PROIECTELE DE HOTĂRÂRI


ROMÂNIA                                                                                                                       VIZAT

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                             PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                              NESELEAN  IOAN

NR. 1530/11.02.2019             

 

 

REFERAT

 

 

Privind aprobarea lucrării " Alimentare cu energie electrică a Liceului Teoretic Kemeny Zsigmond, str. Fermei nr.35A, loc.Gherla, jud. Cluj "- traseul liniei electrice subterane cu cablu de tip ACYAbY 3x240+ 120mmp pentru realizarea branșamentului electric trifazat

 

      Prin cererea înregistrată sub nr.944 din 28.01.2019  SC ELECTROPlus  SRL Cluj Napoca solicită aprobarea realizării lucrării " Alimentare cu energie electrică a Liceului Teoretic Kemeny Zsigmond, str. Fermei nr.35A, loc.Gherla, jud. Cluj " - pentru realizarea branșamentului electric trifazat având în vedere avizul tehnic de racordare nr.601018132118 din 04.10.2018.

      Prin avizul tehnic respectiv se aprobă racordarea la rețeaua electrică a Liceului  Teoretic Kemeny Zsigmond  cu condiția executării lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare astfel :"Din FR tip E -6 existentă realizare circuit trifazic subteran cu cablu tip ACYAbY 3x240+120 mmp, aprox 400m, până la o firidă  de rețea tip E-2.4 ce se va amplasa în limita de proprietate , cu acces din domeniul public.. Din firida de rețea tip E-2.4 nou montată realizare coloană trifazată cu cablu tip ACYAbY 3x240+120 mmp până la un BMPT–i care se va monta lângă firida de rețea, cu acces din domeniul public, prevăzut cu măsura semidirectă realizată cu reductori de curent 150/5A și loc pentru contor electronic trifazic, 1-10A, măsura  semidirectă. POR  Gherla va monta CET, 1-10A  prevăzut cu modul de telecitire și curbă de sarcină ".

    Având în vedere traseul liniei electrice subterane:Firida tip E-6 existentă pe str. Florilor intersecție cu str. Romana, str. Florilor , Alee situată între str. Florilor și str. Fermei, str. Fermei până la limita cu imobilul în care funcționează  Liceului Teoretic Kemeny Zsigmond, str. Fermei nr.35A   (Plan de situatie anexat )   s-au solicitat prin certificatul de Urbanism o serie de avize inclusiv hotărârea Consiliului Local Gherla.

    După executarea lucrărilor zonele afectate de acestea se vor readuce la forma inițială pe cheltuiala beneficiarului .

    Faţă de cele menţionate mai sus propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri.  

 

                         

                                                                                                      Întocmit,

                                                                                           Ing.Pop Simona Maria

------------------------------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA  NR.  __________/_____________

 

 

Privind aprobarea lucrării " Alimentare cu energie electrică a Liceului Teoretic Kemeny Zsigmond, str. Fermei nr.35A, loc.Gherla, jud. Cluj "- traseul liniei electrice subterane cu cablu de tip ACYAbY 3x240+ 120mmp pentru realizarea branșamentului electric trifazat

 

CONSILIUL  LOCAL  al  MUNICIPIULUI GHERLA, intrunit în şedinţă extraordinară de   lucru;

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind  aprobarea lucrării " Alimentare cu energie electrică a Liceului Teoretic Kemeny Zsigmond, str. Fermei nr.35A, loc.Gherla, jud. Cluj "- traseul liniei electrice subterane cu cablu de tip ACYAbY 3x240+ 120mmp pentru realizarea branșamentului electric trifazat " – proiect din iniţiativa autorităţii executive .

Examinînd Referatul cu nr. 1530/11.02.2019 întocmit de către  Direcția de  Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzînd avizele favorabile ale comisiilor  de specialitate ale Consiliului local;

Văzând prevederile Legii nr.3/09.01.2003 pentru aprobarea OG nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

In temeiul art. 36  alin. 2, lit. a și c,  art. 45, art.115 din Legea nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare:

                                                          H O T Ă R Ă Ș T E

                                                      

Art.1. - Se aprobă lucrarea" Alimentare cu energie electrică a Liceului Teoretic Kemeny Zsigmond, str. Fermei nr.35A, loc.Gherla, jud. Cluj " -  traseul liniei electrice subterane cu cablu de tip ACYAbY 3x240+ 120mmp pentru realizarea branșamentului electric trifazat conform planului de situație din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează autoritatea executivă, Liceul Teoretic Kemeny Zsigmond, str. Fermei nr.35A, loc.Gherla, jud. Cluj și proiectantul  SC ELECTROPlus  SRL Cluj Napoca str. Traian Vuia nr.152, jud. Cluj.

 

                                                  PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ

 

 

 

Nr. consilieri                    __                                                                CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                            __                                                                         SECRETAR

Nr.voturi pentru              __                                                                       MIHAI  ROTAR      

Nr. voturi împotrivă      ___

 

 


Vezi proiectul in format PDF

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr.  1516 /08.02.2019

PROCES VERBAL 

Încheiat azi 08.02.2019

Cu ocazia afișării referatelor și a proiectelor de hotărâri care vor fi

analizate în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Gherla din

 luna februarie 2019

În temeiul prevederilor  Legii Administrației Publice Locale cu modificările și completările ulterioare  precum și a legii nr.52/2003 se aduce la cunoștință publică prin afișare la panoul publicitar al Primăriei Municipiului Gherla, situat la intrarea în incinta instituției a următoarelor  acte ale Consiliului  Local Gherla:

 •  Referat si proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economică faza DALI și a  indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil situat în Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu F.N.”

 

Orice persoană interesată , precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri , sugestii sau opinii , cu valoare de recomandare , privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă .

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate , poate fi studiat pe o perioadă de 10 de zile , la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Serviciului Administrație Publică Locală.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată si anunțată in termenele prevăzute de lege.

PRIMAR                                                                                          SECRETAR

NESELEAN IOAN                                                                    ROTAR MIHAI

 

 

 

INTOCMIT

BALINT ADRIANA

DRAGAN COSMINA MIRELA

---------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 1464 din 07.02.2019

                   

                                                                                                                                  Vizat,

                                                                                                                                PRIMAR

 NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea documentației tehnico- economică faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil situat în Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu F.N.”

 

 

Obiectivul propus a fi atins prin prezenta documentație este reabilitarea fostei centrale termice de cartier situată în Municipiul Gherla, str.Liviu Rebreanu F.N.

Prezenta lucrare are ca scop elaborarea unei documentații faza DALI pentru reabilitarea fostei centrale termice de cartier, în vederea asigurării funcționării corpului de clădire cu destinația ,,spațiu de depozitare”.

În vederea realizării acestui lucru se impune executarea unor lucrări care să prevină avansarea degradărilor, inclusiv asigurarea siguranței în exploatare, conform cerințelor de calitate și a standardelor și normativelor în vigoare.

Menționăm că potrivit expertizei tehnice întocmite în urma analizelor și verificărilor efectuate la fața locului, se constată că lucrările solicitate sunt posibil a fi realizate, fără a fi afectată în mod negativ rezistența în stabilitatea construcției existente, cu condiția respectării tuturor indicațiilor și recomandărilor din prezenta documentație.

Prin prezenta documentație s-au studiat 2 variante.

Diferența dintre cele două variante este că în varianta 1 pereții propuși de compartimentare sunt din cărămidă de 25 cm, spre deosebire de varianta 2 unde pereții se vor executa din ghips-carton.

Printre lucrările de reabilitare, în vederea realizării unui acces la nivelul supantei se propune realizarea unei scări din beton în interiorul clădirii care să facă posibilă circulația de la parter la supantă.

Clădirea la care se face intervenția în suprafață construită de 139 mp, are regim de înălțime parter (+ supantă). La parter există 3 camere în suprafață utilă de 131,62 mp și la supantă o cameră de 23,96 mp.

Analizând comparativ cele două variante, se recomandă varianta 1 cu următoarele argumente de ordin tehnic întrucât pereții de compartimentare de zidărie permit montarea de obiecte de mobilier în consolă și asigură un nivel ridicat de izolație fonică, efracție.

Soluția aleasă este mai avantajoasă din punct de vedere economic, deoarece aduce o reducere costurilor de realizare a investiției propuse a imobilului cu aproximativ 10%.

Față de acesta se propune dezbaterea în ședința Consiliului Local al Municipiului Gherla, în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea documentației tehnico- economică faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil (fosta centrală termică de cartier) din Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu F.N.

 

                                                                                                                   Întocmit,

Ing. Vasile Morar

-----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

privind aprobarea documentației tehnico- economică faza DALI și a  indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil situat în Municipiul Gherla,

str. Liviu Rebreanu F.N.”

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil situat în Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu F.N.”, proiect din inițiativa autorității executive,

Examinând Referatul de specialitate cu nr. 1464 din 07.02.2019 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

Având în vedere prevederile art.44, alin.1, alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit.d și art.45, alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art. 1 Se aprobă documentația tehnico- economică faza DALI și indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil (fosta centrală termică de cartier) situat în Municipiul Gherla str. Liviu Rebreanu F.N.”, indicatorii tehnico- economici prezentați în anexă fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

 

 

Nr. consilieri                      19                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                            SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                      Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”           

---------------------------

ANEXĂ

HOTĂRÂREA NR.               /          2019

privind aprobarea documentației tehnico- economică faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil situat în Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu F.N.”

 

 

 

Valoarea totală a investiției:

    lei

        euro

           (fără TVA)

             488.744,908

                  105.487,548

 

 

 

Din care:

 • Construcții- montaj (fără TVA)

 

 

 (în prețul la data de 10.09.2018

             1 euro= 4,6332 lei)

            353.020,000

                   76.193,560

 

 

 

Eșalonarea investiției

                lei/  lei

                     euro/  euro

 

ANUL I      INV/C+M

 

488.744,908/ 353.020

 

        105.487,548/ 76.193,560

 

 

Durata de realizare a investiției  9 luni.

 

Capacități :

 • Suprafață construită reabilitată = 139,00 mp
 • Suprafață desfășurată reabilitată= 139,00 mp

 

 

 

       


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 1464 din 07.02.2019

                                                                                                                                                     Vizat,

                                                                                                                                PRIMAR

 NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea documentației tehnico- economică faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil situat în Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu F.N.”

Obiectivul propus a fi atins prin prezenta documentație este reabilitarea fostei centrale termice de cartier situată în Municipiul Gherla, str.Liviu Rebreanu F.N.

Prezenta lucrare are ca scop elaborarea unei documentații faza DALI pentru reabilitarea fostei centrale termice de cartier, în vederea asigurării funcționării corpului de clădire cu destinația ,,spațiu de depozitare”.

În vederea realizării acestui lucru se impune executarea unor lucrări care să prevină avansarea degradărilor, inclusiv asigurarea siguranței în exploatare, conform cerințelor de calitate și a standardelor și normativelor în vigoare.

Menționăm că potrivit expertizei tehnice întocmite în urma analizelor și verificărilor efectuate la fața locului, se constată că lucrările solicitate sunt posibil a fi realizate, fără a fi afectată în mod negativ rezistența în stabilitatea construcției existente, cu condiția respectării tuturor indicațiilor și recomandărilor din prezenta documentație.

Prin prezenta documentație s-au studiat 2 variante.

Diferența dintre cele două variante este că în varianta 1 pereții propuși de compartimentare sunt din cărămidă de 25 cm, spre deosebire de varianta 2 unde pereții se vor executa din ghips-carton.

Printre lucrările de reabilitare, în vederea realizării unui acces la nivelul supantei se propune realizarea unei scări din beton în interiorul clădirii care să facă posibilă circulația de la parter la supantă.

Clădirea la care se face intervenția în suprafață construită de 139 mp, are regim de înălțime parter (+ supantă). La parter există 3 camere în suprafață utilă de 131,62 mp și la supantă o cameră de 23,96 mp.

Analizând comparativ cele două variante, se recomandă varianta 1 cu următoarele argumente de ordin tehnic întrucât pereții de compartimentare de zidărie permit montarea de obiecte de mobilier în consolă și asigură un nivel ridicat de izolație fonică, efracție.

Soluția aleasă este mai avantajoasă din punct de vedere economic, deoarece aduce o reducere costurilor de realizare a investiției propuse a imobilului cu aproximativ 10%.

Față de acesta se propune dezbaterea în ședința Consiliului Local al Municipiului Gherla, în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea documentației tehnico- economică faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil (fosta centrală termică de cartier) din Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu F.N.

 

                                                                                                                   Întocmit,

Ing. Vasile Morar

------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2019

privind aprobarea documentației tehnico- economică faza DALI și a  indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil situat în Municipiul Gherla,

str. Liviu Rebreanu F.N.”

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil situat în Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu F.N.”, proiect din inițiativa autorității executive,

Examinând Referatul de specialitate cu nr. 1464 din 07.02.2019 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

Având în vedere prevederile art.44, alin.1, alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit.d și art.45, alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

 

Art. 1 Se aprobă documentația tehnico- economică faza DALI și indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil (fosta centrală termică de cartier) situat în Municipiul Gherla str. Liviu Rebreanu F.N.”, indicatorii tehnico- economici prezentați în anexă fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                      19                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                            SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                      Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”             

----------------

 

ANEXĂ

HOTĂRÂREA NR.               /          2019

privind aprobarea documentației tehnico- economică faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil situat în Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu F.N.”

Valoarea totală a investiției:

    lei

        euro

           (fără TVA)

             488.744,908

                  105.487,548

 

 

 

Din care:

 • Construcții- montaj (fără TVA)

 

 

 (în prețul la data de 10.09.2018

             1 euro= 4,6332 lei)

            353.020,000

                   76.193,560

 

 

 

Eșalonarea investiției

                lei/  lei

                     euro/  euro

 

ANUL I      INV/C+M

 

488.744,908/ 353.020

 

        105.487,548/ 76.193,560

 

 

Durata de realizare a investiției  9 luni.

 

Capacități :

 • Suprafață construită reabilitată = 139,00 mp
 • Suprafață desfășurată reabilitată= 139,00 mp

 

 

 

     


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 1169 din 31.01.2019

                                                                                                                                 Vizat,

                                                                                                                               PRIMAR

 NESELEAN IOAN

 

REFERAT

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Băița, Municipiul Gherla”

 

 

Prin lista de investiții anexă la Bugetul local al Municipiului Gherla aprobat pe anul 2018 s-au cuprins resurse financiare în vederea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul mai sus menționat.

Urmare acesteia, autoritatea executivă, după parcurgerea procedurilor prevăzute de legislația în domeniu, a contractat lucrarea de proiectare SF, sens în care s-a întocmit, finalizat și predat documentația mai sus precizată.

Obiectivul de investiție se referă la construirea unei capele mortuare în curtea imobilului din loc.Băița nr.69 ce în prezent lipsește din această localitate.

Pentru realizarea obiectivului de investiție s-au propus două scenarii.

Din cele două scenarii se recomandă scenariul nr.1 care este mai avantajos atât din punct de vedere economic, cât și tehnic.

Se va realiza un corp de clădire ,,capelă” cu fundații continue din beton cu elevație din beton armat, zidărie din BCA cu stâlpișori și grinzi din beton armat, șarpante din lemn și învelitoare din țiglă ceramică ușoară.

Capela în suprafață construită de 140 mp, amplasată pe lotul 2 de teren (588 mp) va fi compusă din camera 1 în suprafață utilă de 51,10 mp, camera 2 în suprafață utilă de 6,00 mp, grup social, depozit și două terase exterioare, una principală și una secundară.

Corpul de clădire va avea regimul de înălțime P, Hmax.=3,15 m, Hmax. coamă= 6,20 m, Hmax. atic= 6,80 m și va fi echipat și mobilat cu toate dotările necesare funcționării încă din faza de recepție la terminarea lucrărilor.

Obiectivul de investiție propus se va racorda la utilitățile existente în zonă.

Accesul auto și pietonal se va face prin două porți culisante direct din drumul existent.

Conform extrasului CF nr.55385 cu nr. cadastral 55385, proprietar asupra imobilului din Băița nr.69 este Municipiul Gherla, suprafața terenului este de 2.340 mp.

Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Băița, Municipiul Gherla”.

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_____2019

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Băița, Municipiul Gherla

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Construire capelă mortuară în localitatea Băița, Municipiul Gherla”, proiect din inițiativa autorității executive,

                 Examinând referatul de specialitate cu nr. 1169 din 31.01.2019 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            Având în vedere  prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 cu privire la finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

             În temeiul dispozițiilor art.36 alin.2, lit.b), alin.4, lit.d) și art.45, alin.2 din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE               

Art. 1  Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Băița nr.69, Municipiul Gherla”, indicatori tehnico-economici prezentați în anexă fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția economică.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                     19                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                             Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”              

---------------

ANEXĂ

HOTĂRÂREA NR.               /          2019

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Băița, Municipiul Gherla”

 

 

 

Valoarea totală a investiției:

                   lei

                        euro

           (fără TVA)

 480.897,730

103.793,864

 

 

 

Din care:

 • Construcții- montaj (fără TVA)

 

 

 (în prețul la data de 10.09.2018

             1 euro= 4,6332 lei)

348.620,00

75.243,892

 

 

 

Eșalonarea investiției

lei/  lei

 euro/  euro

 

ANUL I      INV/C+M

 

480.897,730/348.620,00

 

103.793,864/75.243,892

 

Durata de realizare a investiției  9 luni.

Capacități :

 • Suprafață construită = 140,00 mp
 • Suprafață utilă = 67,02 mp
 • Suprafață desfășurată = 140,00 mp
 • Hmax. streașină = 3,15 m
 • Hmax. coamă = 6,20 m
 • Hmax.  atic = 6,80 m

    


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 1184 din 31.01.2019

                                                                                                                                 Vizat,

                                                                                                                               PRIMAR

 NESELEAN IOAN

 

REFERAT

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Hășdate, Municipiul Gherla”

 

Prin lista de investiții anexă la Bugetul local al Municipiului Gherla aprobat pe anul 2018 s-au cuprins resurse financiare în vederea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul mai sus menționat.

Urmare acesteia, autoritatea executivă, după parcurgerea procedurilor prevăzute de legislația în domeniu, a contractat lucrarea de proiectare SF, sens în care s-a întocmit, finalizat și predat documentația mai sus precizată.

Obiectivul de investiție se referă la construirea unei capele mortuare în curtea imobilului din loc.Hășdate nr.49 ce în prezent lipsește din această localitate.

Pentru realizarea obiectivului de investiție s-au propus două scenarii.

Din cele două scenarii se recomandă scenariul nr.1 care este mai avantajos atât din punct de vedere economic, cât și tehnic.

Se va realiza un corp de clădire ,,capelă” cu fundații continue din beton cu elevație din beton armat, zidărie din BCA cu stâlpișori și grinzi din beton armat, șarpantă din lemn și învelitoare din țiglă ceramică ușoară.

Capela în suprafață construită de 140 mp, amplasată pe lotul 2 de teren (3811 mp) va fi compusă din camera 1 în suprafață utilă de 51,10 mp, camera 2 în suprafață utilă de 6,00 mp, grup social, depozit și două terase exterioare, una principală și una secundară.

Corpul de clădire va avea regimul de înălțime P, Hmax.=3,15 m, Hmax. coamă= 6,20 m, Hmax. atic= 6,80 m și va fi echipat și mobilat cu toate dotările necesare funcționării încă din faza de recepție la terminarea lucrărilor.

Obiectivul de investiție propus se va racorda la utilitățile existente în zonă.

Accesul auto și pietonal se va face prin două porți culisante direct din drumul existent.

Conform extrasului CF nr.55384 cu nr. cadastral 55384, proprietar asupra imobilului din Hășdate nr.49 este Municipiul Gherla, suprafața terenului este de 5.696 mp.

Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Hășdate, Municipiul Gherla”.

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

----------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_____2019

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Hășdate, Municipiul Gherla

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Construire capelă mortuară în localitatea Hășdate, Municipiul Gherla”, proiect din inițiativa autorității executive,

                 Examinând referatul de specialitate cu nr. 1184 din 31.01.2019 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            Având în vedere  prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 cu privire la finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

             În temeiul dispozițiilor art.36 alin.2, lit.b), alin.4, lit.d) și art.45, alin.2 din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE               

Art. 1  Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Hășdate nr.49, Municipiul Gherla”, indicatori tehnico-economici prezentați în anexă fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția economică.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                     19                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                             Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                

--------------

ANEXĂ

HOTĂRÂREA NR.               /          2019

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Hășdate, Municipiul Gherla”

 

 

 

Valoarea totală a investiției:

                   lei

                        euro

           (fără TVA)

 480.405,730

103.687,674

 

 

 

Din care:

 • Construcții- montaj (fără TVA)

 

 

 (în prețul la data de 10.09.2018

             1 euro= 4,6332 lei)

338.620,000

73.085,556

 

 

 

Eșalonarea investiției

lei/  lei

 euro/  euro

 

ANUL I      INV/C+M

 

480.405,730/338.620,00

 

103.687,674/73.085,556

 

Durata de realizare a investiției  9 luni.

Capacități :

 • Suprafață construită = 140,00 mp
 • Suprafață utilă = 67,02 mp
 • Suprafață desfășurată = 140,00 mp
 • Hmax. streașină = 3,15 m
 • Hmax. coamă = 6,20 m
 • Hmax.  atic = 6,80 m

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 1192 din 31.01.2019

                                                                                                                                 Vizat,

                                                                                                                               PRIMAR

 NESELEAN IOAN

 

REFERAT

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Silivaș, Municipiul Gherla”

 

 

Prin lista de investiții anexă la Bugetul local al Municipiului Gherla aprobat pe anul 2018 s-au cuprins resurse financiare în vederea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul mai sus menționat.

Urmare acesteia, autoritatea executivă, după parcurgerea procedurilor prevăzute de legislația în domeniu, a contractat lucrarea de proiectare SF, sens în care s-a întocmit, finalizat și predat documentația mai sus precizată.

Obiectivul de investiție se referă la construirea unei capele mortuare în curtea imobilului din loc.Silivaș nr.24 ce în prezent lipsește din această localitate.

Pentru realizarea obiectivului de investiție s-au propus două scenarii.

Din cele două scenarii se recomandă scenariul nr.1 care este mai avantajos atât din punct de vedere economic, cât și tehnic.

Se va realiza un corp de clădire ,,capelă” cu fundații continue din beton cu elevație din beton armat, zidărie din BCA cu stâlpișori și grinzi din beton armat, șarpantă din lemn și învelitoare din țiglă ceramică ușoară.

Capela în suprafață construită de 140 mp, amplasată pe lotul 1 de teren (355 mp) va fi compusă din camera 1 în suprafață utilă de 51,10 mp, camera 2 în suprafață utilă de 6,00 mp, grup social, depozit și două terase exterioare, una principală și una secundară.

Corpul de clădire va avea regimul de înălțime P, Hmax.=3,15 m, Hmax. coamă= 6,20 m, Hmax. atic= 6,80 m și va fi echipat și mobilat cu toate dotările necesare funcționării încă din faza de recepție la terminarea lucrărilor.

Obiectivul de investiție propus se va racorda la utilitățile existente în zonă.

Accesul auto și pietonal se va face prin două porți culisante direct din drumul existent.

Conform extrasului CF nr.55383 cu nr. cadastral 55383, proprietar asupra imobilului din Silivaș nr.24 este Municipiul Gherla, suprafața terenului este de 635 mp.

Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Silivaș, Municipiul Gherla”.

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

-----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_____2019

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Silivaș, Municipiul Gherla

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Construire capelă mortuară în localitatea Hășdate, Municipiul Gherla”, proiect din inițiativa autorității executive,

                 Examinând referatul de specialitate cu nr. 1192 din 31.01.2019 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            Având în vedere  prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 cu privire la finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

             În temeiul dispozițiilor art.36 alin.2, lit.b), alin.4, lit.d) și art.45, alin.2 din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Silivaș nr.24, Municipiul Gherla”, indicatori tehnico-economici prezentați în anexă fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția economică.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                     19                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                             Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

--------------

ANEXĂ

HOTĂRÂREA NR.               /          2019

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Silivaș, Municipiul Gherla”

 

Valoarea totală a investiției:

                   lei

                        euro

           (fără TVA)

 470.380,730

101.523,942

 

 

 

Din care:

 • Construcții- montaj (fără TVA)

 

 

 (în prețul la data de 10.09.2018

             1 euro= 4,6332 lei)

338.620,000

73.085,556

 

 

 

Eșalonarea investiției

lei/  lei

 euro/  euro

 

ANUL I      INV/C+M

 

470.380,730/338.620,00

 

101.523,942/73.085,556

 

Durata de realizare a investiției  9 luni.

Capacități :

 • Suprafață construită = 140,00 mp
 • Suprafață utilă = 67,02 mp
 • Suprafață desfășurată = 140,00 mp
 • Hmax. streașină = 3,15 m
 • Hmax. coamă = 6,20 m
 • Hmax.  atic = 6,80 m

ROMANIA                                                                                               VIZAT

JUDEȚUL CLUJ                                                                                      PRIMAR

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 NESELEAN IOAN

NR. . 939/25.01.2019 

REFERAT

privind încetarea personalității juridice a Cantinei de Ajutor Social

 

Prin HCL nr.2/28.01.1993 ( greșit menționat în 1992) s-a constituit o comisie de supravegherea a preluării patrimoniului pentru Cantina de Ajutor Social.

Ulterior adoptării HCL nr.2/28.01.1993 Cantina de Ajutor Social a obținut codul fiscal   5120725, ca urmare a declarației de înregistrare pentru instituțiile publice nr.165/14.01.1994.

În prezent Cantina de Ajutor Social funcționează ca având personalitate juridică , organigrama si statul de funcții reflectând acest aspect , având cont la trezoreria Gherla      RO22TREZ2185503XXXXXXXXX .

Art. 41 din Legea 292/2011 prevede că serviciile sociale acordate și administrate de către autoritățile administrației publice locale se înființează prin hotărâre a consiliului local și pot fi organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridică, iar structurile fără personalitate juridică se  organizează ca unități de asistență socială în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.1 alin. 2 din anexa nr.2 la HG nr.797/2017 modificat prin HG nr. 417/2018 prevede că  Direcția se poate organiza ca si compartiment funcțional în aparatul de specialitate al primarului.

Printr-un proiect de hotărâre  separat se propune spre aprobarea consiliului local o nouă organigramă în care Cantina de Ajutor Social este integrată în Direcția de Asistență Socială, care va fi compartiment în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

În prezent Serviciul Public de Asistență Socială este singurul furnizor de servicii sociale acreditat, iar Cantina de Ajutor Social este un serviciu social care nu este  acreditat.

 Prin integrarea Cantinei în cadrul  SPAS acest serviciu social va putea fi acreditat, neexistând riscul actual  de încetare a activității, însă pentru a deveni un serviciu acreditat , furnizat de SPAS, este necesar ca prima etapă să vizeze încetarea personalității  juridice a Cantinei de Ajutor Social.

În documentele anexate rezultă că înființarea cantinei s-a făcut de către Consiliul Local Gherla , procesul verbal al ședinței Consiliului local Gherla din  28.01.1993, referatul 460/17.01.1992 precum și HCL nr.2/1993 (greșit menționat 1992) fiind relevante în acest sens.

In aceste condiții este evident că, competenta de-a hotărî, cu privire la  personalitatea juridică a Cantinei de Ajutor Social, aparține exclusiv Consiliului Local Gherla.

De menționat că prin prezenta hotărâre nu se desființează Cantina de Ajutor Social ca și serviciu social , ci aceasta încetează să mai existe ca si entitate juridică, serviciul social urmând a fi furnizat beneficiarilor , in continuare, fără întrerupere.

SEF SERVICIU APL

KIS LUDOVIC ATTILA

-----------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL 

 

 

   HOTĂRÂREA  NR. ______/2019

 privind încetarea personalității juridice a Cantinei de Ajutor Social

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind încetarea personalității juridice a Cantinei de Ajutor Social

            Examinând  referatul de specialitate cu nr. 939/25.01.2019  întocmit de către Serviciul Administrație Publică Locală ;

            În temeiul dispozițiilor HG 797/2017 modificată și completata prin HG 417/2018 pentru aprobarea regulamentului Cadru de Organizarea și funcționarea serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal și legea 292/2011 a Asistenței Sociale .

            Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla;  

            În conformitate cu prevederile art.36, al.(1), (2) lit. ”d“, al.(6), lit. ”a“, pct.2, și art. 45 alin (2)  din Legea Administrației Publice Locale nr.215/2001,  republicată.

             HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1.  La data adoptării prezentei hotărâri încetează personalitatea juridică a Cantinei de Ajutor Social cu sediul în Gherla str. Armenească nr.2 jud. Cluj, cod unic de identificare 5120725, cont Trezoreria Gherla RO22TREZ2185503XXXXXXXXX.

Patrimoniul Cantinei de Ajutor Social va fi preluat de către Municipiul Gherla prin compartimentele de specialitate.

            Art.2. Cantina de Ajutor Social, ca și serviciu social, va deveni Compartiment al  Direcției de Asistență Socială, din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului.

            Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului – județul Cluj,   Cantina de Ajutor Social, Direcției din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului, Primarului și Secretarului UAT.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IELCEAN CLAUDIA

 

 

Nr.Consilieri = 19                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr.Consilieri prezenţi  = ____                                                             SECRETAR

Voturi “ pentru “         =  ____                                                         MIHAI ROTAR                                           


ROMÂNIA                                                                                                                             

JUDETUL CLUJ                                                                                                               

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 

Nr. 17183/18.12.2018

 

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea functiilor publice, a numarului de personal, a Organigramei şi a Statului de personal al Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

In conformitate cu prevederile art.61 alin (2), (3) (4) si ale art. nr.77 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Gherla dispune de un aparat de specialitate structurat pe compartimente functionale, in conditiile legii si asigura aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Conform prevederilor art.36 alin (2) lit. “a” si alin. (3) lit “b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Gherla aproba, la propunerea Primarului Municipiului Gherla, in conditiile legii, infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla.

Pentru punerea in aplicare a prevederilor legale de mai sus, au fost intocmite lista functiilor publice, numarul de personal, organigrama si statul de personal al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si a serviciilor de de interes local din subordinea Consiiliului Local al Municipiului Gherla: Serviciul Public Local de Evidenta a Persoanelor si Directia de Asistenta Sociala, in conformitate cu prevederile legale.

Avand in vedere cele de mai sus propun spre dezbatere prezentul proiect de hotarare.

 

Iniţiator,

PRIMARUL MUNICIPIULUI GHERLA

NESELEAN IOAN

--------------

    ROMÂNIA                                                                                                                                     

JUDETUL CLUJ                                                                                                               

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 

Nr. 14478/25.10.2018

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea functiilor publice,a numarului de personal, a Organigramei şi a Statului de personal al Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

In conformitate cu prevederile art.36 alin.3 lit.”b” a Legii nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, republicata,  consiliul local  "  aprobă, in conditiile legii, la propunerea primarului … organizarea si  statul de funcţii ale  aparatul de specialitate al primarului,  ale institutiilor si serviciilor publice de interes local…” art.100 alin (1), (2) si (5) art.107 alin (3), art.111 alin (3)   din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici;

     Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj nr. 6001/08.05.2018,  înregistrată la instituţia noastră sub nr. 6760/10.05.2018  prin care se comunică numărul maxim al posturilor pe care unitatea administrativ-teritorială îl poate avea,  potrivit O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare ;

Numărul maxim de posturi  prevăzut la art. III, alin. (1) şi (2) din actul normativ susmenţionat, calculat potrivit Anexei care face parte integrantă din actul normativ  conform procedurii de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia celor din cadrul capitolelor bugetare „Învăţământ” şi „Asigurări şi asistenţă socială”, finanţate din bugetele locale, precum şi din capitolul bugetar „Sănătate” indiferent de sursa de finanţare este stabilit astfel :

- numărul maxim al posturilor pe care municipiul Gherla îl poate avea potrivit O.U.G. nr. 63/2010 care cuprinde inclusiv funcţiile de primar, viceprimar, secretar – 171;

- numărul maxim al posturilor pentru serviciul comunitar local de evidenţă a persoanelor – 8 ;

- numărul maxim al posturilor pentru serviciul public de poliţie locală – 23 ;

- numărul maxim al posturilor care se poate adăuga pentru unităţile administrativ teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, numai pentru perioada implementării proiectelor – 0 ;

- numărul maxim de posturi de soferi pentru autobuzele si microbuzele scolare primita in baza OUG nr. 115/2011  – 1;

            In noua structura organizatorica al Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla si a serviciilor publice de interes local propunem:

 • un numar total de  357 posturi,  din care:

            - un numar  de 127  de posturi determinat conform pct.1 din anexa la OUG nr. 63/2010,

            - serviciul comunitar local de evidenţă a persoanelor – 8 posturi ;

            - serviciul public de poliţie locală – 23 de posturi ;

            - 1 post contractual sofer de microbuz

            - implementare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, numai pentru perioada implementării proiectelor – 0 posturi ;

             -  un numar de 164 posturi finantate din capitolul bugetar Asigurari si asistenta sociala,  ( 150 posturi de asistenti personali si 14 posturi in cadrul Centrului de ingrijiri bolnavi la domiciliu) si

            -  un numar de 17 posturi finantate din capitolul bugetar Servicii de sanatate publica.

           

            La propunere structurii organizatorice au fost respectate prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora numărul total al funcţiilor publice de conducere din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice, cu excepţia funcţiilor publice de secretar al unităţii administrativ-teritoriale şi de şef al oficiului prefectural, este de maximum 12 % din numărul total al funcţiilor publice, precum şi prevederile art. XVI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv :

    a) pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de execuţie;

    b) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de execuţie;

    c) pentru constituirea unei direcţii este necesar un număr de minimum 15 posturi de execuţie;

    d) pentru constituirea unei direcţii generale este necesar un număr de minimum 25 de posturi de execuţie.

 

            In conformitate cu prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2016 privind finantele publice locale si pentru stabilirea unor masuri financiare, in prezent structura organizatorica al Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla si a serviciilor publice de interes local Primariei Municipiului Gherla cuprinde un numar total de 354 posturi,  din care :

                        - 2 posturi corespunzatoare functiilor de demnitate publica;

                        - 100 de posturi corespunzatoare functiilor publice, din care 12 functii publice de conducere;

                        - 255 posturi corespunzatoare personalului contractual, din care 1 posturi de conducere de administrator public organizate pe urmatoarele structuri:

                                    - 5  directii

                                    - 3 servicii

                                    - 3 birouri

                                    - 25 compartimente.

            Vazand  structura organizatorica, numarul de personal  si Statul de personal aprobate prin HCL nr. 50/31.05.2017 modificata prin  HCL nr.113/21.12.2017;

            In vederea optimizarii activitatilor desfasurate, tinand seama de cadrul legal existent si de necesitatile institutiei, in scopul unei bune administrati a treburilor publice din Municipiul Gherla au fosat inventariate toate activitatile care se desfasoarala nivelul municipalitatii si au fost stabilite responsabilitati pentru toate atributiile prevazute de lege pentru fiecare structura in parte.

            Conform prevederilor art. 6 lit „a” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare, prevederile acestei legi nu se aplica personalului contractual salariat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si a serviciilor publice de interes local din Subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla care desfasoara activitati administrative, gospodarire, intretinere, reparatii si de deservire, paza , precum si altor categorii de personal care nu exercita prerogative de putere publica. Salariatii  care ocupa aceste functii nu au calitatea de functionar public si li se aplica legislatia muncii.

 

Propunem modificarea structurii organizatorice si a Statului de personal, cu încadrarea în numãrul maxim de posturi aprobat pentru Municipiul Gherla si în fondurile bugetare anuale alocate,  dupa cum urmeaza:

 • Având în vedere prevederile art.1, alin.(3) și art.6 alin.(1)  din H.G. nr.797/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal și prevederile art.41 alin.(1), art.112, art.113, alin.(3), art.115, alin.(1), alin.(2) din Legea nr.292/2011, privind Legea asistenței sociale, propunem reorganizarea Serviciului Public de Asistenta Sociala în sensul că activitatea se desfășoară la nivel de Direcție denumită Directia de asistenta sociala în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gherla, fara personalitate juridica.
 • Direcția va fi condusă de un director executiv care va fi ocupat de dna Caraba Rozsika, având în vedere că a atributiilor din fisa postului nu se modifică in proportie de peste 50%, având  subordine următoare structură:
 • Compartimentului prestatii sociale având în componență 3 funcții publice și 2 posturi de natură contractuală, din care:

Consilier, clasa I, grad profesional asistent ocupat de dna Nemeș Claudia

Consilier, clasa I, grad profesional asistent – vacant

Consilier, clasa I, grad profesional principal - vacant

 • Compartimentul servicii sociale, Centrul de ingrijiri la domiciliu, având în componență 4 funcții publice și 14 posturi de natură contractuală, din care:

Consilier, clasa I, grad profesional superior ocupat de dna Codorean Maria Marilena

Consilier, clasa I, grad profesional superior ocupat de dna Jecan Flavia

Consilier, clasa I, grad profesional principal ocupat de dna Tecar Alina

Consilier, clasa I, grad profesional debutant - vacant

Conform art.4, alin.(1) din OUG nr.18/2017 ” Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de asigurarea de servicii de asistență medicală a populației, în special a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social, în condițiile legii și în limitele resurselor umane și financiare existente”.

Având în vedere H.G. nr.18/2015, pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2015 – 2020, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Gherla nr.125/20.12.2016, a fost aprobat Planul local de acțiune pentru îmbunătățirea situației romilor pentru perioada 2017 – 2019.

Fata de cele de mai sus, propunem infiintarea unui post contractual de mediator sanitar-asistent medical principal, pentru a acorda suport medico-social în comunitățile defavorizate de pe raza orașului Gherla.

Ca urmare a reorganizarii Cantinei de ajutor social, propunem infiintarea activitatii Cantina de ajutor social cu preluarea urmatoarelor posturi de natura contractuala :

 • post de inspector de specialitate IA- temporar vacant
 • 1 post de inspector de specialitate cu atributii de magaziner-gestionar
 • 4 posturi de muncitor calificat-bucatar
 • 1 post de ingrijitor curatenie.

 

            Propunem ca activitatea Biroului juridic, relatii cu publicul si consiliul local, invatamant, cultura, registratura, munca in folosul comunitatii să se desfășoare în subordinea directă a primarului, având în componență:

 1. Compartimentului juridic având în componență 2 funcții publice de execuție:

Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent ocupat de dna Zegrean Szabo Luisa Iulia

Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal - vacant

             

            2. Compartimentului registratura, relatii cu publicul si consiliul local, munca in folosul comunitatii  având în componență 5 funcții publice de execuție:

 • Consilier cl.I grad profesional superior ocupat de Dragan Sabin-Ioan
 • Consilier cl.I grad profesional superior - vacant
 • Consilier cl.I grad profesional superior ocupat de Balint Adriana
 • Consilier cl.I grad profesional principal temporar vacant
 • si infiintarea unei functii publice de executie de consilier clasa I grad profesional asistent.

Propunem reorganizarea Serviciului administratie publica locala, acces la informatiile publice, juridic, relatii cu publicul si consiliul local, invatamant, culturaca Direcție, denumită Directia administratie publica locala, direcția va fi condusă de un director executiv care va fi ocupat de Kis Ludovic Attila și va avea următoarea structură:

 1. Compartimentul agricol, având în componență 3 funcții publice:

Consilier, clasa I, grad profesional asistent ocupat de Moișan Ionuța

Consilier, clasa I, grad profesional asistent ocupat de Moișan Gavril

Consilier, clasa I, grad profesional asistent ocupat Mocanu Bianca

 1. Compartimentul Gerstionarea actelor, arhiva, având în componență o funcție publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent ocupat de dl. oltean Sergiu.
 2. Compartimentul Administrativ gospodăresc, având în componență 19 posturi de natură contractuală,
 3. Compartimentul Centrul Național de Informare și Promovare Turistică având în componență 3 posturi de natură contractuală,
 4. Compartimentul administrare piețe, oboare având în componență 5 posturi de natură contractuală,
 5. Compartimentul unități culturale având în componență 12 posturi de natură contractuală,           

Propunem mutarea in subordinea Directiei administratie publica locala a Serviciului administrativ-gospodaresc din subordinea Directiei urbanism, amenajarea teritoriului, tehnic-investitii, achizitii publice, finantarea proiectelor, spatiu locativ, gospodarire comunala, protectia monumentelor si a mediului , iluminatul public, administrarea domeniului public si privat si transformarea lui in Compartimentul administrativ – gospodaresc si transformarea postului de sef serviciu in functia contractuala de inspector de specialitate IA ,  cu urmatoarea componenta:

-1 post de sofer microbus scolar

- 3 posturi de soferi

- 1 post de muncitor de intretinere

- 1/4 post de manager de transport

- 2 posturi ingrijitor curatenie

- 5 posturi de portar-paznici

- 5 posturi de muncitori calificati.

            Piata agroalimentara si oborul de animale avand in componenta:

-1 post administrator

-4 posturi de muncitori.

In cadrul Activitatii Cinematograful Pacea propunem infiintarea unui post de natura contractuala de muncitor calificat IA si ocuparea lui ca urmare a reoganizarii Cantinei de ajutor social de salariatul cu atributii de muncitor calificat.

In cadrul Directiei Urbanism,  amenajarea teritoriului, tehnic, investitii, achizitii publice, finantarea proiectelor, spatiu locativ, gospodarire comunala, protectia monumentelor si  a mediului, iluminatul public, administrarea domeniului public si privat propunem schimbarea denumirii in Directia de urbanism si amenajarea teritoriului;

Reorganizarea Biroului administrarea domeniului public si privat in Compartimentul administrarea domeniului public si privat, având în componență 5 funcții publice după cum urmează:

Consilier, clasa I, grad profesional superior ocupat de Gabruș Mariana

Consilier, clasa I, grad profesional superior ocupat de Pop Simona,

Consilier, clasa I, grad profesional superior ocupat de Păsculescu Marius

Consilier, clasa I, grad profesional superior – vacant

Consilier, clasa I, grad profesional principal – vacant 

- se desfiinteaza functia publica de conducere de sef birou vacant ID 254914

 

Se infiinteaza Compartimentul tehnic, având în componență:

 • consilier clasa I debutant ID 449658 ocupat de Beudean Silviu-Marin
 • consilier clasa I asistent ID 254871 ocupat de Bocut Ciprian
 • se infiinteaza functia publica de executie de consilier clasa I grad profesional asistent
 • se infiinteaza functia publica de executie de consilier clasa I grad profesional debutant.

In conformitate cu prevederile art. 100 alin (1) și alin. (2) din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Compartimentul achizitii publice, finantarea proiectelor se reorganizează in Biroul achizitii publice, investitii, având în componență 6 funții publice:

Se infiinteaza  o functie publica de conducere de sef birou

Consilier, clasa I, grad profesional superior ocupat de Rotar Valer

Consilier, clasa I, grad profesional superior ocupat de Mureșan Vasile

Consilier, clasa I, grad profesional asistent ocupat de Ciciovean Nicoleta

Consilier, clasa I, grad profesional asistent ocupat de Divricean Oana

Consilier, clasa I, grad profesional asistent ocupat de Oltean Alina 

 

Propunem reorganizarea Serviciului financiar – contabil in Directia economica, fiind condusă de un director executiv, funcție ocupată de dl Farcaș Nicușor.

 

In cadrul  Biroul impunere, urmarire, incasare si control venituri, propunem transformarea postului vacant de referent clasa III grad profesional superior ID 254835 in functia publica de executie de consilier clasa I grad profesional asistent.

In cadrul  Compartimentului buget-contabilitate, executie bugetara 

- avand in vedere existenta unui post contractual ocupat cu contract de munca pe durata nedeterminata  in functia contractuala de inspector de specialitate I indeplineste conditiile prevazute de art.54 si art. (57) alin (5) lit, „b”   din Legea nr.188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- avand in vedere ca  cel putin 70% din atributiile postului  presupune exercitarea prerogativelor de putere publica,  atributii dintre cele prevazute de art.2 alin (3) din Legea nr.188/1999, respectiv punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative, in limita competentelor stabilite de conducatorul autoritatii.

Propunem ca postul de natura contractuala de inspector de specialitate I studii S ocupat, cu contract de munca pe durata nedeterminata ocupat de Ion

 Doru-Laviniu sa  se transforma in functie publica de executie de consilier clasa I  grad profesional  principal.

Aplicarea prevederilor art.111 din Legea nr.188/1999 cu modificarile si completarile ulterioare este obligatorie pentru autoritatile si institutiile publice care au in structura de functii, posturi de natura contractuala care presupun execitarea unor atributii dintre cele prevazute la art. 2 alin.(3) din actul normativ mentionat.

Totodata ne asumam intreaga raspundere ca celelalte posturi de natura contractuala nu presupun exercitarea prerogativelor de putere publica care sa necesite transformarea lor in functii publice.           

Ca urmare a reorganizarii Cantinei de ajutor social, propunem infiintarea unui  post de natura contractuala de contabil si ocuparea lui de catre salariatul cu atributii de contabil.

Propunem reorganizarea Serviciului Resurse umane, normare, organizare, salarizare in Direcție denumită Directia Resurse umane, normare, organizare,salarizare condusă de un director executiv, funcție ocupată de dna Necula Ileana.

In cadrul Directiei Resurse umane, normare, organizare,salarizare propunem infiintarea Compartimentului asociatii de propietari cu urmatoarea sctructura:

se infiinteaza  o functie publica de executie de consilier clasa I grad profesional asistent

consilier clasa I, grad profesional debutant – vacant  ID 449743

se infiinteaza un post de natura contractuala de inspector de specialitate III si propunem ocuparea lui ca urmare a reorganizarii Cantinei de ajutor social de salariatul Picovici Mihaela.

In conformitate cu prevederile art. 100 alin (1) și alin. (2) din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Compartimentul Dosare profesionale, raportări statistice, având în componență un număr de 5 funcții publice, după cum urmează:

Consilier, clasa I, grad profesional superior ocupat de Legian Ioana

Consilier, clasa I, grad profesional principal temporar vacant 

Consilier, clasa I, grad profesional principal ocupat de Hruban Ștefana

Consilier, clasa I, grad profesional asistent ocupat de Rusu Erica

Consilier, clasa I, grad profesional asistent vacant.

Compartimentul Asistență socială din unitățile de învățământ având în componență 17 posturi de natură contractuală.

In cadrul Compartimentului asistenti personali ai persoanelor cu handicap propunem majorarea numarului de posturi de natura contractuala de asistenti personali ai persoanelor cu handicap  la 100 la 150 posturi avand in vedere numarul mare de solicitanti care indeplinesc conditiile legale pentru a fi angajati ca asistenti personali ai persoanelor cu handicap.           

In conformitate cu prevederile art. 100 din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ne asumam raspunderea ca,  functionarilor publici mutati, care vor fi numiti în noile functii publice sau, dupã caz, în noile compartimente se modificã atributiile aferente unei functii publice mai putin de 50%.

Avand in vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea functiilor publice, a numarului de posturi, statului de personal al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si a serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla: Serviciul Pulic Local de Evidenta a Persoanelor.           

 

SEF SERVICIU RUNOS

Necula Ileana

-------------

ROMÂNIA                                                                   

JUDEŢUL CLUJ                                                                          

CONSILIUL LOCAL GHERLA                             

                  

P R O I E C T   DE  H O T A R A R E

 

privind aprobarea functiilor publice, a numarului de personal, organigramei şi a statului de personal  pentru Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul serviciilor publice de interes local din subordea Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

Consiliul Local al municipiului Gherla întrunit în şedinţa sa ordinară de lucru;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Gherla, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr.  17183/18.12.2018;

Analizând Raportul de specialitate de Serviciului RUNOS, înregistrat sub nr. 14478/25.10.2018 prin care propune Consiliului Local al Municipiului Gherla modificarea organigramei şi a statului de personal  pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi şi serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla,;

 Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj nr. 6001/08.05.2018,  înregistrată la instituţia noastră sub nr. 6760/10.05.2018  prin care se comunică numărul maxim al posturilor pe care unitatea administrativ-teritorială îl poate avea,  potrivit O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare ;

In temeiul art. 36 alin.2 lit.a) si alin.3 lit.b) , art.45 alin.1 si art.115  lit.b) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;           

 

P R O P U N E :

 

Art.1. Aprobarea functiilor publice,  a numarului de personal, organigramei si  a Statului de personal al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si a Directiei de Asistenta Sociala  subordonat Consiliului Local al Municipiului Gherla,  conform anexelor 1-3 care fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

 

Art.2. Executivul impreuna cu Serviciul RUNOS vor lua măsuri de întocmire şi actualizare a sarcinilor de serviciu pentru fiecare post în parte.

 

INIŢIATOR DE PROIECT

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

                                                                                                Contrasemnează pentru legalitate,

                                                                                                             SECRETAR,

                                                                                                           ROTAR MIHAI

---------------

Vizualizare

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

 

 

 


ROMÂNIA                                                                                       Vizat,

JUDEȚUL CLUJ                                                                           PRIMAR

MUNICIPIUL GHERLA                                                        NESELEAN IOAN

Nr. 592/17.01.2019                                                                                                                                    

                                                                                                                        

REFERAT

privind aprobarea majorării capitalului social

al Societății TETAROM SA prin aport în natura

 

               Prin adresa  nr.10 din data de 03.01.2019  a Societății Tetarom SA, înregistrată la Primăria Municipiului Dej sub nr.110/07.01.2019 se aduce la cunoștință Hotărârea Consiliului de Administrație a Societății Tetarom SA prin care s-a stabilit Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății din data de 4.02.2019 având pe ordinea de zi  abrogarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor TETAROM SA  nr. 8 din 28.11.2018 și însușirea  rapoartelelor de evaluare ale imobilelor-teren identificate în anexă ,  renunţarea la dreptul de preferinţă al acționarului Municipiul Gherla cu privire la subscrierea şi vărsarea de aporturi pentru păstrarea cotei de participare la capitalul social al Tetarom SA, majorarea capitalului social al societăţii TETAROM S.A. cu aportul în natură adus de Județul Cluj în valoare totală de 22.553.923 lei constând în terenuri,  majorarea numărului de acţiuni, de la 1.550.551 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei/acţiune, la  3.805.943 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei/acţiune,aprobarea noii structuri a acţionariatului societăţii TETAROM S.A, modificarea şi completarea actului constitutiv şi  statutul societăţii

Temeiul legal al adoptării prezentei HCL îl constituie art. in Legea 31/1990 a Societăților Comercial care prevede condițiile în care pot să aibă loc majorarea capitalului social al Societăților Comerciale pe acțiuni

În conformitate cu prevederile art. 210-221  din Legea nr.31/1990 legea societăților Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar şi/sau în natură.

                Pe cale de consecință și în conformitate cu prevederile art.36 alin3 lit. c respectiv art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată considerăm oportună adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură .

                 

SECRETAR

ROTAR MIHAI

---------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.

 privind aprobarea majorării capitalului social al

 societății TETAROM S.A., prin aport în natură

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară;

Luând in dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la privind aprobarea majorării capitalului social al Societății TETAROM SA prin aport în natura  - proiect din inițiativa autorități executive;

Examinând referatul 592/17.01.2019 întocmit de Secretarul UAT ;

      Ținând cont de prevederile art. 210-221  din  Legea  31/1990 Legea societăţilor Republicată cu modificările și completările ulterioare    ;

            În temeiul art.36 alin 2 lit a, alin.3 lit c si art. 45 (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se însuşesc rapoartele de evaluare ale imobilelor-teren:

 1. în suprafaţă de 68.439 mp., situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327643, cu nr. cadastral 327643, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean, având valoarea de 16.590.900 lei.
 2. în suprafaţă de 9.618 mp., situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327676, cu nr. cadastral 327676, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean, având valoarea de 2.466.098 lei.
 3. în suprafaţă de  10.000 mp., situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52062, cu nr. cadastral 52062, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean, având valoarea de 699.385 lei.
 4. în suprafaţă de 40.000 mp., situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52058, cu nr. cadastral 52058, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean, având valoarea de 2.797.540 lei.

   (2) Rapoartele de evaluare, întocmite de societatea DAS EVALUĂRI GROUP SRL, evaluator ANEVAR, se constituie în Anexa 1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. Se aprobă renunţarea la dreptul de preferinţă al acționarului Municipiul Gherla cu privire la subscrierea şi vărsarea de aporturi pentru păstrarea cotei de participare la capitalul social al TETAROM SA.

            Art. 3. Se aprobă majorarea capitalului social al societăţii TETAROM S.A. cu aportul în natură adus de Județul Cluj în valoare totală de 22.553.923 lei, constând în terenuri:

 1. în suprafaţă de 68.439 mp., situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327643, cu nr. cadastral 327643, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean.
 2. în suprafaţă de 9.618 mp., situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 327676, cu nr. cadastral 327676, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean.
 3. în suprafaţă de  10.000 mp., situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52062, cu nr. cadastral 52062, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean.
 4. în suprafaţă de 40.000 mp., situat în com. Jucu, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 52058, cu nr. cadastral 52058, aflat în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Consiliului Județean.

în condiţiile renunţării la dreptul de preferinţă al celorlalţi acţionari, cu privire la subscrierea şi vărsarea de aporturi pentru păstrarea cotelor de participare la capitalul social.

            Art. 4. Se aprobă majorarea numărului de acţiuni, de la 1.550.551 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei/acţiune, la  3.805.943 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei/acţiune, prin emiterea unui număr de 2.255.392 acţiuni noi, nominative şi emise în formă dematerializată, care se atribuie în totalitate acţionarului Județul Cluj, care subscrie şi varsă în totalitate aportul în natură, constând în terenurile identificate la art. 1.

            Art. 5. Se aprobă noua structură a acţionariatului societăţii TETAROM S.A., ca urmare a emisiunii de noi acţiuni, după cum urmează:

- Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj, 36.600.993 lei, - din care 929.043 lei aport în numerar, un teren în valoare de 71.357 lei, un teren în valoare de 13.046.670 lei, un teren în valoare de 16.590.900 lei și un teren în valoare de 2.466.098 lei, două terenuri în valoare totală de 3.496.925 lei - reprezentând 3.660.099 acţiuni, respectiv 96,1680 % din capitalul social;

- Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, 1.370.900 lei, din care 5900 lei aport în numerar şi un teren în valoare de 1.365.000 lei, reprezentând 137.090 acţiuni, respectiv 3,6020 % din capitalul social;

- Municipiul Dej, prin Consiliul local al municipiului Dej, 1.400 lei, reprezentând 140 acţiuni, respectiv 0,0037 % din capitalul social;

- Municipiul Gherla, prin Consiliul local al municipiului Gherla, 78.910 lei, reprezentând 7891 acţiuni, respectiv 0,2073 % din capitalul social;

- Oraşul Huedin, prin Consiliul local al oraşului Huedin, 1.400 lei, reprezentând 140 acţiuni, respectiv 0,0037 % din capitalul social;

- Municipiul Turda, prin Consiliul local al municipiului Turda, 210 lei, reprezentând 21 acţiuni, respectiv 0,0006 % din capitalul social;

- Municipiul Câmpia Turzii, prin Consiliul local al municipiului Câmpia Turzii, 5620 lei, reprezentând 562 acţiuni, respectiv 0,0148 % din capitalul social.

            Art. 6. Se aprobă modificarea şi completarea actului constitutiv şi a statutului societăţii, ca urmare a majorării capitalului social cu aportul în natură adus de acţionarul Județul Cluj, în baza art. 2-6 din prezenta hotărâre.

            Art.7. Se mandatează Domnul Viorel Găvrea – director general al TETAROM S.A., pentru întocmirea Actului constitutiv şi statutului actualizat al societăţii, în formă autentică, în condiţiile prevederilor prezentei hotărâri şi pentru luarea măsurilor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, incluzând, dar fără a se limita, înregistrarea actului constitutiv şi statutului astfel întocmit la Oficiul Registrului Comerţului, semnătura domnului Viorel Găvrea fiind în acest sens pe deplin opozabilă TETAROM S.A şi acţionarilor acesteia.

            Art.9 La data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea HCL 96/15.11.2018.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                       SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                    Rotar Mihai

---------------

Raport evaluare TETAROM I ANEXA  1

Raport evaluare TETAROM III ANEXA  2

Studiu TETAROM I

Studiu TETAROM III

HCJ nr. 294 Inventar  dom.public

HCJ nr. 295 Majorare cap.social  TETAROM SA

Hot AGEA  nr. 8 Maj. cap. social  TETAROM SA


Nr. 597/17.01.2019

 

REFERAT

Privind organizarea  reţelei  unităţilor de învăţământ

de pe raza municipiului Gherla, din anul şcolar 2019-2020

            În cadrul ședinței Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Cluj din data de 19 decembrie 2018 s-a analizat cererea  noastră, cu nr. 15793/28.11.2018, conținând  propunerea de organizare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitare de pe raza Municipiului Gherla și s-a obținut avizul conform funcționării acesteia, cu nr.17565/2812.2018, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare ce reglementează funcţionarea sistemului naţional de învăţământ de stat.

            Propunerea noastră de organizare a rețelei școlare  a fost făcută după consultările avute cu conducerile instituțiilor de învățământ preșcolare din municipiul Gherla și în conformitate cu Ordinul nr. 5235 din 2 octombrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat.

            Având în vedere aceste prevederi, precum și  avizul  conform  primit din partea  Inspectoratului Școlar Județean Cluj,  privind rețeaua unităților  școlare de învățământ din Gherla pentru anul şcolar 2019-2020,  propunem adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Gherla  ce va cuprinde această structură pentru anul școlar 2019-2020.

            

  Biroul juridic, relatii cu publicul si Consiliul Local,
învătământ, cultură, registratură, munca în folosul comunității

Consilier superior
 Drăgan Sabin Ioan

--------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL 

 

 

   HOTĂRÂREA  NR. ______/2019

 privind aprobarea  reţelei  unităţilor de învăţământ   

de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2019-2020

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa sa  ordinară de lucru;

            Luand în dezbatere proiectul de hotărare privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Gherla pentru anul școlar 2019-2020 - proiect din inițiativa primarului;

            Luând în considerare avizul conform primit de la Inspectoratul Școlar Județean Cluj cu            nr. 17565/28.12.2018 privind rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Gherla;

Examinând referatul de specialitate cu nr. 597/17.01.2019 întocmit de către Biroul juridic,

relatii cu publicul si Consiliul Local, învătământ, cultură, registratură, munca în folosul comunității;

            În temeiul prevederilor art. 61 alin(2) din Legea nr.1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 5.235 din 2 oct. 2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat;

            Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla;  

            În temeiul art.1 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală;          În conformitate cu prevederile art.36, al.(2)  lit. ”d“, al.(6), lit. ”a“, pct.1, și art. 45 alin (2)  din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001,  republicată.

             HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1. Se aprobă structura reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2019-2020 care este  redată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  autoritatea executivă şi instituţiile de învăţământ de pe raza de autoriate a Consiliului Local Gherla.

            Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică la:

                        Instituția Prefectului – județul Cluj

                        Inspectoratul Școlar Județean Cluj

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IELCEAN CLAUDIA

 

 

Nr.Consilieri = 19                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr.Consilieri prezenţi  = ____                                                             SECRETAR

Voturi “ pentru “         =  ____                                                         MIHAI ROTAR          

                                 

----------------------------------

ROMÂNIA                                                                                                           ANEXA 

JUDEŢUL CLUJ                                                                                         la Hotărârea nr.___

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                 din __________

 

 

 

STRUCTURA REŢELEI UNITĂŢILOR 

DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN MUNICIPIUL GHERLA

 PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020

 

NR.

CRT

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

TIP DE UNITATE

 1.  

CLUBUL COPIILOR GHERLA - finanţare MEN

Structură învățământ

 1.  

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

“ARICI POGONICI ”  GHERLA

Personalitate juridică

 1.  

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL “ARICI POGONICI”

- STRUCTURA 2 GHERLA

Structură învăţământ

 1.  

GRĂDINIŢA  CU PROGRAM  PRELUNGIT

“ARICI POGONICI” - STRUCTURA 1 GHERLA

Structură învăţământ

 1.  

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

“CĂSUŢA FERMECATĂ”  GHERLA 

Personalitate juridică

 1.  

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

“VESELIEI”  GHERLA 

Personalitate juridică

 1.  

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL

“VESELIEI”- STRUCTURA  1  GHERLA 

Structură învăţământ

 1.  

LICEUL TEHNOLOGIC GHERLA

Personalitate juridică

 1.  

LICEUL TEORETIC ANA IPĂTESCU” GHERLA

Personalitate juridică

 1.  

LICEU TEORETIC “KEMÉNY ZSIGMOND” GHERLA

Personalitate juridică

 1.  

LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR” GHERLA

Personalitate juridică

 1.  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GHERLA

Personalitate juridică

 1.  

SCOALA POSTLICEALĂ “HENRI COANDĂ”  GHERLA

Personalitate juridică

 

 

 

 

 

 

         


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 303 din 10.01.2019

                                                                                                                                                    Vizat,

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea modificării regimului de înălțime din Planul Urbanistic Zonal pentru introducerea  în intravilan și  reglementare teren în vederea acomodării funcțiunii de industrie alimentară pentru realizarea obiectivelor de abatorizare păsări, bovine, ovine, suine, hale de depozitare, terenuri de sport, racorduri și împrejmuire, str.Liviu Rebreanu F.N. și a Regulamentului local de Urbanism aferent, aprobat prin HCL nr.93/26.09.2013

 

           Urmare aprobării PUZ mai sus menționat, la solicitarea domnului Mureșan Marius, reprezentant al  SC ,,MARIFLOR PRODCOM” SRL, domiciliat în comuna Florești, str.Orizontului nr.3, înregistrată sub nr.490 din 17.01.2017, Primăria Municipiului Gherla a eliberat Certificatul de Urbanism nr.6/490/30.01.2017 în scopul obținerii autorizației de construire hală de producție și depozitare preparate carne, platforme betonate, garaje, drumuri de incintă, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități în Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu F.N.

           Prin cererea nr.8422/14.06.2018, d-l Mureșan Marius reprezentantul firmei SC ,,MARIFLOR PRODCOM” SRL, a depus documentația (D.T.A.C.) pentru obținerea autorizației de construire.

            În urma verificării documentației s-au constatat o serie de neconformități care au fost aduse la cunoștință beneficiarului (SC ,,MARIFLOR PRODCOM” SRL) prin adresa nr.8422/18.06.2018.

           Din neconformitățile constatate, una este de competența Consiliului Local și anume regimul de înălțime, în sensul că înălțimea maximă admisibilă la atic de 9,00 m conform PUZ aprobat prin HCL nr.93/26.09.2013 nu s-a respectat, în realitate construcția propusă va avea înălțimea la atic de 11,77 m.

          După acestea SC ,,MARIFLOR PRODCOM” SRL prin cererea nr.12147/06.09.2018  a solicitat emiterea unui Certificat de Urbanism în scopul întocmirii unui Plan Urbanistic Zonal privind modificarea unor reglementări urbanistice specifice, în vederea construirii hală de producție și depozitare preparate carne, birouri administrative, platforme betonate, garaje, drumuri de acces, racorduri și branșamente la utilități, spații verzi și împrejmuire incintă, municipiul Gherla str.Liviu Rebreanu F.N.

          În acest sens s-a eliberat Certificatul de Urbanism nr.157/12147 din 24.09.2018, după care s-au parcurs etapele de intenție și propuneri preliminare cu privire la consultarea populației referitoare la documentația de urbanism mai sus menționată.

            La ședințele de consultare a populației au participat un număr de 4 cetățeni în prima etapă și 5 în etapa a doua.

            Din discuțiile purtate a rezultat dezacordul cetațenilor pentru executarea acestui obiectiv de investiție, exprimat verbal, dar și în scris prin răspunsul la adresa Primăriei nr.16831/12.12.2018, înregistrat sub nr.17251/19.12.2018, semnatar fiind domnul Florian Petrică, motivând cauzele care au fost discutate și prezentate și la data aprobării PUZ în 2013, cauze care vor impune unele restricții datorită obiectului de activitate asupra parcelelor de teren învecinate.

             Precizăm că urmare a reanalizării PUZ aprobat, în perioada de consultare a populației pentru etapa a doua de modificare PUZ, SC ,,MARIFLOR PRODCOM” SRL  Gherla a depus o cerere sub nr.17164/18.12.2018 referitoare la revizuirea Regulamentului Local de Urbanism PUZ aprobat prin HCL nr.93/26.09.2013 și un  memoriu justificativ  înregistrat sub nr. 17297/ 18.12.2018, întocmit de proiectant în vederea aprobării derogării (modificării) regimului de înălțime stabilit, conform regulamentului local de urbanism aferent care propune la titlul I Prescripții generale, pct.5 Situații în care se pot admite derogări de la regulament cu avizul Consiliului Local. Prin caracter derogatoriu se înțelege modificarea doar a uneia dintre condițiile de construire: aliniere POT, CUT, regim de înălțime, retrageri față de limitele laterale și posterioare a parcelelor.

               Deasemenea prin cererea înregistrată sub. nr. 160/08.01.2019 domnul Mureșan Marius în calitate de Director general al SC ,,MARIFLOR PRODCOM” SRL cu sediul în Municipiul Gherla str.Liviu Rebreanu nr.56 solicită oprirea demersurilor pentru aprobarea în Consiliul Local a PUZ privind modificarea unor reglementări urbanistice specifice modificării PUZ aprobat prin HCL nr.93/26.03.2013.

              Tot prin această cerere, având în vedere stadiul înaintat al investiției și timpul necesar pentru obținerea fondurilor europene pentru obiectivul propus, se solicită ca procedura pentru obținerea autorizației de construire să se continue conform PUZ, aprobat prin HCL nr.93/26.03.2013, în baza derogării privind regimul de înălțime propus.

              În concluzie, ținând cont de toate aspectele prezentate, obiectul solicitărilor din partea beneficiarului este revizuirea Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ mai sus menționat, aprobat prin HCL nr.93/2013, în vederea adaptării înălțimii maxime  la cerințele impuse de tehnologia actuală necesară, adică de la 9 m la 12 m.

              Din memoriul depus rezultă că înălțimea maximă de 12 m necesară construirii halei de procesare și depozitare a preparatelor din carne, este impusă atât din motive ce privesc înălțimea echipamentelor și a utilajelor de ultimă generație, folosite în fluxul tehnologic, cât și de serviciile și normele de igienă specifice procesării produselor de origine animală.

               Față de acestea se supune spre analiză în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea derogării privind regimul de înălțime maxim admis care necesită o modificare de la 9 m la 12 m stabilit prin PUZ aprobat prin HCL nr.93/2013.       

                                                                                                                                Întocmit,

                                                                                                                                     Ing. Vasile Morar

--------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._____/_________2019

privind aprobarea modificării regimului de înălțime din PUZ pentru introducerea în intravilan și reglementare teren în vederea acomodării funcțiunii de industrie alimentară pentru realizarea obiectivelor de abatorizare păsări, bovine, ovine, suine, hale de depozitare, terenuri de sport, racorduri și branșamente, împrejmuire în Municipiul Gherla, str.Liviu Rebreanu F.N. și a Regulamentului local de Urbanism aferent, aprobat prin HCL nr.93/26.09.2013

 

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării regimului de înălțime din PUZ pentru introducerea în intravilan și reglementare teren în vederea acomodării funcțiunii de industrie alimentară pentru realizarea obiectivelor de abatorizare păsări, bovine, ovine, suine, hale de depozitare, terenuri de sport, racorduri și branșamente, împrejmuire în Municipiul Gherla, str.Liviu Rebreanu F.N. și a Regulamentului local de Urbanism aferent, aprobat prin HCL nr.93/26.09.2013 -  proiect din inițiativa Autorității executive,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 303 din 10.01.2019 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            Având în vedere prevederile art.32, alin.1, 2 și 3 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și actualizare a documentelor de urbanism,

            În temeiul dispozițiilor art.36 alin.5, lit.c) și art.45, alin.2), lit.e) din Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1 Se aprobă modificarea regimului de înălțime maxim admis la atic de la 9 m la 12 m din PUZ pentru introducerea în inravilan și reglementare teren în vederea acomodării funcțiunii de industrie alimentară  pentru realizarea obiectivelor de abatorizare păsări, bovine, ovine, suine, hale de depozitare, terenuri de sport, racorduri, branșamente și împrejmuire  în Municipiul Gherla, str.Liviu Rebreanu F.N. și a Regulamentului local de Urbanism aferent aprobat prin HCL nr.93/26.09.2013.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr. consilieri                      19                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                            SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                      Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”     

----------------

             


Înapoi