoria de folosința curți construcții, intra-un imobil aflat in proprietatea publica a Municipiului Gherla si administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu.

            La baza acestui demers sta Decizia Comisiei Speciale de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din Romania nr. 9331/08.1.2020 prin care se ia act de renunțarea la cererea de retrocedare nr. 6566/28.02.2003 depusa de către Arhiepiscopia Romano-Catolica Alba Iulia pentru Parohia Armeano-Catolica Gherla având ca obiect retrocedarea imobilului aflat in Municipiul Gherla, str. 1 Decembrie 1918, nr. 18 (fosta str Regele Ferdinand nr 22) cu destinația inițiala Orfelinat, actualmente parte a Liceului Teoretic Ana Ipătescu.

Comasarea propusa se refera la imobilele cuprinse in CF 829 Gherla cu top 240, 244c si CF 122 Gherla cu top 241, 242, 243, 244a, 244b întrtr-un singur corp funciar, in suprafața măsurata de 7719 mp, categoria de folosința curți construcții, pe care se afla următoarele construcții :

C1 – scoală S+P edificata in anul 1865, construita cu fundația din piatra, zidărie cărămidă, șarpanta din lemn, acoperiș din table, având Sd = 1216 mp, compus la subsol din 1 atelier croitorie, 1 magazine, 1 hol, 5 atelier mecanic, 1 casa scării si parter format din 1 sala festiva, 1 hol, 1 birou diriginte adjunct, 2 oficii, 10 Sali clasa, 1 magazie, 1 terasa.

C2 – scoală P+2E edificata in anul 1985, constructive cu fundație din beton, zidărie din cărămidă, șarpanta de lemn, acoperita cu țigla metalica, având Sd= 531, compusa la parter din 2 terase, 1 cabinet stomatologic, 1 baie profesorala, 1 sala profesorala, 4 Sali clasa, 1 vestiar femei, 2 bai, 1 hol, 2 casa scării; la etajul I 5 Sali de clasa, 2 bai, 1 hol, 2 casa scării; la etajul II 5 Sali de clasa,  2 bai, 1 hol, 2 casa scării. A.C. 4/07.03.1985.

C3 – teren  minifotbal,  edificat  in  anul  2007  in  baza  a.c.  nr. 92/8084 din 27.08.2007,

Sd= 964 mp. A.C. 92/27.08.2007.

C4 – sala de sport edificata in anul 2003 construcție cu fundația din beton, structura din metal si cărămidă, închisa cu panouri termoizolante, acoperita cu panouri termoizolante, compusa din 1 windfang, 1 degajament, 1 sas, 1 lavoar băieți, 1 grup sanitar + dușuri băieți, 1 vestiar 1 băieți, 1 vestiar 2 băieți, 1 depozit materiale sportive, 1 cabinet medical, 1 centrala termica, 1 lavoar fete, 1 grup sanitar + dușuri fete, 1 vestiar 1 fete, 1 vestiar 2 fete, 1 vestiar profesori, 1 grup sanitar profesori, 1 vestiar profesoare, 1 grup sanitar profesoare, Sd=1113 mp. A.C. 77/12.07.2003.

C5 – magazii edificate in anul 1865, construcție cu fundație din piatra, zidărie din cărămidă, șarpanta din lemn, acoperita cu țigla, compusa din 1 magazie si 1 chioșc, Sd= 26 mp.

Imobilul nou înființat va face parte din proprietatea publica a Municipiului Gherla, iar supraedificatele vor fi atribuite in baza Legii 1/2011 a educației naționale, in administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu din Municipiul Gherla.

 

Având in vedere cele arătate anterior va propunem in temeiul dispozițiilor art. 293 alineatul 1 si 4, art. 196 alineatul 1 litera a), art. 139 alineatul 1 din Ordonanța de Urgenta 57/2019 Codul Administrativ si a Art 112 din Legea 1/2011 a educației naționale sa dispuneți comasarea si înscrierea in cartea funciara a imobilelor mai sus prezentate, precum si trecerea in administrarea Liceului Teoretic Ana Ipatescu a constructiilor supraedificate.

          

                                         INITIATOR                                                                         

                                           PRIMAR                                                                 

------------------------------

     

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 159/2/06.01.2021

 

                                                                                                            PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind comasarea imobilelor înscrise in CF 829 Gherla top 240, 244c si CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244a, 244b in suprafața măsurată de 7719 mp categoria de folosința curți construcții, aferent Liceului Teoretic Ana Ipătescu     

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind comasarea imobilelor înscrise in  CF 829 Gherla top 240, 244c si CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244a, 244b in suprafața măsurată de 7719 mp, categoria de folosința curți construcții, aflat in proprietatea publica a Municipiului Gherla si administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu ;

            Examinând referatul de specialitate întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispozițiilor art. 293 alineatul 1 si 4, art. 196 alineatul 1 litera a), art. 139 alineatul 1 din Ordonanța de Urgenta 57/2019 Codul Administrativ si a Art 112 din Legea 1/2011 a educației naționale;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

            Art.  1  Se aproba comasarea CF 829 Gherla cu top 240, 244c si CF 122 Gherla cu top 241, 242, 243, 244a, 244b într-un singur corp funciar, in suprafața măsurată de 7719 mp, categoria de folosința curți construcții, pe care se afla următoarele construcții :

C1 – scoală S+P edificata in anul 1865, construita cu fundația din piatra, zidărie cărămidă, șarpanta din lemn, acoperiș din table, având Sd = 1216 mp, compus la subsol din 1 atelier croitorie, 1 magazine, 1 hol, 5 atelier mecanic, 1 casa scării si parter format din 1 sala festiva, 1 hol, 1 birou diriginte adjunct, 2 oficii, 10 Sali clasa, 1 magazie, 1 terasa.

C2 – scoală P+2E edificata in anul 1985, constructive cu fundație din beton, zidărie din cărămidă, șarpanta de lemn, acoperita cu țigla metalica, având Sd= 531, compusa la parter din 2 terase, 1 cabinet stomatologic, 1 baie profesorala, 1 sala profesorala, 4 Sali clasa, 1 vestiar femei, 2 bai, 1 hol, 2 casa scării; la etajul I 5 Sali de clasa, 2 bai, 1 hol, 2 casa scării; la etajul II 5 Sali de clasa,  2 bai, 1 hol, 2 casa scării. A.C. 4/07.03.1985.

C3 – teren  minifotbal,  edificat  in  anul  2007  in  baza  a.c.  nr. 92/8084 din 27.08.2007,

Sd= 964 mp. A.C. 92/27.08.2007.

C4 – sala de sport edificata in anul 2003 construcție cu fundația din beton, structura din metal si cărămidă, închisa cu panouri termoizolante, acoperita cu panouri termoizolante, compusa din 1 windfang, 1 degajament, 1 sas, 1 lavoar băieți, 1 grup sanitar + dusuri băieți, 1 vestiar 1 băieți, 1 vestiar 2 băieți, 1 depozit materiale sportive, 1 cabinet medical, 1 centrala termica, 1 lavoar fete, 1 grup sanitar + dușuri fete, 1 vestiar 1 fete, 1 vestiar 2 fete, 1 vestiar profesori, 1 grup sanitar profesori, 1 vestiar profesoare, 1 grup sanitar profesoare, Sd=1113 mp. A.C. 77/12.07.2003.

C5 – magazii edificate in anul 1865, construcție cu fundație din piatra, zidărie din cărămidă, șarpanta din lemn, acoperita cu țigla, compusa din 1 magazie si 1 chioșc, Sd= 26 mp.

Art.  2  Se aproba trecerea in domeniul public al Municipiului Gherla a imobilului nou creat conform Art. 1 împreuna cu supraedificatele.

Art.  3  Supraedificatele amplasate pe suprafata de 7719 mp si descrise in Art. 1 respectiv C1, C2, C3, C4 si C5 trec in administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu din Municipiul Gherla.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primăria Municipiului Gherla, Liceul Teoretic Ana Ipătescu si BCPI Gherla.

 

      INITIATOR                                                                      AVIZEAZA

         PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

                                                         

                                                               


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 637/14.01.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea  reţelei  unităţilor de învăţământ,  
de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2021-2022

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea  reţelei  unităţilor de învăţământ,   de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2021-2022

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 14.01.2021

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 14.01.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 21.01.2021.

 

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------

Nr. 410/11.01.2021

 

Referat de aprobare
 

Privind organizarea  reţelei  unităţilor de învăţământ

de pe raza municipiului Gherla, din anul şcolar 2021-2022 conform Legii Educaţiei Naţionale  nr.1 din anul 2011

 

          În cadrul ședinței Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Cluj din data de 16 decembrie 2020 s-a analizat cererea  noastră, având nr.17209/07.12.2020 cu  propunerea de organizare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitare de pe raza Municipiului Gherla și s-a obținut avizul conform de funcționare a acesteia, înregistrat în instituția noastră cu nr.18259/29.12.2020, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, ce reglementează funcţionarea sistemului naţional de învăţământ de stat.

          In această lege, o importanţă deosebită se acordă autorităţilor administraţiei publice locale care asigură, conform   acestei legi, buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea.

          Având în vedere prevederile acestei legi  și  avizul  conform primit, nr.18259/29.12.2020,  al  Inspectoratului Județean Cluj, privind rețeaua unităților  școlare de învățământ din Gherla, pentru anul şcolar 2021-2022, dar și necesitatea de a trimite acestei instituții   hotărârea Consiliului Local în luna ianuarie-2021, propunem adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Gherla  ce va cuprinde această structură pentru anul  școlar următor.

 

Primar

-----------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL 

NR. 628/6/14.01.2021

 

 

   PROIECT DE  HOTARARE

 privind aprobarea  reţelei  unităţilor de învăţământ,   

de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2021-2022

 

Având in vedere referatul de aprobare  nr. 410/11.01.2021 întocmit de către inițiator primar D. I.-O. precum si raportul de specialitate nr. 411/11.01.2021 întocmit de către Biroul Juridic, Compartimentul registratură, relații cu publicul și Consiliul local, munca în folosul comunității;

Văzând avizul favorabile a comisiei  de învățământ cultură .            

            Ținând seama de dispozitiile art. 61 alin.2 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;

 În temeiul prevederilor art. 129, alin. 7 , lit. „a” , art. 139, alin.1 si art.196, alin.1,lit a din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ;

HOTĂRÂRE:

             

            Art.1. Se aprobă structura reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2021-2022 care este  cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează autoritatea executivă şi instituţiile de învăţământ de pe raza de autoriate a Consiliului Local Gherla.

            Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică la:

                                    Instituția Prefectului – Județul Cluj;

                                    Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

 

 

INIȚIATOR
PRIMAR

 

 

 

                                                                                     AVIZEAZĂ

                                                                                             SECRETAR GENERAL U.A.T.

                                                                                                                                                           

 Anexa retea inv. 2021-2022


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 636/14.01.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind  desemnarea unor membrii  în

Consiliul de Administraţie  al Spitalului Municipal Gherla

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind afișare proiect de hotărâre privind  desemnarea unor membrii  în Consiliul de Administraţie  al Spitalului Municipal Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 14.01.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 14.01.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 21.01.2021.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------------------

ROMÂNIA                                                                          

JUDEŢUL CLUJ                                                               

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA             

  NR. 609/14.01.2021

 

 

REFERAT

Privind  desemnarea unor membrii  în

Consiliul de Administraţie  al Spitalului Municipal Gherla

 

 

Potrivit Legii 95/2006 art. 186 alin 2 lit. b) Consiliul local trebuie să desemneze doi membrii supleanţi în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipiului   din care unul trebuie să fie economist.

În momentul de față  reprezentanții Consiliului Local în Consiliul de Administrație sunt : P. R. și G. R., iar membru supleant este F. G.

In urma alegerilor locale din 26.09.2020 consider că se impune ca actualul consiliu local să-și desemneze reprezentanții în  consiliu de administrație al Spitalului Municipal Gherla.

 

PRIMAR

--------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 629/7/14.01.2021

 

PROIECT DE HOTARĂRE

Privind  desemnarea unor membrii  în

Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Gherla

 

   Având in vedere referatul de aprobare  nr. 609/14.01.2021 întocmit de către inițiator primar D. I.-O. precum si raportul de specialitate nr. 610/14.01.2021 întocmit de către Secretar UAT ;

Văzând avizul favorabil al comisiei juridice;

Ținând seama de prevederile art. 187 alin.(2) lit. (b) din  Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu completările şi modificările în ulterioare.

 În temeiul prevederilor art.196, alin.1,lit a din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta:

 

HOTĂRÂRE:

 

 Art.1:  Se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului Local  Gherla în Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Gherla următorii:

 1. _________________________
 2. _____________________

Art. 2 Se desemnează ca reprezentant  al Consiliului Local  Gherla în funcția de membru supleant al Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Gherla _______________

Art.3 :    Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza persoanele nominalizate la art.1 si 2.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                              AVIZEAZĂ                                                                                        SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 631/14.01.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local, în calitate de membru al Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului general al Municipiului Gherla, domnul R. M., pentru anul  2020

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local, în calitate de membru al Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului general al Municipiului Gherla, domnul R. M., pentru anul  2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 14.01.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 14.01.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 21.01.2021.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

Dirtecția RUNOS

Nr. 562 din 14.01.2021

 

REFERAT DE APROBARE

 

la Proiectul de Hotărâre privind desemnarea unui consilier local, în calitate de membru al Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al  Municipiului Gherla, domnul R. M., pentru anul 2020

 

În vederea aplicării prevederilor art. 485, alin. (5), alin. (10) și ale art. 11, alin. (4), lit. e) - ANEXA NR. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale ale secretarului general al Municipiului Gherla, dl. R. M., pentru anul 2020;

            Vazand HCL nr. 26/27.02.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a secretarului general al Municipiului Gherlaprin ca s-a desemnat d-na R. I.- consilier local ca membru in aceasta comisie;

Propun desemnarea unui consilier local al Consiliului Local al Municipiului Gherla în această comisie.

Aceasta propunere va fi supusa votului în plenul ședinței ordinare astfel cum este statuata prin Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Gherla și care este corelata cu obiectivele activității Secretarului general al Municipiului Gherla.

 

PRIMAR

---------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

    NR.630/8/14.01.2021

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui consilier local, în calitate de membru al Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului general al Municipiului Gherla, domnul R. M., pentru anul  2020

 

 

Având în vedere:

 • Referatul de specialitate al Primarului Municipiului Gherla de inițiere a proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 562/14.01.2021;
 • Raportul Direcției RUNOS, înregistrat la nr. 565/14.01.2021;

Vazand HCL nr. 26/27.02.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a secretarului general al Municipiului Gherla  prin ca s-a desemnat d-na R. I. - consilier local ca membru in aceasta comisie;

În conformitate cu prevederile art. 485, alin. (5), alin. (10) și art. 11, alin. (4), lit. e)

ANEXA NR. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. a) și   art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Gherla, întrunit în ședința publică ordinară de lucru;

 

PROPUNE:

 

Art. 1 Se constituie comisia de evaluare în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului General al Municipiului Gherla, domnul Rotar Mihai, pentru anul 2020, in urmatoarea componenta:

 • 1. D. I.-O.       primar
 • 2. R. I.                  Consilier local
 • 3. ________________________Consilier local

Art. 2. Secretarul General al Municipiului Gherla va comunica hotărârea persoanelor și autorităților interesate și va asigura publicarea pe site-ul autorității publice locale.

 

INITIATOR

PRIMAR,

__________________________

 

                                                                                           AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

                                                                                             Secretarul General al UAT Gherla,

                                                                                                          

                                                                                            _______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 633/14.01.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al

Consiliului Local al municipiului Gherla  în   Adunarea  Generală 

a Acţionarilor din cadrul  Companiei de Apă Someș SA

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Gherla  în   Adunarea  Generală  a Acţionarilor din cadrul  Companiei de Apă Someș SA

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 14.01.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 14.01.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 21.01.2021.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

--------------------------------

ROMÂNIA                                                                          

JUDEŢUL CLUJ                                                               

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA             

  NR. 563/14.01.2021

 

 

REFERAT

Privind desemnarea unui reprezentant al

Consiliului Local al municipiului Gherla  în   Adunarea  Generală 

a Acţionarilor din cadrul  Companiei de Apă Someș SA

 

 

Prin HCL 94/25.10.2018 a fost desemnat dl. R. M. în calitate de reprezentant al Municipiului Gherla în Adunarea  Generală a  Acţionarilor din cadrul  Companiei de Apă Someș SA.

 In urma alegerilor locale din 26.09.2020  dl. R. M. nu mai are calitatea de consilier local , astfel că se impune ca organul deliberativ să nominalizeze, prin luarea unei hotărâri, persoana care urmează să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea  Generală a  Acţionarilor din cadrul  Companiei de Apă Someș SA.

Potrivit art.3 pct.2 lit.a) din OUG 109/2001 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Consiliul Local Gherla are competența să numească reprezentanții   ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociaților şi să aprobe mandatul acestora;

Având în vedere prerogativele legale cu care este investită autoritatea executivă, propunem desemnarea unui consilier local în Adunarea Generală a Acţionarilor din cadrul Companiei de Apă Someș SA.

 

PRIMAR

---------------------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL                                  

Nr. 626/4/14.01.2021

 

PROIECT DE HOTARĂRE

Privind desemnarea unui reprezentant al  Consiliului Local al municipiului Gherla  în   Adunarea  Generală  

a Acţionarilor din cadrul  Companiei de Apă Someș SA

 

           Având in vedere referatul de aprobare  nr. 563/14.01.2021 întocmit de către inițiator primar D. I.-O.   precum si raportul de specialitate nr. 566/14.01.2021 întocmit de către Secretar UAT ;

Văzând avizul favorabile ale comisiei juridice;

Ținând seama de disp. art. art.3 pct.2 lit.a) din OUG 109/2001 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

        În temeiul prevederilor art.196, alin.1,lit a din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ;

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta:

 

HOTĂRÂRE:

 

 

Art. 1  Se desemnează Dl. __________ să reprezinte interesele Municipiului Gherla în Adunarea  Generală  a Acţionarilor din cadrul Companiei de Apă Someș SA.

Art.2 Se împuternicește persoana desemnata la art.1 să voteze „pentru” proiectul ordinii de zi a ședinței AGA a Companiei de Apa Someș Care va avea loc in data de  28.01.2021.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Gherla, Instituției Prefectului Județului Cluj și persoanei nominalizate la pct.1

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

                                                                                                              AVIZEAZĂ                                                                                        SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 634/14.01.2021

 

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al

Consiliului Local al municipiului Gherla  în   Adunarea  Generală 

a Acţionarilor din cadrul  TETAROM SA

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al

Consiliului Local al municipiului Gherla  în   Adunarea  Generală 

a Acţionarilor din cadrul  TETAROM SA

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 14.01.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 14.01.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 21.01.2021.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------

ROMÂNIA                                                                          

JUDEŢUL CLUJ                                                               

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA             

  NR. 574/14.01.2021

 

 

REFERAT

Privind desemnarea unui reprezentant al

Consiliului Local al municipiului Gherla în Adunarea Generală 

a Acţionarilor din cadrul  TETAROM SA

 

Prin HCL 106/20.12.2018  a fost desemnat dl. M. L.-P. în calitate de reprezentant al Municipiului Gherla în Adunarea  Generală a  Acționarilor din cadrul  TETAROM SA.

Prin cererea 16369/19.11.2020 dl. M. L.-P. demisionează,  astfel că se impune ca organul deliberativ să nominalizeze, prin adoptarea unei hotărâri, persoana care urmează să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea  Generală a  Acţionarilor din cadrul  TETAROM SA.

Potrivit art.3 pct.2 lit.a) din OUG 109/2001 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Consiliul Local Gherla are competența să numească reprezentanții   ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociaților şi să aprobe mandatul acestora;

Având în vedere prerogativele legale cu care este investită autoritatea executivă, propunem desemnarea unui consilier local în Adunarea  Generală a Acționarilor din cadrul TETAROM SA.

 

PRIMAR

---------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL                                  

Nr. 627/5/14.01.2021

 

 

PROIECT DE HOTARĂRE

Privind desemnarea unui reprezentant al

Consiliului Local al municipiului Gherla  în Adunarea Generală  

a Acţionarilor din cadrul  TETAROM SA

 

Având in vedere referatul de aprobare  nr. 574/14.01.2021 întocmit de către inițiator primar D. I.-O. precum si raportul de specialitate nr. 575/14.01.2021 întocmit de către Secretar UAT ;

Văzând avizul favorabile ale comisiei juridice;

Ținând seama de disp. art. art.3 pct.2 lit.a) din OUG 109/2001 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

 În temeiul prevederilor art.196, alin.1,lit a din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta:

 

HOTĂRÂRE:

 

 

Art. 1  Se desemnează Dl. __________ să reprezinte interesele Municipiului Gherla în Adunarea  Generală  a Acţionarilor din cadrul TETAROM SA

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Gherla, Instituției Prefectului Județului Cluj și persoanei nominalizate la pct.1

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                              AVIZEAZĂ                                                                                        SECRETAR GENERAL

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16493/23.11.2020

 

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil situat în sat Băița fn, fosta încăpere a C.A.P.    

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil situat în sat Băița fn, fosta încăpere a C.A.P.    

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 23.11.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      . C. M.

---------------------------------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16476 DIN 23.11.2020

 

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil

 situat in sat Baita fn, fosta incapere a C.A.P.     

 

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019 propun spre inchiriere imobilul situat in sat Baita apartinator al Municipiului Gherla, fost imobil al CAP Hasdate.

          Imobilul se afla in domeniul privat al Municipiului Gherla, Sat Baita fn, Jud. Cluj, inscris in CF 55896 Gherla, format din cladire in suprafata masurata de 144 mp cu numarul de inventar 1695, avand destinatia de magazie si cu valoarea de inventor 67935 lei, situata pe terenul in suprafata masurata de 2170 mp, aflat la pozitia 6 din lista terenurilor domeniului privat al Municipiului Gherla, cu valoarea de inventar de 87884 lei. Cladirea imobilului este neutilizata de o lunga perioada de timp si intr-o stare de degradare avansata, imprejmuit intre immobile cu proprietati private, avand acces la proprietate dintr-un drum lataeral satesc.

            Inchirierea acestui imobil va adduce venituri la bugetul local si va implica lucrari de renovare si intretinere a constructiei din partea chiriasului.

            Plecand de la acest referat propun intocmirea unei Hotarari care va fi supusa dezbaterii publice conform legislatiei in vigoare urmand la finalul acestea sa fie supusa aprobarii Consiliului Local al Municipiului Gherla.

 

 

 

                                                                            INITIATOR:

                                                            Primarul Municipiului Gherla

-----------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16489/116/23.11.2020

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil

 situat in sat Baita fn, fosta incapere a C.A.P.     

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu de depozitare produse agricole in sat Baita fn;

            Examinand referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

          Art.  1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica, pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pe inca 10 ani, a imobilului aflat in domeniul privat al Municipiului Gherla, Sat Baita fn, Jud. Cluj, inscris in CF 55896 Gherla, format din cladire in suprafata masurata de 144 mp cu numarul de inventar 1695, avand destinatia de magazie si cu valoarea de inventor 67935 lei, situata pe terenul in suprafata masurata de 2170 mp, aflat la pozitia 6 din lista terenurilor domeniului privat al Municipiului Gherla, cu valoarea de inventar de 87884 lei;

            Art. 2 Se aproba pretul minim de pornire la licitatie de 3000 EURO/an, echivalent in  LEI la cursul BNR din ziua licitatiei, taxa de participare 100 lei, garantia de participare la licitatie 1000 lei;

            Art. 3 Contractul de inchiriere se va incheia in EURO, chiria va fi platita lunar pana cel tarziu in ultima zi a lunii curente, in LEI la cursul BNR din ziua platii;

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de evaluare.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

 

                                                                                                AVIZEAZĂ

                                                                                                  SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                

                                                                  


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16495/23.11.2020

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Lacului de Agrement situat în Parcul Mare al Municipiului Gherla    

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Lacului de Agrement situat în Parcul Mare al Municipiului Gherla 

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 23.11.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D.C.M.

----------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16477 DIN 23.11.2020

 

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a

Lacului de Agrement situat in Parcul Mare al Municipiului Gherla     

 

          

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019 propun inchiriere Lacului de Agrement din Parcul Mare al Municipiului Gherla.

Totodata precizez ca acesta este in administrarea SC ADP Gherla de o lunga perioada de timp, indeosebi in ultimi 8 ani dupa modernizare Lacului de Agrement, dar din pacate el este inpracticabil, fara a aduce bucuria si pata de culoare dorita de gherleni.

Lacului de Agrement din Parcul Mare se afla in domeniul public al Municipiului Gherla, Parcul Mare, inscris in CF 53140 Gherla, cuprinzand amenajari specifice unui lac de agrement, situate pe terenul in suprafata masurata de 6463 mp, aflat la pozitia 3 din lista terenurilor domeniului public al Municipiului Gherla, avand valoarea de inventar de 362648 lei, este o amprenta importanta a orasului, fiind neaparata nevoie de o administrare serioasa si o ingrijiire permanenta a apei si a florei ce o acopera.

In consecinta, propun inchiriere in conformitate cu Codul Administrativ, a Lacului de Agrement din Parcul Mare al Municipiului Gherla astfel incat acesta sa fie redat publicului larg prin dotarea cu barci si hidrobiciclete, prin igenizarea si curatarea lui permanenta. Toate aceste costuri de intretinere si functionare vor cadea in sarcina chiriasului, urmand ca acesta sa-l puna la dispozitia publicului larc in baza unui regulament si orar stabilit, avizat de Primarul Municipiului Gherla.

            In baza acestui referat se va intocmi o Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Gherla care va fi pusa in dezbatere publica conform cu legislatia in vigoare, la finalul acesteia hotararea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al Municipiului Gherla.

 

 

                                                                            INITIATOR:

                                                            Primarul Municipiului Gherla

--------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16494/117/23.11.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a Lacului de Agrement situat in Parcul Mare al Municipiului Gherla     

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a Lacului de Agrement din Parcul Mare;

            Examinand referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

          Art.  1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica, pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pe inca 10 ani, a Lacului de Agrement din Parcul Mare aflat in domeniul public al Municipiului Gherla, Parcul Mare, inscris in CF 53140 Gherla, cuprinzand amenajari specifice unui lac de agrement, situate pe terenul in suprafata masurata de 6463 mp, aflat la pozitia 3 din lista terenurilor domeniului public al Municipiului Gherla, avand valoarea de inventar de 362648 lei;

            Art. 2 Se aproba pretul minim de pornire la licitatie de 5000 EURO/an, echivalent in  LEI la cursul BNR din ziua licitatiei, taxa de participare 100 lei, garantia de participare la licitatie 1000 lei;

            Art. 3 Contractul de inchiriere se va incheia in EURO, chiria va fi platita lunar pana cel tarziu in ultima zi a lunii curente, in LEI la cursul BNR din ziua platii;

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de evaluare.

 

         

 

            INITIATOR                                                                AVIZEAZA

                PRIMAR                                                            SECRETAR GENERAL

  

                                                                   

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 207/06.01.2021

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre

 privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2021

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2021

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 06.01.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

-------------------------------------

MUNICIPIUL GHERLA

Nr 131/05.01.2021                                                                                               

 

REFERAT

Privind aprobarea privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2021

 

Avind in vedere HG 1064/2020 prin care se stabileste cuantumul minim al burselor sociale, de merit, de studiu si de performanta ca fiind de 100 lei si tinând cont de prevederile art.4 din  OMECTS nr.5576/07.10.2011 “Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”

Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat,  sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.

 Bursele de performanţă se acordă elevilor care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

            Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare. Astfel numarul de burse care se va acorda va fi stabilit de consiliile de administratie functie de sumele care vor fi repartizate fiecarei unitati de invatamant cu aceasta destinatie. Fiecare unitate de invatamant va transmite o situatie privind numarul burselor sociale a burselor de merit , de studiu si de performanta previzionat pentru anul 2021 functie de acestea si de resursele disponibile in buget vor fi prevazute sume cu aceasta destinatie pentru fiecare unitate de invatamant.

Astfel propun aprobarea cuantumul burselor pe anul 2021, dupa cum urmeaza:

                   -100 lei bursa de ajutor social,

                   -125 bursa de merit si de studiu,

                   -150 lei bursa de performanţă.                                                                              

 

 

                                                                                     PRIMAR

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

----------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 203/3/06.01.2021

 

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din       2021

privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2021

 

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea   cuantumului unei burse pe anul 2021, proiect din iniţiativa primarului municipiului Gherla;

Avand in vedere  referatul nr. 131 din 05.01.2021 privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2021, vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 134/05.01.2021 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art. 4 din OMECTS nr.5576/07.10.2011 și dispozițiile HG nr. 1064/2020

          În temeiul art. 129 alin. (2) litera d) si alin. (7) litera a)  si art. 139 alin. 3, litera a) art. 196 al. 1 lit. a din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa de lucru ordinara adopta prezenta

 

                                                  HOTĂRÂRE

 

  Art.1:   Se aprobă cuantumul unei burse pentru elevii din invăţământul preuniversitar de stat astfel :

 • 100 lei/luna bursa de ajutor social ;
 • 125 lei/luna bursa de merit si de studiu ;
 • 150 lei/luna bursa de performanţă ;

  Art.2 :Criteriile specifice, numarul si perioada  de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

   Art.3:Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza compartimentul buget contabilitate si institutiile de invatamint.

 

                                                            PRIMAR

 

                                                                                                  AVIZEAZĂ

                                                                                           


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 133/05.01.2021

 

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe anul 2020 din excedentul bugetului local

       

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe anul 2020 din excedentul bugetului local

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 05.01.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 05.01.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată “de îndată”.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

--------------------

MUNICIPIUL GHERLA                                                                        

SERVICIUL FINANCIAR                                                                    

Nr.116/05.01.2021                                                         

                                                                        

REFERAT

 

Ţinând cont de prevederile art.58 alin (1) lit.c a Legii nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificarile si completarile ulterioare si Capitolul V 5.16.3 ( 1) lit b din OMF nr.3155/2020 pentru aprobarea normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2020 care prevede ca  «  În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia de a aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcţionare şi/sau dezvoltare, după caz, până la data de 8 ianuarie 2020, inclusiv”

Potrivit art.58 alin (1) lit c din Legea 273/2006, privind Finanţele Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare: „Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:

 c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar."

La incheierea exercitiului bugetar bugetul local inregistreaza la sectiunea de functionare un excedent de 5.125.050,60lei, iar la sectiunea de dezvoltare un deficit de 6.487.465,41lei.

Deficitului sectiunii de dezvoltare  a bugetului local pe anul 2020 este in suma de 6.487.465,41 lei care se acopera din excedentul anului precedent de 6.551.402,18, deficitul sectiunii de functionare  a bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2020 in suma de 136.989,66 care se acopera din excedentul anului precedent de 262.389,43lei.

Astfel bugetul local va inregistra un excedent total de 5.188.987,37lei, iar bugetul activitatilor autofinantate va inregistra un excedent total de 125.399,77lei.

Potrivit prevederilor art. 58 din Legea 273/2006 privind Finantele Publice Locale: (1) “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şidupă achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:

    a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;

    b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şicheltuielile secţiunilor de funcţionare şidezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

    c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.”

Se propune: aprobarea excedentul bugetului local al anului 2020 in suma de 5.188.987,37 lei să se folosească pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare  pe anul 2021;  si utilizarea excedentului din anul 2020 in suma de 125.399,77 lei a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, pentru acoperirea golurilor temporare de casa in anul 2021.

           

PRIMAR

------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 132/1/05.01.2021

 

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.      din 07.01.2021

Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului  bugetului local

 pe anul 2020 din excedentul bugetului local

         

          Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea acoperirii definitive a deficitului  bugetului local pe anul 2020 din excedentul bugetului local, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr. 116 din 05.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului  bugetului local pe anul 2020 din excedentul bugetului local, vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 118/05.01.2021 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art.58 alin (1) lit.c a Legii nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificarile si completarile ulterioare si Capitolul V 5.16.3 ( 1) lit b din OMF nr.3155/2020 pentru aprobarea normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2020;

În temeiul art.129 alin.(2) litera b) si alin.(4) litera a) si art.139 alin.(3) litera a) din Ordonanta de urgenta nr.57/3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa de lucru convocata de indata adopta prezenta

 

                                                  HOTĂRÂRE

 

  Art.1 Se aprobă  acoperirea definitivă a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020 cu suma de  6.487.465,41 lei din excedentul bugetului local.

 Art.2 Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului activitatilor autofinantate a deficitului sectiunii de functionare a bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2020  cu suma 136.989,66 lei.

Art.3 Se aproba ca excedentul bugetului local al anului 2020 in suma de 5.188.987,37 lei să se folosească pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare  pe anul 2021; 

            Art.4 Se aprobă utilizarea excedentului din anul 2020 in suma de 125.399,77 lei a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, pentru acoperirea golurilor temporare de casa in anul 2021.

           Art.5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Directiei Economice a Municipiului Gherla.

 

                                             PRIMAR

                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                                       

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 18197/28.12.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea

 rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

 

 

 Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea

 rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 28.12.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 28.12.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată de îndată din 29.12.2020.

 

              PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

DRĂGAN IONEL – OVIDIU                                       ROTAR MIHAI

 

Nr.: 18177din 28.12.2020                 

 

 

REFERAT

 

 

 

Privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherla pe anul 2020

 

 

 

          Având in vedere solicitarea Spitalului Municipal Gherla ca urmare a semnarii actului aditional prin care Casa de asigurari de sanatate Cluj suplimenteaza cu 60 mii lei veniturile la indicatorul 43.04.00 pentru plata stimulentului de risc pentru personalul sanitar, precum si sumele incasate in luna decembrie la ,,cap.39.02 valorificari de bunuri” in suma de 30,42 mii lei și ținând cont de prevederile art.19 al 2 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare se propune o rectificare bugetara cu aceste sume.

          Astfel bugetul local al municipiului Gherla va înregistra o creștere cu suma de 30,42 mii lei atât la partea de venituri cât si la partea de cheltuieli, iar bugetul activitatilor autofinantate se modifica cu suma de 60 mii lei atât la partea de venituri cât si la partea de cheltuieli.

                   

          In anexele prezentate sunt detaliate toate aceste modificări.

 

          Având in vedere cele de mai sus propun aprobarea rectificării bugetului local conform anexelor atașate.

 

 

.

 

Primar

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

18196/129/28.12.2020

 

 

PROIECT DE HOTARARE

HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea rectificării  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

 

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr. 18177 din 28.12.2020 privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si  vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 18179/28.12.2020 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa de lucru convocata de indata adopta prezenta

                                                 

HOTĂRÂRE

 

 

Art.1:   Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2020 care la partea de venituri înregistrează suma de   44 383,49 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de           50 934,90 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de  32 243,44 mii lei   iar  sectiunea  de dezvoltare in suma de  18 691,46  mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărare;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2020 conform anexei nr.3.

Art. 3 : Se aproba bugetul activitatilor autofinantate care la partea de venituri înregistrează suma de  21562,69mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de  21854,70 mii lei conform anexei  nr.4

Art 4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

 

 

                                             PRIMAR

                                   DRĂGAN IONEL OVIDIU

                                                                                                                      AVIZEAZA

                                                                                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                                      MIHAI ROTAR

 

 

Vezi Anexa 1

Vezi Anexa 2

Vezi Anexa 3 

Vezi Anexa 4


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 17495/11.12.2020

 

ANUNȚ

 

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului destinat deținerii câinilor și accesul persoanelor însoțite de câini în Municipiul Gherla   

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului destinat deținerii câinilor și accesul persoanelor însoțite de câini în Municipiul Gherla   

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 11.12.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UA

 

----------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR. 17446/11.12.2020

 

REFERAT

privind aprobarea Regulamentului destinat detinerii cainilor

si accesul persoanelor insotite de caini in Municipiul Gherla   

           

           

            Analizand dezbaterile de pe retelele de socializare si coborand in randul populatiei am constatat existenta unui numar semnificativ de mare de animale de companie, indeosebi caini, animale care necesita o mai mare aplecare asupra lor fara a deranja restul populatiei si al locuitorilor Municipiului Gherla. Se impune astfel intocmirea unui regulament ce sa vina in sprijinul populatiei Municipiului Gherla, cu drepturi si obligatii pentru iubitorii si detinatorii de caini de companie, cautand respectul si multumirea acestora intr-un mediu curat si sigur.

            Astazi nu exista o astfel de reglementare expresa ce priveste caini de companie pe raza teritoriala a Municipiul Gherla, fiind impetuos necesara emiterea si aprobarea unui astfel de regulament.

            Regulamentul transpune in practica cotidiana a Municipiului Gherla diferite reglementari care vin in intampinarea si ajutorul iubitorilor si detinatorilor de animale, clarifica rasele de caini si modul lor de recreiere pe domeniul public in siguranta, stabileste locatii speciale plimparii cainilor si identifica propunand spre amenajare un spatiu de joaca, amenajat corespunzator, destinat cainilor de companie.

            Prezentul regulament anexat urmareste asigurarea unui climat social civilizat, asigurarea egalitatii de drepturi intre locuitorii Municipiului Gherla, precum si asigurarea bunastarii si protectiei animalelor, in conformitate cu principiile si regulamentele in vigoare.

            Totodata regulamentul clarifica modul de ingrijire si tratament, de plimbare, de igiena, de clarificare a responsabilitatilor proprietarilor/detinatorilor de caini precum si a modului de control si sanctionare a neregulilor si abaterilor constate sau sesizate.

Dispozitiile prezentei hotarari se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002 cu modificarile ulterioare, Legea 258/2013 privind microciparea, OUG 55/2002 privind rasele de caini periculoase, Legea 60/2004 privind conventia Europeana de protective a animalelor, Legea 205/2004 completata prin Legea 9/2008 privind protectia animalelor cu Normele de aplicare, OG 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinara, cu modificarile la zi.

           

            Cu respect,

 

                                                                            INITIATOR:

                                                                         Municipiul Gherla

                                                                                    Primar

                                                                       

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

--------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 17494/122/11.12.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea Regulamentului destinat detinerii cainilor

si accesul persoanelor insotite de caini in Municipiul Gherla    

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiativa Primarului Municipiului Gherla privind aprobarea Regulamentului câinilor de companie cu aplicare pe raza Municipiului Gherla;

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 106; Art. 129 alineatul 2 litera c) si alineatul 6 litera c), Art. 196 alineatul 1 litera a) din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

Tinand seama de dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002, Legea 258/2013 privind microciparea, OUG 55/2002 privind rasele de caini periculoase, Legea 60/2004 privind conventia Europeana de protective a animalelor, Legea 205/2004 completata prin Legea 9/2008 privind protectia animalelor cu Normele de aplicare, OG 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinara, cu modificarile la zi;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru adopta prezenta :

HOTĂRÂRE

          Art. 1 Se aproba Regulamentul câinilor de companie cu aplicare pe raza teritoriala a Municipiului Gherla, anexat prezentei hotarari;

Art. 2 Se stabilest ca loc agreement si plimbare a cainilor de companie terenul situat in str. Parcului fn, situat intre stadionul Olimpia, canalul Morii si str. Parcului, care va fi dotat si amenajat corespunzator;

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva prin serviciile de specialitate.

 

       INITIATOR                                                                              AVIZEAZA

          PRIMAR                                                             SECRETAR GENERAL

   

REGULAMENT    privind detinerea cainilor si accesul persoanelor insotite de caini in Municipiul Gherla


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15362/29.10.2020

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind

 stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021  

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 29.10.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

--------------------

ROMÂNIA                                                                                            

JUD. CLUJ                                                                                         

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                            

NR 15357 din 29.10.2020

 

R EFERAT

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021

 

            Avand in vedere prevederile art. 490 si 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

          “ Autorităţile administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente.”

……………………………………………………………………………………….

                ART. 491

    Indexarea impozitelor şi taxelor locale

 1. În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual,  de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
 2. Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor.
 3.  Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).

Rata inflatiei in anul 2019 a fost 3.8% conform site-ului oficial al  Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, publicatie  anexata , deci se indexeaza sumele in cota fixa si procentuala cu 3.8%

Vazand prevederile art. 1 din Ordonanţă de urgenţă nr. 59 din 23.iun.2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale :

 

“ Art. 1. -(1) Începând cu data de 1 iulie 2005, impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc şi se reflectă în contabilitate în monedă nouă, la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 49 de bani inclusiv.”

Sumele indexate conform ratei inflatiei se rotunjesc la leu

 

Conform art. 484,485,486,487 Consiliul Local poate stabili taxe speciale pentru pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii,respective  poate institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea precum si taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător

Aceste taxe sunt prevazute in TITLU XVI din Anexa 1 la prezentul referat

            Prin urmare

PROPUN

            Adoptarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 conform proiectului de Hotarare intocmit conform prezentului referat

 

PRIMAR

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------

ROMÂNIA                                                                                            

JUD. CLUJ                                                                                         

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                            

NR 17629 din 15.12.2020

 

R EFERAT

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021

 

                  Luând în considerare situaţia epidemiologică din municipiul Gherla, , generată de coronavirusul SARS-CoV-2 in ultima luna si    ORDIN  Nr. 4659818/2020 din 4 noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Gherla, judeţul Cluj, față de proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 pe care l-am înaintat inițial și afișat pe site-ul gherla.ro, in data de 29.10.2020 in vederea dezbaterii publice si urmare a opiniilor exprimate atat de contribuabili cat si de aparatul de specialitate al Municipiului Gherla am introdus urmatoarele modificari :

 

 1.  Stabilirea impozitului/taxei pe cladirile nerezidentiale aflate in propietatea sau detinute   de persoane juridice  prin aplicarea unei cote de 0.33% asupra valorii impozabile pentru proprietarii/utilizatorii care au fost obligați, potrivit legii, să-și întrerupă total activitatea economică conform ORDIN  Nr. 4659818/2020 din 4 noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Gherla, judeţul Cluj. Aceasta propunere semnifica faptul ca acesti contribuabili vor achita 50% din impozitul/taxa pe cladiri raportat la ceilalti
 2. Eliberarea gratuita in anul 2021 a acordului de functionare pentru toti operatorii economici persoane fizice sau juridice care au fost obligați, potrivit legii, să-și întrerupă total activitatea economică conform ORDIN  Nr. 4659818/2020 din 4 noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Gherla, judeţul Cluj,
 3. Reducerea taxei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica  pentru persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN la 50% din nivelul anului 2020
 4. Stabilirea taxei pentru utilizarea domeniului public pentru operatorii economici persoane fizice si juridice  in cuantum de 50% a taxei  in anul 2021 pentru utilizatorii care au fost obligați, potrivit legii, să-și întrerupă total activitatea economică, conform ORDIN  Nr. 4659818/2020 din 4 noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Gherla, judeţul Cluj,

 

Anexa I la proiectul de hotarare se modifica conform propunerilor de mai sus

Prin urmare

 

PROPUN

 

            Adoptarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 conform proiectului de Hotarare intocmit in baza  prezentului referat coroborat cu referatul 15362 din 29.10.2020.

 

PRIMAR

---------------------

 ROMÂNIA                                                                          

 JUDEȚUL CLUJ                                                                           

MUNICIPIUL GHERLA                                                   

CONSILIUL LOCAL

NR. 15360/102/29.10.2020

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.     DIN

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021

 

                    Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, proiect iniţiat de autoritatea executivă ;

          Examinând referatele primarului nr. 15 357  din 29.10.2020 si nr. 17629 din 15.12.2020

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ce prevede :

“ART. 491

    Indexarea impozitelor şi taxelor locale

 1. În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual,  de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.”

Rata inflatiei in anul 2019 a fost 3.8% conform site-ului oficial al  Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, publicatie  anexata , deci se indexeaza sumele in cota fixa si procentuala cu 3.8%

 Vazand Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Lega nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcţii republicată cu modificările şi completarile ulterioare şi a Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, ORDIN  Nr. 4659818/2020 din 4 noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Gherla, judeţul Cluj.

          În temeiul art. 129 alin. (2) litera b) si alin. (4) litera c)  si art. 139 alin 3 litera c) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

Consiliul Local al Municipiului Gherla intrunit in sedinta ordinara adopta prezenta        

 

HOTĂRĂRE :

          ART.1 Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2021, conform Anexei nr. 1 si 2.

          ART.2 Anexele 1,2   fac parte integranta din prezenta hotarare.

          ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredinţează directiile de specialitate din cadrul Municipiului Gherla.

 

INITIATOR

PRIMAR

 

                                                AVIZEAZA

                                                                               SECRETAR GENERAL   

anexa1 IT 2021

anexatj 2 IT 2021                  


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 17586/14.12.2020

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.99/28.09.2016   referitor la modificarea și completarea H.C.L.nr.60/26.07.2012 referitoare la componența Comisiei de Sistematizare a Circulației în Municipiul Gherla și a Regulamentului de funcționare a acesteia

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.99/28.09.2016   referitor la modificarea și completarea H.C.L.nr.60/26.07.2012 referitoare la componența Comisiei de Sistematizare a Circulației în Municipiul Gherla și a Regulamentului de funcționare a acesteia

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 14.12.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 14.12.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 21.12.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------------------------

ROMANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                   

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                                                                                    

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERA                                                      

NR. 17503/ 14.12.2020

 

Referat

 

Privind  modificarea H.C.L. nr.99/28.09.2016   referitor la modificarea și completarea H.C.L.nr.60/26.07.2012  referitoare la componența Comisiei de Sistematizare a  Circulației în Municipiul Gherla și a Regulamentului de funcționare a acesteia

            Prin H.C.L. nr.60/26.07.2012 s-a aprobat componenţa Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei în Municipiului Gherla şi a Regulamentului de funcţionarea a acesteia. 

            Prin H.C.L. nr.99/28.09.2016  s-a aprobat modificarea comisiei respective care a avut următoarea componență:

 

  1. T. I. M.           - viceprimar al Municipiului Gherla                                              preşedinte

  2. P. S. M.     - consilier superior Dir.Urbanism şi Amenajarea Teritoriului        secretar

  3. B. V.        - consilier local                                                                     membru

  4. M. V.              - Arhitect Șef                                                                                   membru

  5. Reprezentant al Poliţiei Municipiului Gherla                                                                     membru

  6. Reprezentant al SC Compania de apă Someş SA Gherla                                                   membru

  7. Reprezentant al SC Administrarea Domeniului Public Gherla SA                                    membru

  8. Reprezentant al E-ON Gaz Distribuţie Romania SA                                                         membru

  9. Reprezentant al SC Electrica SA – PE Gherla                                                                   membru

10. Reprezentant  Drumuri și Poduri Județene  Cluj SA                                                          membru

11. F. D.              -   administrator al SC DORAND&A SRL Gherla                          membru

 

          Prin cererea înregistrată sub nr.17448/ 11.12.2020 d-nul.D. C.- administrator al DOLCRISTIAN SRL Gherla dorește să facă parte ca membru  din comisia de sistematizare a circulaţiei în municipiului Gherla

          Având în vedere necesitatea modificării comisiei actuale de sistematizare a circulaţiei în municipiul Gherla propunem ca președinte al comisiei să fie d-nul. viceprimar  iar d-nul F. D.- administrator al SC DORAND&A SRL Gherla să fie înlocuit de D. C. - administrator al DOLCRISTIAN SRL Gherla, restul comisiei de sistematizare a circulației  rămânând  neschimbată. 

 

PRIMAR

--------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 17583/124/14.12.2020

 

                                                                                     PROIECT

 

H O T Ă R Â R E A   NR.__________/21.12.2020

Privind  modificarea H.C.L. nr.99/28.09.2016   referitor la modificarea și completarea H.C.L.nr.60/26.07.2012  referitoare la componența Comisiei de Sistematizare a  Circulației în Municipiul Gherla și a Regulamentului de funcționare a acesteia

 

           Luand în dezbatere proiectul de hotarare privind  modificarea H.C.L. nr.99/28.09.2016 referitor la modificarea și completarea H.C.L.nr.60/26.07.2012  referitoare la componența Comisiei de Sistematizare a  Circulației în Municipiul Gherla și a Regulamentului de funcționare a acesteia - proiect din initiativa primarului;

           Examinand referatul de aprobare nr. 17503/14.12.2020 întocmit de primarul municipiului Gherla și raportul de specialitate nr.17504/14.12.2020  întocmit de Direcția de urbanism și Amenajarea Teritoriului;

          Văzand avizele favorabile ale comisiei de specialitate a Consiliului Local;

          Ţinând seama de prevederile art.8 şi art.22 din O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor actualizată și art.53 și art.128 (al.1) din O.U.G. nr.195/ 2002 privind circulaţia pe drumurile publice actualizată;

          In temeiul art. 129, alin (1) și alin. (2) lit. d), alin.(7) lit.m), alin ( 14),  a art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. e)  și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

          Consiliul Local al municipiului Gherla, jud.Cluj, întrunit în ședință ordinară convocată adoptă prezenta hotărâre;

H O T Ă R Â R E :

 

            Art.1 . Se modifică art.1 din HCL nr. 99/28.09.2016 în sensul că președinte al Comisiei de Sistematizare a circulației în municipiul Gherla va fi d-nul/d-na Viceprimar al Municipiului Gherla iar în locul d-nului F. D. - administrator al SC DORAND&A SRL Gherla va fi  d-nul/d-na.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Gherla, Instituției Prefectului județul Cluj și persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre.

                                                        

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                         AVIZEAZĂ

                                                                                       SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                     

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 17579/14.12.2020

 

ANUNȚ
 

afișare proiect de hotărâre privind desemnarea unor membrii în Consiliile de administraţie la instituţiile şcolare şi preşcolare

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind desemnarea unor membrii în Consiliile de administraţie la instituţiile şcolare şi preşcolare

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 14.12.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 14.12.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 21.12.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ                                                                                      

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                             

Nr.    17505/14.12.2020                                                         

 

R E F E R A T

 

Privind desemnarea unor membrii în Consiliile de administraţie la instituţiile şcolare

şi preşcolare

 

 

În urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, consiliile de administraţie de la unităţile şcolare şi preşcolare se impun a fi actualizate., cât priveşte reprezentanţii Consiliului Local în aceste organisme astfel:

 

 • Liceul Ana Ipătescu – 3 locuri
 • Liceul Petru Maior Gherla – 3 locuri
 • Şcoala Gimanzială nr.1 Gherla – 2 locuri
 • Liceul Tehnologic Gherla – 2 locuri
 • Grădiniţa Arici Pogonici – 1 loc
 • Grădiniţa Veseliei – 1 loc
 • Grădinița Casuța Fermecată – 1 loc

Structura Consiliului de administraţie este cea prevăzută la art- 96 alin. 2 din Legea nr.1/2011 privind Educaţia  Naţională, iar nr. de reprezentanți al Consiliului Local  în Consiliile de administrație diferă în funcție de numărul membrilor Consiliului de Administrație.

Având în vedere dispozițiile art. 96 alin.3 din Legea menționată mai sus, potrivit cărora consiliul de administrație este organul de conducere al unității de învăţământ, apreciem că se impune ca aceste organisme să fie completate urgent cu numărul de reprezentanți ai consiliului local  desemnați de către Consiliul Local până la acoperirea locurilor  devenite libere astfel cum sunt arătate mai sus.

Propun Consiliului Local să desemneze reprezentanții Consiliului Local în aceste organisme.

 

 

PRIMAR

------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 17578/123/14.12.2020

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind desemnarea unor membrii în Consiliile de administraţie la instituţiile şcolare şi preşcolare

 

            Având în vedere referatul de aprobare nr. 17505/14.12.2020 întocmit de către inițiator Primar D. I.-O. și raportul de specialitate nr. 17507/14.12.2020 întocmit de Secretar General UAT Gherla;

Având în vedere avizul comisiei de învățământ ;

Văzând prevederile art. 96 alin.2 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;

În temeiul prevederilor art.196, alin.1,lit a din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta

             

HOTĂRÂRE :

           

            Art. 1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Gherla în consiliile de Administraţie la instituţiile şcolare şi preşcolare după cum urmează:

                                                                                                                                           

 1. Liceul Ana Ipătescu Gherla             1.

                                                                           2.

                                                                           3.

 

      II.       Liceul Petru Maior Gherla                1.

                                                                           2.

                                                                           3.

 

        III.     Şcoala  Gimnazială  nr.1 Gherla          1.

                                                                           2.

 

         IV.     Liceul Tehnologic Gherla               1.

                                                                            2.

 

        V.    Grădiniţa Arici Pogonici                   1.

 

        VI.   Grădiniţa Veseliei                             1.

 

        VII. Gradinița Căsuța Fermecată              1.

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoanele nominalizate la art.1

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

AVIZEAZĂ

SECRETAR GENERAL UAT

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 17628/15.12.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului  Gherla în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului  Gherla în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 15.12.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 15.12.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 21.12.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr.17537/14.12.2020

 

 

REFERAT

 

privind desemnarea reprezentantului Municipiului  Gherla în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

 

Prin actul cu nr. 17236/08.12.2020, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj , având sediul în Municipiul Cluj – Napoca, Bdul 21 decembrie 1989 nr.108, , solicită autorităților administrației publice locale ale Municipiului Gherla să desemneze reprezentantul Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociației.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Eco-Metropolitan Cluj s-a constituit în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităților pe raza de competentă a unităților administrativ - teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional înființării, modernizării și/sau dezvoltării a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

În vederea asigurării funcționării asociației şi a realizării prerogativelor sale cu care a fost investită  se impune a da curs favorabil solicitării acesteia în sensul desemnării reprezentantul  Municipiului Gherla în adunarea generală.

 

PRIMAR

-------------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 17626/126/15.12.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Municipiului  Gherla în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 17537/14.12.2020 întocmit de către inițiator Primar D. I.-O. și raportul de specialitate nr. 17574/14.12.2020 întocmit de Secretar General UAT Gherla.

Potrivit art. 14 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj și art. 132 din OUG 57/2019

Având în vedere avizul comisiei de juridice ;

În temeiul prevederilor art.196, alin.1,lit a din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta

            

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1. Cu data adoptării prezentei hotărâri încetează mandatul de reprezentant al  Municipiului Gherla,  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj a d-lui N. I..

            Art. 2. Se aprobă desemnarea d-lui D. I.-O. Primarul Municipiului Gherla în calitate de reprezentant al Municipiului Gherla în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj.

            Art. 3. Se acordă mandat special d-lui D. I.-O. Primarul Municipiului Gherla să voteze în numele și pe seama Municipiului Gherla pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj.

            Art. 4. Începând cu data prezentei orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

            Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul Municipiului Gherla și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

AVIZEAZĂ

SECRETAR GENERAL UAT

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 17613/14.12.2020

 

 

ANUNȚ

  afișare proiect de hotărâre privind numirea si mandatarea reprezentantilor actionarului unic –           Municipiul  Gherla in Adunarea Generala a Actionarilor a SC ADP Gherla SA

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind numirea si mandatarea reprezentantilor actionarului unic –Municipiul Gherla in Adunarea Generala a Actionarilor a SC ADP Gherla SA

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 14.12.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 14.12.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 21.12.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 17615/15.12.2020_

------------------

REFERAT

Privind mandatarea consiliului local pentru declansarea procedurii de numire si mandatare a reprezentantii actionarului unic –Municipiul Gherla in Adunarea Generala a Actionarilor a SC ADP Gherla SA cu sediul în Gherla str. Gelu nr. 7, J12/112/1991

In conformitate cu prevederile art. 2 art.12.1 din actul constitutiv al SC ADP Gherla SA ;            

Analizand Ordinea de zi comunicata, apreciem ca se impune numirea si mandatarea reprezentantilor actionarului unic –Municipiul Gherla in Adunarea Generala a Actionarilor a SC ADP Gherla SA;

Mandatul reprezentantilor este pe o perioada de 4 ani si este revocabila.

            Dintre cei 3 reprezentanti actionarul unic va desemna un presedinte al Adunarii Generala a Actionarilor.

 

            Mandatul acestora consta in adoptarea hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor in limitele exclusive ale propunerilor actionarului unic-Municipiul Gherla cuprinse in hotarari ale Consiliului Local Gherla.

In acest sens s-a intocmit  Proiect de hotarare privind  numirea si mandatarea reprezentantilor actionarului unic –Municipiul Gherla in Adunarea Generala a Actionarilor a SC ADP Gherla SA.

 

INITIATOR,

PRIMAR,

--------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 17612/125/14.12.2020

PROIECT DE HOTARARE

Privind numirea si mandatarea reprezentantilor actionarului unic –Municipiul Gherla in Adunarea Generala a Actionarilor a SC ADP Gherla SA

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind numirea si mandatarea reprezentanților actionarului unic –Municipiul Gherla in Adunarea Generala a Acționarilor a SC ADP Gherla SA-proiect din inițiativa autorității executive.

                Examinând Referatul de specialitate cu nr. 17108/04.12.2020 întocmit de directorul executiv RUNOS;

            Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

În temeiul dispozițiilor art. 3 alin alin. 3 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța(1) pct.2 lit „a”  din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 3, lit. d), art.133, art.196 alin (1) lit „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Consiliul Local al Municipiului Gherla întrunit în ședință ordinară adoptă prezenta :

 

                                                      H O T A R A R E:

           

            Art.1.  Se numeste si se mandateaza reprezentantii actionarului unic –Municipiul Gherla in Adunarea Generala a Actionarilor a SC ADP Gherla SA cu sediul în Gherla str. Gelu nr. 7, J12/112/1991 în următoarea componență:

            -          

            -

            -

            Mandatul acestora consta in adoptarea hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor in limitele exclusive ale propunerilor actionarului unic-Municipiul Gherla cuprinse in hotarari ale Consiliului Local Gherla.

            Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă , membrii comisiei si SC ADP Gherla SA.

Art. 3    La data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea HCL nr.54/2020

Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Jud. Cluj, Primarului Municipiului Gherla, ADP Gherla SA și membrii nominalizați.

 

INITIATOR,

PRIMAR,

 

 

 

 

                                                                                                       AVIZEAZĂ

SECRETAR GENERAL UAT                  

                                                    

 

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 17489/11.12.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli
pe anul 2020

 

           Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 11.12.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 11.12.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 21.12.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

-------------

Nr.: 17444 din 11.12.2020                

 

 

REFERAT

Privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherla pe anul 2020

 

          Având in vedere prevederile HG 1044/04.12.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 pentru unele unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, prin care pentru municipiul Gherla este alocata sume de 756 mii lei reprezentând sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale indicator 11.02.06 și ținând cont de prevederile art.19 al 2 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare se propune o rectificare bugetara cu sumele primite.

          Astfel bugetul local al municipiului Gherla va înregistra o creștere cu suma de 756 mii lei atât la partea de venituri cât si la partea de cheltuieli.

          La partea de venituri această sumă se regăsește la articolul bugetar 11.02.06, iar la partea de cheltuieli a fost repartizată pe mai multe capitole funcție de necesarul până la sfârșitul anului bugetar astfel:

Cap. 51 Autoritati executive  50 mii lei

Cap, 67.05.03 Itretinere zone verzi 156 mii lei

Cap. 70.06 Iluminat public   100 mii lei

Cap.70.50 Alte servicii in domeniul locuintelor  50 mii lei

Cap, 74 Protectia mediului, Salubritate 300 mii lei

Cap. 84 Transporturi(intretinere strazi) 100 mii lei

          La partea de investitii in anexa 3 a bugetului local se adauga un alineat nou reprezentant achizitia unei masini de numarat bani care nu face parte din categoria echipamentelor IT , fiind clasificata ca aparatura de birotica ceea ce a necesitat aceasta modificare.

          In anexele prezentate sunt detaliate toate aceste modificări.

 

          Având in vedere cele de mai sus propun aprobarea rectificării bugetului local conform anexelor atașate.

 

Primar

-----------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 17488/120/11.12.2020

 

 

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea rectificării  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr. 17444 din 11.12.2020 privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si  vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 17445/11.12.2020 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară adopta prezenta

                                                 HOTĂRÂRE

 

Art.1:   Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2020 care la partea de venituri înregistrează suma de  43 653,07mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de           50 204,48 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de  31 543,44 mii lei   iar  sectiunea  de dezvoltare in suma de  18 661,04  mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărare;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2020 conform anexei nr.3.

Art. 3 : Se aproba bugetul activitatilor autofinantate conform anexei  nr.4

Art 4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

                                             PRIMAR

                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                                       

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

 

anexa 1 venituri 2020 rectificare

anexa 2 cheltuieli 2020  RECTIF.

anexa 3 lista investitii 2020 RECTIF.

anexa 4 autofinantate 2020 RECTIF.


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 17492/11.12.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.11.2020

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.11.2020

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 11.12.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 11.12.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 21.12.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

----------------

Nr.17481/11.12.2020

 

REFERAT

Privind aprobarea proiectului de hotarare referitor la abrobarea contului de executie la 30.11.2020 a bugetului local

Conform art 49 alin  (12)din din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale „În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

    a) să nu înregistreze plăţi restante;

    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.”

La data de 30.11.2020 executia bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Gherla se prezinta astfel:

La partea de venituri avem incasari in suma de, 37,779,531 lei detaliate in anexa 1.

La partea de cheltuieli sunt inregistrate plati in valoare de 31,354,926 lei detaliate in anexa 2.

            La activitatile autofinantate executia bugetara la 30.09.2020 se prezinta astfel:

            La partea de venituri avem incasari in suma de 16,648,303 lei detaliate in anexa 3.

            La partea de cheltuieli sunt inregistrate plati in valoare de  16,405,705 lei detaliate in anexa 4.

Municipiul Gherla nu inregistreaza plati restante la data de 30.11.2020.

            Excedentul  bugetului  local  al  Municipiului  Gherla  la  data  de 30.11.2020 este de 6,424,605 lei,  iar  excedentul bugetului activitatilor   autofinantate  este  de   242,597 lei.

            Situatiile financiare ale municipiului Gherla sunt intocmite cu respectarea prevederilor legale in domeniu financiar-contabil.

Ca urmare propun :

 • aprobarea contului de executie a bugetului local, al bugetului activitatilor autofinantate, la 30.11.2020 conform anexelor atasate.

 

     PRIMAR

 

 

----------------------

 ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 17491/121/11.12.2020

 

                                                       PROIECT

                          HOTARAREA NR .       /  .  .2020 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.11.2020

 

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 30.09.2020 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa primarului Municipiului Gherla;

Avand in vedere referatul nr. 17481/11.12.2020 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.11.2020 si vazand Raportul de specialitate nr. 17482/11.12.2020  al Directiei economice;

      Tinand cont de prevederile  art.49 alin. (12) din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) litera b) si alin. (4) litera a)  si art. 139 alin. 3, litera a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru adoptă prezenta                                                    

                                                             HOTARÂRE:

 

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 30.11.2020 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 37 779 531 lei, iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de  31 354 926 lei,  conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al activităţilor autofinanţate la 30.11.2020,  inregistrând la partea de venituri încasări in  suma de 16 648 302 lei, iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de       16 405 705 lei conform anexelor 3 si 4 la prezenta hotărîre.

Art.3 : Se aproba situaţiile financiare ale Municipiului Gherla la 30.11.2020 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si al bugetului activităţilor autofinanţate, la 30.11.2020;

Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

 

                                   

                                       PRIMAR                                                                     

                                                                                                                          AVIZEAZA

                                                                                                                  SECRETAR GENERAL,

                                                                                                               

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

 

anexa 1 venituri buget local   nov.2020 cont

anexa 2 cheltuieli buget local   nov.2020

anexa 3 venituri autofinantate   nov.2020

anexa 4 cheltuieli autofinantate  nov.2020


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR.17635 /15.12.2020

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea acordului în vederea reabilitării, modificări interioare, mansardare corp C1, modificării corp C2 pentru imobilul situat în municipiul Gherla P-ța Libertății nr.2

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea acordului în vederea reabilitării, modificări interioare, mansardare corp C1, modificării corp C2 pentru imobilul situat în municipiul Gherla P-ța Libertății nr.2

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 15.12.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 15.12.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 21.12.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

------------------

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

 

Nr. 17605/14.12.2020

                                                         

                                                                       

REFERAT

privind aprobarea acordului în vederea Reabilitării, modificări interioare, mansardare corp C1, modificare corp C2 pentru imobilul situat în Municipiul Gherla P-ța Libertății nr.2  

 

 

Prin cererea nr. 5796 din 21.04.2020, SC SAMBALA IMPEX SRL, F. L. și F. L. cu domiciliul în municipiul Gherla, a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în scopul reabilitării, modificări interioare, mansardare corp C1 și modificării corp C2 la imobilul proprietate situat în municipiul Gherla , P-ța Libertății nr.2.

Potrivit extrasului CF nr.51952 cu nr. cadastral 51952 proprietar asupra imobilului din Pța Libertății nr.2 sunt SC SAMBALA IMPEX SRL și F. L., F. L..

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr.59/5796 din 29.04.2020 în vederea întocmirii documentației necesare eliberării autorizației de construire, unde pe lângă avize s-a solicitat și acordul vecinilor.

Precizăm că imobilul în cauză , pe latura de vest se învecinează în parte cu sediul Primăriei Municipiului Gherla, imobil ce aparține domeniului public fapt pentru care este necesar acordul Municipiului Gherla, ceea ce implică o aprobare a Consiliului Local- HCL.

Față de acestea având în vedere prevederile Legii nr.50/1991, anexa 1, lit.A, I, pct.2.5.6 propun spre aprobare proiectul de hotărâre  privind aprobarea eliberării acordului în vederea Reabilitării, modificări interioare, mansardare corp  C1 și modificări corp C2 la imobilul situat în municipiul Gherla, P-ța Libertății nr.2, proprietatea firmei SC SAMBALA IMPEX SRL și F. L. și soția L..

 

                                                                                                               Întocmit,

                                                                                                                Primar,

                                                                                                      

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 17633/127/15.12.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea acordului în vederea reabilitării, modificări interioare, mansardare corp C1, modificării corp C2 pentru imobilul situat în municipiul Gherla P-ța Libertății nr.2

 

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului în vederea reabilitării, modificări interioare, mansardare corp C1, modificării corp C2 pentru imobilul situat în municipiul Gherla P-ța Libertății nr.2, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând  referatul cu nr. 17605 din 14.12.2020 întocmit de Primarul Municipiului Gherla,

           Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

           Având în vedere prevederile ANEXA 1, lit A, I, pct.2.5.6 privind Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările și completările ulterioare,

           În temeiul dispozițiilor art.129, alin.1, alin.,2 lit.b și art.139 lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE

 

                Art.1  Se aprobă acordul în vederea reabilitării, modificări interioare, mansardare corp C1, modificării corp C2 pentru imobilul situat în municipiul Gherla P-ța Libertății nr.2 proprietate tabulară a firmei SC SAMBALA IMPEX SRL și numiții F. L., F. L. domiciliați în municipiul Gherla.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism  și Amenajarea Teritoriului.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Primarului și Instituției Prefectului.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

                                                                                                                       AVIZEAZĂ

                                                                                                      SECRETAR GENERAL UAT

 

                                                                                                                  


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

Nr. 17467 din 11.12.2020

 

 

INFORMARE

PRIVIND  REPROIECTAREA OBIECTIVULUI  ,,MODERNIZARE STRĂZI LOT 6 GRUPA 3- LOTUL 1 ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PE STR. MIHAI VITEAZU, ȘTEFAN CEL MARE, GHEORGHE BARIȚIU, GEORGE COȘBUC, VASILE ALECSANDRI, CRIȘAN, AVRAM IANCU, ARMENEASCĂ, DRAGOȘ VODĂ,  GHEORGHE ȘINCAI ȘI PAPIU ILARIAN, P-ȚA UNIRII

 

În  urma rezilierii contractului de execuție lucrări pentru acest obiectiv, autoritatea executivă având în vedere toate aspectele legate de situația creată, a reluat analizarea reproiectării  lotului mai sus menționat în vederea implementării acestora.

În acest sens a avut loc o dezbatere online organizată de autoritatea executivă în data de 04.12.2020 la care au participat persoane implicate direct, printre care reprezentantul Direcției Județene pentru Cultură Cluj, elaboratorul PUG și specialiști în domeniu.

Urmare acesteia toți cei implicați în discuție au ajuns la un consens de a trata separat delimitat  parcul central delimitat de P-ța Libertății, str. Ștefan cel Mare până la intersecția cu str. Gh.Șincai, str. Gheorghe Șincai de la intersecția str. Ștefan cel Mare  până la intersecția cu str. 1 Decembrie 1918 și str. Avram Iancu de la intersecția P-ța Libertății  cu str. Armenească. Toată această zonă va fi tratată printr-o documentație de urbanism PUZ de regenerare urbană.

În rest celelalte studii din lotul 1 vor fi tratate tinând cont de toate aspectele ridicate din partea tuturor celor implicați (cetățeni, factori de decizie, avizatori, specialiști în domeniu).

Față de acestea s-a stabilit ca aceste străzi se vor moderniza astfel încât carosabilul va fi executat din piatră cu trotuar din asfalt în piatră pe lângă imobile ( str. Mihai Viteazu, str. Ștefan cel Mare, str. Gheorghe Barițiu), iar celelalte ( str. G. Coșbuc, V. Alecsandri, str. Crișan, str. Avram Iancu, str. Armenească , str. Dragoș Vodă, str. Gh. Șincai, str. Papiu Ilarian) cu carosabil asfalt, parcări de piatră și trotuare cu asfalt cu piatră pe lângă imobile sau piatră bazaltică.

Toate aceste soluții stabilite, ținând cont de toate aspectele ridicate le aducem la cunoștința Consiliului Local în vederea luării la cunoștință.

 

PRIMAR


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16493/23.11.2020

 

ANUNȚ

 

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil situat în sat Băița fn, fosta încăpere a C.A.P.    

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil situat în sat Băița fn, fosta încăpere a C.A.P.    

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 23.11.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      . C. M.

-------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16476 DIN 23.11.2020

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil

 situat in sat Baita fn, fosta incapere a C.A.P.     

 

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019 propun spre inchiriere imobilul situat in sat Baita apartinator al Municipiului Gherla, fost imobil al CAP Hasdate.

          Imobilul se afla in domeniul privat al Municipiului Gherla, Sat Baita fn, Jud. Cluj, inscris in CF 55896 Gherla, format din cladire in suprafata masurata de 144 mp cu numarul de inventar 1695, avand destinatia de magazie si cu valoarea de inventor 67935 lei, situata pe terenul in suprafata masurata de 2170 mp, aflat la pozitia 6 din lista terenurilor domeniului privat al Municipiului Gherla, cu valoarea de inventar de 87884 lei. Cladirea imobilului este neutilizata de o lunga perioada de timp si intr-o stare de degradare avansata, imprejmuit intre immobile cu proprietati private, avand acces la proprietate dintr-un drum lataeral satesc.

            Inchirierea acestui imobil va adduce venituri la bugetul local si va implica lucrari de renovare si intretinere a constructiei din partea chiriasului.

            Plecand de la acest referat propun intocmirea unei Hotarari care va fi supusa dezbaterii publice conform legislatiei in vigoare urmand la finalul acestea sa fie supusa aprobarii Consiliului Local al Municipiului Gherla.

 

                                                                            INITIATOR:

                                                            Primarul Municipiului Gherla

--------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16489/116/23.11.2020

 

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil

 situat in sat Baita fn, fosta incapere a C.A.P.     

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu de depozitare produse agricole in sat Baita fn;

            Examinand referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

          Art.  1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica, pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pe inca 10 ani, a imobilului aflat in domeniul privat al Municipiului Gherla, Sat Baita fn, Jud. Cluj, inscris in CF 55896 Gherla, format din cladire in suprafata masurata de 144 mp cu numarul de inventar 1695, avand destinatia de magazie si cu valoarea de inventor 67935 lei, situata pe terenul in suprafata masurata de 2170 mp, aflat la pozitia 6 din lista terenurilor domeniului privat al Municipiului Gherla, cu valoarea de inventar de 87884 lei;

            Art. 2 Se aproba pretul minim de pornire la licitatie de 3000 EURO/an, echivalent in  LEI la cursul BNR din ziua licitatiei, taxa de participare 100 lei, garantia de participare la licitatie 1000 lei;

            Art. 3 Contractul de inchiriere se va incheia in EURO, chiria va fi platita lunar pana cel tarziu in ultima zi a lunii curente, in LEI la cursul BNR din ziua platii;

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de evaluare.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

 

                                                                                                AVIZEAZĂ

                                                                                                  SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16502/23.11.2020

 

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui imobil format din 2 încăperi, în suprafața totală de 31 mp, din Municipiul Gherla, str. Dragoș Vodă, nr. 2  

 

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui imobil format din 2 încăperi, în suprafața totală de 31 mp, din Municipiul Gherla, str. Dragoș Vodă, nr. 2  

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 23.11.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                    

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16478 DIN 23.11.2020

 

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui

imobil fotmat din 2 incaperi, in suprafata totala de 31 mp,

din Municipiul Gherla, str. Dragos Voda, nr. 2   

 

 

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019 propun spre inchiriere spatiul din str. Dragos Voda nr. 2.

          Imobilul se afla in domeniul privat al Municipiului Gherla, Str. Dragos Voda, nr. 2, Jud. Cluj, inscris in CF vechi 7124 Gherla (top 518/1, 518/2, 519/1, 519/2, 520/1, 520/2), format din doua spatii in suprafata utila de 17,55 mp (apartament 11), respectiv 12,60 mp (apartament 12), cu numarul de inventar 11610 respectiv 11620, avand destinatia de spatiu commercial (carmangerie) si cu valoarea de inventor de 25055 lei respectiv 38619 lei;

            Imobilul a fost inchiriat pentru diferite activitati de la sediu de partid la magazin de comercializare a produselor si preparatelor de carne, activitate care a fost si ultima si pentru care spatial a fost amenajat si autorizat. In present spatial este gol, necesitand lucrari de igenizare pentru a fi reautorizat pentru activitati comerciale, asa cum am aratat mai sus este compus din 2 incaperi avand in total o suprafata utila de 31 mp.

            Pentru a asigura un venit la bugetul de stat si a asigura intretinerea corpului de cladire ce gazduieste imobilul se impune inchirierea acestuia, in concluzie va solicit sa analizati cele aratate anterior si sa aprobati inchirierea acestuia cu destinatia de spatiu commercial.

            Prezentul referat este punctul de plecare in redactarea unei Hotarari care conform legislatiei in vigoare va fi supusa dezbaterii publice si ulterior supusa aprobarii Consiliului Local al Municipiului Gherla.

 

 

                                                                            INITIATOR:

                                                            Primarul Municipiului Gherla

                                                                  

----------------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16496/118/23.11.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui

imobil format din 2 încăperi, în suprafața totală de 31 mp,

din Municipiul Gherla, str. Dragoș Vodă, nr. 2   

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil situate in str. Dragos Voda, nr. 2;

            Examinand referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

          Art.  1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica cu destinatia de spatiu comercial, pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pe inca 10 ani, o parte din imobilul aflat in domeniul privat al Municipiului Gherla, Str. Dragos Voda, nr. 2, Jud. Cluj, inscris in CF vechi 7124 Gherla (top 518/1, 518/2, 519/1, 519/2, 520/1, 520/2), format din doua spatii in suprafata utila de 17,55 mp (apartament 11), respectiv 12,60 mp (apartament 12), cu numarul de inventar 11610 respectiv 11620, avand destinatia de spatiu commercial (carmangerie) si cu valoarea de inventor de 25055 lei respectiv 38619 lei;

            Art. 2 Se aproba pretul minim de pornire la licitatie de 10 EURO/mp/luna, echivalent in  LEI la cursul BNR din ziua licitatiei, taxa de participare 100 lei, garantia de participare la licitatie 1000 lei;

            Art. 3 Contractul de inchiriere se va incheia in EURO, chiria va fi platita lunar pana cel tarziu in ultima zi a lunii curente, in LEI la cursul BNR din ziua platii;

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de evaluare.

        

 

            INITIATOR                                                                 AVIZEAZA

               PRIMAR                                                                 SECRETAR GENERAL

  

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16495/23.11.2020

 

ANUNȚ

 

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Lacului de Agrement situat în Parcul Mare al Municipiului Gherla    

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Lacului de Agrement situat în Parcul Mare al Municipiului Gherla 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 23.11.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16477 DIN 23.11.2020

 

 

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a

Lacului de Agrement situat in Parcul Mare al Municipiului Gherla     

 

           

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019 propun inchiriere Lacului de Agrement din Parcul Mare al Municipiului Gherla.

Totodata precizez ca acesta este in administrarea SC ADP Gherla de o lunga perioada de timp, indeosebi in ultimi 8 ani dupa modernizare Lacului de Agrement, dar din pacate el este inpracticabil, fara a aduce bucuria si pata de culoare dorita de gherleni.

Lacului de Agrement din Parcul Mare se afla in domeniul public al Municipiului Gherla, Parcul Mare, inscris in CF 53140 Gherla, cuprinzand amenajari specifice unui lac de agrement, situate pe terenul in suprafata masurata de 6463 mp, aflat la pozitia 3 din lista terenurilor domeniului public al Municipiului Gherla, avand valoarea de inventar de 362648 lei, este o amprenta importanta a orasului, fiind neaparata nevoie de o administrare serioasa si o ingrijiire permanenta a apei si a florei ce o acopera.

In consecinta, propun inchiriere in conformitate cu Codul Administrativ, a Lacului de Agrement din Parcul Mare al Municipiului Gherla astfel incat acesta sa fie redat publicului larg prin dotarea cu barci si hidrobiciclete, prin igenizarea si curatarea lui permanenta. Toate aceste costuri de intretinere si functionare vor cadea in sarcina chiriasului, urmand ca acesta sa-l puna la dispozitia publicului larc in baza unui regulament si orar stabilit, avizat de Primarul Municipiului Gherla.

            In baza acestui referat se va intocmi o Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Gherla care va fi pusa in dezbatere publica conform cu legislatia in vigoare, la finalul acesteia hotararea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al Municipiului Gherla.

 

 

                                                                            INITIATOR:

                                                            Primarul Municipiului Gherla

----------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16494/117/23.11.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a

Lacului de Agrement situat in Parcul Mare al Municipiului Gherla    

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a Lacului de Agrement din Parcul Mare;

            Examinand referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

          Art.  1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica, pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pe inca 10 ani, a Lacului de Agrement din Parcul Mare aflat in domeniul public al Municipiului Gherla, Parcul Mare, inscris in CF 53140 Gherla, cuprinzand amenajari specifice unui lac de agrement, situate pe terenul in suprafata masurata de 6463 mp, aflat la pozitia 3 din lista terenurilor domeniului public al Municipiului Gherla, avand valoarea de inventar de 362648 lei;

            Art. 2 Se aproba pretul minim de pornire la licitatie de 5000 EURO/an, echivalent in  LEI la cursul BNR din ziua licitatiei, taxa de participare 100 lei, garantia de participare la licitatie 1000 lei;

            Art. 3 Contractul de inchiriere se va incheia in EURO, chiria va fi platita lunar pana cel tarziu in ultima zi a lunii curente, in LEI la cursul BNR din ziua platii;

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de evaluare.

     

 

            INITIATOR                                                                AVIZEAZA

                PRIMAR                                                            SECRETAR GENERAL

 

                                                                     

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16504/23.11.2020

 

ANUNȚ

 

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în sat Hășdate la nr. 11, fosta încăpere a C.A.P.,

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în sat Hășdate la nr. 11, fosta încăpere a C.A.P.,

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 23.11.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

----------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16479 DIN 23.11.2020

 

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu

 de 87 mp situate in sat Hasdate la nr. 11, fosta incapere a C.A.P.

 

 

            Avand in vedere expirarea in anul 2016 a contractului de inchiriere a spatiului in suprafata de 87 mp situat in sat Hasdate, Municipiul Gherla, nr. 11, fost spatiu al C.A.P., propun scoaterea acestora la licitatie in vederea inchirierii.

            S-a constatat ca spatiul inchiriat o lunga perioada de timp pentru activitati de crestere si recoltare ciuperci comestibile iar din anul 2016 acest contract nu a mai fost prelungit, acesta s-a degradat substantial avand mari probleme de structura, la acoperis si pereti.

In concluzie, va solicit ca spatiul sa fie eliberat si scos la licitatie publica in vederea inchirierii, asigurand astfel un venit la bugetul de stat si intretinerea minima a constructiei care este destul de veche.

            Avand in vedere cele aratate anterior propunem inchirierea spatiului mai sus descris in suprafata totala de 87 mp, prin licitatie publica, plecand de la valoarea de 700 EURO/an, platibili in LEI la cursul BNR la data licitatiei. De asemenea se stabileste taxa de participare de 100 lei iar garantia de participare de 1000 lei.

            Plecand de la acest referat propun intocmirea unei Hotarari care va fi supusa dezbaterii publice conform legislatiei in vigoare urmand la finalul acestea sa fie supusa aprobarii Consiliului Local al Municipiului Gherla.

 

                                                                         INITIATOR:

                                                           Primarul Municipiului Gherla

-----------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16503/119/23.11.2020

 

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu

situat în sat Hășdate la nr. 11, fosta încăpere a C.A.P.,

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu de depozitare produse agricole in sat Hasdate nr. 11;

            Examinand referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

          Art.  1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica, pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pe inca 10 ani, a imobilului aflat in domeniul privat al Municipiului Gherla, Sat Hasdate, nr. 11, Jud. Cluj, inscris in CF 55853 Gherla, format din cladire in suprafata masurata de 87 mp cu numarul de inventar 121810, avand destinatia de cladire agroozotehnica si cu valoarea de inventor 33897 lei, situata pe terenul in suprafata de 450 mp, aflat la pozitia 26 din lista terenurilor domeniului privat al Municipiului Gherla, cu valoarea de inventar de 13267 lei;

            Art. 2 Se aproba pretul minim de pornire la licitatie de 700 EURO/an, echivalent in  LEI la cursul BNR din ziua licitatiei, taxa de participare 100 lei, garantia de participare la licitatie 1000 lei;

            Art. 3 Contractul de inchiriere se va incheia in EURO, chiria va fi platita lunar pana cel tarziu in ultima zi a lunii curente, in LEI la cursul BNR din ziua platii;

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de evaluare.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

                                                                                                                                                AVIZEAZĂ

                                                                                                        SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                   

                                                                  


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16351/19.11.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind completarea Contractelor de concesiune

pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public

al Municipiului Gherla, prin Act adițional

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind completarea Contractelor de concesiune

pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public

al Municipiului Gherla, prin Act adițional

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 19.11.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 19.11.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 26.11.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

 ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR.  16307 din 18.11.2020    

REFERAT

privind  aprobarea proiectului de hotărâre referitor completarea Contractelor de concesiune pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public al municipiului, prin Act adițional

          Prin raportul de audit și Procesul-verbal de constatare nr. 10803/30.07.2020 a Camerei de Conturi Cluj, respectiv prin Decizia nr. 26 din 25.08.2020 emisă în urma acțiunii de audit cu tema: Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale UAT Gherla, conținând măsurile pe care ordonatorul de credite trebuie să le ia pentru înlăturarea deficiențelor constatate, este necesar a se modifica Contractele de concesiune aflate în derulare prin act adițional, prin care se va constitui o garanție de 10%, sumă ce reprezintă o cotă parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevență, pentru primul an de activitate.

          Potrivit art. 325 pct ( 7 ) din OUG 57/2019 ” Concesionarul are obligaţia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune de bunuri proprietate publică să depună, cu titlu de garanţie, o sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligaţiei de plată către concedent, stabilită de acesta şi datorată pentru

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 16350/111/19.11.2020

 

PROIECT DE

 HOTĂRÂRE

nr. __________din _________

privind completarea Contractelor de concesiune

pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public

al Municipiului Gherla, prin Act adițional

 

         Examinând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla, cu nr. 16307din 18.11.2020;

         Văzând Raportul de specialitate cu nr. 16308 din 18.11.2020 întocmit de Direcția Administrației Publică Locală;

         Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate a Consiliului Local;

         Ținând seama de dispozițiile Raportului de audit și Procesul-verbal de constatare cu nr. 10803/30.07.2020, respectiv Decizia nr. 26 din 25.08.2020 a Camerei de Conturi Cluj;

            Având în vedere prevederile art.325 pct(7) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

          În temeiul art. 129 alin ( 1 ) și alin ( 2 ) lit. c), alin ( 6 ) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ;

            Consiliul local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru,adoptă prezenta

 

HOTĂRĂRE

 

          Art. 1. Se aprobă completarea Cap. IV din Contractul de concesiune, pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public al Municipiului Gherla cu punctul 6, care va avea următorul conținut:

                  6. Se constituie o garanție în sumă de ________ lei reprezentând o cotă parte de 10% din suma obligației de plată către concedent datorată pentru primul an de exploatare. Suma se va plăti în termen de cel mult 30 zile de la semnarea actului adițional  la casieria Primăriei.

          Art. 2. Se aprobă Actul adițional ca fiind anexa nr. 1 la HCL .

          Art.3. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei se încredințează autoritatea executivă.

 

 

INIȚIATOR

 

 

 

Nr. consilieri                                                                                         Avizează

Nr. consilieri prezenți                                                                Secretar generalUAT

Nr. voturi ,,pentru''primul an de exploatare.”

          Ținând cont de prevederile de mai sus,propun completarea capitolului IV din Contract cu pct. 6, care va avea următorul cuprins:

           - Se constituie o garanție în sumă de _________ lei, reprezentând o cotă parte de 10% din suma obligației de plată către concedent, datorată pentru primul an de exploatare.

          Suma se va plăti în cel mult 30 zile de la data semnării actului adițional la casieria Primăriei.

PRIMAR

 

VEZI ANEXA

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16328/18.11.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

 

 

  Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.11.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.11.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 26.11.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.    

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

Str. BOBÎLNA  Nr. 2

Tel. 0264-241926, 241 775

Fax  0264- 241666____                                                                          ____

Nr.       15890      din   10.11.2020                                                                 

 

 

 

REFERAT

 privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

 

 

            Prin procesul-verbal nr. 15841 din 09.11.2020, Comisia constituită în baza Legii nr. 15/2003 a analizat și a propus retragerea dreptului de folosință a unor parcele atribuite prin HCL nr. 70/26.09.2019, astfel:

 •  numitului R. A.-I. – parcela 30, care, prin adresa nr. 1204/28.01.2020, a renunțat la dreptul de folosință asupra parcelei 30.
 • numiților C. C.-P. – parcela 11; O. D.-Ș. – parcela 43; C. R. – parcela 44, care în termen de un an de zile de la semnarea procesului-verbal de punere în posesie nu au fost începute lucrările de construire,
 • de asemenea se propune retragerea dreptului de folosință datorită neprezentării pentru semnarea și ridicarea procesului-verbal de punere în posesie pentru următoarele parcele: parcela 13 – B. R.-A.; parcela 19 – B. V.-C.; parcela 35 – L. F.-N.; parcela 38 – C. B.an; parcela 39 – P. A.; parcela 45- B. R.; parcela 50 – B. A..

Urmare acestor aspecte, situația parcelelor libere aferente PUZ Lotizări pentru locuințe, Str. Hășdății, f.n., destinate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani, este următoarea:  11, 13, 19, 30, 35, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 50, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65.

Comisia constituită în baza Legii nr. 15/2003, în urma analizării, propune atribuirea în folosință gratuită din parcelele libere numiților: T. C.-M. – P11, B. R.-D. P13, K. I.-E. – P19, S. C.-Z. - P30, S. O.-A. - P38, S. C.-L. - P39, P. L.-F., - P35, I. M.-I. - P43, K. L.-F. - P44, S. H. - P45, P. R.-G. -  P50, T. H.-G.-S. - P58, L. P. - P59, J. C.-D. - P46 (la cererea petentului de a i se atribui o parcelă învecinată cu parcela 33, care este a surorii petentului), G. I.-M. - P61, M. D.-C. P62.

Se propune de asemenea aprobarea prelungirii termenului de un an de la punerea în posesie cu 90 de zile (respectiv până la data de 16.01.2021) pentru F. P.-P., beneficiara parcelei 23, conform Procesului-verbal de punere în posesie nr. 13127/18.10.2019, la cererea acesteia, având în vedere împrejurările create de pandemie și faptul că stările de urgență / alertă din cursul anului 2020 au îngreunat procesul de elaborare a documentației,  precum și obținerea avizelor / acordurilor necesare pentru autorizație.

Prin acest proiect de hotărâre propun retragerea dreptului de folosință beneficiarilor cuprinși în Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre, potrivit art. 6, alin. 2 din Legea 15/2003, atribuirea parcelelor tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 ani, cuprinși în Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre, potrivit art. 1, alin. 2 din Lege, precum și aprobarea prelungirii cu 90 de zile a termenului de 1 an de la punerea în posesie pentru dna F. P.-P., beneficiara parcelei 23, conform Procesului-verbal de punere în posesie nr. 13127/18.10.2019, la solicitarea acesteia, având în vedere perioada stărilor de urgență și de alertă din anul în curs, care au îngreunat procesul elaborării documentației, respectiv obținerea avizelor necesare pentru autorizația de construire și începerea lucrărilor.

PRIMAR

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16326/110/18.11.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. ……/…………………

 privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând Referatul nr. 15890 din 10.11.2020 întocmit de Primarul Municipiului Gherla,

            Analizând Procesul-verbal nr. 15841 din 09.11.2020 al Comisiei constituite pentru aplicarea Legii nr. 15/2003,

            Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

            Având în vedere prevederile art. 1, alin. 1 și 2 și art. 6, alin. 1 și 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală,

            În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. c și art. 139, alin. 3, lit. g din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1.             Se aprobă retragerea dreptului de folosință asupra unor parcele de teren atribuite tinerilor prin HCL nr. 70/26.09.2019, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală a unor loturi potrivit PUZ ”Lotizări pentru locuințe destinate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani – Str. Hășdății”, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă prelungirea cu 90 zile a termenului de un an de la punerea în posesie (respectiv până la data de 16.01.2021) pentru dna F. P.-P., beneficiara parcelei 23, conform Procesului-verbal de punere în posesie nr. 13127/18.10.2019, la cererea acesteia, având în vedere perioada stărilor de urgență și de alertă din anul în curs, care au îngreunat procesul elaborării documentației, respectiv obținerea avizelor necesare pentru autorizația de construire și începerea lucrărilor.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajare a Teritoriului și Comisia constituită în acest sens.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Primarului și Instituției Prefectului.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

Nr. consilieri                                                                                                 AVIZEAZĂ

Nr. consilieri prezenţi                                                                       SECRETAR GENERAL

Nr. voturi „Pentru ”

Vezi Anexa


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16321/18.11.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al

Consiliului Local al municipiului Gherla în Adunarea Generală 

a Acționarilor din cadrul SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al

Consiliului Local al municipiului Gherla dunarea Generală 

a Acționarilor din cadrul SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.11.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.11.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 26.11.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

 

ROMÂNIA                                                                          

JUDEŢUL CLUJ                                                               

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA             

  NR. 16.314/18.11.2020

 

 

 

 

REFERAT

Privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Gherla  în  Adunarea  Generală a  Acționarilor din cadrul SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ

 

 

 

Prin HCL 80/2016 a fost desemnat dl. R. M. în calitate de reprezentant al Municipiului Gherla în Adunarea  Generală a  a Acționarilor din cadrul SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ.

 

 In urma alegerilor locale din 26.09.2020  dl. R. M. nu mai are calitatea de consilier local, astfel că se impune ca organul deliberativ să nominalizeze, prin luarea unei hotărâri, persoana care urmează să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea  Generală a Acţionarilor din cadrul SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ.

Din Adunarea Generală a Acţionarilor a acestei societăţi, fac parte  consiiliile locale municipale din Jud. Cluj şi consiliul local Huedin  care sunt membrii acţionari, cu menţiunea că aceste consilii locale au aprobat în anul 2004 participarea la Constituirea unităţii respective (Gherla HCL nr.7/2004).

Potrivit art.3 pct.2 lit.a) din OUG 109/2001 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Consiliul Local Gherla are competența să numească reprezentanții   ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociaților şi să aprobe mandatul acestora;

Având în vedere prerogativele legale cu care este investită autoritatea executivă, propunem desemnarea unui consilier local în Adunarea  Generală a Acţionarilor din cadrul SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ.

 

PRIMAR

 

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL    

NR. 16320/108/18.11.2020                             

 

 

PROIECT DE HOTARĂRE

Privind desemnarea unui reprezentant al

Consiliului Local al municipiului Gherla  în   Adunarea  Generală  

a Acționarilor din cadrul SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ

 

Având in vedere referatul de aprobare  nr. 16314/18.11.2020 întocmit de către inițiator primar D. I.-O. precum si raportul de specialitate nr. 16315/18.11.1010 întocmit de către Secretar UAT ;

Văzând avizul favorabile ale comisiei juridice;

 În temeiul prevederilor art.196, alin.1,lit a din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta:

 

HOTĂRÂRE:

 

 

Art. 1  Se desemnează Dl. __________ să reprezinte interesele Municipiului Gherla în Adunarea  Generală  a Acţionarilor de la SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ, CUI RO 16369218, J12/1571/2004, cu sediul în Comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni FN, jud. Cluj, Romania.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Gherla, Instituției Prefectului Județului Cluj și persoanei nominalizate la pct.1

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                              AVIZEAZĂ SECRETAR GENERAL 

ROTAR MIHAI


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16373/19.11.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea

 rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 19.11.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 19.11.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 26.11.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

REFERAT

Privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherla pe

 

            Avand in vedere prevederile art.19 al 2 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare se propune o rectificare bugetara tinand cont de executia bugetara pana in luna noiembrie motivata pe existenta unor dezechilibre intre prevederile initiale si sumele consumate.

            Astfel dupa analiza pe articole bugetare la unele capitole ale bugetului la partea de cheltuieli la sectiunea de functionare se constata existenta unui excedent bugetar, iar alte capitole inregistreaza deficit bugetar.

            Exemplificam urmatoarele:

Autoritati executive CAP. 51 +215 mii lei

Evidenta Persoanelor CAP.54 +10 mii lei

Politie Locala CAP 61 +90 mii lei

Invatamant CAP 65  -2.5 mii lei

Cabinete Med CAP. 66  +35 mii lei

Zone verzi CAP. 67.05 -150 mii lei

Salubritate CAP. 74   -297.14 mii lei

 

            In ceea ce priveste veniturile bugetare acestea se suplimenteaza cu suma de 32,61 mii lei reprezentand venituri din valorificari de bunuri, cu 2.64 mii lei reprexentand venituri din aplicarea prescriptiei extintive si cu 10 mii lei venituri incasate in plus la Taxe si tarife pentri eliberarea de licente si autorizatii de functionare.

            La partea de investitii se suplimenteaza sumele pentru achizitia se aparatura medicala de catre Spitalul municipal Gherla cu 100 mii lei si se aloca suplimentar 50.61 mii lei pentru achizitia de echipamente I.T.

            In anexele prezentate sunt detaliate toate aceste modificari.

 

          -Avand in vedere cele de mai sus propun aprobarea rectificarii bugetului local conform anexelor atasate.

 

 

Primar

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16370/112/19.11.2020

 

 

 

PROIECT DE HOTARARE

 HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

 

 

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr. 16304 din 18.11.2020 privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si  vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 16313/18.09.2020 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară adopta prezenta

                                                 

HOTĂRÂRE

 

 

Art.1:   Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2020 care la partea de venituri înregistrează suma de 42 897,07 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de          49 448,48 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 30 787,44 mii lei   iar  sectiunea  de dezvoltare in suma de  18 661,04  mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărare;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2020 conform anexei nr.3.

Art. 3 : Se aproba bugetul activitatilor autofinantate conform anexei  nr.4

Art 4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

 

 

                                             PRIMAR

                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

 

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

ANEXA 4


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16377/19.11.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.09.2020

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.09.2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 19.11.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 19.11.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 26.11.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

Nr.15900 /10.11.2020

 

REFERAT

Privind aprobarea proiectului de hotarare referitor la abrobarea contului de executiela 30.09.2020 a bugetului local

 

 

 

Conform art 49 alin  (12)din din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale „În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

    a) să nu înregistreze plăţi restante;

    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.”

La data de 30.09.2020 executia bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Gherla se prezinta astfel:

La partea de venituri avem incasari in suma de 33 021 818lei detaliate in anexa 1.

La partea de cheltuieli sunt inregistrate plati in valoare de 24 814 926 lei detaliate in anexa 2.

            La activitatile autofinantate executia bugetara la 30.09.2020 se prezinta astfel:

            La partea de venituri avem incasari in suma de 13 685 701 lei detaliate in anexa 3.

            La partea de cheltuieli sunt inregistrate plati in valoare de  13 190 149lei detaliate in anexa 4.

Municipiul Gherla nu inregistreaza plati restante la data de 30.09.2020.

            Excedentul  bugetului  local  al  Municipiului  Gherla  la  data  de 30.09.2020 este de 8 206 892 lei,  iar  excedentul bugetului activitatilor   autofinantate  este  de   495 552 lei.

            Situatiile financiare ale municipiului Gherla sunt intocmite cu respectarea prevederilor legale in domeniu financiar-contabil.

Ca urmare propun :

 • aprobarea contului de executie a bugetului local, al bugetului activitatilor autofinantate, la 30.09.2020 conform anexelor atasate.

 

 

PRIMAR

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16375/113/19.11.2020

    PROIECT

HOTARAREA NR .       /  .  .2020

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al

Municipiului Gherla la 30.09.2020

 

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 30.09.2020 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa primarului Municipiului Gherla;

Avand in vedere referatul nr. 15900/10.11.2020 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.09.2020 si vazand Raportul de specialitate nr. 15901/10.11.2020  al Directiei economice;

      Tinand cont de prevederile  art.49 alin. (12) din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) litera b) si alin. (4) litera a)  si art. 139 alin. 3, litera a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru adoptă prezenta

 

                                                    

                                                             HOTARÂRE:

 

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 30.09.2020 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 33 021 818lei, iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de  24 814 926 lei,  conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al activităţilor autofinanţate la 30.09.2020,  inregistrând la partea de venituri încasări in  suma de 13 685 701lei, iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de       13 190 149 lei conform anexelor 3 si 4 la prezenta hotărîre.

Art.3 : Se aproba situaţiile financiare ale Municipiului Gherla la 30.09.2020 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si al bugetului activităţilor autofinanţate, la 30.09.2020;

Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

 

                                   

                                       PRIMAR

                                                                         

                                                                                                                          AVIZEAZA

                                                                                                                  SECRETAR GENERAL,

     ANEXA 1

     ANEXA 2

     ANEXA 3 

     ANEXA 4

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16422/20.11.2020

 

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea comasării a trei imobile cu numere cadastrale 53262, 53553 și 54510 din Municipiul Gherla, str. Reformei

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea comasării a trei imobile cu numere cadastrale 53262, 53553 și 54510 din Municipiul Gherla, str. Reformei

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 20.11.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 20.11.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 26.11.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 16401/19.11.2020      

                                                         

 

 

 

                                                                        

REFERAT

privind aprobarea comasării a trei imobile cu numerele cadastrale 53262, 53553 și 54510 din Municipiul Gherla str. Reformei

 

 

Prin cererea nr. 15473 din 02.11.2020 Municipiul Gherla prin primar D. I.-O. a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în sensul comasării a trei imobile și operațiuni notariale.

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla în baza Legii nr.50/1991, art.6* alin.6 lit.c a eliberat certificatul de urbanism nr.155/15473 din 04.11.2020 în vederea comasării imobilelor cu numerele cadastrale 53262, 53553 și 54510 cu categorie de folosință drum, proprietar Municipiul Gherla.

Imobilele conform Planului de Urbanism Zonal al Municipiului Gherla aprobat prin HCL nr.5/26.02.1998, fac parte din strada B, reprezentând un teren cu acces din str. Reformei.

În vederea comasării celor 3 imobile cu suprafețele de 266 mp, 293 mp și 306 mp va rezulta un singur drum în suprafață de 865 mp cu categorie de folosință drum.

Precizez că în baza certificatului de urbanism mai sus menționat s-a întocmit și avizat documentația cadastrală pentru comasarea celor trei imobile, sens în care Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliare Gherla a eliberat referatul de admitere prin care în urma alipirii (comasării) a rezultat un imobil cu număr cadastral 55938, situat în localitatea Gherla str. Reformei jud. Cluj, UAT Gherla, proprietar Municipiul Gherla, având suprafața măsurată de 865 mp.

În vederea înscrierii alipirii (comasării) celor trei imobile în Cartea funciară este necesară operațiunea notarială la baza căreia stă hotărârea Consiliului local.

Față de acestea , având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 ar.6* alin.6 lit.c și Legea cadastrului și a publicității imobiliare  nr.7/1996, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea comasării a trei imobile cu numerele cadastrale 53262, 53553 și 54510 din Municipiul Gherla, str. Reformei.

 

 

 

                                                                                                              Întocmit,

                                                                                                                Primar,

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16421/115/20.11.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea comasării a trei imobile cu numerele cadastrale 53262, 53553 și 54510 din municipiul Gherla, strada Reformei

 

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea comasării a trei imobile cu numerele cadastrale 53262, 53553 și 54510 din municipiul Gherla, strada Reformei, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând  referatul cu nr. 16401 din 19.11.2020 întocmit de Primarul Municipiului Gherla,

           Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

           Având în vedere prevederile art.6*, alin.6, lit.c privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările și completările ulterioare,

           Având în vedere prevederile art. 28 alin.1 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996,

           În temeiul dispozițiilor art.129, alin.1, lit.a, alin.7 lit.m) și art. 139 lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE

 

                Art.1  Se aprobă comasarea imobilelor cu numerele cadastrale 53262, 53553 și 54510 situate în municipiul Gherla, strada Reformei jud. Cluj, UAT Gherla, având  suprafețele de 266 mp, 306 mp și 293 mp cu folosință actuală drum, proprietar Municipiul Gherla,  într-un singur imobil cu număr cadastral 55938 situat în Municipiul Gherla, strada Reformei, jud. Cluj UAT Gherla, în suprafață de 865 mp, cu categorie de folosință drum, proprietar Municipiul Gherla,

Art. 2 Se împuternicește primarul municipiului Gherla domnul D. I.-O. în vederea semnării actelor notariale.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcța de Urbanism  și Amenajarea Teritoriului,

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Primarului și Instituției Prefectului.

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

                                                                                                                       AVIZEAZĂ

                                                                                                      SECRETAR GENERAL UAT


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16416/20.11.2020

 

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.64/25.06.2020 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a  Primăriei Municipiului Gherla

 

 

 Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.64/25.06.2020 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a  Primăriei Municipiului Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 20.11.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 20.11.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 26.11.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 15738/05.11.2020      

                                                         

                                                                        

REFERAT

privind modificarea HCL nr.64/25.06.2020 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

 

 

 

Prin HCL nr. 64/25.06.2020 s-a aprobat modificarea HCL nr.72/27.09.2018 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla în sensul completării cu persoane- arhitecți și urbaniști atestați de către Registrul Urbaniștilor din România, în scopul funcționării, îmbunătățirii calității deciziei referitoare la dezvoltarea spațială durabilă a unității teritorial administrative-municipiul Gherla și localităților componente Băița, Hășdate și Silivaș, în temeiul Legii nr. 350/2001 privind Amenajarea teritoriului și urbanism art. 37 alin. 1 și art.3.

Având în vedere rezultatele alegerilor locale din data de 27.09.2020, cât și faptul că președintele Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului al Primăriei Muncipiului Gherla este primarul potrivit hotărârilor mai sus menționate, se propune înlocuirea acestuia cu domnul D. I.-O. – restul membrilor comisiei, cât și membrii supleanți rămân aceeași aprobați prin HCL nr.64/25.06.2020.

 

                                                                                                              Întocmit,

                                                                                                                Primar,

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16414/114/20.11.2020

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea modificării HCL nr.64/25.06.2020 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a  Primăriei Municipiului Gherla

 

 

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.64/25.06.2020 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a  Primăriei Municipiului Gherla, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 15738 din 05.11.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiei de Urbanism a Consiliului Local,

            În conformitate cu prevederile art. 37, alin.1 și art.3 din Legea 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.196, alin.1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE

    

 1. Se aprobă înlocuirea președintelui Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla, aprobată prin HCL nr.64/25.06.2020 cu domnul D.I.-O.- primar ales. Restul prevederilor cuprinse în HCL nr.64/2020 rămân neschimbate.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică Primarului și Instituției Prefectului.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

                                                                                                                       AVIZEAZĂ

                                                                                                      SECRETAR GENERAL UAT


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16079/12.11.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind desemnarea

reprezentantului Municipiului Gherla în Adunarea Generală

a Asociației Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene

         

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre hotărâre privind desemnarea

reprezentantului Municipiului Gherla în Adunarea Generală

a Asociației Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene         

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 12.11.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 12.11.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată “de îndată” din 13.11.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

---------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16.073/12.11.2020

 

 

REFERAT

Privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la desemnarea reprezentantului Municipiului Gherla în Asociația GAL Plaiuri Someșene

 

 

Potrivit dispoziției art. 15 din Statutul Asociației GAL Plaiuri Someșene “ În cazul membrilor persoane juridice, organul de conducere al respectivei persoane juridice va desemna în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare o persoană care o va reprezenta în cadrul Asociației, respectiv va participa la ședințele organelor de conducere și administrare dacă este cazul”, iar potrivit articolului 30 fiecare membru are dreptul la un singur vot.

Municipiul Gherla este membru fondator al Asociației Gal Plaiuri Someșene iar potrivit dispozițiilor statutare are obligația de-a desemna o persoană în calitate de reprezentant în asociație, care va exercita în numele Municipiului Gherla drepturile și obligațiile cuprinse în statut având dreptul la un singur vot, votul constituind de fapt votul Municipiului Gherla.

Potrivit adresei cu nr. 16055/12.11.2020 comunicată de către Asociația GAL Paiuri Someșene, Municipiul Gherla este reprezentat de către dl. F. N., d-na J. F. și d-na B. A. iar Consiliul Local Gherla de către dl. K. T..

Menționăm că Consiliul Local Gherla nu are calitate de membru în cadrul    Asociației Gal Plaiuri Someșene.

În aceste împrejurări, în vederea respectării dispozițiilor statutare propunem desemnarea unui reprezentant al Municipiului Gherla în cadrul asociației. Reprezentantul Municipiului Gherla va avea obligația de-a prezenta atât Consiliului local cât și primarului municipiului informări periodice cu privire la activitatea desfășurată în cadrul asociației, stadiul implementării proiectelor asociației, orice informare cu privire la activitatea asociației.

În ceea ce privește urgența convocării Consiliului local în ședința extraordinară convocată de îndată, aceasta rezultă din împrejurarea că în data de 16.11.2020 este convocată Adunarea Generală extraordinară a membrilor asociației iar un punct pe ordinea de zi este alegerea noului Consiliu Director ori pentru a participa la această ședință Municipiul Gherla trebuie să fie reprezentat statutar cu respectarea dispozițiilor art. 15 și 30 din Statutul Asociației.

Având în vedere situația de fapt și de drept propun adoptarea proiectului de hotărâre referitor la desemnarea reprezentantului Municipiului Gherla în Asociația GAL Plaiuri Someșene.

 

 

INITIATOR

PRIMAR

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16078/106/12.11.2020

 

P R O I E C T

 

H O T Ă R Â R E A   nr.........din ........................

privind desemnarea reprezentantului

Municipiului Gherla în Asociația GAL Plaiuri Someșene

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Gherla în cadrul Asociației GAL Plaiuri Someșene.

            Având în vedere :

 • referatul de aprobare cu nr.16073/12.11.2020 întocmit de către Primarul Municipiului Gherla D. I. – O.;
 • raportul de specialitate nr. 16074/12.11.2020 întocmit de către Secretarul General UAT R. M. din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla;

            Ținând seama de dispozițiile art. 15 și 30 din Statutul Asociației “Grupul de Acțiune Locală Paiuri Someșene, în cadrul careia Municipiul Gherla are calitatea de membru fondator precum și de dispozițiile Art. 129 alin. 2, lit. e și alin. 9, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            În temeiul art. 196 , alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată în data de 13.11.2020, adoptă prezenta :

 

H O T Ă R A R E :

 

            Art.1 Se desemnează ca și reprezentant în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene cu sediul în Gherla, str. Bobâlna, nr. 2, jud. Cluj a Municipiului Gherla, membrul fondator, dl. ...............

            Reprezentantul Municipiului Gherla va participa la toate ședințele de administrare și conducere a Asociației GAL Plaiuri Someșene, va exercita în numele și pentru Municipiul Gherla drepturile cuprinse în Statutul Asociației GAL Plaiuri Someșene având obligația de a reprezenta, atât consiliului local cât și primarului, informări periodice cu privire la activitatea desfășurată în cadrul asociației stadiul implementării proiectelor asociației, orice informații cu privire la activitatea asociației.

            Art.2 La data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea HCL nr. 42/24.09.2018 și HCL  nr. 45/23.05.2019, persoanele nominalizate în cuprinsul acestor hotărâri nemaiavând calitatea de reprezentant ai Municipiului Gherla sau Consiliului Local al Municipiului Gherla în Asociația GAL Plaiuri Someșene.

            Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Cluj, Primarului Municipiului Gherla, Asociației GAL Plaiuri Someșene.

 

INITIATOR

PRIMAR

 

 

 

                                                                   AVIZEAZĂ

                                                            SECRETAR GENERAL  UAT GHERLA


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16081/12.11.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind modificare

componenței comisiei economice a Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre hotărâre privind modificarea

componenței comisiei economice a Consiliului Local al Municipiului Gherla

         

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 12.11.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 12.11.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată “de îndată” din 13.11.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16070/12.11.2020

 

 

REFERAT

Privind modificarea  componenței comisiei economică –financiară a Consiliului Local Gherla

 

 

Prin HCL nr.94/2020 s-a stabilit componența comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al municipiului Gherla.

In urma ulterior ședinței prin adresa 15805/09.11.2020 dl. consilier N. I. a renunțat la calitatea de membru din cadrul comisiei economico-financiară.

In aceste condiții, pentru buna funcționare a comisiei economico-financiară de impune alegerea unui alt consilier local care să facă parte din această comisie.

Față de acte împrejurări de fapt și de drept propun adoptarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea  componenței comisiei economică –financiară a Consiliului Local Gherla.

 

 

INITIATOR

PRIMAR

-------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16080/107/12.11.2020

 

 PROIECT

H O T Ă R Â R E A   nr.  din

Privind modificarea  componenței comisiei economică –financiară a Consiliului Local Gherla

 

 

            Având în vedere propunerile privind modificarea componenței economică –financiară a Consiliului Local Gherla ;

           Având in vedere referatul de aprobare  nr. 16070/12.11.2020 întocmit de către inițiator primar D. I. – O.  precum si raportul de specialitate nr. 16071/12.11.2020 întocmit de către Secretar UAT.

            Văzând prevederile cuprinse in Regulamentul de Organizare si Funcționare a Consiliului Local Gherla aprobat prin HCL nr.67/2019 ,modificat prin HCL nr.52/2020;

            În temeiul prevederilor art.124;196, alin.1,lit a din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ;

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă extraordinara convocată de îndată din data de 13.11.2020, adoptă prezenta :

 

H O T Ă R Ă R E  : 

 

Art.1 Se modifică  componenței comisiei economică –financiară a Consiliului Local Gherla în sensul că domnul N. I. va fi înlocuit cu ____________ membru ________

Prezenta hotărâre constituie completarea HCL nr.94/2020.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Cluj, Primarului Municipiului Gherla precum si persoanei nominalizate in prezenta hotărâre.

 

INITIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                   AVIZEAZĂ

                                                            SECRETAR GENERAL  UAT GHERLA

                                                              

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15560/03.11.2020

 

 

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de numărare și constatare a voturilor secrete

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de numărare și constatare a voturilor secrete

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 03.11.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 03.11.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară din 06.11.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

---------------------------------

ROMANIA

JUDETULUL CLUL

MUNICIPIUL GHERLA

NR.15594/03.11.2020

 

 

 

REFERAT

PENTRU APROBAREA PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE NUMARARE SI CONSTATARE A VOTURILOR SECRETE

 

 

Potrivit art. 124 alin.1,2 și 5  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, după constituire, consiliul local își organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

Art. 139 alin 4 din același act normative prevede că adoptarea hotărârilor se face prin vot deschis sau vot secret.

In cazul în care se impune adoptarea unei hotărâri prin vot secret este evident că aceste voturi trebuie numărate de către o comisie care va avea și atribuții de a întocmi un proces-verbal prin care constată voturile exprimate și comunică apoi in plenul ședinței consiliului local rezultatul votului.

In această împrejurare apreciem că se impune construirea unei comisii  de numărare și constatare a rezultatelor voturilor secrete exprimate în cadrul consiliului local.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

---------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 15557/103/03.11.2020

 

P R O I E C T

                                                H O T Ă R Â R E A   nr.........din ........................

Privind constituirea comisiei de numarare si constatare a voturilor secrete

 

           

            Văzând Referatul de aprobare nr. 15594/03.11.2020 si raportul de specialitate nr. 15591/03.11.2020 intocmit de catre secretarul general UAT;

            În temeiul prevederilor art.124 alin.1, 2 si 5, art,196 al.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, a administrației publice locale;

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință extraordinara din data de ............................., ca urmare a alegerilor autorităților administrației publice locale din 27.09.2020, adopta prezenta

H O T Ă R ARE

 

 

            Art.1 Se constituie Comisia de numarare si constatare a rezultatelor voturilor secrete exprimate in cadrul sedintelor Consiliului local al municipiului Gherla, care va avea urmatoarea componenta:

            -______________________________________ din partea_____________________

            -______________________________________ din partea_____________________

            -______________________________________ din partea_____________________

            -______________________________________ din partea_____________________

            -______________________________________ din partea_____________________

            Art.2 Mandatul comisiei coincide ca durata cu mandatul Consiliului local si va avea ca atributii numararea voturilor secrete exprimate in cadrul sedintelor Consiliului local, constatarea rezultatului votului cuprinsa intr-un proces verbal si comunicarea acesteia in plenul sedintei.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Județului Cluj, Primarului Municipiului Gherla si persoanelor nominalizate la art.1.

 

 

INITIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                   AVIZEAZĂ

                                                            SECRETAR GENERAL  UAT GHERLA

                                                                   


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15562/03.11.2020

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului Municipiului Gherla

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului Municipiului Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 03.11.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 03.11.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară din 06.11.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

----------------------------------

ROMANIA

JUDETULUL CLUL

MUNICIPIUL GHERLA

NR.15593/03.11.2020

 

 

REFERAT

 

PENTRU APROBAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND  ALEGEREA VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

Potrivit art. 152 alin.2 și 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

Ținând seama de faptul că mandatul viceprimarului a încetat și având în vedere rezultatele scrutinului electoral din 27.09.2020 se impune alegerea viceprimarului Municipiului Gherla , situație în care propun adoptarea proiectului de hotărâre privind alegerea viceprimarului.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

----------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 15561/104/03.11.2020

 

P R O I E C T

 

H O T Ă R Â R E A   nr. ..... din .....................

Privind alegerea Viceprimarului Municipiului Gherla

 

            Având în vedere rezultatul votului înregistrat pentru funcția de viceprimar al Municipiului Gherla consemnat în procesul verbal întocmit de Comisia de numărare a voturilor;

            Tinand seama de Referatul de aprobare nr.  11593/03.11.2020 si raportul de specialitate nr. 15592/03.11.2020 , intocmit de catre Secretarul general UAT al municipiului Gherla;

Văzând prevederile art.152 alin.2 si 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum si dispozitiile Regulamentului de organizare si functionale al Municipiului Gherla;

            În temeiul prevederilor art.196 alin.1 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință extraordinara, ca urmare a alegerilor autorităților administrației publice locale din 27.09.2020, adopta prezenta

 

H O T Ă R ARE

 

            Art.1 Se alege în funcția de viceprimar al Municipiului Gherla ................................. , din partea .........................., prin vot secret cu un număr de ................... voturi.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul.        

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Județului Cluj, Primarului Municipiului Gherla si persoanei nominalizate in prezenta hotarare.

 

 

INITIATOR

PRIMAR

 

AVIZEAZĂ

                                                                  SECRETAR GENERAL UAT GHERLA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15564/03.11.2020

 

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherla

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 03.11.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 03.11.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară din 06.11.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15537/03.11.2020

 

REFERAT

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE HOTARARE REFERITOR LA CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GHERLA

 

            In urma scrutinului electoral din 27.09.2020, structura Consiliului Local al municipiului Gherla s-a modificat, astfel încât comisiile de specialitate care au funcționat in mandatul 2016 – 2020 nu mai sunt funcționale. Potrivit art.124 din O.U.G.nr.57-2019 privind codul administrativ, după constituire, consiliul local își organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate, iar membrii acestora sunt consilieri locali. Propunem organizarea comisiilor de specialitate in domeniul învățământ, cultura, urbanism, economic si juridic. Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de către fiecare grup de  consilieri, avându-se in vedere de regula opțiunea acestora, pregătirea lor profesionala si domeniul in care își desfășoară activitatea.

            Un consilier poate face parte din cel puțin o comisie si din cel mult 3 comisii, din care una este de baza.

            Numărul membrilor unei comisii este impar.

            Ținând seama de necesitatea constituirii comisiilor de specialitate, in vederea bunei funcționari a Consiliului Local Gherla, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre.

 

 

INITIATOR

PRIMAR

----------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 15563/105/03.11.2020

       

PROIECT

 

H O T Ă R Â R E A   nr.  din

Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherla

 

            Având în vedere propunerile privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii economico-sociale;

           Avand in vedere referatul de aprobare  nr. 15537/03.11.2020  , precum si raportul de specialitate intocmit de catre Secretarul General UAT Gherla cu nr. 15533/03.11.2020

            Văzând prevederile  cuprinse in Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local Gherla approbat prin HCL nr.67/2019 ,midificat prin HCL nr.52/2020;

            În temeiul prevederilor art.124;196, alin.1,lit a din OUG nr.57/2019  privinn Codul Administrativ ;

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă extraordinara din data de       , ca urmare a alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din 27.09.2020 adopta prezenta

 

H O T Ă R Ă RE

 

            Art.1 Se organizează următoarele comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Gherla :

            1 Comisia pentru amenajarea teritoriului şi  urbanism ______________________________________________

            2  Comisia de învăţământ, sănătate, familie _______________________________________________

            3  Comisia juridică si de disciplină __________________________________________________

            4 Comisia economică

_______________________________________________

            Art.2 Componenţa comisiilor de specialitate este următoarea:

            Comisia pentru amenajarea teritoriului şi  urbanism:

 

            Comisia de învăţământ, sănătate, familie

 

            Comisia juridică si de disciplină :

 

            Comisia economică:

            Art.3 Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Gherla.          

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj , Primarului Municipiului Gherla precum si persoanelor nominalizate in prezenta hotarare.

 

 

INITIATOR

PRIMAR

 

 

 

                                                                                AVIZEAZĂ

                                                            SECRETAR GENERAL  UAT GHERLA

                                                                   

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15362/29.10.2020

 

ANUNȚ

 

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

Referat şi proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021  

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 29.10.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

----------------

ROMÂNIA                                                                                            

JUD. CLUJ                                                                                         

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                            

NR 15357 din 29.10.2020

 

R EFERAT

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021

 

 

            Avand in vedere prevederile art. 490 si 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

          “ Autorităţile administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente.”

……………………………………………………………………………………….

                ART. 491

    Indexarea impozitelor şi taxelor locale

 1. În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual,  de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
 2. Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor.
 3.  Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).

Rata inflatiei in anul 2019 a fost 3.8% conform site-ului oficial al  Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, publicatie  anexata , deci se indexeaza sumele in cota fixa si procentuala cu 3.8%

Vazand prevederile art. 1 din Ordonanţă de urgenţă nr. 59 din 23.iun.2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale :

 

“ Art. 1. -(1) Începând cu data de 1 iulie 2005, impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc şi se reflectă în contabilitate în monedă nouă, la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 49 de bani inclusiv.”

 

Sumele indexate conform ratei inflatiei se rotunjesc la leu

 

Conform art. 484,485,486,487 Consiliul Local poate stabili taxe speciale pentru pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii,respective  poate institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea precum si taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător

Aceste taxe sunt prevazute in TITLU XVI din Anexa 1 la prezentul referat

            Prin urmare

PROPUN

 

            Adoptarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 conform proiectului de Hotarare intocmit conform prezentului referat

 

PRIMAR

--------------

ROMÂNIA                                                                           

JUDEȚUL CLUJ                                                                            

MUNICIPIUL GHERLA                                                   

CONSILIUL LOCAL

NR. 15360/102/29.10.2020

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.     DIN

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021

 

          Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, proiect iniţiat de autoritatea executivă;

          Examinând referatul primarului nr. 15 357  din 29.10.2020

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ce prevede :

“ART. 491

    Indexarea impozitelor şi taxelor locale

 1. În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual,  de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.”

Rata inflatiei in anul 2019 a fost 3.8% conform site-ului oficial al  Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, publicatie  anexata, deci se indexeaza sumele in cota fixa si procentuala cu 3.8%

 Vazand Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Lega nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcţii republicată cu modificările şi completarile ulterioare şi a Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art. 129 alin. (2) litera b) si alin. (4) litera c)  si art. 139 alin 3 litera c) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul local al municipiului Gherla întrunit in şedinţă ordinara adoptă prezenta :

         

HOTĂRÂRE :

 

          ART.1 Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2021, conform Anexei nr. 1 si 2.

          ART.2 Anexele 1,2   fac parte integranta din prezenta hotarare.

          ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredinţează directiile de specialitate din cadrul Municipiului Gherla.

 

INITIATOR

PRIMAR

 

                                                           AVIZEAZA

                                                                               SECRETAR GENERAL    

 

 

anexa1 IT 2021

anexatj 2 IT 2021

Print Screen rata inflatiei


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13215/18.09.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind utilizarea microbuzelor școlare

pentru transportul elevilor în actualul context epidemiologic,

 rutele și intervalul orar ale acestora

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind utilizarea microbuzelor școlare pentru transportul elevilor în actualul context epidemiologic,  rutele și intervalul orar ale acestora

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.09.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.09.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 24.09.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

PRIMAR

NR. 13198 DIN 18.09.2020

 

 

 

Referat

privind utilizarea microbuzelor școlare pentru transportul elevilor
în actualul context epidemiologic de SARS - COV 2

 

          Liceul Teoretic ,, Ana Ipătescu " are în administrare două microbuze școlare, ele având scopul principal de transport al elevilor din Gherla și satele aparținătoare dinspre domiciliul acestora spre unitatea de învățământ și de la unitatea de învățământ spre domiciliul acestora. Transportul elevilor cu microbuze școlare este gratuit.

          În conformitate cu prevederile art. 20 alin. ( 1 ) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, ,, Autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea ".

          În conformitate cu prevederile art. 85 alin. ( 1 ) din aceeași lege mai sus amintită, ,, În situații justificate, elevilor din învățământul obligatoriu, școlarizați într-o altă localitate decât cea de domiciliu, li se asigură, după caz, servicii de transport, de masă și de internat, de către autoritățile administrației publice locale din localitatea de domiciliu, cu sprijinul operatorilor economici, al colectivităților locale, al societăților de binefacere, precum și al altor persoane juridice sau fizice.

          Este de competența Consiliului Local în conformitate cu prevederile art. 129 alin. ( 2 ) lit. d și art. 7 alin. ( 1 ) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 de a discuta și adopta proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului pentru transport în contextul epidemiologic cu SARS-COV 2 și a rutelor de transport pentru elevii din cadrul Liceului Teoretic ,,Ana Ipătescu".

          Față de cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea condițiilor legale de fond și formă, drept pentru care propunem adoptarea lui în forma prezentată.

 

PRIMAR

-------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 13204/99/18.09.2020

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.  ______ DIN___________

privind utilizarea microbuzelor școlare pentru transportul elevilor

 în actualul context epidemiologic, rutele și intervalul orar ale acestora

 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind utilizarea microbuzelor școlare pentru transportul elevilor în actualul context epidemiologic, rutele și intervalul orar al microbuzelor;

Examinând referatul primarului nr. 13198 din 18.09.2020 și raportul de specialitate  nr. 13200 din 18.09.2020 al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere prevederile art. 20 alin. ( 1 ), art. 85 alin. ( 1 ) și art. 105 alin. ( 2 ) lit. c din Legea educației naționale nr. 1/2011 și Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, ale Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată;

În temeiul art. 129 alin. ( 1 ), alin. ( 2 ) lit. d,  alin. 7 lit. ( a ) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și prevederile art. 139 alin. ( 1 ) și art. 196 alin. ( 1 ) lit. a;

Consiliul Local al Municipiului Gherla întrunit în ședință ordinară adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

Art.1. Se aprobă utilizarea microbuzelor școlare pentru transportul elevilor din cadrul Liceului Teoretic ,, Ana Ipătescu " Gherla în actualul context epidemiologic de SARS-COV 2, precum și rutele și intervalul orar de transport, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează conducerea Liceului Teoretic ,, Ana Ipătescu " și managerul de transport.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

                                                                                                         AVIZEAZĂ

                                                                                                          SECRETAR GENERAL UAT

 

 

ANEXA 1 LA PROIECT UTILIZARE MICROBUZE ȘCOLARE

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13391/22.09.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții pe anul 2020 prin includerea proiectului cu finanțare nerambursabilă intitulat ‘Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj’

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții pe anul 2020 prin includerea proiectului cu finanțare nerambursabilă intitulat ‘Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj’

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.09.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.09.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 24.09.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

------------------

Nr.: 13368 din 22.09.2020                

REFERAT

 

privind modificarea listei de investitii pe anul 2020 prin includerea proiectului cu finantare nerambursabila intitulat ‘Inlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficienta energetica ridicata si extinderea iluminatului public in municipiul Gherla, jud. Cluj’

Municipiul Gherla a încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației contractul de finanțare nr. 5994 din 15.09.2020 în valoare de 12 357 507.27 lei având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului  intitulat ,, Inlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficienta energetica ridicata si extinderea iluminatului public in municipiul Gherla, jud. Cluj”,  Cod  SMIS 125344 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și a anexelor la acesta, suma care poate fi retrasă de Municipiul Gherla este de  147.59 mii lei.

Pentru implementarea acestui proiect, este necesar ca acesta să fie inclus în lista de investiții a municipalității în anul 2020 care este anexă la bugetul de venituri și cheltuieli

 

            Avand in vedere cele de mai sus propun aprobarea modificarii listei de investitii a municipiului Gherla pe anul 2020 conform anexei prezentate.

 

Primar

-------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 13389/101/22.09.2020

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

 privind modificarea listei de investiții pe anul 2020 prin includerea proiectului cu finanțare nerambursabilă intitulat ‘Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj’

 

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la modificarea listei de investitii pe anul 2020 prin includerea proiectului cu finantare nerambursabila intitulat ‘Inlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficienta energetica ridicata si extinderea iluminatului public in municipiul Gherla, jud. Cluj’, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr. 13368 din 22.09.2020 privind modificarea listei de investitii pe anul 2020 prin includerea proiectului cu finantare nerambursabila intitulat ‘Inlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficienta energetica ridicata si extinderea iluminatului public in municipiul Gherla, jud. Cluj’, vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 13369/22.09.2020 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară adopta prezenta :

                                                 HOTĂRÂRE

Art.1:   Se aprobă  modificarea listei de investitii a municipiului Gherla pe anul 2020 prin includerea proiectului cu finantare nerambursabila intitulat ‘Inlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficienta energetica ridicata si extinderea iluminatului public in municipiul Gherla, jud. Cluj’. Valoarea totala a proiectului este de 12 357 507,27 lei. Noua lista de investitii este prezentata in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.

Art. 2 : Modificarile din bugetul local sunt detaliate in anexele 1 si 2 la prezenta hotarare

Art 3 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

                                             PRIMAR

                                    NESELEAN IOAN

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                                       

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

 

anexa 1 venituri 2020

anexa 2 cheltuieli 2020  RECTIF.

anexa 3 lista investitii 2020 RECTIF.

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13128/17.09.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea Art. 4, lit. a, din Hotărârea nr. 51/07.05.2020

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea Art. 4, lit. a, din Hotărârea nr. 51/07.05.2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 17.09.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 17.09.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 24.09.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

---------------------

ROMÂNIA                                                                                            

JUDEȚUL CLUJ                                                      

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA               

NR.  13094 / 16.09.2020

 

Referat

Privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea Art.4, lit.a, din

Hotărârea nr.51/07.05.2020  

 

          Prin H.C.L. nr. 80/27.08.2020 privind aprobarea modificării art.4, lit. a, din H.C.L. nr. 51/07.05.2020 s-a modificat caietul de sarcini.

          Față de acestea în urma reverificării documentației de concesiune a serviciului de iluminat public de toți factorii interesați s-au constatat neconformități, care implică modificarea unor expresii, termene , procente în cadrul contractului de delegare a gestiunii respectiv caietul de sarcini.

          Față de acestea propun aprobarea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea modificării art. 4, lit. a din H.C.L. nr. 51/07/05/2020.

           

 

INIȚIATOR,

PRIMAR

------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 13127/97/17.09.2020

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea Art. 4, lit. a, din Hotărârea nr.51/07.05.2020

 

             

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Art.4, lit.a, din Hotărârea nr. 51/07.05.2020 proiect din inițiativa primarului.

            Examinând referatul cu nr. 13094 din 16.09.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

În baza:

 • Legii nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public;
 • Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii nr. 51/2006, art. 29 - 32  privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;
 • Ordinul nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de iluminat public;
 • Ordinul nr. 93/2007 pentru aprobarea Contractului cadru privind folosirea infrastructurii sistemelor de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin(2), lit”d”, alin(7), lit”n” și art. 139, alin(3), lit “e” din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

                Art.1   Se modifică modelul de Contract de delegare a gestiunii (anexa3) și caietul de sarcini aprobat la art.4 lit. a, din HCL nr.51/07.05.2020, modificat prin HCL nr.80/27.08.2020, modificări cuprinse în anexa la prezenta hotărâre;

            Art.2   Se aprobă contractul de delegare a gestiunii (anexa3) modificat și caietul de sarcini modificat. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea caietului de sarcini aprobat la art. 4 lit. a din HCL nr.80/27.08.2020 și modelul de Contract de delegare a gestiunii (anexa3) aprobat la art. 4 din HCL nr. 51/07.05.2020;

Art.3     Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

 

 

NIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

                                                                                                                           AVIZEAZĂ

                                                                                                            SECRETAR GENERAL UAT

--------------------

CS Gherla nou ao 1

Anexa 3 Draft contract delegare modificat ao

 Anexa 4    

Anexa 5                                                                                                                   


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13112/17.09.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr. 33

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr. 33

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 17.09.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 17.09.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 24.09.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

-----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 13063 din 17.07.2020

 

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr.33

Prin cererea cu nr. 14645 din 19.11.2019 numita H. N. A. cu domiciliul în municipiul Gherla, a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării unui PUD și obținerea autorizației de construire pentru casă familială cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități.

Potrivit extrasului CF nr. 55605 cu nr. cadastral 55605 proprietar tabular asupra imobilului din Municipiul Gherla str. Ciocârliei nr. 33 este H. N. A.

Urmare acestora Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 185/14645 din 27.11.2019.

Potrivit Planului Urbanistic General al Municipiului Gherla, imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.12 în zona locuințelor unifamiliale.

Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUD, a parcurs etapa specifică aprobată prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire locuință familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr. 33.

Astfel fiind parcursă etapa precizată de regulament, beneficiarul a trimis documentația pe circuitul de avizare, după care a depus -o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședința CTUAT din data de 14.07.2020, unde s-a propus eliberarea avizului favorabil în vederea dezbaterii într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Obiectul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea realizării unei case unifamiliale cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr.33.

Pe terenul în suprafață de  990,00 mp se va executa o casă unifamilială în suprafață construită de 200,60 mp, amplasată la o retragere de 53,61m față de aliniamentul la str. Ciocârliei, 3,34 m față de limita de proprietate a vecinului M. O., 1,50 m față de limita de proprietate a vecinului S. M. și 7,53m, respectiv 3,34 m față de limita de proprietate dinspre vecinul H. I.

Racordurile la utilități se vor face la cele existente în zonă.

Accesul auto și pietonal se va realiza din str. Ciocârliei.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr.33.

 

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                                     Primar,

------------------

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 13090/96/16.09.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea  Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr.33

 

               Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr.33, proiect din inițiativa primarului,

               Examinând referatul cu nr. 13063 din 16.09.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

               Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

                În temeiul dispozițiilor art.25, alin.1, art.48 alin.1, 2 și art.56, alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

  În temeiul dispozițiilor art.129, alin.6, lit.c și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE               

Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr.33, conform proiectului întocmit de SC EXC ARHICONSTRUCT SRL cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 42, coordonator RUR, arhitect D. M. T., beneficiar d-na H. N. A. domiciliată în Municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr.33.

Art. 2Durata de valabilitate a documentației de urbanism PUD este de 3 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

                                                                                                   AVIZEAZĂ              

                             SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                              

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13110/17.09.2020

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobare construire podeț peste Canalul Morii, pentru acces auto și pietonal din str. Gelu la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Gelu nr. 7A

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobare construire podeț peste Canalul Morii, pentru acces auto și pietonal din str. Gelu la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Gelu nr. 7A

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 17.09.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 17.09.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 24.09.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UA

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr.  13064 din 16.09.2020

                                                                                                                     

 

REFERAT

privind aprobare construire podeț peste Canalul Morii pentru acces auto și pietonal din str. Gelu la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Gelu nr.7A

 

 

Prin cererea nr. 5058 din 03.04.2020, domnul S. I. și dna S. M., domiciliați în municipiul Gherla au solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în scopul întocmirii documentației pentru emiterea autorizației de construire pentru construire podeț peste Canalul Morii pentru acces auto și pietonal din str. Gelu la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Gelu nr.7A.

Urmare acesteia, Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 53/5058 din 10.04.2020 prin care pe lângă avize și acorduri s-a solicitat și aprobare Consiliului Local datorită faptului că o parte a podețului este pe malul Canalului Morii dinspre str. Gelu.

Față de acestea propun aprobarea proiectul de hotărâre în vederea autorizării construirii unui podeț peste Canalul Morii pentru asigurarea accesului auto și pietonal din str. Gelu la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Gelu nr.7A.

 

 

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                                     Primar,

   ---------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 13089/95/16.09.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobare construire podeț peste Canalul Morii, pentru acces auto și pietonal din str. Morii la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Gelu nr.7A

 

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobare construire podeț peste Canalul Morii, pentru acces auto și pietonal din str. Morii la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Gelu nr.7A, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 13064 din 16.09.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2 lit.c și art.139, alin.3, lit.e și g, art. 196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta :

HOTĂRÂRE               

Art. 1  Se aprobă construirea unui podeț peste Canalul Morii, pentru acces auto și pietonal din str. Gelu la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Gelu nr.7A proprietatea numiților S. I. și soția S. M. domiciliați în Municipiul Gherla.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și numiții S. I. și soția S. M. domiciliați în Municipiul Gherla.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

                                                                                                                       AVIZEAZĂ

                                                                                                      SECRETAR GENERAL UAT

                                     

                       


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13108/17.09.2020

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea modificării accesului auto la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Reformei nr.24

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea modificării accesului auto la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Reformei nr.24

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 17.09.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 17.09.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 24.09.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 13066 din 16.09.2020

 

REFERAT

privind aprobarea moficării accesului auto la imobilul situat în municipiul Gherla str. Reformei nr.24

 

Prin cererea cu nr. 12611 din 07.09.2020, domnul M. M. domiciliat în municipiul Gherla, în calitate de proprietar al imobilului de la adresa de mai sus, a solicitat aprobarea modificării accesului auto existent în dreptul garajului existent.

Conform Planului General al Municipiului Gherla, imobilul se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.13, în zona locuințelor unifamiliale.

 Față de acestea propunem aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea  accesului auto la imobilul situat în municipiul Gherla str. Reformei nr.24.

 

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                                     Primar,

---------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 13088/94/16.09.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea modificării accesului auto la imobilul situat în municipiul Gherla str. Reformei nr.24

 

 

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării accesului auto la imobilul situat în municipiul Gherla str. Reformei nr.24, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 13066 din 16.09.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2 lit.c și art.139, alin.3, lit. g din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE

               Art. 1  Se aprobă modificarea accesului auto la imobilul situat în municipiul Gherla, str. Reformei nr.24, proprietatea numiților M. A.-M. și soția M. A.-L.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și M. A.-M. și soția M. A.-L. cu domiciliul în municipiul Gherla.

 

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

                                                                                                                       AVIZEAZĂ

                                                                                                      SECRETAR GENERAL UAT

                                     

                

                                                                                                                


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13154/17.09.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 75 din 14.08.2020

privind acordarea unor facilități fiscale

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 75 din 14.08.2020

privind acordarea unor facilități fiscale

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 17.09.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 17.09.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 24.09.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

-------------------------

ROMÂNIA                                                                                            

JUD. CLUJ                                                                                         

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                            

NR 13098 din 16.09.2020

 

REFERAT

pentru modificarea HCL nr. 75 din 14.08.2020

privind acordarea unor facilitati fiscale

 

         

                Tinând cont că prin instituirea stării de urgenţă au fost luate măsuri care au afectat activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii - persoane fizice întreprinzători şi societăţi de dimensiuni reduse, care reprezintă coloana vertebrală nu doar a economiei româneşti, ci şi a pieţei unice europene;

            In condiţiile în care este imperios necesar ca micile afaceri să beneficieze de sprijin suplimentar, de o perioadă de moratoriu (legal), în special în privinţa serviciilor esenţiale care le condiţionează continuarea activităţii, şi întrucât elementele mai sus prezentate constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,

            Avand in vedere ca starea de alerta se tot prelungeste si situatia practica de punere in aplicare a HCL 75/2020 privind acordarea unor facilitati fiscale care necesita timp ar fi necesara o prelungire a termenului de aplicare a procedurii prevazute la art. 4 alin.1 si 2, respectiv in sensul modificarii termenului limita de plata a impozitelor si taxelor precum si a cererilor de scutire  a accesoriilor obligatiilor bugetare restante de la 30.09.2020 la 15.12 2020

            Vazand prevederile Art V alin. 1 litera a) si b) , VI alin 2, VIII, XVII din OUG nr. 69/2020         

Conform prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c),  art. 139, alin. (3), lit. c),  art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ        

                          PROPUN

            Adoptarea proiectului de Hotarare intocmit conform prezentului referat.

 

PRIMAR

-------------------

 ROMÂNIA                                                                          

 JUDEȚUL CLUJ                                                                           

MUNICIPIUL GHERLA                                                   

CONSILIUL LOCAL

NR. 13153/98/17.09.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.     DIN

pentru modificarea HCL 75 din 14.08.2020  privind acordarea  unor facilitati fiscale

 

         

          Luând în dezbatere proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL 75 din 14.08.2020

privind acordarea  unor facilitati fiscale proiect initiat de autoritatea executivă ;

          Examinând referatul primarului nr. 13098  din 16.09.2020

Vazand prevederile Art V alin. 1 litera a) si b) , VI alin 2 , VIII, XVII din OUG nr. 69/2020       

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c),  art. 139, alin. (3), lit. c), , art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ

Consiliul Local al Municipiului Gherla intrunit in sedinta ordinara adopta prezenta

         

HOTĂRĂRE :

         

          Art. 1 Se aprobă modificarea art 4 din HCL 75/2020 privind acordarea unor facilitati fiscal astfel

“(1) Se aproba anularea accesoriilor obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 în condițiile achitării tuturor obligațiilor bugetare principale restante, inclusiv pentru anul în curs, până la data de 15.12.2020.

           (2) Procedura de anulare a accesoriilor prevăzută la alin. (1), se modifica in consecinta.”

 

          ART. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredinţează directiile de specialitate din cadrul Municipiului Gherla.

 

 

INITIATOR

PRIMAR

 

                                                       AVIZEAZA

                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                            

                  

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10494/23.07.2020

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind

 aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu,

în suprafață de 15 mp, din Municipiul Gherla, Pta Libertății, nr. 3A   

 

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu,

în suprafață de 15 mp, din Municipiul Gherla, Pta Libertății, nr. 3A   

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 23.07.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

           

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

-------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                    

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 10491 DIN 23.07.2020

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, in suprafata

de 15 mp, din Municipiul Gherla, Pta Libertatii , nr. 3A, jud. Cluj

 

            Avand in vedere faptul ca spatiul din Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3A, fost sediu al Gardienilor Publici, apartine domeniului privat, inscris in CF 50624 – C1 Gherla, este disponibil, astfel se impune scoaterea acestuia la licitatie in vederea inchirierii acestuia. Spatiul in suprafata de 15 mp este situat in centrul Municipiului Gherla si face parte dintr-un corp de cladire mai mare care cuprinde atat spatii private cat si publice, inscris in CF 50624 – C1 Gherla si care dispune de instalatie electrica functionala, soba teracota pentru incalzire cu gaz.

            Spatiul poate fi utilizat pentru activitati specifice birourilor.

Astfel, avand in vedere cele aratate anterior, propunem inchirierea spatiului in suprafata de 15 mp situat in Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3A, prin licitatie publica, plecand de la pretul minim de 50 lei/mp/luna.

            Potrivit dispozitiilor legale, art 333 alineatul 1 si 2 din OUG 57/2019 competenta consiliului local consta in aprobarea prin HCL a destinatiei bunurilor proprietate publica si privata a UAT.

            Dupa aprobarea licitatiei spatiului, revine sarcina Comisiei de licitatii a bunurilor publice si private, de a duce la bun final procedura, avand la baza OUG 57/2019 Codul Administrativ.

In consecinta, propunem aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, in suprafata de 15 mp, din Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3A, jud. Cluj, inscris in CF 50624 – C1 Gherla.

                                                                            INITIATOR:                                                         

                                                                               PRIMAR                                                              

                                               

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 10492/84/23.07.2020

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu,

în suprafață de 15 mp, din Municipiul Gherla, Pța Libertății, nr. 3A    

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiativa Primarului Municipiului Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 15 mp din Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3A, inscris in CF 50624 – C1 Gherla;

            Examinand referatul de aprobare intocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru adopta prezenta :

 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 15 mp, situat in Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3A, jud. Cluj, avand numarul de inventar 11313 in domeniul privat al Municipiului Gherla si valoare de inventar a intregului corp 787464 lei, inscris in CF 50624 – C1 Gherla.

            Art. 2 Bunul care face obiectul inchirierii va avea destinatia de spatiu de birouri in care se vor desfasura activitati corespunzatoare acestui obiect de activitate.

Art. 3 Durata inchirierii este de un an de la data adoptarii prezentei hotarari. Pretul minim al inchirierii este de 50 lei/mp/luna, cu posibilitatea de prelungire a inchirierii pe o perioada similara.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de licitatie.

       

 

      INITIATOR                                                                      AVIZEAZA

         PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

  


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13035/16.09.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 16.09.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 16.09.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată de îndată din 18.09.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

-------------------

Nr.: 13017 din 16.09.2020                

 

REFERAT

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherla pe anul 2020

 

Prin HG nr. 758/2020 privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitati administrativ teritoriale, municipiului Gherla i-au fost alocati 900 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

De asemenea Consiliul Judetean Cluj a virat suma de 85,5 mii lei reprezentand cheltuieli cu masa si cazarea personalului din centrele sociale izolati la locul de munca din perioada starii de urgenta. Aceste sume trebuie prinse in bugetul local al municipiului Gherla pe anul 2020.

Analizand executia bugetara pana la aceasta data precum si cererile de alocare de fonduri din partea unitatilor de invatamant si a Spitalului Municipal Gherla aceste sume au fost repartizate la partea de cheltuieli conform anexei nr.2.

In ceea ce priveste investitiile apare in lista achizitia unei masine de spalat profesionala solicitata de Gradinita Casuta Fermecata.

            Avand in vedere cele de mai sus propun aprobarea rectificarii bugetului local conform anexelor atasate.

 

Primar

 

-------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 13032/93/16.09.2020

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020


Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr. 13017 din 16.09.2020 privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si  vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 13018/16.09.2020 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local:

          Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată adoptă prezenta :

 HOTĂRÂRE :

Art.1:   Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 care la partea de venituri înregistrează suma de   42 704,23 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma  49 255,64 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 30 774,80 mii lei   iar  sectiunea  de dezvoltare in suma de  18 480,84  mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărare;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2020 conform anexei nr.3.

Art. 3 : Se aproba bugetul activitatilor autofinantate conform anexei  nr.4

Art 4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                             PRIMAR                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                                       

anexa 1 venituri 2020

anexa 2 cheltuieli 2020

anexa 3 lista investitii 2020

anexa 4 autofinantate 2020

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 12086/27.08.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN (teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN (teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 27.08.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 27.08.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședință ordinară din 27.08.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                     

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 12080 DIN 27.08.2020

 

REFERAT

privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN

(teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

 

            In urma completarilor solicitate de biroul Gherla al BCPI in vederea primei inscrieri a imobilului din Municipiul Gherla, ,Cartier Baita este necesara aprobarea corelarii suprafetelor din acte cu cele rezultate in urma ridicarilor topografice in teren.

            Terenul apartinand domeniului privat al Municipiului Gherla, regasit la pozitia 6 din anexa 6, in suprafata de 1700 mp, teren aferent magazie Baita, se modifica la 2170 mp prin masurare, fata de suprafata din acte, prin includerea in suprafata totala a accesului la parcela, acces regasit in hartile si documentele cadastrale vechi.

            Constructia existenta pe terenul prezentat anterior, fosta magazie a CAP Hasdate, inregistrate in domeniul privat al Municipiului Gherla cu numarul de inventar 1695 in suprafata de 144 mp, prezentata mai jos, isi actualizeaza, corespunzator masuratorilor efectuate in teren suprafata, la 156 mp.  

Astfel propunem corectarea terenului de la suprafata de 1700 mp existenta in inventarul bunurilor Municipiului Gherla la suprafata de 2170 mp rezultata in urma ridicarii topografice in teren, categoria de folosinta curti constructii (1Cc), partial imprejmuit cu gard de plasa, cu vecintatile: la N – cad. 55005, cad. 55004; la S – cad. 55352, cad. 55112; la E – drum; la V – Biserica Ortodoxa.

Deasemenea, propunem corectarea suprafetei constructiei de la suprafata de 156 mp existenta in inventarul bunurilor Municipiului Gherla la suprafata de 144 mp rezultata in urma ridicarii topografice „magazie edificata in anul 1980 fara autorizatie de constructie, cu fundatie de beton, zidarie de caramida, sarpanta din lemn, acoperis cu tigla, avand suprafata desfasurata de 144 mp”.

Imobilul mai sus prezentat anterior, aflat in inventarul Municipiului Gherla, nu a mai fost intabulat, instrainat sau grevat.

Consiliul Local al Municipiului Gherla urmeaza sa-si exprima aprobarea in legatura cu inscrierea terenurilor prezentate anterior in Cartea Funciara cu suprafetele masurate, categoria de folosinta curti constructii si trecerea acestora in domeniul privat al Municipiului Gherla.

Prezenta hotarare vine in completarea HCL 55/28.05.2020.

Va rog sa analizati situatia prezentata si sa aprobati complectarile propuse prin materialul inaintat astfel incat sa poata fi complectate actele necesare primei inscrieri in Cartea Funciara a imobilelor prezentate in acest referat in vederea utilizarii in ineres local, vanzarii, inchirierii sau concesionarii ulterioare.

 

INITIATOR:

PRIMAR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 12084/92/27.08.2020

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN

(teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiativa Primarului Municipiului Gherla privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN (teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate);

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 106; Art. 129 alineatul 2 litera c) si alineatul 6 litera c), Art. 196 alineatul 1 litera a) din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru adopta prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

          Art. 1 Se aproba modificarea in inventarul bunurilor domeniului privat al Municipiului Gherla, astfel:

 1. La pozitia 6 anexa 6 din Lista de inventar a terenurilor domeniului privat al Municipiului Gherla, modificarea suprafetei terenului de la 1700 mp existenta in inventarul bunurilor la 2170 mp rezultata in urma ridicarii topografice in teren, categoria de folosinta curti constructii (1Cc), partial imprejmuit cu gard de plasa, cu vecintatile: la N – cad. 55005, cad. 55004; la S – cad. 55352, cad. 55112; la E – drum; la V – Biserica Ortodoxa.
 2. La pozitia cu numarul de inventar 1695, magazie sat Baita, modificarea suprafetei constructiei de la 156 mp existenta in inventarul privat al bunurilor Municipiului Gherla, la 144 mp rezultata in urma ridicarii topografice „magazie edificata in anul 1980 fara autorizatie de constructie, cu fundatie de beton, zidarie de caramida, sarpanta din lemn, acoperis cu tigla, avand suprafata desfasurata de 144 mp”.

Art.  2 Municipiul Gherla este de acord cu inscrierea imobilelor prezentate anterior in Cartea Funciara cu suprafetele masurate, categoria de folosinta curti constructii si trecerea acestora in domeniul privat al Municipiului Gherla.

Art.  3  La data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza valabilitatea HCL 55/28.05.2020.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva, BCPI Gherla si SC Topo Survei SRL.

 

      INITIATOR                                                                     AVIZEAZA

             PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

                                                                     


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 12078/27.08.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 27.08.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 27.08.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 27.08.2020.

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nr.: 12024 din 26.08.2020                

 

REFERAT

privind rectificarea bugetului local si includerea sumelor aferente proiectelor cu finantare FEDR în bugetul local de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherla pe anul 2020

 

Municipiul Gherla a încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației contractul de finanțare nr. 5863 din 19.08.2020 în valoare de 19.951.179,50 lei având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului nr. 122684 intitulat ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1 Gherla” ,finanțat în cadrul Programului Operațional Regional.

Pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și a anexelor la acesta, suma care poate fi retrasă de Municipiul Gherla este de  6.424 mii lei.

Pentru implementarea acestui proiect, este necesar ca acesta să fie inclus în lista de investiții a municipalității în anul 2020 care este anexă la bugetul de venituri și cheltuieli.

De asemenea  Municipiul Gherla a încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației contractul de finanțare nr. 5856 din 05.08.2020 în valoare de 10.864.606,93 lei având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului nr. 123489 intitulat ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și a anexelor la acesta, suma care poate fi retrasă de Municipiul Gherla este de 260,00 mii lei.

Pentru implementarea acestui proiect, este necesar ca acesta să fie inclus în lista de investiții a municipalității în anul 2020 care este anexă la bugetul de venituri și cheltuieli.

Prin adresa 2388/21.08.2020 au fost transmisi de catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj indicatorii actualizati pentru Municipiul Gherla in vederea rectificarii bugetului local.

            Avand in vedere cele de mai sus propun aprobarea rectificarii bugetuli local conform anexelor atasate.

 

Primar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 12077/91/27.08.2020

 

 

PROIECT DE HOTARARE

HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr. 12024 din 26.08.202 0privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si  vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 12027/26.08.2020 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local:

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 care la partea de venituri înregistrează suma de   41 718,73 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma  48 270,14 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 29 799,30 mii lei   iar  sectiunea  de dezvoltare in suma de  18 470,84  mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărare;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2020 conform anexei nr.3.

Art 3 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

            PRIMAR

                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Anexa 1 venituri_27.08.2020

Anexa 2 cheltuieli_27.08.2020

Anexa 3 lista investitii_27.08.2020

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 11848/21.08.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării de investiție “Construire rețea fixă de telecomunicații FTTH Orange în

localitatea Gherla, jud. Cluj”

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării de investiție “Construire rețea fixă de telecomunicații FTTH Orange în

localitatea Gherla, jud. Cluj”

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.08.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.08.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară  din dată de 27.08.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA                                                                                            

JUDEȚUL CLUJ                                                      

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA               

NR.  11828  / 20.08.2020

 

Referat

Privind aprobarea lucrării “CONSTRUIRE RETEA FIXA DE TELECOMUNICATII

FTTH ORANGE IN LOCALITATEA GHERLA, JUD. CLUJ”

 

            Prin cererea înregistrată sub nr. 11560 din 14.08.2020 S.C. ORANGE ROMANIA S.A. ”Construire rețea fixă de telecomunicați FTTH ORANGE in localitatea GHERLA, jud. CLUJ”

            Această investiție face parte dintr-un program de dezvoltare și modernizare a rețelelor de telecomunicații din țara noastră.

            SC ORANGE ROMANIA SA își propune instalarea în Municipiul Gherla, respectiv în localitățile componente Băița, Hășdate și Silivaș, aerian pe stâlpii de electricitate, a unui tronson de fibră optică, pentru interconectarea cu o magistrală existentă a acestui operator de telecomunicații. Acest tronson va avea ca obiective: creșterea vitezelor de transmitere a datelor, creșterea calității serviciului de telecomunicații, decongestionarea fluxului de date și telefonie mobilă în cazuri de urgențe majore, folosirea de echipamente mai performanțe ce utilizează surse de emisie de energie mici.

            Se va construi o rețea pe FO tip PON în fiecare din localitățile amintite mai sus. Rețeaua va acoperi toată zona locuibilă.

 

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 398 din 24.04.2019 emis de către Consiliul Județean Cluj, este nevoie de Hotărârea Consiliului Local Gherla în calitate de administratori ai domeniilor publice și private.

După executarea lucrărilor zonele afectate de acestea se vor readuce la forma inițială pe cheltuiala beneficiarului.

Față de cele menționate mai sus propun analizarea în vederea luării unei hotărâri.

 

INIȚIATOR,

PRIMAR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 11847/89/21.08.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

Privind aprobarea lucrării de investiție ”Construire rețea fixă de telecomunicații FTTH

Orange în localitatea Gherla, jud. Cluj”

 

 

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrării de investiție“Construire rețea fixă de telecomunicații FTTH Orange în localitatea Gherla, jud. Cluj” proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 11828 din  20.08.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            Văzând prevederile Legii nr.3/09.01.2003 pentru aprobarea OG nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

            În temeiul art.129 alin.1, alin.2 lit. b),d), alin.4 lit. d, alin.7 lit. k și art. 139 alin.1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

 1.                  . – Se aprobă lucrarea de investiție “Construire rețea fixă de telecomunicații FTTH Orange în localitatea Gherla, jud. Cluj. Beneficiarului îi revine obligația de a readuce la forma inițială a domeniului public afectat de execuția lucrărilor precizate anterior.

                 Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă și S.C. ORANGE ROMANIA S.A.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

                                                                                                                        AVIZEAZĂ

                                                                                                             SECRETAR GENERAL UAT

                                                 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 11855/21.08.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 4, lit. a, din Hotărârea nr. 51/07.05.2020

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 4, lit. a, din Hotărârea nr. 51/07.05.2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.08.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.08.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din dată din 27.08.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA                                                                                            

JUDEȚUL CLUJ                                                      

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA               

NR.   11845 / 21.08.2020

 

Referat

Privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea Art.4, lit.a, din

Hotărârea nr.51/07.05.2020  

 

          Având în vedere că proiectul pentru modernizarea iluminatului public depus pe POR 3.1C este în fază avansată de semnare, o parte din investițiile care erau prevăzute în acest domeniu prin contractual de delegare al iluminatului vor fi realizate prin intermediul acestei finanțări.

            În această situație, pentru a evita riscul apariției, situației unei duble finanțări pentru anumite lucrări și/sau echipamente au fost necesare realizare unor modificări în conținutul caietului de sarcini pentru delegarea serviciului de iluminat public la obiectivele autorității contractante, condiții de exploatare a delegării serviciului, realizarea investiților în iluminatul public.

            Față de aceasta propun aprobarea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea modificării art. 4 lit. a din HCL nr.51/07.05.2020.

           

INIȚIATOR,

PRIMAR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 11854/90/21.08.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea modificării Art. 4, lit. a, din Hotărârea nr.51/07.05.2020

 

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Art.4, lit.a, din Hotărârea nr. 51/07.05.2020 privind modificarea Caietului de Sarcini, proiect din inițiativa primarului.

            Examinând referatul cu nr. 11845  din 21.08.2020  al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

În baza:

 • Legii nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public;
 • Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii nr. 51/2006, art. 29 - 32  privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;
 • Ordinul nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de iluminat public;
 • Ordinul nr. 93/2007 pentru aprobarea Contractului cadru privind folosirea infrastructurii sistemelor de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin(2), lit”d”, alin(7), lit”n” și art. 139, alin(3), lit “e” din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

                Art.1   Se modifică caietul de sarcini aprobat la art.4 lit. a, din HCL nr.51/07.05.2020, modificări cuprinse în anexa la prezenta hotărâre;

            Art.2   Se aprobă caietul de sarcini modificat. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea caietului de sarcini aprobat la art. 4 lit. a din HCL nr.51/07.05.2020;

Art.3     Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

                                                                                                                           AVIZEAZĂ

                                                                                                            SECRETAR GENERAL UAT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vizualizeaza - CAIET DE SARCINI în vederea delegării prin CONCESIONARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL GHERLA”


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 11821/20.08.2020

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind parcelarea imobilului inscris in CF 54939 Gherla si aprobarea trecerii suprafetei de 240 mp , teren cu numarul cadastral 55841, din domeniul public si din administrarea Municipiului Gherla, in domeniul public al Statului Roman in vederea darii in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale    

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind parcelarea imobilului inscris in CF 54939 Gherla si aprobarea trecerii suprafetei de 240 mp , teren cu numarul cadastral 55841, din domeniul public si din administrarea Municipiului Gherla, in domeniul public al Statului Roman in vederea darii in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale    

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 20.08.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 20.08.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 27.08.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 11818 DIN 20.08.2020

 

 

 

REFERAT

privind aprobarea trecerii suprafetei de 240 mp, teren inscris in CF 54939 Gherla din domeniul public si din administrarea Municipiului Gherla,

 in domeniul public al Statului Roman in vederea darii in administrarea

Serviciului de Telecomunicatii Speciale    

    

 

            Avand in vedere solicitarea nr. 460126/29.01.2020 a Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Directia Judeteana de Telecomunicatii Speciale Cluj, inregistrata la Primaria Municipiului Gherla cu nr. 1451/31.01.2020 privind aprobarea trecerii suprafetei de 240 mp, teren inscris in CF  din domeniul public si din administrarea Municipiului Gherla, in domeniul public al Statului Roman in vederea darii in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale și adresa nr. 460972/17.08.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Gherla sub nr. 11676/18.08.2020.

            Tinand cont de prevederile art. 863 litera f) si art. 867 alineatul 1 din Legea 287/2009 privind Codul Civil precum si de art. 293 alineatul 1 si 4, art. 196 alineatul 1 litera a), art. 139 alineatul 1 din Ordonanta de Urgenta 57/2019 Codul Administrativ va solicitam sa analizati si sa dispuneti in consecinta trecerea suprafetei de 240 mp, teren inscris in CF 54939 din domeniul public si din administrarea Municipiului Gherla, in domeniul public al Statului Roman in vederea darii in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

            In adresa Directiei Judetene de Telecomunicatii Speciale Cluj se arata ca pe parcursul cooperarii interinstitutionale, convergenta intereselor comune a fost evidenta in indeplinirea atributiilor legale, a misiunilor specifice si a proiectelor de interes local. In considerarea rezultatelor acestei colaborari, meritorii atat pentru Primaria Municipiului Gherla cat si pentru Serviciul de Telecomunicatii Speciale, va adresam rugamintea de a ne sprijini in implementarea unei solutii fezabile de ibunatatire a cadrului logistico-administrativ de asigurare a serviciilor de telecomunicatii speciale puse la dispozitia beneficiarilor din judetul Cluj.

            Conform prevederilor Legii 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cu modificarile si complectarile ulterioare, STS este organismul central de specialitate, cu personalitate juridica, ce organizeaza si coordoneaza activitatile in domeniul telecomunicatiilor speciale pentru autoritatile publice din Romania si alti utilizatori prevazuti de lege. Totodata, potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, aprobata prin Legea nr. 160/2008 cu modificarile si complectarile ulterioare, STS este administratorul Sistemului National pentru Apel Unic de Urgenta. Avand in vedere cresterean necesitatilor de comunicatii de stat si speciale in contextul actual al securitati nationale si a bunei guvernante, precum si necesitatea de ridicare a nivelului de disponibilitate si ridicare a gradului de securizare al acestora pe fondul general al dezvoltarii comunicatiilor din ultimi ani, apare ca imperios necesara asigurarea infrastructurii de telecomunicatii speciale  capabila sa asigure desfasurarea atributiilor legale sau decurgand din proiectele pe care STS le are in derulare pentru toti beneficiarii legali din judetul Cluj.

            Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ a adus modificari substantiale in privinta modului de constituire a dreptului de administrare, astfel, potrivit art. 293 alineatul 1 „trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul public al statului se face, la cererea guvernului, prin hotarare a consiliului local ....”, totodata art. 293 alineatul 3 prevede ca „cererea prevazuta la alineatul 1 se aproba prin nota inaintata

 

guvernului de catre autoritatea/institutia publica interesata, care cuprinde justificarea temeinica a uzului sau interesului public national.”

            In consecinta, a fost transmisa cererea Secretariatului General al Guvernului nr. 9301/13.05.2020 inregistrata la Primaria Municipiului Gherla cu nr. 7221/20.05.2020 in scopul adoptarii unei HCL ce va avea ca obiect transmiterea unui imobil, din domeniul public al respectivei unitati administrativ-teritoriale, in domeniul public al statului, in vederea darii in administrara Serviciului de Telecomunicatii Speciale in scopul construirii unor piloni de radiocomunicatii.

            Din precizarile echipei tehnice a STS pot sa arat ca suprafata necesara de 240 mp este minim necesara dezvoltarii unui pilon de antene si a cutiei de comanda aferenta acestuia, deasemenea pozitionarea acestui pilon a fost stabilita in urma mai multor masuratori in teren efectuate ca punct optim de acoperire a zonei.  S-a ales această locație după studiile făcute atât la deplasarea în teren cât și cu ajutorul aplicațiilor pe care le deținem, s-a identificat că din poziția aleasă se asigură legătura cu site – urile unde există echipamente de radiocomunicații în localitățile Iclod și Dej și de asemenea din acea locație se poate asigura legătura cu terminalele de abonat instalate în Municipiul Gherla la instituțiile publice la care STS asigură servicii de telecomunicații speciale. Suprafața solicitată de 240 m este stabilită ținând cont de dimensiunile pilonului de telecomunicații care va fi construit și ale containerului în care vor fi amplasate echipamente de telecomunicații.

            Avand in vedere urgenta solicitarii va rugam sa dispuneti in consecinta si sa aprobati Hotararea Consiliului Local inaintata anexat.

 

                                                                             INITIATOR:

                                                                                  Primar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 11820/88/20.08.2020

 

 

                                                                   PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind parcelarea imobilului inscris in CF 54939 Gherla si aprobarea trecerii suprafetei de 240 mp , teren cu numarul cadastral 55841, din domeniul public si din administrarea Municipiului Gherla, in domeniul public al Statului Roman in vederea darii in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale     

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiatiava Primarului Municipiului Gherla privind parcelarea imobilului inscris in CF 54939 Gherla si aprobarea trecerii suprafetei de 240 mp, cu numarul cadastral 55841, din domeniul public si din administrarea Municipiului Gherla, in domeniul public al Statului Roman in vederea darii in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale ;

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor art. 293 alineatul 1 si 4, art. 196 alineatul 1 litera a), art. 139 alineatul 1 din Ordonanta de Urgenta 57/2019 Codul Administrativ; art. 863 litera f) si art. 867 alin. 1 din Legea 287/2009 privind Codul Civil cu modificarile si complectarile ulterioare; precum si cererea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Directia Judeteana de Telecomunicatii Speciale Cluj cu nr. 460126/29.01.2020 inregistrata cu nr. 1451/31.01.2020 insotita de cererea Secretariatului General al Guvernului nr. 9301/13.05.2020 inregistrata cu nr. 7221/20.05.2020;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru adopta prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

            Art.  1  Se aproba parcelarea imobilului inscris in CF 54939 Gherla, cu numarul cadastral 54939 in suprafata de 842824 mp, in imobilele cu numarul cadastral 55840 in suprafata de 842584 mp si numarul cadastral 55841 in suprafata de 240 mp.

            Art.  2  Imobilul cu numarul cadastral 55840 in suprafata de 842584 mp ramane in doemniul public al Municipiului Gherla.

          Art. 3 Se aproba trecerii suprafetei de 240 mp, teren inscris in CF 54939 Gherla din domeniul public si din administrarea Municipiului Gherla, in domeniul public al Statului Roman in vederea darii in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.   

            Art. 4 De la acesta data inceteaza afectiunea de bun public de interes local a terenului mentionat la Art. 3 si se va diminua in mod corespunzator domeniul public al Municipiului Gherla, jud. Cluj cu valoarea de inventor.

Art. 5 Prezenta hotarare se comunica in termenul prevazut de lege Institutiei Prefectului Judetului Cluj, Directiei Judetene de Telecomunicatii Speciale Cluj si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei Municipiului Gherla si publicare pe pagina de internet a acesteia.

      INITIATOR                                                                     AVIZEAZA

   PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 8771/19.06.2020

 

 

 

ANUNȚ

referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre

 privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din  Municipiul Gherla

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din  Municipiul Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 19.06.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA                                                                                                         

JUDEŢUL CLUJ                                                                                              

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                

NR.8715 /19.06.2020                         

 

REFERAT

Privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din  Municipiul Gherla

        

 

               Având în vedere numeroasele solicitări atât în scris cât și verbale  cu privire la:

 - montarea unor limitatoare de viteză pe străzile : 

 •  

                         -  înființarea unei treceri de pietoni pe str. Gelu 

                         -  înființarea  unei treceri de pietoni și montarea unor limitatoare de viteză

                            pe str. Hășdății – conform Plan de situație anexat

comisia de sistematizare a circulaţiei din Municipiul Gherla a analizat situaţia din punct de vedere a circulaţiei rutiere pe  străzile mai sus menționate a propus  reglementarea circulației rutiere pe  străzile mai sus menționate din  Municipiul Gherla prin :

 - montarea unor limitatoare de viteză pe străzile : 

 • Str. Gelu intersecție cu str. Primăverii – conform  Plan de situație anexat
 • Str. Plugarilor  - conform Plan de situație anexat
 • Str. Fermei – conform Plan de situație anexat

 - înființarea unei treceri de pietoni pe str. Gelu  - conform Plan de situație anexat

 - înființarea  unei treceri de pietoni și montarea unor limitatoare de viteză pe str. Hășdății – conform Plan de situație anexat:

S-a solicitat avizul Poliției municipiului Gherla cu privire la cele mai sus menționate, răspuns care a fost  transmis prin adresa nr.604384/25.05.2020 înregistrată la Primăria municipiului Gherla sub nr.7452/25.05.2020 și adresa nr. 604384/19.06.2020 înregistrată la Primăria municipiului Gherla sub nr.8711/19.06.2020.

           Faţă de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri pentru stabilirea unor măsuri administrative de circulație privind circulația rutieră și pietonală pe unele străzi din  Municipiul Gherla.

 

 

PRIMAR                                                                                                         

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL 

NR. 8735/70/19.06.2020

                          

P R O I E C T

 

H O T Ă R Â R E A    NR.   ______  / _________

Privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din  Municipiul Gherla

 

           Consiliul Local al Municipiului Gherla,întrunit în ședinta ordinară de lucru;

           Luând in dezbatere proiectul de hotărâre  pentru stabilirea unor măsuri administrative de circulație privind circulația rutieră și pietonală pe unele străzi din  Municipiul Gherla - proiect din initiativa autoritatii executive;  

        Examinând  Referatul cu nr. 8715 din 19.06.2020 al primarului municipiului Gherla;

           Văzând avizele Poliției Municipiului Gherla nr.604384/25.05.2020 și nr.604384/19.06.2020;

          Ținând seama de OUG 195/2002 cu modificările și completările ulterioare  art.30 al.4 și art.33  al.(1);

           În temeiul art.129 al(7) lit.m, art.139 al(3), art.196 al(1) lit a) din Ordonanța de urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

H O T A R A S T E :

 

       Art.1.  Se stabilesc următoarele măsuri administrative de circulație privind circulația rutieră și pietonală pe unele străzi din Municipiul Gherla, după cu urmează:

 1. montarea unor limitatoare de viteză, a indicatoarelor denivelare pentru limitare viteză și indicatoare limitare viteză pe străzile :

- Str. Gelu intersecție cu str. Primăverii – conformPlan de situație anexat

- Str. Plugarilor- conform Plan de situație anexat

- Str. Fermei – conform Plan de situație anexat

 1.  înființarea unei treceri de pietoni pe str. Gelu  - conform Plan de situație anexat
 2.  înființarea  unei treceri de pietoni și montarea unor limitatoare de viteză, a indicatoarelor denivelare pentru limitare viteză și indicatoare limitare viteză pe str. Hășdății – conform Plan de situație anexat:

      Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire autoritatea executivă, SC ADP Gherla SA şi Poliţia Municipiului Gherla.

PRIMAR

 

 

 

Nr.consilieri                 __                                                                     AVIZEAZĂ

Nr.consilieri prezenti   __                                                            SECRETAR  GENERAL      

Nr.voturi”pentru”        __                                                                           

Nr.voturi”impotriva”   __

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vizualizeaza planuri situatie circulatie


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 9232/29.06.2020

 

 

ANUNȚ

referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre

 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Gherla

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 29.06.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr.  9088/25.06.2020

                                                                                                                         

 

REFERAT

privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Gherla

 

 

În lista de investiții anexă la bugetul local pe anul 2019, au fost alocate resurse financiare în vederea realizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Gherla.

Urmare acesteia, în urma parcurgerii procedurilor legale privind contractarea și executarea lucrării, documentația PMUD a fost întocmită și predată autorității locale de către firma SIGMA MOBILITY ENGINEERING din Pitești.

Documentația predată după mai multe consultări în prealabil cu factori interesați, inclusiv cu cei de la ADR, a fost depusă la Agenția pentru protecția mediului unde s-a decis prin Decizia nr.50/03.06.2020 că Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Gherla nu necesită evaluare de mediu și nu necesită evaluarea adecvată și se va supune adoptării fără aviz de mediu.

Pentru perioada de programare 2021-2027, una din condițiile pentru realizarea investițiilor în rețeaua de drumuri și transport public este existența unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD).

Prin intermediul axei prioritare 2 ,,O regiune cu orașe SMART” vor fi finanțate următoarele categorii de investiții:

- siguranță publică, servicii și utilități publice, monitorizare energie, mediu, rețele de trafic și transport public, iluminat public, sisteme GIS etc., susținerea digitalizării serviciilor publice la nivel local.

Deasemenea prin intermediul Axei prioritare 3, vor fi obiective specifice privind:

 • Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării;
 • Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile;

Prin Planul de mobilitate urbană sunt priorități de investiții care au proiectece se vor implementa prin POR 2021-2027, beneficiarii acestor priorități de investiții vor fi autoritățile publice locale.

Având în vedere oportunitățile de accesare a fondurilor europene nerambursabile prin intermediul POR2021-2027, precum și caracterul participativ al elaborării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă este necesară aprobarea acestuia pentru municipiu .

 

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                                     Primar,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 9231/76/29.06.2020

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Gherla

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Gherla, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 9088 din 25.06.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

Având în vedere prevederile art.46^1, lit.e și art.431 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2 lit.b, alin.4 lit.e, alin 7 lit.g, lit.k și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Gherla, conform anexei.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția economică.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:

 • Primarului Municipiului Gherla
 • Instituției Prefectului Cluj
 • Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului
 • Direcția economică

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                            AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                       

Nr. ,,Abțineri”                 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vizualizeaza PMUD al Municipiului Gherla


ROMÂNIA                                                                                            

JUD. CLUJ                                                                                         

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                            

NR 9394 din 02.07.2020

 

R EFERAT

privind acordarea unor facilitati fiscale

           

                Tinând cont că prin instituirea stării de urgenţă au fost luate măsuri care au afectat activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii - persoane fizice întreprinzători şi societăţi de dimensiuni reduse, care reprezintă coloana vertebrală nu doar a economiei româneşti, ci şi a pieţei unice europene;

            In condiţiile în care este imperios necesar ca micile afaceri să beneficieze de sprijin suplimentar, de o perioadă de moratoriu (legal), în special în privinţa serviciilor esenţiale care le condiţionează continuarea activităţii, şi întrucât elementele mai sus prezentate constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,

            Avand in vedere prevederile Art V alin. 1 litera a) si b) , VI alin 2, VIII, XVII din OUG nr. 69/2020      

Conform prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c),  art. 139, alin. (3), lit. c),  art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ

                                    

PROPUN

            Adoptarea proiectului de Hotarare intocmit conform prezentului referat.

 

PRIMAR

 

 

---------

 

ROMÂNIA                                                                           

JUDEȚUL CLUJ                                                                            

MUNICIPIUL GHERLA                                                   

CONSILIUL LOCAL

NR. 9857/78/10.07.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.     DIN

privind acordarea  unor facilitati fiscale

 

 

 

         

          Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind privind acordarea unor facilitati fiscale proiect initiat de autoritatea executivă ;

          Examinând referatul primarului nr. 9394  din 02.07.2020

Vazand prevederile Art V alin. 1 litera a) si b) , VI alin 2 , VIII, XVII din OUG nr. 69/2020          .

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c),  art. 139, alin. (3), lit. c), , art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ

Consiliul Local al Municipiului Gherla intrunit in sedinta extraordinara convocată de îndată adopta prezenta

         

HOTĂRĂRE :

 

          Art. 1. Se aprobă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 30 %, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice.

          Art. 2. Se aprobă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

           Art. 3. Se aprobă scutirea pe perioada stării de urgență de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafeţelor care au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de ministerul economiei, energiei şi mediului de afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice.

          Art. 4. (1) Se aprobă anularea accesoriilor obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 în condițiile achitării tuturor obligațiilor bugetare principale restante, inclusiv pentru anul în curs, până la data de 30.09.2020.

           (2) Procedura de anulare a accesoriilor prevăzută la alin. (1), face obiectul anexei la prezenta hotărâre.

          Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredinţează directiile de specialitate din cadrul Municipiului Gherla.

 

 

INITIATOR

PRIMAR

 

 

                                                            AVIZEAZA

                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                 

      Vezi  anexa scutiri 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR.11316/10.08.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării parcelelor de teren din str. Pescarilor cuprinse în CF 52633 Gherla

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării parcelelor de teren din str. Pescarilor cuprinse în CF 52633 Gherla

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 10.08.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 10.08.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată din îndată din 10.08.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

--------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                     

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 11309/10.08.2020

 

 

REFERAT

privind aprobarea reglementarii parcelelor de teren din str. Pescarilor

cuprinse in CF 52633 si CF 54822, Gherla     

 

            In urma aprobarii referatului de necesitate 13017 din data de 17.10.2019 precum si a comenzi aprobate cu numerele 13573 din data de 29.10.2019 a fost demarata o lucrare de catre SC TOPO SURVEI SRL ce priveste reglementarea in teren si prima inscriere in cartea funciara a parcelelor de teren din strada Pescarilor cuprinse in CF 52633 si CF 52218, Gherla.

            Urgenta acestui demers rezulta din dorinta Municipiului Gherla de a depune un proiect eligibil de finantare europeana prin Grupul de Actiune Locala „Plaiuri Somesene” ce va deschide o linie de finantare europeana prin interventia Programului Operational Regional cu tema „Construire de locuinte sociale” pentru care sunt disponibili 1.800.000 EUR. Acest proiect este in concordanta cu directivele si liniile de finantare europene ce urmaresc reducerea numarului de spatii locative inproprii.

            In urma masuratorilor efectuate la fata locului si dupa consultarea situatiei topografice existente se constata urmatoarea situatie:

 • Parcela inscrisa in CF 52633 Gherla cu Top 1135/2/1/10/1 in suprafata de 2700 mp este traversata de str. Pescarilor cu numarul CF 54822 Gherla, situatie care genereaza impartirea parcelei mai sus mentionate in doua loturi, un lot in suprafata de 2660 mp si un lot in suprafata de 40 mp.
 • Suprafata din acte de 40 mp rezulta in urma dezmembrarii fortate conditionate de str. Pescarilor cu CF 54822 Gherla care in teren este mai mare avand o suprafata de 1673 mp, constatare concluzionata in urma ridicarii topografice.
 • Str. Pescarilor cu CF 54822 Gherla nu face parte din parcela inscrisa in CF 52633 Gherla, Top 1135/2/1/10/1.

Din cele prezentate anterior si documentate in anexe se poate concluziona ca parcela de teren inscrisa in CF 52633 Gherla, Top 1135/2/1/10/1 cuprinde 2 loturi descrise astfel:

 1. Parcela 1 cu suprafata in acte de 2660 mp s