PROIECTELE DE HOTĂRÂRI


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15796/06.12.2019

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea

rectificării  bugetului  local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

 

           

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea

rectificării  bugetului  local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 06.12.2019.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 06.12.2019 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 NESELEAN IOAN                                                           ROTAR MIHAI

-------------

MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr 15797 din 09.12.2019                                                                              

 

REFERAT

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2019

         

          Tinand cont de executia bugetara pana la 30.11.2019 si analizand necesarul de fonduri pana la sfarsilul anului pe toate capitolele bugetare ale sectiunii de functionare s-a constatat ca sunt capitole unde sumele alocate sunt excedentare si capitole unde sumele alocate sunt insuficiente. Astfel s-a procedat la efectuarea unor virari de credite intre capitole bugetare acest lucru neafectand totalul bugetului local al Municipiului Gherla.

La partea de venituri s-au  incasat sume din valorificari de bunuri(material lemnos) care trebuie prinse in buget si s-au inregistrat incasari mai mari la unele vevituri(inchirieri, amenzi, contributii cantina).

          S-au inregistrat la Municipiul Gherla cereri ale unitatilor de invatamant pentru alocarea de fonduri in vederea executarii unor lucrari urgente pentru buna desfasurare a activitatilor didactice. Prin urmare au fost alocate sume pentru aceste unitati.

          Este necesara adoptarea acestei rectificari in regim de urgenta avand in vedere timpul scurt ramas pana la sfarsitul anului bugetar.

          Modificarile aduse bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Gherla pe anul 2019 sunt prezentate in anexele 1, 2 ,3 si 4 

          Astfel in urma acestor modificari bugetul local al Municipiului Gherla va avea la partea de venituri suma de 31624.73 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de 43815.73 mii lei din care la sectiunea de functionare 29578.68 mii lei, iar la sectiunea de dezvoltare 14237.05 mii lei conform anexelor 1 si 2. Lista de investitii este prezentata in anexa nr. 3, iar bugetul activitatilor autofinantate in anexa nr. 4.

 

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

-----------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT

          HOTĂRÂREA NR.   din 

privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019, proiect din iniţiativa Primarului Municipiului Gherla.

Avand in vedere referatul nr. 15797/09.12.2019 privind rectificarea bugetului local si vazand Raportul de specialitate nr. 15856/09.12.2019 al Directiei economice;

Ţinând cont de prevederile art. 49 a  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local:

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1: Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 care la partea de venituri înregistrează suma de   31,624.73mii lei, iar la partea de cheltuieli suma  43,815.73 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de  29,578.68mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 14.237,05 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2: Se aprobă lista de investiţii pe anul 2019 conform anexei nr.3.

Art.3: Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2019  care inregistreză  la partea de venituri suma de  23,754.90 mii lei si la partea de  cheltuieli  suma de  24,198.00 mii lei conform anexei nr.4.

Art.4: Se aprobă plata din bugetul local in limita sumei de 40000 lei pentru plata unor cheltuieli legate de proiectul cultural «POMUL DE IARNA » organizat de Primaria Municipiului Gherla in luna decembrie 2019.

Art.5: Pentru focuri de artificii cu ocazia Revelionului 2020 se aproba suma de 15000lei.

                   Art.6: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

NESELEN IOAN

 

                                                                                   

 

 

 AVIZEAZĂ                                                                                          SECRETAR GENERAL UAT                                                                          

                                                                                                                                    MIHAI ROTAR

anexa 1 venituri 2019

anexa 2 cheltuieli 2019

anexa 3 lista investitii 2019

anexa 4 autofinantate 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14862/22.11.2019

 

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 37/26.05.2011 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

           

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 37/26.05.2011 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.11.2019.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.11.2019 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință.

 

                   PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

           NESELEAN IOAN                                                  ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

--------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

privind modificarea HCL nr.37/26.05.2011 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.37/26.05.2011 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 14840 din 21.11.2019  al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.2, alin.2 din Legea nr.50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 În conformitate cu prevederile art.37 alin.1, alin.11 din Legea nr.350/2001, privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, lit.c, alin.6 lit.c și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. UNIC- Art.1 din HCL nr.37/26.05.2011 modificat prin HCL nr.68/30.08.2012, HCL nr.86/31.08.2016 și HCL nr.72/27.09.2018, va avea următorul conținut: Se aprobă modificarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertiză tehnică și consultanță care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului șef, în următoarea componență:

 1. Primar – Neselean Ioan- președinte
 2. Arhitect –                      - membru
 3. Arhitect –                      – membru
 4. Arhitect –                       – membru
 5. Arhitect –                        – membru
 6. Geograf –
 7. Arheolog –                       – membru
 8. Inginer  -                           – membru
 9. Inginer –                          – membru
 10. Secretar –                         – membru
 11. Cadastru topograf –          - membru

 

INIȚIATOR

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                            AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                        Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”      


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14781/20.11.2019

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire Biserică Penticostală în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

           Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire Biserică Penticostală în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 20.11.2019.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 20.11.2019 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință.

 

                   PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

           NESELEAN IOAN                                                  ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

-------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 14449 din 15.11.2019      

                                                                                                                                 

REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal referitor la construire BISERICĂ PENTICOSTALĂ în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

 

 

Prin cererea nr.2889 din 07.03.2018, Biserica Penticostală nr.1 Gherla prin PETRIC IOAN cu domiciliul în Municipiul Gherla, str.Hășdății nr.65, a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării PUZ  și autorizare construire biserică penticostală în municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr.26/2889 din 07.03.2018.

Potrivit extrasului CF nr.54632 cu nr. cadastral 54632, proprietar asupra terenului în suprafață de 2.510 mp este Biserica Cultului Penticostal- Biserica lui Dumnezeu Apostolică nr.1.

Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla imobilul se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.9 în zona căi ferate industriale.

Menționez că, căile ferate industriale sunt dezafectate.

Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUZ, a parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de  Urbanism Zonal referitor la construire biserică penticostală.

Precizez faptul că beneficiarul a început încă din anul 2017 demersurile pentru elaborarea PUZ, elaborare ce s-a întrerupt datorită faptului că vecinii de parcelă au refuzat să-și dea acordul în vederea realizării acestui obiectiv.

Datorită acestui fapt solicitantul a deschis o acțiune în instanță împotriva acestora, sens în care s-a pronunțat Sentința civilă nr.1121/2018 prin care cei în cauză au fost obligați să-și dea consimțământul, cu condiția respectării de către investitor a unor dimensiuni stabilite în Planul de situație de 24m-20m-24m-20m și înălțimea maximă 9,50 m .

După acesta beneficiarul a inițiat a doua procedură de consultare a populației, la care în prima etapă au participat două persoane și anume dnu Codorean Radu și Petean Lucia, care nu au mai ridicat obiecțiuni și a doua etapă, nu au fost ridicate obiecțiuni și nici persoane  care să participe. Astfel fiind parcurse cele două etape de consultare, beneficiarul a trimis documentația pe circuitul de avizare, după care a redepus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în CTUAT în data de 05.11.2019, unde s-au luat în discuție toate problemele ridicate.

În urma analizei comisia a propus eliberarea avizului favorabil și analizarea documentației PUZ într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri.

Prin prezenta documentație se propune realizarea unei biserici penticostale – casă de rugăciuni cu dimensiunile 24m-20m-24m-20m și înălțimea maximă de 9,5m în care să se încadreze regimul de înălțime D+P+1E propus de beneficiar.

Racordul la utilități se va face la cele existente în zonă.

Accesul auto și pietonal se va face din str.Hășdății.

Parcarea autovehiculelor se va realiza suprateran în incinta imobilului în cauză. Se vor amenaja 20 de locuri de parcare.

Spațiile neutilizate pentru construcție, circulație, punct gospodăresc sau parcaje vor fi amenajate ca spații verzi plantate cu vegetație de înălțime mici și mijlocie.

Prin prezenta documentație se propune un Procent de ocupare propus- POTpropus = 19,27% și un Coeficient de utilizare a terenului propus – CUTpropus=0,43.

Amplasarea obiectivului în parcelă se va face în conformitate cu planul de situație anexat la Sentința civilă nr.1121/2018.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism Zonal și Regulamentul local de Urbanism aferent pentru construire biserică penticostală în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N. pentru Biserica Cultului Penticostal- Biserica lui Dumnezeu Apostolică nr.1.

 

 

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                                     Primar,

                                                                                                                 Neselean Ioan

----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

privind aprobarea  Planului de Urbanism Zonal pentru construire Biserică Penticostală în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire Biserică Penticostală în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N., proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 14449 din 15.11.2019  al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.47, alin.1 și  art.56, alin.1 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, lit.c, alin.6 lit.c și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă Planul de Urbanism Zonal și Regulamentul local de urbanism aferent pentru Construire biserică penticostală în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N., conform proiectului întocmit de SC SQM ARHITECTURE SRL cu sediul în municipiul Turda, str.Sterca Sulutiu nr.3, ap.1,  coordonator RUR arhitect-urbanist Corina Ileana A. Moldovan, beneficiar Biserica Cultului Penticostal- Biserica lui Dumnezeu Apostolică nr.1 cu sediul în Municipiul Gherla str.Ștefan cel Mare nr. 18.

Art. 2 Durata de valabilitate a documentației de Urbanism PUZ este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                            AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                        Rotar Mihai

 


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14493/15.11.2019

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății TETAROM SA           

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre

privind majorarea capitalului social al societății TETAROM SA

           

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 15.11.2019.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 15.11.2019 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință.

 

                   PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

           NESELEAN IOAN                                                   ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

--------

ROMÂNIA                                                                                         

JUDEȚUL CLUJ                                                                              

MUNICIPIUL GHERLA                                                                                                                            

NR. 14497 din 15.11.2019

 

 

REFERAT

Privind majorarea capitalului social al societății TETAROM SA

 

 

Prin hotărârea nr. 6/12.08.2019 Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât înființarea Parcului Industrial Tetarom V pe raza Comunei Luna din jud. Cluj.

Deoarece Comuna Luna nu era acționar la societatea Tetarom SA se impune acceptarea participării UAT-ului la capitalul social al societății Tetarom SA prin aport în natură.

Aportul în natură constă într-un teren în suprafață de 115 ha situat în Comuna Luna, aflat în proprietatea UAT și administrarea Consiliului Local al Comunei Luna.

În vederea stabilirii valorii aportului în natură s-a întocmit un aport de evaluare prin care s-a stabilit că valoarea terenului este de 4.361.630 lei.

De asemenea Județul Cluj își majorează participarea la capitalul social prin aport în numerar cu suma de 58.500.000 lei .

Cele două majorări de capital au ca și consecință majorarea numărului de acțiuni cu valoare de 10 lei/acțiune, de la 3.805.943 acțiuni la 10.092.106 acțiuni, prin emiterea unui număr de acțiuni de 6.286.163 acțiuni noi care vor reveni Comunei Luna și Județului Cluj în funcție de valoarea aportului la capitalul social al societății.

În proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local se regăsesc toate elementele necesare majorării capitalului social al societății Tetarom SA.

Întrucât Municipiul Gherla este acționar al societății Tetarom SA are obligația și dreptul de-a se pronunța asupra tuturor aspectelor cuprinse în proiectul de hotărâre.

În ceea ce privește oportunitatea adoptării hotărârii aceasta rezultă din cele expuse anterior iar în ceea ce privește legalitatea aceasta rezultă din temeiurile legale cuprinse în preambulul proiectului de hotărâre.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

NESELEAN IOAN

--------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT DE H O T Ă R Â R E

privind majorarea capitalului social al societății TETAROM S.A.

 

Luând în considerare prevederile:

 • Contractului de asociere nr. 29201/05.09.2018 încheiat între Județul Cluj, Comuna Luna și Municipiul Câmpia Turzii.
 • Hotărârii Consiliului Local al comunei Luna nr. 61/27.09.2019 privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură.
 • Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 207/2019 privind majorarea capitalului social al societății TETAROM SA;

În conformitate cu prevederile:

 • art. 107 (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
 • art. 87 alin. (1) și art. 173 alin (1) lit. c) și alin (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii privind societăţile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 35 alin. (2) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 2, 8 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanței Guvernului  nr. 14/2002 privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 194/2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la care acesta este acționar, cu modificările ulterioare;
 • Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 172/2018 privind aprobarea asocierii Județului Cluj cu Comuna Luna și Municipiul Cîmpia Turzii, în vederea realizării Parcului Industrial Tetarom V;
 • Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 154/2019 privind unele măsuri referitoare la constituirea Parcului Industrian TETAROM V

 

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 182 alin. (4), coroborate cu cele ale art. 136 și art. 139 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

Hotărăşte :

 

Art. 1. Se aprobă participarea Comunei Luna la capitalul social al societății TETAROM S.A. prin aport în natură.

Art. 2. (1) Se însușește Raportul de evaluare al imobilului- teren în suprafață de 115 ha, situate în Comuna Luna, înscris în C.F. nr. 56634, nr. cadastral 56634, aflat în proprietatea comunei Luna, în administrarea Consiliului Local Luna. Având valoarea de 4.361.630 lei.

(2) Raportul de evaluare menționat la alin. 1 este cuprins în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 (1) Se aprobă majorarea capitalului social al societăţii TETAROM S.A. cu aportul în natură adus de Comuna Luna în valoare de 4.361.630 lei, constând în terenul identificat la art. 2, în condiţiile renunţării la dreptul de preferinţă al celorlalţi acţionari, cu privire la subscrierea şi vărsarea de aporturi pentru păstrarea cotelor de participare la capitalul social.

(2) Se aprobă renunțarea la dreptul de preferinţă al municipiului   Gherla în calitate de acţionar al societății TETAROM S.A. raportat la alin (1)

 

Art. 4 (1) Se însușește Studiul pentru efectuarea testului investitorului privat prudent, întocmit de către societatea Evaluare și Expertiză Judiciară Olaru și Asociații, cuprins în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă majorarea capitalului prin aport în numerar al Județului Cluj la capitalul social al societății TETAROM S. A. cu suma de 58.500.000 lei, în condiţiile renunţării la dreptul de preferinţă al celorlalţi acţionari, cu privire la subscrierea şi vărsarea de aporturi pentru păstrarea cotelor de participare la capitalul social.

(3) Se aprobă transferarea sumei de 58.500.000 lei, reprezentând aportul în numerar la majorarea capitalului social al societății TETAROM S.A., în termen de 3 ani, astfel: 30% din valoarea nominală a acțiunilor se va achita la data subscrierii, 20% din valoarea nominală a acțiunilor se va achita până în luna decembrie 2020, 50% din valoarea nominală a acțiunilor se va achita până în luna decembrie 2021.

(4) Se aprobă renunțarea la dreptul de preferinţă al municipiului  Gherla în calitate de acţionar al societății TETAROM S.A. raportat la alin (2)

 

 

Art. 5. Se aprobă majorarea numărului de acţiuni, de la 3.805.943 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei/acţiune, la  10.092.106 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei/acţiune, prin emiterea unui număr de 6.286.163 acţiuni noi, nominative şi emise în formă dematerializată, care se atribuie astfel: 436.163 acțiuni comunei Luna pentru aportul în natură și 5.850.000 acțiuni Județului Cluj pentru aportul în numerar conform art. 4.

Art. 6. Se aprobă noua structură a acţionariatului societăţii TETAROM S.A., ca urmare a emisiunii de noi acţiuni, după cum urmează:

 1. Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj, 95.100.990 lei, din care 59.429.043 lei aport în numerar, un teren în valoare de 71.357 lei, un teren în valoare de 13.046.670 lei, un teren în valoare de 16.590.900 lei și un teren în valoare de 2.466.098 lei, două terenuri în valoare totală de 3.496.922 lei - reprezentând 9.510.099 acţiuni, respectiv 94,2330 % din capitalul social;
 2. Comuna Luna, prin Consiliul local al comunei Luna, 4.361.630 lei, reprezentând 436.163 acțiuni, respectiv 4,3218% din capitalul social.
 3. Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, 1.370.900 lei, din care 5900 lei aport în numerar şi un teren în valoare de 1.365.000 lei, reprezentând 137.090 acţiuni, respectiv 1,3584 % din capitalul social;
 4. Municipiul Dej, prin Consiliul local al municipiului Dej, 1.400 lei, reprezentând 140 acţiuni, respectiv 0,0014 % din capitalul social;
 5. Municipiul Gherla, prin Consiliul local al municipiului Gherla, 78.910 lei, reprezentând 7891 acţiuni, respectiv 0,0782 % din capitalul social;
 6. Municipiul Turda, prin Consiliul local al municipiului Turda, 210 lei, reprezentând 21 acţiuni, respectiv 0,0002 % din capitalul social;
 7. Municipiul Câmpia Turzii, prin Consiliul local al municipiului Câmpia Turzii, 5.620 lei, reprezentând 562 acţiuni, respectiv 0,0056 % din capitalul social.
 8. Oraşul Huedin, prin Consiliul local al oraşului Huedin, 1.400 lei, reprezentând 140 acţiuni, respectiv 0,0014 % din capitalul social;

 

Art. 6. Se aprobă modificarea şi completarea actului constitutiv şi a statutului societăţii, ca urmare a majorării capitalului social, astfel cum a fost detaliat în cuprinsul articolelor 1-5.

Art. 7. Se acordă mandat special domnului                           , în calitate de reprezentant al municipiului Gherla în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A., pentru a vota modificările și completările actului constitutiv şi a statutului societăţii menționate în cuprinsul art. 2-5 din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se mandatează domnul                  – director general al TETAROM S.A., în vederea întocmirii Actului modificator, a Actului constitutiv şi a statutului actualizat al societăţii, în condiţiile prevederilor prezentei hotărâri şi în vederea derulării măsurilor necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, incluzând, dar fără a se limita, înregistrarea actului constitutiv şi statutului astfel întocmit la Oficiul Registrului Comerţului, semnătura domnului              fiind în acest sens pe deplin opozabilă TETAROM S.A şi acţionarilor acesteia.

                          

INIȚIATOR, PRIMAR

NESELEAN IOAN

                                                                     

 

Avizează

                                                                                   Secretar general, Rotar Mihai

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14639/19.11.2019

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială branșamente și racorduri utilități în Municipiul Gherla, str. Luntrașilor nr. 5           

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială branșamente și racorduri utilități în Municipiul Gherla, str. Luntrașilor nr. 5        

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 19.11.2019.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 19.11.2019 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință.

 

                   PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

           NESELEAN IOAN                                                  ROTAR MIHAI

-------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 14448 din 15.11.2019                                                                                          

   

 

 

REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială, branșamente și racorduri utilități în Municipiul Gherla, str.Luntrașilor nr.5

 

Prin cererea nr. 11243 din 17.08.2018 dna Cociș Narcisa Ofelia, domiciliată în  Municipiul Gherla, str.Luntrașilor nr. 5, a solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism în vederea elaborării PUD și construire casă familială, branșamente și racorduri la utilități la imobilul situat la adresa de mai sus.

Petenta, potrivit CF nr. 54900 cu nr. cadastral 54900 este proprietară tabulară asupra imobilului din Municipiul Gherla str.Luntrașilor nr.5.

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr.141/11243 din 07.09.2018.

Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUD, a parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism de Detaliu referitor la Construire casă familială, branșamente și racorduri utilități.

Documentația astfel întocmită, după parcurgerea circuitului de avizare a fost supusă spre discuție în ședința Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din data de 05.11.2019, unde s-au luat în considerare toate aspectele referitoare la această solicitare, inclusiv sesizările vecinilor detaliate în raportul de informare.

Potrivit Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții publicată cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism cu modificările și completările ulterioare rezultă ca aprobarea PUD se face de către Consiliul Local.

În urma discuțiilor purtate s-a propus ca documentația de urbanism întocmită să fie supusă spre dezbatere într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri.

Obiectivul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea construirii unei case familiale cu regim de înălțime P, branșamente și racorduri la utilități, în Municipiul Gherla, str.Luntrașilor nr.5.

Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla imobilul este situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.3, în zona protejată cu valoare istorică și arhitecturală Cetatea Martinuzzi, subzona de locuințe.

Noua construcție va fi amplasată la o retragere de 16,14 m față de limita de proprietate dinspre str.Luntrașilor, la 0,80 m față de d-na Onofrei Ana și coproprietari (cu declarație notarială) și 3,02 m față de Boierean Mircea.

Accesul auto și pietonal se va face direct din str.Luntrașilor.

Racordurile la utilități se vor face la cele existente.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială, branșamente și racorduri utilități în Municipiul Gherla str.Luntrașilor nr.5.

 

                                                                                                                   Întocmit,

                                                                                                                     Primar,

                                                                                                              Neselean Ioan

---------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială branșamente și racorduri utilități în Municipiul Gherla, str. Luntrașilor nr.5

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială branșamente și racorduri utilități în Municipiul Gherla, str. Luntrașilor nr. 5, proiect din inițiativa primarului,

Examinând referatul de specialitate cu nr. 14448 din 15.11.2019 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

În temeiul dispozițiilor art. 48, alin. 1, art. 56, alin. 1, anexa nr. 1 punctul 14 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. b și art. 139, alin. 3, lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

 

HOTĂRĂȘTE

               

              Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, branșamente și racorduri utilități în Municipiul Gherla str. Luntrașilor nr. 5, conform proiectului întocmit de SC ,,Ciulei Proiect” SRL cu sediul în Municipiul Gherla, str. Bobâlna nr. 57/7,  coordonator RUR proiect, arhitect Sorin Mircea N. Coșoveanu, beneficiar Cociș Narcisa Ofelia, cu domiciliul în Municipiul Gherla, str. Luntrașilor nr.5.

Art. 2 Durata de valabilitate a documentației de urbanism PUD este de 3 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

INIȚIATOR

PRIMAR,

NESELEAN IOAN

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                          AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                      Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14782/20.11.2019

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Gherla în Consiliul de Administrație al  Liceului Teoretic Petru Maior” Gherla

         

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Gherla în Consiliul de Administrație al  Liceului Teoretic “Petru Maior” Gherla         

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 20.11.2019.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 20.11.2019 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință.

 

                   PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

           NESELEAN IOAN                                                  ROTAR MIHAI

----------

 

11716/18.09.2019                                                                                      

 

REFERAT DE APROBARE

privind desemnarea unui membru în Consiliu de administraţie la

Liceul Teoretic “Petru Maior” Gherla

 

În conformitate prevederile art. 96 alin.2 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, prevederile  art .1, art.4, alin 1, din Ordinul nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, reactualizat,  este necesar  funcționarea consiliului de administrație al acestei unități de învățământ conform legislației în vigoare.

            În cadrul Liceului Teoretic “Petru Maior” Gherla  au fost desemnați prin HCL nr. 89/31.08.2016 următorii reprezentanți: pr. Băgăcian Petru-Ovidiu, dna. Șteiu Alina, dl.Waller Iosif.

            Având în vedere faptul  că  pr.dr.  Băgăcian Petru-Ovidiu și-a dat demisia iar structura Consiliului de Administrație a rămas descompletată, conform dispozițiilor art. 96 alin.3 din Legea menționată mai sus, potrivit cărora Consiliul de administrație este organul de conducere al unității de învăţământ, apreciem că se impune ca această structură de conducere al Liceului Teoretic “Petru Maior” Gherla să fie completată urgent cu numărul legal de reprezentanți prevăzuți de către legislația în vigoare și desemnați de către Consiliul Local al Municipiului Gherla,  în acest sens propunem luarea unei decizii.

PRIMAR

NESELEAN IOAN

----------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                      

PROIECT DE  HOTARARE NR . ________/  ___.11.2019

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Gherla în Consiliul de Administrație al  Liceului Teoretic “Petru Maior” Gherla

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară;
            Luând in dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Gherla în Consiliul de Administrație al al Liceului Teoretic “Petru Maior” Gherla - proiect din inițiativa autorități executive;
              Examinând referatul de aprobare  al Primarului Municipiului Gherla  cu numărul 11716/18.09.2019  referitor la privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic “Petru Maior” Gherla;

Având în vedere:

 • Raportul de specialitate al Compartimentului Registratură, relații cu publicul și Consiliul Local, muncă în folosul comunității cu nr.____________ ;
 • Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Gherla;

 Ținând cont de prevederile art. 96 alin.2 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, prevederile art.4, alin 1, din Ordinul nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, reactualizat,;;

                           În temeiul art. 129, alin. 2  lit. „d” , alin. 7 , lit. „a”  al Ordonanței de  Urgență           nr. 57/2019 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ. 

H O T Ă R Ă Ş T E:

               

                Art. 1. Se desemnează ___________________ ca reprezentant al  Consiliului Local al Municipiului Gherla  în Consiliu de administraţie al Liceului Teoretic “Petru Maior” Gherla.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoana nominalizată la art.1.

 

INIȚIATOR
PRIMAR
NESELEAN IOAN

 

 

Nr. consilieri                     19                                                           AVIZEAZĂ

Prezenţi                                _                                           SECRETAR GENERAL U.A.T.

Nr.voturi „ Pentru ”          _                                                        ROTAR MIHAI

 

-

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13932/05.11.2019

 

ANUNȚ

referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind

aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu,

în suprafața de 20 mp, din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind

aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu,

în suprafața de 20 mp, din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 05.11.2019.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

                   PRIMAR                                                                  SECRETAR

           NESELEAN IOAN                                                      ROTAR MIHAI

 

----------------

ROMANIA                                                                                       

JUDETUL CLUJ                                                                                     

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 13933 DIN 05.11.2019

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu,

in suprafata de 20 mp, din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A     

 

            Avand in vedere faptul ca spatiul din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A a revenit in administrarea locala prin HCL nr. 69 din 26.09.2019 se impune scoaterea acestuia la licitatie in vederea inchirierii acestuia. Spatiul in suprafata de 20 mp este situatin centrul Municipiului Gherla, fosta tutungerie, si dispune de instalatie electrica functionala, are initiat proiect pentru instalatie de apa si canalizare si detine instalatie de gaz sigilata temporar.

            Spatiul poate fi utilizat pentru activitati comerciale sau de servicii care sunt compatibile cu pozitionarea acestuia si legislatia in vigoare.

Astfel, avand in vedere cele aratate anterior, propunem inchirierea spatiului in suprafata de 20 mp situat in Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A, prin licitatie publica deschisa, plecand de la pretul de pornire de 10 EURO/mp/luna, pasul de licitatie de 0,5 EURO si adjudecarea contractuctului de inchiriere la pretul cel mai mare ofertat/mp/luna. Licitatia deschisa cu strigare va respecta toate prevederile legale si precizarile din documentatia de atribuire care face parte integranta a prezentului referat si include: caietul de sarcini, fisa de date, contractul cadru, formulare model.

Pentru participarea la procedura de licitatie se va avea in vedere procurarea documentatiei aferenta gratuit electronic si de pe www.gherla.ro sau contra sumei de 30 lei pe format de hartie, platibili la caseria Primariei Municipiului Gherla din Municipiul Gherla, str. Bobalna, nr. 2.

De asemenea se stabileste taxa de participare de 200 lei patibila la caseria Primariei Municipiului Gherla din Municipiul Gherla, str. Bobalna, nr. 2, iar garantia de participare este de 1000 lei si se constituie prin virament in contul RO39TREZ21821360250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Gherla , CUI 4349071, sau numerar depus la casieria Primariei Municipiului Gherla cu valabilitate 90 zile. Dupa semnarea contractului, ofertantul castigator va constitui garantia de buna executie in cuantumul a 3 chirii lunare in contul Municipiului Gherla RO31TREZ2185006XXX000049 deschis la Trezoreria Municipiului Gherla, CUI 4349071.

 

                                                                            INITIATOR:

                                                                         Municipiul Gherla

                                                                                    prin

                                                                               PRIMAR

                                                                            Neselean Ioan

-------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu,

in suprafata de 20 mp, din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A     

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a unui spatiu in suprafata de 20 mp din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A;

            Examinand referatul de specialitate cu nr. 13933 din 05.11.2019 al Primarului Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 6 litera a) si Art. 139 alineatul 1 si 2 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aproba inchiriere prin licitatie publica deschisa cu strigare pentru activitati comerciale sau de prestare servicii, pe o perioada de 1 an cu posibilitatea de prelungire pe cate 1 an, a unui spatiu in suprafata de 20 mp, situat in Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A, avand numarul de inventar 1246 in domeniul privat al Municipiului Gherla si valoare de inventar 25.816 lei.

            Art. 2 Se aproba pretul minim de pornire la licitatie de 10 EURO/mp/luna, taxa de participare 200 lei, garantia de participare la licitatie 1000 lei, pas de licitatie 0,5 EURO.

            Art. 3 Anexa la prezenta hotarare sunt: caietul de sarcini, fisa de date, contractual cadru formulare model ale prezentei procedure.

            Art. 4 In vederea organizarii si desfasurarii licitatiei va fi numita o comisie prin dispozitia Primarului Municipiului Gherla.

            Art. 5 Contractul de inchiriere se va incheia in EURO, chiria va fi platita lunar pana cel tarziul in ultima zi a lunii in curs, in LEI la cursul BNR din ziua platii.

Art. 6 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de licitatie.

 

INIȚIATOR, PRIMAR

NESELEAN IOAN

                              

                                                                                                          AVIZEAZĂ

                                                                                                  Secretar, Rotar Mihai

--------------

fisa date spatiu str Avram Iancu nr 2A

caiet sarcini spatiu str Avram Iancu nr 2A


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13838/04.11.2019

 

 

ANUNȚ

referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind

aprobarea închirierii prin licitație publică a unui chioșc,

în suprafața de 16 mp, situat în Municipiul Gherla, str. Parcului F.N.

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind

aprobarea închirierii prin licitație publică a unui chioșc,

în suprafața de 16 mp, situat în Municipiul Gherla, str. Parcului F.N.

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 04.11.2019.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

                   PRIMAR                                                                  SECRETAR

           NESELEAN IOAN                                                      ROTAR MIHAI

 

--------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                    

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR_______DIN_____________

 

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui chiosc,

in suprafata de 16 mp, situate in Municipiul Gherla, str. Parcului FN     

 

            In temeiul HCL 55/24.06.2019 chioscul in suprafata de 16 mp situat in Municipiul Gherla, str. Parcului FN colt cu str. Gelu a fost preluat in urma donatiei, in domeniul privat al Municipiului Gherla, urmand ca ulterior acesta sa fie utilizat in interes propriu sau inchiriat prin licitatie conform legislatiei specifice. Astfel, executivul doreste inchirierea acestui chiosc si astfel a fost intocmita documentatia de atribuire asa cum se prevede in Codul Administrativ, documentatie ce este anexata prezentului referat ce va sta la baza unei hotarari necesara executivului pentru a inchiria chioscul.

            Spatiul poate fi utilizat pentru activitati comerciale sau de servicii care sunt compatibile cu pozitionarea acestuia si legislatia in vigoare si detine la data licitatiei racordare la energie electrica si apa.

Avand in vedere cele aratate anterior, propunem inchirierea spatiului in suprafata de 16 mp situat in Municipiul Gherla, str. Parcului FN, prin licitatie publica deschisa, plecand de la pretul de pornire de 3 EURO/mp/luna, pasul de licitatie de 0,5 EURO si adjudecarea contractuctului de inchiriere la pretul cel mai mare ofertat/mp/luna. Licitatia deschisa cu strigare va respecta toate prevederile legale si precizarile din documentatia de atribuire care face parte integranta a prezentului referat si include: caietul de sarcini, fisa de date, contractul cadru, formulare model.

In determinarea pretului de pornire la licitatie precizat in prezentul referat este rezultatul unei prospectari a chiriilor percepute pe piata, tinand cont de zona si caracteristicile chioscului.

Pentru participarea la procedura de licitatie se va avea in vedere procurarea documentatiei aferenta gratuit, in format electronic de pe www.gherla.ro sau contra sumei de 30 lei pe format de hartie, platibili la caseria Primariei Municipiului Gherla din Municipiul Gherla, str. Bobalna, nr. 2.

De asemenea se stabileste taxa de participare de 200 lei patibila la caseria Primariei Municipiului Gherla din Municipiul Gherla, str. Bobalna, nr. 2, iar garantia de participare este de 200 lei si se constituie prin virament in contul RO39TREZ21821360250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Gherla , CUI 4349071, sau numerar depus la casieria Primariei Municipiului Gherla cu valabilitate 90 zile. Dupa semnarea contractului, ofertantul castigator va constitui garantia de buna executie in cuantumul a 2 chirii lunare in contul Municipiului Gherla RO31TREZ2185006XXX000049 deschis la Trezoreria Municipiului Gherla, CUI 4349071.

 

                                                                            INITIATOR:

                                                                         Municipiul Gherla

                                                                                    prin

                                                                                PRIMAR

                                                                            Neselean Ioan

 

---------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu,

in suprafata de 16 mp, situate in Municipiul Gherla, str. Parcului FN     

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a unui chiosc in suprafata de 16 mp situate in Municipiul Gherla, str. Parcului FN;

            Examinand referatul de specialitate cu nr. 13834 al Primarului Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 6 litera b) si Art. 139 alineatul 1 si 2 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.  1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica deschisa cu strigare pentru activitati comerciale sau de prestare servicii, pe o perioada de 1 an cu posibilitatea de prelungire pe cate 1 an, a unui chiosc in suprafata de 16 mp, situat in Municipiul Gherla, str. Parcului FN, avand numarul de inventar 1689 in domeniul privat al Municipiului Gherla si valoare de inventar 25000 lei.

            Art. 2 Se aproba pretul minim de pornire la licitatie de 3 EURO/mp/luna, taxa de participare 200 lei, garantia de participare la licitatie 200 lei, pas de licitatie 0,5 EURO.

            Art. 3 Anexa la prezenta hotarare sunt: caietul de sarcini, fisa de date, contractual cadru formulare model ale prezentei procedure.

            Art. 4 In vederea organizarii si desfasurarii licitatiei va fi numita o comisie prin dispozitia Primarului Municipiului Gherla.

            Art. 5 Contractul de inchiriere se va incheia in EURO, chiria va fi platita lunar pana cel tarziul in ultima zi a lunii in curs, in LEI la cursul BNR din ziua platii.

Art. 6 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de licitatie.

 

INIȚIATOR, PRIMAR

NESELEAN IOAN

                              

                                                                                                          AVIZEAZĂ

                                                                                                  Secretar, Rotar Mihai

-------------

fisa date chiosc Parcului FN

caiet sarcini chiosc Parcului FN


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14024/06.11.2019

 

ANUNȚ

referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind

stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind

stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 06.11.2019.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

                   PRIMAR                                                       SECRETAR GENERAL

           NESELEAN IOAN                                                      ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

------------------

ROMÂNIA                                                                                            

JUD. CLUJ                                                                                         

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                            

NR 14024 din 07.11.2019

 

 

R EFERAT

privind stabilirea impozitelor si

taxelor locale pentru anul fiscal 2020

 

 

            Avand in vedere prevederile art. 490 si 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

          “ Autorităţile administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente.”

……………………………………………………………………………………….

                ART. 491

    Indexarea impozitelor şi taxelor locale

 1. În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual,  de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

 

Rata inflatiei in anul 2018 a fost 4.6%, deci se indexeaza sumele in cota fixa cu 4.6%

         

PROPUN

 

            Adoptarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 conform Anexelor 1 si 2

 

PRIMAR

NESELEAN IOAN

---------------------

ROMÂNIA                                                                           

 JUDEȚUL CLUJ                                                                           

MUNICIPIUL GHERLA                                                   

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.     DIN

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020

 

 

          Consiliul local al municipiului Gherla întrunit in şedinţă ordinara :

          Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020, proiect iniţiat de autoritatea executivă ;

          Examinând referatul primarului nr. 12462 din 03.10.2019

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcţii republicată cu modificările şi completarile ulterioare şi a Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

          În temeiul art. 129 alin. (2) litera b) si alin. (4) litera c)  si art. 139 alin 3 litera c) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

         

HOTĂRĂŞTE :

 

          ART.1 Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, conform Anexei nr. 1 si 2.

          ART.2 Anexele 1,2   fac parte integranta din prezenta hotarare.

          ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredinţează directiile de specialitate din cadrul Municipiului Gherla.

 

INITIATOR

PRIMAR NESELEAN IOAN

 

                                                                                           AVIZEAZA

                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                  MIHAI ROTAR

anexa 1 IT 2020                

anexa 2 IT 2020  


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 13142/18.10.2019                   

REFERAT

 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip -  “Bazin de înot didactic din municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A, județul Cluj

 

Având în vedere solicitarea Companiei Naționale de Investiții de a elabora documentația necesară promovării obiectivului  de investiții Proiect tip -  “Bazin de înot didactic” din municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A, județul Cluj, în etapa a doua,

 

Propun:

Predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe baza unui protocol, a terenului în suprafață de 6675 mp, identificat potrivit Cărții Funciare nr. 50834, din Municipiul Gherla, pe strada Parcului nr. 35A, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către “C.N.I.” S.A a obiectivului de investiții Proiect tip -  “Bazin de înot didactic” din municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A, județul Cluj;

Asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Gherla, jud. Cluj a cheltuielilor  pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.);

Asigurarea, în condițiile legii, a suprafețelor de teren necesare pentru depozitare și organizarea șantierului;

După predarea amplasamentului și al obiectivului realizat să se mențină destinația acestuia și să fie întreținut pe o perioadă de minim 15 ani.

 

Inițiator:

Primar

Neselean Ioan

---------------------

                                                                 ROMANIA

JUDEŢUL  CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI GHERLA

 

        

HOTĂRÂRE

 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic” din  MUNICIPIUL GHERLA, str. Parcului nr 35 A judeţul  CLUJ”

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, luând în dezbatere Proiectul de Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic” din  MUNICIPIUL GHERLA,str. Parcului nr 35 A judeţul  CLUJ”, proiect inițiat de Primarul Municipiului Gherla, Ioan Neselean,

 

Avand in vedere:

 • Expunerea de motive nr.   a Primarului Municipiului Gherla, Neselean Ioan;
 • Raportul de specialitate;
 • Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Gherla,

 

În conformitate cu prevederile:

 • Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A,

 

În temeiul art. 129 , alin 6, lit a) și alin 7, lit k); art. 139, alin 3  din  OUG nr.  57/2019 Codul administrativ,

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a terenului  situat în Municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A,  judeţul  Cluj,  aflat în proprietatea  Municipiului Gherla, în suprafaţă de 6675 mp,   identificat potrivit Cărții funciare nr. 50834 Gherla, nr. cadastral  50834, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic”, din Municipiul Gherla, str. Parcului nr 35 A, judeţul  Cluj.”

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Gherla, județul Cluj a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);

Art.4. Consiliul Local al Municipiului Gherla se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului;

Art.5. Consiliul Local al Municipiului Gherla se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 ani.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, domnul Neselean Ioan, în vederea semnării protocolului de predare – primire ce decurge din această Hotărâre.

Art.7. Prezenta Hotărâre se comunică și se aduce la cunoștință publică, prin grija Secretarului General:

 • Primarului Municipiului Gherla;
 • Direcțiilor publice din cadrul Primăriei Municipiului Gherla;
 • Instituției Prefectului;
 • Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” SA.

 

 

INIȚIATOR, PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Contrasemnează

                                                                                                    Secretar, Rotar Mihai

 


ROMÂNIA                                                                                                                             

JUDETUL CLUJ                                                                                                               

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 

Nr. 13079/17.10.2019

 

REFERAT

De aprobare a Proiectului de hotărâre privind modificarea functiilor publice şi a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi al serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor ce-i sunt conferite prin lege, autorităţile administraţiei publice locale - respectiv primarul dispune de un aparat de specialitate, care este dimensionat ca număr şi structură funcţională prin statul de funcţii şi organigramă, avându-se în vedere posibilităţile de acoperire financiară asigurate prin bugetul local anual.

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. a), alin. 3, lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aprobarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al primarului şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local constituie un atribut exclusiv al consiliului local, la propunerea primarului.

La nivelul UAT Municipiului Gherla, prin HCL nr.7/31.01.2019, modificata prin HCL nr.40/23.05.2019 adoptată de către Consiliul local al Municipiului Gherla, au fost aprobate în conformitate cu prevederile legale, organigrama, functiile publice și statul de funcţii ale personalului autorității administrației publice locale, cu modificările și completările care  s-au impus la momentul promovării inițiativei, acestea fiind ultimele acte administrative adoptate cu reglementări în domeniu.

Având în vedere modificările legislative de natură a influența organizarea structurii Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla, respectiv  necesitatea stabilirii funcţiei publice specifică de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale și de înființare a funcției publice de execuție de consilier achiziţii publice, se impune modificarea functiilor publice şi a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla, pentru a se asigura aceste funcții în aparatul de specialitate al primarului.

Procedura propusă vizează :

 •  stabilirea funcţiei publice specifică de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale și reîncadrarea în această funcție a ocupantului actual al funcției de conducere de secretar al U.A.T.;
 • înființarea funcţiei publice de execuţie de consilier achiziţii publice și reîncadrarea în această funcție a functionarilor publici din cadrul Biroului achizitii publice prin schimbarea denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie publică mai mult de 50% sau prin transformarea ori înfiinţarea unei/unor funcţii publice de consilier achiziţii publice în situaţia în care nu există funcţii publice de execuţie cu atribuţii aferente activităţii de achiziţii publice mai mult de 50%”.

Modificările propuse în acest sens nu modifică numărul de posturi al Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi al serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla determinat  în condiţiile şi potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și comunicat de către Instituția Prefectului judetului Cluj.

Faţă de cele de mai sus, ținând cont de atribuțiile și competențele autorităților administrației publice locale, se justifică necesitatea adoptării unei hotărâri în acest sens; propun analizarea proiectului de hotărâre iniţiat în cadrul Comisiilor de specialitate a consiliului local, în vederea prezentării lui în plenul şedinţei Consiliului local al Municipiului Gherla.

PRIMAR

NESELEAN IOAN

……………………..….…………………

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL 

 

P R O I E C T    D E     H O T Ă R Â R E

privind modificarea functiilor publice şi a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

Consiliul local al Municipiului Gherla întrunit în şedinţă ordinară;

            Având în vedere necesitatea modificării functiilor publice şi a Statului de funcţii ale personalului autorităţii administraţiei publice locale din cadrul UAT Gherla pe anul 2019, aprobată prin H.C.L. nr.7/31.01.2019, modificata prin HCL nr.40/23.05.2019, ca urmare a modificărilor legislative de natură a influența organizarea structurii aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla, județul Cluj, respectiv  necesitatea stabilirii funcţiei publice specifică de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale și de înființare a funcției publice de execuție de consilier achiziţii publice;

            Luând în dezbatere Raportul de specialitate nr. 13280/22.10.2019  întocmit de către Directia RUNOS si Referatul de aprobare nr.13281/22.10.2019 elaborat de către Primarul Municipiului Gherla în acest sens 

            Tinând cont de prevederile :

- Legea – cadru nr. 153 / 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), coroborat cu art. 406, 610, 611, 612 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

            în temeiul drepturilor conferite prin art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                                 PROPUN:

Art. 1. (1) Se aprobă functiile publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi şi serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla conform Anexei nr.1 la prezentul Proiect de hotarare.

                         (2) Funcțiile publice nou create ca urmare a modificarilor cuprinse in Anexa nr.1 vor fi ocupate prin reîncadrarea personalului care ocupă în prezent funcțiile modificate.

Art. 2  . Se aprobă Statul de functii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla conform Anexei nr.2 la prezentul Proiect de hotarare.

Art. 3.     (1) Începând cu data prezentei, HCL nr.7/31.01.2019, modificata prin HCL nr.40/23.05.2019, se modifică și se completează în mod corespunzător, Anexele nr. 1 și 3 ale acestora urmând a fi înlocuite cu Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta.

(2)  La data intrării în vigoare a prezentei, orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Gherla si Directia Runos.

INITIATOR, PRIMAR

NESELEAN IOAN

? …………………………….…………

 

                                                                                                                        Contrasemneaza

                                                                                                                        Secretar, Rotar Mihai

                                                                                         ? …………………………….…………

 

Anexa 1 privind stabilirea  functiilor publice

Anexa 2 privind statul de functii


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13423/24.10.2019

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”

          

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 24.10.2019.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 24.10.2019 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

                   PRIMAR                                                                  SECRETAR

           NESELEAN IOAN                                                      ROTAR MIHAI

-----------------

 

ROMÂNIA                                                                                                                                       JUDEȚUL CLUJ                                                                                                                               PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                                                   NR.  13373 din 23.10.2019                                                                    

                                                                                               

 

REFERAT

 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”

 

 Prin HCL nr.44/24.05.2018 s-a aprobat documentația și indicatorii tehnico-economici faza SF+PT pentru proiectul ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”.

Valoarea totală a investiției a fost de 19.851.727,16 lei inclusiv TVA din care (C+M) fără TVA 15.527.764,72 lei.

Acest proiect a fost depus pe POR 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

Până în prezent nu s-a obținut finanțare în acest sens.

Prin cererea nr.2878 din 16.03.2017 pe lângă alte obiective s-a solicitat finanțare prin PNDL și pntru obiectivul mai sus menționat.

Urmare acestea, prin adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice înregistrată la noi sub nr.9721 din 31.07.2019 ne-a comunicat aprobarea la finanțare a obiectivului de investiție ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla” cu suma alocată de 14.099.553 lei.

După actualizarea devizului general în octombrie

 2019 valoarea obiectivului de investiții este de 20.792.538,915 lei inclusiv TVA din care valoare C+M 15.527.764,730 lei.

Analizând cele de mai sus rezultă că suma care nu ne finanțează de la bugetul de stat prin PNDL este de 6.692.985,915 lei (inclusiv TVA), sumă ce se va cofinanța din bugetul local.

Față de acestea, propun spre aprobare devizul actualizat și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”.

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                            Primar

                                                                                                              Neselean Ioan

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru,

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiții ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”, proiect din inițiativa primarului,

Examinând referatul nr. 13373 din 23.10.2019 al Primarului Municipiului Gherla,

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

Având în vedere prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 cu privire la Finanțele Publice Locale cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere prevederile art.5 lit.c, art.8 alin.1 lit.c alin.2 din Ordinul nr.1851/2013 republicat cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național al Dezvoltării Locale,

Având în vedere prevederile art.3 lit.b, art.7 alin.1 lit.c, art.8 alin.1 lit.a, alin.2 din OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, lit.b și art.139 alin.3 lit.e din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art. 1 Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2Se aprobă indicatorii tehnico- economici actualizați pentru obiectivul de investiții  ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”,conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiții ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla” din bugetul local cu suma de 5.648.316,789 lei (fără TVA) pentru plata care nu se finanțează de la Bugetul de Stat prin PNDL.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

Nr. consilieri                      19                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                            SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                      Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri” 

---------------------------

Anexa nr.1 Scoala nr.1

Anexa nr.2 aprobare DALI Scoala nr.1              


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13456/24.10.2019

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre pentru organizarea unui eveniment cultural

 în colaborare cu Fundația Culturală TerrArmonia, filiala Cluj - Napoca

           

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre

pentru organizarea unui eveniment cultural

 în colaborare cu Fundația Culturală TerrArmonia, filiala Cluj - Napoca

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 24.10.2019.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 24.10.2019 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință.

 

                   PRIMAR                                                                  SECRETAR

           NESELEAN IOAN                                                      ROTAR MIHAI

----------------------

Nr. 13425/24.10.2019                                                                                                           VIZAT

                                                                                                                        PRIMAR

                                                                                                                        IOAN NESELEAN

 

 

 

Referat de aprobare

a hotărârii de  organizare a  unui eveniment cultural  în colaborare cu 

Fundația Culturală TerrArmonia,  filiala Cluj-Napoca

 

            Fundația Culturală TerrArmonia a fost înființată în anul 1996 și are ca scop principal salvarea și promovarea identității noastre naționale cu activități  precum: culegerea, conservarea salvarea și  cercetarea patrimoniului traditional cultural immaterial și restituirea acestor valori către comunitățile de unde au fost culese și către publicul larg.

            Această fundație ne propune realizarea și în orașul nostru a unui eveniment cultural de excepție ca un tribut adus culturii tradiționale românești.

Evenimentul cultural de promovarea tradițiilor populare românești, organizat în colaborare cu  Fundația Culturală TerrArmonia,  filiala Cluj-Napoca, cuprinde în prima parte un moment artistic susținut de către un grup vocal al Ansamblului Icoane al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, în formulă instrumentală de Trio Transilvan condus de către  maestru și soliști vocali  renumiți din diferite zone ale țării.

            Partea doua a evenimentului cuprinde proiectarea în premieră a poemului cinematografic

Suflet românesc-atunci și acum ce include o alăturare inedită  a unor cântece rituale tradiționale  și dansuri populare arhaice românești cu poezia lui Lucian Blaga.

            Moderatorul   acestui eveniment este renumitul artist prof. univ dr. care este și reprezentantul acestei fundații.

            Supun spre analiză  Consiliului Local al Municipiului Gherla  cele arătate mai sus, pentru a lua o decizie.

 

Biroul Juridic

Compartimentul registratură, relații cu publicul și Consiliul Local,

munca în folosul comunității

 

Consilier superior

Ioan Sabin Drăgan

------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                      

                                   HOTARAREA NR . ________/  ___.10.2019

Pentru organizarea  unui eveniment cultural  în colaborare cu  Fundația Culturală TerrArmonia,  filiala Cluj-Napoca

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară;
            Luând in dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la organizarea   unui eveniment cultural de promovare a tradiției populare românești în colaborare cu Fundația Culturală TerrArmonia-filiala Cluj-Napoca, proiect din inițiativa autorități executive;

Examinând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla cu                         nr. 13425/24.10.2019;

Având în vedere:
              -raportul de specialitate al Compartimentului registratură relații cu publicul și Consiliul Local munca în folosul  comunității nr. 13428/24.10.2019;

-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Gherla;

 În temeiul art.129 al.2, lit.b și lit.e, al.7, lit.d, al.9 lit.a,  art. 139  al.3, lit.a,  al Ordonanței de  Urgență  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, Consiliul Local

 

                                                      H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1. Se aprobă contractul de parteneriat între Municipiul Gherla  și Fundația Culturală TerrArmonia,  filiala Cluj pentru organizarea unui eveniment cultural de promovare a tradiției populare românești în data de 7.11.2019 la Cinematograful Pacea din Gherla, contract prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Gherla să semneze prezentul contract de parteneriat, precum și toate documentele necesare organizării și desfășurării evenimentului.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează aparatul de specialitate al primarului și Fundația Culturală TerrArmonia, filiala Cluj.  

                             

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IELCEAN CLAUDIA

 

 

Nr. consilieri                     19                                              CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                _                                                     SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”          _                                                      ROTAR MIHAI

 

CONTRACT TERRARMONIA

 

 


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13194/21.10.2019

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea

Organigramei și a Statului de funcții al Spitalului Municipiului Gherla

 

           

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea

Organigramei și a Statului de funcții al Spitalului Municipiului Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.10.2019.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.10.2019 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

                   PRIMAR                                                                  SECRETAR

           NESELEAN IOAN                                                      ROTAR MIHAI

--------------------

 ROMÂNIA                                                                                                                            

JUDETUL CLUJ                                                                                                               

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 

Nr. 11547/16.09.2019

 

 

REFERAT

 

Privind  aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii

pentru Spitalul Municipal Gherla

 

Prin  Referatul nr.6208/06.09.2019  Spitalul Municipal Gherla solicita aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Gherla  a Organigramaei  şi a Statului de personal al Spitalului Municipiului Gherla.

In conformitate cu prevederile art.129 lit. c) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  consiliul local  "  aprobă, in conditiile legii, la propunerea primarului … organizarea si  statul de funcţii ale  aparatul de specialitate al primarului,  ale institutiilor si serviciilor publice de interes local…”.

Potrivit dispozitiilor  art.15 din H.G nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locala, cu modificarile si completarile ulterioare, competenta de aprobare a Organigramei si Statului de functii al Spitalului Municipal Gherla revine autoritatii administraţiei publice locale, prin structura cu atribuţii specifice în domeniu, respectiv Consiliul Local al Municipiului Gherla.

Propunerea de Organigrama si Stat de functii formulata de catre Spitalul Municipal Gherla se incadreaza in  prevederile Ordinului MS nr. 632/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipiului Gherla si incadrarea, conform prevederilor Ordinului MS nr. 1224/2010 - privind  aprobarea  normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, in numarul maxim de posturi, adica 167,25 posturi, din care 11 posturi de conducere.

In ceea ce priveste oportunitatea si necesitatea adoptarii Proiectului de hotarare privind aprobarea Organigramei  şi a Statului de personal al Spitalului Municipiului Gherla,  aratam ca aceastea se justifica si prin prisma faptului ca aceste documente organzationale nu au fost modificate din anul 2013, perioada in care au intervenit o serie de modificari legislative ce au determinat intocmirea prezentei propunei.

Avand in vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Proiectul de hotarare privind Organigrama  şi a Statul de personal al Spitalului Municipiului Gherla.

           

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

-----------

          ROMÂNIA

   JUDEŢUL CLUJ

 MUNICIPIUL GHERLA

  CONSILIUL LOCAL

 

 

P R O I E C T   DE  H O T A R A R E

Privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al Spitalului Municipal Gherla

 

      Consiliul Local al municipiului Gherla întrunit în şedinţa sa ordinară de lucru;

Având în vedere Referatul privind aprobarea Oraganigramei si a Statului de functii pentru Spitalul Municipal Gherla  a Primarului Municipiului Gherla, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr.  11547/16.09.2019;

Analizând Raportul de specialitate al Directiei RUNOS, înregistrat sub nr. 11549/16.09.2019 prin care propune Consiliului Local al Municipiului Gherla aprobarea Organigramei şi a Statului de personal  pentru Spitalul Municipal Gherla ;

     Având în vedere Referatul  Spitalului Municipal Gherla nr. 6208/06.09.2019 prin care se solicita aprobarea Organigramei şi a Statului de personal  pentru Spitalul Municipal Gherla ;

            În conformitate cu prevederile :

 • Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • art.16  din OUG nr. 162/2008  privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale ;
 • OMS nr. 632/2010  privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Gherla ;
 • art.15 din HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

            În conformitate cu art.129 lit. c) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

 

PROPUNE:

 

            Art.1.  Aprobarea Organigramei si Statului de functii al Spitalului Municipal Gherla, conform anexelor nr.1 si nr.2 care fac parte din prezenta hotarare.

            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredinţează Spitalul Municipal Gherla.

 

 

INITIATOR

PRIMAR, NESELEAN IOAN

                                                   

                                                                                                                            Contrasemnează:

                                                                                                                        Secretar,    Rotar Mihai

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

---------------------

Organigrama Spitalului Municipal Gherla - 15.10.2019 

Stat personal 01.09.2019


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13245/22.10.2019

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea

rectificării  bugetului  local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

 

           

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea

rectificării  bugetului  local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

 

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.10.2019.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.10.2019 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință extraordinară.

 

                   PRIMAR                                                                  SECRETAR

           NESELEAN IOAN                                                      ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

__________

MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr 13077 din 17.10.2019                                                                              

 

 

REFERAT

 

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2019

 

 

          Prin HG nr. 752/2019 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru Municipiul Gherla a fost repartizata suma de 2601 mii lei. Aceste sume sunt alocate pentru asigurarea cu prioritate a cheltuielilor sectiunii de functionare in conformitate cu prevederile art.20 al. (3) din OG nr. 12/2019 privind rectificarea bugetara.

          Tinand cont de executia bugetara pana la acest moment si analizand necesarul de fonduri pana la sfarsilul anului pe toate capitolele bugetare ale sectiunii de functionare s-au alocat sume la capitolele la care necesarul pana la sfarsitul anului este insuficient..

          S-au inregistrat la Municipiul Gherla cereri ale unitatilor de invatamant pentru alocarea de fonduri in vederea executarii unor lucrari urgente pentru buna desfasurare a activitatilor didactice. Prin urmare au fost alocate sume pentru aceste unitati.

          In ceea ce priveste obiectivele de investitii exista o modificare in sensul in care se retrage suma de 7.5 mii lei de la obiectivul de investitii “Echipamente IT” si se aloca unui nou obiectiv “Licente si Programe”. Acest lucru nu modifica lista de investitii dar este necesar deoarece echipamentele IT au nevoie de licente pentru a putea fi utilizate, iar acestea sunt pe o clasificatie bugetara distincta.

          Prin actul aditional inregistrat la Municipiul Gherla sub nr. 11324/10.09.2019 incheiat intre Municipiul Gherla si Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj suma alocata Spitalului Municipal Gherla pentru achizitionarea de aparatura medicala in anul 2019 a fost suplimentata cu 1018 mii lei. Astfel bugetul local va inregistra aceasta suma la partea de venituri cat si la cheltuieli.

          Astfel in urma acestor modificari bugetul local al Municipiului Gherla va avea la partea de venituri suma de  31446,93     mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de  43637,93  mii lei din care la sectiunea de functionare  29446,18 mii lei, iar la sectiunea de dezvoltare 14191,75 mii lei conform anexelor 1 si 2. Lista de investitii este prezentata in anexa nr. 3, iar bugetul activitatilor autofinantate in anexa nr. 4.

          Tinand cont de traditia ultimilor ani privind organizarea evenimentului “Nunta de Aur” propun alocarea sumei de 10 mii lei pentru desfasurarea acestui eveniment.

 

PRIMAR

NESELEAN IOAN

------------------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

 

Ţinând cont de prevederile art. 49 a  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local:

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

 

Art.1:   Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 care la partea de venituri înregistrează suma de   31,446.93mii lei, iar la partea de cheltuieli suma  43,637.93 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de  29,446.18mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 14.191,75 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2019 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2019  care inregistreză  la partea de venituri suma de  23,738.90 mii lei si la partea de  cheltuieli  suma de  24,182.00 mii lei conform anexei nr.4.

Art.4 : Se aproba suma de 10 mii lei pentru organizarea  evenimentului « Nunta de Aur »

Art.5 : Se aproba suma de 2 mii lei pentru concursul de volei organizat cu prilejul « Zilei Nationale »

       Art.6 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Nr.consilieri:               19                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                             SECRETAR GENERAL

Nr.voturi “pentru”:                                                                                    MIHAI ROTAR

 

---------------

anexa 1 venituri 2019

anexa 2 cheltuieli 2019

anexa 3 lista investitii 2019

anexa 4 autofinantate 2019


Nr.13100/17.10.2019                                                                                                VIZAT

                                                                                                                        PRIMAR

                                                                                                                        IOAN NESELEAN

 

 

 

Referat de aprobare

a hotărârii de  organizare a  evenimentului Nunta de Aur-2019

 

            Nunta de Aur este un eveniment complex, care are o tradiție  îndelungată în municipiul nostru, prin care  se sărbătoreșc  acele cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă dovedite prin actele de stare civilă care sunt depuse la secretariatul primăriei.

            Cuplurile care îndeplinesc acest criteriu sunt invitate, în data de 7 noiembrie 2019, într-un cadru festiv  să petreacă sub forma unui eveniment cultural complex în care nu lipsește muzica, dansul, poezia, și buna dispoziție.   

            În cadrul acestui eveniment sunt chemate să performeze formații  muzicale și  artiști locali din cadrul Casei de Cultură a Municipiului Gherla, colaboratori ai acestei instituții, alți artiști din Gherla, astfel încât să devină o seară memorabilă pentru toate cuplurile prezente dar mai ales  pentru acele perechi  care nu   posibilități materiale suficiente de a organiza individual acest gen de manifestări.

            Acest eveniment va fi organizat de către Primăria Municipiului Gherla și Consiliul Local al Municipiului Gherla.           

            Supun spre analiză  Consiliului Local al Municipiului Gherla  cele arătate mai sus, pentru a lua o decizie.

 

Biroul Juridic

Compartimentul registratură, relații cu publicul și Consiliul Local,

munca în folosul comunității

 

Consilier superior

Ioan Sabin Drăgan

--------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                      

                                   HOTARAREA NR . ________/  ___.10.2019

Pentru organizarea  evenimentului Nunta de Aur-2019

   

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară;
            Luând in dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la organizarea evenimentului “Nunta de Aur-2019”, proiect din inițiativa autorități executive;

Examinând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla cu nr. 13102/17.10.2019

Având în vedere:
              -raportul de specialitate al Compartimentului registratură relații cu publicul și Consiliul Local, munca în folosul  comunității, nr. 13102/17.10.2019;

-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Gherla;

 În temeiul art.129 al.2, lit.b și lit.e, al.7, lit.d, al.9 lit.a,  art. 139  al.3, lit.a,  al Ordonanței de  Urgență  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, Consiliul Local

 

                                                      H O T Ă R Ă Ș T E :

 

       Art.1: Se aprobă organizarea evenimentului Nunta de Aur,  în data de 7 noiembrie 2019.

 

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Administrația Publică Locală.

 

                                   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IELCEAN CLAUDIA

 

 

Nr. consilieri                     19                                              CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                _                                                     SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”         _                                                       ROTAR MIHAI

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13207/21.10.2019

 

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipilui Gherla și din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

           

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipilui Gherla și din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.10.2019.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.10.2019 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

                   PRIMAR                                                                  SECRETAR

           NESELEAN IOAN                                                      ROTAR MIHAI

 

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

-------------------

ROMÂNIA                                                                                                                             

JUDETUL CLUJ                                                                                                               

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 

Nr. 13080/17.10.2019

 

REFERAT

 

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

            Având în vedere

-prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Gherla nr.7/31.01.2019 privind aprobarea functiilor publice, a numarului de personal, organigramei şi a statului de personal

            -prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Gherla  nr.4/2015, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla.

            -prevederile art.88 si art.94 din Legea nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei ;

            -prevederile Titlului III “Administratia publica locala”, din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

            -prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;

            Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se aprobă prin hotărâre de consiliu local, potrivit art. 129 alin (3) lit „a” din OUG nr.27/2019 privind Codul Administrativ  „În exercitarea atribuţiilor … consiliul local aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local; …”

Avand in vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al  Consiliului Local al Municipiului Gherla, conform anexei.

 

 

PRIMAR

 

NESELEAN IOAN

----------------------

ROMÂNIA

      JUDEŢUL CLUJ

 MUNICIPIUL GHERLA

   CONSILIUL LOCAL

 

 

P R O I E C T   DE  H O T A R A R E

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla și din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

 

    Consiliul Local al municipiului Gherla întrunit în şedinţa sa ordinară de lucru;

Având în vedere referatul privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla și din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr.  13080/17.10.2019;

Analizând Raportul de specialitate al Directiei RUNOS, înregistrat sub nr. 13079/17.10.2019  prin care propune Consiliului Local al Municipiului Gherla aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla;

                 În conformitate cu prevederile :

-prevederile art.88 si art.94 din Legea nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei ;

-prevederile Titlului III “Administratia publica locala”, din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

-prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;

            În conformitate cu art.129 alin (2) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

 

PROPUNE:

 

            Art.1.  Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului, conform anexei.

    

                        Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredinţează Primarul Municipiului Gherla si consilierii Consiliului Local al Municipiului Gherla.

 

Art.3. Pe data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza valabilitatea Hotararea Consiliului Local al Municipiului Gherla nr. 4/2015.

 

 

INITIATOR

 

PRIMAR, NESELEAN IOAN

                                                   

                                                                                                                            Contrasemnează:

                                                                                                                        Secretar,    Rotar Mihai

 

 

REGULAMENT  DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI  GHERLA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13128/18.10.2019

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, în suprafața de 20 mp, din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A

 

 

           

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, în suprafața de 20 mp, din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.10.2019.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.10.2019 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

                   PRIMAR                                                                  SECRETAR

           NESELEAN IOAN                                                      ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

--------------

ROMANIA                                                                                                    PRIMAR

JUDETUL CLUJ                                                                                 NESELEAN IOAN

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 12956 DIN 15.10.2019

 

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu,

in suprafata de 20 mp, din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A     

 

 

            Avand in vedere faptul ca spatiul din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A a revenit in administrarea locala prin HCL nr. 69 din 26.09.2019 se impune scoaterea acestuia la licitatie in vederea inchirierii acestuia. Spatiul in suprafata de 20 mp este situatin centrul Municipiului Gherla, fosta tutungerie, si dispune de instalatie electrica functionala, are initiat proiect pentru instalatie de apa si canalizare si detine instalatie de gaz sigilata temporar.

            Spatiul poate fi utilizat pentru activitati comerciale sau de servicii care sunt compatibile cu pozitionarea acestuia si legislatia in vigoare.

Astfel, avand in vedere cele aratate anterior, propunem inchirierea spatiului in suprafata de 20 mp situat in Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A, prin licitatie publica deschisa, plecand de la pretul de pornire de 10 EURO/mp/luna, pasul de licitatie de 0,5 EURO si adjudecarea contractuctului de inchiriere la pretul cel mai mare ofertat/mp/luna. Licitatia deschisa cu strigare va respecta toate prevederile legale si precizarile din documentatia de atribuire care face parte integranta a prezentului referat si include: caietul de sarcini, fisa de date, contractul cadru, formulare model.

Pentru participarea la procedura de licitatie se va avea in vedere procurarea documentatiei aferenta gratuit electronic si de pe www.gherla.ro sau contra sumei de 30 lei pe format de hartie, platibili la caseria Primariei Municipiului Gherla din Municipiul Gherla, str. Bobalna, nr. 2.

De asemenea se stabileste taxa de participare de 100 lei patibila la caseria Primariei Municipiului Gherla din Municipiul Gherla, str. Bobalna, nr. 2, iar garantia de participare este de 1000 lei si se constituie prin virament in contul RO39TREZ21821360250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Gherla , CUI 4349071, sau numerar depus la casieria Primariei Municipiului Gherla cu valabilitate 90 zile. Dupa semnarea contractului, ofertantul castigator va constitui garantia de buna executie in cuantumul a 3 chirii lunare in contul Municipiului Gherla RO31TREZ2185006XXX000049 deschis la Trezoreria Municipiului Gherla, CUI 4349071.

 

                                                                            INITIATOR:

                                                                         Municipiul Gherla

                                                                                    prin

                                                                        Administrator Public

                                                                              Barbos Vlad

----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui spațiu,

în suprafață de 20 mp, din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A     

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a unui spațiu în suprafață de 20 mp din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A;

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 12956 din 15.10.2019 întocmit de Administratorul Public;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

În temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ art. 108, alin. 1, lit. c, art. 129 alin. 2, lit. c, alin. 6 lit. b), art. 139 alin. 3, lit. g și art. 332-334 din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019;

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

          Art.1 Se aprobă închiriere prin licitație publică deschisă cu strigare pentru activități comerciale sau de prestare servicii, pe o perioadă de 1 an cu posibilitatea de prelungire pe câte 1 an, a unui spațiu în suprafață de 20 mp, situat în Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A, având numărul de inventar 1246 în domeniul privat al Municipiului Gherla și valoare de inventar 25.816 lei.

            Art.2 Se aprobă prețul minim de pornire la licitație de 10 EURO/mp/lună, taxa de participare 100 lei, garanția de participare la licitație 1000 lei, pas de licitație 0,5 EURO.

            Art.3 Se aprobă documentația cuprinsă în anexa 1 la prezenta hotărâre care cuprinde : caietul de sarcini, fișa de date, contractual cadru formulare model ale prezentei procedure.

            Art.4 În vederea organizării și desfășurării licitației va fi numită o comisie prin dispoziția Primarului Municipiului Gherla.

            Art.5 Contractul de închiriere se va încheia în EURO, chiria va fi plătită lunar până cel târziu în ultima zi a lunii în curs, în LEI la cursul BNR din ziua plății.

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte autoritatea executivă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                     19                                    CONTRASEMNEAZĂ

Nr. consilieri prezenţi                                                         SECRETAR

Nr. voturi „ Pentru ”                                                               ROTAR MIHAI

------

 

caiet sarcini spatiu str Avram Iancu nr 2A

fisa date spatiu str Avram Iancu nr 2A


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13239/21.10.2019

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic” din  MUNICIPIUL GHERLA, str. Parcului nr 35 A judeţul  CLUJ”

 

           

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic” din  MUNICIPIUL GHERLA, str. Parcului nr 35 A judeţul  CLUJ”

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.10.2019.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.10.2019 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

                   PRIMAR                                                                  SECRETAR

           NESELEAN IOAN                                                      ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

-----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 13142/18.10.2019                   

REFERAT

 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip -  “Bazin de înot didactic din municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A, județul Cluj

 

Având în vedere solicitarea Companiei Naționale de Investiții de a elabora documentația necesară promovării obiectivului  de investiții Proiect tip -  “Bazin de înot didactic” din municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A, județul Cluj, în etapa a doua,

 

Propun:

Predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe baza unui protocol, a terenului în suprafață de 6675 mp, identificat potrivit Cărții Funciare nr. 50834, din Municipiul Gherla, pe strada Parcului nr. 35A, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către “C.N.I.” S.A a obiectivului de investiții Proiect tip -  “Bazin de înot didactic” din municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A, județul Cluj;

Asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Gherla, jud. Cluj a cheltuielilor  pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.);

Asigurarea, în condițiile legii, a suprafețelor de teren necesare pentru depozitare și organizarea șantierului;

După predarea amplasamentului și al obiectivului realizat să se mențină destinația acestuia și să fie întreținut pe o perioadă de minim 15 ani.

 

Inițiator:

Primar

Neselean Ioan

-------------------------------

ROMANIA

JUDEŢUL  CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI GHERLA

 

        

HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic” din  MUNICIPIUL GHERLA, str. Parcului nr 35 A judeţul  CLUJ”

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, luând în dezbatere Proiectul de Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic” din  MUNICIPIUL GHERLA,str. Parcului nr 35 A judeţul  CLUJ”, proiect inițiat de Primarul Municipiului Gherla, Ioan Neselean,

 

Avand in vedere:

 • Expunerea de motive nr.   a Primarului Municipiului Gherla, Neselean Ioan;
 • Raportul de specialitate;
 • Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Gherla,

 

În conformitate cu prevederile:

 • Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A,

 

În temeiul art. 129 , alin 6, lit a) și alin 7, lit k); art. 139, alin 3  din  OUG nr.  57/2019 Codul administrativ,

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a terenului  situat în Municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A,  judeţul  Cluj,  aflat în proprietatea  Municipiului Gherla, în suprafaţă de 6675 mp,   identificat potrivit Cărții funciare nr. 50834 Gherla, nr. cadastral  50834, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic”, din Municipiul Gherla, str. Parcului nr 35 A, judeţul  Cluj.”

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Gherla, județul Cluj a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);

Art.4. Consiliul Local al Municipiului Gherla se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului;

Art.5. Consiliul Local al Municipiului Gherla se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 ani.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, domnul Neselean Ioan, în vederea semnării protocolului de predare – primire ce decurge din această Hotărâre.

Art.7. Prezenta Hotărâre se comunică și se aduce la cunoștință publică, prin grija Secretarului General:

 • Primarului Municipiului Gherla;
 • Direcțiilor publice din cadrul Primăriei Municipiului Gherla;
 • Instituției Prefectului;
 • Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” SA.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13009/16.10.2019

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea

regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL și a anexelor acestuia

 

 

           

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea

regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL și a anexelor acestuia

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 16.10.2019.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 16.10.2019 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

                   PRIMAR                                                                  SECRETAR

           NESELEAN IOAN                                                      ROTAR MIHAI

 

----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ                                                                                           

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                      

NR.  13006 din 16.10.2019

 

REFERAT

Privind aprobarea H.C.L. referitoare la regulamentul de vânzare a locuințelor de tip ANL și a anexelor acestuia

La nivelul Municipiului Gherla, există 2 imobile cu unități locative care cad sub incidența dispozițiilor legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. Imobilele respective au fost construite de către Statul Român prin Agenția Națională pentru Locuințe pe terenul pus la dispoziție de către Municipiului Gherla.

Ulterior realizării imobilelor acestea au fost predate în vederea administrării către autoritățile locale care au procedat la închirierea unităților locative cu respectarea dispozițiilor legii 152/1998.

Potrivit art. 10 din legea 152/1998, locuințele destinate închirierii din blocurile ANL se pot vinde titularilor contractelor de închiriere la cererea acestora și cu îndeplinirea unor condiții cumulative stabilite în același text de lege.

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale de punere în vânzare, prin dispoziția nr. 837/2019 s-a stabilit o comisie care a întocmit un proiect de regulament de vânzare a locuințelor de tip ANL, proiecte ale contractelor de vânzare-cumpărare a locuințelor precum și actele necesare pentru a justifica cererea de vânzare-cumpărare.

Regulamentul propus conține condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, modalitățile de vânzare(vânzare în rate sau vânzare cu plata integrală), modalitățile de plată, actele necesare comisiei pentru aprecierea temeiniciei solicitării de cumpărare precum și proiectele a două modele de contracte de vânzare-cumpărare: vânzare în rate și vânzare cu plata integrală.

Dispozițiile legale prevăd că soluționarea cererii de vânzare-cumpărare trebuie să aibă loc în termen de 90 de zile de la înregistrare.

Oportunitatea prezentului proiect de hotărâre e dată de faptul că există un număr mare de chiriași care și-au manifestat intenția de a cumpăra spațiile locative în care locuiesc cu ocazia unor ședințe informale care au avut loc la sediul Primăriei Mun. Gherla.

Legalitatea proiectului de hotărâre rezultă din faptul că acesta cât și regulamentul de vânzare a locuințelor de tip ANL și modelele de contract au fost întocmite cu respectarea prevederilor legii 152/1998 iar temeinicia acestuia e dată de faptul că este fundamentat de regulamentul și modelele de contracte de vânzare-cumpărare anexate.  

 Primar

NESELEAN IOAN

------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA  NR.           DIN     

Privind aprobarea regulamentului

 de vânzare a locuințelor de tip ANL și a anexelor acestuia

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

Examinând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla cu nr. 13006 din 16.10.2019.

Văzând Raportul de specialitate cu nr.  13010 din 16.10.2019, întocmit de Direcția de Administrație Publică Locală;

Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate a Consiliului Local;

Ținând seama de dispozițiile art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), alin. (14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă regulamentul de vânzare a locuințelor de tip ANL cuprins în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre a consiliului local.

Art.2. Se aprobă modelul de contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate cuprins în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre a consiliului local.

Art.3. Se aprobă modelul de contract de vânzare-cumpărare cu plata integrală cuprins în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre a consiliului local. 

Art.4. Se aprobă modelul de cerere cumpărare a locuinței cuprinsă în Anexa nr.4 precum și lista cu actele necesare care constituie Anexa nr.5, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre a consiliului local. 

Art.5. Se aprobă lista cu prețurile de vânzare-cumpărare a apartamentelor cuprinse în Anexa nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre a consiliului local. Prețurile de vânzare aprobate vor diferi în funcție de data vânzării în sensul aplicării amortismentului până la data vânzării.

Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Cluj, Primarului Municipiului Gherla, comisiei pentru vânzarea locuințelor ANL care este împuternicită cu ducerea la îndeplinire a acesteia.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr. consilieri:                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr. consilieri prezenţi:                                                                       SECRETAR

Nr. voturi “pentru”:                                                                         MIHAI ROTAR

Nr. voturi ”împotrivă”                                                                               

Nr. voturi ”abțineri”

------------------------

ANEXA 1  REGULAMENT ANL

ANEXA 2  MODEL CONTRACT ANL

ANEXA 3  MODEL CONTRACT ANL

ANEXA 4  CERERE CUMPARARE ANL

ANEXA 5  ACTE NECESARE ANL

ANEXA 6 VANZARI  APARTAMENTE

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 12903/14.10.2019

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea

contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.06.2019

           

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea

contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.06.2019

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 14.10.2019.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 14.10.2019 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

                   PRIMAR                                                                  SECRETAR

           NESELEAN IOAN                                                      ROTAR MIHAI

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

---------------------------------------

Nr.12876/14.10.2019                                                             

 

 

 

REFERAT

Privind abrobarea contului de executie la 30.09.2019 a bugetului local

 

Conform art 49 alin  (12)din din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale „În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

    a) să nu înregistreze plăţi restante;

    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.”

Ca urmare propun :

 • aprobarea contului de executie a bugetului local, al bugetului activitatilor autofinantate, la 30.09.2019 conform anexelor 1.2.3 si 4;

     PRIMAR

NESELEAN IOAN

----------------------------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                       PROIECT

                          HOTARAREA NR .       /  .07.2019

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al

Municipiului Gherla la 30.06.2019

 

    Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 30.06.2019 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinand referatul Directiei economice nr.9332/22.07.2019si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Tinand cont de prevederile  art.49 din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                      HOTARASTE:

 

  Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 30.06.2019 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 14.277.333,00lei, iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de  13.141.150,00lei,  conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotărîre.

 Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al activităţilor autofinanţate la 30.06.2019,  inregistrând la partea de venituri încasări in  suma de 8.960.725,00lei, iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de      8.552.585,00  lei conform anexelor  3 si 4 la prezenta hotărîre.

 Art.3 : Se aproba situaţiile financiare a Municipiului Gherla la 30.06.2019 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si al activităţilor autofinanţate, la 30.06.2019 ;

 Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.                                   

                                       PRESEDINTE DE SEDINTA,   

 

                                           

Nr. consilieri :                  19                                                                    CONTRASEMNEAZA

Nr. consilieri prezenti :                                                                               SECRETAR,

Nr. voturi « pentru » :                                                                             MIHAI ROTAR

 

 

ANEXA 1 CONT DE EXECUTIE SEPT

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 12718/09.10.2019

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces

 auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Hășdății nr. 70

           

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces  auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Hășdății nr. 70

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 09.10.2019.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 09.10.2019 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

                   PRIMAR                                                                  SECRETAR

           NESELEAN IOAN                                                      ROTAR MIHAI

 

-------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 12614 din 07.10.2019                                                                                                                                         

                                                                                                                                       

REFERAT

privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Hășdății nr.70

 Prin cererea nr.11164 din 05.09.2019, domnul Takacs Attila-Szabolcs domiciliat în  Municipiul Gherla, str. Parcului nr.19A, sc.1, ap.11, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Gherla str. Hășdății nr.70 a solicitat crearea unui acces auto și pietonal din str.Hășdății.

Potrivit extrasului CF nr.54846 cu nr. cadastral 54846, solicitantul este proprietar asupra imobilului din Municipiul Gherla str. Hășdății nr.70.

Prin crearea acestor accese se va modifica poziția bordurii existente, din dreptul imobilului de la adresa de mai sus, prin înclinarea acestora pe porțiunea accesului auto și pietonal.

Față de acestea propun analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la deschiderea unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.70, din str. Hășdății.

                                                                                                                                         INIȚIATOR,

                                                                                                                                      Primar,

                                                                                                 Neselean Ioan

----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal

 la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Hășdății nr. 70

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății nr.70, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul nr. 12614 din 07.10.2019 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

            În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. c) și  art. 139, alin. 3, lit. g), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

HOTĂRĂȘTE :

               

Art. 1  Se aprobă crearea unui acces auto și pietonal din str.Hășdății la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății nr.70, proprietatea numitului Takacs Attila- Szabolcs.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă și numitul Takacs Attila-Szabolcs domiciliat în Municipiul Gherla str. Parcului nr. 19A, sc. 1, ap. 11.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IELCEAN CLAUDIA-DANA

 

 

Nr. consilieri                    19                                           CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                      SECRETAR

Nr. voturi „ Pentru ”                                                            ROTAR MIHAI

Nr. ,,Abțineri”                 

           

 


Nr. 11792/19.09.2019

                                                                                                                            VIZAT

                                                                                                                                                            PRIMAR

                                                                                                                                                IOAN NESELEAN

                       

REFERAT

de  aprobare a hotărârii privind aprobarea deplasării

unei delegații în străinătate

 

 

            Relația de cooperare dintre orașele Gherla și Aba din Ungaria datează în mod oficial la 18 septembrie 1998 s-a semnat un protocol de colaborare.

            Colaborarea noastră comună s-a dezvoltat în mod continuu, este unul  activ, există un permanent contact între cele două administrații locale dar şi proiecte pe care le derulăm  prin   administrațiile celor două localități, care vizează mai multe domenii de activitate, un loc important fiind educația.

            În fiecare an, reprezentanții orașului maghiar înfrățit participă la principala manifestare culturală organizată în orașul nostru, Zilele Municipiului Gherla ocazie cu care au loc discuții privind derularea proiectelor comune.

            În acest an primăria acestui oraș a invitat oficial, prin adresa nr. 11533/16.09.2019, reprezentanți de la mai multe instituții de învățământ din Gherla  care să participe în perioada 27-30 septembrie 2019, la un simpozion educațional menit să dezvolte noi metodologii de inovare pentru atingerea obiectivelor educaționale ale ambelor localități. De la Primăria  Gherla a fost invitat dl. Zsoldos Cosmin iar de la Consiliul Local al Municipiului Gherla au fost invitați  dna. Ielcean Claudia și dl. Kasza Tamas. Cheltuielile de transport pentru toți reprezentanții instituțiilor invitate vor fi suportate de către Primăria Municipiului Gherla, conform invitației anexate.

            Supun Consiliului Local al  Municipiului Gherla  spre analiză cele arătate mai sus, pentru a lua o decizie.

 

Compartimentul registratură, relații cu publicul
si Consiliul Local,  munca in folosul comunității

Consilier superior

Drăgan Sabin Ioan

---------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                      

                                   HOTARAREA NR . ________/  ___.09.2019

privind aprobarea deplasării unei delegații în străinătate

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară;
            Luând in dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea deplasării unei delegații în străinătate  - proiect din inițiativa autorități executive;
              Examinând referatul de aprobare  a proiectului de hotărâre referitor la aprobarea deplasării unei delegații în străinătate cu  nr. 11792/19.09.2019;

 Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare;

       În temeiul art.129 al.2 lit e, al 9 lit.b și lit.c  ,  art. 139  al.1,  al Ordonanței de  Urgență

 nr. 57/2019 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ..

                                                      H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Se aprobă deplasarea în  orașul Aba din Ungaria, înfrățit cu Gherla, în perioada 27-30 Septembrie 2019, a unei delegații formată din 3 persoane după cum urmează:              dna. Ielcean Claudia, dl. Kasza Tamas din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla și dl. Zsoldoș Cosmin din cadrul Primăriei Municipiului Gherla. Cele trei persoane invitate nominal de către partea maghiară vor participa la Simpozionul Educațional Internațional al Orașelor Înfrățite cu Aba.

Art.2: Cheltuielile se vor deconta conform legislației în vigoare, compartimentul buget, contabilitate, din cadrul primăriei va lua masuri de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                                   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IELCEAN CLAUDIA

 

Nr. consilieri                     19                                              CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                _                                                     SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”          _                                                      ROTAR MIHAI

 


ROMÂNIA                                                                                                                             

JUDETUL CLUJ                                                                                                               

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 

Nr. 11547/16.09.2019

 

 

REFERAT

 

Privind  aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii

pentru Spitalul Municipal Gherla

 

Prin  Referatul nr.6208/06.09.2019  Spitalul Municipal Gherla solicita aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Gherla  a Organigramaei  şi a Statului de personal al Spitalului Municipiului Gherla.

In conformitate cu prevederile art.129 lit. c) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  consiliul local  "  aprobă, in conditiile legii, la propunerea primarului … organizarea si  statul de funcţii ale  aparatul de specialitate al primarului,  ale institutiilor si serviciilor publice de interes local…”.

Potrivit dispozitiilor  art.15 din H.G nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locala, cu modificarile si completarile ulterioare, competenta de aprobare a Organigramei si Statului de functii al Spitalului Municipal Gherla revine autoritatii administraţiei publice locale, prin structura cu atribuţii specifice în domeniu, respectiv Consiliul Local al Municipiului Gherla.

Propunerea de Organigrama si Stat de functii formulata de catre Spitalul Municipal Gherla se incadreaza in  prevederile Ordinului MS nr. 632/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipiului Gherla si incadrarea, conform prevederilor Ordinului MS nr. 1224/2010 - privind  aprobarea  normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, in numarul maxim de posturi, adica 167,25 posturi, din care 11 posturi de conducere.

In ceea ce priveste oportunitatea si necesitatea adoptarii Proiectului de hotarare privind aprobarea Organigramei  şi a Statului de personal al Spitalului Municipiului Gherla,  aratam ca aceastea se justifica si prin prisma faptului ca aceste documente organzationale nu au fost modificate din anul 2013, perioada in care au intervenit o serie de modificari legislative ce au determinat intocmirea prezentei propunei.

Avand in vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Proiectul de hotarare privind Organigrama  şi a Statul de personal al Spitalului Municipiului Gherla.

           

PRIMAR

NESELEAN IOAN

------------------------

          ROMÂNIA

   JUDEŢUL CLUJ

 MUNICIPIUL GHERLA

  CONSILIUL LOCAL

 

 

P R O I E C T   DE  H O T A R A R E

Privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al Spitalului Municipal Gherla

 

      Consiliul Local al municipiului Gherla întrunit în şedinţa sa ordinară de lucru;

Având în vedere Referatul privind aprobarea Oraganigramei si a Statului de functii pentru Spitalul Municipal Gherla  a Primarului Municipiului Gherla, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr.  11547/16.09.2019;

Analizând Raportul de specialitate al Directiei RUNOS, înregistrat sub nr. 11549/16.09.2019 prin care propune Consiliului Local al Municipiului Gherla aprobarea Organigramei şi a Statului de personal  pentru Spitalul Municipal Gherla ;

     Având în vedere Referatul  Spitalului Municipal Gherla nr. 6208/06.09.2019 prin care se solicita aprobarea Organigramei şi a Statului de personal  pentru Spitalul Municipal Gherla ;

            În conformitate cu prevederile :

 • Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • art.16  din OUG nr. 162/2008  privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale ;
 • OMS nr. 632/2010  privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Gherla ;
 • art.15 din HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

            În conformitate cu art.129 lit. c) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
 

PROPUNE:

 

            Art.1.  Aprobarea Organigramei si Statului de functii al Spitalului Municipal Gherla, conform anexelor nr.1 si nr.2 care fac parte din prezenta hotarare.

    

            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredinţează Spitalul Municipal Gherla.

 

INITIATOR

PRIMAR, NESELEAN IOAN

                                                   

                                                                                                                            Contrasemnează:

                                                                                                                        Secretar,    Rotar Mihai

 

 

Stat personal 01.09.2019 Spital 

Organigrama Spitalului Municipal  Gherla.xlsx - 11.09.2019

 


ROMÂNIA                                                                                                                             

JUDETUL CLUJ                                                                                                               

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 

Nr. 11586/16.09.2019

 

 

REFERAT

 

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al  Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

                Având în vedere

            -prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Gherla nr.65/23.06.2019 privind constituirea Consiliului local al Municipiului Gherla;

            -prevederile Hotararii Consiliului local al municipiului Gherla nr.68/23.06.2019 privind organizarea si alegerea membrilor in Comisiile de specialitate ale Consiliului local al municipiului Gherla;

            -prevederile Hotararii Consiliului local al municipiului Gherla  nr.72/29.06.2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Gherla.

            -prevederile art.88, art.89, art.90, art.91 si art.92 din Legea nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei ;

            -prevederile Secţiunii a-4-a “Functionarea Consiliului local”, din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

            -prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;

            -prevederile art.6 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicata;

            In ceea ce priveste oportunitatea si necesitatea adoptarii Proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Gherla,  aratam ca aceasta se justifica si prin prisma faptului ca modificarea acestui document organizational este expres prevazut de art.632 din OUG nr.27/2019 privind Codul Administrativ  „În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului cod, consiliile locale au obligaţia de a-şi revizui regulamentele de organizare şi funcţionare.”

Avand in vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al  Consiliului Local al Municipiului Gherla, conform anexei.

 

PRIMAR

NESELEAN IOAN

---------------------------------

ROMÂNIA

   JUDEŢUL CLUJ

 MUNICIPIUL GHERLA

  CONSILIUL LOCAL

 

 

P R O I E C T   DE  H O T A R A R E

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

      Consiliul Local al municipiului Gherla întrunit în şedinţa sa ordinară de lucru;

Având în vedere Referatul privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al Consiliului Local al Municipiului Gherla al Primarului Municipiului Gherla, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr.  11586/16.09.2019;

Analizând Raportul de specialitate al Directiei RUNOS, înregistrat sub nr. 11588/16.09.2019 prin care propune Consiliului Local al Municipiului Gherla aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al Consiliului Local al Municipiului Gherla;

      În conformitate cu prevederile :

-prevederile art.88, art.89, art.90, art.91 si art.92 din Legea nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei ;

-prevederile Secţiunii a-4-a “Functionarea Consiliului local”, din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

-prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;

-prevederile art.6 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicata;

            În conformitate cu art.129 alin (2) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

 

PROPUNE:

 

            Art.1.  Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al Consiliului Local al Municipiului Gherla conform anexei care face parte din prezenta hotarare.    

           Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredinţează Primarul Municipiului Gherla si consilierii Consiliului Local al Municipiului Gherla.

           Art.3. Pe data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza valabilitatea Hotararea Consiliului Local al Municipiului Gherla nr. 72/29.06.2016.

 

 

INITIATOR

PRIMAR, NESELEAN IOAN

 

                                                   

                                                                                                                            Contrasemnează:

                                                                                                                        Secretar,    Rotar Mihai

 

ANEXA ROF CONSILIUL LOCAL

 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

Str. BOBÎLNA  Nr. 2

Tel. 0264-241926, 241 775

Fax  0264- 241666____                                                                          ____

Nr.       10481      din   22.08.2019                                                                  VIZAT

                                   PRIMAR,

                           NESELEAN IOAN

 

REFERAT

 

 Privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

            Prin procesul-verbal nr. 10443 din 21.08.2019, Comisia constituită în baza Legii nr. 15/2003 a analizat și a propus retragerea dreptului de folosință a unor parcele atribuite prin HCL nr. 37/27.04.2017 și HCL 43/24.05.2018, datorită faptului că în termen de un an de zile de la semnarea procesului-verbal de punere în posesie nu au fost începute lucrările de construire, numiților Mureșan Ovidiu-Vasile – P11,  Lingurar Alunița – P13; Oltean Bogdan-Paul – P19; Tătar Aurica-Mădălina –P26; Loor Vasile-Andrei – P30; Balazs Emilia – P35; Florean Bogdan-Corin – P39; Pintilie Sergiu-Dacian – P50.

De asemenea comisia propune retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit datorită neprezentării pentru semnarea și ridicarea procesului-verbal de punere în posesie numitelor Bița Corina - P43, Covaci Titiana – P44 și Covaci Lucica – P45.

Pe lângă acestea, dl. Ciont Andrei, prin cererea nr. 5576 din 07.05.2019, renunță din proprie inițiativă la dreptul de folosință pentru parcela atribuită nr. 23 din PUZ Lotizări pentru locuințe destinate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani, situate pe Str. Hășdății.

S-au analizat și trei solicitări primite pentru schimbarea de parcele, după cum urmează:

- parcela nr. 41 atribuită numitei Filipaș Adelina-Larisa, domiciliată în Gherla, Al. Mesteacănului, nr. 4bis, ap. 25 prin HCL nr. 43/24.05.2018, Anexa 1, pct. 2, cu parcela nr. 48, liberă de sarcini,

-  parcela nr. 36 atribuită numitului Crișan Alex, domiciliat în Gherla, Str. Gîrlei, nr. 24, bl. R4, ap. 14 prin HCL nr. 7/31.01.2018, Anexa nr. 2, pct. 3 cu parcela nr. 47, liberă de sarcini,

- parcela nr. 38 atribuită numitei Frănguță Paula-Paraschiva, domiciliată în Gherla, Str. Codrului, nr. 27, prin HCL 43/24.05.2018, Anexa nr. 1, pct. 1, cu parcela nr. 23, liberă de sarcini.

În continuare s-a analizat un număr de 18 cereri depuse până la data de 21.08.2019, din care 4 cu dosare incomplete au fost respinse în vederea completării cu actele lipsă (declarații).

Urmare acestor aspecte, situația parcelelor libere aferente PUZ Lotizări pentru locuințe destinate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani este următoarea:  11, 13, 19, 26, 30, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65.

Comisia constituită în baza Legii nr. 15/2003, în urma analizării, propune atribuirea în folosință gratuită din parcelele libere numiților:

Ciornea Cătălin-Petrică - P11, Bota Rareș-Adrian – P13, Bal Valentin-Cornel - P19, Stoica Ramona – P26, Rus Andrei-Ionuț - P30, Lucaciu Florin-Nicolae - P35, Dan Nazarius - P36, Cornea Bogdan-Răzvan - P38, Posta Attila - P39, Vlad Alexandra-Lucia - P41, Oros Dacian-Ștefan - P43, Ceratozi-Hiseni Roland - P44, Botiza Robert - P45, Balint Andrei - P50.

Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la retragerea dreptului de folosință, la schimbarea de parcele și la atribuirea în folosință gratuită a parcelelor libere, conform celor precizate mai sus.

 

                                                                                                              Întocmit,

      ing. Morar Vasile

-----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. ……/…………………

 privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003, proiect din inițiativa autorității executive,

            Analizând Procesul-verbal nr. 10443 din 21.08.2019 al Comisiei constituite pentru aplicarea Legii nr. 15/2003,

            Examinând Referatul de specialitate cu nr. 10481 din 22.08.2019 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajare a Teritoriului,

            Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

            Având în vedere prevederile art. 1, alin. 1 și 2 și art. 6, alin. 1 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală,

            În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. c și art. 139, alin. 3, lit. g din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1.             Se aprobă retragerea dreptului de folosință asupra unor parcele de teren atribuite tinerilor prin HCL nr. 37/27.04.2017 și HCL 43/24.05.2018, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.  Se aprobă schimbarea parcelei nr. 41 atribuită prin HCL nr. 43/24.05.2018, Anexa nr. 1, pct. 2, doamnei Filipaș Adelina-Larisa, domiciliată în Gherla, Al. Mesteacănului, nr. 4bis, ap. 25, cu parcela nr. 48, liberă de sarcini, potrivit PUZ ”Lotizări pentru locuințe destinate tinerilor – Str. Hășdății”.

Art. 3.  Se aprobă schimbarea parcelei nr. 36 atribuită prin HCL nr. 7/31.01.2018, Anexa nr. 2, ct. 3, domnului Crișan Alex, domiciliat în Gherla, Str. Gîrlei, nr. 24, bl. R4, ap. 14 cu parcela nr. 47, liberă de sarcini, potrivit PUZ ”Lotizări pentru locuințe destinate tinerilor – Str. Hășdății”.

Art. 4. Se aprobă schimbarea parcelei nr. 38 atribuită prin HCL 43/24.05.2018, Anexa nr. 1, pct. 1, doamnei Frănguță Paula-Paraschiva, domiciliată în Gherla, Str. Codrului, nr. 27, cu parcela nr. 23, liberă de sarcini, potrivit PUZ ”Lotizări pentru locuințe destinate tinerilor – Str. Hășdății”.

Art. 5. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală a unor loturi potrivit PUZ ”Lotizări pentru locuințe destinate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani – Str. Hășdății”, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajare a Teritoriului și Comisia constituită în acest sens.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr. consilieri                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ

Nr. consilieri prezenţi                                                                                   SECRETAR

Nr. voturi „Pentru ”                                                                                 ROTAR MIHAI

 

ANEXA 1 ȘI 2 LA LEGEA 15 DIN 2003 

 


ROMÂNIA                                                                                                     VIZAT

JUDEȚUL CLUJ                                                                                          PRIMAR

MUNICIPIUL GHERLA                                                                    NESELEAN IOAN                                                                   

NR. 10435 din 21.08.2019

 

REFERAT

Privind desemnarea unei persoane din cadrul Direcției de Asistență Socială pentru a gestiona acordarea tichetelor de grădiniță

 

În conformitate cu Legea nr.248/28.10.2015, cu modificările și completările ulterioare, privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și al creșterii accesului la educație a acestora, a fost instituit stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale.

În acest sens , copiii care provin din familii fără posibilități și care  frecventează zilnic grădinița  primesc un stimulent educațional sub forma tichetelor sociale în valoare de 50 de lei/lună.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Gherla nr.16/25.02.2016, a fost desemnată d-na  Caraba Rozsika din cadrul Primăriei Municipiului Gherla – departamentul: Serviciul Public de Asistență Socială, în calitate de responsabil privind implementarea Legii nr.248/2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă.

Cu ocazia auditului intern privind activitatea de asistență socială a fost recomandat ca să mai fie desemnată o persoană pentru a gestiona acordarea tichetelor de grădiniță.

Având în vedere cele expuse supunem spre analiză și dezbatere prezentul referat în vederea adoptării unei H.C.L. prin care să  fie desemnată d-na Nemeș Claudia – consilier asistent din cadrul Direcției de Asistență Socială, pentru a gestiona acordarea tichetelor de grădiniță.

 

                                                     DIRECTOR EXECUTIV DAS

CARABA ROZSIKA

--------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

 

Privind desemnarea unei persoane din cadrul Direcției de Asistență Socială pentru a gestiona acordarea tichetelor de grădiniță

 

Consiliul local al Municipiului Gherla, întrunit în ședința  ordinară la data de ________;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind desemnarea unei persoane din cadrul Direcției de Asistență Socială pentru a gestiona acordarea tichetelor de grădiniță;

Având în vedere :

- Referatul de specialitate nr.10435 din 21.08.2019, întocmit de Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Gherla;

           În conformitate cu :

           - prevederile art.15, art.22, alin.3, art.23 din H.G. nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor din familiile defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță;

           În temeiul art.129, alin.(1), alin.(2), lit.d, alin.(7), lit.b, p, art.139, alin.(1) și art.196 alin.(1), lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local:

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se desemnează d-na Nemeș Claudia din cadrul Primăriei Municipiului Gherla – Direcția de Asistență Socială, pentru a gestiona acordarea tichetelor de grădiniță.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă și Direcția de Asistență Socială.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                    

 

 

Nr.consilieri                                                                               CONTRASEMNEAZĂ

Prezenți                                                                                                 SECRETAR

Nr.voturi “Pentru”                                                                              ROTAR MIHAI

Nr. „Abțineri”


ROMÂNIA                                                                                                    PRIMAR

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA                                                                     NESELEAN IOAN

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

REFERAT

privind aprobarea complectarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin retur concesiune, cuprinzand un spatiu situat in loc. Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A (fosta tutungerie) in suprafata de 20 mp, atribuit prin HCL 17/29.03.2018;

 

            Avand in vedere HCL 17/29.03.2019 prin care a fost atribuit un spatiu in suprafata de 20 mp situat in str.Avram Iancu, nr. 2A (fosta tutungerie) prin complectarea contractului de concesiune dintre Municipiul Gherla si ADP Gherla, precum si faptul ca ADP Gherla nu a utilizat spatiul conform cu precizarile atribuiri pana la aceasta data, propun returnarea bunului catre Municipiul Gherla si ulterior scoaterea lui la licitatie publica.

            Spatiul la care fac referire se afla in strada Avram Iancu, nr. 2A, in suprafata de 20 mp intr-o singura incapere, folosit pana la sfarsitul anului 2017 de catre Cooperativa Oras Gherla pentru activitati comerciale si care detine functionala utilitatea cu energie electrica si posibil redeschiderea retelei de gaze naturale.

Analizand prevederile art. 4, al. 1, lit. a, art. 15, al. 1, pct. 17 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si a localitatilor componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiunea nr. 4141/22.04.2008, avand in vedere atributiile date de Codul Administrativ ce atribuie gestionarea domeniului public si privat Consiliului Local Gherla si faptul ca Municipiul Gherla este unic actionar al SC A.D.P. Gherla, iar societatea se afla in subordinea Consiliului Local Gherla va rog sa decideti, in consecinta, completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin retur concesiune, cuprinzand spatiul situat in str. Avram Iancu, nr. 2A, in suprafata de 20 mp.

            De asemenea, pentru perioada de atribuire a spatiului prezentat anterior, SC A.D.P. Gherla va achita taxa de utilizare lunara aferenta perioadei in care a detinut in administrare acest spatiu.

           

                                                                            INITIATOR:

                                                                         Municipiul Gherla

                                                                                    prin

                                                                        Administrator Public

                                                                              Barbos Vlad

--------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin retur concesiune a unui spatiu situat in loc. Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A (fosta tutungerie) in suprafata de 20 mp, atribuit prin HCL 17/29.03.2019

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea complectarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin retur concesiune a unui spatiu situat in loc. Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A (fosta tutungerie) in suprafata de 20 mp,atribuit prin HCL 17/29.03.2019;

            Tinand seama de prevederile art. 4, al. 1, lit. a, art. 15, al. 1, pct. 17 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si a localitatilor componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiunea nr. 4141/22.04.2008;

            Tinanad seama de prevederile HCL 17/29.03.2018;

            Avand in vedere Art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si complectarile ulterioare;

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Administratorul Public ;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ art. 108, art. 129 alineatul 6 litera a) si art. 139 alineatul 1 si 2 din OUG 57/2019;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.  1  La data aprobarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea HCL 17/29.03.2018 sens in care anexa cuprinzand spatiul (bun de retur) situat in loc. Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A (fosta tutungerie) in suprafata de 20 mp, atribuit pentru deschiderea unui punct central de incasare a facturilor de salubritate, nu mai face parte din contractual de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Gherla si a localitatilor componente Baita, Hasdate, Silivas prin concesiune;

            Art. 2 Se returneaza bunul de retur din anexa prevazuta la art. 1 catre Municipiul Gherla prin proces verbal de predare-primire de catre ADP Gherla SA in starea in care a fost predate initial, prin proces-verbal in care se vor preciza datele de identificare ale spatiului;

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si SC Administrarea Domeniului Public SA.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                     19                                    CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                               SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                  Rotar Mihai


ROMÂNIA                                                                                    VIZAT

JUDEȚUL CLUJ                                                                          PRIMAR

MUNICIPIUL GHERLA                                                              NESELEAN IOAN                                                                    

D.A.S.

Nr. 7242 din 07.06.2019

 

REFERAT

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului

Cantina de Ajutor Social”

 

În conformitate cu  prevederile  H.G. nr.797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență social și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Gherla nr.8/31.01.2019, Serviciul Public de Asistență Socială a fost reorganizat în Direcție de Asistență Socială, organizată în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

În urma schimbării denumirii furnizorului de servicii sociale ( din SPAS în DAS), Direcția de Asistența Socială a solicitat Ministerului Muncii și Justiției Sociale, eliberarea Certificatului de Acreditare cu noua denumire. Ca urmare a solicitării depuse a fost eliberat Certificatul de Acreditare Seria AF nr.004441/12.03.2019, conform căruia Direcția de Asistență Socială este furnizor de servicii sociale autorizat.

 Potrivit art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Gherla, nr.9/31.01.2019, începând cu data de 01.03.2019 a încetat personalitatea juridică a Cantinei de Ajutor Social Gherla, devenind compartiment al Direcției de Asistență Socială, din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului.

În conformitate cu art.3, alin.(1) din H.G. nr.867/2015, pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, furnizorii publici și private de servicii sociale au obligația de a elabora, pentru fiecare tip de serviciu social aflat în administrare, regulamente  proprii de organizare și funcționare, pe care le aprobă hotărâre/decizie a organului de conducere prevăzut de lege.

Având în vedere cele arătate, propunem aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului “Cantina de ajutor social”, care detaliază scopul serviciului social, cadrul legal de înființare, organizare și funcționare, principiile care stau la baza acordării serviciului social, criterii de eligibilitate ale beneficiarilor, conform anexei la prezentul referat.

 

DIRECTOR DAS

 CARABA ROZSIKA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

 

Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului

 „ Cantina de ajutor social”

 

Consiliul local al Municipiului Gherla, întrunit în ședința  ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social “Cantina de ajutor social“;

Având în vedere :

- Referatul de specialitate nr. 7242/07.06.2019, întocmit de Direcția de Asistența Socială din cadrul Primăriei Municipiului Gherla;

- Având în vedere prevederile art.27 alin(1), alin.(2), art.34 din Legea nr.292/2011, privind Legea asistenței sociale;

- Conform art.2 alin.(1), alin.(3) și art.3 alin.(1) din H.G. nr.867/2015, pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

- În temeiul art.36, alin.(1), alin.(2) lit.d, alin.(6) lit.a, pct.16, art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, actualizată a administrației publice locale;

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului “Cantina de Ajutor Social” – conform Anexei nr.1.

           Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă și Direcția de Asistență Socială.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

 

Nr.consilieri                                                                               CONTRASEMNEAZĂ

Prezenți                                                                                             SECRETAR

Nr.voturi “Pentru”                                                                              ROTAR MIHAI

Nr. „Abțineri”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vezi Anexa - ROF CANTINA ANJUTOR SOCIAL

 


ROMÂNIA                                                                                                     Vizat,

JUDEȚUL CLUJ                                                                                            PRIMAR

MUNICIPIUL GHERLA                                                                             NESELEAN IOAN

Nr. 7449 din 12.06. 2019                                                                                    

                                                                                                                                

    REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru înființare plantație, construire și dotare anexe agricole pentru procesare și depozitare fructe, amenajare bazin de apă, împrejmuire proprietate în Municipiul Gherla

 

Prin cererea nr. 10859 din 27.09.2017 SC ,,COUNTRY FRUITS” SRL prin Tudorancea Patricia Olivia cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, str. Sinaia nr.19, ap.2, a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării PUZ pentru înființare plantație, construire și dotare anexe agricole pentru procesare și depozitare fructe, amenajare bazin de apă, împrejmuire proprietate în Municipiul Gherla, str. Luncii FN.

Urmare acesteia s-a eliberat certificatul de urbanism nr.105/10859 din 27.09.2017.

Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUZ, a parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

În ceea ce privește informarea populației referitor la această documentație de urbanism, s-au folosit ca mijloace de publicitate site-ul Primăriei, afișajul la avizierul din cadrul Primăriei și la locul amplasamentului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind PUZ pentru înființare plantație, construire și dotare anexe agricole pentru procesare și depozitare fructe, amenajare bazin de apă, împrejmuire proprietate.

Potrivit Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcție și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare, rezultă că aprobarea PUZ se face de către Consiliul Local.

În urma discuțiilor purtate și analizării în ședința Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a propus supunerea spre aprobare a documentației de urbanism într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri.

Obiectul prezentei documentații de urbanism  constă în aprofundarea  și rezolvarea complexă a problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată, în vederea înființării unei plantații de afine și construirii unei anexe agricole pentru procesare și depozitare fructe, amenajarea unui bazin de apă și împrejmuire proprietate.

Terenul studiat a fost introdus în intravilan prin Plan Urbanistic Zonal ,,Introducere teren în intravilan în vederea executării lucrărilor de construire de noi capacități de producere a energiei electrice, instalații de racordare și împrejmuire, centrală electrică fotovoltaică Băița 2”, aprobat prin HCL nr.57/30.05.2013.

Această investiție nu a fost realizată, PUZ mai sus amintit nu a avut efecte până în prezent.

Prin  investiția propusă, nu se propun parcelări și reparcelări față de situația cadastrală existentă.

Se propune schimbarea UTR I.D. existent – zonă de producție industrială- trup  fotovoltaic în UTR I.A.- zona Întreprinderi Agricole.

Terenul studiat este situat în intravilanul Municipiului Gherla, la limita nordică a intravilanului existent, într-un trup intravilan, separat, adiacent de DN1C și un drum de exploatare agricolă existent. Aceasta aparține Parohiei Armeano Catolică Gherla. Firma SC ,,COUNTRY FRUITS”SRL are drept de superficie și este arendaș pentru o perioadă de 40 de ani, conform extraselor cf nr.52857, 52412 și 52858.

Zona studiată prezintă un potențial de dezvoltare agricol datorită calității solului, totodată datorită proximității față de calea de transport DN1C, oferă posibilitățile facile și pentru desfacerea produselor finite.

Accesul pe terenurile studiate se realizează din drumul național DN1C, înspre est, prin drum de exploatare existent DE 2277.

Terenul ce face obiectul documentației este lipsit de construcții.

Suprafața totală de teren pe care se înființează plantația de arbuști fructiferi este de 197.500 mp. Se va amenaja o zonă administrativă în suprafață de 5.844 mp, care se va folosi pentru depozitare containere sistem  de pompare și bazin de acumulare.

Terenul pe care se înființează plantația de arbuști fructiferi- afin, va avea un bazin de acumulare a apei și va fi împărțit în 10 sectoare de irigat.

Împrejmuirea terenului se va efectua prin montarea unui gard cu lungimea de 2.398 m.

Acest amplasament este subtraversat de o conductă de aducțiune a apei potabile Cluj cu zona de protecție de 20 m, din axul acesteia.

La DN1C există rețea de apă potabilă.

Se va realiza un bazin vitanjabil. Apele pluviale vor fi colectate în bazinul de acumulare.

În apropierea amplasamentului există două linii electrice aeriene: LEA 20kv Dej Sud - Gherla și LEA 20kv Gherla-Mănăstirea. Conectarea la clădirea propusă se face printr-o linie electrică subterană (LES).

Pentru caracterizarea modului de utilizare a terenului se stabilește un Procent de ocupare a terenului max.(POT max =40% și un coeficient de utilizare a terenului max=0,6).

POT max și CUT max se raportează la suprafața zonei dedicate anexelor (max.10% din suprafața totală a întreprinderii agricole).

Utilizările propuse: întreprinderi agricole- unități agricole, unități industriale agrare (pentru prelucrarea legumelor, a fructelor și a laptelui , pepeniere, centre de răsaduri și semințe),  activități productive agroindustriale și agricole (producție, procesare, prelucrare, condiționare, depozitare fructe,legume etc.), toate tipurile de construcție și amenajări  care corespund funcțiunii zonei și îndeplinesc cerințele prezentrului regulament (fabrici de prelucrări legume și fructe, sere, răsadnițe, crame, silozuri, etc.) pajiști, fânețe, pășunat, culturi agricole diverse, pepiniere, exploatații pomicole, livezi.

Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea PUZ și a Regulamentului Local de Urbanism aferent, pentru înființare plantație, construire și dotare anexe agricole pentru procesare și depozitare fructe, amenajare bazin de apă, împrejmuire proprietate în Municipiul Gherla.

                                                                                                     

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                             Ing. Morar Vasile

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

privind aprobarea  Planului de Urbanism Zonal pentru înființare plantație, construire și dotare anexe agricole pentru procesare și depozitare fructe, amenajare bazin de apă, împrejmuire proprietate în Municipiul Gherla

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru înființare plantație, construire și dotare anexe agricole pentru procesare și depozitare fructe, amenajare bazin de apă, împrejmuire proprietate în Municipiul Gherla, proiect din inițiativa autorității executive,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 7449 din 12.06.2019  întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.47, alin.1 și  art.56, alin.1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.36, alin.5, lit.c și art.45, alin.2, lit.e din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

 Art. 1  Se aprobă Planul de Urbanism Zonal și Regulamentului local de urbanism aferent pentru înființare plantație, construire și dotare anexe agricole pentru procesare și depozitare fructe, amenajare bazin de apă, împrejmuire proprietate în Municipiul Gherla, str.Luncii FN, conform proiectului întocmit de SC ,,ARCHIPERAS” SRL cu sediul în Florești, str.Gh.Doja FN, bl.Y1, ap.17C, coordonator RUR proiect arhitect Duca Daciana V. Filipan, beneficiar SC ,,COUNTRY FRUITS” SRL cu sediul în comuna Mănăstireni nr.143, județul Cluj.

Art. 2 Durata de valabilitate a documentației de Urbanism PUZ este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                     19                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                            SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                      Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 


ROMÂNIA                                                                                                Vizat,

JUDEȚUL CLUJ                                                                                       PRIMAR

MUNICIPIUL GHERLA                                                                      NESELEAN IOAN

Nr. 7448 din 12.06. 2019                                                                                    

                                                                                                                               

    REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru schimbare UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla str. Fizeșului nr.20

 

Prin cererea nr. 1446 din 06.02.2019, dl. Rusu Mihai pentru SC ,,PRODUSE CERAMICE”SA, domiciliat în Municipiul Gherla, str. Fizeșului nr.14, a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării PUZ schimbare UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla str. Fizeșului nr. 20.

Urmare acesteia s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 25/1446 din 12.02.2019.

Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUZ, a parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

În ceea ce privește informarea populației referitor la această documentație de urbanism, s-au folosit ca mijloace de publicitate site-ul Primăriei, afișajul la avizierul din cadrul Primăriei și la locul amplasamentului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind PUZ pentru schimbare UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla str. Fizeșului nr.20.

Potrivit Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcție și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare, rezultă că aprobarea PUZ se face de către Consiliul Local.

În urma discuțiilor purtate și analizării în ședința Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, ținând cont și de unele aspecte legate de sala de evenimente, ridicate de noii vecini și anume Gădălean Mihai, Băgăcian Petru și-au exprimat dezacordul în scris în faza de intenție și domnii Mărginean Costel și Chiș Ioan verbal,  s-a propus dezbaterea într-o ședință viitoare  a Consiliului Local al Municipiului Gherla a documentației de urbanism pentru schimbare UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla str. Fizeșului nr.20, având în vedere toate problemele ridicate.

Obiectul prezentei documentații de urbanism este schimbarea UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla str. Fizeșului nr.20.   

Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla, imobilul se află situat în UTR 18 în zona industrială.

Suprafața reglementată prin PUZ este de 16.264 mp.

Accesul auto și pietonal la teren se face din str. Fizeșului.

Pe teren există în prezent 12 corpuri de clădire cărora li se va  schimba funcțiunea celor existente.

Suprafața totală a construcțiilor existente este de 4.679 mp și se păstrează și prin PUZ propus.

Procentul maxim de ocupare a terenului (P.O.T) propus: P.O.T. max= 60%.

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (C.U.T.) propus: C.U.T. maxim= 1,2 %.

Se dorește conversia funcțională a clădirilor existente în scopul realizării unui centru mixt: de recuperare, ce cuprinde și zone de agrement, zone cu amenajări pentru sport, cazare, servicii.

În prezent clădirile sunt racordate și branșate la toate utilitățile.

Regimul de înălțime maxim propus va fi de S+P+2E.

Depozitarea deșeurilor menajere se va face în containere amplasate pe platforme special amenajate (punct gospodăresc cu colectare selectivă în locuri protejate, cu acces al serviciilor de salubritate).

Se va asigura parcarea autovehiculelor în incintă.

Utilizările admise sunt instituții și servicii, comerț, depozitare, activități de sănătate cu caracter ambulatoriu, recuperare medicală, de alimentație publică, turism, agrement, clădiri multifuncționale, amenajări pentru activități în aer liber, garaje, parcări, racorduri, branșamente rețele, drumuri, trotuare și alei.

Față de acestea propunem analizarea și luarea unei hotărâri referitoare la aprobarea PUZ și a Regulamentului Local de Urbanism aferent, pentru schimbare UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla str. Fizeșului nr.20.

                                                                                                    

                                                                                                                   Întocmit,

                                                                                                             Ing. Morar Vasile

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

privind aprobarea  Planului de Urbanism Zonal pentru schimbare UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla str. Fizeșului nr.20

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru schimbare UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla str. Fizeșului nr.20, proiect din inițiativa autorității executive,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 7448 din 12.06.2019  întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.47, alin.1 și  art.56, alin.1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.36, alin.5, lit.c și art.45, alin.2, lit.e din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

Art. 1  Se aprobă Planul de Urbanism Zonal și Regulamentului local de urbanism aferent schimbare UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla str. Fizeșului nr.20, conform proiectului întocmit de SC ,,LINIE PUNCT” SRL cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vlahuță bl. Lamă B, coordonator RUR proiect arhitect Corina Ileana A. Moldovan, beneficiar SC ,,PRODUSE CERAMICE” SRL cu sediul în municipiul Gherla, str. Fizeșului nr.20.

Art. 2 Durata de valabilitate a documentației de Urbanism PUZ este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Nr. consilieri                     19                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                            SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                      Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                  


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10073/08.08.2019

 

ANUNȚ

privind aprobarea organizării în Municipiul Gherla

 a evenimentului High Notes Festival în perioada 23-24 august 2019

 

           Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în Municipiul Gherla

 a evenimentului High Notes Festival în perioada 23-24 august 2019

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 08.08.2019.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 08.08.2019 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

                   PRIMAR                                                                  SECRETAR

           NESELEAN IOAN                                                      ROTAR MIHAI

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUNICIPIUL GHERLA                                                                                                VIZAT PRIMAR

SERVICIUL FINANCIAR                                                                                              NESELEAN IOAN

Nr     10065/08.08.2019       

                                                     

REFERAT

Prin cererea nr.9436/23.07.2019 Asociatia 4 teen a solicitat aprobarea organizarii in perioada 23-24 august a evenimentului cultural intitulat ,,High Notes Festival” in colaborare cu Primaria Municipiului Gherla.

Acest festival este adresat tinerilor din Municipiul Gherla si nu numai, fiind organizat pentru a doua oara.

Avand in vedere succesul evenimentului de anul trecut precum si dorinta multor tineri din municipiu exprimata pe retelele de socializare pentru organizarea acestui eveniment, Asociatia 4 Teen Gherla solicita aprobarea desfasurarii evenimentului in spatiul in suprafata  de 5000mp situat in poenita Epreskert     (terenul de fotbal 1)  de pe Dealul Caramidariei..

Asociatia 4 TEEN. va asigura transportul, montajul si demontatul standurilor necesare desfasurarii evenimentului asigurandu-se de obtinerea tuturor avizelor necesare comercializarii produselor alimentare sau bauturilor, prezenta interpretilor  de   muzica, precum si a altor invitati ce vor organiza diferite activitati de divertisment, sens in care se vor ocupa de organizarea in conditii de securitate a publicului a spatiului necesar activitatilor.

 In  mod similar, asociatia  va  asigura dotarea evenimentului cu energie electrica prin generatoare de curent electric la care vor asigura mentenanta pe perioada evenimentului, scena necesara desfasurarii acestuia, sunet si lumini, asistenta  tehnica  de  specialitate  pe  durata celor 2 zile, precum si promovarea evenimentului prin distribuirea de flyere, afise,  spoturi video, machete de presa, etc.

Municipiul  Gherla  va  asigura  paza  si ordinea publica si cheltuielile necesare pentru salubrizarea perimetrului, transportul si montarea in zona a unui numar de 3 casute de lemn.

Intre Municipiul Gherla si Asociatia 4 TEEN. se va  incheia  un protocol in care vor fi  stipulate  principalele  drepturi  si  responsabilitati.

In conformitate cu prevederile art. 129 al. 2 lit c, al 6 lit. , al 7 lit. p, al 9 lit. a propun aprobarea organizarii acestui eveniment in locatia solicitata.

 

Director ec..

Farcas Nicusor

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.               

privind aprobarea organizării în Municipiul Gherla

a evenimentului High Notes Festival în perioada 23-24 august 2019

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii in Municipiul Gherla a evenimentului High Notes Festival, in perioada 23-24 august 2019, proiect elaborat din initiative autoritatii executive ;
Avand in vedere referatul de specialitate al Direcției Economică nr. 10065/08.08.2019 si avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Gherla,

In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.c, art. 129 alin 6 lit. a, 129 alin. 7 pct.p , art. 129 alin. 9 lit.a, art. 139 alin. 1 si 3 lit. g din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aproba organizarea in Municipiul Gherla a evenimentului  High Notes Festival in perioada 23-24 august 2019.

Art. 2. Partenerii  oficiali  in  organizarea  evenimentului  sunt Primaria Gherla, Consiliul Local al Municipiului Gherla si Asociatia  4 TEEN, prin reprezentant Alina Ioana Steiu.
Art. 3. In vederea desfasurarii evenimentului, Municipiul Gherla acorda cu titlu gratuit spatiul in suprafata  de 5000mp situat in poenita Epreskert ( terenul de fotbal 1)  de pe Dealul Caramidariei.

Art. 4. Municipiul  Gherla  va  asigura  paza  si ordinea publica si cheltuielile necesare pentru salubrizarea perimetrului, transportul si montarea in zona a unui numar de 3 casute de lemn.

Art. 5. Asociatia 4 TEEN. va asigura transportul, montajul si demontatul standurilor necesare desfasurarii evenimentului asigurandu-se de obtinerea tuturor avizelor necesare comercializarii produselor alimentare sau bauturilor, prezenta interpretilor  de   muzica, precum si a altor invitati ce vor organiza diferite activitati de divertisment, sens in care se vor ocupa de organizarea in conditii de securitate a publicului a spatiului necesar activitatilor.

In  mod similar, asociatia  va  asigura dotarea evenimentului cu energie electrica prin generatoare de curent electric la care vor asigura mentenanta pe perioada evenimentului, scena necesara desfasurarii acestuia, sunet si lumini, asistenta  tehnica  de  specialitate  pe  durata celor 2 zile, precum si promovarea evenimentului prin distribuirea de flyere, afise,  spoturi video, machete de presa, etc.

Art. 6. Intre Municipiul Gherla si Asociatia 4 TEEN. se va  incheia  un protocol in care vor fi  stipulate  principalele  drepturi  si  responsabilitati, astfel  cum au  fost  identificate  in articolele de mai sus.

Art. 7. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza aparatul de specialitate al primarului, Asociația 4 TEEN si institutiile subordonate.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

IELCEAN CLAUDIA

 

Nr.consilieri:                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                 SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                 ROTAR MIHAI

 

 

 


Serviciu lFinanciar

Nr.9332/2.07.2019                                                                  VIZAT PRIMAR

 

REFERAT

Privind abrobarea contului de executiela 30.06.2019 a bugetului local

 

Conform art 49 alin  (12)din din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale „În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

    a) să nu înregistreze plăţi restante;

    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.”

Ca urmare propun :

 • aprobarea contului de executie a bugetului local, al bugetului activitatilor autofinantate, la 30.06.2019 conform anexelor 1.2.3 si 4;

 

 

  INTOCMIT

Director economic

Nicusor Farcas
-----------------------------

 ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

PROIECT
HOTARAREA NR .       /  .07.2019

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al
Municipiului Gherla la 30.06.2019

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 30.06.2019 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinand referatul Directiei economice nr. 9332/22.07.2019si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Tinand cont de prevederile  art. 49 din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. 4 lit. a și art. 139 alin. 3, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local :

 

HOTARASTE:

 

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 30.06.2019 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 14.277.333,00lei, iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de  13.141.150,00lei,  conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotărîre.

Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al activităţilor autofinanţate la 30.06.2019,  inregistrând la partea de venituri încasări in  suma de 8.960.725,00lei, iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de      8.552.585,00  lei conform anexelor  3 si 4 la prezenta hotărîre.

Art.3: Se aproba situaţiile financiare a Municipiului Gherla la 30.06.2019 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si al activităţilor autofinanţate, la 30.06.2019 ;

Art.4: Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

 

                                   

                                       PRESEDINTE DE SEDINTA, 

 

                                            

Nr. consilieri :                  19                                                                    CONTRASEMNEAZA

Nr. consilieri prezenti :                                                                                    SECRETAR,

Nr. voturi « pentru » :                                                                                   MIHAI ROTAR

 

------------------------

anexa 1 venituri bl

anexa 2 chelt.bl

anexa 3 venituri prop.

anexa 4 chelt. autof

 


ROMÂNIA                                                                                                                             

JUDETUL CLUJ                                                                                                               

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 

Nr. 6058/15.05.2019

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind transformarea a 3 posturi de natura contractuala in functii publice de executie in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla

 

 

Supun spre analiza si aprobare Proiectul de hotarare promovat in baza Raportului de specialitate  nr. 6057/15.05.2019 intocmit de catre Directia RUNOS  prin care se propune transformarea a 3 posturi de natura contractuala in functii publice de executie in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla.

Dupa transformare, in urma primirii avizului din partea ANFP Bucuresti se vor emite dispozitiile de numire in functiile publice, dupa cum urmeaza:

 

Nr. crt.

Nume si prenume

Biroul

Functia contractuala

Functia publica propusa

1.

 

Compartimentul buget-contabilitate

Inspector de specialitate studii S

 treapta IA, vechime in specialitatea studiilor 9 ani si 9 luni

 

Consilier , clasa I , grad profesional superior,

2.

 

Compartimentul Cantina de ajuor social

Inspector de specialitate studii S

 treapta IA, vechime in specialitatea studiilor 11 ani

 

 

Consilier , clasa I , grad profesional superior,

3.

 

Compartimentul asociatii de proprietari

Inspector de specialitate studii S

 treapta III, vechime in specialitatea studiilor 13 ani si 11 luni

 

 

Consilier , clasa I , grad profesional principal,

 

Proiectul de hotarare are la baza urmatoarele prevederi legale:

-Art.2 alin (3) ; art. 107 alin (1) lit “b” si art. 111 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Art.36 alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Iniţiator,

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI GHERLA

 

NESELEAN IOAN

 

 

---------------

ROMÂNIA                                                                   

JUDEŢUL CLUJ                                                                          

CONSILIUL LOCAL GHERLA                               

 

 

P R O I E C T   DE  H O T A R A R E

privind transformarea a 3 posturi de natura contractuala in functii publice de executie in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla

 

Consiliul Local al municipiului Gherla întrunit în şedinţa sa ordinară de lucru;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Gherla, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr.  6058/15.05.2019;

Analizând Raportul de specialitate de Serviciul RUNOS, înregistrat sub nr. 6057/15.05.2019 prin care propune Consiliului Local al Municipiului Gherla transformarea a 3 posturi de natura contractuala in functii publice de executie in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla;

In conformitate cu prevederile:

-Art.2 alin (3) ; art. 107 alin (2) lit “c” si art. 111 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Art.36 alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Avand in vedere ca prin HCL 9/31.01.2019 a încetat personalitatea juridica a Cantinei de Ajutor Social iar personalul a fost preluat in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla prin adoptarea  HCL nr. 7/31.01.2019  privind aprobarea functiilor publice, a numarului de personal, organigramei şi a statului de personal  pentru Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla;

In temeiul art. 36 alin.2 lit.a) si alin.3 lit.b) , art.45 alin.1 si art.115  lit.b) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;           

P R O P U N E :

Art.1. Se aproba transformarea unui post de inspector de specialitate treapta profesionala  IA, gradatia de vechime 5, studii superioare in cadrul Compartimentului buget-contabilitate, avand o vechime in specialitatea studiilor de 9 ani si 9 luni  in functia publica  de executie de consilier grad profesional superior, gradatia de vechime 5 in cadrul Compartimentului buget-contabilitate.

Art.2. Se aproba transformarea unui  post de inspector de specialitate treapta profesionala  IA, gradatia de vechime 3, studii superioare in cadrul Compartimentului Cantina de ajutor social, avand o vechime in specialitatea studiilor de 11 ani in functia publica  de executie de consilier grad profesional superior, gradatia de vechime 3 in cadrul Compartimentului Cantina de ajutor social. 

Art.3. Se aproba transformarea unui post de inspector de specialitate treapta profesionala  III, gradatia de vechime 3, studii superioare in cadrul Compartimentului asociatii de proprietari, avand o vechime in specialitatea studiilor de 13 ani si 11 luni  in functia publica  de executie de consilier grad profesional principal, gradatia de vechime 3 in cadrul Compartimentului asociatii de proprietari.

Art.4. Se aproba Organigrama si Statul de functii al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul serviciilor publice de interes local din subordea Consiliului Local al Municipiului Gherla conform Anexei nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5. Prezenta hotatare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetului Cluj, Primarului Municipiului Gherla, Directiei Economice, Directiei de Asistenta Sociala si Directiei RUNOS  si Agentiei Nationale a Functionarilor Publici Bucuresti.

 

INIŢIATOR DE PROIECT

PRIMAR,  NESELEAN IOAN

 

                                                                                    Contrasemnează pentru legalitate,

                                                                                                             SECRETAR,

                                                                                                           ROTAR MIHAI        


ROMANIA                                                                                                    APROBAT,

JUDETUL CLUJ                                                                                           PRIMAR

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA                                           NESELEAN IOAN

DIRECTIA RUNOS                                               

NR. 6057/15.05.2019

 

 

Raport de specialitate

la proiectul de hotarare privind transformarea a 3 posturi de natura contractuala in functii publice de executie in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla

 

 

Vazand Referatul Directiei RUNOS nr. 6052/15.05.2019, referatul Directiei Ecomonice nr. 6056/15.05.2019 si Referatul DAS nr. 6054/15.05.2019 prin care se propune transformarea unor posturi de natura contractuala in functii publice;

Potrivit prevederilor art.2 din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală, administraţia publică locală şi autorităţile administrative autonome.”

In conformitate cu art.111 alin.(1)  si (3) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici , cu modific arile si completarile ulterioare , care precizeaza :

‘’(1) Autoritatile si institutiile publice care au prevazute in statele de functii posturi de natura contractuala, care presupun exercitarea unor atributii dintre cele prevazute la art. 2 alin. (3) , au obligatia de a stabili functii publice in conditiile art. 107.

(3) Persoanele incadrate cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata in posturi de natura contractuala care au fost stabilite ca functii publice vor fi numite in functii publice de executie daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 54 si conditiile de vechime in specialitatea studiilor corespunzatoare clasei si gradului profesional ale functiei publice.”

Avand in vedere ca prin HCL 9/ 31.01.2019 a încetat personalitatea juridica a Cantinei de Ajutor Social iar personalul a fost preluat in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla prin adoptarea  HCL nr. 7/31.01.2019  privind aprobarea functiilor publice, a numarului de personal, organigramei şi a statului de personal pentru Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla;

Vazand ca  atributiile prevazute in fisele de post a 3 salariati-personal contractual preluati de la Cantina de Ajutor Social  se regasesc in prevederile art.2 alin.(3) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;

          - avand in vedere existenta ca 3 posturi de natura contractuale ocupate cu contract de munca pe durata nedeterminata  in functii contractuale de inspector de specialitate studii superioare indeplinesc conditiile prevazute de art.54 si art. (57) alin (5) lit, „b”   din Legea nr.188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- avand in vedere ca  cel putin 70% din atributiile posturilor mentionate presupun exercitarea prerogativelor de putere publica,  atributii dintre cele prevazute de art.2 alin (3) din Legea nr.188/1999, respectiv punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative, in limita competentelor stabilite de conducatorul autoritatii.

Avand in vedere prevederile art.36 alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, prin prezenta propun initierea unui Proiect de hotarare in vederea transformarii urmatoarelor postului de natura contractuala in functii publice de executie in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla, incepand cu data de 01.06.2019, dupa um urmeaza:

 

- 1 post de inspector de specialitate treapta profesionala  III, gradatia de vechime 3, studii superioare in cadrul Compartimentului asociatii de proprietari, avand o vechime in specialitatea studiilor de , in functia publica  de executie de consilier grad profesional principal, gradatia de vechime 3 in cadrul Compartimentului asociatii de proprietari,;

 

- 1 post de inspector de specialitate treapta profesionala  IA, gradatia de vechime 5, studii superioare in cadrul Compartimentului buget-contabilitate, avand o vechime in specialitatea studiilor de 9 ani si 9 luni,  in functia publica  de executie de consilier grad profesional superior, gradatia de vechime 5 in cadrul Compartimentului buget-contabilitate ;

 

- 1 post de inspector de specialitate treapta profesionala  IA, gradatia de vechime 3, studii superioare in cadrul Compartimentului Cantina de ajutor social, avand o vechime in specialitatea studiilor de 11 ani, in functia publica  de executie de consilier grad profesional superior, gradatia de vechime 3 in cadrul Compartimentului Cantina de ajutor social.

 

Potrivit prevederilor art.107 alin (2)

“Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a înştiinţa, în termen de 10 zile lucrătoare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în oricare dintre următoarele situaţii:

            c) modificarea calităţii posturilor, potrivit art. 111 alin. (1).”

 

In vederea transformarii posturilor contractuale in functii publice de executie,  in functia publica de conducere de director executiv in cadrul Directii economice, in functia publica de conducere de director executiv in cadrul Directiei de Asistenta sociala si in functia publica de conducere de director executiv in cadrul Directiei RUNOS impreuna cu  Primarul Municipiului Gherla - dl. Neselean Ioan isi asuma intreaga raspundere.

Totodata ne asumam intreaga raspundere ca celelalte posturi de natura contractuala nu presupun exercitarea prerogativelor de putere publica care sa necesite transformarea lor in functii publice.

 

Director Executiv

NECULA ILEANA

-----------------

ROMÂNIA                                                                   

JUDEŢUL CLUJ                                                                          

CONSILIUL LOCAL GHERLA                               

 

 

P R O I E C T   DE  H O T A R A R E

privind transformarea a 3 posturi de natura contractuala in functii publice de executie in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla

 

Consiliul Local al municipiului Gherla întrunit în şedinţa sa ordinară de lucru;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Gherla, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr.  6058/15.05.2019;

Analizând Raportul de specialitate de Serviciul RUNOS, înregistrat sub nr. 6057/15.05.2019 prin care propune Consiliului Local al Municipiului Gherla transformarea a 3 posturi de natura contractuala in functii publice de executie in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla;

In conformitate cu prevederile:

-Art.2 alin (3) ; art. 107 alin (2) lit “c” si art. 111 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Art.36 alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Avand in vedere ca prin HCL 9/31.01.2019 a încetat personalitatea juridica a Cantinei de Ajutor Social iar personalul a fost preluat in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla prin adoptarea  HCL nr. 7/31.01.2019  privind aprobarea functiilor publice, a numarului de personal, organigramei şi a statului de personal  pentru Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla;

In temeiul art. 36 alin.2 lit.a) si alin.3 lit.b) , art.45 alin.1 si art.115  lit.b) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;           

P R O P U N E :

Art.1. Se aproba transformarea unui post de inspector de specialitate treapta profesionala  IA, gradatia de vechime 5, studii superioare in cadrul Compartimentului buget-contabilitate, avand o vechime in specialitatea studiilor de 9 ani si 9 luni  in functia publica  de executie de consilier grad profesional superior, gradatia de vechime 5 in cadrul Compartimentului buget-contabilitate.

Art.2. Se aproba transformarea unui  post de inspector de specialitate treapta profesionala  IA, gradatia de vechime 3, studii superioare in cadrul Compartimentului Cantina de ajutor social, avand o vechime in specialitatea studiilor de 11 ani in functia publica  de executie de consilier grad profesional superior, gradatia de vechime 3 in cadrul Compartimentului Cantina de ajutor social. 

Art.3. Se aproba transformarea unui post de inspector de specialitate treapta profesionala  III, gradatia de vechime 3, studii superioare in cadrul Compartimentului asociatii de proprietari, avand o vechime in specialitatea studiilor de 13 ani si 11 luni  in functia publica  de executie de consilier grad profesional principal, gradatia de vechime 3 in cadrul Compartimentului asociatii de proprietari.

Art.4. Se aproba Organigrama si Statul de functii al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul serviciilor publice de interes local din subordea Consiliului Local al Municipiului Gherla conform Anexei nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5. Prezenta hotatare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetului Cluj, Primarului Municipiului Gherla, Directiei Economice, Directiei de Asistenta Sociala si Directiei RUNOS  si Agentiei Nationale a Functionarilor Publici Bucuresti.

 

INIŢIATOR DE PROIECT

PRIMAR,  NESELEAN IOAN

 

                                                                                    Contrasemnează pentru legalitate,

                                                                                                             SECRETAR,

                                                                                                           ROTAR MIHAI        

-----------

stat de functii propunere mai 2019

ORGANIGRAMA 2019


REFERAT,

privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Gherla, pentru anul 2019

 

 

            Planul de ordine și siguranță publică este documentul prin care se organizează anual activitatea structurilor de poliție locală pentru menținerea ordinii și siguranței publice pe teritoriul unității administrativ teritoriale.

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 155/2010 – a Poliției Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 3 din Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 92/2011, Comisia Locală de Ordine Publică elaborează planul de ordine și siguranță publică, care este supus spre aprobare autorității deliberative a unității administrativ teritoriale.

Potrivit dispozițiilor art. 24 din  H.G.1332/2010 - Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliței Locale, aspectele referitoare la modul de elaborare a planului de ordine și siguranță publică se reglementează prin ordin al ministrului administrației și internelor.

Planul cuprinde analiza situației operative și are în vedere aspectele ce privesc amplasarea geografică a teritoriului, populația, evenimentele social – economice, politice sau religioase, starea infracțională sau contravențională înregistrată în anul anterior, dispozitivele de ordine și siguranță publică și zonele de responsabilitate, activități și misiuni executate în comun cu celelalte structuri de ordine publică, efectivele și suportul logistic, precum și persoanele cu funcții de conducere, cu atribuții de coordonare și control.

Planul de ordine și siguranță publică elaborat de Comisia Locală de Ordine Publică va fi înaintat, în copie, Poliției Municipiului Gherla, în vederea asigurării unui management integrat al misiunilor și acțiunilor desfășurate, în scopul menținerii ordinii și siguranței publice de către toate structurile cu atribuții în domeniul de referință.

Ținând cont de faptul că Planul de Ordine și Siguranță Publică pentru anul 2019, elaborat de Comisia de Ordine și Siguranță Publică, respectă prevederile legale și structura prevăzută în dispozițiile Ordinului nr. 92/2011 emis de Ministrul Administrației și Internelor, prin care s-a aprobat Metodologia de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale, propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Gherla Planul de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Gherla, pentru anul 2019.

           

Față de cele prezentate, vă rog domnule primar să dispuneți.

 

ȘEFUL SERVICIULUI POLIȚIA LOCALĂ

Ioan GEORGIU

----------------------

         ROMÂNIA

    JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

  CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale

a municipiului Gherla, pentru anul 2019

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă ordinară de lucru;

            Văzând referatul Șefului Serviciului de Poliție Locală din cadrul Aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gherla nr. 3633/22.03.2019 prin care se propune aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Gherla, pentru anul 2019;

            În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. c) și ale art. 30 lit. g) din Legea nr. 155/12.07.2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 24 din H.G.nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

În temeiul Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) litera a) pct. 7, art. 39 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

            Art. 1. Se aprobă Planul de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Gherla, pentru anul 2019, conform anexei, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

            Art. 2. Planul de ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Gherla și Hotărârea Consiliului Local de aprobare a acestuia se înaintează, în copie, Poliției Municipiului Gherla.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Poliţia Locală.

            Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu cei în drept prin grija secretarului municipiului Gherla.

 

 

 

 

Proiect inițiat de

Autoritatea Executivă

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 5411 din 02.05.2019                                                                    Vizat,

    PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea valorii finale a obiectului de investiție

,,Modernizare drum comunal DC 39 Gherla – Săcălaia”

 

Prin HCL nr.6/26.01.20107 s-a aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum comunal DC 39 Gherla- Săcălaia”. Valoarea totală a investiției a fost de 2.025,907 mii lei (fără TVA) din care C+M (fără TVA) 1.862,398 mii lei. Lungimea tronsonului de drum este de 2.120 m.

În urma licitării lucrării, valoarea totală este de 1.420,555 mii lei (fără TVA) din care C+M 1.298,567 mii lei (fără TVA).

Urmare acesteia, prin HCL 80/26.10.2017 s-a aprobat devizul general actualizat și indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum comunal DC 39 Gherla- Săcălaia”.

După finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții ,,Modernizare drum comunal DC 39 Gherla- Săcălaia”, valoarea totală este de 1.325 mii lei (fără TVA) din care C+M  1.287,719 mii lei (fără TVA).

Față de acestea propunem discutarea și analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea valorii finale a lucrării pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum comunal DC 39 Gherla -Săcălaia”, care este de 1.325,538 mii lei (fără TVA) din care C+M 1.287,719 mii lei (fără TVA).

 

                                                                                                                   Întocmit,

Ing. Morar Vasile

-----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții

,, Modernizare drum comunal DC 39 Gherla – Săcălaia ”

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții ,,Modernizare drum comunal DC 39 Gherla- Săcălaia”, proiect din inițiativa autorității executive,

Examinând Referatul de specialitate cu nr. 5411 din 02.05.2019  întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

Având în vedere prevederile art.44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 cu privire la Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.36, alin.2, lit.b), alin.4, lit.d), alin.6, lit. a), pct.13 și art.45, alin.2, lit.e) din Legea nr.215/2001 a Administrația Publică Locală  republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1 Se aprobă valoarea finală a obiectivului de investiții ,,Modernizare drum comunal DC 39 Gherla- Săcălaia”, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția economică.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr. consilieri                      19                                                              CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                          SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                       Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

 

Anexa nr.1 aprobare valoare finală DC 39


MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr 4360/05.04.2019                                                                                               VIZAT PRIMAR

 

REFERAT

Privind aprobarea cuantumului unor burse pe anul 2019

 

Având în vedere cererile unitatilor de invatamint si tinând cont de prevederile art.4 din  OMECTS nr.5576/07.10.2011 “Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”

Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat,  sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.

 Bursele de performanţă se acordă elevilor care     au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

Astfel propun aprobarea cuantumul burselor pe anul 2019, dupa cum urmeaza:

                   -50 lei bursa de ajutor social,

                   -70 bursa de merit si de studiu,

                   -500 lei bursa de performanţă.

 

 

INTOCMIT:

Sef serviciu 

Nicusor Farcas

--------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din             2019

privind aprobarea cuantumului unor burse pe anul 2019

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea cuantumului unor burse pe anul 2019, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul Direcției Economice nr. 4360/05.04.2019                                                                                                şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile OMECTS nr. 5576/07.10.2011; 1165/2013;

În temeiul art. 36 al. 4 lit. a si art. 45 (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1: Se aprobă cuantumul unor burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat astfel :

 • 50 lei/lună bursă de ajutor social;
 • 70 lei/lună bursă de merit și de studiu;
 • 500 lei/performanță bursă de performanţă;

            Art.2: Criteriile specifice și perioada de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

             Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Economică și instituțiile de învățământ.

 

                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Nr.consilieri:                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                ROTAR MIHAI  


PRIMARIA

MUNICIPIUL GHERLA                                                                        VIZAT PRIMAR

Nr. 22388 din 14.03.2019                                                                     IOAN NESELEAN

 

 

 

 

RAPORT

privind aprobarea tarifelor pentru de operare privind

colectarea, transportul si depozitarea deșeurilor pe facilitatea de depozitare

temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un

depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA SA începând cu data de 01.05.2019

 

Urmare a cererii nr 1891 din 18.02.2019 a SC ADP GHERLA SA pentru aprobarea tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea deșeurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (preț/mc) si pentru persoane fizice (preț/persoana/luna) începând cu data de 01.05.2019

  Luând in considerare că 77,50 % din personalul care asigură salubrizarea municipiului Gherla și a localităților componente, Hășdate, Silivaș și Băița sunt persoane necalificate angajați cu salarul de bază minim brut pe țară garantat în plată și că prin HG 937/07.12.2018 salarul de bază minim brut pe țară garantat în plată a crescut cu 9,47% de la 1900 la 2080 lei;

Având în vedere OUG 74/17.07.2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, Art. 17, alin. (1), lit. g) în conformitate cu care, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare, operatorii economici care gestionează depozitele autorizate trebuie să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute pentru gestionarea deșeurilor contribuția pentru economia circulară prevăzută în OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare de 30 lei/tona la care se adaugă TVA, lucru menționat în Actul Adițional la Contractul de eliminare a deșeurilor municipal nr. 145/05.01.2017 încheiat în data de 20.12.2018, atașat alăturat, cererii

PROPUNEM

Aprobarea  tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea deșeurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (preț/mc) si pentru persoane fizice (preț/persoana/luna) pentru SC ADP GHERLA SA începând cu data de 01.05.2019 conform Anexei I

 

Sef Birou IT

                                                               Horatiu Lica Mahalean

--------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT

HOTĂRÂREA NR     din

privind aprobarea tarifelor pentru de operare privind

colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare

temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un

depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 01.05.2019

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna) pentru SC ADP GHERLA SAincepand cu data de 01.05. 2019

Vazand cererea 1891 din 18.02.2019 a SC ADP GHERLA SA pentru aprobarea tarifelor aprobarea tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna) pentru SC ADP GHERLA SAincepand cu data de 01.05. 2019

Examinând raportul Serviciului financiar contabil nr. 22388 din 14.03.2019 cu privire la aprobarea tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna) pentru SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 01.05.2019

In conformitate cu art.2 alin. (1) , art. 6 alin. (1) lit. k) si art. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr.1011/2006 privind serviciile de salubrizare a localitatilor republicata;

Vazand prevederile art. 3 alin. (1), art 9 alin. 2 lit. d) si art. 43 alin. 5 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice republicata cu modificarile si completarile ulterioare  

În temeiul art.36 alin. (1) si alin. (2) lit d) si art. 45,  alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă tarifele privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru persoane juridice (pret/mc) si pentru persoane fizice (pret/persoana/luna) pentru SC ADP GHERLA SAincepand cu data de 01.05.2019 conform Anexei I

Art.2: Se aproba procentele de 15% pentru cheltuieli indirecte si la profit de 8%

Art. 3 : Anexa nr. I face parte din integranta din prezenta hotarare.

Art.4: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva prin serviciile de specialitate si SC ADP GHERLA SA.

 

                                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr.consilieri:                                                                         CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi                                                                                SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                MIHAI ROTAR

Nr. voturi “impotriva”

Abtineri

------------------

ANEXE TARIFE SALUBRITATE ADP


PRIMARIA

MUNICIPIUL GHERLA                                                                        VIZAT PRIMAR

Nr. 22389 din 14.03.2019                                                                     IOAN NESELEAN

 

RAPORT

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile  prestate de catre

SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 01.05.2019

 

Urmare a cererii nr 2449 din 01.03.2019 a SC ADP GHERLA SA pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate incepand cu data de 01.05.2019  am constatat urmatoarele:

SC ADP GHERLA SA solicita modificarea tarifelor existente si aprobarea unor noi tarife fata de cele stabilite pentru anul 2018 justificand aceasta prin urmatoarele :

- incepand cu 01.01.2019 prin HG 937/2018  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată acesta se modifica

- rata inflatiei in anul 2018 a fost de 4.60%

- necesitatea aprobarii unor noi tarife pentru activitatile de constructii

Preturile propuse incepand cu 01.05.2019 sunt urmatoarele:

-    Tarife orare la utilaje pentru Primaria Municipiului Gherla conform anexei 1

-    Tarife orare la utilaje pentru Persoane Fizice si Juridice (terti) conform anexei 2

 • Tarife manopera si utilaje pentru Primaria Municipiului Gherla conform anexei 3
 • Tarife manopera si utilaje pentru Persoane Fizice si Juridice (terti) conform anexei 4
 • Tarife manopera, utilaje si materiale la Adapostul de caini fara stapan conform anexei 5
 • Tarife manopera (diverse) pentru Primaria Municipiului Gherla conform anexei 6
 • Tarife manopera ( diverse) pentru Persoane Fizice si Juridice conform anexei 7
 • Tarife manopera reparatii constructii I – practicate pentru Primaria Municipiului Gherla conform anexei 8
 • Tarife manopera reparatii constructii I – practicate pentru Persoane Fizice si Juridice  conform anexei 9
 • Tarife manopera reparatii constructii II – practicate pentru Primaria Municipiului Gherla conform anexei 10
 • Tarife manopera reparatii constructii II – practicate pentru Persoane Fizice si Juridice conform anexei 11

 

Prin urmare:

PROPUNEM

 

Aprobarea  manoperei directe si a tarifelor orare de functionare a utilajelor si mijloacelor de transport pentru lucrarile de reparatii strazi,intretinere parcuri,zone verzi, intretinerea cailor publice din Municipiul Gherla, a tarifelor la adapostul de caini fara stapan, si a tarifelor pentru servicii diverse de catre SC ADP GHERLA SA conform anexelor 1,2,3,4,5, 6,7, 8, 9, 10 si 11 la prezentul raport.

 

 

Sef Birou IT

                                                               Horatiu Lica Mahalean

ANEXE 1-11 TARIFE ADP


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 2946 din 11.03. 2019                                                                                     

   Vizat,

    PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru reamenajare, modernizare, extindere magazin Kaufland și construire galerie comercială, amenajări interioare, exterioare, parcări, modificare reclame, refacere accese, fațade și copertină principală, modificare imbiss, demolare și construire magazin Lidl, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilități, amplasare totemuri și panouri publicitare, organizare șantier, în Municipiul Gherla str. Hășdății nr.1, 1/A

 

Prin cererea nr. 8093 din 07.06.2018 Kaufland România SCS prin dezvoltator RC EUROPE DEVELOPMENT DRL cu sediul în municipiul București, sectorul 1, str.Alexandru Constantinescu nr.35, bl.35, et.2, ap.7, a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării PUZ pentru reamenajare, modernizare, extindere magazin Kaufland și construire galerie comercială, amenajări interioare, exterioare, parcări, modificare reclame, refacere accese, fațade și copertină principală, modificare imbiss, demolare și construire magazin Lidl, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilități, amplasare totemuri și panouri publicitare, organizare șantier, în Municipiul Gherla str. Hășdății nr.1, 1/A.

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr.93/8093 din 14.06.2018.

Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUZ, a parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

În ceea ce privește informarea populației referitor la această documentație de urbanism, s-au folosit ca mijloace de publicitate site-ul Primăriei, afișajul la avizierul din cadrul Primăriei și la locul amplasamentului.

Deasemenea s-au trimis notificări la proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile parcelei în cauză, care ar putea fi afectate direct de executarea acestei lucrări.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind PUZ pentru reamenajare, modernizare, extindere magazin Kaufland și construire galerie comercială, amenajări interioare, exterioare, parcări, modificare reclame, refacere accese, fațade și copertină principală, modificare imbiss, demolare și construire magazin Lidl, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilități, amplasare totemuri și panouri publicitare, organizare șantier, în Municipiul Gherla str. Hășdății nr.1, 1/A

Potrivit Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcție și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare, rezultă că aprobarea PUZ se face de către Consiliul Local.

În urma discuțiilor purtate și analizării în ședința Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a propus supunerea spre aprobare a documentației de urbanism într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Obiectul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea reorganizării incintei create de cele supermarket-uri existente. Se va extinde clădirea Kaufland, se va construi o galerie comercială cu produse complementare  celor oferite astăzi și se va demola și reconstrui clădirea Lidl pe o altă poziție.

Se dorește crearea unei ,,Piețe” comerciale de mari dimensiuni care ordonează intersecția existente între str. Hășdății și str. Clujului.

Imobilul este situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință UTR10, subzona IC, activități comerciale , conform PUZ aprobat prin HCL nr.98/16.12.2010.

Terenurile pe care se dorește reglementarea sunt evidențiate în următoarele cărți funciare: CF nr. 55140- Gherla, proprietar SC ,,KAUFLAND ROMÂNIA”SCS, 1/1, CF nr. 50617- Gherla, proprietar SC ,,LIDL IMOBILIARE ROMÂNIA SCS 1/1 și CF nr. 55141- Gherla proprietar SC Kaufland România” SCS cu sarcini către promitentul cumpărător SC ,,RC EUROPE DEVELOPMENT”SRL.

Totalul terenului este de 22.848 mp.

Clădirea Kaufland se va extinde înspre str. Hășdății cu o suprafață de 611.20 mp, se va construi o galerie comercială în suprafață de 450 mp și reconstruirea clădirii LIDL în suprafață de 2176,13 mp pe o altă poziție.

Procentul maxim de ocupare a terenului POT max. 50%  și procentul maxim de utilizare a terenului CUT max= 1,5. Nu se recomandă înălțimi mai mari de 15 m de la C.T.N.

Accesul în incinta comercială va fi modernizat prin construirea unui sens giratoriu la intersecția str. Hășdății și Clujului.

Categoriile principale de intervenție pe zona studiată este demolarea clădirii LIDL în primul rând și proiectarea și execuția clădirilor comerciale și al sensului giratoriu, în al doilea rând.

Documentația de față completează prevederile PUZ aprobat prin HCL 98/2010, propunând principii de urbanism a unei zone de dezvoltare.

Funcțiunea dominantă- activități comerciale și functțiuni complementare, căi de comunicație rutieră, construcții aferente lucrărilor edilitare, spații de parcare, platformă spații verzi.

Față de acestea propunem analizarea și luarea unei hotărâri referitoare la aprobarea PUZ și a Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru reamenajare, modernizare, extindere magazin Kaufland și construire galerie comercială, amenajări interioare, exterioare, parcări, modificare reclame, refacere accese, fațade și copertină principală, modificare imbiss, demolare și construire magazin Lidl, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilități, amplasare totemuri și panouri publicitare, organizare șantier, în Municipiul Gherla str. Hășdății nr.1, 1/A.

 

 

                                                                                                                   Întocmit,

Ing. Morar Vasile

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru reamenajare, modernizare, extindere magazin Kaufland și construire galerie comercială, amenajări interioare, exterioare, parcări, modificare reclame, refacere accese, fațade și copertină principală, modificare imbiss, demolare și construire magazin Lidl, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilități, amplasare totemuri și panouri publicitare, organizare șantier, în Municipiul Gherla str. Hășdății nr.1, 1/A

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru reamenajare, modernizare, extindere magazin Kaufland și construire galerie comercială, amenajări interioare, exterioare, parcări, modificare reclame, refacere accese, fațade și copertină principală, modificare imbiss, demolare și construire magazin Lidl, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilități, amplasare totemuri și panouri publicitare, organizare șantier, în Municipiul Gherla str. Hășdății nr.1, 1/A, proiect din inițiativa autorității executive,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 2946 din 11.03.2019 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.47, alin.1 și  art.56, alin.1, anexa nr.1 punctul 10 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.36, alin.5, lit.c și art.45, alin.2, lit.c din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobarea Planului de Urbanism Zonal și Regulamentul local de Urbanism pentru reamenajare, modernizare, extindere magazin Kaufland și construire galerie comercială, amenajări interioare, exterioare, parcări, modificare reclame, refacere accese, fațade și copertină principală, modificare imbiss

Art. 2, demolare și construire magazin Lidl, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilități, amplasare totemuri și panouri publicitare, organizare șantier, în Municipiul Gherla str. Hășdății nr.1, 1/A, conform proiectului întocmit de SC ,,MULTINVEST”SRL cu sediul în Târgu Mureș, str. Gh. Doja nr. 67, coordonator RUR proiect, arhitect Angela C. Kovacs, beneficiar SC ,,Kaufland România” SCS prin RC Europe Development SRL cu sediul în București, str. Al. Constantinescu nr.35, sector 1.

Art. 3 Durata de valabilitate a documentației de Urbanism PUZ este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                            SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                      Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 3214 din 15.03.2019                                                                                         

Vizat,

    PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construirea unei subunități SMURD-CLUJ, Punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului cu activități de învățare, formare educațională, loisir și recreere în Municipiului Gherla str. Victoriei nr.15

 

Prin cererea nr.12544 din 17.09.2018 Municipiul Gherla, prin primar Neselean Ioan, cu sediul în Municipiul Gherla, str.Bobîlna nr.2, a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării PUZ pentru construirea unei subunități SMURD-CLUJ, Punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului cu activități de învățare, formare educațională, loisir și recreere în municipiul Gherla, str.Victoriei nr.15.

Urmare acesteia s-a eliberat certificatul de urbanism nr.147/12544 din 17.09.2018.

Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUZ, a parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local,referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

În ceea ce privește informarea populației referitor la această documentație de urbanism, s-au folosit ca mijloace de publicitate site-ul Primăriei, afișajul la avizierul din cadrul Primăriei și la locul amplasamentului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind PUZ pentru construirea unei subunități SMURD-CLUJ, Punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului cu activități de învățare, formare educațională, loisir și recreere în Municipiul Gherla str. Victoriei nr.15.

Potrivit Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcție și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare, rezultă că aprobarea PUZ se face de către Consiliul Local.

În urma discuțiilor purtate și analizării în ședința Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a propus supunerea spre aprobare a documentației de urbanism într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Obiectul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea realizării unei subunități SMURD- CLUJ, Punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului cu activități de învățare, formare educațională, loisir și recreere în conformitate cu prevederile PUG Gherla pentru zona în cauză, zonă destinată spațiilor unități administrative.

Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla imobilul este situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.4.

Potrivit extraselor CF nr.52150 cu nr. cadastral 52150 și CF nr.54956 cu nr. cadastral 54956 proprietar tabular asupra imobilului din municipiul Gherla str. Victoriei nr.15 este Municipiul Gherla.

Terenul studiat în suprafață de 500 mp este neconstruit. Pe terenul în suprafață de 5544 mp este un corp în suprafață de 39,33 mp care se dorește a se desființa.

Pe parcela de 500 mp construcția propusă SMURD- CLUJ, Punct de lucru Gherla cu regim de înălțime P+1E+M va avea Sc= 272 mp, Sd= 689 mp.

Procentul de ocupare propus -POT propus (raportat la 500 mp teren) = 54,40% și coeficientul de utilizare a terenului propus – CUT propus (raportat la 500 mp teren) = 0,7%. Înălțimea maximă la cornișă = 10,50 m față CTA și înălțimea maximă la coamă 12,80 m față de CTA.

Pe parcela de 5544 mp construcția propusă – Complex multimedia cu regim de înălțime S+P+2E va avea Sc= 1537 mp, Sd= 3885 mp și înălțimea maximă la cornișă 12,50 m față de CTA, respectiv înălțimea maximă la coamă 16,50 m față de CTA..

Procentul de ocupare a terenului propus- POT propus (raportat la teren 5544 mp) = 27,72% și coeficientul de utilizare propus -CUT propus (raportat la teren 5544 mp) = 0,7%.

Corpul Complex Multimedia cu regim de înălțime S+P+2E va fi amplasat pe teren la 5 m față de corpul subunitate SMURD- CLUJ, Punct de lucru Gherla și 35,49 m față de limita estică.

Corpul subunitate SMURD- CLUJ, Punct de lucru Gherla va fi amplasat pe teren la 5 m față de corpul Complex Multimedia, la 9,66 m față de str. Victoriei și calcan față de limita sudică.

Accesul auto și pietonal la obiectivul SMURD se va face direct din str. Victoriei.

Accesul auto și pietonal la complexul multimedia se va face din str. Victoriei, respectiv str.Plugarilor.

Obiectivele propuse se vor racorda prin extindere la utilitățile existente în zonă.

Față de acestea propunem analizarea și luarea unei hotărâri referitoare la aprobarea PUZ și a Regulamentului Local de Urbanism aferent, pentru construirea unei subunități SMURD-  CLUJ, Punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului  cu activități de învățare, formare educațională, loisir și recreere în Municipiului Gherla str. Victoriei nr.15.

 

                                                                                                                   Întocmit,

Ing. Morar Vasile

----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

privind aprobarea  Planului de Urbanism Zonal pentru construirea unei subunități SMURD-Cluj punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului cu activități de învățare, formare educațională, loisir și recreere, în Municipiul Gherla str.Victoriei nr.15

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construirea unei subunități SMURD-Cluj punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului cu activități de învățare, formare educațională, loisir și recreere în Municipiul Gherla str.Victoriei nr.15, proiect din inițiativa autorității executive,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 3214 din 15.03.2019 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.47, alin.1 și  art.56, alin.1, anexa nr.1 punctul 10 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.36, alin.5, lit.c și art.45, alin.2, lit.e din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă Planul de Urbanism Zonal și Regulamentului local de urbanism aferent pentru construirea unei subunități SMURD-CLUJ,  Punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului cu activități de învățare, formare educațională, loisir și recreere în Municipiul Gherla str.Victoriei nr.15, conform proiectului întocmit de SC ,,CONPROEX CONSTRUCT”SRL cu sediul în Cluj-Napoca, str.Liviu Rebreanu nr.4, ap.3, coordonator RUR proiect, arhitect Sonia Nicula, beneficiar Municipiul Gherla.

Art. 2 Durata de valabilitate a documentației de Urbanism PUZ este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                     19                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                            SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                      Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 


Serviciu lFinanciar

Nr.4918/18.04.2019                                                                VIZAT PRIMAR

 

REFERAT

Privind abrobarea contului de executiela 31.03.2019 a bugetului local

 

Conform art 49 alin  (12)din din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale „În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

    a) să nu înregistreze plăţi restante;

    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.”

Ca urmare propun :

 • aprobarea contului de executie a bugetului local, al bugetului activitatilor autofinantate, la 31.03.2019 conform anexelor 1.2.3 si 4;

 

 

  INTOCMIT

                                            Sef serviciu

Nicusor Farcas
 

-------------------

 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

         PROIECT

                          HOTARAREA NR .       /  .04.2019

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al

Municipiului Gherla la 31.03.2019

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 31.03.2019 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinand referatul Directiei economice nr.4918/18.04.2019si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Tinand cont de prevederile  art.49 din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                      HOTARASTE:

 

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 31.03.2019 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 7.635.950 lei, iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de  5.954.808 lei,  conform anexelor 1si 2 la prezenta hotărîre.

Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al activităţilor autofinanţate la 31.03.2019,  inregistrând la partea de venituri încasări in  suma de 4.661.693 lei, iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de      4.191.017  lei conform anexei  3 si 4.

Art.3 : Se aproba situaţiile financiare a Municipiului Gherla la 31.03.2019 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si al activităţilor autofinanţate, la 31.03.2019 ;

Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

 

                                   

                                       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               

Nr. consilieri :                  19                                                                    CONTRASEMNEAZA

Nr. consilieri prezenti :                                                                               SECRETAR,

Nr. voturi « pentru » :                                                                             MIHAI ROTAR

 

ANEXA 1 CONT DE EXECUȚIE

ANEXA 2 CONT DE EXECUȚIE

ANEXA 3 CONT DE EXECUȚIE

ANEXA 4 CONT DE EXECUȚIE


ROMÂNIA                                                                                      VIZAT PRIMAR,

JUDEŢUL CLUJ                                                                            NESELEAN IOAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                             

NR. 4367/ 05.04.2019

 

 

                                                             REFERAT

privind transmiterea fără plată a unui autoturism din patrimoniul

Municipiului Gherla în patrimoniul Spitalului Municipal Gherla

 

 

Prin Procesul Verbal de Predare-Primire nr.46/11.03.2019 am preluat de la Cantina de Ajutor Social un autoturism Dacia Logan, care a fost pană în anul 2016 în proprietatea Municipiului Gherla, fiind dată în folosință gratuită pe o perioada de 5 ani.

Autoturismul are o valoare de inventar de 44500,84 lei și este complet amortizată.

Conform Anexei 3 din O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile publice, cu modificările ulterioare, unitatea administrativ-teritorială poate avea în proprietate maxim 3 autoturisme.

            Prin urmare, ținand cont de prevederile art.1 din H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, respectiv art.12, alin (1) și art.13 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, propun transmiterea fără plată a autoturismului DACIA LOGAN – CJ 50 PMG, din patrimoniul Municipiului Gherla în patrimoniul Spitalului Municipal Gherla.

 

DIRECTOR ECONOMIC,

FARCAȘ NICUȘOR

------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 HOTĂRÂREA NR. ____/ 11.04.2019

privind transmiterea fără plată a unui autoturism din patrimoniul

Municipiului Gherla în patrimoniul Spitalului Municipal Gherla

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la transmiterea fără plată a unui autoturism din patrimoniul Municipiului Gherla în patrimoniul Spitalului Municipal Gherla – proiect din inițiativa autorității executive;

            Examinând Referatul de specialitate nr. 4367/05.04.2019, întocmit de Directorul Economic, prin care se supune spre aprobare transmiterea fără plată a unui autoturism din patrimoniul Municipiului Gherla în patrimoniul Spitalului Municipal Gherla și văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Ținând cont de prevederile art.1 din H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, respectiv art.12, alin (1) și art.13 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată;

            În temeiul art.36, alin.(1), alin.(2), lit.c, alin.(5), lit.b și art.45, alin.(1) și alin.(3) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

                                                   HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă scoaterea din funcțiune și transmiterea fără plată a autoturismului DACIA LOGAN, cu numărul de înmatriculare CJ 50 PMG, cu valoare de inventar de 44500,84 lei, din patrimoniul Municipiului Gherla în patrimoniul Spitalului Municipal Gherla.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă și Spitalul Municipal Gherla.

 

 

                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        

                                    

                   

Nr. consilieri                      19                                                                CONTRASEMNEAZĂ

Nr. consilieri prezenţi                                                                                    SECRETAR

Nr. voturi “pentru”                                                                                     ROTAR MIHAI

Nr. voturi  “împotrivă”      

Nr.  “abţineri”                   

 


ROMÂNIA                                                                                                               VIZAT

JUDEȚUL CLUJ                                                                                                     PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                      NESELEAN  IOAN

NR. 4443/08.04.2019               

 

REFERAT

 

Privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea Proiectului "Sistem de management Integrat

al  Deșeurilor în județul Cluj" –  Depozitul  de deșeuri urbane închis Gherla

 

           Prin adresa nr.10540/27.03.2019 Consiliul Județean Cluj a transmis primăriei municipiului Gherla hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 22 din 28 februarie 2019 prin care conform: 

 • Art.1 " Se aprobă includerea în domeniul public al județului Cluj a bunurilor imobile realizate prin lucrările de închidere a depozitelor de deșeuri urbane neconforme închise Turda, Gherla și Huedin, în cadrul proiectului "Sistem de management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj", având o valoare de inventar de 8.624.500,84 lei, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre".

             La anexa la Hotărârea nr.22/2019 " Lista bunurilor imobile realizate prin lucrările de închidere a depozitelor de deșeuri urbane neconforme închise Turda, Gherla, Huedin, în cadrul Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj" - Nr. crt.2;  cod clasificare 1.10.; Denumirea bunului :Depozit deșeuri închis  elemente de identificare ; Depozit deșeuri închis amplasat pe terenul situat în municipiul Gherla str. Gelu f.n., înscris în CF nr.53362 cu nr.cadastral/ nr.topo. 53362, constând din Terasamente (relocare, igienizare și compactare deșeuri), Sistem de impermeabilizare, Sistem de gestionare a biogazului, Sistem de gestionare a levigatului, Sistem de colectare ape meteorice, Platformă tehnică și drum de acces de 125mp și respectiv 116ml, Monitorizare,  Împrejmuire 585ml, Poartă de intrare Alimentare cu energie electrică, Instalații electrice, Cabină pază și platformă aferentă, Toaletă ecologică, Rezervor levigat, Proiectare; Anul dobîndirii sau dării în folosință 2018, valoarea de inventar ( lei) 3.193.784,54; Situația juridică actuală: Domeniul public al județul Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, Legii nr.50/1991- Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.626/09.01.2019 și Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului " Sistem de management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj ".

 • Art.2 . ( 2) "Se aprobă acordarea dreptului de folosință, cu titlu gratuit, în favoarea Municipiului Gherla, pe o perioadă de 5 ani ( până la recepția finală a lucrărilor executate ) asupra bunurilor realizate prin lucrările de investiții executate în cadrul Depozitului de deșeuri urbane închis Gherla"

Conform Art.3 Obligațiile privind paza bunurilor , urmărirea comportării în timp a construcțiilor conform Proiectului Tehnic și monitorizarea depozitului cad în sarcinaunității administrative teritoriale menționate la art.2 ali.(2).

          Având în vedere cele de mai sus  propunem analizarea şi  luarea unei hotărâri privind:

 •  

realizate prin lucrările de investiții executate în cadrul Depozitului de deșeuri urbane închis Gherla, preluare ce se va realiza prin proces verbal de predare – primire.

- aprobarea preluării obligațiilor privind paza bunurilor, urmărirea comportării în timp a construcțiilor conform Proiectului Tehnic și monitorizarea Depozitului de deșeuri urbane închis Gherlade către unitatea administrativ teritorială– Municipiul Gherla.

 •  

-încheierea actului adițional nr.4 laContractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localitățile componente Băița, Hășdate, Silivaș prin concesiune nr.4141/22.04.2008 încheiat între Municipiul Gherla și SC Administrarea Domeniului Public Gherla SA, prevăzut în anexă.

 

                                                                                                           Întocmit,

                                                                            Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

                                                                                   Consilier superior Pop Simona Maria

-----------------

 

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT

 

HOTĂRÂREA  NR.__________/___________

Privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea Proiectului "Sistem de management Integrat

al  Deșeurilor în județul Cluj" –  Depozitul  de deșeuri urbane închis Gherla

 

 

           CONSILIUL  LOCAL  al  MUNICIPIULUI GHERLA, intrunit în şedinţă ordinară de   lucru;

       Luând în dezbatere proiectul de hotărâre    Privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea      Proiectului "Sistem de management Integrat al  Deșeurilor în județul Cluj" –  Depozitul  de

deșeuri urbane închis Gherla  -  proiect din iniţiativa autorităţii executive;         

           Examinînd Referatul de specialitate cu nr. 4443/08.04.2019 întocmit de Direcţia de Urbanism  şi Amenajarea teritoriului;  

           Văzînd avizele favorabile ale comisiilor  de specialitate ale Consiliului local;

           Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului județean Cluj privind stabilirea  unor măsuri pentru implementarea Proiectului "Sistem de management Integrat  al  Deșeurilor în județul Cluj"

- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor la Depozitul de deșeuri Gherla cu nr.626/09.01.2019.

- Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului "Sistem de management Integrat

al  Deșeurilor în județul Cluj" aprobat prin H.C.J. Cluj nr.189/14.07.2010 privind aprobarea unor măsuri de organizare și funcționare a Asociației de Dezvoltare intercomunitară Eco- Metropolitan Cluj;

-Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și

localităților componente Băița, Hășdate , Silivaș prin concesiune nr.4141/22.04.2008

         In temeiul dispoziţiilor  art. 36. al.1,2 , lit.d, al.6, lit.a, pct.9,14, art. 45, art.115, lit (b),  din Legea nr. 215/2001,a Administraţiei Publice Locale ,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. (1) Se aprobă preluarea dreptului de folosință, cu titlu gratuit, în favoarea Municipiului Gherla, asupra bunurilor realizate prin lucrările de investiții executate în cadrul Proiectului "Sistem de management Integrat al  Deșeurilor în județul Cluj" - Depozitul de deșeuri urbane închis Gherla, preluare care se va realiza prin proces verbal de predare – primire, pe o perioadă de 5 ani ( până la recepția finală a lucrărilor executate ).

(2) Se aprobă preluarea obligațiilor privind paza bunurilor, urmărirea comportării în timp a construcțiilor conform Proiectului Tehnic și monitorizarea Depozitului de deșeuri urbane închis Gherla  de către unitatea administrativ teritorială  – Municipiul Gherla.

 

 1. Se aprobă transferarea obligațiilor privind paza bunurilor , urmărirea comportării în timp a construcțiilor conform Proiectului Tehnic și monitorizarea Depozitului de deșeuri urbane închis Gherla societății comerciale S C Administrarea Domeniului Public Gherla SA cu sediul în Gherla str. Gelu nr.7,

municipiul Gherla, jud. Cluj. Preluarea bunurilor se va realiza prin proces verbal de predare – primire.

 

 1. . Se aprobă actul adițional nr.4 la  Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localitățile componente Băița, Hășdate, Silivaș prin concesiune nr.4141/22.04.2008 încheiat între Municipiul Gherla și SC Administrarea Domeniului Public Gherla SA, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. Cu ducerea la  îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează autoritatea executivă și SC Administrarea Domeniului Public Gherla SA.

 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj
 • Consiliului Județean Cluj
 • SC Administrarea Domeniului Public Gherla SA

 

                                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                  _ 19_                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                          _ 19_                                                              SECRETAR

Nr. voturi  ”pentru”       _    _                                                             ROTAR  MIHAI

Nr.voturi împotriva       _    _

 

---------------------

                                                                                         Anexa  la H.C.L. Gherla nr._____/ _____2019

ROMÂNIA                                                                   

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR.___________/_____________2019

 

                                                                         Act  Adițional    nr.3

                                                                                  la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localităților componente Băița, Hășdate , Silivaș prin concesiune nr.4141/22.04.2008

 

Art.1 Părți contractante

 

Municipiul Gherla, cu sediul în Gherla, str. Bobîlna nr.2, jud. Cluj, reprezentat prin Neselean Ioan, având funcția de Primar, în calitate de concedent pe de o parte,

Și

Societatea Comercială Administrarea Domeniului Public Gherla S.A., cod. unic de înregistrare 227969, cu sediul principal în Gherla, str. Gelu nr.7, județul Cluj, reprezentată prin Mureșan Genel, având funcția de director, în calitate de concesionar,

La data de _____________ la sediul concedentului, în baza Hotărârii Consiliului Local Gherla nr____ din data de __________, s-a încheiat prezentul act adițional.

Art.2 .Prezentul act adițional modifică și completează art.4 cu lit.d) astfel:

lit.d) . bunurile realizate prin lucrările de investiții executate în cadrul Proiectului "Sistem de management Integrat al  Deșeurilor în județul Cluj"-  Depozitului de deșeuri urbane închis Gherla;

și  art.17  cu pct. 10 astfel:

pct.11. paza bunurilor, urmărirea comportării în timp a construcțiilor conform Proiectului Tehnic și monitorizarea Depozitului de deșeuri urbane închis Gherla (bunurile realizate prin lucrările de investiții executate în cadrul Proiectului "Sistem de management Integrat al  Deșeurilor în județul Cluj"), pe o perioadă de 5 ani ( până la recepția finală a lucrărilor executate). După perioada de 5 ani  ( până la recepția finală a lucrărilor executate) bunurile vor fi predate Municipiului Gherla prin proces verbal predare – primire..

Art.3. Restul articolelor din contractul nr.4141/22.04.2008 precum și  actelor adiționale anterioare rămân neschimbate.

 

                      Concedent,                                                                     Concesionar,

         Primăria Municipiului Gherla                         SC Administrarea Domeniului Public Gherla S.A.

                    PRIMAR                                                                          DIRECTOR

           NESELEAN   IOAN                                                          MUREȘAN  GENEL

 

 

 


Nr.    4004  din 01.04.2019

                                                                                              P R I M A R

                                                                                                           

 

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

 

 

 

               Cap.1 Prezentare generală

                 Obiectul  prezentului  raport  îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe surse şi alocarea cheltuielilor pe destinaţii, pentru proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli și a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii  pe anul 2019.

 

          Principiile și regulile care au stat la baza întocmirii proiectului de buget al Municipiului Gherla pe anul 2019 au fost cele rezultate din satisfacerea nevoilor pe plan local coroborate cu modificările intervenite în cadrul  Legii  nr.273/2006-lege privind finanțele publice locale.

          La întocmirea proiectului de buget pe anul 2019 s-a avut în vedere respectarea prevederilor referitoare la calendarul bugetar, așa cum este prevăzut la art.37, art.38 și art.39 din legea 273/2006, astfel încât în termenul maxim de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial, proiectul bugetului local pe anul 2019 să poată fi aprobat de consiliul local.

 

           In evaluarea veniturilor s-a ţinut cont de  sumele primite  de la nivel central prin intermediul Direcţiei Generale ale Finanţelor Publice  Judeţene (cote defalcate din impozitul pe venitul global, sume defalcate din TVA ) şi de analiza propriilor venituri, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren , impozitul auto, veniturile din amenzi,veniturile din concesiuni şi închirieri,etc.

          Principiile care au stat la baza  întocmirii proiectului de buget la partea de venituri, au fost cele prevăzute în art.5 din Legea 273/2006 cu privire la fundamentarea veniturilor pe baza inventarieii materiei impozabile și a bazei de impozitare ajustate cu posibilitățile reale de colectare.

           S-a respectat prevederile art.29 din L.273/2006 potrivit căruia la  veniturile din vânzarea unor bunuri aparținând unității administrativ teritoriale nu s-au prevăzut sume prin proiectul de buget pe anul 2019, acestea urmând a fi constituite în momentul încasării, prin rectificare bugetară.                  

              

 

 

 

 

            Cap.2 Structura şi regimul veniturilor bugetului  local.

            Constituirea  veniturilor bugetare se face pe seama impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor vărsăminte, prelevate de la bugetul de stat, de la persoane juridice şi fizice.

                        Încasarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi celorlalte venituri ale bugetului local de orice natură şi provenienţă se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a Hotărârilor de Consiliu adoptate.

             

          

            Veniturile bugetului local pe anul  2019 , în sumă de 25267.75mii lei  în clasificație conform surselor de proveniență  se prezintă astfel:

 

                        VENITURI TOTALE…………………………………25267.75mii lei.

            Din care.

            1.Venituri proprii……………………………………………19.954,75 mii lei.

            2.Sume defalcate din TVA………………………………..…  5.313,00 mii lei.

            3.Subvenții……………………………………………………        0,00 mii lei.

Din totalul veniturilor :

1.veniturile sectiunii de funcționare………………………25.259,00 mii lei

2.Veniturile secțiunii de dezvoltare……………………….         8,75 mii lei

 

                                    Cap.3.Regimul şi destinaţia cheltuielilor bugetare.

 

Cheltuielile bugetului local pe anul 2019   în sumă de  37,458.75    mii lei ,în structură economică, se prezintă astfel.

 

CHELTUIELI TOTALE…………………………… 37,458.75     mii lei .

Din care

1.Cheltuieli secțiunea de funcționare………………25.259,00 mii lei .

Din acestea.

-a)cheltuieli de personal…………………………………14.728,00 mii  lei.

-b)cheltuieli materiale şi servicii…………………………  7.548,00mii lei.

-c)dobânzi…………………………………………………    0,000 mii lei.

-d)subvenții………………………………………………...      0,00 mii lei.

-e)transferuri …………………………………………….… 592,00 mii lei.

-f) rambursări credite……………………………………….      0,00 mii lei

-h)asistența socială ……………………………………..… 1.471,00 mii lei

-i)alte cheltuieli…………………………………………….…920,00 mii ei

2.Cheltuieli secțiunea de dezvoltare……………………… 12,199.75     mii lei .

 

Din acestea :

a) transferuri …………………………………………….……   10,00 mii lei

b)cheltuieli de capital………………………………………12.189,00 mii  lei

 

Sinteza proiectului bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole ,iar la cheltuieli pe părţi,capitole ,subcapitole,titluri articole şi alineate ,pe secțiunea de funcționare și pe secțiunea de dezvoltare ,este prezentată în anexa,  Buget local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole  și la cheltuieli pe capitole, subcapitole și titluri pe anul 2019 ANEXA 1si ANEXA 2

Lista de investiții pe anul 2019 ca anexă la bugetul  local ,cuprinzând obiectivele de investiții este prezentată în ANEXA-3-Lista de investitii 2019.

Bugetul local prezentat pe cele două sectiuni se prezintă astfel :

A.Secțiunea de funcționare, parte de bază a bugetului cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege,precum și cheltuielile curente respective.

Veniturile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 25.259,00 mii lei.

Cheltuielile secțiunii de functionare  sunt în sumă de 25.259,00 mii lei.

B.Secțiunea de dezvoltare, parte complementară a bugetului cuprinde veniturile și cheltuielile de capital,proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de postaderare și transferurile, aferente implementării politicilor la nivel local.

 Veniturile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 12.199,75 mii lei.

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare  sunt în sumă de 12.199,75 mii lei.

 

Cap. 4.Bugetul centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau  parţial din  venituri proprii și subvenții.

            In conformitate cu prevederile L.273/2006-lege privind finanţele publice locale ,bugetul local precum şi celelalte bugete prevăzute la art.1. alin (2) din lege se aprobă de către consiliul local.

Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții la partea de venituri este de 20.341,90 mii lei, iar la partea de cheltuieli, este de 20.785,00 mii lei  ANEXA nr 4 .

Veniturile totale …………………20.341,90 mii  lei.

Cheltuieli totale………………..…20.785,00 mii  lei

Cap.6 Bugetul centralizat al municipiului Gherla cuprinde suma bugetelor prezentate, respectiv bugetul local , bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții în sumă totală de 45.609.65 mii lei la partea de venituri și 58.243,75 mii lei la partea de cheltuieli. 

Având in vedere că toate aspectele procedurale legale privind elaborarea proiectului bugetului local pe anul 2019, au fost respectate, supunem aprobării Consiliului local Gherla prezentul proiect.

 

Sef serviciu buget contabilitate,

  -------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea   bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr. 4004/01.04.2019 şi văzând avizele favorabile                                                                    ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr.50/2019 a bugetului de stat, Decizia  DGFP Cluj nr.653/20.03.2019, privind indicatorii pe anul 2019;             

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 care la partea de venituri înregistrează suma de  25.267,75 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 37.458,75 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 25.259,00 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 12.199,75 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2019 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2019  care inregistreză  la partea de venituri suma de 20.341,90 mii lei si la partea de  cheltuieli  suma de 20.785,00   mii lei conform anexei nr.4.

Art.4 : Se aproba ca excedentul bugetului local al anului 2018 in suma de 12.191,00 mii lei să se folosească pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare  pe anul 2019; 

 Art 5 : Se aprobă   repartizarea pe unitati de invatamint  a sumei de de la capitolul 65 « Invatamint » conform anexei nr.5;

Art. 6. Se aprobă   numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor la primarie    conform anexei nr.6 ;

Art 7 :  Se împuterniceşte primarul municipiului Gherla pentru a semna modificarea anexelor la bugetul local, ca urmare a alocărilor sau retragerilor de sume la nivelul municipiului Gherla, urmare a apariţiei unor acte normative, respectiv comunicări ale D.G.F.P Cluj, Consiliul Judeţean şi Direcţia de Sănătate Publică. Anexele modificate vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local cu ocazia primei rectificări a Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli, conform art.nr.82 din Legea 273/2006.

Art 8 :  Se împuterniceşte primarul municipiului Gherla prin serviciul de specialitate pentru a repartiza bugetul local aprobat pe anul 2019 pe articole si aliniate in cadrul capitolelor si subcapitolelor conform clasificatiei economice in vigoare in vederea depunerii la DGFP Cluj.

        Art 9 : Se aprobă plata din bugetul local de la subcapitolul sport ( cod 670501) a  sumei de 100 mii lei  pentru activitati sportive  pe anul 2019 desfasurate de structuri sportive (cluburi si asociatii) din Municipiul Gherla, suma ce va fi repartizata conform Legii 350/2005.

         Art 10 : Se aprobă plata din bugetul local de la subcapitolul religie (cod 670600) a sumei de 50 mii lei pentru reparatii  si constructie locasuri de cult si constructii conexe, suma ce va fi repartizata conform Legii 350/2005.

      Art 11 : Se aprobă plata din bugetul local de la subcapitolul cultura (cod 670306) a sumei de 50 mii lei pentru proiecte culturale si de tineret desfasurate de asociatii si fundatii nonprofit, suma ce va fi repartizata conform Legii 350/2005.

      Art.12 Se  aproba alocarea sumei de 250 mii lei pentru organizarea « Zilelor Municipiului Gherla » in luna iunie 2019.

      Art 13 : Se aprobă programul activitatilor cultural artistice organizate de Casa de Cultura Gherla in anul 2019, prezentat in anexa nr. 7

Art 14 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Nr.consilieri:               19                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                    MIHAI ROTAR

-----------------

anexa 1 venituri 2019

anexa 2 cheltuieli 2019

anexa 3 lista investitii 2019

anexa 4 autofinantate 2019

anexa 5

anexa 6 hcl aprilie 2019

anexa 7 buget  

 


MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr 4360/05.04.2019                                                                                               VIZAT PRIMAR

 

 

 

 

 

REFERAT

Privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2019

 

Avind in vedere cererile unitatilor de invatamint si tinând cont de prevederile art.4 din  OMECTS nr.5576/07.10.2011 “Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”

Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat,  sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.

 Bursele de performanţă se acordă elevilor care     au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

Astfel propun aprobarea cuantumul burselor pe anul 2018, dupa cum urmeaza:

                   -50 lei bursa de ajutor social,

                   -70 bursa de merit si de studiu,

                   -500 lei bursa de performanţă.

 

 

 

INTOCMIT:

Sef serviciu 

Nicusor Farcas

-------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din     04.2019

privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2019

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea   cuantumului unei burse pe anul 2018, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr. 4360/05.04.2019                                                                                                şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  OMECTS nr.5576/07.10.2011;1165/2013;

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                  HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1:   Se aprobă    cuantumul unei burse pentru elevii din invăţământul preuniversitar de stat astfel :

 • 50 lei/luna bursa de ajutor social ;
 • 70 lei/luna bursa de merit si de studiu ;
 • 500 lei/performanta bursa de performanţă ;

  Art.2 :Criteriile specifice si perioada  de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

   Art.3:Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza compartimentul buget contabilitate si institutiile de invatamint.

 

                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Nr.consilieri:                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                    


ROMÂNIA                                                                                                                                       JUDEȚUL CLUJ                                                                                                Vizat,                               PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                          Primar                         NR. 3873 din 27.03.2019                                                                       NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, Modernizare și dotare Ambulatoriu Gherla ”

 

 

 Prin HCL nr. 82/18.10.2019 s-a aprobat proiectul ,,Modernizare și dotare Ambulatoriu Gherla”, precum și indicatorii tehnico-economici aferenți componentei investiționale, proiect depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Obiectul tematic 9- Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, Axa Prioritară 8- ,,Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1- ,,Investiții în infrastructurile sanitare și sociale”, Obiectivul specific 8.1 ,,Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea A- Ambulatorii.

Urmare modificărilor legislative aduse de OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal- bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, dar și a ratelor de cofinanțare conform Corrigendum-ului nr.3 și a Instrucțiunii AMPOR nr.112/08.03.2019, se impune actulizarea devizului general și a bugetului proiectului, respectiv toate documentele influențate de modificarea acestora.

Valoarea totală inițială a proiectului, aprobat prin HCL nr.82/18.10.2018 este de 7.418.610,932 lei, iar potrivit modificărilor aduse, noua valoare totală a proiectului este de 8.198.906,432 lei.

              Menționăm faptul că proiectul ,,Modernizare și dotare Ambulatoriu Gherla”, cod SMIS 126597 se află în etapa de evaluare, fiind înregistrată solicitarea de clarificare cu nr. 3869 din 27.03.2019 prin care se solicită actualizarea devizului general și bugetul proiectului, respectiv toate documentele influențate de modificarea acestora, precum și transmiterea acestor documente, într-un termen de 5 zile de la data prezentei.            

Având în vedere Ghidul solicitantului- Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, precum și a documentelor conexe, ,,Hotărârea solicitantului de aprobare a studiului de oportunitate și/sau a documentației tehnico- economice și a indicatorilor tehnico- economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proioect” reprezintă un document obligatoriu, iar în situația în care are loc o modificare a indicatorilor, este necesară emiterea unei noi Hotărâri de aprobare a noilor indicatorilor tehnico- economici.

Din clarificarea transmisă Primăriei Municipiului Gherla reiese obligativitatea actualizării Devizului general și bugetul proiectului, respectiv toate documentele influențate de modificarea acestora, raportat la ratele de cofinanțare conform Corrigendum- ului nr.3 și conform Instrucțiunii AMPOR nr.112/08.03.2019 luând în considerare exclusiv prevederile art.71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal- bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, obținerii unei noi Hotărâri, netransmiterea acesteia în termen de 5 zile de la comunicarea solicitării de clarificare.

Sancțiunea nerespectării termenului de 5 zile este respingerea cererii de finanțare.

Față de acestea, propun analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la modificarea indicatorilor componentei investiţionale MODERNIZARE ŞI DOTARE AMBULATORIU GHERLA.

 

                                                                                                                    Întocmit,

  Ing. Morar Vasile

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL  LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR.          /                 2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul ,, Modernizare și dotare Ambulatoriu Gherla”

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, 

Luând în considerare referatul de specialitate nr. 3873 din 27.03.2019, întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Gherla, privind modificarea HCL nr. 82/18.10.2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului MODERNIZARE ŞI DOTARE AMBULATORIU GHERLA”, propus spre finanţare in cadrul Programului Operational Regional 2014 - 2020, Obiectului tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, Axa Prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de Investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale, Obiectivul specific 8.1 ”Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea A – Ambulatorii,

              In temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. d şi e, alin (6), lit. a, pct. 10 şi 11, art. 45, alin. (1) şi ale art. 115, alin (1), lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

 

HOTĂRĂȘTE

 

ART 1. Se aprobă modificarea valorii investiţiei aferente componentei investiţionale MODERNIZARE ŞI DOTARE AMBULATORIU GHERLA prevăzute iniţial în Anexa 2 la HCL nr. 82/18.10.2018, astfel se înlocuieşte Anexa 2 la HCL nr.82/18.10.2018 cu Anexa 1 la prezenta HCL.

ART 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se incredințează Primarul Municipiului Gherla, urmând toate procedurile prevăzute de lege.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr. consilieri         19                                                                           CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                                               SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                        Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                  

 

 ANEXA NR. 1  PRIVIND APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PROIECT MODERNIZARE ȘI DOTARE AMBULATORIU GHERLA

 


VEZI ADRESA INAINTARE

 

ROMÂNIA                                                                                                    APROBAT

JUDEŢUL CLUJ                                                                                             PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  GHERLA                                             NESELEAN IOAN

Nr. 3280/18.03.2019

 

REFERAT

Privind stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare,

transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului " Sistem  de Management  integrat al

Deșeurilor în Județul Cluj"

 

       Prin adresa  înregistrată la Consiliul  Județean Cluj sub nr. 7314 din 04.03.2019 și la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj sub nr.100 din 04.03.2019 și înregistrată la Primaria Municipiului Gherla sub nr. 2608 din 04.03.2019  s-a transmis proiectul de HCL pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului "Sistem  de Management  integrat al Deșeurilor în Județul Cluj".

          Prin adresa Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj  nr. 91 din 25.02.2019  și înregistrată la Primăria Municipiului Gherla sub nr.2283 din 26. 02.2019 s-a transmis forma finală a documentației de atribuire care trebuie aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local:   

 • Caietul de sarcini,
 • Studiul de Oportunitate privind  fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare și Transport a deșeurilor municipale în județul Cluj,
 •  Regulamentul Serviciului de Salubrizare  al județului Cluj.
 • Fișa de fundamentare

În vederea aprobării celor mai sus menționate este necesară abrogarea a trei hotărâri de consiliu respectiv :

      - Hotărârea Consiliului Local nr.41/29.05.2014 Privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Județului Cluj și mandatarea d-nului Sabo Marius Călin – primarul Municipiului Gherla pentru a vota  Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Județului Cluj, în Adunarea Generală  a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO_METROPOLITAN Cluj;

     - Hotărârea Consiliului Local nr. 43/29.05.2014 Privind aprobarea Studiul de oportunitate pentru fundamentarea soluției optime de delegare a serviciului de colectare și transport al deșeurilor în județul Cluj și mandatarea d-nului Sabo Marius Călin – primarul Municipiului Gherla pentru a vota Studiul de oportunitate pentru fundamentarea soluției optime de delegare a serviciului de colectare și transport al deșeurilor în județul Cluj, în Adunarea Generală  a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO_METROPOLITAN Cluj;

- Hotărârea Consiliului Local nr.66/09.08.2018 privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj, a regulamentului Serviciului de salubrizare al  județului Cluj și a caietului de sarcini privind delegare prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv de colectare și transport al deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri.

      Prin Hotărârea Consiliului Local Gherla nr.27/02.04.2009 s-a aprobat participarea  Municipiului Gherla la înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj".

      Prin Hotărârea Consiliului Local Gherla  nr. 50 din data  21.07.2010,  privind aprobarea unor măsuri de organizare și funcționare a Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară ECOMETROPOLITAN Cluj   s-a aprobat la Anexa nr.3   " Documentul de poziție ". 

      Se solicită de către Consiliul  Județean Cluj și Asociaţia  de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METRO- POLITAN Cluj  modificarea HCL nr. 50 din data  21.07.2010  privind aprobarea unor măsuri de organizare și funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj după cum urmează:

      a) Alineatele (3) și (4) ale articolului 12  se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Consiliul Județean Cluj, prin intermediul UIP și a serviciului de specialitate, va iniția și va derula procedura de achiziție publică din cadrul Proiectului, privind atribuirea:

 1. Contractelor de lucrări pentru construirea CMID, construirea stațiilor de transfer, precum și închiderea depozitelor urbane neconforme.
 2. Contractelor de achiziție publice de bunuri și servicii aferente derulării Proiectului.
 3. Contractul de delegare a activităților de salubrizare aferente operării CMID”

(4) Pentru contractele de delegare privind serviciile de colectare și transport a deșeurilor din zonele de operare, inclusiv operarea stațiilor de transfer, procedurile de licitație vor fi inițiate și derulate de ADI Eco-Metropolitan Cluj, în numele și pe seama UAT implicate.”

 b) Alineatul 1 al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

   „(1) Vor fi selectate două categorii de operatori pentru activitățile care sunt parte a serviciilor, prin procedura de achiziție publica:

 1. operatori pentru colectarea și transportul deșeurilor din mediul urban și rural pana Ia

CMID. Aceștia vor fi denumiți în continuare Operatori de Colectare și Transport (operator CT).

   b) un operator pentru exploatarea CMID, denumit in continuare Operator CMID (orice referire la operator TTPD se va considera ca fiind la Operator CMID).”

 c) Lit. c) și d) ale alineatului (1) din articolul 14 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) Județul Cluj / Consiliul Județean Cluj pentru contractul de delegare a gestiunii privind activitățile de exploatare și operare a CMID.

d) Toate UAT-urile prin ADI Eco-Metropolitan Cluj, pentru contractele de delegare a gestiunii privind activitățile de colectare a deșeurilor și de transport a acestora până la CMID, inclusiv pentru operarea instalațiilor de colectare și transfer.”

  d) Alineatele (1), (2) și (3) ale articolului 17 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Tarifele inițiale pentru activitățile de salubrizare din cadrul CMID, care urmează să fie plătite de operatorii CT către operatorul CMID, vor fi aprobate prin hotărâre a Consiliului Județean Cluj cu respectarea principiilor prevăzute în articolele 15-16.

(2) Pentru activitățile de colectare și transport a deșeurilor din zonele de operare, tarifele inițiale, precum și ajustările ulterioare vor fi aprobate de fiecare consiliu local direct implicat din zona de operare, pentru raza sa de competență teritorială. Consiliile locale au obligația de a aproba tarifele propuse, dacă acestea respectă condițiile prevăzute în prezentul Acord și politica tarifară stabilită de ADI Eco-Metropolitan Cluj.

(3) După stabilirea unui tarif unic pentru colectarea și transportul deșeurilor pentru o zonă de colectare determinată, ADI ECO-METROPOLITAN Cluj va aproba acest tarif, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale cărora li se aplică. Cu ocazia deliberărilor legate de acest tarif unic, doar unitățile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se aplică acest tarif vor avea dreptul să voteze hotărârea ADI Eco-Metropolitan Cluj de fixare a tarifului.”

   e)  Anexa nr. 2 - "Schema funcțională a sistemului de contracte și tarife" din Documentul de poziție se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Se solicită  ca  Modificarea Documentului de poziţie aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Gherla  nr.50 din 21.07.2010 să fie făcută  în scris, prin încheierea unui act aditional.

 Se solicită mandatarea domnului Neselean Ioan primar al Municipiului Gherla -în calitate de reprezentat al Municipiului Gherla în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj-, sau în lipsa acesteia/acestuia al doamnei/domnului ................ (se înscrie numele și prenumele persoanei în cauză) în calitate de ............... (se înscrie funcția ocupată ) -,  să semneze, în numele și pe seama Municipiului Gherla , Actul adițional nr. 1 la Documentul de poziţie aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Gherla   nr. 50 din din data  21.07.2010. Executivul propune mandatarea d-nei viceprimar Trif Iulia Maria viceprimar al municipiului Gherla.

Se solicită mandatarea directorului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj să opereze eventualele modificări ale documentelor prevăzute la art. 1 alin. (3) (caiet de sarcini și contract), care se impun în urma verificării acesteia de către Autoritatea Naţională a Achiziţiilor Publice și/sau Autoritatea de Management, în limitele pe care le presupune verificarea.

          Se solicită mandatarea directorului  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj să desemneze, prin decizie, membrii comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de colectare, transport și transfer la care se referă documentele aprobate conform art.1 alin. (3) din prezenta.

     Având în vedere cele de mai sus  propunem analizarea şi  luarea unei hotărâri referitoare  la stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului " Sistem  de Management  integrat al Deșeurilor în Județul Cluj".

 

                                                                                             Întocmit,

                                                           Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

                                                                   Consilier superior Pop Simona Maria

-------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ                                                                          

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL                                            

 

PROIECT  HOTĂRÂRE

 

pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare

 transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al

Deşeurilor în Judeţul Cluj”

 

 

CONSILIUL  LOCAL  al  MUNICIPIULUI GHERLA, intrunit în şedinţă ordinară de   lucru;

             Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”  –  proiect din iniţiativa autorităţii executive .

  Examinînd Referatul cu nr. ­­­­­­­­­3280/18.03.2019 întocmit de către  Direcția de  Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

          Văzînd avizele favorabile ale comisiilor  de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile:

 • Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Gherla  nr.27/02.04.2009 privind aprobare

 partcipării Municipiului Gherla la înființarea " Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO – METROPOLITAN Cluj "

 • Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj;

Luând în considerare prevederile:

 • art. 2, ale art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3), ale art. 59, ale art. 61 - 62 și ale art. 64 - 65

din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Consiliului Local, aprobat prin Hotărârea

Consiliului Local nr.72/29.06.2016;

În conformitate cu dispozițiile :

 • art.11, ale art.12 şi ale art.36 alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • completările ulterioare;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

 •  

completările ulterioare;

 • Ordonanței de urgență a Guvernului privind nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea

Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a

statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 39-41, coroborate cu cele ale art. 44-46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul drepturilor conferite prin art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

H OTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. (1) Se aprobă Studiul de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în județul Cluj, cuprins în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           (2) Se aprobă Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Județului Cluj  cuprins în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           (3) Se aprobă Caietul de sarcini și Modelul contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale Serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv de colectare și transport al deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri, precum și operarea și administrarea Stațiilor de transfer, cuprinse în anexa nr. 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. (1) Hotărârea Consiliului Local nr.50 din data 21.07.2010  privind aprobarea unor măsuri de organizare și funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, se modifică după cum urmează:

 1. Anexa nr. 3 ”Documentul de poziție, se modifică după cum urmează:
 1. Alineatele (3) și (4) ale articolului 12 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Consiliul Județean Cluj, prin intermediul UIP și a serviciului de specialitate, va iniția și va derula procedura de achiziție publică din cadrul Proiectului, privind atribuirea:

 1. Contractelor de lucrări pentru construirea CMID, construirea stațiilor de transfer, precum și închiderea depozitelor urbane neconforme.
 2. Contractelor de achiziție publice de bunuri și servicii aferente derulării Proiectului.
 3. Contractul de delegare a activităților de salubrizare aferente operării CMID”

(4) Pentru contractele de delegare privind serviciile de colectare și transport a deșeurilor din zonele de operare, inclusiv operarea stațiilor de transfer, procedurile de licitație vor fi inițiate și derulate de ADI Eco-Metropolitan Cluj, în numele și pe seama UAT implicate.”

 1. Alineatul 1 al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Vor fi selectate două categorii de operatori pentru activitățile care sunt parte a serviciilor, prin procedura de achiziție publica:

 1. operatori pentru colectarea și transportul deșeurilor din mediul urban și rural pana Ia CMID. Aceștia vor fi denumiți în continuare Operatori de Colectare și Transport (operator CT).

b) un operator pentru exploatarea CMID, denumit in continuare Operator CMID (orice referire la operator TTPD se va considera ca fiind la Operator CMID).”

c) Lit. c) și d) ale alineatului (1) din articolul 14 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) Județul Cluj / Consiliul Județean Cluj pentru contractul de delegare a gestiunii privind activitățile de exploatare și operare a CMID.

d) Toate UAT-urile prin ADI Eco-Metropolitan Cluj, pentru contractele de delegare a gestiunii privind activitățile de colectare a deșeurilor și de transport a acestora până la CMID, inclusiv pentru operarea instalațiilor de colectare și transfer.”

 1. Alineatele (1), (2) și (3) ale articolului 17 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Tarifele inițiale pentru activitățile de salubrizare din cadrul CMID, care urmează să fie plătite de operatorii CT către operatorul CMID, vor fi aprobate prin hotărâre a Consiliului Județean Cluj cu respectarea principiilor prevăzute în articolele 15-16.

(2) Pentru activitățile de colectare și transport a deșeurilor din zonele de operare, tarifele inițiale, precum și ajustările ulterioare vor fi aprobate de fiecare consiliu local direct implicat din zona de operare, pentru raza sa de competență teritorială. Consiliile locale au obligația de a aproba tarifele propuse, dacă acestea respectă condițiile prevăzute în prezentul Acord și politica tarifară stabilită de ADI Eco-Metropolitan Cluj.

 (3) După stabilirea unui tarif unic pentru colectarea și transportul deșeurilor pentru o zonă de colectare determinată, ADI ECO-METROPOLITAN Cluj va aproba acest tarif, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale cărora li se aplică. Cu ocazia deliberărilor legate de acest tarif unic, doar unitățile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se aplică acest tarif vor avea dreptul să voteze hotărârea ADI Eco-Metropolitan Cluj de fixare a tarifului.”

 1. Anexa nr. 2 - "Schema funcțională a sistemului de contracte și tarife" din Documentul de poziție se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            (2) Modificarea Documentului de poziţie aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Gherla nr.50 din 21.07.2010  se face în scris, prin încheierea unui act aditional.

 

Art.3. (1) Se mandatează domnul NESELEAN IOAN primar al Municipiului Gherla  - în calitate de reprezentat al Municipiului Gherla  în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj-, sau în lipsa acestuia doamna TRIF IULIA MARIA – în calitate de viceprimar al Municipiului Gherla, se mandateaza  să voteze aprobarea documentelor precizate la articolul 1, cuprinse în anexele nr. 1- 4 la prezenta hotărâre.

           (2) Se mandatează domnul NESELEAN  IOAN primar al Municipiului Gherla -în calitate de reprezentat al Municipiului Gherla în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, sau în lipsa acesteia acestuia doamna TRIF IULIA MARIA – în calitate de viceprimar al Municipiului Gherla, este mandatată să semneze, în numele și pe seama Municipiului Gherla , Actul adițional nr. 1 la Documentul de poziţie aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Gherla nr. nr.50 din data 21.07.2010.

        (3) Se mandatează directorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj să opereze eventualele modificări ale documentelor prevăzute la art. 1 alin. (3) (caiet de sarcini și contract), care se impun în urma verificării acesteia de către Autoritatea Naţională a Achiziţiilor Publice și/sau Autoritatea de Management, în limitele pe care le presupune verificarea.

        (4) Se mandatează directorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj să desemneze, prin decizie, membrii comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de colectare, transport și transfer la care se referă documentele aprobate conform art.1 alin. (3) din prezenta hotărâre.

 

             Art. 4. La data la care prezenta hotărâre produce efecte, se abrogă:

- a) Hotărârea Consiliului Local nr.41/29.05.2014 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Județului Cluj și mandatarea d-nului Sabo Marius Călin – primarul Municipiului Gherla pentru a vota  Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Județului Cluj, în Adunarea Generală  a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO_METROPOLITAN Cluj;

- b) Hotărârea Consiliului Local nr. 43/29.05.2014 privind aprobarea Studiul de oportunitate pentru fundamentarea soluției optime de delegare a serviciului de colectare și transport al deșeurilor în județul Cluj și mandatarea d-nului Sabo Marius Călin – primarul Municipiului Gherla pentru a vota Studiul de oportunitate pentru fundamentarea soluției optime de delegare a serviciului de colectare și transport al deșeurilor în județul Cluj, în Adunarea Generală  a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO_METROPOLITAN Cluj;

- c) Hotărârea Consiliului Local nr.66/09.08.2018 privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Cluj, a regulamentului Serviciului de salubrizare al  județului Cluj și a caietului de sarcini privind delegare prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv de colectare și transport al deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri.

d)  orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri.

 

            Art. 5 Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează domnul NESELEAN IOAN primarul Municipiului Gherla.;

 

           Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică domnului NESELEAN  IOAN – primar al Municipiului Gherla; Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, precum şi Prefectului Judeţului Cluj.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri           _19_                                                                        CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                    _  __                                                                                 SECRETAR

Nr.voturi pentru     _  __                                                                            

Nr.voturi împotriva _  _                                                                               ROTAR  MIHAI

 

ANEXA NR. 1 - STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND LUAREA UNOR MASURI

ANEXA NR. 2 -_REGULAMENTUL SERVICIULUI DE  SALUBRIZARE AL JUD CLUJ PRIVIND LUAREA UNOR MASURI

ANEXA NR. 3 - SECTIUNEA 2 CAIET DE SARCINI - FINAL - CU ST PRIVIND LUAREA UNOR MĂSURI

ANEXA NR. 4 - CONTRACT COLECTARE CLUJ 2018 PRIVIND LUAREA UNOR MĂSURI

ANEXA NR. 5 PRIVIND LUAREA UNOR MASUR I 

 


MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr     2651/05.03.2019                                                                                          

VIZAT PRIMAR

REFERAT

Prin cererea 9/25.02.2018(anexata) Consiliul Judetean Cluj prin Asociatia Produs de Cluj a solicitat acordul pentru incheierea unui parteneriat in vederea organizarii in perioada 19-21 aprilie 2019 a evenimentului Targ Produs de Cluj.

Activitatea Asociației „Produs de Cluj” contribuie la dezvoltarea micilor întreprinzători, cu precădere a celor din mediului rural, și asigură reprezentarea producătorilor locali la nivel național şi internațional.
Evenimentele organizate de asociație sunt destinate tuturor producătorilor și meșterilor populari clujeni, mici producători păstrători ai tradițiilor populare și culinare clujene, creatori de costume populare, obiecte de artizanat, bijuterii, păpuși, suveniruri, dar și articole din piele. Alături de aceștia, la toate manifestările sunt prezenți producători clujeni de fructe și legume, uleiuri presate la rece, apicultori, dar și mici fermieri care aduc brânzeturi, produse de carne de porc, dulcețuri, turtă dulce, toate preparate în mod tradițional. La evenimentele “Produs de Cluj”, nu lipsesc vinurile și sucurile naturale, precum și produsele de lavandă. Cele mai cunoscute branduri ale Clujului promovate prin intermediul Asociației “Produs de Cluj”, în cadrul târgurilor tradiționale sunt cartofii de Râșca, brânzeturile realizate la stânele din județ, sau ceapa roșie de Turda, mierea de albine din stupinele Clujului, uleiul presat la rece de la Luna, dulcețurile de Moldovenești şi Agârbiciu, sarea terapeutică de la Turda. Pe durata târgurilor, vizitatorii au posibilitatea nu doar să cumpere produse de calitate, ci și să urmărească spectacole de folclor de pe valea Someșului, susținute de interpreți și ansambluri folclorice clujene.

Acest eveniment se desfasoara an de an si contribuie la dezvoltarea micilor producatori din municipiul nostru. Locatia in care s-a desfasurat evenimentul in anii trecuti a fost zona autogarii. Ca urmare propunem aprobarea incheierii unui parteneriat cu aceasta asociatie prin care se pune la dispozitia organizatorilor spatiul din zona autogarii. Municipiul Gherla va asigura salubrizarea spatiului pe perioada evenimentului, racordarea si consumul de energie electrica, paza si ordinea publica.

Asociatia Produs de Cluj se va ocupa de intreaga organizare a evenimentului  asigurand toate cheltuielile legate de logistica, interpreti si altele prin care vor asigura buna desfasurare a evenimentului.

 

INTOCMIT:

Sef serviciu 

Nicusor Farcas

-----

HOTARARE

privind aprobarea organizarii in municipiul Gherla a evenimentului Targ Produs de Cluj, in perioada 19-21 aprilie 2019

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii in municipiul Gherla a evenimentului Targ Produs de Cluj, in perioada 19-21 aprilie 2019, proiect elaborat din initiativa autoritatii executive;
Avand in vedere raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil nr 2651/05.03.2019 si avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Gherla,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. “c”, alin. 5 , lit. a , alin 6 lit. a, pct. 16, alin. 7, lit. a, si art. 45, alin. 1, 3 si 6, art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata ,

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se aproba organizarea in municipiul Gherla a evenimentului    Targ Produs de Cluj, in perioada 19-21 aprilie 2019.
Art. 2. Partenerii  oficiali  in  organizarea  evenimentului  sunt  Asociatia  Produs  de  Cluj si Municipiul Gherla, prin autoritatile sale.
Art. 3. In vederea desfasurarii evenimentului, Municipiul Gherla acorda cu titlu gratuit spatiul situat in zona autogarii (respectiv str. Liviu Rebreanu de  la   str. Bobalna pana la intersectia cu str. George Cosbuc si autogara pana la intersctia str. Fierarilor cu str. Romana).
Art. 4. Municipiul  Gherla  va  asigura  paza  si ordinea publica si cheltuielile necesare pentru salubrizarea perimetrului,  asigurarea energiei electrice.
Art. 5. Asociatia Produs de Cluj va asigura transportul, montajul si demontatul celor 60-80 de standuri necesare desfasurarii  expozantilor  de  produse  traditionale, prezenta a 3 ansambluri folclorice, a 3 orchestre, a  30  de  interpreti  de   muzica populara, precum si a altor invitati ce vor organiza diferite activitati de divertisment.  In  mod similar, asociatia  va  asigura scena cu suprafata de 120 mp, sunet si lumini, asistenta  tehnica  de  specialitate  pe  durata celor 3 zile, precum si promovarea evenimentului prin distribuirea de flyere, afise,  spoturi video, machete de presa.

Art. 6. Intre Municipiul Gherla si Asociatia Produs de Cluj se va  incheia  un protocol in care vor fi  stipulate  principalele  drepturi  si  responsabilitati, astfel  cum au  fost  identificate  in articolele de mai sus.

Art. 7. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza intreg aparatul de specialitate al primarului si institutiile subordonate.

.

                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

 

Nr.consilieri:                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:          

 


MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr.3380/19.03.2019                                                                     VIZAT PRIMAR                                                                           

 

 

     

 

REFERAT

Privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

 

 

Avand in vedere cererea nr. 1549/11.02.2019 depusa de d-ul Bob Alexandru presedintele Grupului Mixt de Lucru pe problema romilor din cadrul Primariei Municipiului Gherla prin care solicita sprijin financiar pentru desfasurarea evenimentelor cultural-traditionale pe anul 2019:

 1. Ziua mondiala a romilor- 08.04.2019
 2.  Concurs de muzica populara “Lautarii din Ardeal” urmat de ‘Balul traditional al muzicantilor” in perioada 05.09-08.09.2019
 3. Seara de romante cu genericul ,,Iti mai aduci aminte doamna...” in octombrie 2019

Avand in vedere anexa 1 a HCL 125/2016 si conform prevederilor art 20 a Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale:

   ART. 20

    Rolul, competenţele şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale

………………………………………………………………………

    h) administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuţiei bugetare, în condiţii de eficienţă;

    i) stabilirea opţiunilor şi a priorităţilor în aprobarea şi în efectuarea cheltuielilor publice locale;

.................................................................................................................

Consiliul Local poate aproba efectuarea acestei cheltuieli publice locale tinand cont ca exista resurse bugetare.

Propun aprobarea cheltuielilor  in suma de 2600 lei din bugetul local al Municipiului Gherla de la capitolul 67.03.30 “Alte Servicii Culturale”, titlul 20 “Bunuri si servicii”, pentru organizarea  evenimentului cultural ,, Ziua mondiala a romilor- 08.04.2019”.

 

 

       INTOCMIT:

Sef serviciu 

Farcas Nicusor

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 1609 din 14.02.2019

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                        Vizat,

                                                                                                                          PRIMAR

                                                                                                                              NESELEAN IOAN

REFERAT

privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal suplimentar la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Gelu nr.62A

 

 

 Prin cererea nr.1609 din 12.09.2017, SC ,,MARITRANS”SRL, cu sediul social în Municipiul Gherla, str. Gelu nr.62A, solicită aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal suplimentar la imobilul de la adresa de mai sus din str.Gelu, în vecinătatea Ocolului Silvic Gherla, în vederea parcelării amplasamentului respectiv.

Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla, imobilul este situat în intravilan, în Unitatea Teritorială de Referință nr.8.

Potrivit extrasului CF nr.50496 cu nr. cadastral 50495, proprietar tabular asupra imobilului de la adresa de mai sus este SC ,,MARITRANS” SRL.

În urma verificărilor în teren s-a constatat că există posibilitatea deschiderii unui acces auto și unul pietonal suplimentar la imobilul în cauză din str. Gelu.

Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la propunerea deschiderii unui acces auto și unul pietonal suplimentar la imobilul din str. Gelu nr.62A din Municipiul Gherla, din str. Gelu.

 

                                                                                                                                           Întocmit,

Ing. Vasile Morar

 ---------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal suplimentar la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Gelu nr.62A

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal suplimentar la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Gelu nr.62A, proiect din inițiativa autorității executive,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 1609 din 14.02.2019  întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.36, alin.2, lit.b) și  art.45, alin.2, lit.e), din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă deschiderea unui acces auto și unul pietonal  suplimentar la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Gelu nr.62 A, pentru  SC ,,MARITRANS” SRL cu sediul social în Municipiul Gherla, str.Gelu nr.62A.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și SC ,,MARITRANS” SRL cu sediul  în Municipiul Gherla, str.Gelu nr.62A.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                            SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                        Rotar Mihai

 

Anexa

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 2947 din 11.03.2019                                                                                                                                                                     Vizat,

    PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Pajiștei nr.44

 

Prin cererea nr. 12978 din 25.09.2018 dna Petrean Ramona Cosmina, domiciliată în  Municipiul Gherla, str.Pajiștei nr. 44, a solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism în vederea elaborării PUD pentru obținerea autorizației de construire casă familială cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Pajiștei nr.44.

Petenta împreună cu soțul sunt proprietari tabulari asupra imobilului din Municipiul Gherla, str.Pajiștei nr.44, conform extrasului CF nr.55433 cu nr. cadastral 55433.

Urmare acesteia s-a eliberat de către Primăria Municipiului Gherla certificatul de urbanism nr.164/12978 din 15.10.2018.

Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUD, a parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

În ceea ce privește informarea populației referitor la această documentație de urbanism, s-au folosit ca mijloace de publicitate site-ul Primăriei, afișajul la avizierul din cadrul Primăriei și la locul amplasamentului și notificări la proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile parcelei în cauză, care ar putea fi afectate direct de executarea acestei lucrări.

Referitor la implicarea publicului în etapa pregătitoare s-a întocmit raportul informării și consultării publicului pentru construire casă familială cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Pajiștei nr.44.

Deasemenea documentația astfel întocmită a fost supusă spre dezbatere și analiză în ședința Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din data de 07.03.2019.

Potrivit Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții publicată cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism cu modificările și completările ulterioare rezultă ca aprobarea PUD se face de către Consiliul Local.

În urma discuțiilor purtate și analizei, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a propus supunerea spre aprobare a documentației de urbanism într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Obiectivul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea realizării unei locuințe unifamiliale cu regim de înălțime P+E, realizare împrejmuire și amenajări exterioare, în Municipiul Gherla, str.Pajiștei nr.44.

Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla imobilul este situat în intravilan în UTR 13 în zona de locuințe unifamiliale.

Noua construcție va fi amplasată la o retragere de 1,00 m față de limita imobilului învecinat cu nr. cadastral 52661, la 1,05 m față de limita imobilului învecinat  cu nr. cadastral 50245, la 6,75 m față de limita imobilului dinspre sud și 1,3 m respectiv 3,5 m față de limita imobilului cu nr. cadastral 55432.

Suprafața construită a casei propuse este de 74,00 mp.

Accesul auto și pietonal se realizează din str.Pajiștei în baza unei servituți de trecere înscris în CF nr. 55432.

Racordările la utilitățile obiectivului propus se va face la cele existente în zonă.

Obiectivele propuse se vor racorda prin extindere la utilitățile existente în zonă.

Față de acestea propunem analizarea și luarea unei hotărâri referitoare la aprobarea PUD pentru construire casă familială cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Pajiștei nr.44.

 

                                                                                                                   Întocmit,

Ing. Morar Vasile

----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

privind aprobarea  Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Pajiștei nr.44

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

                Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Pajiștei nr.44, proiect din inițiativa autorității executive,

               Examinând referatul de specialitate cu nr. 2947 din 11.03.2019, întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

               Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

                În temeiul dispozițiilor art.48, alin.1, art.56, alin.1, anexa nr.1 punctul 14 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

  În temeiul dispozițiilor art.36, alin.5, lit.c și art.45, alin.2, lit.e din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla str.Pajiștei nr.44, conform proiectului întocmit de SC ,,LINIE PUNCT” SRL cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vlahuță, bloc lamă B, coordonator RUR proiect, arhitect Corina Ileana A. Moldovan, beneficiari Petrean Ramona Cosmina și Petrean Rareș Petru Pavel cu domiciliul în Municipiul Gherla, str. Pajiștei nr.44.

Art. 2Se aprobă valabilitatea documentației de urbanism PUD, 5 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                     19                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                            SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                      Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 


REFERAT
privind deplasarea  unei delegații în străinătate

            

            Relația de cooperare dintre orașele Gherla și Nendaz din Elveția  este unul dintre cele mai vechi relaţii de prietenie şi de colaborare la nivel internațional, prin care au fost puse în valoare de 29 de ani de prietenie  și cooperare, concretizate în foarte multe acțiuni comune organizate în cele două orașe în care s-au implicat foarte mult cele două asociații de prietenie  constituite după 1990.

            La data de 12 iunie 1999 s-a semnat la Gherla Pactul de Prietenie dintre Gherla și Nendaz în cadrul cunoscutei organizații internaționale Opération Villages Roumains.

            Aceste două ONG-uri au colaborat foarte bine cu administrația locală, partea elvețiană prin  Asociația de Prietenie Nendaz-Gherla a sponsorizat constant multe acțiuni acțiuni umanitare, de înzestrare materială a  multor instituții din Gherla etc.

            SVSU Gherla, aparținătoare primăriei, a primit gratuit mai multe autospeciale de stins incediu, mașini de intervenție și multe materiale PSI. Multe proiecte locale au fost derulate cu ajutorul   celor două organizații menționate ale cărui președinte este dl. Pascal Praz-cetățean de Onoare  al Municipiului Gherla.

            În acest an s-a primit o invitație, cu nr. 1251/01.02.2019,  din partea președintelui acestei localități pentru participarea, în perioada 30 iulie - 3 august 2019, la sărbătorirea a 20 de ani de la  semnarea Pactului de prietenie dintre cele două localități.

            Având în vedere cele expuse mai sus propun Consiliului Local al Municipiului Gherla luarea unei decizii în ceea ce privește onorarea acestei invitații.

 

Biroul juridic, relatii cu publicul si Consiliul Local,

învătământ, cultură, registratură, munca în folosul comunității

 

Consilier superior

Ioan Sabin Drăgan

--------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

                                                      

                                   HOTARAREA NR . ________/  ___.02.2019

privind aprobarea deplasării unor delegații în străinătate

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit in ședință de ordinara;

Luând in dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea deplasării unei delegații în străinătate  - proiect din inițiativa autorități executive;

Examinând referatul Biroului Biroul juridic, relatii cu publicul si Consiliul Local,  învătământ, cultură, registratură, munca în folosul comunității nr. 1450 /6 Februarie 2019;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare;

            În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata cu modificările si completările ulterioare.
                                                      H O T A R A S T E :

Art.1: Se aprobă deplasarea în  localitatea Nendaz din Elveția a domnului Primar Ioan Neselean în cadrul unei delegații formată din 10  persoane, în perioada  30.07.2019 – 3.08.2019,  la manifestările de sărbătorire a 20 de ani de la semnarea Pactului de Prietenie cu   această localitate, conform invitației primite din partea acestei primării având  nr. 1450/6.02.2019.

Art.2: Cheltuielile se vor deconta conform legislației în vigoare, compartimentul buget, contabilitate, din cadrul primăriei va lua masuri de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                                   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IELCEAN CLAUDIA

 

Nr. consilieri                     19                                      CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                              19                                               SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”        19                                                      ROTAR MIHAI


Nr.  3252/15.03.2019

                                                          APROBAT                                                                                                   PRIMAR                 

                                                     NESELEAN IOAN

 

                                                 

 

REFERAT

privind desfășurarea Zilelor Municipiului Gherla-2019      

 

 

          Zilele Municipiului Gherla reprezintă an de an un prilej de sărbătoare ce cuprinde un mănunchi de evenimente diverse la care sunt invitați sa participe toti cetătenii municipiului dar și invitati din   localitațile cu care suntem înfrațite sau cu care colaborăm instituțional, oficialitati politice și administrative. De-a lungul programului sunt desfașurate evenimente culturale si artistice cu artisti locali dar si cu artisti de talie națională, iar participantii sunt răsfățati cu preparate tradiționale diverse.

          Pentru anul 2019 propunem ca evenimentele prilejuite de Zilele Municipiului Gherla să fie organizate in perioada 10 – 16 iunie 2019 iar,  pentru buna desfășurare a Zilelor Municipiului Gherla se impune întrunirea periodică comisiei lărgite de lucru   stabilită de către primar prin dispoziție, și întocmirea din timp  bugetului necesar precum și a locațiilor de desfășurare,  evitând astfel aglomerarea sarcinilor de serviciu înaintea datei stabilite pentru desfasurarea evenimentului,.   

          Calendarul estimativ pentru organizarea Zilelor Municipiului Gherla în anul 2019  cuprinde în ordine cronologică: consultarea cetățenilor referitor la alegerea artiștilor invitați, derularea achizițiilor publice și transmiterea invitatiilor delegatiilor străine elaborarea materialelor promoționale și încheierea contractelor.                

             Supun Consiliului Local al Municipiului Gherla analizarea celor expuse mai sus  pentru luarea unei decizii.  

 

Compartimentul registratură, relații cu publicul

și consiliul local, munca în folosul comunității

 

Consilier superior

Drăgan Sabin

----------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din       .2019

privind aprobarea   organizării  ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA -2019

     

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea   organizării  evenimentului „ZILELELE MUNICIPIULUI GHERLA”

Examinând referatul nr. 3252/15.03.2019 şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În temeiul art.36 al.4 lit a al.5 lit. a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                  HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1:  Se aprobă organizarea evenimentului « ZILELE MUNICIPIULUI GHERLA » in perioada 10.06-16.06.2019  și plata din bugetul local pe anul 2019 in limita sumei de 250 mii lei pentru cheltuielile  ocazionate de organizarea acestui eveniment ;

  Art.2 : Se aproba ca locatii pentru desfasurarea evenimentului urmatoarele: Stadionul Municipal, Parcul Mare, zona centrală, Casa de Cultură, Muzeul de Istorie, Cinematograful orașului.

  Art.3:  Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza intreg aparatul de specialitate al primarului si institutiile subordonate.

 

                         PRŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           IELCEAN CLAUDIA

 

 

Nr.consilieri:                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:           

 


ROMÂNIA                                                                                                               VIZAT

JUDEȚUL CLUJ                                                                                                     PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                      NESELEAN  IOAN

NR.3540/21.03.2019

 

REFERAT

 

privind mandatarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

ECO-METROPOLITAN CLUJ în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale, în conformitate cu prevederile OUG 74/2018, aprobată prin Legea 31/2019

 

 

           Prin adresa nr. 92/25.02.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj și înregistrată la Primăria Municipiului Gherla sub nr. 2344/28.02.2019 se solicită mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj în vederea negocierii și semnării în numele și pe seama Asociației, a unei convenții/parteneriat cu o organizație care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului ( OTR).

            Această solicitare s-a transmis având în vedere:

-   prevederile art. 20 alin. 5 lit. a din Legea nr. 211/2011, astfel cum aceasta a fost modificată prin OUG 74/2018, potrivit cărora „Unităţile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au obligaţia să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze, personal sau prin mandatarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, activitatea de valorificare materială şi energetică a fluxului de deşeuri de ambalaje din deşeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale”,

-  prevederile art. 59 din Legea nr. 211/2011, astfel cum aceasta a fost modificată prin OUG 74/2018, potrivit cărora „Pentru deşeurile generate în gospodăriile populaţiei, autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativ-teritoriale şi a municipiului Bucureşti şi, după caz, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale”

- Hotărârea Consiliului Local nr.27/02.04.2009 privind aprobarea participării Municipiului Gherla la înființarea " Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO – METROPOLITAN Cluj ".

      Având în vedere cele de mai sus  propunem analizarea şi  luarea unei hotărâri privind  mandatarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECO-METROPOLITAN CLUJ în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale, în conformitate cu prevederile OUG 74/2018, aprobată prin Legea 31/2019

                                                                                                           Întocmit,

                                                                            Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

                                                                                   Consilier superior Pop Simona Maria

--------------------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT

 

HOTĂRÂREA  NR.__________/___________

 

privind mandatarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

ECO-METROPOLITAN CLUJ în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale, în conformitate cu prevederile OUG 74/2018, aprobată prin Legea 31/2019

 

 

           CONSILIUL  LOCAL  al  MUNICIPIULUI GHERLA, intrunit în şedinţă ordinară de   lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre  privind  aprobarea numirii unei comisii  de evaluare pentru concesionarea prin licitație a unei parcele de  teren situată în Municipiul Gherla pe str. Parcului F.N.    -  proiect din iniţiativa autorităţii executive;         

           Examinînd Referatul de specialitate cu nr. 14180/27.12.2016  întocmit de Direcţia de Urbanism  şi Amenajarea teritoriului;  

           Văzînd avizele favorabile ale comisiilor  de specialitate ale Consiliului local;

            In temeiul dispoziţiilor  art. 36, art. 45, art.119 din Legea nr. 215/2001,a Administraţiei Publice Locale ,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

- Hotărârea nr. 27 din 02.04.2009 privind aprobarea participării Municipiului Gherla la înființarea Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ECO-METROPOLITAN CLUJ;

- prevederile art. 20 alin. 5 lit. a din Legea nr. 211/2011, astfel cum aceasta a fost modificată prin OUG 74/2018, potrivit cărora „Unităţile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au obligaţia să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze, personal sau prin mandatarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, activitatea de valorificare materială şi energetică a fluxului de deşeuri de ambalaje din deşeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale”;

- prevederile art. 59 din Legea nr. 211/2011, astfel cum aceasta a fost modificată prin OUG 74/2018, potrivit cărora „Pentru deşeurile generate în gospodăriile populaţiei, autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativ-teritoriale şi a municipiului Bucureşti şi, după caz, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale

 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit d) și alin. 6 lit. a) pct. 14, art. 37 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. Se aprobă mandatarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECO-METROPOLITAN CLUJ în vederea îndeplinirii obligației municipiului Gherla  de a organiza, gestiona și coordona activitatea de valorificare materială şi energetică a fluxului de deşeuri de ambalaje din deşeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale, inclusiv în ceea ce privește încheierea de contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale, în conformitate cu obligațiile stabilite în sarcina unităților administrativ-teritoriale prin OUG 74/2018.

 

Art.2. Se mandatează directorul Asociației în vederea negocierii și semnării, în numele și pe seama Asociației, a unei convenții / parteneriat cu o organizaţie care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului.

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează:

 • Domnul NESELEAN  IOAN primarul municipiului Gherla;

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

 •  Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj
 • Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj
 • Domnul NESELEAN  IOAN primarului municipiului Gherla

 

                                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr. consilieri                  _ 19_                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                          _ 19_                                                              SECRETAR

Nr. voturi  ”pentru”       _    _                                                             ROTAR  MIHAI

Nr.voturi împotriva       _    _

 

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ                                                                                            APROBAT

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                       PRIMAR

NR.  514   DIN   16.01.2019                                                                  NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE

 

privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT Gherla și aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul Pastoral

Modalitatea de administrare a pajiștilor aparținătoare unei localități, reprezintă felul în care se asigură managementul, respectiv organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente.

In vederea asigurării unui management corespunzător a pajiștilor permanente, sunt necesare atât instrumente tehnice și juridice de specialitate, cât și instrumente de ordin financiar fără de care nu ar fi posibilă materializarea măsurilor tehnice și juridice.

Potrivit prevederilor H.G. nr. 1064 / 2013 - Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34 / 2013, art. l, pct. a), amenajament pastoral este documentația care cuprinde măsurile tehnice, organizatorice și economice necesare ameliorării și exploatării pajiștilor;

Având în vedere prevederile art. 6, alin (1) și alin (2) din Ordonanța de Urgență nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificată și completată prin Legea nr. 44/2018, (l) „Modul de gestionare a pajiștilor se stabilește prin amenajamente pastorale”.

Conform prevederilor art. 9, alin (9) din Ordonanța de Urgență nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificată și completată prin Legea nr. 44/2018, (9) „Consiliile locale au obligația să aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru toate pajiștile permanente aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, întocmite de către specialiștii din cadrul primăriilor, al direcțiilor județene pentru agricultură sau de către specialiștii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic și de vânătoare, după caz, conform ghidului elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență”.

Conform prevederilor art. 10, alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificată și completată prin Legea nr. 44/2018, în vederea accesării fondurilor europene aferente plăților pe suprafață, utilizatorii de pajiști, persoane fizice și juridice, în calitate de proprietari și/sau deținători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligația ca anual să asigure încărcătura minimală de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de pășunat, ori cosirea cel puțin o dată pe an a vegetației. Începând cu anul 2019 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral.

Potrivit prevederilor art. 8, alin 9) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului nr 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr 1063/2013, cu modificările și completările ulterioare: „Consiliul local, după aprobarea proiectului de amenajament pastoral valabil pentru toate pajiştile aflate pe raza unităţii administrativ-teritoriale în cauză, va stabili, în condiţiile legii, procedura distribuirii extraselor din proiectul de amenajament pastoral tuturor proprietarilor şi/sau utilizatorilor de pajişti.”

În anul 2018 a fost elaborat Proiectul de Amenajament Pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT Gherla de către grupul de lucru în colaborare cu Direcția pentru agricultură Cluj și Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimie Cluj cu respectarea normelor metodologice aflate în vigoare.

Față de considerentele arătate mai sus se propune adoptarea unei hotărâri de consiliu privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe teritoriul UAT Gherla și aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul pastoral, care face parte integrantă din hotărâre la anexa 2.

 

 

    Șef Serviciu APL                                                                       Intocmit,

         KIS L. Attila                                                                          MOIȘAN Gavril

------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL GHERLA

 

 

 

HOTĂRÂRE NR.        DIN

 

 

privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT Gherla și aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul Pastoral

Consiliul Local al Municipiului Gherla întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind  aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT Gherla și aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul Pastoral      – proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Văzând Referatul de specialitate cu nr. 514/16.10.2018, întocmit de serviciul Administrație Publică Locală .

Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate a Consiliului local;

Tinand cont de prevederile :

- O.U.G. nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare;

-H.G. nr. 1.064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și compeltările ulterioare;

-ORDIN nr. 125 din 3 mai 2017 pentru aprobarea Procedurii privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente;

-Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;

-Strategia privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul nr. 226/235/2003 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice, modificată şi completată prin Ordinul ministerului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 210/2009 și nr. 541/2009,

-Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

-Amenajamentul pastoral pentru pajiștile din UAT Gherla,

-Procesul verbal al conferinței a II-a a Amenajamentului Pastoral al Municipiului Gherla

În temeiul art.36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Amenajamentul pastoral pentru pajiștile din Municipiul Gherla, județul Cluj, prevăzut în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2. Amenajamentul pastoral reprezintă actul administrativ prin care se gestionează pajiștile aflate pe teritoriul comunei și este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data aprobării.

 

Art. 3.  Se aprobă procedura de distribuire a extraselor din Amenajamentul Pastoral al pajiștilor din Municipiul Gherla prevăzută la anexa 2 din hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului Gherla şi prefectului judeţului Gherla şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul institutiei precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.gherla.ro.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr.consilieri:                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                 SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                  MIHAI ROTAR

Nr. voturi  ”împotrivă”                                                                                      

Nr. Voturi ”abțineri”

-------------

ANEXA1

ANEXA2


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 2949 din 11.03.2019

 

                                                                                                                                    Vizat,

                                                                                                                                                                         PRIMAR

                                                                                                                                                                                                NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT    

privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi Lotul 6, grupa 3, lotul 1, lotul 2 și lotul 3 din Municipiul Gherla, județul Cluj”

 

 

Prin HCL nr.102/28.09.2016 s-a aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi Lotul 6, grupa 3 din Municipiul Gherla, județul Cluj”. Valoarea totală a investiției, fără TVA, era de 34784,999 mii lei, din care C+M (fără TVA) 30519,921 mii lei.          

Urmare modificărilor legislative intervenite ulterior semnării contractului pentru întocmirea studiului de fezabilitate, respectiv Legea nr.98/2016 a achizițiilor publice, art.141, autoritatea contractantă a împărțit Lotul 6 grupa 3 în 3(trei) loturi fără a modifica indicatorii tehnico-economici aprobați.

După parcurgerea tuturor procedurilor legale, Primăria Municipiului Gherla a licitat lucrarea, sens în care valoarea contractată s-a modificat astfel încât este necesară actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ce trebuie aprobați de către Consiliul Local.

Valoarea totală este de 27.861,026 mii lei (fără TVA) din care C+M 24.489,285 mii lei (fără TVA) și este formată din valorile celor trei loturi, adică lotul 1: 21186,300 mii lei+ lotul 2: 4174,110 mii lei+ lotul 3: 2500,616 mii lei, respectiv lotul 1: 18635,883 mii lei+ lotul 2: 3660,317 mii lei+ lotul 3: 2193,085 mii lei.

Față de acestea propunem analizarea proiectului de hotărâre în vederea aprobării devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare străzi Lotul 6, grupa 3, lotul 1, lotul 2 și lotul 3 din Municipiul Gherla, județul Cluj”.  

     

                                                                                                                                  Întocmit,

Ing. Vasile Morar      

---------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_____2019

privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi Lotul 6, grupa 3, lotul 1, lotul 2 și lotul 3 din Municipiul Gherla, județul Cluj”

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi Lotul 6, grupa 3, lotul 1, lotul 2 și lotul 3 din Municipiul Gherla, județul Cluj”, proiect din inițiativa autorității executive,

                 Examinând referatul de specialitate cu nr. 2949 din 11.03.2019 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            Având în vedere  prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 cu privire la Finanțele Publice Locale cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor, proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice art.10, alin.4, lit.c,

             În temeiul dispozițiilor art.36 alin.2, lit.b), alin.4, lit.d), alin.6, lit.a), pct.13 din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă devizul general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi Lotul 6, grupa 3, lotul 1, lotul 2 și lotul 3 din Municipiul Gherla, județul Cluj”, conform anexelor nr.1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții  ,,Modernizare străzi Lotul 6, grupa 3, lotul 1, lotul 2 și lotul 3 din Municipiul Gherla, județul Cluj”, conform anexelor nr.4, 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția economică.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                             SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                       Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

 

---------------

ANEXA NR. 1 

ANEXA NR. 2 

ANEXA NR. 3

ANEXA NR. 4

ANEXA NR. 5

ANEXA NR 6

 


              ROMÂNIA                                                                                                               APROBAT,

         JUDETUL CLUJ                                                                                                           PRIMAR,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI                                                                                         IOAN NESELEAN

               GHERLA

NR._3294_ DIN 18.03.2019

 

 

REFERAT

privind execuţia bugetului local la data de

31 decembrie 2018       

 

 

          La data de 31 decembrie 2018 la partea de venituri a fost realizată suma de 27.723.688 lei, veniturile fiind incasate in proportie de 100.00% prevederile anului 2018 au fost in suma de 27.723.350 lei.

 

Veniturile incasate la data de 31 decembrie 2018 sunt formate din:

 1. venituri proprii 19.997.052 lei,
 2. sume defalcate din TVA 5.492.093 lei,
 3. subventii de la bugetul de stat 1.753.865 lei,
 4. donatii si sponsorizarin 24.500 lei,
 5. sume de la UE 456.178 lei.

            Platile efectuate din  bugetului local la data de 31 decembrie 2018 sunt de 29.319.771 lei Contul de executie al bugetului local la plati efectuate la 31 decembrie 2017 defalcat pe capitole bugetare se prezinta astfel:

 

Capitole
bugetare

Total plăţi

Secţiunea de
 funcţionare

Secţiunea de
 dezvoltare

5102

8102813

    

  6233173 

        1869640 

5402

396017

 

396017

                 -   

6102

972899

     

    961687 

        11212 

6502

3333185

    

2950357 

       382828 

6602

2016662

      

1745596 

       271066 

6702

2628658

    

  2552076 

         76582

6802

4309977

    

  4309977 

        - 

7002

1933353

      

1490952 

        442401 

7402

2489058

      

2489058 

8002

593948

         

593948 

                 -   

8402

2543201

      

908702 

     1634499 

TOTAL

29319771

    

24631543 

     4688228 

         

Excedentul bugetului local la sfârşitul anului 2018 este de 12.190.373 lei, fiind format din excedentul anilor precedenti in suma de 13.786.456 lei si deficitul din cursul anului 2018 de 1.596.083 lei.

La activităţile autofinanţate încasările realizate sunt în sumă de 15,512,421.00lei, adica 87% fata de prevederile anuale 2018 de 17,816,390.00lei .

            Contul de executie a institutiilor finantate din venituri proprii si subventii la partea de plati  se prezinta astfel:

 

Capitole
bugetare

Total plăţi

Secţiunea de
 funcţionare

Secţiunea de
 dezvoltare

5410

11.989

11.989

 

6510

464.338 

     464.338

 

6610

14.592.513  

14.351.351  

241.162

6710

66.501

66.501

 

7010

260.082

260.082

 

8010

20.009

20.009

 

8310

90.214

90.214

 

8710

82.141

82.141

 

TOTAL

15.587.787

15.346.625    

241.162

 

Excedentul activitatilor autofinantate la data de 31.12.2018 este de 443.098 lei fiind format din excedentul anilor precedenti in suma de 518.464 lei si deficitul din cursul anului 2018 de 75.366 lei.

Situaţiile financiare la 31 decembrie 2018 au fost întocmite în conformitate cu Legea Contabilităţii nr.82/1991 republicată, Ordinul nr. 629/2009 si Ordinul MFP nr. 129/18.01.201918 pentru  aporbarea  Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2018.

 

                                                                        SEF SERVICIU FINANCIAR,

                                                                                           NICUSOR FARCAS

------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT

HOTARAREA NR .

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al

Municipiului Gherla la 31.12.2018

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 31.12.2018 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinand referatul Serviciului financiar contabil nr. Nr.3294/18.03.2019                                                                   si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Tinand cont de prevederile  art.57 al. 1 din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                      HOTARASTE:

 

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 31.12.2018 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 27 723 688 lei,  iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de 29 319 771 lei cu un deficit în suma de  1 596 083 lei la care se adauga excedentul anului 2017 de  13 786 456 lei rezultand un excedent total de 12 190 373 lei

Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al activităţilor autofinanţate la 31.12.2018, conform anexelor 3 si 4, inregistrând la partea de venituri încasări in  suma de  15 512 421 lei; iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de  15 587 787 lei cu un defict de 75 366 lei la care se adauga excedentul anului 2017 de  518 464 lei rezultand un excedent total de 443 098  lei

Art.3 : Se aproba situaţiile financiare a Municipiului Gherla la 31.12.2018 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si  al activităţilor autofinanţate, la 31.12.2018;

Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

 

                                   

                                       PRESEDINTE DE SEDINTA,       

                                        

Nr. consilieri :                  19                                                                    CONTRASEMNEAZA

Nr. consilieri prezenti :                                                                               SECRETAR,

Nr. voturi « pentru » :                                                                             MIHAI ROTAR

 

 ANEXA NR. 1

ANEXA NR. 2

ANEXA NR. 3

ANEXA NR. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ROMÂNIA                                                                                                                     PRIMAR,

JUDEȚUL CLUJ                                                                                                  NESELEAN IOAN

MUNICIPIUL GHERLA                                                                                       

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                                

Nr.1909 din 19.02.2019

 

REFERAT

privind constituirea echipei mobile

pentru intervenția de urgentă în cazurile de violență domestică

 

Violenţa domestică este una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă societatea contemporană, atât din perspectiva consecințelor imediate ale fenomenului, cât și a implicațiilor pe termen lung pe care astfel de manifestări le au asupra dezvoltării psiho-comportamentale a copiilor victime sau martori ai actelor de violență.

Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și-a propus trasarea liniilor directoare în desfășurarea activităților de prevenire și combatere a violenței domestice.

Pentru a sprijini atât activitatea organelor de poliție cât și pe cea a lucrătorilor din serviciile sociale, Legea 217/2003 a fost modificată și completată  prin Legea nr.174/2018 prin care s-a introdus posibilitatea emiterii, de către polițiștii care intervin la fața locului, a ordinului de protecție provizoriu (inclusiv evacuarea temporară a agresorului din locuința comună, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate), dar și sintagma “intervenție de urgență” realizată de către o echipă mobilă constituită la nivelul serviciului public de asistență socială (SPAS).

Prin Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr.2525/07.12.2018, publicat în Monitorul Oficial în data de 06.02.2019 a fost aprobată Procedura pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, inclusiv modelul “fișei pentru evaluarea gradului de risc și stabilirea măsurilor de siguranță necesare pentru victimele violenței domestice”.

Ordinul nr.2525/2018 stabilește în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale obligaţia de a constitui o echipă mobilă din reprezentanți ai SPAS care să asigure eficiența, operativitatea și permanența în ceea ce privește intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.

Astfel, prin hotărâre a consiliului local, se va desemna un coordonator al echipei din cadrul serviciului public de asistență socială, dar se va stabili și componența echipei, precum și datele concrete despre modul de alocare a mijlocului de transport care este pus la dispoziția echipei mobile pentru intervențiile de urgență.

Totodată, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a Ordinului, SPAS va pune la dispoziția organelor de poliție de pe aceeași rază teritorială datele de contact ale coordonatorului echipei mobile / persoanelor desemnate cu atribuții în cadrul acesteia, precum și lista cu centrele rezidențiale care oferă cazare pentru persoanele fără adăpost sau alte centre rezidențiale adecvate nevoilor persoanelor fără adăpost, publice sau private.

            Conform prevederilor art.3 din Ordinul nr.2525/2018 echipa mobilă are următoarele atribuţii: 

 • verifică semnalările de violenţă domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale instituţiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgenţă, altele decât numărul unic de urgenţă la nivel naţional (SNUAU) - 112; 
 • realizează evaluarea iniţială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale, pe baza Fişei pentru evaluarea gradului de risc şi stabilirea măsurilor de siguranţă necesare pentru victimele violenţei domestice, prevăzute în anexa la Ordinul nr.2525/2018; 
 • acordă informare şi consiliere victimelor violenţei domestice; 
 • sprijină victimele violenţei domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale existente pe raza localităţii/judeţului, adecvate nevoilor acestora; 
 • informează, consiliază şi orientează victima în ceea ce priveşte măsurile de protecţie de care aceasta poate beneficia din partea instituţiilor competente: ordin de protecţie provizoriu, ordin de protecţie, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal etc.; 
 • asigură măsurile de protecţie socială necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilităţi sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecţie provizoriu sau ordinul de protecţie, şi păstrează confidenţialitatea asupra identităţii acestora; 
 • colaborează cu serviciile de asistenţă medicală comunitară în situaţia în care identifică probleme medicale privind victimele şi/sau copiii lor; 
 • realizează demersurile necesare pentru depăşirea riscului imediat, după caz, acestea putând consta în: 
 • transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima necesită îngrijiri medicale de urgenţă sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112; 
 • sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliţie pentru emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, sesizarea instanţelor judecătoreşti în vederea emiterii ordinului de protecţie; 
 • orientarea către SPAS sau, după caz, către furnizorii privaţi de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea găzduirii în centre rezidenţiale adecvate nevoilor şi aplicării managementului de caz pentru victime şi, după caz, pentru agresori; 
 • intervine în cazurile de violenţă domestică, la solicitarea organelor de poliţie, atunci când prin ordinul de protecţie provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din domiciliu, iar acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un centru rezidenţial.  

            De asemenea, conform art.5 din același act normativ “echipa mobilă se deplasează la faţa locului în maximum 90 de minute de la momentul semnalării efectuate de către organele de poliţie şi asigură sprijinul necesar pentru orientarea şi conducerea de îndată a agresorului către centrele rezidenţiale gestionate de autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, către alte servicii sociale adecvate, administrate de către furnizori publici sau privaţi, de pe raza unităţii administrativ-teritoriale”.

            Faţă de cele de mai sus, în conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011,  Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, Ordinului nr.2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică  şi Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem adoptarea unei hotărâri prin care să se stabilească următoarele:

1. Constituirea echipei mobile pentru intervenţia în cazurile de violenţă domestică, având următoarea componență : 1. Tecar Alina – Paula – consilier principal DAS

                       2. Jecan Flavia – Monica – consilier superior DAS

                       3. Păcurar Ramona – consilier local/psiholog

                       4. Georgiu Ioan – șef serviciu   Serviciul Public de Poliție Locală Gherla

                       5. Dr.Perșa Voichița – medic primar medicină de familie/ Centrul de îngrijiri la domiciliu    DAS

                       6.  Isip Paul  - Protopop – Protopopiatul Ortodox Român Gherla

                       7. Gherman Silvestru – Asociația ”Oastea Domnului”Gherla – președinte.

2. Desemnarea doamnei Tecar Alina - Paula – consilier principal DAS, în calitate de coordonator al echipei mobile.

3. Alocarea unui autoturism care deservește Serviciul Public de Poliție locală pentru transportul echipei mobile la intervenția de urgență în cazurile de violență domestică din municipiul Gherla.

4. Împuternicirea directorului executiv al DAS Gherla pentru încheierea unor acorduri de parteneriat cu Poliția Municipiului Gherla, DGASPC Cluj, reprezentanți ai diferitelor culte religioase sau ai unor asociații sau fundații cu activitate relevantă în domeniu, în vederea asigurării eficienței intervențiilor în cazurile de violență domestică.

Vă supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

             SECRETAR                                                                   DIRECTOR EXECUTIV DAS

                                                                                       

          ROTAR MIHAI                                                                      CARABA ROZSIKA

_________________

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

 

Privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședința de lucru ordinară din data de 28.02.2019;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;

Având în vedere:

 • Referatul de specialitate nr.1909 din 19.02.2019 al Direcței de Asistență Socială Gherla;
 • Prevederile art.75 alin.(2) din Legea nr.292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.217/2003, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, art.7, alin.(1) – (3), alin.(6), art.13, alin.(2);
 • Prevederile art.1, alin.(1) – (5) din Ordinul nr.2525/2018, privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;

            În conformitate cu prevederile art.36, al.(2) lit.”d”- ”e”, al.(6), lit.”a”, pct.2, alin.(7), lit.”c”și art.45, alin.(2) din Legea Administrației Publice locale nr.215/2001, republicată;

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

Art.1. – Se aprobă componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în municipiul Gherla, în următoarea componență:

1. Tecar Alina – Paula – consilier principal DAS

2. Jecan Flavia – Monica – consilier superior DAS

3. Păcurar Ramona – consilier local/psiholog

4. Georgiu Ioan      – șef serviciu – Serviciul Public de Poliție locală Gherla

5. Dr.Perșa Voichița – medic primar medicină de familie/ Centrul de îngrijiri la domiciliu    DAS

6. Isip Paul  - protopop – Protopopiatul Ortodox Român Gherla

7. Gherman Silvestru – președinte Asociația ”Oastea Domnului”Gherla

Art.2. – Se desemnează doamna Tecar Alina - Paula – consilier principal DAS, în calitate de coordonator al echipei mobile.

Art.3. – Se aprobă alocarea unui autoturism care deservește Serviciul Public de Poliție locală pentru transportul echipei mobile la intervenția de urgență în cazurile de violență domestică din municipiul Gherla.

Art.4. – Se împuternicește directorul executiv al DAS Gherla pentru încheierea unor acorduri de parteneriat cu Poliția Municipiului Gherla, DGASPC Cluj, reprezentanți ai diferitelor culte religioase sau ai unor asociații sau fundații cu activitate relevantă în domeniu, în vederea asigurării eficienței intervențiilor în cazurile de violență domestică.

Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului – Județul Cluj, Direcția de Asistență Socială Gherla, Serviciului de Poliție Locală Gherla, și persoanelor desemnate.

 

 

                                              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

                                                     IELCEAN CLAUDIA

                                                                         


ROMÂNIA                                                                                                      VIZAT

JUDEŢUL CLUJ                                                                                           PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                     NESELEAN  IOAN

NR. 2093/21.02.2019             

Referat

 privind modificarea art. 1 alin. 1 și art. 2 din HCL nr. 9 din 31.01.2019

 

            La data adoptării HCL nr. 9 din 31.01.2019 nu s-a cunoscut faptul că procedura de lichidare a unei personalități juridice necesită o durată de aproximativ 60 zile.

În termenul celor 60 de zile trebuiesc făcute o serie de demersuri financiar - contabile pentru a putea încheia situația financiară pentru lichidarea creanțelor fiscale.

Drept pentru care propun modificarea art. 1 alin. 1 și art. 2, care va avea următorul conținut :

            Art.1.  Începând cu data de 01.03.2019 încetează activitatea economică a persoanei juridice Cantina de Ajutor Social cu sediul în Gherla, str. Armenească nr. 2, jud. Cluj, cod unic de identificare 5120725, cont Trezoreria Gherla RO22TREZ2185503XXXXXXXXX, urmând ca lichidarea personalității juridice să se facă după depunerea și validarea situațiilor financiare, întocmite la data de 31.03.2019, dar nu mai târziu de 30.04.2019.

            Art.2. Cantina de Ajutor Social, ca și serviciu social, va deveni Compartiment al  Direcției de Asistență Socială, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului începând cu 01.03.2019.

            Restul articolelor vor rămâne neschimbate.

 

DIRECTOR EXECUTIV APL

KIS LUDOVIC ATTILA

----------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL 

 

 

   HOTĂRÂREA NR. ____ DIN 28.02.2019

privind modificarea art. 1 alin. 1 și art. 2 din HCL nr. 9 din 31.01.2019

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind încetarea personalității juridice a Cantinei de Ajutor Social.

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 2093/21.02.2019 întocmit de către Direcția Administrație Publică Locală;

            În temeiul dispozițiilor HG 797/2017 modificată și completata prin HG 417/2018 pentru aprobarea regulamentului Cadru de Organizarea și funcționarea serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal și legea 292/2011 a Asistenței Sociale.

            Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla; 

În conformitate cu prevederile art. 36, al.(1), (2) lit. ”d“, al.(6), lit. ”a“, pct. 2, și art. 45 alin (2)  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare :

             

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

 

Art.1.  Se va modifica art. 1 alin. 1 din HCL nr. 9/31.01.2019 care va avea următorul conținut:

 

  „ Începând cu data de 01.03.2019 încetează activitatea economică a persoanei juridice Cantina de Ajutor Social cu sediul în Gherla str. Armenească nr. 2 jud. Cluj, cod unic de identificare 5120725, cont Trezoreria Gherla RO22TREZ2185503XXXXXXXXX, urmând ca lichidarea personalității juridice să se facă după depunerea și validarea situațiilor financiare, întocmite la data de 31.03.2019, dar nu mai târziu de 30.04.2019 ”.

Art.2. Se va modifica art. 2 din HCL nr. 9/31.01.2019 care va avea următorul conținut:

 

  „ Cantina de Ajutor Social, ca și serviciu social, va deveni Compartiment al  Direcției de Asistență Socială, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului începând cu 01.03.2019 ”.

Art.3.  Restul articolelor din HCL nr. 9/31.01.2019 rămân neschimbate.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 IELCEAN CLAUDIA

 

 

Nr.Consilieri                 =                                                                CONTRASEMNEAZĂ

Nr.Consilieri prezenţi  =                                                                      SECRETAR

Nr. Voturi “ pentru “   =                                                               MIHAI ROTAR     

Abțineri                        = 


ROMANIA                                                                                  PRIMAR

JUDEȚUL CLUJ                                                                          NESELEAN IOAN

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2097/21.02.2019

 

 

REFERAT

        PRIVIND STABILIREA DOMENIILOR SERVICIILOR PUBLICE SI LOCURILE IN CARE SE VA PRESTA       

MUNCĂ NERENUMERATĂ IN FOLOSUL COMUNITĂȚII  SAU  ACTIVITĂȚI IN FOLOSUL COMUNITĂȚII

 

Cadrul legal prestarea unei activități în folosul comunității este prevăzut de următoarele acte normative:

 • Legea 286/2009, privind Codul penal;
 • Legea nr.253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
 • Legea   nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală;
 • OG nr.55/2002, privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității.

Ordonanța nr.55/2002 prevede la art. 16 obligația Consiliului local de a stabili prin hotărâre domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității.

Potrivit art.15 din aceeași ordonanță, sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se pune în executare de către prima instanță care a pronunțat hotărârea, prin emiterea unui mandate de executare, care va conține durata  și natura activității ce urmează a fi prestată de contravenient.

Unul dintre domeniile majore în care au fost aduse modificări importante în materie penală este cel al sancțiunilor și măsurilor neprivative de liberate  aplicate persoanelor care comit infracțiuni (minori și majori). Acest domeniu a fost atribuit în totalitate în competența Serviciului de Probațiune care, potrivit legii  va avea rolul de coordonator al întregii etape execuțional-penale.

În conformitate cu prevederile art. 64 alin (1) , art.85 alin.(2) lit. b și art. 93 alin (3) din Noul Cod Penal, persoanele condamnate vor desfășura un anumit număr de ore de  muncă în folosul comunității, stabilit de instanța de judecată, într-o instituție din comunitate.

Totodată potrivit Legii nr.135/2010  art. 318 alin. 6 lit. c privind Codul de procedură penală precizează că procurorul poate dispune renunțarea la urmărirea penală  si obligarea suspectului să presteze o muncă neenumerată în folosul comunități.

Raportat celor expuse mai sus, se propun locurile unde contravenienții și persoanele condamnate vor presta activități în folosul comunității   saumuncă neremunerată în folosul comunității pe raza administrativ teritorială a Municipiului Gherla după cum urmează:

 • Direcția Administrație Publică Locală
 • Direcția de Asistență Socială 
 • ADP SA Gherla Spitalul Municipal  Gherla
 • Liceul Teoretic “ANA IPĂTESCU” , Liceul Teoretic “PETRU MAIOR” ,  Liceul TEHNOLOGIC , Liceul  Teoretic “KEMÉNY ZSIGMOND” , Școala Gimnazială nr. 1 , Grădiniţa cu program prelungit “ARICI POGONICI ” ,  Grădiniţa cu program prelungit  “CĂSUŢA FERMECATĂ” , Grădiniţa cu program prelungit  “VESELIEI” 

 

Muncă neremunerată in folosul comunității  sau activități in folosul comunității se vor presta  pentru întreținerea parcurilor, a drumurilor, păstrarea curăţeniei şi igienizare, acțiuni de deszăpezire pe trotuare,  intreținerea imobilelor, manipulare produse/marfă, numerotare documente, desfăşurarea de activităţi în folosul, grădiniţelor, şcolilor, spitalelor şi al altor așezăminte social-culturale, alte activități  utile, conform abilităților si competențelor persoanei  supravegheate.

Având în vedere aceste considerente arătate mai sus,  propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurile in care se va presta  muncă neremunerată in folosul comunității  sau activități in folosul comunității.

 

CONSILIER SUPERIOR

BALINT ADRIANA

-----------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL 

 

   HOTĂRÂREA  NR. ______/

Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurile in care se va presta

muncă neremunerată in folosul comunității  sau  activități in folosul comunității

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurile in care se va presta  muncă neremunerată in folosul comunității sau activități in folosul comunității- proiect de inițiativa autorității executive.

            Examinând  referatul de specialitate cu nr. 2097/21.02.2019  întocmit de către  Compartimentul registratura, relații cu publicul si consiliul local, munca in folosul comunității;

            Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla; 

Ținând cont de prevederile  art.2 si 16 din OG nr.55/2002 cu modificările și completările ulterioare, art 64 alin.(1), art 85 alin. (2) lit. b și art. 93 alin.3 din Noul Cod Penal

            În conformitate cu prevederile art.36, al.(1), și art. 45 alin (2)  din Legea Administrației Publice Locale nr.215/2001,  republicată.

 

HOTARĂȘTE:

Art. 1 Persoanele care primesc sanctiuni de  prestare a unei  munci neremunerate in folosul comunității sau activități in folosul comunității vor executa aceste sancțiuni în următoarele locuri:

 • Direcția Administrație Publică Locală
 • Direcția de Asistență Socială 
 • ADP SA Gherla
 • Spitalul Municipal  Gherla
 • Liceul Teoretic “ANA IPĂTESCU” , Liceul Teoretic “PETRU MAIOR” ,  Liceul TEHNOLOGIC , Liceul  Teoretic “KEMÉNY ZSIGMOND” , Școala Gimnazială nr. 1 , Grădiniţa cu program prelungit “ARICI POGONICI ”  ,  Grădiniţa cu program prelungit  “CĂSUŢA FERMECATĂ”  , Grădiniţa cu program prelungit  “VESELIEI

Art.2 Munca neremunerată in folosul comunității  sau activități in folosul comunității se va presta  pentru întreținerea parcurilor, a drumurilor, păstrarea curăţeniei şi igienizare, acțiuni de dezăpezire pe trotuare,  întreținerea imobilelor, manipulare produse/marfă, numerotare documente, desfăşurarea de activităţi în folosul, grădiniţelor, şcolilor, spitalelor,  primăriei şi al altor așezăminte social-culturale, alte activități  utile, conform abilităților si competențelor persoanei  supravegheate.

Art. 3 La data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea HCL 67/02.07.2009

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IELCEAN CLAUDIA

 

 

Nr.Consilieri = 19                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr.Consilieri prezenţi  = ____                                                             SECRETAR

Voturi “ pentru “         =  ____                                                         MIHAI ROTAR                                           


ROMÂNIA                                                                                                                       VIZAT

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                             PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                              NESELEAN  IOAN

NR. 1530/11.02.2019             

 

 

REFERAT

 

 

Privind aprobarea lucrării " Alimentare cu energie electrică a Liceului Teoretic Kemeny Zsigmond, str. Fermei nr.35A, loc.Gherla, jud. Cluj "- traseul liniei electrice subterane cu cablu de tip ACYAbY 3x240+ 120mmp pentru realizarea branșamentului electric trifazat

 

      Prin cererea înregistrată sub nr.944 din 28.01.2019  SC ELECTROPlus  SRL Cluj Napoca solicită aprobarea realizării lucrării " Alimentare cu energie electrică a Liceului Teoretic Kemeny Zsigmond, str. Fermei nr.35A, loc.Gherla, jud. Cluj " - pentru realizarea branșamentului electric trifazat având în vedere avizul tehnic de racordare nr.601018132118 din 04.10.2018.

      Prin avizul tehnic respectiv se aprobă racordarea la rețeaua electrică a Liceului  Teoretic Kemeny Zsigmond  cu condiția executării lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare astfel :"Din FR tip E -6 existentă realizare circuit trifazic subteran cu cablu tip ACYAbY 3x240+120 mmp, aprox 400m, până la o firidă  de rețea tip E-2.4 ce se va amplasa în limita de proprietate , cu acces din domeniul public.. Din firida de rețea tip E-2.4 nou montată realizare coloană trifazată cu cablu tip ACYAbY 3x240+120 mmp până la un BMPT–i care se va monta lângă firida de rețea, cu acces din domeniul public, prevăzut cu măsura semidirectă realizată cu reductori de curent 150/5A și loc pentru contor electronic trifazic, 1-10A, măsura  semidirectă. POR  Gherla va monta CET, 1-10A  prevăzut cu modul de telecitire și curbă de sarcină ".

    Având în vedere traseul liniei electrice subterane:Firida tip E-6 existentă pe str. Florilor intersecție cu str. Romana, str. Florilor , Alee situată între str. Florilor și str. Fermei, str. Fermei până la limita cu imobilul în care funcționează  Liceului Teoretic Kemeny Zsigmond, str. Fermei nr.35A   (Plan de situatie anexat )   s-au solicitat prin certificatul de Urbanism o serie de avize inclusiv hotărârea Consiliului Local Gherla.

    După executarea lucrărilor zonele afectate de acestea se vor readuce la forma inițială pe cheltuiala beneficiarului .

    Faţă de cele menţionate mai sus propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri.  

 

                         

                                                                                                      Întocmit,

                                                                                           Ing.Pop Simona Maria

------------------------------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA  NR.  __________/_____________

 

 

Privind aprobarea lucrării " Alimentare cu energie electrică a Liceului Teoretic Kemeny Zsigmond, str. Fermei nr.35A, loc.Gherla, jud. Cluj "- traseul liniei electrice subterane cu cablu de tip ACYAbY 3x240+ 120mmp pentru realizarea branșamentului electric trifazat

 

CONSILIUL  LOCAL  al  MUNICIPIULUI GHERLA, intrunit în şedinţă extraordinară de   lucru;

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind  aprobarea lucrării " Alimentare cu energie electrică a Liceului Teoretic Kemeny Zsigmond, str. Fermei nr.35A, loc.Gherla, jud. Cluj "- traseul liniei electrice subterane cu cablu de tip ACYAbY 3x240+ 120mmp pentru realizarea branșamentului electric trifazat " – proiect din iniţiativa autorităţii executive .

Examinînd Referatul cu nr. 1530/11.02.2019 întocmit de către  Direcția de  Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzînd avizele favorabile ale comisiilor  de specialitate ale Consiliului local;

Văzând prevederile Legii nr.3/09.01.2003 pentru aprobarea OG nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

In temeiul art. 36  alin. 2, lit. a și c,  art. 45, art.115 din Legea nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare:

                                                          H O T Ă R Ă Ș T E

                                                      

Art.1. - Se aprobă lucrarea" Alimentare cu energie electrică a Liceului Teoretic Kemeny Zsigmond, str. Fermei nr.35A, loc.Gherla, jud. Cluj " -  traseul liniei electrice subterane cu cablu de tip ACYAbY 3x240+ 120mmp pentru realizarea branșamentului electric trifazat conform planului de situație din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează autoritatea executivă, Liceul Teoretic Kemeny Zsigmond, str. Fermei nr.35A, loc.Gherla, jud. Cluj și proiectantul  SC ELECTROPlus  SRL Cluj Napoca str. Traian Vuia nr.152, jud. Cluj.

 

                                                  PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ

 

 

 

Nr. consilieri                    __                                                                CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                            __                                                                         SECRETAR

Nr.voturi pentru              __                                                                       MIHAI  ROTAR      

Nr. voturi împotrivă      ___

 

 


Vezi proiectul in format PDF

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr.  1516 /08.02.2019

PROCES VERBAL 

Încheiat azi 08.02.2019

Cu ocazia afișării referatelor și a proiectelor de hotărâri care vor fi

analizate în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Gherla din

 luna februarie 2019

În temeiul prevederilor  Legii Administrației Publice Locale cu modificările și completările ulterioare  precum și a legii nr.52/2003 se aduce la cunoștință publică prin afișare la panoul publicitar al Primăriei Municipiului Gherla, situat la intrarea în incinta instituției a următoarelor  acte ale Consiliului  Local Gherla:

 •  Referat si proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economică faza DALI și a  indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil situat în Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu F.N.”

 

Orice persoană interesată , precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri , sugestii sau opinii , cu valoare de recomandare , privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă .

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate , poate fi studiat pe o perioadă de 10 de zile , la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Serviciului Administrație Publică Locală.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată si anunțată in termenele prevăzute de lege.

PRIMAR                                                                                          SECRETAR

NESELEAN IOAN                                                                    ROTAR MIHAI

 

 

 

INTOCMIT

BALINT ADRIANA

DRAGAN COSMINA MIRELA

---------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 1464 din 07.02.2019

                   

                                                                                                                                  Vizat,

                                                                                                                                PRIMAR

 NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea documentației tehnico- economică faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil situat în Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu F.N.”

 

 

Obiectivul propus a fi atins prin prezenta documentație este reabilitarea fostei centrale termice de cartier situată în Municipiul Gherla, str.Liviu Rebreanu F.N.

Prezenta lucrare are ca scop elaborarea unei documentații faza DALI pentru reabilitarea fostei centrale termice de cartier, în vederea asigurării funcționării corpului de clădire cu destinația ,,spațiu de depozitare”.

În vederea realizării acestui lucru se impune executarea unor lucrări care să prevină avansarea degradărilor, inclusiv asigurarea siguranței în exploatare, conform cerințelor de calitate și a standardelor și normativelor în vigoare.

Menționăm că potrivit expertizei tehnice întocmite în urma analizelor și verificărilor efectuate la fața locului, se constată că lucrările solicitate sunt posibil a fi realizate, fără a fi afectată în mod negativ rezistența în stabilitatea construcției existente, cu condiția respectării tuturor indicațiilor și recomandărilor din prezenta documentație.

Prin prezenta documentație s-au studiat 2 variante.

Diferența dintre cele două variante este că în varianta 1 pereții propuși de compartimentare sunt din cărămidă de 25 cm, spre deosebire de varianta 2 unde pereții se vor executa din ghips-carton.

Printre lucrările de reabilitare, în vederea realizării unui acces la nivelul supantei se propune realizarea unei scări din beton în interiorul clădirii care să facă posibilă circulația de la parter la supantă.

Clădirea la care se face intervenția în suprafață construită de 139 mp, are regim de înălțime parter (+ supantă). La parter există 3 camere în suprafață utilă de 131,62 mp și la supantă o cameră de 23,96 mp.

Analizând comparativ cele două variante, se recomandă varianta 1 cu următoarele argumente de ordin tehnic întrucât pereții de compartimentare de zidărie permit montarea de obiecte de mobilier în consolă și asigură un nivel ridicat de izolație fonică, efracție.

Soluția aleasă este mai avantajoasă din punct de vedere economic, deoarece aduce o reducere costurilor de realizare a investiției propuse a imobilului cu aproximativ 10%.

Față de acesta se propune dezbaterea în ședința Consiliului Local al Municipiului Gherla, în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea documentației tehnico- economică faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil (fosta centrală termică de cartier) din Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu F.N.

 

                                                                                                                   Întocmit,

Ing. Vasile Morar

-----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

privind aprobarea documentației tehnico- economică faza DALI și a  indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil situat în Municipiul Gherla,

str. Liviu Rebreanu F.N.”

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil situat în Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu F.N.”, proiect din inițiativa autorității executive,

Examinând Referatul de specialitate cu nr. 1464 din 07.02.2019 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

Având în vedere prevederile art.44, alin.1, alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit.d și art.45, alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art. 1 Se aprobă documentația tehnico- economică faza DALI și indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil (fosta centrală termică de cartier) situat în Municipiul Gherla str. Liviu Rebreanu F.N.”, indicatorii tehnico- economici prezentați în anexă fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

 

 

Nr. consilieri                      19                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                            SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                      Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”           

---------------------------

ANEXĂ

HOTĂRÂREA NR.               /          2019

privind aprobarea documentației tehnico- economică faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil situat în Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu F.N.”

 

 

 

Valoarea totală a investiției:

    lei

        euro

           (fără TVA)

             488.744,908

                  105.487,548

 

 

 

Din care:

 • Construcții- montaj (fără TVA)

 

 

 (în prețul la data de 10.09.2018

             1 euro= 4,6332 lei)

            353.020,000

                   76.193,560

 

 

 

Eșalonarea investiției

                lei/  lei

                     euro/  euro

 

ANUL I      INV/C+M

 

488.744,908/ 353.020

 

        105.487,548/ 76.193,560

 

 

Durata de realizare a investiției  9 luni.

 

Capacități :

 • Suprafață construită reabilitată = 139,00 mp
 • Suprafață desfășurată reabilitată= 139,00 mp

 

 

 

       


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 1464 din 07.02.2019

                                                                                                                                                     Vizat,

                                                                                                                                PRIMAR

 NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea documentației tehnico- economică faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil situat în Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu F.N.”

Obiectivul propus a fi atins prin prezenta documentație este reabilitarea fostei centrale termice de cartier situată în Municipiul Gherla, str.Liviu Rebreanu F.N.

Prezenta lucrare are ca scop elaborarea unei documentații faza DALI pentru reabilitarea fostei centrale termice de cartier, în vederea asigurării funcționării corpului de clădire cu destinația ,,spațiu de depozitare”.

În vederea realizării acestui lucru se impune executarea unor lucrări care să prevină avansarea degradărilor, inclusiv asigurarea siguranței în exploatare, conform cerințelor de calitate și a standardelor și normativelor în vigoare.

Menționăm că potrivit expertizei tehnice întocmite în urma analizelor și verificărilor efectuate la fața locului, se constată că lucrările solicitate sunt posibil a fi realizate, fără a fi afectată în mod negativ rezistența în stabilitatea construcției existente, cu condiția respectării tuturor indicațiilor și recomandărilor din prezenta documentație.

Prin prezenta documentație s-au studiat 2 variante.

Diferența dintre cele două variante este că în varianta 1 pereții propuși de compartimentare sunt din cărămidă de 25 cm, spre deosebire de varianta 2 unde pereții se vor executa din ghips-carton.

Printre lucrările de reabilitare, în vederea realizării unui acces la nivelul supantei se propune realizarea unei scări din beton în interiorul clădirii care să facă posibilă circulația de la parter la supantă.

Clădirea la care se face intervenția în suprafață construită de 139 mp, are regim de înălțime parter (+ supantă). La parter există 3 camere în suprafață utilă de 131,62 mp și la supantă o cameră de 23,96 mp.

Analizând comparativ cele două variante, se recomandă varianta 1 cu următoarele argumente de ordin tehnic întrucât pereții de compartimentare de zidărie permit montarea de obiecte de mobilier în consolă și asigură un nivel ridicat de izolație fonică, efracție.

Soluția aleasă este mai avantajoasă din punct de vedere economic, deoarece aduce o reducere costurilor de realizare a investiției propuse a imobilului cu aproximativ 10%.

Față de acesta se propune dezbaterea în ședința Consiliului Local al Municipiului Gherla, în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea documentației tehnico- economică faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil (fosta centrală termică de cartier) din Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu F.N.

 

                                                                                                                   Întocmit,

Ing. Vasile Morar

------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

privind aprobarea documentației tehnico- economică faza DALI și a  indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil situat în Municipiul Gherla,

str. Liviu Rebreanu F.N.”

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil situat în Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu F.N.”, proiect din inițiativa autorității executive,

Examinând Referatul de specialitate cu nr. 1464 din 07.02.2019 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

Având în vedere prevederile art.44, alin.1, alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit.d și art.45, alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

 

Art. 1 Se aprobă documentația tehnico- economică faza DALI și indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil (fosta centrală termică de cartier) situat în Municipiul Gherla str. Liviu Rebreanu F.N.”, indicatorii tehnico- economici prezentați în anexă fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                      19                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                            SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                      Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”             

----------------

 

ANEXĂ

HOTĂRÂREA NR.               /          2019

privind aprobarea documentației tehnico- economică faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil situat în Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu F.N.”

Valoarea totală a investiției:

    lei

        euro

           (fără TVA)

             488.744,908

                  105.487,548

 

 

 

Din care:

 • Construcții- montaj (fără TVA)

 

 

 (în prețul la data de 10.09.2018

             1 euro= 4,6332 lei)

            353.020,000

                   76.193,560

 

 

 

Eșalonarea investiției

                lei/  lei

                     euro/  euro

 

ANUL I      INV/C+M

 

488.744,908/ 353.020

 

        105.487,548/ 76.193,560

 

 

Durata de realizare a investiției  9 luni.

 

Capacități :

 • Suprafață construită reabilitată = 139,00 mp
 • Suprafață desfășurată reabilitată= 139,00 mp

 

 

 

     


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 1169 din 31.01.2019

                                                                                                                                 Vizat,

                                                                                                                               PRIMAR

 NESELEAN IOAN

 

REFERAT

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Băița, Municipiul Gherla”

 

 

Prin lista de investiții anexă la Bugetul local al Municipiului Gherla aprobat pe anul 2018 s-au cuprins resurse financiare în vederea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul mai sus menționat.

Urmare acesteia, autoritatea executivă, după parcurgerea procedurilor prevăzute de legislația în domeniu, a contractat lucrarea de proiectare SF, sens în care s-a întocmit, finalizat și predat documentația mai sus precizată.

Obiectivul de investiție se referă la construirea unei capele mortuare în curtea imobilului din loc.Băița nr.69 ce în prezent lipsește din această localitate.

Pentru realizarea obiectivului de investiție s-au propus două scenarii.

Din cele două scenarii se recomandă scenariul nr.1 care este mai avantajos atât din punct de vedere economic, cât și tehnic.

Se va realiza un corp de clădire ,,capelă” cu fundații continue din beton cu elevație din beton armat, zidărie din BCA cu stâlpișori și grinzi din beton armat, șarpante din lemn și învelitoare din țiglă ceramică ușoară.

Capela în suprafață construită de 140 mp, amplasată pe lotul 2 de teren (588 mp) va fi compusă din camera 1 în suprafață utilă de 51,10 mp, camera 2 în suprafață utilă de 6,00 mp, grup social, depozit și două terase exterioare, una principală și una secundară.

Corpul de clădire va avea regimul de înălțime P, Hmax.=3,15 m, Hmax. coamă= 6,20 m, Hmax. atic= 6,80 m și va fi echipat și mobilat cu toate dotările necesare funcționării încă din faza de recepție la terminarea lucrărilor.

Obiectivul de investiție propus se va racorda la utilitățile existente în zonă.

Accesul auto și pietonal se va face prin două porți culisante direct din drumul existent.

Conform extrasului CF nr.55385 cu nr. cadastral 55385, proprietar asupra imobilului din Băița nr.69 este Municipiul Gherla, suprafața terenului este de 2.340 mp.

Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Băița, Municipiul Gherla”.

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_____2019

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Băița, Municipiul Gherla

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Construire capelă mortuară în localitatea Băița, Municipiul Gherla”, proiect din inițiativa autorității executive,

                 Examinând referatul de specialitate cu nr. 1169 din 31.01.2019 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            Având în vedere  prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 cu privire la finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

             În temeiul dispozițiilor art.36 alin.2, lit.b), alin.4, lit.d) și art.45, alin.2 din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE               

Art. 1  Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Băița nr.69, Municipiul Gherla”, indicatori tehnico-economici prezentați în anexă fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția economică.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                     19                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                             Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”              

---------------

ANEXĂ

HOTĂRÂREA NR.               /          2019

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Băița, Municipiul Gherla”

 

 

 

Valoarea totală a investiției:

                   lei

                        euro

           (fără TVA)

 480.897,730

103.793,864

 

 

 

Din care:

 • Construcții- montaj (fără TVA)

 

 

 (în prețul la data de 10.09.2018

             1 euro= 4,6332 lei)

348.620,00

75.243,892

 

 

 

Eșalonarea investiției

lei/  lei

 euro/  euro

 

ANUL I      INV/C+M

 

480.897,730/348.620,00

 

103.793,864/75.243,892

 

Durata de realizare a investiției  9 luni.

Capacități :

 • Suprafață construită = 140,00 mp
 • Suprafață utilă = 67,02 mp
 • Suprafață desfășurată = 140,00 mp
 • Hmax. streașină = 3,15 m
 • Hmax. coamă = 6,20 m
 • Hmax.  atic = 6,80 m

    


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 1184 din 31.01.2019

                                                                                                                                 Vizat,

                                                                                                                               PRIMAR

 NESELEAN IOAN

 

REFERAT

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Hășdate, Municipiul Gherla”

 

Prin lista de investiții anexă la Bugetul local al Municipiului Gherla aprobat pe anul 2018 s-au cuprins resurse financiare în vederea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul mai sus menționat.

Urmare acesteia, autoritatea executivă, după parcurgerea procedurilor prevăzute de legislația în domeniu, a contractat lucrarea de proiectare SF, sens în care s-a întocmit, finalizat și predat documentația mai sus precizată.

Obiectivul de investiție se referă la construirea unei capele mortuare în curtea imobilului din loc.Hășdate nr.49 ce în prezent lipsește din această localitate.

Pentru realizarea obiectivului de investiție s-au propus două scenarii.

Din cele două scenarii se recomandă scenariul nr.1 care este mai avantajos atât din punct de vedere economic, cât și tehnic.

Se va realiza un corp de clădire ,,capelă” cu fundații continue din beton cu elevație din beton armat, zidărie din BCA cu stâlpișori și grinzi din beton armat, șarpantă din lemn și învelitoare din țiglă ceramică ușoară.

Capela în suprafață construită de 140 mp, amplasată pe lotul 2 de teren (3811 mp) va fi compusă din camera 1 în suprafață utilă de 51,10 mp, camera 2 în suprafață utilă de 6,00 mp, grup social, depozit și două terase exterioare, una principală și una secundară.

Corpul de clădire va avea regimul de înălțime P, Hmax.=3,15 m, Hmax. coamă= 6,20 m, Hmax. atic= 6,80 m și va fi echipat și mobilat cu toate dotările necesare funcționării încă din faza de recepție la terminarea lucrărilor.

Obiectivul de investiție propus se va racorda la utilitățile existente în zonă.

Accesul auto și pietonal se va face prin două porți culisante direct din drumul existent.

Conform extrasului CF nr.55384 cu nr. cadastral 55384, proprietar asupra imobilului din Hășdate nr.49 este Municipiul Gherla, suprafața terenului este de 5.696 mp.

Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Hășdate, Municipiul Gherla”.

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

----------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_____2019

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Hășdate, Municipiul Gherla

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Construire capelă mortuară în localitatea Hășdate, Municipiul Gherla”, proiect din inițiativa autorității executive,

                 Examinând referatul de specialitate cu nr. 1184 din 31.01.2019 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            Având în vedere  prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 cu privire la finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

             În temeiul dispozițiilor art.36 alin.2, lit.b), alin.4, lit.d) și art.45, alin.2 din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE               

Art. 1  Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Hășdate nr.49, Municipiul Gherla”, indicatori tehnico-economici prezentați în anexă fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția economică.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                     19                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                             Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                

--------------

ANEXĂ

HOTĂRÂREA NR.               /          2019

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Hășdate, Municipiul Gherla”

 

 

 

Valoarea totală a investiției:

                   lei

                        euro

           (fără TVA)

 480.405,730

103.687,674

 

 

 

Din care:

 • Construcții- montaj (fără TVA)

 

 

 (în prețul la data de 10.09.2018

             1 euro= 4,6332 lei)

338.620,000

73.085,556

 

 

 

Eșalonarea investiției

lei/  lei

 euro/  euro

 

ANUL I      INV/C+M

 

480.405,730/338.620,00

 

103.687,674/73.085,556

 

Durata de realizare a investiției  9 luni.

Capacități :

 • Suprafață construită = 140,00 mp
 • Suprafață utilă = 67,02 mp
 • Suprafață desfășurată = 140,00 mp
 • Hmax. streașină = 3,15 m
 • Hmax. coamă = 6,20 m
 • Hmax.  atic = 6,80 m

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 1192 din 31.01.2019

                                                                                                                                 Vizat,

                                                                                                                               PRIMAR

 NESELEAN IOAN

 

REFERAT

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Silivaș, Municipiul Gherla”

 

 

Prin lista de investiții anexă la Bugetul local al Municipiului Gherla aprobat pe anul 2018 s-au cuprins resurse financiare în vederea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul mai sus menționat.

Urmare acesteia, autoritatea executivă, după parcurgerea procedurilor prevăzute de legislația în domeniu, a contractat lucrarea de proiectare SF, sens în care s-a întocmit, finalizat și predat documentația mai sus precizată.

Obiectivul de investiție se referă la construirea unei capele mortuare în curtea imobilului din loc.Silivaș nr.24 ce în prezent lipsește din această localitate.

Pentru realizarea obiectivului de investiție s-au propus două scenarii.

Din cele două scenarii se recomandă scenariul nr.1 care este mai avantajos atât din punct de vedere economic, cât și tehnic.

Se va realiza un corp de clădire ,,capelă” cu fundații continue din beton cu elevație din beton armat, zidărie din BCA cu stâlpișori și grinzi din beton armat, șarpantă din lemn și învelitoare din țiglă ceramică ușoară.

Capela în suprafață construită de 140 mp, amplasată pe lotul 1 de teren (355 mp) va fi compusă din camera 1 în suprafață utilă de 51,10 mp, camera 2 în suprafață utilă de 6,00 mp, grup social, depozit și două terase exterioare, una principală și una secundară.

Corpul de clădire va avea regimul de înălțime P, Hmax.=3,15 m, Hmax. coamă= 6,20 m, Hmax. atic= 6,80 m și va fi echipat și mobilat cu toate dotările necesare funcționării încă din faza de recepție la terminarea lucrărilor.

Obiectivul de investiție propus se va racorda la utilitățile existente în zonă.

Accesul auto și pietonal se va face prin două porți culisante direct din drumul existent.

Conform extrasului CF nr.55383 cu nr. cadastral 55383, proprietar asupra imobilului din Silivaș nr.24 este Municipiul Gherla, suprafața terenului este de 635 mp.

Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Silivaș, Municipiul Gherla”.

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

-----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_____2019

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Silivaș, Municipiul Gherla

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Construire capelă mortuară în localitatea Hășdate, Municipiul Gherla”, proiect din inițiativa autorității executive,

                 Examinând referatul de specialitate cu nr. 1192 din 31.01.2019 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            Având în vedere  prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 cu privire la finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

             În temeiul dispozițiilor art.36 alin.2, lit.b), alin.4, lit.d) și art.45, alin.2 din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Silivaș nr.24, Municipiul Gherla”, indicatori tehnico-economici prezentați în anexă fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția economică.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                     19                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                             Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

--------------

ANEXĂ

HOTĂRÂREA NR.               /          2019

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Silivaș, Municipiul Gherla”

 

Valoarea totală a investiției:

                   lei

                        euro

           (fără TVA)

 470.380,730

101.523,942

 

 

 

Din care:

 • Construcții- montaj (fără TVA)

 

 

 (în prețul la data de 10.09.2018

             1 euro= 4,6332 lei)

338.620,000

73.085,556

 

 

 

Eșalonarea investiției

lei/  lei

 euro/  euro

 

ANUL I      INV/C+M

 

470.380,730/338.620,00

 

101.523,942/73.085,556

 

Durata de realizare a investiției  9 luni.

Capacități :

 • Suprafață construită = 140,00 mp
 • Suprafață utilă = 67,02 mp
 • Suprafață desfășurată = 140,00 mp
 • Hmax. streașină = 3,15 m
 • Hmax. coamă = 6,20 m
 • Hmax.  atic = 6,80 m

ROMÂNIA                                                                                                                             

JUDETUL CLUJ                                                                                                               

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 

Nr. 17183/18.12.2018

 

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea functiilor publice, a numarului de personal, a Organigramei şi a Statului de personal al Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

In conformitate cu prevederile art.61 alin (2), (3) (4) si ale art. nr.77 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Gherla dispune de un aparat de specialitate structurat pe compartimente functionale, in conditiile legii si asigura aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Conform prevederilor art.36 alin (2) lit. “a” si alin. (3) lit “b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Gherla aproba, la propunerea Primarului Municipiului Gherla, in conditiile legii, infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla.

Pentru punerea in aplicare a prevederilor legale de mai sus, au fost intocmite lista functiilor publice, numarul de personal, organigrama si statul de personal al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si a serviciilor de de interes local din subordinea Consiiliului Local al Municipiului Gherla: Serviciul Public Local de Evidenta a Persoanelor si Directia de Asistenta Sociala, in conformitate cu prevederile legale.

Avand in vedere cele de mai sus propun spre dezbatere prezentul proiect de hotarare.

 

Iniţiator,

PRIMARUL MUNICIPIULUI GHERLA

NESELEAN IOAN

--------------

    ROMÂNIA                                                                                                                                     

JUDETUL CLUJ                                                                                                               

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 

Nr. 14478/25.10.2018

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea functiilor publice,a numarului de personal, a Organigramei şi a Statului de personal al Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

In conformitate cu prevederile art.36 alin.3 lit.”b” a Legii nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, republicata,  consiliul local  "  aprobă, in conditiile legii, la propunerea primarului … organizarea si  statul de funcţii ale  aparatul de specialitate al primarului,  ale institutiilor si serviciilor publice de interes local…” art.100 alin (1), (2) si (5) art.107 alin (3), art.111 alin (3)   din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici;

     Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj nr. 6001/08.05.2018,  înregistrată la instituţia noastră sub nr. 6760/10.05.2018  prin care se comunică numărul maxim al posturilor pe care unitatea administrativ-teritorială îl poate avea,  potrivit O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare ;

Numărul maxim de posturi  prevăzut la art. III, alin. (1) şi (2) din actul normativ susmenţionat, calculat potrivit Anexei care face parte integrantă din actul normativ  conform procedurii de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia celor din cadrul capitolelor bugetare „Învăţământ” şi „Asigurări şi asistenţă socială”, finanţate din bugetele locale, precum şi din capitolul bugetar „Sănătate” indiferent de sursa de finanţare este stabilit astfel :

- numărul maxim al posturilor pe care municipiul Gherla îl poate avea potrivit O.U.G. nr. 63/2010 care cuprinde inclusiv funcţiile de primar, viceprimar, secretar – 171;

- numărul maxim al posturilor pentru serviciul comunitar local de evidenţă a persoanelor – 8 ;

- numărul maxim al posturilor pentru serviciul public de poliţie locală – 23 ;

- numărul maxim al posturilor care se poate adăuga pentru unităţile administrativ teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, numai pentru perioada implementării proiectelor – 0 ;

- numărul maxim de posturi de soferi pentru autobuzele si microbuzele scolare primita in baza OUG nr. 115/2011  – 1;

            In noua structura organizatorica al Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla si a serviciilor publice de interes local propunem:

 • un numar total de  357 posturi,  din care:

            - un numar  de 127  de posturi determinat conform pct.1 din anexa la OUG nr. 63/2010,

            - serviciul comunitar local de evidenţă a persoanelor – 8 posturi ;

            - serviciul public de poliţie locală – 23 de posturi ;

            - 1 post contractual sofer de microbuz

            - implementare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, numai pentru perioada implementării proiectelor – 0 posturi ;

             -  un numar de 164 posturi finantate din capitolul bugetar Asigurari si asistenta sociala,  ( 150 posturi de asistenti personali si 14 posturi in cadrul Centrului de ingrijiri bolnavi la domiciliu) si

            -  un numar de 17 posturi finantate din capitolul bugetar Servicii de sanatate publica.

           

            La propunere structurii organizatorice au fost respectate prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora numărul total al funcţiilor publice de conducere din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice, cu excepţia funcţiilor publice de secretar al unităţii administrativ-teritoriale şi de şef al oficiului prefectural, este de maximum 12 % din numărul total al funcţiilor publice, precum şi prevederile art. XVI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv :

    a) pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de execuţie;

    b) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de execuţie;

    c) pentru constituirea unei direcţii este necesar un număr de minimum 15 posturi de execuţie;

    d) pentru constituirea unei direcţii generale este necesar un număr de minimum 25 de posturi de execuţie.

 

            In conformitate cu prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2016 privind finantele publice locale si pentru stabilirea unor masuri financiare, in prezent structura organizatorica al Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla si a serviciilor publice de interes local Primariei Municipiului Gherla cuprinde un numar total de 354 posturi,  din care :

                        - 2 posturi corespunzatoare functiilor de demnitate publica;

                        - 100 de posturi corespunzatoare functiilor publice, din care 12 functii publice de conducere;

                        - 255 posturi corespunzatoare personalului contractual, din care 1 posturi de conducere de administrator public organizate pe urmatoarele structuri:

                                    - 5  directii

                                    - 3 servicii

                                    - 3 birouri

                                    - 25 compartimente.

            Vazand  structura organizatorica, numarul de personal  si Statul de personal aprobate prin HCL nr. 50/31.05.2017 modificata prin  HCL nr.113/21.12.2017;

   &n