PROIECTELE DE HOTĂRÂRI


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16493/23.11.2020

 

ANUNȚ

 

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil situat în sat Băița fn, fosta încăpere a C.A.P.    

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil situat în sat Băița fn, fosta încăpere a C.A.P.    

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 23.11.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      . C. M.

-------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16476 DIN 23.11.2020

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil

 situat in sat Baita fn, fosta incapere a C.A.P.     

 

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019 propun spre inchiriere imobilul situat in sat Baita apartinator al Municipiului Gherla, fost imobil al CAP Hasdate.

          Imobilul se afla in domeniul privat al Municipiului Gherla, Sat Baita fn, Jud. Cluj, inscris in CF 55896 Gherla, format din cladire in suprafata masurata de 144 mp cu numarul de inventar 1695, avand destinatia de magazie si cu valoarea de inventor 67935 lei, situata pe terenul in suprafata masurata de 2170 mp, aflat la pozitia 6 din lista terenurilor domeniului privat al Municipiului Gherla, cu valoarea de inventar de 87884 lei. Cladirea imobilului este neutilizata de o lunga perioada de timp si intr-o stare de degradare avansata, imprejmuit intre immobile cu proprietati private, avand acces la proprietate dintr-un drum lataeral satesc.

            Inchirierea acestui imobil va adduce venituri la bugetul local si va implica lucrari de renovare si intretinere a constructiei din partea chiriasului.

            Plecand de la acest referat propun intocmirea unei Hotarari care va fi supusa dezbaterii publice conform legislatiei in vigoare urmand la finalul acestea sa fie supusa aprobarii Consiliului Local al Municipiului Gherla.

 

                                                                            INITIATOR:

                                                            Primarul Municipiului Gherla

--------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16489/116/23.11.2020

 

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil

 situat in sat Baita fn, fosta incapere a C.A.P.     

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu de depozitare produse agricole in sat Baita fn;

            Examinand referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

          Art.  1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica, pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pe inca 10 ani, a imobilului aflat in domeniul privat al Municipiului Gherla, Sat Baita fn, Jud. Cluj, inscris in CF 55896 Gherla, format din cladire in suprafata masurata de 144 mp cu numarul de inventar 1695, avand destinatia de magazie si cu valoarea de inventor 67935 lei, situata pe terenul in suprafata masurata de 2170 mp, aflat la pozitia 6 din lista terenurilor domeniului privat al Municipiului Gherla, cu valoarea de inventar de 87884 lei;

            Art. 2 Se aproba pretul minim de pornire la licitatie de 3000 EURO/an, echivalent in  LEI la cursul BNR din ziua licitatiei, taxa de participare 100 lei, garantia de participare la licitatie 1000 lei;

            Art. 3 Contractul de inchiriere se va incheia in EURO, chiria va fi platita lunar pana cel tarziu in ultima zi a lunii curente, in LEI la cursul BNR din ziua platii;

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de evaluare.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

 

                                                                                                AVIZEAZĂ

                                                                                                  SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16502/23.11.2020

 

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui imobil format din 2 încăperi, în suprafața totală de 31 mp, din Municipiul Gherla, str. Dragoș Vodă, nr. 2  

 

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui imobil format din 2 încăperi, în suprafața totală de 31 mp, din Municipiul Gherla, str. Dragoș Vodă, nr. 2  

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 23.11.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                    

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16478 DIN 23.11.2020

 

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui

imobil fotmat din 2 incaperi, in suprafata totala de 31 mp,

din Municipiul Gherla, str. Dragos Voda, nr. 2   

 

 

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019 propun spre inchiriere spatiul din str. Dragos Voda nr. 2.

          Imobilul se afla in domeniul privat al Municipiului Gherla, Str. Dragos Voda, nr. 2, Jud. Cluj, inscris in CF vechi 7124 Gherla (top 518/1, 518/2, 519/1, 519/2, 520/1, 520/2), format din doua spatii in suprafata utila de 17,55 mp (apartament 11), respectiv 12,60 mp (apartament 12), cu numarul de inventar 11610 respectiv 11620, avand destinatia de spatiu commercial (carmangerie) si cu valoarea de inventor de 25055 lei respectiv 38619 lei;

            Imobilul a fost inchiriat pentru diferite activitati de la sediu de partid la magazin de comercializare a produselor si preparatelor de carne, activitate care a fost si ultima si pentru care spatial a fost amenajat si autorizat. In present spatial este gol, necesitand lucrari de igenizare pentru a fi reautorizat pentru activitati comerciale, asa cum am aratat mai sus este compus din 2 incaperi avand in total o suprafata utila de 31 mp.

            Pentru a asigura un venit la bugetul de stat si a asigura intretinerea corpului de cladire ce gazduieste imobilul se impune inchirierea acestuia, in concluzie va solicit sa analizati cele aratate anterior si sa aprobati inchirierea acestuia cu destinatia de spatiu commercial.

            Prezentul referat este punctul de plecare in redactarea unei Hotarari care conform legislatiei in vigoare va fi supusa dezbaterii publice si ulterior supusa aprobarii Consiliului Local al Municipiului Gherla.

 

 

                                                                            INITIATOR:

                                                            Primarul Municipiului Gherla

                                                                  

----------------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16496/118/23.11.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui

imobil format din 2 încăperi, în suprafața totală de 31 mp,

din Municipiul Gherla, str. Dragoș Vodă, nr. 2   

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil situate in str. Dragos Voda, nr. 2;

            Examinand referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

          Art.  1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica cu destinatia de spatiu comercial, pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pe inca 10 ani, o parte din imobilul aflat in domeniul privat al Municipiului Gherla, Str. Dragos Voda, nr. 2, Jud. Cluj, inscris in CF vechi 7124 Gherla (top 518/1, 518/2, 519/1, 519/2, 520/1, 520/2), format din doua spatii in suprafata utila de 17,55 mp (apartament 11), respectiv 12,60 mp (apartament 12), cu numarul de inventar 11610 respectiv 11620, avand destinatia de spatiu commercial (carmangerie) si cu valoarea de inventor de 25055 lei respectiv 38619 lei;

            Art. 2 Se aproba pretul minim de pornire la licitatie de 10 EURO/mp/luna, echivalent in  LEI la cursul BNR din ziua licitatiei, taxa de participare 100 lei, garantia de participare la licitatie 1000 lei;

            Art. 3 Contractul de inchiriere se va incheia in EURO, chiria va fi platita lunar pana cel tarziu in ultima zi a lunii curente, in LEI la cursul BNR din ziua platii;

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de evaluare.

        

 

            INITIATOR                                                                 AVIZEAZA

               PRIMAR                                                                 SECRETAR GENERAL

  

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16495/23.11.2020

 

ANUNȚ

 

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Lacului de Agrement situat în Parcul Mare al Municipiului Gherla    

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Lacului de Agrement situat în Parcul Mare al Municipiului Gherla 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 23.11.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16477 DIN 23.11.2020

 

 

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a

Lacului de Agrement situat in Parcul Mare al Municipiului Gherla     

 

           

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019 propun inchiriere Lacului de Agrement din Parcul Mare al Municipiului Gherla.

Totodata precizez ca acesta este in administrarea SC ADP Gherla de o lunga perioada de timp, indeosebi in ultimi 8 ani dupa modernizare Lacului de Agrement, dar din pacate el este inpracticabil, fara a aduce bucuria si pata de culoare dorita de gherleni.

Lacului de Agrement din Parcul Mare se afla in domeniul public al Municipiului Gherla, Parcul Mare, inscris in CF 53140 Gherla, cuprinzand amenajari specifice unui lac de agrement, situate pe terenul in suprafata masurata de 6463 mp, aflat la pozitia 3 din lista terenurilor domeniului public al Municipiului Gherla, avand valoarea de inventar de 362648 lei, este o amprenta importanta a orasului, fiind neaparata nevoie de o administrare serioasa si o ingrijiire permanenta a apei si a florei ce o acopera.

In consecinta, propun inchiriere in conformitate cu Codul Administrativ, a Lacului de Agrement din Parcul Mare al Municipiului Gherla astfel incat acesta sa fie redat publicului larg prin dotarea cu barci si hidrobiciclete, prin igenizarea si curatarea lui permanenta. Toate aceste costuri de intretinere si functionare vor cadea in sarcina chiriasului, urmand ca acesta sa-l puna la dispozitia publicului larc in baza unui regulament si orar stabilit, avizat de Primarul Municipiului Gherla.

            In baza acestui referat se va intocmi o Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Gherla care va fi pusa in dezbatere publica conform cu legislatia in vigoare, la finalul acesteia hotararea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al Municipiului Gherla.

 

 

                                                                            INITIATOR:

                                                            Primarul Municipiului Gherla

----------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16494/117/23.11.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a

Lacului de Agrement situat in Parcul Mare al Municipiului Gherla    

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a Lacului de Agrement din Parcul Mare;

            Examinand referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

          Art.  1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica, pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pe inca 10 ani, a Lacului de Agrement din Parcul Mare aflat in domeniul public al Municipiului Gherla, Parcul Mare, inscris in CF 53140 Gherla, cuprinzand amenajari specifice unui lac de agrement, situate pe terenul in suprafata masurata de 6463 mp, aflat la pozitia 3 din lista terenurilor domeniului public al Municipiului Gherla, avand valoarea de inventar de 362648 lei;

            Art. 2 Se aproba pretul minim de pornire la licitatie de 5000 EURO/an, echivalent in  LEI la cursul BNR din ziua licitatiei, taxa de participare 100 lei, garantia de participare la licitatie 1000 lei;

            Art. 3 Contractul de inchiriere se va incheia in EURO, chiria va fi platita lunar pana cel tarziu in ultima zi a lunii curente, in LEI la cursul BNR din ziua platii;

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de evaluare.

     

 

            INITIATOR                                                                AVIZEAZA

                PRIMAR                                                            SECRETAR GENERAL

 

                                                                     

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16504/23.11.2020

 

ANUNȚ

 

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în sat Hășdate la nr. 11, fosta încăpere a C.A.P.,

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în sat Hășdate la nr. 11, fosta încăpere a C.A.P.,

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 23.11.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

----------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16479 DIN 23.11.2020

 

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu

 de 87 mp situate in sat Hasdate la nr. 11, fosta incapere a C.A.P.

 

 

            Avand in vedere expirarea in anul 2016 a contractului de inchiriere a spatiului in suprafata de 87 mp situat in sat Hasdate, Municipiul Gherla, nr. 11, fost spatiu al C.A.P., propun scoaterea acestora la licitatie in vederea inchirierii.

            S-a constatat ca spatiul inchiriat o lunga perioada de timp pentru activitati de crestere si recoltare ciuperci comestibile iar din anul 2016 acest contract nu a mai fost prelungit, acesta s-a degradat substantial avand mari probleme de structura, la acoperis si pereti.

In concluzie, va solicit ca spatiul sa fie eliberat si scos la licitatie publica in vederea inchirierii, asigurand astfel un venit la bugetul de stat si intretinerea minima a constructiei care este destul de veche.

            Avand in vedere cele aratate anterior propunem inchirierea spatiului mai sus descris in suprafata totala de 87 mp, prin licitatie publica, plecand de la valoarea de 700 EURO/an, platibili in LEI la cursul BNR la data licitatiei. De asemenea se stabileste taxa de participare de 100 lei iar garantia de participare de 1000 lei.

            Plecand de la acest referat propun intocmirea unei Hotarari care va fi supusa dezbaterii publice conform legislatiei in vigoare urmand la finalul acestea sa fie supusa aprobarii Consiliului Local al Municipiului Gherla.

 

                                                                         INITIATOR:

                                                           Primarul Municipiului Gherla

-----------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16503/119/23.11.2020

 

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu

situat în sat Hășdate la nr. 11, fosta încăpere a C.A.P.,

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu de depozitare produse agricole in sat Hasdate nr. 11;

            Examinand referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

          Art.  1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica, pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pe inca 10 ani, a imobilului aflat in domeniul privat al Municipiului Gherla, Sat Hasdate, nr. 11, Jud. Cluj, inscris in CF 55853 Gherla, format din cladire in suprafata masurata de 87 mp cu numarul de inventar 121810, avand destinatia de cladire agroozotehnica si cu valoarea de inventor 33897 lei, situata pe terenul in suprafata de 450 mp, aflat la pozitia 26 din lista terenurilor domeniului privat al Municipiului Gherla, cu valoarea de inventar de 13267 lei;

            Art. 2 Se aproba pretul minim de pornire la licitatie de 700 EURO/an, echivalent in  LEI la cursul BNR din ziua licitatiei, taxa de participare 100 lei, garantia de participare la licitatie 1000 lei;

            Art. 3 Contractul de inchiriere se va incheia in EURO, chiria va fi platita lunar pana cel tarziu in ultima zi a lunii curente, in LEI la cursul BNR din ziua platii;

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de evaluare.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

                                                                                                                                                AVIZEAZĂ

                                                                                                        SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                   

                                                                  


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16351/19.11.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind completarea Contractelor de concesiune

pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public

al Municipiului Gherla, prin Act adițional

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind completarea Contractelor de concesiune

pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public

al Municipiului Gherla, prin Act adițional

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 19.11.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 19.11.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 26.11.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

 ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR.  16307 din 18.11.2020    

REFERAT

privind  aprobarea proiectului de hotărâre referitor completarea Contractelor de concesiune pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public al municipiului, prin Act adițional

          Prin raportul de audit și Procesul-verbal de constatare nr. 10803/30.07.2020 a Camerei de Conturi Cluj, respectiv prin Decizia nr. 26 din 25.08.2020 emisă în urma acțiunii de audit cu tema: Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale UAT Gherla, conținând măsurile pe care ordonatorul de credite trebuie să le ia pentru înlăturarea deficiențelor constatate, este necesar a se modifica Contractele de concesiune aflate în derulare prin act adițional, prin care se va constitui o garanție de 10%, sumă ce reprezintă o cotă parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevență, pentru primul an de activitate.

          Potrivit art. 325 pct ( 7 ) din OUG 57/2019 ” Concesionarul are obligaţia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune de bunuri proprietate publică să depună, cu titlu de garanţie, o sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligaţiei de plată către concedent, stabilită de acesta şi datorată pentru

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 16350/111/19.11.2020

 

PROIECT DE

 HOTĂRÂRE

nr. __________din _________

privind completarea Contractelor de concesiune

pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public

al Municipiului Gherla, prin Act adițional

 

         Examinând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla, cu nr. 16307din 18.11.2020;

         Văzând Raportul de specialitate cu nr. 16308 din 18.11.2020 întocmit de Direcția Administrației Publică Locală;

         Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate a Consiliului Local;

         Ținând seama de dispozițiile Raportului de audit și Procesul-verbal de constatare cu nr. 10803/30.07.2020, respectiv Decizia nr. 26 din 25.08.2020 a Camerei de Conturi Cluj;

            Având în vedere prevederile art.325 pct(7) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

          În temeiul art. 129 alin ( 1 ) și alin ( 2 ) lit. c), alin ( 6 ) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ;

            Consiliul local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru,adoptă prezenta

 

HOTĂRĂRE

 

          Art. 1. Se aprobă completarea Cap. IV din Contractul de concesiune, pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public al Municipiului Gherla cu punctul 6, care va avea următorul conținut:

                  6. Se constituie o garanție în sumă de ________ lei reprezentând o cotă parte de 10% din suma obligației de plată către concedent datorată pentru primul an de exploatare. Suma se va plăti în termen de cel mult 30 zile de la semnarea actului adițional  la casieria Primăriei.

          Art. 2. Se aprobă Actul adițional ca fiind anexa nr. 1 la HCL .

          Art.3. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei se încredințează autoritatea executivă.

 

 

INIȚIATOR

 

 

 

Nr. consilieri                                                                                         Avizează

Nr. consilieri prezenți                                                                Secretar generalUAT

Nr. voturi ,,pentru''primul an de exploatare.”

          Ținând cont de prevederile de mai sus,propun completarea capitolului IV din Contract cu pct. 6, care va avea următorul cuprins:

           - Se constituie o garanție în sumă de _________ lei, reprezentând o cotă parte de 10% din suma obligației de plată către concedent, datorată pentru primul an de exploatare.

          Suma se va plăti în cel mult 30 zile de la data semnării actului adițional la casieria Primăriei.

PRIMAR

 

VEZI ANEXA

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16328/18.11.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

 

 

  Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.11.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.11.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 26.11.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.    

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

Str. BOBÎLNA  Nr. 2

Tel. 0264-241926, 241 775

Fax  0264- 241666____                                                                          ____

Nr.       15890      din   10.11.2020                                                                 

 

 

 

REFERAT

 privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

 

 

            Prin procesul-verbal nr. 15841 din 09.11.2020, Comisia constituită în baza Legii nr. 15/2003 a analizat și a propus retragerea dreptului de folosință a unor parcele atribuite prin HCL nr. 70/26.09.2019, astfel:

 •  numitului R. A.-I. – parcela 30, care, prin adresa nr. 1204/28.01.2020, a renunțat la dreptul de folosință asupra parcelei 30.
 • numiților C. C.-P. – parcela 11; O. D.-Ș. – parcela 43; C. R. – parcela 44, care în termen de un an de zile de la semnarea procesului-verbal de punere în posesie nu au fost începute lucrările de construire,
 • de asemenea se propune retragerea dreptului de folosință datorită neprezentării pentru semnarea și ridicarea procesului-verbal de punere în posesie pentru următoarele parcele: parcela 13 – B. R.-A.; parcela 19 – B. V.-C.; parcela 35 – L. F.-N.; parcela 38 – C. B.an; parcela 39 – P. A.; parcela 45- B. R.; parcela 50 – B. A..

Urmare acestor aspecte, situația parcelelor libere aferente PUZ Lotizări pentru locuințe, Str. Hășdății, f.n., destinate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani, este următoarea:  11, 13, 19, 30, 35, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 50, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65.

Comisia constituită în baza Legii nr. 15/2003, în urma analizării, propune atribuirea în folosință gratuită din parcelele libere numiților: T. C.-M. – P11, B. R.-D. P13, K. I.-E. – P19, S. C.-Z. - P30, S. O.-A. - P38, S. C.-L. - P39, P. L.-F., - P35, I. M.-I. - P43, K. L.-F. - P44, S. H. - P45, P. R.-G. -  P50, T. H.-G.-S. - P58, L. P. - P59, J. C.-D. - P46 (la cererea petentului de a i se atribui o parcelă învecinată cu parcela 33, care este a surorii petentului), G. I.-M. - P61, M. D.-C. P62.

Se propune de asemenea aprobarea prelungirii termenului de un an de la punerea în posesie cu 90 de zile (respectiv până la data de 16.01.2021) pentru F. P.-P., beneficiara parcelei 23, conform Procesului-verbal de punere în posesie nr. 13127/18.10.2019, la cererea acesteia, având în vedere împrejurările create de pandemie și faptul că stările de urgență / alertă din cursul anului 2020 au îngreunat procesul de elaborare a documentației,  precum și obținerea avizelor / acordurilor necesare pentru autorizație.

Prin acest proiect de hotărâre propun retragerea dreptului de folosință beneficiarilor cuprinși în Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre, potrivit art. 6, alin. 2 din Legea 15/2003, atribuirea parcelelor tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 ani, cuprinși în Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre, potrivit art. 1, alin. 2 din Lege, precum și aprobarea prelungirii cu 90 de zile a termenului de 1 an de la punerea în posesie pentru dna F. P.-P., beneficiara parcelei 23, conform Procesului-verbal de punere în posesie nr. 13127/18.10.2019, la solicitarea acesteia, având în vedere perioada stărilor de urgență și de alertă din anul în curs, care au îngreunat procesul elaborării documentației, respectiv obținerea avizelor necesare pentru autorizația de construire și începerea lucrărilor.

PRIMAR

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16326/110/18.11.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. ……/…………………

 privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând Referatul nr. 15890 din 10.11.2020 întocmit de Primarul Municipiului Gherla,

            Analizând Procesul-verbal nr. 15841 din 09.11.2020 al Comisiei constituite pentru aplicarea Legii nr. 15/2003,

            Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

            Având în vedere prevederile art. 1, alin. 1 și 2 și art. 6, alin. 1 și 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală,

            În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. c și art. 139, alin. 3, lit. g din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1.             Se aprobă retragerea dreptului de folosință asupra unor parcele de teren atribuite tinerilor prin HCL nr. 70/26.09.2019, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală a unor loturi potrivit PUZ ”Lotizări pentru locuințe destinate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani – Str. Hășdății”, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă prelungirea cu 90 zile a termenului de un an de la punerea în posesie (respectiv până la data de 16.01.2021) pentru dna F. P.-P., beneficiara parcelei 23, conform Procesului-verbal de punere în posesie nr. 13127/18.10.2019, la cererea acesteia, având în vedere perioada stărilor de urgență și de alertă din anul în curs, care au îngreunat procesul elaborării documentației, respectiv obținerea avizelor necesare pentru autorizația de construire și începerea lucrărilor.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajare a Teritoriului și Comisia constituită în acest sens.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Primarului și Instituției Prefectului.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

Nr. consilieri                                                                                                 AVIZEAZĂ

Nr. consilieri prezenţi                                                                       SECRETAR GENERAL

Nr. voturi „Pentru ”

Vezi Anexa


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16321/18.11.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al

Consiliului Local al municipiului Gherla în Adunarea Generală 

a Acționarilor din cadrul SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al

Consiliului Local al municipiului Gherla dunarea Generală 

a Acționarilor din cadrul SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.11.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.11.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 26.11.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

 

ROMÂNIA                                                                          

JUDEŢUL CLUJ                                                               

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA             

  NR. 16.314/18.11.2020

 

 

 

 

REFERAT

Privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Gherla  în  Adunarea  Generală a  Acționarilor din cadrul SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ

 

 

 

Prin HCL 80/2016 a fost desemnat dl. R. M. în calitate de reprezentant al Municipiului Gherla în Adunarea  Generală a  a Acționarilor din cadrul SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ.

 

 In urma alegerilor locale din 26.09.2020  dl. R. M. nu mai are calitatea de consilier local, astfel că se impune ca organul deliberativ să nominalizeze, prin luarea unei hotărâri, persoana care urmează să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea  Generală a Acţionarilor din cadrul SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ.

Din Adunarea Generală a Acţionarilor a acestei societăţi, fac parte  consiiliile locale municipale din Jud. Cluj şi consiliul local Huedin  care sunt membrii acţionari, cu menţiunea că aceste consilii locale au aprobat în anul 2004 participarea la Constituirea unităţii respective (Gherla HCL nr.7/2004).

Potrivit art.3 pct.2 lit.a) din OUG 109/2001 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Consiliul Local Gherla are competența să numească reprezentanții   ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociaților şi să aprobe mandatul acestora;

Având în vedere prerogativele legale cu care este investită autoritatea executivă, propunem desemnarea unui consilier local în Adunarea  Generală a Acţionarilor din cadrul SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ.

 

PRIMAR

 

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL    

NR. 16320/108/18.11.2020                             

 

 

PROIECT DE HOTARĂRE

Privind desemnarea unui reprezentant al

Consiliului Local al municipiului Gherla  în   Adunarea  Generală  

a Acționarilor din cadrul SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ

 

Având in vedere referatul de aprobare  nr. 16314/18.11.2020 întocmit de către inițiator primar D. I.-O. precum si raportul de specialitate nr. 16315/18.11.1010 întocmit de către Secretar UAT ;

Văzând avizul favorabile ale comisiei juridice;

 În temeiul prevederilor art.196, alin.1,lit a din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta:

 

HOTĂRÂRE:

 

 

Art. 1  Se desemnează Dl. __________ să reprezinte interesele Municipiului Gherla în Adunarea  Generală  a Acţionarilor de la SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ, CUI RO 16369218, J12/1571/2004, cu sediul în Comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni FN, jud. Cluj, Romania.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Gherla, Instituției Prefectului Județului Cluj și persoanei nominalizate la pct.1

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                              AVIZEAZĂ SECRETAR GENERAL 

ROTAR MIHAI


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16373/19.11.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea

 rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 19.11.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 19.11.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 26.11.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

REFERAT

Privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherla pe

 

            Avand in vedere prevederile art.19 al 2 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare se propune o rectificare bugetara tinand cont de executia bugetara pana in luna noiembrie motivata pe existenta unor dezechilibre intre prevederile initiale si sumele consumate.

            Astfel dupa analiza pe articole bugetare la unele capitole ale bugetului la partea de cheltuieli la sectiunea de functionare se constata existenta unui excedent bugetar, iar alte capitole inregistreaza deficit bugetar.

            Exemplificam urmatoarele:

Autoritati executive CAP. 51 +215 mii lei

Evidenta Persoanelor CAP.54 +10 mii lei

Politie Locala CAP 61 +90 mii lei

Invatamant CAP 65  -2.5 mii lei

Cabinete Med CAP. 66  +35 mii lei

Zone verzi CAP. 67.05 -150 mii lei

Salubritate CAP. 74   -297.14 mii lei

 

            In ceea ce priveste veniturile bugetare acestea se suplimenteaza cu suma de 32,61 mii lei reprezentand venituri din valorificari de bunuri, cu 2.64 mii lei reprexentand venituri din aplicarea prescriptiei extintive si cu 10 mii lei venituri incasate in plus la Taxe si tarife pentri eliberarea de licente si autorizatii de functionare.

            La partea de investitii se suplimenteaza sumele pentru achizitia se aparatura medicala de catre Spitalul municipal Gherla cu 100 mii lei si se aloca suplimentar 50.61 mii lei pentru achizitia de echipamente I.T.

            In anexele prezentate sunt detaliate toate aceste modificari.

 

          -Avand in vedere cele de mai sus propun aprobarea rectificarii bugetului local conform anexelor atasate.

 

 

Primar

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16370/112/19.11.2020

 

 

 

PROIECT DE HOTARARE

 HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

 

 

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr. 16304 din 18.11.2020 privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si  vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 16313/18.09.2020 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară adopta prezenta

                                                 

HOTĂRÂRE

 

 

Art.1:   Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2020 care la partea de venituri înregistrează suma de 42 897,07 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de          49 448,48 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 30 787,44 mii lei   iar  sectiunea  de dezvoltare in suma de  18 661,04  mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărare;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2020 conform anexei nr.3.

Art. 3 : Se aproba bugetul activitatilor autofinantate conform anexei  nr.4

Art 4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

 

 

                                             PRIMAR

                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

 

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

ANEXA 4


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16377/19.11.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.09.2020

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.09.2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 19.11.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 19.11.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 26.11.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

Nr.15900 /10.11.2020

 

REFERAT

Privind aprobarea proiectului de hotarare referitor la abrobarea contului de executiela 30.09.2020 a bugetului local

 

 

 

Conform art 49 alin  (12)din din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale „În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

    a) să nu înregistreze plăţi restante;

    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.”

La data de 30.09.2020 executia bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Gherla se prezinta astfel:

La partea de venituri avem incasari in suma de 33 021 818lei detaliate in anexa 1.

La partea de cheltuieli sunt inregistrate plati in valoare de 24 814 926 lei detaliate in anexa 2.

            La activitatile autofinantate executia bugetara la 30.09.2020 se prezinta astfel:

            La partea de venituri avem incasari in suma de 13 685 701 lei detaliate in anexa 3.

            La partea de cheltuieli sunt inregistrate plati in valoare de  13 190 149lei detaliate in anexa 4.

Municipiul Gherla nu inregistreaza plati restante la data de 30.09.2020.

            Excedentul  bugetului  local  al  Municipiului  Gherla  la  data  de 30.09.2020 este de 8 206 892 lei,  iar  excedentul bugetului activitatilor   autofinantate  este  de   495 552 lei.

            Situatiile financiare ale municipiului Gherla sunt intocmite cu respectarea prevederilor legale in domeniu financiar-contabil.

Ca urmare propun :

 • aprobarea contului de executie a bugetului local, al bugetului activitatilor autofinantate, la 30.09.2020 conform anexelor atasate.

 

 

PRIMAR

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16375/113/19.11.2020

    PROIECT

HOTARAREA NR .       /  .  .2020

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al

Municipiului Gherla la 30.09.2020

 

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 30.09.2020 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa primarului Municipiului Gherla;

Avand in vedere referatul nr. 15900/10.11.2020 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.09.2020 si vazand Raportul de specialitate nr. 15901/10.11.2020  al Directiei economice;

      Tinand cont de prevederile  art.49 alin. (12) din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) litera b) si alin. (4) litera a)  si art. 139 alin. 3, litera a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru adoptă prezenta

 

                                                    

                                                             HOTARÂRE:

 

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 30.09.2020 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 33 021 818lei, iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de  24 814 926 lei,  conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al activităţilor autofinanţate la 30.09.2020,  inregistrând la partea de venituri încasări in  suma de 13 685 701lei, iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de       13 190 149 lei conform anexelor 3 si 4 la prezenta hotărîre.

Art.3 : Se aproba situaţiile financiare ale Municipiului Gherla la 30.09.2020 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si al bugetului activităţilor autofinanţate, la 30.09.2020;

Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

 

                                   

                                       PRIMAR

                                                                         

                                                                                                                          AVIZEAZA

                                                                                                                  SECRETAR GENERAL,

     ANEXA 1

     ANEXA 2

     ANEXA 3 

     ANEXA 4

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16422/20.11.2020

 

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea comasării a trei imobile cu numere cadastrale 53262, 53553 și 54510 din Municipiul Gherla, str. Reformei

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea comasării a trei imobile cu numere cadastrale 53262, 53553 și 54510 din Municipiul Gherla, str. Reformei

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 20.11.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 20.11.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 26.11.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 16401/19.11.2020      

                                                         

 

 

 

                                                                        

REFERAT

privind aprobarea comasării a trei imobile cu numerele cadastrale 53262, 53553 și 54510 din Municipiul Gherla str. Reformei

 

 

Prin cererea nr. 15473 din 02.11.2020 Municipiul Gherla prin primar D. I.-O. a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în sensul comasării a trei imobile și operațiuni notariale.

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla în baza Legii nr.50/1991, art.6* alin.6 lit.c a eliberat certificatul de urbanism nr.155/15473 din 04.11.2020 în vederea comasării imobilelor cu numerele cadastrale 53262, 53553 și 54510 cu categorie de folosință drum, proprietar Municipiul Gherla.

Imobilele conform Planului de Urbanism Zonal al Municipiului Gherla aprobat prin HCL nr.5/26.02.1998, fac parte din strada B, reprezentând un teren cu acces din str. Reformei.

În vederea comasării celor 3 imobile cu suprafețele de 266 mp, 293 mp și 306 mp va rezulta un singur drum în suprafață de 865 mp cu categorie de folosință drum.

Precizez că în baza certificatului de urbanism mai sus menționat s-a întocmit și avizat documentația cadastrală pentru comasarea celor trei imobile, sens în care Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliare Gherla a eliberat referatul de admitere prin care în urma alipirii (comasării) a rezultat un imobil cu număr cadastral 55938, situat în localitatea Gherla str. Reformei jud. Cluj, UAT Gherla, proprietar Municipiul Gherla, având suprafața măsurată de 865 mp.

În vederea înscrierii alipirii (comasării) celor trei imobile în Cartea funciară este necesară operațiunea notarială la baza căreia stă hotărârea Consiliului local.

Față de acestea , având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 ar.6* alin.6 lit.c și Legea cadastrului și a publicității imobiliare  nr.7/1996, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea comasării a trei imobile cu numerele cadastrale 53262, 53553 și 54510 din Municipiul Gherla, str. Reformei.

 

 

 

                                                                                                              Întocmit,

                                                                                                                Primar,

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16421/115/20.11.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea comasării a trei imobile cu numerele cadastrale 53262, 53553 și 54510 din municipiul Gherla, strada Reformei

 

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea comasării a trei imobile cu numerele cadastrale 53262, 53553 și 54510 din municipiul Gherla, strada Reformei, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând  referatul cu nr. 16401 din 19.11.2020 întocmit de Primarul Municipiului Gherla,

           Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

           Având în vedere prevederile art.6*, alin.6, lit.c privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările și completările ulterioare,

           Având în vedere prevederile art. 28 alin.1 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996,

           În temeiul dispozițiilor art.129, alin.1, lit.a, alin.7 lit.m) și art. 139 lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE

 

                Art.1  Se aprobă comasarea imobilelor cu numerele cadastrale 53262, 53553 și 54510 situate în municipiul Gherla, strada Reformei jud. Cluj, UAT Gherla, având  suprafețele de 266 mp, 306 mp și 293 mp cu folosință actuală drum, proprietar Municipiul Gherla,  într-un singur imobil cu număr cadastral 55938 situat în Municipiul Gherla, strada Reformei, jud. Cluj UAT Gherla, în suprafață de 865 mp, cu categorie de folosință drum, proprietar Municipiul Gherla,

Art. 2 Se împuternicește primarul municipiului Gherla domnul D. I.-O. în vederea semnării actelor notariale.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcța de Urbanism  și Amenajarea Teritoriului,

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Primarului și Instituției Prefectului.

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

                                                                                                                       AVIZEAZĂ

                                                                                                      SECRETAR GENERAL UAT


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16416/20.11.2020

 

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.64/25.06.2020 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a  Primăriei Municipiului Gherla

 

 

 Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.64/25.06.2020 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a  Primăriei Municipiului Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 20.11.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 20.11.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 26.11.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 15738/05.11.2020      

                                                         

                                                                        

REFERAT

privind modificarea HCL nr.64/25.06.2020 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

 

 

 

Prin HCL nr. 64/25.06.2020 s-a aprobat modificarea HCL nr.72/27.09.2018 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla în sensul completării cu persoane- arhitecți și urbaniști atestați de către Registrul Urbaniștilor din România, în scopul funcționării, îmbunătățirii calității deciziei referitoare la dezvoltarea spațială durabilă a unității teritorial administrative-municipiul Gherla și localităților componente Băița, Hășdate și Silivaș, în temeiul Legii nr. 350/2001 privind Amenajarea teritoriului și urbanism art. 37 alin. 1 și art.3.

Având în vedere rezultatele alegerilor locale din data de 27.09.2020, cât și faptul că președintele Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului al Primăriei Muncipiului Gherla este primarul potrivit hotărârilor mai sus menționate, se propune înlocuirea acestuia cu domnul D. I.-O. – restul membrilor comisiei, cât și membrii supleanți rămân aceeași aprobați prin HCL nr.64/25.06.2020.

 

                                                                                                              Întocmit,

                                                                                                                Primar,

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16414/114/20.11.2020

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea modificării HCL nr.64/25.06.2020 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a  Primăriei Municipiului Gherla

 

 

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.64/25.06.2020 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a  Primăriei Municipiului Gherla, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 15738 din 05.11.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiei de Urbanism a Consiliului Local,

            În conformitate cu prevederile art. 37, alin.1 și art.3 din Legea 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.196, alin.1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE

    

 1. Se aprobă înlocuirea președintelui Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla, aprobată prin HCL nr.64/25.06.2020 cu domnul D.I.-O.- primar ales. Restul prevederilor cuprinse în HCL nr.64/2020 rămân neschimbate.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică Primarului și Instituției Prefectului.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

                                                                                                                       AVIZEAZĂ

                                                                                                      SECRETAR GENERAL UAT


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16079/12.11.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind desemnarea

reprezentantului Municipiului Gherla în Adunarea Generală

a Asociației Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene

         

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre hotărâre privind desemnarea

reprezentantului Municipiului Gherla în Adunarea Generală

a Asociației Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene         

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 12.11.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 12.11.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată “de îndată” din 13.11.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

---------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16.073/12.11.2020

 

 

REFERAT

Privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la desemnarea reprezentantului Municipiului Gherla în Asociația GAL Plaiuri Someșene

 

 

Potrivit dispoziției art. 15 din Statutul Asociației GAL Plaiuri Someșene “ În cazul membrilor persoane juridice, organul de conducere al respectivei persoane juridice va desemna în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare o persoană care o va reprezenta în cadrul Asociației, respectiv va participa la ședințele organelor de conducere și administrare dacă este cazul”, iar potrivit articolului 30 fiecare membru are dreptul la un singur vot.

Municipiul Gherla este membru fondator al Asociației Gal Plaiuri Someșene iar potrivit dispozițiilor statutare are obligația de-a desemna o persoană în calitate de reprezentant în asociație, care va exercita în numele Municipiului Gherla drepturile și obligațiile cuprinse în statut având dreptul la un singur vot, votul constituind de fapt votul Municipiului Gherla.

Potrivit adresei cu nr. 16055/12.11.2020 comunicată de către Asociația GAL Paiuri Someșene, Municipiul Gherla este reprezentat de către dl. F. N., d-na J. F. și d-na B. A. iar Consiliul Local Gherla de către dl. K. T..

Menționăm că Consiliul Local Gherla nu are calitate de membru în cadrul    Asociației Gal Plaiuri Someșene.

În aceste împrejurări, în vederea respectării dispozițiilor statutare propunem desemnarea unui reprezentant al Municipiului Gherla în cadrul asociației. Reprezentantul Municipiului Gherla va avea obligația de-a prezenta atât Consiliului local cât și primarului municipiului informări periodice cu privire la activitatea desfășurată în cadrul asociației, stadiul implementării proiectelor asociației, orice informare cu privire la activitatea asociației.

În ceea ce privește urgența convocării Consiliului local în ședința extraordinară convocată de îndată, aceasta rezultă din împrejurarea că în data de 16.11.2020 este convocată Adunarea Generală extraordinară a membrilor asociației iar un punct pe ordinea de zi este alegerea noului Consiliu Director ori pentru a participa la această ședință Municipiul Gherla trebuie să fie reprezentat statutar cu respectarea dispozițiilor art. 15 și 30 din Statutul Asociației.

Având în vedere situația de fapt și de drept propun adoptarea proiectului de hotărâre referitor la desemnarea reprezentantului Municipiului Gherla în Asociația GAL Plaiuri Someșene.

 

 

INITIATOR

PRIMAR

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16078/106/12.11.2020

 

P R O I E C T

 

H O T Ă R Â R E A   nr.........din ........................

privind desemnarea reprezentantului

Municipiului Gherla în Asociația GAL Plaiuri Someșene

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Gherla în cadrul Asociației GAL Plaiuri Someșene.

            Având în vedere :

 • referatul de aprobare cu nr.16073/12.11.2020 întocmit de către Primarul Municipiului Gherla D. I. – O.;
 • raportul de specialitate nr. 16074/12.11.2020 întocmit de către Secretarul General UAT R. M. din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla;

            Ținând seama de dispozițiile art. 15 și 30 din Statutul Asociației “Grupul de Acțiune Locală Paiuri Someșene, în cadrul careia Municipiul Gherla are calitatea de membru fondator precum și de dispozițiile Art. 129 alin. 2, lit. e și alin. 9, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            În temeiul art. 196 , alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată în data de 13.11.2020, adoptă prezenta :

 

H O T Ă R A R E :

 

            Art.1 Se desemnează ca și reprezentant în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene cu sediul în Gherla, str. Bobâlna, nr. 2, jud. Cluj a Municipiului Gherla, membrul fondator, dl. ...............

            Reprezentantul Municipiului Gherla va participa la toate ședințele de administrare și conducere a Asociației GAL Plaiuri Someșene, va exercita în numele și pentru Municipiul Gherla drepturile cuprinse în Statutul Asociației GAL Plaiuri Someșene având obligația de a reprezenta, atât consiliului local cât și primarului, informări periodice cu privire la activitatea desfășurată în cadrul asociației stadiul implementării proiectelor asociației, orice informații cu privire la activitatea asociației.

            Art.2 La data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea HCL nr. 42/24.09.2018 și HCL  nr. 45/23.05.2019, persoanele nominalizate în cuprinsul acestor hotărâri nemaiavând calitatea de reprezentant ai Municipiului Gherla sau Consiliului Local al Municipiului Gherla în Asociația GAL Plaiuri Someșene.

            Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Cluj, Primarului Municipiului Gherla, Asociației GAL Plaiuri Someșene.

 

INITIATOR

PRIMAR

 

 

 

                                                                   AVIZEAZĂ

                                                            SECRETAR GENERAL  UAT GHERLA


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16081/12.11.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind modificare

componenței comisiei economice a Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre hotărâre privind modificarea

componenței comisiei economice a Consiliului Local al Municipiului Gherla

         

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 12.11.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 12.11.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată “de îndată” din 13.11.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16070/12.11.2020

 

 

REFERAT

Privind modificarea  componenței comisiei economică –financiară a Consiliului Local Gherla

 

 

Prin HCL nr.94/2020 s-a stabilit componența comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al municipiului Gherla.

In urma ulterior ședinței prin adresa 15805/09.11.2020 dl. consilier N. I. a renunțat la calitatea de membru din cadrul comisiei economico-financiară.

In aceste condiții, pentru buna funcționare a comisiei economico-financiară de impune alegerea unui alt consilier local care să facă parte din această comisie.

Față de acte împrejurări de fapt și de drept propun adoptarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea  componenței comisiei economică –financiară a Consiliului Local Gherla.

 

 

INITIATOR

PRIMAR

-------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16080/107/12.11.2020

 

 PROIECT

H O T Ă R Â R E A   nr.  din

Privind modificarea  componenței comisiei economică –financiară a Consiliului Local Gherla

 

 

            Având în vedere propunerile privind modificarea componenței economică –financiară a Consiliului Local Gherla ;

           Având in vedere referatul de aprobare  nr. 16070/12.11.2020 întocmit de către inițiator primar D. I. – O.  precum si raportul de specialitate nr. 16071/12.11.2020 întocmit de către Secretar UAT.

            Văzând prevederile cuprinse in Regulamentul de Organizare si Funcționare a Consiliului Local Gherla aprobat prin HCL nr.67/2019 ,modificat prin HCL nr.52/2020;

            În temeiul prevederilor art.124;196, alin.1,lit a din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ;

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă extraordinara convocată de îndată din data de 13.11.2020, adoptă prezenta :

 

H O T Ă R Ă R E  : 

 

Art.1 Se modifică  componenței comisiei economică –financiară a Consiliului Local Gherla în sensul că domnul N. I. va fi înlocuit cu ____________ membru ________

Prezenta hotărâre constituie completarea HCL nr.94/2020.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Cluj, Primarului Municipiului Gherla precum si persoanei nominalizate in prezenta hotărâre.

 

INITIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                   AVIZEAZĂ

                                                            SECRETAR GENERAL  UAT GHERLA

                                                              

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15560/03.11.2020

 

 

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de numărare și constatare a voturilor secrete

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de numărare și constatare a voturilor secrete

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 03.11.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 03.11.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară din 06.11.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

---------------------------------

ROMANIA

JUDETULUL CLUL

MUNICIPIUL GHERLA

NR.15594/03.11.2020

 

 

 

REFERAT

PENTRU APROBAREA PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE NUMARARE SI CONSTATARE A VOTURILOR SECRETE

 

 

Potrivit art. 124 alin.1,2 și 5  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, după constituire, consiliul local își organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

Art. 139 alin 4 din același act normative prevede că adoptarea hotărârilor se face prin vot deschis sau vot secret.

In cazul în care se impune adoptarea unei hotărâri prin vot secret este evident că aceste voturi trebuie numărate de către o comisie care va avea și atribuții de a întocmi un proces-verbal prin care constată voturile exprimate și comunică apoi in plenul ședinței consiliului local rezultatul votului.

In această împrejurare apreciem că se impune construirea unei comisii  de numărare și constatare a rezultatelor voturilor secrete exprimate în cadrul consiliului local.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

---------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 15557/103/03.11.2020

 

P R O I E C T

                                                H O T Ă R Â R E A   nr.........din ........................

Privind constituirea comisiei de numarare si constatare a voturilor secrete

 

           

            Văzând Referatul de aprobare nr. 15594/03.11.2020 si raportul de specialitate nr. 15591/03.11.2020 intocmit de catre secretarul general UAT;

            În temeiul prevederilor art.124 alin.1, 2 si 5, art,196 al.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, a administrației publice locale;

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință extraordinara din data de ............................., ca urmare a alegerilor autorităților administrației publice locale din 27.09.2020, adopta prezenta

H O T Ă R ARE

 

 

            Art.1 Se constituie Comisia de numarare si constatare a rezultatelor voturilor secrete exprimate in cadrul sedintelor Consiliului local al municipiului Gherla, care va avea urmatoarea componenta:

            -______________________________________ din partea_____________________

            -______________________________________ din partea_____________________

            -______________________________________ din partea_____________________

            -______________________________________ din partea_____________________

            -______________________________________ din partea_____________________

            Art.2 Mandatul comisiei coincide ca durata cu mandatul Consiliului local si va avea ca atributii numararea voturilor secrete exprimate in cadrul sedintelor Consiliului local, constatarea rezultatului votului cuprinsa intr-un proces verbal si comunicarea acesteia in plenul sedintei.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Județului Cluj, Primarului Municipiului Gherla si persoanelor nominalizate la art.1.

 

 

INITIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                   AVIZEAZĂ

                                                            SECRETAR GENERAL  UAT GHERLA

                                                                   


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15562/03.11.2020

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului Municipiului Gherla

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului Municipiului Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 03.11.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 03.11.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară din 06.11.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

----------------------------------

ROMANIA

JUDETULUL CLUL

MUNICIPIUL GHERLA

NR.15593/03.11.2020

 

 

REFERAT

 

PENTRU APROBAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND  ALEGEREA VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

Potrivit art. 152 alin.2 și 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

Ținând seama de faptul că mandatul viceprimarului a încetat și având în vedere rezultatele scrutinului electoral din 27.09.2020 se impune alegerea viceprimarului Municipiului Gherla , situație în care propun adoptarea proiectului de hotărâre privind alegerea viceprimarului.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

----------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 15561/104/03.11.2020

 

P R O I E C T

 

H O T Ă R Â R E A   nr. ..... din .....................

Privind alegerea Viceprimarului Municipiului Gherla

 

            Având în vedere rezultatul votului înregistrat pentru funcția de viceprimar al Municipiului Gherla consemnat în procesul verbal întocmit de Comisia de numărare a voturilor;

            Tinand seama de Referatul de aprobare nr.  11593/03.11.2020 si raportul de specialitate nr. 15592/03.11.2020 , intocmit de catre Secretarul general UAT al municipiului Gherla;

Văzând prevederile art.152 alin.2 si 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum si dispozitiile Regulamentului de organizare si functionale al Municipiului Gherla;

            În temeiul prevederilor art.196 alin.1 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință extraordinara, ca urmare a alegerilor autorităților administrației publice locale din 27.09.2020, adopta prezenta

 

H O T Ă R ARE

 

            Art.1 Se alege în funcția de viceprimar al Municipiului Gherla ................................. , din partea .........................., prin vot secret cu un număr de ................... voturi.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul.        

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Județului Cluj, Primarului Municipiului Gherla si persoanei nominalizate in prezenta hotarare.

 

 

INITIATOR

PRIMAR

 

AVIZEAZĂ

                                                                  SECRETAR GENERAL UAT GHERLA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15564/03.11.2020

 

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherla

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 03.11.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 03.11.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară din 06.11.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-----------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15537/03.11.2020

 

REFERAT

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE HOTARARE REFERITOR LA CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GHERLA

 

            In urma scrutinului electoral din 27.09.2020, structura Consiliului Local al municipiului Gherla s-a modificat, astfel încât comisiile de specialitate care au funcționat in mandatul 2016 – 2020 nu mai sunt funcționale. Potrivit art.124 din O.U.G.nr.57-2019 privind codul administrativ, după constituire, consiliul local își organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate, iar membrii acestora sunt consilieri locali. Propunem organizarea comisiilor de specialitate in domeniul învățământ, cultura, urbanism, economic si juridic. Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de către fiecare grup de  consilieri, avându-se in vedere de regula opțiunea acestora, pregătirea lor profesionala si domeniul in care își desfășoară activitatea.

            Un consilier poate face parte din cel puțin o comisie si din cel mult 3 comisii, din care una este de baza.

            Numărul membrilor unei comisii este impar.

            Ținând seama de necesitatea constituirii comisiilor de specialitate, in vederea bunei funcționari a Consiliului Local Gherla, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre.

 

 

INITIATOR

PRIMAR

----------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 15563/105/03.11.2020

       

PROIECT

 

H O T Ă R Â R E A   nr.  din

Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherla

 

            Având în vedere propunerile privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii economico-sociale;

           Avand in vedere referatul de aprobare  nr. 15537/03.11.2020  , precum si raportul de specialitate intocmit de catre Secretarul General UAT Gherla cu nr. 15533/03.11.2020

            Văzând prevederile  cuprinse in Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local Gherla approbat prin HCL nr.67/2019 ,midificat prin HCL nr.52/2020;

            În temeiul prevederilor art.124;196, alin.1,lit a din OUG nr.57/2019  privinn Codul Administrativ ;

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă extraordinara din data de       , ca urmare a alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din 27.09.2020 adopta prezenta

 

H O T Ă R Ă RE

 

            Art.1 Se organizează următoarele comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Gherla :

            1 Comisia pentru amenajarea teritoriului şi  urbanism ______________________________________________

            2  Comisia de învăţământ, sănătate, familie _______________________________________________

            3  Comisia juridică si de disciplină __________________________________________________

            4 Comisia economică

_______________________________________________

            Art.2 Componenţa comisiilor de specialitate este următoarea:

            Comisia pentru amenajarea teritoriului şi  urbanism:

 

            Comisia de învăţământ, sănătate, familie

 

            Comisia juridică si de disciplină :

 

            Comisia economică:

            Art.3 Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Gherla.          

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj , Primarului Municipiului Gherla precum si persoanelor nominalizate in prezenta hotarare.

 

 

INITIATOR

PRIMAR

 

 

 

                                                                                AVIZEAZĂ

                                                            SECRETAR GENERAL  UAT GHERLA

                                                                   

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 15362/29.10.2020

 

ANUNȚ

 

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

Referat şi proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021  

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 29.10.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

----------------

ROMÂNIA                                                                                            

JUD. CLUJ                                                                                         

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                            

NR 15357 din 29.10.2020

 

R EFERAT

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021

 

 

            Avand in vedere prevederile art. 490 si 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

          “ Autorităţile administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente.”

……………………………………………………………………………………….

                ART. 491

    Indexarea impozitelor şi taxelor locale

 1. În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual,  de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
 2. Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor.
 3.  Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).

Rata inflatiei in anul 2019 a fost 3.8% conform site-ului oficial al  Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, publicatie  anexata , deci se indexeaza sumele in cota fixa si procentuala cu 3.8%

Vazand prevederile art. 1 din Ordonanţă de urgenţă nr. 59 din 23.iun.2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale :

 

“ Art. 1. -(1) Începând cu data de 1 iulie 2005, impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc şi se reflectă în contabilitate în monedă nouă, la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 49 de bani inclusiv.”

 

Sumele indexate conform ratei inflatiei se rotunjesc la leu

 

Conform art. 484,485,486,487 Consiliul Local poate stabili taxe speciale pentru pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii,respective  poate institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea precum si taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător

Aceste taxe sunt prevazute in TITLU XVI din Anexa 1 la prezentul referat

            Prin urmare

PROPUN

 

            Adoptarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 conform proiectului de Hotarare intocmit conform prezentului referat

 

PRIMAR

--------------

ROMÂNIA                                                                           

JUDEȚUL CLUJ                                                                            

MUNICIPIUL GHERLA                                                   

CONSILIUL LOCAL

NR. 15360/102/29.10.2020

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.     DIN

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021

 

          Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, proiect iniţiat de autoritatea executivă;

          Examinând referatul primarului nr. 15 357  din 29.10.2020

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ce prevede :

“ART. 491

    Indexarea impozitelor şi taxelor locale

 1. În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual,  de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.”

Rata inflatiei in anul 2019 a fost 3.8% conform site-ului oficial al  Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, publicatie  anexata, deci se indexeaza sumele in cota fixa si procentuala cu 3.8%

 Vazand Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Lega nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcţii republicată cu modificările şi completarile ulterioare şi a Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art. 129 alin. (2) litera b) si alin. (4) litera c)  si art. 139 alin 3 litera c) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul local al municipiului Gherla întrunit in şedinţă ordinara adoptă prezenta :

         

HOTĂRÂRE :

 

          ART.1 Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2021, conform Anexei nr. 1 si 2.

          ART.2 Anexele 1,2   fac parte integranta din prezenta hotarare.

          ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredinţează directiile de specialitate din cadrul Municipiului Gherla.

 

INITIATOR

PRIMAR

 

                                                           AVIZEAZA

                                                                               SECRETAR GENERAL    

 

 

anexa1 IT 2021

anexatj 2 IT 2021

Print Screen rata inflatiei


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13215/18.09.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind utilizarea microbuzelor școlare

pentru transportul elevilor în actualul context epidemiologic,

 rutele și intervalul orar ale acestora

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind utilizarea microbuzelor școlare pentru transportul elevilor în actualul context epidemiologic,  rutele și intervalul orar ale acestora

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.09.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.09.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 24.09.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

PRIMAR

NR. 13198 DIN 18.09.2020

 

 

 

Referat

privind utilizarea microbuzelor școlare pentru transportul elevilor
în actualul context epidemiologic de SARS - COV 2

 

          Liceul Teoretic ,, Ana Ipătescu " are în administrare două microbuze școlare, ele având scopul principal de transport al elevilor din Gherla și satele aparținătoare dinspre domiciliul acestora spre unitatea de învățământ și de la unitatea de învățământ spre domiciliul acestora. Transportul elevilor cu microbuze școlare este gratuit.

          În conformitate cu prevederile art. 20 alin. ( 1 ) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, ,, Autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea ".

          În conformitate cu prevederile art. 85 alin. ( 1 ) din aceeași lege mai sus amintită, ,, În situații justificate, elevilor din învățământul obligatoriu, școlarizați într-o altă localitate decât cea de domiciliu, li se asigură, după caz, servicii de transport, de masă și de internat, de către autoritățile administrației publice locale din localitatea de domiciliu, cu sprijinul operatorilor economici, al colectivităților locale, al societăților de binefacere, precum și al altor persoane juridice sau fizice.

          Este de competența Consiliului Local în conformitate cu prevederile art. 129 alin. ( 2 ) lit. d și art. 7 alin. ( 1 ) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 de a discuta și adopta proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului pentru transport în contextul epidemiologic cu SARS-COV 2 și a rutelor de transport pentru elevii din cadrul Liceului Teoretic ,,Ana Ipătescu".

          Față de cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea condițiilor legale de fond și formă, drept pentru care propunem adoptarea lui în forma prezentată.

 

PRIMAR

-------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 13204/99/18.09.2020

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.  ______ DIN___________

privind utilizarea microbuzelor școlare pentru transportul elevilor

 în actualul context epidemiologic, rutele și intervalul orar ale acestora

 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind utilizarea microbuzelor școlare pentru transportul elevilor în actualul context epidemiologic, rutele și intervalul orar al microbuzelor;

Examinând referatul primarului nr. 13198 din 18.09.2020 și raportul de specialitate  nr. 13200 din 18.09.2020 al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere prevederile art. 20 alin. ( 1 ), art. 85 alin. ( 1 ) și art. 105 alin. ( 2 ) lit. c din Legea educației naționale nr. 1/2011 și Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, ale Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată;

În temeiul art. 129 alin. ( 1 ), alin. ( 2 ) lit. d,  alin. 7 lit. ( a ) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și prevederile art. 139 alin. ( 1 ) și art. 196 alin. ( 1 ) lit. a;

Consiliul Local al Municipiului Gherla întrunit în ședință ordinară adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

Art.1. Se aprobă utilizarea microbuzelor școlare pentru transportul elevilor din cadrul Liceului Teoretic ,, Ana Ipătescu " Gherla în actualul context epidemiologic de SARS-COV 2, precum și rutele și intervalul orar de transport, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează conducerea Liceului Teoretic ,, Ana Ipătescu " și managerul de transport.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

                                                                                                         AVIZEAZĂ

                                                                                                          SECRETAR GENERAL UAT

 

 

ANEXA 1 LA PROIECT UTILIZARE MICROBUZE ȘCOLARE

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13391/22.09.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții pe anul 2020 prin includerea proiectului cu finanțare nerambursabilă intitulat ‘Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj’

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții pe anul 2020 prin includerea proiectului cu finanțare nerambursabilă intitulat ‘Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj’

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.09.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.09.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 24.09.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

------------------

Nr.: 13368 din 22.09.2020                

REFERAT

 

privind modificarea listei de investitii pe anul 2020 prin includerea proiectului cu finantare nerambursabila intitulat ‘Inlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficienta energetica ridicata si extinderea iluminatului public in municipiul Gherla, jud. Cluj’

Municipiul Gherla a încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației contractul de finanțare nr. 5994 din 15.09.2020 în valoare de 12 357 507.27 lei având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului  intitulat ,, Inlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficienta energetica ridicata si extinderea iluminatului public in municipiul Gherla, jud. Cluj”,  Cod  SMIS 125344 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și a anexelor la acesta, suma care poate fi retrasă de Municipiul Gherla este de  147.59 mii lei.

Pentru implementarea acestui proiect, este necesar ca acesta să fie inclus în lista de investiții a municipalității în anul 2020 care este anexă la bugetul de venituri și cheltuieli

 

            Avand in vedere cele de mai sus propun aprobarea modificarii listei de investitii a municipiului Gherla pe anul 2020 conform anexei prezentate.

 

Primar

-------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 13389/101/22.09.2020

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

 privind modificarea listei de investiții pe anul 2020 prin includerea proiectului cu finanțare nerambursabilă intitulat ‘Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj’

 

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la modificarea listei de investitii pe anul 2020 prin includerea proiectului cu finantare nerambursabila intitulat ‘Inlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficienta energetica ridicata si extinderea iluminatului public in municipiul Gherla, jud. Cluj’, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr. 13368 din 22.09.2020 privind modificarea listei de investitii pe anul 2020 prin includerea proiectului cu finantare nerambursabila intitulat ‘Inlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficienta energetica ridicata si extinderea iluminatului public in municipiul Gherla, jud. Cluj’, vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 13369/22.09.2020 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară adopta prezenta :

                                                 HOTĂRÂRE

Art.1:   Se aprobă  modificarea listei de investitii a municipiului Gherla pe anul 2020 prin includerea proiectului cu finantare nerambursabila intitulat ‘Inlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficienta energetica ridicata si extinderea iluminatului public in municipiul Gherla, jud. Cluj’. Valoarea totala a proiectului este de 12 357 507,27 lei. Noua lista de investitii este prezentata in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.

Art. 2 : Modificarile din bugetul local sunt detaliate in anexele 1 si 2 la prezenta hotarare

Art 3 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

                                             PRIMAR

                                    NESELEAN IOAN

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                                       

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

 

anexa 1 venituri 2020

anexa 2 cheltuieli 2020  RECTIF.

anexa 3 lista investitii 2020 RECTIF.

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13128/17.09.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea Art. 4, lit. a, din Hotărârea nr. 51/07.05.2020

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea Art. 4, lit. a, din Hotărârea nr. 51/07.05.2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 17.09.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 17.09.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 24.09.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

---------------------

ROMÂNIA                                                                                            

JUDEȚUL CLUJ                                                      

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA               

NR.  13094 / 16.09.2020

 

Referat

Privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea Art.4, lit.a, din

Hotărârea nr.51/07.05.2020  

 

          Prin H.C.L. nr. 80/27.08.2020 privind aprobarea modificării art.4, lit. a, din H.C.L. nr. 51/07.05.2020 s-a modificat caietul de sarcini.

          Față de acestea în urma reverificării documentației de concesiune a serviciului de iluminat public de toți factorii interesați s-au constatat neconformități, care implică modificarea unor expresii, termene , procente în cadrul contractului de delegare a gestiunii respectiv caietul de sarcini.

          Față de acestea propun aprobarea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea modificării art. 4, lit. a din H.C.L. nr. 51/07/05/2020.

           

 

INIȚIATOR,

PRIMAR

------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 13127/97/17.09.2020

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea Art. 4, lit. a, din Hotărârea nr.51/07.05.2020

 

             

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Art.4, lit.a, din Hotărârea nr. 51/07.05.2020 proiect din inițiativa primarului.

            Examinând referatul cu nr. 13094 din 16.09.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

În baza:

 • Legii nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public;
 • Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii nr. 51/2006, art. 29 - 32  privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;
 • Ordinul nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de iluminat public;
 • Ordinul nr. 93/2007 pentru aprobarea Contractului cadru privind folosirea infrastructurii sistemelor de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin(2), lit”d”, alin(7), lit”n” și art. 139, alin(3), lit “e” din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

                Art.1   Se modifică modelul de Contract de delegare a gestiunii (anexa3) și caietul de sarcini aprobat la art.4 lit. a, din HCL nr.51/07.05.2020, modificat prin HCL nr.80/27.08.2020, modificări cuprinse în anexa la prezenta hotărâre;

            Art.2   Se aprobă contractul de delegare a gestiunii (anexa3) modificat și caietul de sarcini modificat. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea caietului de sarcini aprobat la art. 4 lit. a din HCL nr.80/27.08.2020 și modelul de Contract de delegare a gestiunii (anexa3) aprobat la art. 4 din HCL nr. 51/07.05.2020;

Art.3     Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

 

 

NIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

                                                                                                                           AVIZEAZĂ

                                                                                                            SECRETAR GENERAL UAT

--------------------

CS Gherla nou ao 1

Anexa 3 Draft contract delegare modificat ao

 Anexa 4    

Anexa 5                                                                                                                   


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13112/17.09.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr. 33

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr. 33

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 17.09.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 17.09.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 24.09.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

-----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 13063 din 17.07.2020

 

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr.33

Prin cererea cu nr. 14645 din 19.11.2019 numita H. N. A. cu domiciliul în municipiul Gherla, a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în vederea elaborării unui PUD și obținerea autorizației de construire pentru casă familială cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități.

Potrivit extrasului CF nr. 55605 cu nr. cadastral 55605 proprietar tabular asupra imobilului din Municipiul Gherla str. Ciocârliei nr. 33 este H. N. A.

Urmare acestora Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 185/14645 din 27.11.2019.

Potrivit Planului Urbanistic General al Municipiului Gherla, imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.12 în zona locuințelor unifamiliale.

Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUD, a parcurs etapa specifică aprobată prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire locuință familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr. 33.

Astfel fiind parcursă etapa precizată de regulament, beneficiarul a trimis documentația pe circuitul de avizare, după care a depus -o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședința CTUAT din data de 14.07.2020, unde s-a propus eliberarea avizului favorabil în vederea dezbaterii într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla.

Obiectul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea realizării unei case unifamiliale cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr.33.

Pe terenul în suprafață de  990,00 mp se va executa o casă unifamilială în suprafață construită de 200,60 mp, amplasată la o retragere de 53,61m față de aliniamentul la str. Ciocârliei, 3,34 m față de limita de proprietate a vecinului M. O., 1,50 m față de limita de proprietate a vecinului S. M. și 7,53m, respectiv 3,34 m față de limita de proprietate dinspre vecinul H. I.

Racordurile la utilități se vor face la cele existente în zonă.

Accesul auto și pietonal se va realiza din str. Ciocârliei.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr.33.

 

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                                     Primar,

------------------

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 13090/96/16.09.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea  Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr.33

 

               Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr.33, proiect din inițiativa primarului,

               Examinând referatul cu nr. 13063 din 16.09.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

               Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

                În temeiul dispozițiilor art.25, alin.1, art.48 alin.1, 2 și art.56, alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

  În temeiul dispozițiilor art.129, alin.6, lit.c și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE               

Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr.33, conform proiectului întocmit de SC EXC ARHICONSTRUCT SRL cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 42, coordonator RUR, arhitect D. M. T., beneficiar d-na H. N. A. domiciliată în Municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr.33.

Art. 2Durata de valabilitate a documentației de urbanism PUD este de 3 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

                                                                                                   AVIZEAZĂ              

                             SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                              

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13110/17.09.2020

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobare construire podeț peste Canalul Morii, pentru acces auto și pietonal din str. Gelu la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Gelu nr. 7A

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobare construire podeț peste Canalul Morii, pentru acces auto și pietonal din str. Gelu la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Gelu nr. 7A

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 17.09.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 17.09.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 24.09.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UA

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr.  13064 din 16.09.2020

                                                                                                                     

 

REFERAT

privind aprobare construire podeț peste Canalul Morii pentru acces auto și pietonal din str. Gelu la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Gelu nr.7A

 

 

Prin cererea nr. 5058 din 03.04.2020, domnul S. I. și dna S. M., domiciliați în municipiul Gherla au solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în scopul întocmirii documentației pentru emiterea autorizației de construire pentru construire podeț peste Canalul Morii pentru acces auto și pietonal din str. Gelu la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Gelu nr.7A.

Urmare acesteia, Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 53/5058 din 10.04.2020 prin care pe lângă avize și acorduri s-a solicitat și aprobare Consiliului Local datorită faptului că o parte a podețului este pe malul Canalului Morii dinspre str. Gelu.

Față de acestea propun aprobarea proiectul de hotărâre în vederea autorizării construirii unui podeț peste Canalul Morii pentru asigurarea accesului auto și pietonal din str. Gelu la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Gelu nr.7A.

 

 

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                                     Primar,

   ---------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 13089/95/16.09.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobare construire podeț peste Canalul Morii, pentru acces auto și pietonal din str. Morii la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Gelu nr.7A

 

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobare construire podeț peste Canalul Morii, pentru acces auto și pietonal din str. Morii la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Gelu nr.7A, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 13064 din 16.09.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2 lit.c și art.139, alin.3, lit.e și g, art. 196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta :

HOTĂRÂRE               

Art. 1  Se aprobă construirea unui podeț peste Canalul Morii, pentru acces auto și pietonal din str. Gelu la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Gelu nr.7A proprietatea numiților S. I. și soția S. M. domiciliați în Municipiul Gherla.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și numiții S. I. și soția S. M. domiciliați în Municipiul Gherla.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

                                                                                                                       AVIZEAZĂ

                                                                                                      SECRETAR GENERAL UAT

                                     

                       


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13108/17.09.2020

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea modificării accesului auto la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Reformei nr.24

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea modificării accesului auto la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Reformei nr.24

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 17.09.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 17.09.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 24.09.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 13066 din 16.09.2020

 

REFERAT

privind aprobarea moficării accesului auto la imobilul situat în municipiul Gherla str. Reformei nr.24

 

Prin cererea cu nr. 12611 din 07.09.2020, domnul M. M. domiciliat în municipiul Gherla, în calitate de proprietar al imobilului de la adresa de mai sus, a solicitat aprobarea modificării accesului auto existent în dreptul garajului existent.

Conform Planului General al Municipiului Gherla, imobilul se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.13, în zona locuințelor unifamiliale.

 Față de acestea propunem aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea  accesului auto la imobilul situat în municipiul Gherla str. Reformei nr.24.

 

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                                     Primar,

---------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 13088/94/16.09.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea modificării accesului auto la imobilul situat în municipiul Gherla str. Reformei nr.24

 

 

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării accesului auto la imobilul situat în municipiul Gherla str. Reformei nr.24, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 13066 din 16.09.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2 lit.c și art.139, alin.3, lit. g din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE

               Art. 1  Se aprobă modificarea accesului auto la imobilul situat în municipiul Gherla, str. Reformei nr.24, proprietatea numiților M. A.-M. și soția M. A.-L.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și M. A.-M. și soția M. A.-L. cu domiciliul în municipiul Gherla.

 

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

                                                                                                                       AVIZEAZĂ

                                                                                                      SECRETAR GENERAL UAT

                                     

                

                                                                                                                


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13154/17.09.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 75 din 14.08.2020

privind acordarea unor facilități fiscale

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 75 din 14.08.2020

privind acordarea unor facilități fiscale

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 17.09.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 17.09.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 24.09.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

-------------------------

ROMÂNIA                                                                                            

JUD. CLUJ                                                                                         

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                            

NR 13098 din 16.09.2020

 

REFERAT

pentru modificarea HCL nr. 75 din 14.08.2020

privind acordarea unor facilitati fiscale

 

         

                Tinând cont că prin instituirea stării de urgenţă au fost luate măsuri care au afectat activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii - persoane fizice întreprinzători şi societăţi de dimensiuni reduse, care reprezintă coloana vertebrală nu doar a economiei româneşti, ci şi a pieţei unice europene;

            In condiţiile în care este imperios necesar ca micile afaceri să beneficieze de sprijin suplimentar, de o perioadă de moratoriu (legal), în special în privinţa serviciilor esenţiale care le condiţionează continuarea activităţii, şi întrucât elementele mai sus prezentate constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,

            Avand in vedere ca starea de alerta se tot prelungeste si situatia practica de punere in aplicare a HCL 75/2020 privind acordarea unor facilitati fiscale care necesita timp ar fi necesara o prelungire a termenului de aplicare a procedurii prevazute la art. 4 alin.1 si 2, respectiv in sensul modificarii termenului limita de plata a impozitelor si taxelor precum si a cererilor de scutire  a accesoriilor obligatiilor bugetare restante de la 30.09.2020 la 15.12 2020

            Vazand prevederile Art V alin. 1 litera a) si b) , VI alin 2, VIII, XVII din OUG nr. 69/2020         

Conform prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c),  art. 139, alin. (3), lit. c),  art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ        

                          PROPUN

            Adoptarea proiectului de Hotarare intocmit conform prezentului referat.

 

PRIMAR

-------------------

 ROMÂNIA                                                                          

 JUDEȚUL CLUJ                                                                           

MUNICIPIUL GHERLA                                                   

CONSILIUL LOCAL

NR. 13153/98/17.09.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.     DIN

pentru modificarea HCL 75 din 14.08.2020  privind acordarea  unor facilitati fiscale

 

         

          Luând în dezbatere proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL 75 din 14.08.2020

privind acordarea  unor facilitati fiscale proiect initiat de autoritatea executivă ;

          Examinând referatul primarului nr. 13098  din 16.09.2020

Vazand prevederile Art V alin. 1 litera a) si b) , VI alin 2 , VIII, XVII din OUG nr. 69/2020       

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c),  art. 139, alin. (3), lit. c), , art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ

Consiliul Local al Municipiului Gherla intrunit in sedinta ordinara adopta prezenta

         

HOTĂRĂRE :

         

          Art. 1 Se aprobă modificarea art 4 din HCL 75/2020 privind acordarea unor facilitati fiscal astfel

“(1) Se aproba anularea accesoriilor obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 în condițiile achitării tuturor obligațiilor bugetare principale restante, inclusiv pentru anul în curs, până la data de 15.12.2020.

           (2) Procedura de anulare a accesoriilor prevăzută la alin. (1), se modifica in consecinta.”

 

          ART. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredinţează directiile de specialitate din cadrul Municipiului Gherla.

 

 

INITIATOR

PRIMAR

 

                                                       AVIZEAZA

                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                            

                  

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10494/23.07.2020

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind

 aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu,

în suprafață de 15 mp, din Municipiul Gherla, Pta Libertății, nr. 3A   

 

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu,

în suprafață de 15 mp, din Municipiul Gherla, Pta Libertății, nr. 3A   

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 23.07.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

           

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

-------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                    

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 10491 DIN 23.07.2020

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, in suprafata

de 15 mp, din Municipiul Gherla, Pta Libertatii , nr. 3A, jud. Cluj

 

            Avand in vedere faptul ca spatiul din Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3A, fost sediu al Gardienilor Publici, apartine domeniului privat, inscris in CF 50624 – C1 Gherla, este disponibil, astfel se impune scoaterea acestuia la licitatie in vederea inchirierii acestuia. Spatiul in suprafata de 15 mp este situat in centrul Municipiului Gherla si face parte dintr-un corp de cladire mai mare care cuprinde atat spatii private cat si publice, inscris in CF 50624 – C1 Gherla si care dispune de instalatie electrica functionala, soba teracota pentru incalzire cu gaz.

            Spatiul poate fi utilizat pentru activitati specifice birourilor.

Astfel, avand in vedere cele aratate anterior, propunem inchirierea spatiului in suprafata de 15 mp situat in Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3A, prin licitatie publica, plecand de la pretul minim de 50 lei/mp/luna.

            Potrivit dispozitiilor legale, art 333 alineatul 1 si 2 din OUG 57/2019 competenta consiliului local consta in aprobarea prin HCL a destinatiei bunurilor proprietate publica si privata a UAT.

            Dupa aprobarea licitatiei spatiului, revine sarcina Comisiei de licitatii a bunurilor publice si private, de a duce la bun final procedura, avand la baza OUG 57/2019 Codul Administrativ.

In consecinta, propunem aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, in suprafata de 15 mp, din Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3A, jud. Cluj, inscris in CF 50624 – C1 Gherla.

                                                                            INITIATOR:                                                         

                                                                               PRIMAR                                                              

                                               

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

------------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 10492/84/23.07.2020

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu,

în suprafață de 15 mp, din Municipiul Gherla, Pța Libertății, nr. 3A    

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiativa Primarului Municipiului Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 15 mp din Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3A, inscris in CF 50624 – C1 Gherla;

            Examinand referatul de aprobare intocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru adopta prezenta :

 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 15 mp, situat in Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3A, jud. Cluj, avand numarul de inventar 11313 in domeniul privat al Municipiului Gherla si valoare de inventar a intregului corp 787464 lei, inscris in CF 50624 – C1 Gherla.

            Art. 2 Bunul care face obiectul inchirierii va avea destinatia de spatiu de birouri in care se vor desfasura activitati corespunzatoare acestui obiect de activitate.

Art. 3 Durata inchirierii este de un an de la data adoptarii prezentei hotarari. Pretul minim al inchirierii este de 50 lei/mp/luna, cu posibilitatea de prelungire a inchirierii pe o perioada similara.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de licitatie.

       

 

      INITIATOR                                                                      AVIZEAZA

         PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

  


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13035/16.09.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 16.09.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 16.09.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată de îndată din 18.09.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

-------------------

Nr.: 13017 din 16.09.2020                

 

REFERAT

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherla pe anul 2020

 

Prin HG nr. 758/2020 privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitati administrativ teritoriale, municipiului Gherla i-au fost alocati 900 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

De asemenea Consiliul Judetean Cluj a virat suma de 85,5 mii lei reprezentand cheltuieli cu masa si cazarea personalului din centrele sociale izolati la locul de munca din perioada starii de urgenta. Aceste sume trebuie prinse in bugetul local al municipiului Gherla pe anul 2020.

Analizand executia bugetara pana la aceasta data precum si cererile de alocare de fonduri din partea unitatilor de invatamant si a Spitalului Municipal Gherla aceste sume au fost repartizate la partea de cheltuieli conform anexei nr.2.

In ceea ce priveste investitiile apare in lista achizitia unei masine de spalat profesionala solicitata de Gradinita Casuta Fermecata.

            Avand in vedere cele de mai sus propun aprobarea rectificarii bugetului local conform anexelor atasate.

 

Primar

 

-------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 13032/93/16.09.2020

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020


Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr. 13017 din 16.09.2020 privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si  vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 13018/16.09.2020 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local:

          Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată adoptă prezenta :

 HOTĂRÂRE :

Art.1:   Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 care la partea de venituri înregistrează suma de   42 704,23 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma  49 255,64 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 30 774,80 mii lei   iar  sectiunea  de dezvoltare in suma de  18 480,84  mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărare;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2020 conform anexei nr.3.

Art. 3 : Se aproba bugetul activitatilor autofinantate conform anexei  nr.4

Art 4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                             PRIMAR                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                                       

anexa 1 venituri 2020

anexa 2 cheltuieli 2020

anexa 3 lista investitii 2020

anexa 4 autofinantate 2020

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 12086/27.08.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN (teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN (teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 27.08.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 27.08.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședință ordinară din 27.08.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                     

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 12080 DIN 27.08.2020

 

REFERAT

privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN

(teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

 

            In urma completarilor solicitate de biroul Gherla al BCPI in vederea primei inscrieri a imobilului din Municipiul Gherla, ,Cartier Baita este necesara aprobarea corelarii suprafetelor din acte cu cele rezultate in urma ridicarilor topografice in teren.

            Terenul apartinand domeniului privat al Municipiului Gherla, regasit la pozitia 6 din anexa 6, in suprafata de 1700 mp, teren aferent magazie Baita, se modifica la 2170 mp prin masurare, fata de suprafata din acte, prin includerea in suprafata totala a accesului la parcela, acces regasit in hartile si documentele cadastrale vechi.

            Constructia existenta pe terenul prezentat anterior, fosta magazie a CAP Hasdate, inregistrate in domeniul privat al Municipiului Gherla cu numarul de inventar 1695 in suprafata de 144 mp, prezentata mai jos, isi actualizeaza, corespunzator masuratorilor efectuate in teren suprafata, la 156 mp.  

Astfel propunem corectarea terenului de la suprafata de 1700 mp existenta in inventarul bunurilor Municipiului Gherla la suprafata de 2170 mp rezultata in urma ridicarii topografice in teren, categoria de folosinta curti constructii (1Cc), partial imprejmuit cu gard de plasa, cu vecintatile: la N – cad. 55005, cad. 55004; la S – cad. 55352, cad. 55112; la E – drum; la V – Biserica Ortodoxa.

Deasemenea, propunem corectarea suprafetei constructiei de la suprafata de 156 mp existenta in inventarul bunurilor Municipiului Gherla la suprafata de 144 mp rezultata in urma ridicarii topografice „magazie edificata in anul 1980 fara autorizatie de constructie, cu fundatie de beton, zidarie de caramida, sarpanta din lemn, acoperis cu tigla, avand suprafata desfasurata de 144 mp”.

Imobilul mai sus prezentat anterior, aflat in inventarul Municipiului Gherla, nu a mai fost intabulat, instrainat sau grevat.

Consiliul Local al Municipiului Gherla urmeaza sa-si exprima aprobarea in legatura cu inscrierea terenurilor prezentate anterior in Cartea Funciara cu suprafetele masurate, categoria de folosinta curti constructii si trecerea acestora in domeniul privat al Municipiului Gherla.

Prezenta hotarare vine in completarea HCL 55/28.05.2020.

Va rog sa analizati situatia prezentata si sa aprobati complectarile propuse prin materialul inaintat astfel incat sa poata fi complectate actele necesare primei inscrieri in Cartea Funciara a imobilelor prezentate in acest referat in vederea utilizarii in ineres local, vanzarii, inchirierii sau concesionarii ulterioare.

 

INITIATOR:

PRIMAR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 12084/92/27.08.2020

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN

(teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiativa Primarului Municipiului Gherla privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN (teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate);

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 106; Art. 129 alineatul 2 litera c) si alineatul 6 litera c), Art. 196 alineatul 1 litera a) din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru adopta prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

          Art. 1 Se aproba modificarea in inventarul bunurilor domeniului privat al Municipiului Gherla, astfel:

 1. La pozitia 6 anexa 6 din Lista de inventar a terenurilor domeniului privat al Municipiului Gherla, modificarea suprafetei terenului de la 1700 mp existenta in inventarul bunurilor la 2170 mp rezultata in urma ridicarii topografice in teren, categoria de folosinta curti constructii (1Cc), partial imprejmuit cu gard de plasa, cu vecintatile: la N – cad. 55005, cad. 55004; la S – cad. 55352, cad. 55112; la E – drum; la V – Biserica Ortodoxa.
 2. La pozitia cu numarul de inventar 1695, magazie sat Baita, modificarea suprafetei constructiei de la 156 mp existenta in inventarul privat al bunurilor Municipiului Gherla, la 144 mp rezultata in urma ridicarii topografice „magazie edificata in anul 1980 fara autorizatie de constructie, cu fundatie de beton, zidarie de caramida, sarpanta din lemn, acoperis cu tigla, avand suprafata desfasurata de 144 mp”.

Art.  2 Municipiul Gherla este de acord cu inscrierea imobilelor prezentate anterior in Cartea Funciara cu suprafetele masurate, categoria de folosinta curti constructii si trecerea acestora in domeniul privat al Municipiului Gherla.

Art.  3  La data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza valabilitatea HCL 55/28.05.2020.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva, BCPI Gherla si SC Topo Survei SRL.

 

      INITIATOR                                                                     AVIZEAZA

             PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

                                                                     


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 12078/27.08.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 27.08.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 27.08.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 27.08.2020.

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nr.: 12024 din 26.08.2020                

 

REFERAT

privind rectificarea bugetului local si includerea sumelor aferente proiectelor cu finantare FEDR în bugetul local de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherla pe anul 2020

 

Municipiul Gherla a încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației contractul de finanțare nr. 5863 din 19.08.2020 în valoare de 19.951.179,50 lei având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului nr. 122684 intitulat ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1 Gherla” ,finanțat în cadrul Programului Operațional Regional.

Pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și a anexelor la acesta, suma care poate fi retrasă de Municipiul Gherla este de  6.424 mii lei.

Pentru implementarea acestui proiect, este necesar ca acesta să fie inclus în lista de investiții a municipalității în anul 2020 care este anexă la bugetul de venituri și cheltuieli.

De asemenea  Municipiul Gherla a încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației contractul de finanțare nr. 5856 din 05.08.2020 în valoare de 10.864.606,93 lei având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului nr. 123489 intitulat ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și a anexelor la acesta, suma care poate fi retrasă de Municipiul Gherla este de 260,00 mii lei.

Pentru implementarea acestui proiect, este necesar ca acesta să fie inclus în lista de investiții a municipalității în anul 2020 care este anexă la bugetul de venituri și cheltuieli.

Prin adresa 2388/21.08.2020 au fost transmisi de catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj indicatorii actualizati pentru Municipiul Gherla in vederea rectificarii bugetului local.

            Avand in vedere cele de mai sus propun aprobarea rectificarii bugetuli local conform anexelor atasate.

 

Primar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 12077/91/27.08.2020

 

 

PROIECT DE HOTARARE

HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr. 12024 din 26.08.202 0privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si  vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 12027/26.08.2020 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local:

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 care la partea de venituri înregistrează suma de   41 718,73 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma  48 270,14 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 29 799,30 mii lei   iar  sectiunea  de dezvoltare in suma de  18 470,84  mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărare;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2020 conform anexei nr.3.

Art 3 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

            PRIMAR

                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Anexa 1 venituri_27.08.2020

Anexa 2 cheltuieli_27.08.2020

Anexa 3 lista investitii_27.08.2020

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 11848/21.08.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării de investiție “Construire rețea fixă de telecomunicații FTTH Orange în

localitatea Gherla, jud. Cluj”

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării de investiție “Construire rețea fixă de telecomunicații FTTH Orange în

localitatea Gherla, jud. Cluj”

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.08.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.08.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară  din dată de 27.08.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA                                                                                            

JUDEȚUL CLUJ                                                      

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA               

NR.  11828  / 20.08.2020

 

Referat

Privind aprobarea lucrării “CONSTRUIRE RETEA FIXA DE TELECOMUNICATII

FTTH ORANGE IN LOCALITATEA GHERLA, JUD. CLUJ”

 

            Prin cererea înregistrată sub nr. 11560 din 14.08.2020 S.C. ORANGE ROMANIA S.A. ”Construire rețea fixă de telecomunicați FTTH ORANGE in localitatea GHERLA, jud. CLUJ”

            Această investiție face parte dintr-un program de dezvoltare și modernizare a rețelelor de telecomunicații din țara noastră.

            SC ORANGE ROMANIA SA își propune instalarea în Municipiul Gherla, respectiv în localitățile componente Băița, Hășdate și Silivaș, aerian pe stâlpii de electricitate, a unui tronson de fibră optică, pentru interconectarea cu o magistrală existentă a acestui operator de telecomunicații. Acest tronson va avea ca obiective: creșterea vitezelor de transmitere a datelor, creșterea calității serviciului de telecomunicații, decongestionarea fluxului de date și telefonie mobilă în cazuri de urgențe majore, folosirea de echipamente mai performanțe ce utilizează surse de emisie de energie mici.

            Se va construi o rețea pe FO tip PON în fiecare din localitățile amintite mai sus. Rețeaua va acoperi toată zona locuibilă.

 

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 398 din 24.04.2019 emis de către Consiliul Județean Cluj, este nevoie de Hotărârea Consiliului Local Gherla în calitate de administratori ai domeniilor publice și private.

După executarea lucrărilor zonele afectate de acestea se vor readuce la forma inițială pe cheltuiala beneficiarului.

Față de cele menționate mai sus propun analizarea în vederea luării unei hotărâri.

 

INIȚIATOR,

PRIMAR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 11847/89/21.08.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

Privind aprobarea lucrării de investiție ”Construire rețea fixă de telecomunicații FTTH

Orange în localitatea Gherla, jud. Cluj”

 

 

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrării de investiție“Construire rețea fixă de telecomunicații FTTH Orange în localitatea Gherla, jud. Cluj” proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 11828 din  20.08.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            Văzând prevederile Legii nr.3/09.01.2003 pentru aprobarea OG nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

            În temeiul art.129 alin.1, alin.2 lit. b),d), alin.4 lit. d, alin.7 lit. k și art. 139 alin.1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

 1.                  . – Se aprobă lucrarea de investiție “Construire rețea fixă de telecomunicații FTTH Orange în localitatea Gherla, jud. Cluj. Beneficiarului îi revine obligația de a readuce la forma inițială a domeniului public afectat de execuția lucrărilor precizate anterior.

                 Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă și S.C. ORANGE ROMANIA S.A.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

                                                                                                                        AVIZEAZĂ

                                                                                                             SECRETAR GENERAL UAT

                                                 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 11855/21.08.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 4, lit. a, din Hotărârea nr. 51/07.05.2020

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 4, lit. a, din Hotărârea nr. 51/07.05.2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.08.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.08.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din dată din 27.08.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA                                                                                            

JUDEȚUL CLUJ                                                      

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA               

NR.   11845 / 21.08.2020

 

Referat

Privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea Art.4, lit.a, din

Hotărârea nr.51/07.05.2020  

 

          Având în vedere că proiectul pentru modernizarea iluminatului public depus pe POR 3.1C este în fază avansată de semnare, o parte din investițiile care erau prevăzute în acest domeniu prin contractual de delegare al iluminatului vor fi realizate prin intermediul acestei finanțări.

            În această situație, pentru a evita riscul apariției, situației unei duble finanțări pentru anumite lucrări și/sau echipamente au fost necesare realizare unor modificări în conținutul caietului de sarcini pentru delegarea serviciului de iluminat public la obiectivele autorității contractante, condiții de exploatare a delegării serviciului, realizarea investiților în iluminatul public.

            Față de aceasta propun aprobarea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea modificării art. 4 lit. a din HCL nr.51/07.05.2020.

           

INIȚIATOR,

PRIMAR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 11854/90/21.08.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea modificării Art. 4, lit. a, din Hotărârea nr.51/07.05.2020

 

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Art.4, lit.a, din Hotărârea nr. 51/07.05.2020 privind modificarea Caietului de Sarcini, proiect din inițiativa primarului.

            Examinând referatul cu nr. 11845  din 21.08.2020  al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

În baza:

 • Legii nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public;
 • Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii nr. 51/2006, art. 29 - 32  privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;
 • Ordinul nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de iluminat public;
 • Ordinul nr. 93/2007 pentru aprobarea Contractului cadru privind folosirea infrastructurii sistemelor de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin(2), lit”d”, alin(7), lit”n” și art. 139, alin(3), lit “e” din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

                Art.1   Se modifică caietul de sarcini aprobat la art.4 lit. a, din HCL nr.51/07.05.2020, modificări cuprinse în anexa la prezenta hotărâre;

            Art.2   Se aprobă caietul de sarcini modificat. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea caietului de sarcini aprobat la art. 4 lit. a din HCL nr.51/07.05.2020;

Art.3     Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

                                                                                                                           AVIZEAZĂ

                                                                                                            SECRETAR GENERAL UAT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vizualizeaza - CAIET DE SARCINI în vederea delegării prin CONCESIONARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL GHERLA”


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 11821/20.08.2020

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind parcelarea imobilului inscris in CF 54939 Gherla si aprobarea trecerii suprafetei de 240 mp , teren cu numarul cadastral 55841, din domeniul public si din administrarea Municipiului Gherla, in domeniul public al Statului Roman in vederea darii in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale    

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind parcelarea imobilului inscris in CF 54939 Gherla si aprobarea trecerii suprafetei de 240 mp , teren cu numarul cadastral 55841, din domeniul public si din administrarea Municipiului Gherla, in domeniul public al Statului Roman in vederea darii in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale    

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 20.08.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 20.08.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 27.08.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 11818 DIN 20.08.2020

 

 

 

REFERAT

privind aprobarea trecerii suprafetei de 240 mp, teren inscris in CF 54939 Gherla din domeniul public si din administrarea Municipiului Gherla,

 in domeniul public al Statului Roman in vederea darii in administrarea

Serviciului de Telecomunicatii Speciale    

    

 

            Avand in vedere solicitarea nr. 460126/29.01.2020 a Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Directia Judeteana de Telecomunicatii Speciale Cluj, inregistrata la Primaria Municipiului Gherla cu nr. 1451/31.01.2020 privind aprobarea trecerii suprafetei de 240 mp, teren inscris in CF  din domeniul public si din administrarea Municipiului Gherla, in domeniul public al Statului Roman in vederea darii in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale și adresa nr. 460972/17.08.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Gherla sub nr. 11676/18.08.2020.

            Tinand cont de prevederile art. 863 litera f) si art. 867 alineatul 1 din Legea 287/2009 privind Codul Civil precum si de art. 293 alineatul 1 si 4, art. 196 alineatul 1 litera a), art. 139 alineatul 1 din Ordonanta de Urgenta 57/2019 Codul Administrativ va solicitam sa analizati si sa dispuneti in consecinta trecerea suprafetei de 240 mp, teren inscris in CF 54939 din domeniul public si din administrarea Municipiului Gherla, in domeniul public al Statului Roman in vederea darii in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

            In adresa Directiei Judetene de Telecomunicatii Speciale Cluj se arata ca pe parcursul cooperarii interinstitutionale, convergenta intereselor comune a fost evidenta in indeplinirea atributiilor legale, a misiunilor specifice si a proiectelor de interes local. In considerarea rezultatelor acestei colaborari, meritorii atat pentru Primaria Municipiului Gherla cat si pentru Serviciul de Telecomunicatii Speciale, va adresam rugamintea de a ne sprijini in implementarea unei solutii fezabile de ibunatatire a cadrului logistico-administrativ de asigurare a serviciilor de telecomunicatii speciale puse la dispozitia beneficiarilor din judetul Cluj.

            Conform prevederilor Legii 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cu modificarile si complectarile ulterioare, STS este organismul central de specialitate, cu personalitate juridica, ce organizeaza si coordoneaza activitatile in domeniul telecomunicatiilor speciale pentru autoritatile publice din Romania si alti utilizatori prevazuti de lege. Totodata, potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, aprobata prin Legea nr. 160/2008 cu modificarile si complectarile ulterioare, STS este administratorul Sistemului National pentru Apel Unic de Urgenta. Avand in vedere cresterean necesitatilor de comunicatii de stat si speciale in contextul actual al securitati nationale si a bunei guvernante, precum si necesitatea de ridicare a nivelului de disponibilitate si ridicare a gradului de securizare al acestora pe fondul general al dezvoltarii comunicatiilor din ultimi ani, apare ca imperios necesara asigurarea infrastructurii de telecomunicatii speciale  capabila sa asigure desfasurarea atributiilor legale sau decurgand din proiectele pe care STS le are in derulare pentru toti beneficiarii legali din judetul Cluj.

            Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ a adus modificari substantiale in privinta modului de constituire a dreptului de administrare, astfel, potrivit art. 293 alineatul 1 „trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul public al statului se face, la cererea guvernului, prin hotarare a consiliului local ....”, totodata art. 293 alineatul 3 prevede ca „cererea prevazuta la alineatul 1 se aproba prin nota inaintata

 

guvernului de catre autoritatea/institutia publica interesata, care cuprinde justificarea temeinica a uzului sau interesului public national.”

            In consecinta, a fost transmisa cererea Secretariatului General al Guvernului nr. 9301/13.05.2020 inregistrata la Primaria Municipiului Gherla cu nr. 7221/20.05.2020 in scopul adoptarii unei HCL ce va avea ca obiect transmiterea unui imobil, din domeniul public al respectivei unitati administrativ-teritoriale, in domeniul public al statului, in vederea darii in administrara Serviciului de Telecomunicatii Speciale in scopul construirii unor piloni de radiocomunicatii.

            Din precizarile echipei tehnice a STS pot sa arat ca suprafata necesara de 240 mp este minim necesara dezvoltarii unui pilon de antene si a cutiei de comanda aferenta acestuia, deasemenea pozitionarea acestui pilon a fost stabilita in urma mai multor masuratori in teren efectuate ca punct optim de acoperire a zonei.  S-a ales această locație după studiile făcute atât la deplasarea în teren cât și cu ajutorul aplicațiilor pe care le deținem, s-a identificat că din poziția aleasă se asigură legătura cu site – urile unde există echipamente de radiocomunicații în localitățile Iclod și Dej și de asemenea din acea locație se poate asigura legătura cu terminalele de abonat instalate în Municipiul Gherla la instituțiile publice la care STS asigură servicii de telecomunicații speciale. Suprafața solicitată de 240 m este stabilită ținând cont de dimensiunile pilonului de telecomunicații care va fi construit și ale containerului în care vor fi amplasate echipamente de telecomunicații.

            Avand in vedere urgenta solicitarii va rugam sa dispuneti in consecinta si sa aprobati Hotararea Consiliului Local inaintata anexat.

 

                                                                             INITIATOR:

                                                                                  Primar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 11820/88/20.08.2020

 

 

                                                                   PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind parcelarea imobilului inscris in CF 54939 Gherla si aprobarea trecerii suprafetei de 240 mp , teren cu numarul cadastral 55841, din domeniul public si din administrarea Municipiului Gherla, in domeniul public al Statului Roman in vederea darii in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale     

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiatiava Primarului Municipiului Gherla privind parcelarea imobilului inscris in CF 54939 Gherla si aprobarea trecerii suprafetei de 240 mp, cu numarul cadastral 55841, din domeniul public si din administrarea Municipiului Gherla, in domeniul public al Statului Roman in vederea darii in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale ;

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor art. 293 alineatul 1 si 4, art. 196 alineatul 1 litera a), art. 139 alineatul 1 din Ordonanta de Urgenta 57/2019 Codul Administrativ; art. 863 litera f) si art. 867 alin. 1 din Legea 287/2009 privind Codul Civil cu modificarile si complectarile ulterioare; precum si cererea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Directia Judeteana de Telecomunicatii Speciale Cluj cu nr. 460126/29.01.2020 inregistrata cu nr. 1451/31.01.2020 insotita de cererea Secretariatului General al Guvernului nr. 9301/13.05.2020 inregistrata cu nr. 7221/20.05.2020;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru adopta prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

            Art.  1  Se aproba parcelarea imobilului inscris in CF 54939 Gherla, cu numarul cadastral 54939 in suprafata de 842824 mp, in imobilele cu numarul cadastral 55840 in suprafata de 842584 mp si numarul cadastral 55841 in suprafata de 240 mp.

            Art.  2  Imobilul cu numarul cadastral 55840 in suprafata de 842584 mp ramane in doemniul public al Municipiului Gherla.

          Art. 3 Se aproba trecerii suprafetei de 240 mp, teren inscris in CF 54939 Gherla din domeniul public si din administrarea Municipiului Gherla, in domeniul public al Statului Roman in vederea darii in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.   

            Art. 4 De la acesta data inceteaza afectiunea de bun public de interes local a terenului mentionat la Art. 3 si se va diminua in mod corespunzator domeniul public al Municipiului Gherla, jud. Cluj cu valoarea de inventor.

Art. 5 Prezenta hotarare se comunica in termenul prevazut de lege Institutiei Prefectului Judetului Cluj, Directiei Judetene de Telecomunicatii Speciale Cluj si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei Municipiului Gherla si publicare pe pagina de internet a acesteia.

      INITIATOR                                                                     AVIZEAZA

   PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 8771/19.06.2020

 

 

 

ANUNȚ

referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre

 privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din  Municipiul Gherla

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din  Municipiul Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 19.06.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA                                                                                                         

JUDEŢUL CLUJ                                                                                              

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                

NR.8715 /19.06.2020                         

 

REFERAT

Privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din  Municipiul Gherla

        

 

               Având în vedere numeroasele solicitări atât în scris cât și verbale  cu privire la:

 - montarea unor limitatoare de viteză pe străzile : 

 •  

                         -  înființarea unei treceri de pietoni pe str. Gelu 

                         -  înființarea  unei treceri de pietoni și montarea unor limitatoare de viteză

                            pe str. Hășdății – conform Plan de situație anexat

comisia de sistematizare a circulaţiei din Municipiul Gherla a analizat situaţia din punct de vedere a circulaţiei rutiere pe  străzile mai sus menționate a propus  reglementarea circulației rutiere pe  străzile mai sus menționate din  Municipiul Gherla prin :

 - montarea unor limitatoare de viteză pe străzile : 

 • Str. Gelu intersecție cu str. Primăverii – conform  Plan de situație anexat
 • Str. Plugarilor  - conform Plan de situație anexat
 • Str. Fermei – conform Plan de situație anexat

 - înființarea unei treceri de pietoni pe str. Gelu  - conform Plan de situație anexat

 - înființarea  unei treceri de pietoni și montarea unor limitatoare de viteză pe str. Hășdății – conform Plan de situație anexat:

S-a solicitat avizul Poliției municipiului Gherla cu privire la cele mai sus menționate, răspuns care a fost  transmis prin adresa nr.604384/25.05.2020 înregistrată la Primăria municipiului Gherla sub nr.7452/25.05.2020 și adresa nr. 604384/19.06.2020 înregistrată la Primăria municipiului Gherla sub nr.8711/19.06.2020.

           Faţă de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri pentru stabilirea unor măsuri administrative de circulație privind circulația rutieră și pietonală pe unele străzi din  Municipiul Gherla.

 

 

PRIMAR                                                                                                         

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL 

NR. 8735/70/19.06.2020

                          

P R O I E C T

 

H O T Ă R Â R E A    NR.   ______  / _________

Privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din  Municipiul Gherla

 

           Consiliul Local al Municipiului Gherla,întrunit în ședinta ordinară de lucru;

           Luând in dezbatere proiectul de hotărâre  pentru stabilirea unor măsuri administrative de circulație privind circulația rutieră și pietonală pe unele străzi din  Municipiul Gherla - proiect din initiativa autoritatii executive;  

        Examinând  Referatul cu nr. 8715 din 19.06.2020 al primarului municipiului Gherla;

           Văzând avizele Poliției Municipiului Gherla nr.604384/25.05.2020 și nr.604384/19.06.2020;

          Ținând seama de OUG 195/2002 cu modificările și completările ulterioare  art.30 al.4 și art.33  al.(1);

           În temeiul art.129 al(7) lit.m, art.139 al(3), art.196 al(1) lit a) din Ordonanța de urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

H O T A R A S T E :

 

       Art.1.  Se stabilesc următoarele măsuri administrative de circulație privind circulația rutieră și pietonală pe unele străzi din Municipiul Gherla, după cu urmează:

 1. montarea unor limitatoare de viteză, a indicatoarelor denivelare pentru limitare viteză și indicatoare limitare viteză pe străzile :

- Str. Gelu intersecție cu str. Primăverii – conformPlan de situație anexat

- Str. Plugarilor- conform Plan de situație anexat

- Str. Fermei – conform Plan de situație anexat

 1.  înființarea unei treceri de pietoni pe str. Gelu  - conform Plan de situație anexat
 2.  înființarea  unei treceri de pietoni și montarea unor limitatoare de viteză, a indicatoarelor denivelare pentru limitare viteză și indicatoare limitare viteză pe str. Hășdății – conform Plan de situație anexat:

      Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire autoritatea executivă, SC ADP Gherla SA şi Poliţia Municipiului Gherla.

PRIMAR

 

 

 

Nr.consilieri                 __                                                                     AVIZEAZĂ

Nr.consilieri prezenti   __                                                            SECRETAR  GENERAL      

Nr.voturi”pentru”        __                                                                           

Nr.voturi”impotriva”   __

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vizualizeaza planuri situatie circulatie


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 9232/29.06.2020

 

 

ANUNȚ

referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre

 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Gherla

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 29.06.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr.  9088/25.06.2020

                                                                                                                         

 

REFERAT

privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Gherla

 

 

În lista de investiții anexă la bugetul local pe anul 2019, au fost alocate resurse financiare în vederea realizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Gherla.

Urmare acesteia, în urma parcurgerii procedurilor legale privind contractarea și executarea lucrării, documentația PMUD a fost întocmită și predată autorității locale de către firma SIGMA MOBILITY ENGINEERING din Pitești.

Documentația predată după mai multe consultări în prealabil cu factori interesați, inclusiv cu cei de la ADR, a fost depusă la Agenția pentru protecția mediului unde s-a decis prin Decizia nr.50/03.06.2020 că Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Gherla nu necesită evaluare de mediu și nu necesită evaluarea adecvată și se va supune adoptării fără aviz de mediu.

Pentru perioada de programare 2021-2027, una din condițiile pentru realizarea investițiilor în rețeaua de drumuri și transport public este existența unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD).

Prin intermediul axei prioritare 2 ,,O regiune cu orașe SMART” vor fi finanțate următoarele categorii de investiții:

- siguranță publică, servicii și utilități publice, monitorizare energie, mediu, rețele de trafic și transport public, iluminat public, sisteme GIS etc., susținerea digitalizării serviciilor publice la nivel local.

Deasemenea prin intermediul Axei prioritare 3, vor fi obiective specifice privind:

 • Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării;
 • Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile;

Prin Planul de mobilitate urbană sunt priorități de investiții care au proiectece se vor implementa prin POR 2021-2027, beneficiarii acestor priorități de investiții vor fi autoritățile publice locale.

Având în vedere oportunitățile de accesare a fondurilor europene nerambursabile prin intermediul POR2021-2027, precum și caracterul participativ al elaborării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă este necesară aprobarea acestuia pentru municipiu .

 

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                                     Primar,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 9231/76/29.06.2020

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Gherla

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Gherla, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 9088 din 25.06.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

Având în vedere prevederile art.46^1, lit.e și art.431 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2 lit.b, alin.4 lit.e, alin 7 lit.g, lit.k și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Gherla, conform anexei.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția economică.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:

 • Primarului Municipiului Gherla
 • Instituției Prefectului Cluj
 • Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului
 • Direcția economică

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                            AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                       

Nr. ,,Abțineri”                 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vizualizeaza PMUD al Municipiului Gherla


ROMÂNIA                                                                                            

JUD. CLUJ                                                                                         

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                            

NR 9394 din 02.07.2020

 

R EFERAT

privind acordarea unor facilitati fiscale

           

                Tinând cont că prin instituirea stării de urgenţă au fost luate măsuri care au afectat activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii - persoane fizice întreprinzători şi societăţi de dimensiuni reduse, care reprezintă coloana vertebrală nu doar a economiei româneşti, ci şi a pieţei unice europene;

            In condiţiile în care este imperios necesar ca micile afaceri să beneficieze de sprijin suplimentar, de o perioadă de moratoriu (legal), în special în privinţa serviciilor esenţiale care le condiţionează continuarea activităţii, şi întrucât elementele mai sus prezentate constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,

            Avand in vedere prevederile Art V alin. 1 litera a) si b) , VI alin 2, VIII, XVII din OUG nr. 69/2020      

Conform prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c),  art. 139, alin. (3), lit. c),  art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ

                                    

PROPUN

            Adoptarea proiectului de Hotarare intocmit conform prezentului referat.

 

PRIMAR

 

 

---------

 

ROMÂNIA                                                                           

JUDEȚUL CLUJ                                                                            

MUNICIPIUL GHERLA                                                   

CONSILIUL LOCAL

NR. 9857/78/10.07.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.     DIN

privind acordarea  unor facilitati fiscale

 

 

 

         

          Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind privind acordarea unor facilitati fiscale proiect initiat de autoritatea executivă ;

          Examinând referatul primarului nr. 9394  din 02.07.2020

Vazand prevederile Art V alin. 1 litera a) si b) , VI alin 2 , VIII, XVII din OUG nr. 69/2020          .

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c),  art. 139, alin. (3), lit. c), , art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ

Consiliul Local al Municipiului Gherla intrunit in sedinta extraordinara convocată de îndată adopta prezenta

         

HOTĂRĂRE :

 

          Art. 1. Se aprobă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 30 %, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice.

          Art. 2. Se aprobă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

           Art. 3. Se aprobă scutirea pe perioada stării de urgență de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafeţelor care au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de ministerul economiei, energiei şi mediului de afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice.

          Art. 4. (1) Se aprobă anularea accesoriilor obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 în condițiile achitării tuturor obligațiilor bugetare principale restante, inclusiv pentru anul în curs, până la data de 30.09.2020.

           (2) Procedura de anulare a accesoriilor prevăzută la alin. (1), face obiectul anexei la prezenta hotărâre.

          Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredinţează directiile de specialitate din cadrul Municipiului Gherla.

 

 

INITIATOR

PRIMAR

 

 

                                                            AVIZEAZA

                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                 

      Vezi  anexa scutiri 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR.11316/10.08.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării parcelelor de teren din str. Pescarilor cuprinse în CF 52633 Gherla

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării parcelelor de teren din str. Pescarilor cuprinse în CF 52633 Gherla

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 10.08.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 10.08.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată din îndată din 10.08.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

--------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                     

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 11309/10.08.2020

 

 

REFERAT

privind aprobarea reglementarii parcelelor de teren din str. Pescarilor

cuprinse in CF 52633 si CF 54822, Gherla     

 

            In urma aprobarii referatului de necesitate 13017 din data de 17.10.2019 precum si a comenzi aprobate cu numerele 13573 din data de 29.10.2019 a fost demarata o lucrare de catre SC TOPO SURVEI SRL ce priveste reglementarea in teren si prima inscriere in cartea funciara a parcelelor de teren din strada Pescarilor cuprinse in CF 52633 si CF 52218, Gherla.

            Urgenta acestui demers rezulta din dorinta Municipiului Gherla de a depune un proiect eligibil de finantare europeana prin Grupul de Actiune Locala „Plaiuri Somesene” ce va deschide o linie de finantare europeana prin interventia Programului Operational Regional cu tema „Construire de locuinte sociale” pentru care sunt disponibili 1.800.000 EUR. Acest proiect este in concordanta cu directivele si liniile de finantare europene ce urmaresc reducerea numarului de spatii locative inproprii.

            In urma masuratorilor efectuate la fata locului si dupa consultarea situatiei topografice existente se constata urmatoarea situatie:

 • Parcela inscrisa in CF 52633 Gherla cu Top 1135/2/1/10/1 in suprafata de 2700 mp este traversata de str. Pescarilor cu numarul CF 54822 Gherla, situatie care genereaza impartirea parcelei mai sus mentionate in doua loturi, un lot in suprafata de 2660 mp si un lot in suprafata de 40 mp.
 • Suprafata din acte de 40 mp rezulta in urma dezmembrarii fortate conditionate de str. Pescarilor cu CF 54822 Gherla care in teren este mai mare avand o suprafata de 1673 mp, constatare concluzionata in urma ridicarii topografice.
 • Str. Pescarilor cu CF 54822 Gherla nu face parte din parcela inscrisa in CF 52633 Gherla, Top 1135/2/1/10/1.

Din cele prezentate anterior si documentate in anexe se poate concluziona ca parcela de teren inscrisa in CF 52633 Gherla, Top 1135/2/1/10/1 cuprinde 2 loturi descrise astfel:

 1. Parcela 1 cu suprafata in acte de 2660 mp si suprafata masurata de 2660 mp categoria de folosinta Curti constructii, Top 1135/2/1/10/1/1;
 2. Parcela 2 cu suprafata din acte de 40 mp si suprafata masurata de 1673 mp categoria de folosinta Curti constructii, Top 1135/2/1/10/1/2.

Va rog sa analizati situatia prezentata si sa aprobati clarificarile parcelare propuse prin materialul inaintat astfel incat sa poata fi inaintate actele necesare inscrierii in Cartea Funciara a parcelelor de teren propuse de Municipiul Gherla pentru constructia unor locuinte sociale cu fonduri europene in vederea reducerii numarului de spatii locative improprii.

 

INITIATOR:

PRIMAR

-----------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 11313/87/10.08.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea reglementarii parcelelor de teren din str. Pescarilor cuprinse in CF 52633 Gherla

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiativa Primarului Municipiului Gherla privind aprobarea reglementarii parcelelor de teren din str. Pescarilor cuprinse in CF 52633 Gherla;

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 106; Art. 129 alineatul 2 litera c) si alineatul 6 litera c), Art. 196 alineatul 1 litera a) din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru adopta prezenta :

HOTĂRÂRE

          Art. 1 Se aproba diminuarea suprafetei imobilului din str. Pescarilor nr. 4, inscris in CF 52633 Gherla cu numar top 1135/2/1/10/1 de la suprafata de 2700 mp inscrisa in cartea funciara mentionata mai sus, la suprafata de 2660 mp, suprafata rezultata in urma ridicarii topografice executate in teren.

            Art.  2  Se aproba trecerea in domeniul privat al Municipiului Gherla a imobilului intravilan, teren, din Municipiul Gherla, str. Pescarilor nr. fn, in suprafata de 1673 mp, categoria de folosinta curtii constructii (1Cc), avand vecinatatile: la N – B. I., O. N. A., B. T.; la S – str. Pescarilor (cad. 54822); la E – V. B.; la V – Cimitir. Terenul in suprafata de 1673 mp aflat in inventarul Municipiului Gherla nu a mai fost intabulat, instrainat sau grevat.

Art.  3 Municipiul Gherla este de acord cu inscrierea terenurilor prezentate anterior in Cartea Funciara cu suprafetele masurate, categoria de folosinta curti constructii si trecerea acestora in domeniul privat al Municipiului Gherla. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea HCL 49/30.04.2020.

Art. 4 Parcela de teren situată în str. Pescarilor, identificată cu CF 52633 Top 1135/2/1/10/1 în suprafață măsurată de 2660 mp se găsește înregistrată la Primăria Municipiului Gherla în lista de inventar a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Gherla la poziția 9, având o valoare contabilă 79.748 lei.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva, BCPI Gherla si SC Topo Survei SRL.

 

      INITIATOR                                                                     AVIZEAZA

         PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

  

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 11244/06.08.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării imoblului din Gherla str. George Coșbuc, nr. 9 bis  potrivit destinației înscrise în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Gherla

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării imoblului din Gherla str. George Coșbuc, nr. 9 bis  potrivit destinației înscrise în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 06.08.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 06.08.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată din îndată din 10.08.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

--------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                     

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR.  11.1136  DIN 05.08.2020

 

REFERAT

privind aprobarea proiectului de hotarâre referitor la utilizarea imoblului din Gherla str. George Cosbuc, nr. 9 bis  potrivit destinației inscrise în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Gherla

 

 

Municipiul Gherla este proprietar al imobilului din Gherla str. George Coșbuc nr. 9 bis, imobil care este înscris in inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Gherla  atestat prin HG nr. 969/2002 la poziția 42.

Destinația imobilului menționat în anexe la actul normativ este de creșă, destinație pe care imobilul a avut-o o bună perioadă de timp.

În prezent imobilul este folosit în temeiul a trei contracte de închiriere pentru activități medicale și recuperare medicală, fitness, culturism.

La nivelul Municipiului Gherla s-a constatat necesitatea funcționării unei creșe pentru copii până la vârsta de 3 ani, vârstă la care se pot înscrie la grădiniță.

GAL Plaiuri Someșene a obținut un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European iar în cadrul acestui proiect  este alocată suma  de 140.000 de euro pentru crearea de facilități pentru educarea și îngrijirea copiilor de vârstă ante școlară și preșcolară intervenție POR : renovare amenajare si dotare creșă.

 Pentru a putea depune fișa de proiect în vederea accesării acestei sume, Municipiul Gherla  prin autoritatea deliberativă Consiliul Local, trebuie să hotărască utilizarea imobilului potrivit destinației cuprinse în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public, cea de creșă urmând ca ulterior adoptării acestei hotărâri să se procedeze la comunicarea notificărilor de reziliere a contractelor e închiriere, in vederea eliberării de sarcini a imobilului.

O condiție de eligibilitate este ca  imobilul să fie liber de sarcini, punându-se a fi astfel analizat în vederea eligibilității.

De altfel, ținând seama de necesitatea evidentă la nivel local a funcționării  unei creșe, este clar că există un real interes public manifestat de-a lungul timpului pentru existența și funcționarea unei instituții pentru îngrijirea copiilor până la vârsta de 3 ani în Municipiul Gherla.

În acest sens s-au demarat proceduri la Ministerul Sănătății pentru transmiterea din proprietatea Statului Român în proprietatea Municipiului Gherla a imobilului din Gherla str. Plugarilor nr. 16, însă până în prezent nu există nici un răspuns în acest sens.

În ceea ce privește urgența precizăm că există un termen limită pentru depunerea fișei de proiect, respectiv 15 august 2020, astfel încât se justifică punerea în discuție a proiectului de hotărâre într-o ședință extraordinară convocată de îndată.

           

INITIATOR:

PRIMAR

-----------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 11215/86/06.08.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea utilizării imobilului din Gherla str. George Coșbuc, nr. 9 bis, jud. Cluj potrivit destinației înscrise în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Gherla

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind aprobarea utilizării imobilului din Gherla str. George Coșbuc, nr. 9 bis potrivit destinației înscrise în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Gherla;

            Examinând referatul de aprobare întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Ținând seama de raportul nr. 11210/06.08.2020 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul Comisiei de Urbanism din  cadrul  Consiliului Local;

In temeiul dispozițiilor Codului Administrativ Art. 129 alineatul 2 litera d) si alineatul 7 litera c) și p), precum și art. 196 alin. 1 lit. a ) din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică extraordinară convocată de îndată adopta prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

          Art. 1 Se aprobă utilizarea imobilului situat în Gherla str. George Coșbuc, nr. 9 bis jud. Cluj, ca și creșă, potrivit destinației înscrise în inventarul  bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Gherla, aprobat prin HG nr. 969/2002 anexa 4 poziția 42, în vederea depunerii fișei de proiect în cadrul intervenției POR – renovare, amenajare  și dotare creșă – pentru obținerea finanțării de 140.000 euro din carul Proiectului cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European, proiect obținut de GAL Plaiuri Someșene prin Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Gherla.

Art. 2 Se împuternicește autoritatea executivă să deruleze toate procedurile legale necesare în vederea eliberării de sarcini a imobilului din Gherla str. George Coșbuc nr. 9 bis.

 

 

      INITIATOR                                                                     AVIZEAZA

         PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10398/22.07.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii

unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Pajiștei nr. 2

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii

unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Pajiștei nr. 2

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.07.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.07.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 30.07.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D.C.M.

--------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 10327/21.07.2020

                                                                                                                                       

    REFERAT

privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Pajiștei nr.2

 

 Prin cererea nr. 9361 din 01.07.2020, doamna C. R. domiciliată în Municipiul Gherla, str. Pajiștei, solicită aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul de la adresa de mai sus din str. Florilor.

Potrivit extrasului CF nr. 51478 cu nr. top. 1136/139/1/2 proprietar asupra imobilului de la adresa de mai sus este C. R..

Având în vedere cele mai sus precizate, cât și situația din teren, propun aprobarea deschiderii unui acces auto din str. Florilor la imobilul situat în municipiul Gherla str. Pajiștei nr.2, pentru doamna C. R..

 

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                                      Primar,

      -------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 10391/81/22.07.2020

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Pajiștei nr. 2

 

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Pajiștei nr. 2, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul primarului înregistrat sub nr. 10327 din 21.07.2020,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, lit.c) și  art.139, alin.3, lit.g), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

               

Art. 1  Se aprobă deschiderea unui acces auto din str. Florilor la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Pajiștei nr.2, proprietatea doamnei C. R..

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și numita C. R domiciliată în Municipiul Gherla, str. Pajiștei nr.2.

 

 

INIȚIATOR,

PRIMAR

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10466/23.07.2020

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea

 contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.06.2020

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea

 contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.06.2020

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 23.07.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 23.07.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 30.07.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

-------------------

Nr.10441/23.07.2020

 

REFERAT

 

Privind abrobarea contului de executiela 30.06.2020 a bugetului local

 

Conform art 49 alin  (12)din din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale „În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

    a) să nu înregistreze plăţi restante;

    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.”

Ca urmare propun :

 • aprobarea contului de executie a bugetului local, al bugetului activitatilor autofinantate, la 30.06.2020 conform anexelor atasate.

 

     PRIMAR

---------------------

 ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 10462/83/23.07.2020

                     PROIECT

                          HOTARAREA NR .       /  .07.2020

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al
Municipiului Gherla la 30.06.2020

 

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 30.06.2020 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa primarului Municipiului Gherla;

Avand in vedere referatul nr. 10441/23.07.2020 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.06.2020 si vazand Raportul de specialitate nr. 10442/23.07.2020  al Directiei economice;

      Tinand cont de prevederile  art.49 alin. (12) din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

            În temeiul art. 129 alin. (2) litera b) si alin. (4) litera a)  si art. 139 alin. 3, litera a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

      Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru adoptă prezenta :

                                      

                                                             HOTĂRÂRE :

 

   Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 30.06.2020 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 23,836,632.00lei, iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de  15,131,032lei,  conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.  

 Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al activităţilor autofinanţate la 30.06.2020,  inregistrând la partea de venituri     încasări in  suma de 9,164,180.00lei, iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de       8,794,808 lei conform anexelor 3    si 4 la prezenta hotărîre.

 Art.3 : Se aproba situaţiile financiare a Municipiului Gherla la 30.06.2020 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si al bugetului activităţilor autofinanţate, la 30.06.2020;

 Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

 

                                   

                                       PRIMAR                                                                            

                                                                                                                             AVIZEAZA

                                                                                                                  SECRETAR GENERAL,

        anexa 1 venituri buget local

        anexa 2 cheltuieli buget local

        anexa 3 venituri autof.

        anexa 4 chelt.autof.

 

                                                                                                         

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10399/22.07.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea

 Planului de Urbanistic de Detaliu pentru Modernizare activități

din cadrul SC DACHIM SRL din Municipiul Gherla str. Depozitelor nr. 2

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea

 Planului de Urbanistic de Detaliu pentru Modernizare activități

 din cadrul SC DACHIM SRL din Municipiul Gherla str. Depozitelor nr. 2

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.07.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.07.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 30.07.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT                                                          

----------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 10187 din 17.07.2020

 

 

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Modernizare activități din cadrul SC DACHIM SRL din municipiul Gherla, str. Depozitelor nr.2

 

 

Prin cererile cu nr. 8390 din 13.06.2018  și nr. 11260 din 14.09.2018 SC DACHIM SRL cu sediul în municipiul Turda a solicitat eliberarea unor certificate de urbanism în vederea elaborării unui PUD și obținerii autorizației de construire pentru modernizare activității din cadrul SC DACHIM SRL din municipiul Gherla, str. Depozitelor nr.2.

Potrivit extrasului CF nr. 50028 cu nr. cadastral 50028 și CF nr.50033 cu număr cadastral 50033 proprietar tabular asupra imobilelor din Municipiul Gherla str. Depozitelor nr.2 este firma SC DACHIM SRL din Turda.

Urmare acestora Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 104/8390 din 20.07.2018, respectiv 116/11260  din 20.08.2016.

Potrivit Planului Urbanistic General al Municipiului Gherla, imobilele în cauză se află situate în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință nr.10 în subzona I, întreprinderi unde dezvoltarea este permisă numai în  baza unui PUD de incintă întocmit conform prevederilor legale în vigoare.

Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUD, a parcurs etapa specifică aprobată prin Regulamentul local , referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism de Detaliu pentru modernizare activități din cadrul SC DACHIM SRL din municipiul Gherla str. Depozitelor nr.2.

Vizavi de realizarea acestui obiectiv există două sesizări depuse a numiților V. D. din Municipiul Gherla, respectiv B. A. M. din Municipiul Gherla prin care își exprimă dezacordul total față de reautorizarea acestei activități, care va crea poluare fonică, atmosferică, trafic intens și altele.

Astfel fiind parcursă etapa precizată de regulament, beneficiarul a trimis documentația pe circuitul de avizare, după care a depus -o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședința CTUAT din data de 17.07.2020. În urma acesteia, ținând cont de toate aspectele comisia propune eliberarea avizului favorabil și dezbaterea într-o ședință viitoare a Consiliului Local al municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri.  

Obiectul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea modernizării activității din cadrul SC DACHIM SRL  în conformitate cu certificatele de urbanism eliberate de Primăria Municipiului Gherla.

Pe terenul beneficiarului există mai multe construcții edificate după cum urmează: C1 laborator parter SC=45 mp, C2 casă cântar și cântar, parter, SC=146 mp, C3 – magazie parter SC= 21 mp, C4- atelier mecanic, parter, SC=151 mp, C5- bazin apă industrială și casă pompe, parter, SC=85 mp, C6- magazie parter SC=17 mp, C7- turn mașini și depozit cereale, S++P+8E, SC=1814 mp și C8- stație primire auto, S+P SC=279 mp.  CAD 50028: C1- post trafo, SC=113,30 mp pe CAD 50033.

Suprafața terenului este de 11174 mp, respectiv 160 mp.

Se vor moderniza corpurile C1, C4, C5, C7 și C8 de pe cadastal 50028 și C1 de pe terenul identificat cu nr. cadastral 50033, fără modificări a suprafețelor construite și a regimului de înălțime existent.

Accesul auto și pietonal se asigură din str. Depozitelor.

Se va asigura staționarea autovehiculelor doar în interiorul parcelei. Există o parcare cu 4 locuri ce se suplimentează cu 10 locuri.

În zonă există rețele edilitare  de alimentare cu energie electrică, apă, canalizare și gaze naturale, la care construcțiile existente sunt racordate.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism de Detaliu Modernizare activități din cadrul SC DACHIM SRL din municipiul Gherla, str. Depozitelor nr.2

 

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                                     Primar,

           -----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 10394/82/22.07.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea  Planului de Urbanistic de Detaliu pentru Modernizare activități din cadrul SC DACHIM SRL din municipiul Gherla str. Depozitelor nr.2

 

               Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea  Planului de Urbanistic de Detaliu pentru Modernizare activități din cadrul SC DACHIM SRL din municipiul Gherla str. Depozitelor nr.2, proiect din inițiativa primarului,

               Examinând referatul cu nr. 10187 din 17.07.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

               Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

                În temeiul dispozițiilor art.25, alin.1, art.48 alin.1 și 3 și art.56, alin. 1, alin.4 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

  În temeiul dispozițiilor art.129, alin.6, lit.c și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

               

Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru Modernizare activități din cadrul SC DACHIM SRL din Municipiul Gherla str. Depozitelor nr.2, conform proiectului întocmit de SC EXCARHICONSTRUCT SRL cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Baia Mare nr.5, coordonator RUR arhitect D. M. D.T. T., beneficiar SC DACHIM SRL cu sediul în municipiul Turda, str. Gheorghe Lazăr nr.11.

Art. 2Durata de valabilitate a documentației de urbanism PUD este de 3 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                         

                                                                                                                               AVIZEAZĂ

                                                                                                                SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                     

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10571/24.07.2020

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind parcelarea imobilului inscris in CF 54939 Gherla si aprobarea trecerii suprafetei de 240 mp , teren cu numarul cadastral 55841, din domeniul public si din administrarea Municipiului Gherla, in domeniul public al Statului Roman in vederea darii in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale    

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind parcelarea imobilului inscris in CF 54939 Gherla si aprobarea trecerii suprafetei de 240 mp , teren cu numarul cadastral 55841, din domeniul public si din administrarea Municipiului Gherla, in domeniul public al Statului Roman in vederea darii in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale    

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 24.07.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 24.07.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 30.07.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

-------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 10569 DIN 24.07.2020

 

 

REFERAT

privind aprobarea trecerii suprafetei de 240 mp, teren inscris in CF 54939 Gherla din domeniul public si din administrarea Municipiului Gherla,

 in domeniul public al Statului Roman in vederea darii in administrarea

Serviciului de Telecomunicatii Speciale         

 

 

            Avand in vedere solicitarea nr. 460126/29.01.2020 a Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Directia Judeteana de Telecomunicatii Speciale Cluj, inregistrata la Primaria Municipiului Gherla cu nr. 1451/31.01.2020 privind aprobarea trecerii suprafetei de 240 mp, teren inscris in CF  din domeniul public si din administrarea Municipiului Gherla, in domeniul public al Statului Roman in vederea darii in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

            Tinand cont de prevederile art. 863 litera f) si art. 867 alineatul 1 din Legea 287/2009 privind Codul Civil precum si de art. 293 alineatul 1 si 4, art. 196 alineatul 1 litera a), art. 139 alineatul 1 din Ordonanta de Urgenta 57/2019 Codul Administrativ va solicitam sa analizati si sa dispuneti in consecinta trecerea suprafetei de 240 mp, teren inscris in CF 54939 din domeniul public si din administrarea Municipiului Gherla, in domeniul public al Statului Roman in vederea darii in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

            In adresa Directiei Judetene de Telecomunicatii Speciale Cluj se arata ca pe parcursul cooperarii interinstitutionale, convergenta intereselor comune a fost evidenta in indeplinirea atributiilor legale, a misiunilor specifice si a proiectelor de interes local. In considerarea rezultatelor acestei colaborari, meritorii atat pentru Primaria Municipiului Gherla cat si pentru Serviciul de Telecomunicatii Speciale, va adresam rugamintea de a ne sprijini in implementarea unei solutii fezabile de ibunatatire a cadrului logistico-administrativ de asigurare a serviciilor de telecomunicatii speciale puse la dispozitia beneficiarilor din judetul Cluj.

            Conform prevederilor Legii 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cu modificarile si complectarile ulterioare, STS este organismul central de specialitate, cu personalitate juridica, ce organizeaza si coordoneaza activitatile in domeniul telecomunicatiilor speciale pentru autoritatile publice din Romania si alti utilizatori prevazuti de lege. Totodata, potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, aprobata prin Legea nr. 160/2008 cu modificarile si complectarile ulterioare, STS este administratorul Sistemului National pentru Apel Unic de Urgenta. Avand in vedere cresterean necesitatilor de comunicatii de stat si speciale in contextul actual al securitati nationale si a bunei guvernante, precum si necesitatea de ridicare a nivelului de disponibilitate si ridicare a gradului de securizare al acestora pe fondul general al dezvoltarii comunicatiilor din ultimi ani, apare ca imperios necesara asigurarea infrastructurii de telecomunicatii speciale  capabila sa asigure desfasurarea atributiilor legale sau decurgand din proiectele pe care STS le are in derulare pentru toti beneficiarii legali din judetul Cluj.

            Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ a adus modificari substantiale in privinta modului de constituire a dreptului de administrare, astfel, potrivit art. 293 alineatul 1 „trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul public al statului se face, la cererea guvernului, prin hotarare a consiliului local ....”, totodata art. 293 alineatul 3 prevede ca „cererea prevazuta la alineatul 1 se aproba prin nota inaintata guvernului de catre autoritatea/institutia publica interesata, care cuprinde justificarea temeinica a uzului sau interesului public national.”

            In consecinta, a fost transmisa cererea Secretariatului General al Guvernului nr. 9301/13.05.2020 inregistrata la Primaria Municipiului Gherla cu nr. 7221/20.05.2020 in scopul adoptarii unei HCL ce va avea ca obiect transmiterea unui imobil, din domeniul public al respectivei unitati administrativ-teritoriale, in domeniul public al statului, in vederea darii in administrara Serviciului de Telecomunicatii Speciale in scopul construirii unor piloni de radiocomunicatii.

            Din precizarile echipei tehnice a STS pot sa arat ca suprafata necesara de 240 mp este minim necesara dezvoltarii unui pilon de antene si a cutiei de comanda aferenta acestuia, deasemenea pozitionarea acestui pilon a fost stabilita in urma mai multor masuratori in teren efectuate ca punct optim de acoperire a zonei.  S-a ales această locație după studiile făcute atât la deplasarea în teren cât și cu ajutorul aplicațiilor pe care le deținem, s-a identificat că din poziția aleasă se asigură legătura cu site – urile unde există echipamente de radiocomunicații în localitățile Iclod și Dej și de asemenea din acea locație se poate asigura legătura cu terminalele de abonat instalate în Municipiul Gherla la instituțiile publice la care STS asigură servicii de telecomunicații speciale. Suprafața solicitată de 240 m este stabilită ținând cont de dimensiunile pilonului de telecomunicații care va fi construit și ale containerului în care vor fi amplasate echipamente de telecomunicații.

            Avand in vedere urgenta solicitarii va rugam sa dispuneti in consecinta si sa aprobati Hotararea Consiliului Local inaintata anexat.

    

                                                                                INITIATOR:

                                                                                  Primar

----------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

10570/85/24.07.2020

                     

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind parcelarea imobilului inscris in CF 54939 Gherla si aprobarea trecerii suprafetei de 240 mp , teren cu numarul cadastral 55841, din domeniul public si din administrarea Municipiului Gherla, in domeniul public al Statului Roman in vederea darii in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale     

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiatiava Primarului Municipiuli Gherla privind parcelarea imobilului inscris in CF 54939 Gherla si aprobarea trecerii suprafetei de 240 mp, cu numarul cadastral 55841, din domeniul public si din administrarea Municipiului Gherla, in domeniul public al Statului Roman in vederea darii in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale ;

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor art. 293 alineatul 1 si 4, art. 196 alineatul 1 litera a), art. 139 alineatul 1 din Ordonanta de Urgenta 57/2019 Codul Administrativ; art. 863 litera f) si art. 867 alin. 1 din Legea 287/2009 privind Codul Civil cu modificarile si complectarile ulterioare; precum si cererea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Directia Judeteana de Telecomunicatii Speciale Cluj cu nr. 460126/29.01.2020 inregistrata cu nr. 1451/31.01.2020 insotita de cererea Secretariatului General al Guvernului nr. 9301/13.05.2020 inregistrata cu nr. 7221/20.05.2020;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru adopta prezenta

HOTĂRÂRE

            Art.  1  Se aproba parcelarea imobilului inscris in CF 54939 Gherla, cu numarul cadastral 54939 in suprafata de 842824 mp, in imobilele cu numarul cadastral 55840 in suprafata de 842584 mp si numarul cadastral 55841 in suprafata de 240 mp.

            Art.  2  Imobilul cu numarul cadastral 55840 in suprafata de 842584 mp ramane in doemniul public al Municipiului Gherla.

          Art. 3 Se aproba trecerii suprafetei de 240 mp, teren inscris in CF 54939 Gherla din domeniul public si din administrarea Municipiului Gherla, in domeniul public al Statului Roman in vederea darii in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.   

            Art. 4 De la acesta data inceteaza afectiunea de bun public de interes local a terenului mentionat la Art. 3 si se va diminua in mod corespunzator domeniul public al Municipiului Gherla, jud. Cluj cu valoarea de inventor.

Art. 5 Prezenta hotarare se comunica in termenul prevazut de lege Institutiei Prefectului Judetului Cluj, Directiei Judetene de Telecomunicatii Speciale Cluj si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei Municipiului Gherla si publicare pe pagina de internet a acesteia.

      INITIATOR                                                                     AVIZEAZA

         PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 9820/10.07.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea

rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea

rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 10.07.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 10.07.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată de îndată din 13.07.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL

----------------------------------

MUNICIPIUL GHERLA

Nr 9807 din 10.07.2020                                                                              

 

 

REFERAT

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2020

 

          Municipiul Gherla a incheiat cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei un contract de finantare in valoare de 2985070.8 lei pentru implementarea Proiectului “Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Gherla” in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa.

          Pentru anul 2020 in conformitate cu prevederile contractului de finantare si a analizelor la acesta suma care poate fi retrasa de municipiul Gherla este de 220000 lei.

          Pentru implementarea acestui proiect este necesar ca acesta sa fie inclus in lista de investitii a municipalitatii in anul 2020 care este anexa la bugetul de venituri si cheltuieli.

          Avand in vedere obligativitatea rectificarii in regim de urgenta a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, tinand cont de termenele destul de avansate pentru derularea proiectului, cu aceasta ocazie s-a analizat situatia executiei bugetare pana la aceasta data si tinand cont de cererile de fonduri din partea unitatilor de invatamant precum si de epuizarea fondurilor la unele capitole bugetare s-au facut unele virari de credite intre capitole bugetare pentru asigurarea functionarii tuturor serviciilor. Aceste sunt detaliate in anexa nr.2

          Veniturile bugetului local se suplimenteaza cu suma de 32.03 mii lei reprezentand venituri din valorificari de bunuri si cu suma de 215.6 mii lei sume primite in contul anului curent din programul FSE, acestea sunt detaliate in anexa nr. 1.

          In anexa nr. 3 este prezentata lista de investitii pe anul 2020 rectificata.

          Astfel in urma acestor modificari bugetul local al Municipiului Gherla va avea la partea de venituri suma de  48532.23 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de   55083.64  mii lei din care la sectiunea de functionare  29062.8 mii lei, iar la sectiunea de dezvoltare  26,020.84  mii lei conform anexelor 1 si 2.

 

PRIMAR

----------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 9815/77/10.07.2020

 

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr.9807/10.07.2020  privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si  vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 9809/10.07.2020 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local:

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 care la partea de venituri înregistrează suma de  48 532.23mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 55 083.64 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 29 062,80 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 26,020.84  mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2020 conform anexei nr.3.

Art 3 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                             PRIMAR

                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

anexa 1 venituri 2020

anexa 2 cheltuieli 2020

anexa 3 lista investitii 2020 rectif 13.07.2020


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 10012/14.07.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea

rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea

rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 14.07.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 14.07.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată de îndată din 16.07.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------------------

MUNICIPIUL GHERLA

Nr 9983 din 14.07.2020                                                                              

 

 

REFERAT

 

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2020

 

          Municipiul Gherla a incheiat cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei un contract de finantare in valoare de 2985070.8 lei pentru implementarea Proiectului “Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Gherla” in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa.

          Pentru anul 2020 in conformitate cu prevederile contractului de finantare si a anezelor la acesta suma care poate fi retrasa de municipiul Gherla este de 220mii lei.

          Pentru implementarea acestui proiect este necesar ca acesta sa fie inclus in lista de investitii a municipalitatii in anul 2020 care este anexa la bugetul de venituri si cheltuieli.

          Veniturile bugetului local se suplimenteaza cu suma de 32.03 mii lei reprezentand venituri din valorificari de bunuri si cu suma de 215.6 mii lei sume primite in contul anului curent din programul FSE si cu 350 mii incasari in plus din impozite, acestea sunt detaliate in anexa nr. 1.

          Pentru asigurarea fondurilor necesare functionarii serviciilor si pentru asigurarea materialelor necesare functionarii gradinitelor deschise pe perioada verii precum si efectuarea unor reparatii urgente la unitatile de invatamant au fost repartizate sumele incasate in plus conform anexei nr.2

          In anexa nr. 3 este prezentata lista de investitii pe anul 2020 rectificata.

          Astfel in urma acestor modificari bugetul local al Municipiului Gherla va avea la partea de venituri suma de  48,882.23  mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de   55,433.64          mii lei din care la sectiunea de functionare  29412.8 mii lei, iar la sectiunea de dezvoltare  26,020.84  mii lei conform anexelor 1 , 2 si 3.

 

PRIMAR

--------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 10011/80/14.07.2020

 

 

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

 

 

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr.9983/14.07.2020  privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si  vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 9984/14.07.2020 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată adoptă prezenta :

                                                  HOTĂRÂRE :

Art.1:   Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 care la partea de venituri înregistrează suma de  48 882.23mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 55 433.64 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 29 412,80 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 26,020.84  mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2020 conform anexei nr.3.

Art 3 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                             PRIMAR

                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

   

anexa 1 venituri 2020         

anexa 2 cheltuieli 2020   

anexa 3 lista investitii 2020                                                                                                     


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 8117/09.06.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea

rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea

rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 09.06.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 09.06.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată de îndată din 10.06.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

                                                            

----------------

MUNICIPIUL GHERLA

Nr 8063 din 09.06.2020                                                                              

 

 

REFERAT

 

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2020

 

          Municipiul Gherla a incheiat cu Directia de Sanatate Publica Cluj un contract pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina institutionalizata a persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei din zonele afectate de COVID-19 stabilite prin ordin al ministerului sanatatii. De asemenea s-a incheiat un contract cu EUROTRAT SRL Gherla pentru punerea la dispozitie a spatiilor de cazare si serviciilor aferente. Decontarea se face in conformitate cu prevederile HG nr. 201/2020. Suma facturata de EUROTRAT SRL este de 289 800lei care de asemenea a fost facturata de Municipiul Gherla catre DSP Cluj.

          Urmare a virarii de catre Directia de Sanatate Publica Cluj a sumei de 124 324lei reprezentand cheltuieli pentru persoanele aflate in carantina in conformitate cu prevederile HG nr. 201/2020 si tinand  cont de prevederile contractului incheiat de Municipiul Gherla cu SC EUROTRAT SRL prin care se prevede obligativitatea platii serviciilor prestate in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data virarii sumelor de catre DSP se impune rectificarea de urgenta a bugetului local al Municipiului Gherla prin includerea sumelor facturate atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli.

          In urma primirii unor donatii(3.2mii lei) si a unor sume reprezentand subventii pentru stimulentul de risc(2.5mii lei) la Spitalul Municipal Gherla se modifica bugetul activitatilor autofinantate cu aceste sume conform anexei nr.4

         

          Astfel in urma acestor modificari bugetul local al Municipiului Gherla va avea la partea de venituri suma de  48248.6     mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de   54,836.01     mii lei din care la sectiunea de functionare  28773.00mii lei, iar la sectiunea de dezvoltare 25773.21mii lei conform anexelor 1 si 2.

 

PRIMAR

 

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      D. C.M.

---------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 8115/66/09.06.2020

 

 

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr.8063/09.06.2020  privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si  vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 8064/09.06.2020 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, HG 201/2020 cu modificarile ulterioare;             

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local:

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 care la partea de venituri înregistrează suma de  48 284,6 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 54 836,01 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 29 062,80 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 25 773,21 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2020 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2020  conform anexei nr.4.

Art 4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                             PRIMAR

                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

anexa 1 venituri 2020

anexa 2 cheltuieli 2020

anexa 3 lista investitii 2020

anexa 4 autofinantate 2020

                                                                                                                       


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 7313/21.05.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al ADP Gherla și stabilirea atribuțiilor Comisiei de selecție

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al ADP Gherla și stabilirea atribuțiilor Comisiei de selecție

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.05.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.05.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      D. C. M.

------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR . 7297/21.05.2020

 

REFERAT

 

Privind mandatarea consiliului local pentru declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrare al ADP Gherla SA prin stabilirea comisiei de selecție și a atribuțiilor acesteia

Având în vedere hotărârea AGA a ADP Gherla SA privind declanșarea procedurii de selecție, în conformitatea cu art. 29, alin. 3, din O.U.G nr. 109/2011, a membrilor consiliului de administrație a ADP Gherla SA.

Analizând ordinea de zi comunicată apreciem că se impune constituirea comisiei de selecție în vederea numirii membrilor consiliului de administrație al ADP Gherla SA.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind constituirea comisiei de selecție în vederea numirii membrilor consiliului de administrație al ADP Gherla SA

INIȚIATOR

PRIMAR

------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 7310/62/21.05.2020

 

                             PROIECT DE  HOTARARE

Privind constituirea comisiei pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al ADP Gherla și stabilirea atribuțiilor Comisiei de selecție

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GHERLA, întrunit în ședință ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație a ADP Gherla SA și stabilirea atribuțiilor Comisiei de selecție, proiect din inițiativa autorității executive.

                Având în vedere hotărârea AGA a ADP Gherla SA privind declanșarea procedurii de selecție, în conformitatea cu art. 29, alin. 3, din O.U.G nr. 109/2011, a membrilor consiliului de administrație a ADP Gherla SA.

                Examinând Referatul de necesitate al Primarului Municipiului Gherla nr. 7297/21.05.2020 și Raportul de specialitate cu nr. 7299/21.05.2020 întocmit de Direcția RUNOS;

În temeiul dispozițiilor art. 29 alin. 3 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 3, lit. d), art. 133, art. 196, din O.U.G  nr. 57/2019 privind Codul Adminstrativ;

P R O P U N E:

 

Art.1.  Se constituie comisia pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație a ADP Gherla SA cu sediul în Gherla str. Gelu nr. 7, J12/112/1991 în următoarea componență:

            -          

            -

            -

            Atribuțiile comisiei sunt cele prevăzute la art. 29 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Art.2.    Comisia de selecţie va avea următoarele atribuţii:

    a) derulează întreaga procedură de selecţie şi propune candidaţii selectaţi în lista scurtă în vederea numirii pentru poziţia de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

    b) realizează evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă şi face propuneri în vederea numirii pentru poziţia de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

    c) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului, cu alte organisme implicate în procedura de selecţie, după caz;

    d) orice alte atribuţii stabilite prin actul administrativ de înfiinţare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția RUNOS și membrii comisiei.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Jud. Cluj, Primarului Municipiului Gherla, ADP Gherla SA și membrii comisiei.

 

INITIATOR

PRIMAR

          

 

 

AVIZEAZA,                                                                                                                                                                                                                                       SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 6544/06.05.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE) wiFi4EU

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE) wiFi4EU

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 06.05.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 06.05.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

-------------------------

ROMÂNIA                                                                                            

JUD. CLUJ                                                                                         

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                            

NR 6498 din 06.05.2020

R EFERAT

privind aprobarea implementarii Mecanismului pentru

Interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU

           

            Initiativa WiFi4EU este un demers european  care presupune masuri menite sa raspunda nevoilor crescande in materie de conectivitate in spatiul virtual ale colectivitatilor, atat in context general cat si in contextul specific actual ( masurile privind prevenirea Pandemiei)

            Aceasta initiativa ofera municipalitatilor posibilitatea de a solicita finantarea pentru instalarea de echipamente WiFi in spatiile publice in vederea accesului gratuit al cetatenilor la internet in valoare de 15 000 Euro.

            Autoritatea executiva a accesat aceasta finantare incheiata prin finalizarea Acordului de Grant Nr. INEA/CEF/WiFi4EU/ 2-2019/006094 – 040534,  acord incheiat intre Agentia Executiva pentru Inovare si Retele (INEA) in calitate de finatator si Municipiul Gherla in calitate de beneficiar al finantarii.

            Pentru implementarea proiectului,, respectiv accesarea finantarii este necesara aprobarea Consiliului Local al Municipiului Gherla in vederea instalarii pe domeniul public al echipamentelor WIFI conform Anexei I la prezentul referat.

            Avand in vedere prevederile art. 129 alin. (2) litera c) si alin. (6) litera a), respectiv art. 196 alin (1) litera a) coroborat cu art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ     

       

           PROPUN

            Adoptarea proiectului de Hotarare intocmit conform prezentului referat.

PRIMAR

-----------------------

 

 ROMÂNIA                                                                          

 JUDEȚUL CLUJ                                                                           

MUNICIPIUL GHERLA                                                   

CONSILIUL LOCAL

NR. 6537/58/06.05.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.     DIN

privind aprobarea implementarii Mecanismului pentru

Interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU

 

 

          Consiliul local al municipiului Gherla întrunit in şedinţă ordinara :

          Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea implementarii Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU proiect initiat de autoritatea executivă ;

          Examinând referatul primarului nr. 6498  din 06.05.2020

Vazand Acordul de Grant Nr. INEA/CEF/WiFi4EU/ 2-2019/006094 – 040534,  acord incheiat intre Agentia Executiva pentru Inovare si Retele (INEA) in calitate de finatator si Municipiul Gherla in calitate de beneficiar al finantarii.

În temeiul art. 129 alin. (2) litera c) si alin. (6) litera a), respectiv art. 196 alin (1) litera a) coroborat cu art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

        

HOTĂRĂŞTE :

          ART.1 Se aprobă implementarea Acordului de Grant Nr. INEA/CEF/WiFi4EU/ 2-2019/006094 – 040534

          ART.2 Se aproba locatiile pentru instalarea si montarea echipamentelor WiFi, locatii cuprinse in Anexa I la prezenta Hotarare.

          ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredinţează directiile de specialitate din cadrul Municipiului Gherla.

 

INITIATOR

PRIMAR                                                       

                                                                                       AVIZEAZA

                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                            

     ANEXA 1wifi             

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 6885/13.05.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind  aprobarea actualizării datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în C.F. 53238 Gherla, cu nr. topo. 596/1,  aferent Cantinei de Ajutor Social, str. Armenească  nr. 2, din municipiul Gherla, județul Cluj

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind  aprobarea actualizării datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în C.F. 53238 Gherla, cu nr. topo. 596/1,  aferent Cantinei de Ajutor Social, str. Armenească  nr. 2,

din municipiul Gherla, județul Cluj

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 13.05.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 13.05.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      D. C. M.

------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

Nr. 6612 / 07.05 .2020

 

Referat

Privind  aprobarea actualizării  datelor de carte funciară pentru imobilul  înscris în C.F. 53238 Gherla, cu nr. topo. 596/1,  aferent Cantinei de Ajutor Social, str. Armenească  nr. 2, din municipiul Gherla, județul Cluj                

                Pentru asigurarea unei evidențe exacte și complete a situației juridice a imobilului înscris în CF  53238 Gherla top.596/1, aferent Cantinei de Ajutor Social, imobil situat pe str. Armenească nr.2 Primăria Municipiului Gherla a început demersurile în vederea întocmirii documentației cadastrale pentru actualizare date și înscrierea acestora în sistemul de cadastru și carte funciară.

                Cantina de Ajutor Social este cuprinsă în inventarul domeniului public al municipiului Gherla la nr. 45cod clasificare 1.6.2 , elemente de identificare St=490mp, Sc=238,3mp, str. Armenească nr.2, este în prezent înscrisă în CF 488 nr.top 596/1, Statul Român, aprobat prin HG 969/2002, Anexa 4.

                 În urma elaborării documentației de către PROIECT TOPO SRL prin  P. D. Z. persoană fizică autorizată,  s-a constatat în urma măsurătorilor că  suprafața terenului este de 439mp, suprafața construită la sol 246mp. Prin cadastru se realizează identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale.

               Pentru actualizarea datelor în CF este necesară însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Gherla a documentației cadastrale pentru actualizare date și înscrierea acestora în sistemul de cadastru și carte funciară anexată.

                Față de cele menționate mai sus propun analizarea în vederea luării unei hotărâri privind   aprobarea actualizării datelor  de carte funciară pentru imobilul înscris în C.F. 53238 Gherla, cu nr. topo. 596/1,  aferent Cantinei de Ajutor Social, str.Armenească  nr.2,  din municipiul Gherla, județul Cluj

 

PRIMAR

------------------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 6884/60/13.05.2020

                                                                         PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.  __________/______________

 

 

Privind  aprobarea actualizării datelor de carte funciară pentru imobilul  înscris în C.F. 53238 Gherla, cu nr. topo. 596/1, aferent Cantinei de Ajutor Social, str. Armenească  nr. 2,

din municipiul Gherla, județul Cluj

 

       CONSILIUL  LOCAL  al  MUNICIPIULUI GHERLA, intrunit în şedinţă  ordinară de   lucru;

       Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind   aprobarea  Documentației de actualizare  date de carte funciară pentru imobilul  înscris în CF  53238 Gherla top.596/1, aferent Cantinei de Ajutor Social, str. Armenească nr.2 – proiect din inițiativa primarului

       Examinînd Referatul de aprobare nr. 6612 din 07.05.2020 întocmit de primarul Municipiului Gherla și raportul de specialitate întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;;

       Văzînd avizul favorabil ale comisiei de specialitate  a Consiliului local;

        Luând în considerare prevederile  HG 969/2002, Anexa 4 -Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Gherla, nr. crt. 45, inventar aprobat de Consiliul Local Gherla prin Hotărârea nr.61 din 23.09.1999, art.129, 139 și 196, art.286 alin.(1) și (4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,      

HOTĂRĂȘTE

 1. .  Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară  pentru imobilul intravilan, domeniul public al municipiului Gherla (HG 969/2002, Anexa 4 -Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Gherla, nr. crt. 45, inventar aprobat de Consiliul Local Gherla prin Hotărârea nr.61 din 23.09.1999),  identificat cu nr.top.596/1, înscris în CF nr. 53238 Gherla, Nr.CF vechi 488 cu suprafața din C.F.  490mp, prin înscrierea în cartea funciară a suprafeței măsurate de 439mp, cu 49mp mai puțin,  destinația curți construcții, conform Documentației de actualizare date de carte funciară întocmită de SC PROIECT TOPO SRL prin  P. D. Z. persoană fizică autorizată de ANCPI anexată, pentru imobilul situat pe str. Armenească nr.2, municipiul Gherla;

 

 Art.2.  Se împuternicește primarul  Municipiului Gherla, N. I. în vederea semnării actelor notariale și  altor acte referitoare la documentația însușită la Art.1.   

         

Art.3.-   Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  autoritatea  executivă,  SC PROIECT TOPO SRL  și  B.C.P.I. .                                                                        

INIȚIATOR

PRIMAR

                                                                                                                           AVIZEAZĂ

                                                                                                                   SECRETAR GENERAL

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 6610/07.05.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN (teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN (teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 07.05.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 07.05.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER PRINCIPAL      D. C. M.

-------------------

 

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                     

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 6598 DIN 07.05.2020

 

 

REFERAT

privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN

(teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

 

            In urma aprobarii referatului de necesitate 13018 din data de 17.10.2019 precum si a comenzi aprobate cu numerele 13566 din data de 29.10.2019 a fost demarata o lucrare de catre SC TOPO SURVEI SRL ce priveste reglementarea in teren si prima inscriere in cartea funciara a parcelelor de teren si constructiei-magazie aferenta, din loc. Gherla, sat Baita FN.

            Urgenta acestui demers rezulta din dorinta Municipiului Gherla de a reglementa si intra in legalitate cu terenul si constructia-magazie astfel incat sa corespunda situatiei din teren si in concordanta cu vecinatatile existente, gasirea unei noi cai de acces dupa ce, cea utilizata a fost inchisa de proprietar. Totodata, exista o solicitare pentru inchirierea/concesionarea imobilului in discutie, care la aceasta data nu are nici o destinatie.

            In urma masuratorilor efectuate la fata locului si dupa consultarea situatiei topografice existente se constata urmatoarea:

 • Parcela de teren masurata are o suprafata de 2170 mp fata de 1700 mp existenti scriptic, incluzand si drumul de acces care face posibila folosirea proprietatii. Terenul se afla inregistrat in domeniul privat al Municipiului Gherla, in loc. Baita FN, avand ca vecinatati la N-drum, la S-vecin, la E- CAD 55112 si CAD 55352, la V- CAD 55004 si CAD 55005, cu categoria de folosinta curti constructii;
 • Pe parcela de teren prezentata este edificata o constructie-magazie in anul 1980, in suprafata de 144 mp, cu fundatie de beton si zidarie de caramida, sarpanta de lemn acoperita cu tigla.

Va rog sa analizati situatia prezentata si sa aprobati prima inscriere a teren-constructie propuse prin materialul inaintat, astfel incat sa poata fi depuse actele necesare inscrierii in Cartea Funciara in proprietatea privata a Municipiul Gherla.

 

INITIATOR:

PRIMAR

                  -----------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 6609/59/07.05.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN

(teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiativa Primarului Municipiuli Gherla privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN (teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate);

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 106; Art. 129 alineatul 2 litera c) si alineatul 6 litera c), Art. 196 alineatul 1 litera a) din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aproba inscrierea in Cartea Funciara a imobilui compus din teren si constructie aflate in Mun. Gherla, Jud. Cluj, Sat Baita FN, astfel:

 1. Teren in suprafata masurata de 2170 mp, categoria folosinta curti constructii (1Cc), partial imprejmuit cu gard de plasa, vecinatati : N-drum; S-vecin; E-CAD 55112, CAD 55352; V-CAD 55004, CAD 55005.
 2. Constructie magazie edificata in anul 1980 fara autorizatie de construire, cu fundatie de beton, zidarie din caramida, sarpanta din lemn acoperita cu tigla avand suprafata desfasurata Sd = 144 mp.

Art.  2 Municipiul Gherla este de acord cu inscrierea imobilelor prezentate anterior in Cartea Funciara cu suprafetele masurate, categoria de folosinta curti constructii si trecerea acestora in domeniul privat al Municipiului Gherla.

Art.  3 Parcela de teren situata in loc. Gherla, sat Baita FN, in suprafata de 2170 mp se gaseste inregistrata la Primaria Municipiului Gherla in Lista de inventar a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Gherla anexa 6 pozitia 6, avand o valoare contabila de 87.884 lei.

Art. 4 Constructia magazie, aferenta terenului, in suprafata desfasurata de 144 mp, se gaseste inregistrata in domeniul privat al Primariei Municipiului Gherla avand numarul de inventar 1695 si valoarea de inventar de 67.935 lei

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva, BCPI Gherla si SC Topo Survei SRL.

 

      INITIATOR                                                                     AVIZEAZA

         PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

  

                                                  

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 7337/21.05.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea

 bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la SC ADP GHERLA

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la SC ADP GHERLA

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.05.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.05.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință extraordinară convocată „de îndată”.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL

 

CONSILIER PRINCIPAL      D. C. M.

------------------

 

Nr. 7265/21.05.2020

REFERAT

Privind aprobarea  bugetului local de venituri si cheltuieli

 pe anul 2020 la SC ADP GHERLA

 

            ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. GHERLA cu sediul în Gherla , str. Gelu, nr. 7, jud. Cluj, având obiectul de activitate conform cod CAEN -7500- Activități veterinare (adăpost câini, ecarisaj), prin D-l M. G. în calitate de d. g. prezintă Bugetul de venituri și cheltuiei pe anul 2020 în conformitate cu Ordinul nr. 3818 din 30.12.2019.

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. GHERLA a întocmit proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe baza activităților economice pe care urmează să le desfășoare în anul 2020 comparativ cu activitatea economico-financiară desfășurată în anul 2019, respectând principiul prudenței.

În funcție de lucrările ce urmează a fi efectuate către terți în anul 2020

s-au prevăzut:

 • Venituri totale în sumă de 7.571.700 lei
 • Cheltuieli totale în sumă de 7.500.515 lei.

          Bugetul de venituri și cheltuiei pe anul 2020 este prezentat în conformitate cu Ordinul nr. 3818 din 30.12.2019.

            In calitate de unic actionar la ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. GHERLA cu sediul în Gherla , str. Gelu, nr. 7, Consiliul Local al Municipiului Gherla trebuie sa aprobe bugetul anual de venituri si cheltuieli al acestei societati. Propun aprobarea bugetului la ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. GHERLA asa cum este prezentat in anexele la proiectul de hotarare.

 

PRIMAR

------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 7336/63/21.05.2020

 

 

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din

Privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli

 pe anul 2020 la SC ADP GHERLA

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 2020 la SC ADP GHERLA, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul primarului nr.7265/21.05.2020 şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

                Vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr.7266/21.05.2020

                Vazand raportul de prezentare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 intocmit de SC ADP SA GHERLA

Ţinând cont de prevederilor  Legii  nr.273/2006 privind finanţele publice locale si cele ale Ordinului nr.3818/2019 ;

          In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(d), alin 3 lit. (d),  art. 139 alin. 3 lit. (h)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local:

                                                  HOTĂRĂŞTE:

 

    Art.1 :  Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si detalierea indicatorilor  economico-financiari pe anul 2020  la SC ADP SA Gherla ,  conform anexelor  1 si 2 la  prezenta hotărare ;

   Art.2 : Se aproba gradul de realizare a veniturilor, programul de investitii si masurile de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor la SC ADP SA Gherla conform anexelor 3-5 la prezenta hotarare.

Art.3 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza SC ADP SA Gherla.     

 

                                             PRIMAR

                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

                Buget ADP-2020                                                                                                      

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 7350/22.05.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5

---------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 7322 din 21.05.2020 

                                                                                                                             

 

REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire, amenajări exterioare în Municipiul Gherla, str.Hășdății nr.5

 

Prin cererea nr.4547 din 26.03.2018, numiții M. V. și soția M. M. domiciliați în Municipiul Cluj-Napoca, au solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism în vederea elaborării unui PUZ pentru Construire trei blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E+M, împrejmuire și amenajări exterioare în municipiul Gherla str.Hășdății nr.5.

Petenții potrivit extrasului CF nr.55301 cu nr. cadastral 55301 sunt proprietari tabulari asupra imobilului situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății nr.5.

Urmare acesteia Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 48/4547 din 17.04.2018.

Potrivit Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință (UTR) 10, în subzona de locuințe unifamiliale Lmsv și zona căi ferate industriale c.c.f.

Beneficiarii lucrării, inițiatori ai documentației PUZ, au parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de  Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E în Municipiul Gherla, str.Hășdății nr.5, unde s-a descris toate demersurile, dezbaterile și notificările privind dezacordul cetățenilor de pe str.Hășdății cu privire la aprobarea acestui obiectiv.

Atfel, fiind parcurse cele două etape de consultare, beneficiarii au trimis documentația pe circuitul de avizare, după care a depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședințele CTUAT din data de 06.12.2019 și 20.12.2019, la care au fost prezenți și o parte din contestatarii de pe str.Hășdății, unde s-a prezentat plângerea prealabilă depusă la Consiliul Județean Cluj referitoare la avizul arhitectului șef al județului și dezacordul cetățenilor din zona de locuințe cuprinsă pentru studiu în avizul de oportunitate.

În urma dezbaterilor în aceste ședințe din 06.12.2019, respectiv 20.12.2019, Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a propus eliberarea avizului favorabil și dezbaterea într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri.

Prin prezenta documentație se propune construirea a 3 blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E, împrejmuire, amenajări exterioare pe terenul cu nr. cadastral 55301 în Municipiul Gherla, str.Hășdății nr.5, cât și accese pietonal și auto, spații verzi, loc de joacă pentru copii, spațiu destinat colectării deșeurilor și parcări necesare numărului de apartamente propuse a se realiza.

Suprafața construită a celor 3 blocuri va fi de 652,05 mp, iar cea desfășurată de 2608,20 mp.

Accesul pietonal pe proprietate se va realiza din str.Hășdății, iar accesul auto se va realiza din drumul propus, drum ce se va realiza pe terenul beneficiarilor prin schimbarea funcțiunii din c.c.f. în c.c.r. pe care se va intra din str.Hășdății.

Drumul propus va avea circulație în ambele sensuri, cu lățimea minimă de 6,00 m, cu câte o bandă pe sens.

Se propune realizarea a 30 de apartamente, 18 spații de parcare la demisolul blocurilor și 13 spații de parcare exterioare.

Procent de ocupare a terenului max. (POTmax) = 40 % și un Coeficient de utilizare max. propus (CUTmax) = 1,20.

Distanțele minime față de limitele de proprietate sunt 2,60 m la N-V (strada Hășdății), 14,55 m la N-E (HETECH TREND SRL), 14,40 m la S-E (DACHIM SRL) și 12,40 m la S-V.

Înălțimea maximă la cornișă Hmax. cornișă = 10,00 m, măsurată de la cota superioară a trotuarului clădirii până la cornișă.

Racordarea la utilități se va face la cele existente în zonă conform soluțiilor date prin studiile de fundamentare întocmite și atașate la documentația de urbanism.

Față de acestea propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la Planul de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E și Regulamentul Local de Urbanism aferent în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5.

 

 

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                                     Primar,

                                                                                                                

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.05.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.05.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER PRINCIPAL      D. C. M.

------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 7349/64/22.05.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea  Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 7322 din 21.05.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.25, alin.1, art.47 alin.1 și art.56 alin.1, alin.4  din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.6 lit.c și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă Planul de Urbanism Zonal și Regulamentul local de urbanism aferent pentru Construire 3 blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E, împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5, conform proiectului întocmit de SC CIULEI PROIECT SRL cu sediul în municipiul Gherla, str. Bobîlna nr.57/7, coordonator RUR arhitect S. M. C., beneficiari M. V. și M. M. domiciliați în Municipiul Cluj-Napoca.

Art. 2 Durata de valabilitate a documentației de Urbanism PUZ este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                            AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                

Nr. ,,Abțineri”                 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 6995/14.05.2020

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la COMPANIA DE APĂ SOMES SA  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 03.06.2020

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la COMPANIA DE APĂ SOMES SA  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 03.06.2020

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 14.05.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 14.05.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER PRINCIPAL      D. C. M.

------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR .6886/13.05.2020

 

 

REFERAT

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la  COMPANIA DE APĂ SOMES SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 03.06.2020

 

Prin adresa cu nr.6593/07.05.2020 COMPANIA DE APĂ SOMES a comunicat  Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 03.06.2020, in vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.

Analizând ordinea de zi comunicată apreciem că se impune mandatarea domnului consilier R. M. în vederea votării pentru la toate punctele de pe ordinea de zi  mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la COMPANIA DE APĂ SOMES SA  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 03.06.2020.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

-----------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 6994/61/14.05.2020

 

PROIECT DE HOTARÂRE

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la COMPANIA DE APĂ SOMES SA  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 03.06.2020

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor a  COMPANIA DE APĂ SOMES SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 03.06.2020.

            Examinând referatul de specialitate întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizul comisiei juridice  a Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 212 alin.1 , art. 215 alin.3 art. 217 alin. 1,3,4 și art. 220 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale , republicată , cu modificările și completările ulterioare

In temeiul dispozițiilor art. 129 alin.3 litera d),  art. 131 art. 133 și 196  din Ordonanța de Urgenta 57/2019 privind Codului Administrativ

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se mandatează domnul R. M., consilier local , pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Ordinare   la COMPANIA DE APĂ SOMES SA    din data de 03.06.2020, sensul de a vota pentru punctele înscrise pe ordinea de zi .

Art. 2  COMPANIA DE APĂ SOMES SA va comunica hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară acționarilor societății  COMPANIA DE APĂ SOMES SA  , Consiliului local al Municipiului Gherla.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. R. M. și COMPANIA DE APĂ SOMES SA.

 

          PRIMAR                                                                          AVIZEAZĂ

                                                                                                  SECRETAR GENERAL UAT

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 7313/21.05.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al ADP Gherla și stabilirea atribuțiilor Comisiei de selecție

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al ADP Gherla și stabilirea atribuțiilor Comisiei de selecție

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 21.05.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 21.05.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER PRINCIPAL      D. C. M.

-----------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR . 7297/21.05.2020

 

REFERAT

 

Privind mandatarea consiliului local pentru declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrare al ADP Gherla SA prin stabilirea comisiei de selecție și a atribuțiilor acesteia

 

Având în vedere hotărârea AGA a ADP Gherla SA privind declanșarea procedurii de selecție, în conformitatea cu art. 29, alin. 3, din O.U.G nr. 109/2011, a membrilor consiliului de administrație a ADP Gherla SA.

Analizând ordinea de zi comunicată apreciem că se impune constituirea comisiei de selecție în vederea numirii membrilor consiliului de administrație al ADP Gherla SA.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind constituirea comisiei de selecție în vederea numirii membrilor consiliului de administrație al ADP Gherla SA

 

INIȚIATOR

PRIMAR

--------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 7310/62/21.05.2020

 

                             PROIECT DE  HOTARARE

Privind constituirea comisiei pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al ADP Gherla și stabilirea atribuțiilor Comisiei de selecție

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GHERLA, întrunit în ședință ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație a ADP Gherla SA și stabilirea atribuțiilor Comisiei de selecție, proiect din inițiativa autorității executive.

                Având în vedere hotărârea AGA a ADP Gherla SA privind declanșarea procedurii de selecție, în conformitatea cu art. 29, alin. 3, din O.U.G nr. 109/2011, a membrilor consiliului de administrație a ADP Gherla SA.

                Examinând Referatul de necesitate al Primarului Municipiului Gherla nr. 7297/21.05.2020 și Raportul de specialitate cu nr. 7299/21.05.2020 întocmit de Direcția RUNOS;

În temeiul dispozițiilor art. 29 alin. 3 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 3, lit. d), art. 133, art. 196, din O.U.G  nr. 57/2019 privind Codul Adminstrativ;

P R O P U N E:

 

Art.1.  Se constituie comisia pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație a ADP Gherla SA cu sediul în Gherla str. Gelu nr. 7, J12/112/1991 în următoarea componență:

            -          

            -

            -

            Atribuțiile comisiei sunt cele prevăzute la art. 29 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Art.2.    Comisia de selecţie va avea următoarele atribuţii:

    a) derulează întreaga procedură de selecţie şi propune candidaţii selectaţi în lista scurtă în vederea numirii pentru poziţia de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

    b) realizează evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă şi face propuneri în vederea numirii pentru poziţia de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

    c) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului, cu alte organisme implicate în procedura de selecţie, după caz;

    d) orice alte atribuţii stabilite prin actul administrativ de înfiinţare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția RUNOS și membrii comisiei.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Jud. Cluj, Primarului Municipiului Gherla, ADP Gherla SA și membrii comisiei.

 

INITIATOR

PRIMAR

          

 

 

AVIZEAZA,                                                                                                                                                                                                                                       SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 6885/13.05.2020

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind  aprobarea actualizării datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în C.F. 53238 Gherla, cu nr. topo. 596/1,  aferent Cantinei de Ajutor Social, str. Armenească  nr. 2,

din municipiul Gherla, județul Cluj

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind  aprobarea actualizării datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în C.F. 53238 Gherla, cu nr. topo. 596/1,  aferent Cantinei de Ajutor Social, str. Armenească  nr. 2, din municipiul Gherla, județul Cluj

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 13.05.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 13.05.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

-------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

Nr. 6612 / 07.05 .2020

 

 

Referat

 

Privind  aprobarea actualizării  datelor de carte funciară pentru imobilul  înscris în C.F. 53238 Gherla, cu nr. topo. 596/1,  aferent Cantinei de Ajutor Social, str. Armenească  nr. 2, din municipiul Gherla, județul Cluj

              

                Pentru asigurarea unei evidențe exacte și complete a situației juridice a imobilului înscris în CF  53238 Gherla top.596/1, aferent Cantinei de Ajutor Social, imobil situat pe str. Armenească nr.2 Primăria Municipiului Gherla a început demersurile în vederea întocmirii documentației cadastrale pentru actualizare date și înscrierea acestora în sistemul de cadastru și carte funciară.

                Cantina de Ajutor Social este cuprinsă în inventarul domeniului public al municipiului Gherla la nr. 45cod clasificare 1.6.2 , elemente de identificare St=490mp, Sc=238,3mp, str. Armenească nr.2, este în prezent înscrisă în CF 488 nr.top 596/1, Statul Român, aprobat prin HG 969/2002, Anexa 4.

                 În urma elaborării documentației de către PROIECT TOPO SRL prin  P. D. Z. persoană fizică autorizată,  s-a constatat în urma măsurătorilor că  suprafața terenului este de 439mp, suprafața construită la sol 246mp. Prin cadastru se realizează identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale.

               Pentru actualizarea datelor în CF este necesară însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Gherla a documentației cadastrale pentru actualizare date și înscrierea acestora în sistemul de cadastru și carte funciară anexată.

                Față de cele menționate mai sus propun analizarea în vederea luării unei hotărâri privind   aprobarea actualizării datelor  de carte funciară pentru imobilul înscris în C.F. 53238 Gherla, cu nr. topo. 596/1,  aferent Cantinei de Ajutor Social, str.Armenească  nr.2,  din municipiul Gherla, județul Cluj

 

PRIMAR

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      D. C. M.

-------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 6884/60/13.05.2020

                                                                         PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.  __________/______________

 

 

Privind  aprobarea actualizării datelor de carte funciară pentru imobilul  înscris în C.F. 53238 Gherla, cu nr. topo. 596/1, aferent Cantinei de Ajutor Social, str. Armenească  nr. 2,

din municipiul Gherla, județul Cluj

 

       CONSILIUL  LOCAL  al  MUNICIPIULUI GHERLA, intrunit în şedinţă  ordinară de   lucru;

       Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind   aprobarea  Documentației de actualizare  date de carte funciară pentru imobilul  înscris în CF  53238 Gherla top.596/1, aferent Cantinei de Ajutor Social, str. Armenească nr.2 – proiect din inițiativa primarului

       Examinînd Referatul de aprobare nr. 6612 din 07.05.2020 întocmit de primarul Municipiului Gherla și raportul de specialitate întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;;

       Văzînd avizul favorabil ale comisiei de specialitate  a Consiliului local;

        Luând în considerare prevederile  HG 969/2002, Anexa 4 -Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Gherla, nr. crt. 45, inventar aprobat de Consiliul Local Gherla prin Hotărârea nr.61 din 23.09.1999, art.129, 139 și 196, art.286 alin.(1) și (4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,      

HOTĂRĂȘTE

 1. .  Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară  pentru imobilul intravilan, domeniul public al municipiului Gherla (HG 969/2002, Anexa 4 -Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Gherla, nr. crt. 45, inventar aprobat de Consiliul Local Gherla prin Hotărârea nr.61 din 23.09.1999),  identificat cu nr.top.596/1, înscris în CF nr. 53238 Gherla, Nr.CF vechi 488 cu suprafața din C.F.  490mp, prin înscrierea în cartea funciară a suprafeței măsurate de 439mp, cu 49mp mai puțin,  destinația curți construcții, conform Documentației de actualizare date de carte funciară întocmită de SC PROIECT TOPO SRL prin  P. D. Z. persoană fizică autorizată de ANCPI anexată, pentru imobilul situat pe str. Armenească nr.2, municipiul Gherla;

 

 Art.2.  Se împuternicește primarul  Municipiului Gherla, N. I. în vederea semnării actelor notariale și  altor acte referitoare la documentația însușită la Art.1.   

         

Art.3.-   Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  autoritatea  executivă,  SC PROIECT TOPO SRL  și  B.C.P.I. .                                                                        

INIȚIATOR

PRIMAR

                                                                                                                        

                                                                                                                             AVIZEAZĂ

                                                                                                                   SECRETAR GENERAL


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 6428/05.05.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului  local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului  local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 05.05.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 05.05.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință extraordinară convocată „de îndată”.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT                                                      

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      D. C. M.

---------------------------------

MUNICIPIUL GHERLA

DIRECTIA ECONOMICA

Nr 6406 din 04.05.2020                                                                              

REFERAT

 

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2020

 

 

          Prin Decizia 3215/22.04.2020 a Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj-Napoca privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a influientelor sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru Municipiul Gherla au fost comunicati urmatorii indicatori:

04.02.01                        -30 mii lei

04.02.04                        -106mii lei

11.02.06                        225mii lei

           Aceste sume sunt alocate in conformitate cu prevederile art.20-21 din OUG nr. 20/2020 privind rectificarea bugetara.

Pe total buget se constata o crestere cu 89 mii lei a veniturilor bugetare.

          La partea de cheltuieli suma de 89 mii lei a fost repartizata la cap 70. Alte servicii in domeniul locuintelor si dezvoltarii.

         

          Astfel in urma acestor modificari bugetul local al Municipiului Gherla va avea la partea de venituri suma de  47994.80     mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de   54,546.21     mii lei din care la sectiunea de functionare  28773.00mii lei, iar la sectiunea de dezvoltare 25773.21mii lei conform anexelor 1 si 2. Lista de investitii este prezentata in anexa nr. 3, iar bugetul activitatilor autofinantate in anexa nr. 4.

         

PRIMAR

-------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 6426/56/05.05.2020

 

 

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr.6406/04.05.2020  privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si  vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 6408/04.05.2020 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, OUG 50/2020 privind rectificarea a bugetului de stat, Decizia  DGRFP Cluj nr. 3215/22.04.2020, privind indicatorii pe anul 2020;             

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local:

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

Art.1:   Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 care la partea de venituri înregistrează suma de  47 994,8 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 54 546,21 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 28 773,00 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 25 773,21 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2020 conform anexei nr.3.

Art.3:  Se aprobă  bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2020  conform anexei nr.4.

Art 4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

                                             PRIMAR

                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

anexa 1 venituri 2020

anexa 2 cheltuieli 2020

anexa 3 lista investitii 2020

anexa 4 autofinantate 2020

 

                                                                                     

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR.6522/06.05.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de

 Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Gherla aprobat prin HCL nr. 67/26.09.2019  

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de

 Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Gherla aprobat prin HCL nr. 67/26.09.2019 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 06.05.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 06.05.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință extraordinară convocată „de îndată”.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

--------------------------

ROMÂNIA                                                                           

JUDEŢUL CLUJ                                                               

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA              

  NR. 6521/06.05.2020

 

 

 

REFERAT

PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GHERLA APROBAT PRIN HCL 67/26.09.2019

 

In contextual actual epidemiologic în care prin reglementări specifice  s-a restricționat circulația persoanelor , s-a stabilit reguli de distanțare socială precum și norme referitoare la întrunirile publice  , se impune modificarea regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local în ceea ce privește modalitatea de desfășurare a ședințelor publice ale consiliului local , exercitarea drepturilor și obligațiilor necesare îndeplinirii mandatului de ales local precum și procedura de vot , în sensul stabilirii unor alte modalități de desfășurare a ședințelor  publice a consiliului local prin mijloace tehnice care să asigure transmiterea punctelor de vedere , întrebărilor precum și a votului fiecărui consilier local, în timp real în direct președintelui de ședință care va gestiona desfășurarea acesteia, prin intermediului internetului sau eventual a unor platforme online de conferință.

Modificările propuse au în vedere evitarea sau limitarea efectelor unor situații excepționale indiferent de natura acestora, epidemii, calamității, cutremure, acte de terorism, fenomene naturale extrem, etc. precum și buna desfășurare a ședințelor de consiliul local în situațiile prevăzute mai sus pentru gestionarea în timp util a problemelor UAT.

În aceste sens propunem completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a consiliului local după cum urmează:

 • Se completează art. 15 din regulament cu un alineat nou : ,,În situații excepționale ședințele comisiilor de specialitate se pot desfășura prin mijloace electronice sau pe platforme on-line, avizul de specialitate urmând a fi comunicat Secretarului General al Municipiului în aceiași modalitate, respectiv prin mijloace electronice .’’
 • Se completează art. 24 alin.2 lit.c) din regulamentului de organizare si funcționare a consiliului local aprobat prin HCL 67/26.09.2019 cu următoarele aliniate :

,, In situația în care prin acte normative sau administrative autoritățile abilitate instituie situații excepționale (de urgență , etc) care au ca și consecință restrângerea unor drepturi constituționale ale cetățenilor, caracterul public al ședințelor consiliului local este asigurat și de posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau reședința  în UAT Municipiul Gherla de a urmării pe internet  în timp real sau înregistrate ședințele consiliului local.

 Înregistrările ședințelor consiliului local se vor difuza pe internet în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la desfășurarea acestora.

În aceste împrejurări prezența consilierilor locali și asigurarea dreptului la vot se realizează prin mijloace tehnice care să permită comunicarea acestora președintelui de ședință în timp real prin internet  sau platformă on-line de videoconferință.

În cazul în care un consilier local datorită stării excepționale este în imposibilitatea de a fi prezent la ședință ( carantină, izolare, internare spitalicească care are legătură cu situația excepțională, etc.) își poate exercita dreptul a vot  direct , în timp real , prin mijloace tehnice care să permită comunicarea președintelui de ședință a opțiunii referitoare la proiectul de hotărâre. În această situație consilierul local în cauză va fi considerat prezent la ședință.

De regulă ședințele de consiliu local se desfășoară la sediul Primăriei Municipiului Gherla. Locul și modalitatea de desfășurare a ședințelor consiliului local poate fi modificată la inițiativa Primarului cu consultarea Secretarului General UAT și a Comitetului Local pentru Situații de Urgență – Centrul operativ , în funcție de necesități. În aceste situații se va menționa noua locație și modalitatea de desfășurare a ședinței în documentul de convocare prevăzut la art. 20 alin. 5 din prezentul regulament.’’

           

INITIATOR

PRIMAR

------------------

ROMÂNIA

       JUDEŢUL CLUJ

 MUNICIPIUL GHERLA

    CONSILIUL LOCAL

   NR. 6529/57/06.05.2020

 

 

Proiect de hotărâre

PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GHERLA APROBAT PRIN HCL 67/26.09.2019

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla întrunit în ședința  de lucru extraordinară convocată de indată;

Având în vedere proiectul de hotărâre privind  modificarea regulamentului de organizare si funcționare a consiliului local aprobat prin HCL  67/26.09.2019 – proiect din inițiativa primarului;

Examinând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla cu nr. 6521/06.05.2020;

Având în vedere :

 • raportul de specialitate al secretarului General UAT , înregistrat sub nr. 6524/06.05.2020

 prin care propune Consiliului Local al Municipiului Gherla aprobarea modificării regulamentului de organizare si funcționare a consiliului local aprobat prin HCL 67/26.09.2019 ;

 • avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Gherla;

            În conformitate cu art. 129 alin (2) lit. a) , alin.(3) lit (a) , 134 alin (4), (5) at. 138 , 139 si art. 196 alin (1)  lit.(a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1.  Se completează art. 15 din regulament cu un alineat nou : ,,În situații excepționale ședințele comisiilor de specialitate se pot desfășura prin mijloace electronice sau pe platforme on-line, avizul de specialitate urmând a fi comunicat Secretarului General al Municipiului prin mijloace electronice.’’

 

Art.2.  Se completează art. 24 alin.2 lit.c) din regulamentului de organizare si funcționare a consiliului local aprobat prin HCL 67/26.09.2019 cu următoarele aliniate :

,, In situația în care prin acte normative sau administrative autoritățile abilitate instituie situații excepționale (de urgență , etc) care au ca și consecință restrângerea unor drepturi constituționale ale cetățenilor, caracterul public al ședințelor consiliului local este asigurat și de posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau reședința  în UAT Municipiul Gherla de a urmării pe internet  în timp real sau înregistrate ședințele consiliului local.

 Înregistrările ședințelor consiliului local se vor difuza pe internet în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la desfășurarea acestora.

În aceste împrejurări prezența consilierilor locali și asigurarea dreptului la vot se realizează prin mijloace tehnice care să permită comunicarea  președintelui de ședință în timp real prin internet  sau platformă on-line de videoconferință a opțiunii de vot, ședința de consiliul local desfășurându-se prin mijloace electronice sau printr-o platforma on-line de video conferință .

În cazul în care unii dintre  consilierii locali,  datorită stării excepționale, este în imposibilitatea de a fi prezent la ședință ( carantină, izolare, internare spitalicească care are legătură cu situația excepțională, etc.) își poate exercita dreptul a vot  direct , în timp real , prin mijloace tehnice care să permită comunicarea președintelui de ședință a opțiunii referitoare la proiectul de hotărâre. În această situație consilierul local în cauză va fi considerat prezent la ședință.  

                                                                                                                                                                                          

De regulă ședințele de consiliu local se desfășoară la sediul Primăriei Municipiului Gherla. Locul și modalitatea de desfășurare a ședințelor consiliului local poate fi modificată la inițiativa Primarului cu consultarea Secretarului General UAT și a Comitetului Local pentru Situații de Urgență – Centrul operativ , în funcție de necesități. În aceste situații se va menționa noua locație și modalitatea de desfășurare a ședinței în documentul de convocare prevăzut la art. 20 alin. 5 din prezentul regulament.’’

           

Art.3. Celelalte prevederi ale regulamentului de Organizare si Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Gherla , rămân neschimbate.

Art.4.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Gherla și consilierii Consiliului Local al Municipiului Gherla.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

AVIZEAZĂ

SECRETAR GENERAL UAT

 


ROMÂNIA                                                                                            

JUDEȚUL CLUJ                                                      

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA               

NR. 2102/12.02.2020

 

Referat

Privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, din Municipiul Gherla și localitățiile componente Băița, Hășdate și Silivaș

 

          Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice, autoritățile administrației publice locale având competența exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviicilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau private a unităților administrative–teritoriale care compun sistemele de utilități publice, prioritar fiind interesul general al colectivități locale.

            Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public stabilește în cuprinsul art. 8 alin. (1) o competență exclusivă a autorităților administrației publice locale în privința înființării, organizării, coordonării, monitorizării și controlul funcționării serviciului de iluminat public de la nivelul unităților administrative-teritoriale. Totodată, în sarcina autorităților publice locale legea impune și atributul dezvoltării, modernizării, administrării și exploatării serviciului de iluminat public astfel încât parametrii reali ai acestui serviciu să fie în accord cu principiile enunțate în art. 9 și art. 10 din cuprinsul Ordinului nr. 86 din 20/03/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală.

            Potrivit prevederilor art.8, alin.(3), lit.i din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementari-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente.

Raportat la domeniul de competență al Consiliului Local al Municipiului Gherla, conform dispozițiilor art. 129, alin.(2), lit. “d” si alin. (7), lit. “n” din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul administrativ, ce conferă prerogative autorității deliberative privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni, asigurând, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilitate publică de alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie electrică, iluminat public și transport public local, după caz, coroborat cu prevederile art. 139 din același act normativ, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Gherla, proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea externalizării serviciului de iluminat public, Caietul de Sarcini, Regulamentul, Indicatorilor de Performanță și Contractul privind delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului Publicului de Iluminat din Municipiul Gherla.

 

INIȚIATOR,

PRIMAR

-------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 2150/21/13.02.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea delegării  gestiunii serviciului de iluminat public din

Municipiul Gherla și localitățiile componente Băița, Hășdate și Silivaș

 

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla și localitățiile componente Băița, Hăsdate și Silivaș, proiect din inițiativa primarului.

            Examinând referatul cu nr. 2102 din 12.02.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

În baza:

 • Legii nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public;
 • Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii nr. 51/2006, art. 29 - 32  privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;
 • Ordinul nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de iluminat public;
 • Ordinul nr. 93/2007 pentru aprobarea Contractului cadru privind folosirea infrastructurii sistemelor de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin(2), lit”d”, alin(7), lit”n” și art. 139, alin(3), lit “e” din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ;

 

HOTĂRĂȘTE

 

                Art.1   Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din municipiul Gherla conform (anexei 1);

           Art.2  Se aprobă modalitatea  de  gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Gherla și localitățile componente Băița, Hășdate și Silivaș, ca gestiune delegată. Delegarea se va face prin contract de delegare a gestiuni, prin concesiune;        

            Art.3   Se aproba documentația de delegare a gestiuni a serviciului de iluminat public din Gherla și localitățiile componente Băița, Hășdate și Silivaș.

            Art.4    Se aprobă Modelul de Contract de delegare a gestiunii (anexa 3), care conține următoarele anexe: a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului (anexa 2); b) regulamentul serviciului (anexa 4); c) inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului (anexa 5); d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la (anexa 5), proces verbal cuprins în (anexa 6); e) indicatori tehnici corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național cuprinși în (anexa 2);

            Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 5   Începând cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 92/26.10.2017 privind aprobarea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla;

Art.6     Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

Nr. consilieri                     19                                                                            AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

Nr. voturi „ Pentru ”               

Nr. ,,Abțineri”        

Nr. voturi ,, Împotrivă ”


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 6544/06.05.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE) wiFi4EU

         Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE) wiFi4EU

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 06.05.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 06.05.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER PRINCIPAL      D. C. M.

------

ROMÂNIA                                                                                            

JUD. CLUJ                                                                                         

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                            

NR 6498 din 06.05.2020

 

 

R EFERAT

privind aprobarea implementarii Mecanismului pentru

Interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU

           

            Initiativa WiFi4EU este un demers european  care presupune masuri menite sa raspunda nevoilor crescande in materie de conectivitate in spatiul virtual ale colectivitatilor, atat in context general cat si in contextul specific actual ( masurile privind prevenirea Pandemiei)

            Aceasta initiativa ofera municipalitatilor posibilitatea de a solicita finantarea pentru instalarea de echipamente WiFi in spatiile publice in vederea accesului gratuit al cetatenilor la internet in valoare de 15 000 Euro.

            Autoritatea executiva a accesat aceasta finantare incheiata prin finalizarea Acordului de Grant Nr. INEA/CEF/WiFi4EU/ 2-2019/006094 – 040534,  acord incheiat intre Agentia Executiva pentru Inovare si Retele (INEA) in calitate de finatator si Municipiul Gherla in calitate de beneficiar al finantarii.

            Pentru implementarea proiectului,, respectiv accesarea finantarii este necesara aprobarea Consiliului Local al Municipiului Gherla in vederea instalarii pe domeniul public al echipamentelor WIFI conform Anexei I la prezentul referat.

            Avand in vedere prevederile art. 129 alin. (2) litera c) si alin. (6) litera a), respectiv art. 196 alin (1) litera a) coroborat cu art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

                          

 

PROPUN

 

            Adoptarea proiectului de Hotarare intocmit conform prezentului referat.

 

 ROMÂNIA                                                                          

 JUDEȚUL CLUJ                                                                           

MUNICIPIUL GHERLA                                                   

CONSILIUL LOCAL

NR. 6537/58/06.05.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.     DIN

privind aprobarea implementarii Mecanismului pentru

Interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU

 

          Consiliul local al municipiului Gherla întrunit in şedinţă ordinara :

          Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea implementarii Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU proiect initiat de autoritatea executivă ;

          Examinând referatul primarului nr. 6498  din 06.05.2020

Vazand Acordul de Grant Nr. INEA/CEF/WiFi4EU/ 2-2019/006094 – 040534,  acord incheiat intre Agentia Executiva pentru Inovare si Retele (INEA) in calitate de finatator si Municipiul Gherla in calitate de beneficiar al finantarii.

În temeiul art. 129 alin. (2) litera c) si alin. (6) litera a), respectiv art. 196 alin (1) litera a) coroborat cu art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

         

HOTĂRĂŞTE :

 

          ART.1 Se aprobă implementarea Acordului de Grant Nr. INEA/CEF/WiFi4EU/ 2-2019/006094 – 040534

          ART.2 Se aproba locatiile pentru instalarea si montarea echipamentelor WiFi, locatii cuprinse in Anexa I la prezenta Hotarare.

          ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredinţează directiile de specialitate din cadrul Municipiului Gherla.

 

INITIATOR

PRIMAR

 

                                                       

                                                              AVIZEAZA

                                                                               SECRETAR GENERAL  

                                                                            

            ANEXA 1wifi      


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 6610/07.05.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN (teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN (teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 07.05.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 07.05.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      D. C. M.

-------

 

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                     

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 6598 DIN 07.05.2020

 

REFERAT

privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN

(teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

 

 

            In urma aprobarii referatului de necesitate 13018 din data de 17.10.2019 precum si a comenzi aprobate cu numerele 13566 din data de 29.10.2019 a fost demarata o lucrare de catre SC TOPO SURVEI SRL ce priveste reglementarea in teren si prima inscriere in cartea funciara a parcelelor de teren si constructiei-magazie aferenta, din loc. Gherla, sat Baita FN.

            Urgenta acestui demers rezulta din dorinta Municipiului Gherla de a reglementa si intra in legalitate cu terenul si constructia-magazie astfel incat sa corespunda situatiei din teren si in concordanta cu vecinatatile existente, gasirea unei noi cai de acces dupa ce, cea utilizata a fost inchisa de proprietar. Totodata, exista o solicitare pentru inchirierea/concesionarea imobilului in discutie, care la aceasta data nu are nici o destinatie.

            In urma masuratorilor efectuate la fata locului si dupa consultarea situatiei topografice existente se constata urmatoarea:

 • Parcela de teren masurata are o suprafata de 2170 mp fata de 1700 mp existenti scriptic, incluzand si drumul de acces care face posibila folosirea proprietatii. Terenul se afla inregistrat in domeniul privat al Municipiului Gherla, in loc. Baita FN, avand ca vecinatati la N-drum, la S-vecin, la E- CAD 55112 si CAD 55352, la V- CAD 55004 si CAD 55005, cu categoria de folosinta curti constructii;
 • Pe parcela de teren prezentata este edificata o constructie-magazie in anul 1980, in suprafata de 144 mp, cu fundatie de beton si zidarie de caramida, sarpanta de lemn acoperita cu tigla.

Va rog sa analizati situatia prezentata si sa aprobati prima inscriere a teren-constructie propuse prin materialul inaintat, astfel incat sa poata fi depuse actele necesare inscrierii in Cartea Funciara in proprietatea privata a Municipiul Gherla.

 

 

INITIATOR:

PRIMAR

-------------------------------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 6609/59/07.05.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN

(teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiativa Primarului Municipiuli Gherla privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN (teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate);

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 106; Art. 129 alineatul 2 litera c) si alineatul 6 litera c), Art. 196 alineatul 1 litera a) din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aproba inscrierea in Cartea Funciara a imobilui compus din teren si constructie aflate in Mun. Gherla, Jud. Cluj, Sat Baita FN, astfel:

 1. Teren in suprafata masurata de 2170 mp, categoria folosinta curti constructii (1Cc), partial imprejmuit cu gard de plasa, vecinatati : N-drum; S-vecin; E-CAD 55112, CAD 55352; V-CAD 55004, CAD 55005.
 2. Constructie magazie edificata in anul 1980 fara autorizatie de construire, cu fundatie de beton, zidarie din caramida, sarpanta din lemn acoperita cu tigla avand suprafata desfasurata Sd = 144 mp.

Art.  2 Municipiul Gherla este de acord cu inscrierea imobilelor prezentate anterior in Cartea Funciara cu suprafetele masurate, categoria de folosinta curti constructii si trecerea acestora in domeniul privat al Municipiului Gherla.

Art.  3 Parcela de teren situata in loc. Gherla, sat Baita FN, in suprafata de 2170 mp se gaseste inregistrata la Primaria Municipiului Gherla in Lista de inventar a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Gherla anexa 6 pozitia 6, avand o valoare contabila de 87.884 lei.

Art. 4 Constructia magazie, aferenta terenului, in suprafata desfasurata de 144 mp, se gaseste inregistrata in domeniul privat al Primariei Municipiului Gherla avand numarul de inventar 1695 si valoarea de inventar de 67.935 lei

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva, BCPI Gherla si SC Topo Survei SRL.

 

 

      INITIATOR                                                                     AVIZEAZA

         PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

  

                                                                       


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 6018/24.04.2020

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre

privind aprobarea a proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Nr.1, Gherla" și a cheltuielilor legate de proiect

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind aprobarea a proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Nr.1, Gherla" și a cheltuielilor legate de proiect

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 24.04.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 24.04.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR.  5957/23.04.2020

                                                                                                                               

REFERAT

privind aprobarea proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Nr.1, Gherla

și a cheltuielilor legate de proiect

 

Obiectul de investiții se referă la îmbunătăți condițiile în care se desfășoară activitatea  educațională în cadrul Școlii Gimnaziale nr 1 din Municipiul Gherla, strada Liviu Rebreanu, nr. 27. Proiectul a fost depus pentru obținerea unei finanțări nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10,,Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de Investiții 10.1 ,,Investiții în educație și formare, inclusiv în formarea profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”.

Având în vedere prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin care Consiliul Local exercită atribuții privind dezvoltarea economico- socială a municipiului și punând în practică rolul autorităților locale de sprijinire a dezvoltării regionale prin aplicarea inițiativelor de dezvoltare locală și tinând cont de cerințele formultate de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar și solicitarea de clarificare nr. 5891/23.04.2020, în vederea pregătirii proiectului pentu contractare,

Supun aprobării dvs.  proiectul de hotărâre privind  aprobarea proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Nr.1, Gherla” și a cheltuielilor legate de proiect.

 

Inițiator,

Primar,

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 6014/52/24.04.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea a proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Nr.1, Gherla” și a cheltuielilor legate de proiect

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea a proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Nr.1, Gherla” și a cheltuielilor legate de proiect, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 5957 din data de 23.04.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2 lit.b), alin.4, lit.d), alin.7, lit.g), lit.j) și art.139, alin 3, lit.e) privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

 

ART 1. Se aprobă proiectul ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Nr.1, Gherla” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiții , Operatiunea 10.1, apelul de proiecte nr. POR/317/10/1/ Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,, Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Nr.1, Gherla”, în cuantum de 19.951.179,49 lei (inclusiv TVA).

 

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect, în cuantum de 224.310,70 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 394.537,38 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Nr.1, Gherla”.

 

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Nr.1, Gherla”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Gherla.

 

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

 

ART 6. Se împuternicește N. I., primarul Municipiului Gherla, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Gherla.

 

ART 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al municipiului Gherla, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Gherla, Insituției Prefectului Județului Cluj, precum și la Direcția economică, Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul Primăriei Municipiului Gherla și postată pe pagina de internet www.gherla.ro.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                   SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                             

Nr. ,,Abțineri”                 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 6020/24.04.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre

privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL 44/24.05.2018 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici faza  SF- (studiu de fezabilitate)+PT-(proiect tehnic) pentru Proiectul „Extindere, mansardare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Nr. 1, Gherla"

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL 44/24.05.2018 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici faza  SF- (studiu de fezabilitate)+PT-(proiect tehnic) pentru Proiectul „Extindere, mansardare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Nr. 1, Gherla"

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 24.04.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 24.04.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR.  5987/24.04.2020

                                                                                                                           

REFERAT

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la HCL nr. 44/24.05.2018  cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici faza  SF- (studiu de fezabilitate)+PT-(proiect tehnic) pentru Proiectul „Extindere, mansardare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Nr. 1, Gherla”

 

 

Prin HCL nr. 44/24.05.2018 s-a aprobat documentația tehnică și indicatorii tehnico- economici faza SF- (studiu de fezabilitate)+PT-(proiect tehnic) pentru Proiectul „Extindere, mansardare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Nr. 1, Gherla”.

În urma finalizării etapei de verificare tehnică și financiară a cererii de finanțare cod SMIS 122684 s-a transmis scrisoarea de finalizare etapa ETF cu nr. 5747/16.04.2020 prin care se recomandă încadrarea în categoria cheltuielilor neeligibile pentru următoarele dotări: scaun directoral, scaun vizitator, raft metalic, canapea, birou rectangular, birou forma L, băncuțe și scaune.

Ca urmare a solicitării de clarificare transmisă cu nr. 5891/23.04.2020, s-a modificat Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție ,, Extindere, mansardare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Nr. 1, Gherla” prin trecerea cheltuielilor mai sus menționate la categoria de cheltuieli neeligibile.

În urma celor solicitate, se impune modificarea Anexei nr.1 care cuprinde principalii indicatori tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții, cu sumele rezultate în urma trecerii cheltuielilor cu dotările mai sus menționate, la neeligibil.

Menționăm că proiectul se află în faza de Precontractare, iar nerespectarea solicitărilor de clarificări transmise, precum și a termenului de răspuns de 10 zile calendaristice, poate duce la respingerea proiectului de la obținerea unei finanțări nerambursabile.

Față de acestea se propune aprobarea proiectului de hotărâre referitor aprobarea modificării Anexei nr.1 la HCL nr. 44/24.05.2018  cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici faza  SF- (studiu de fezabilitate)+PT-(proiect tehnic) pentru proiectul „Extindere, mansardare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Nr. 1, Gherla”.

 

Inițiator,

Primar,

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 6016/54/24.04.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la HCL nr. 44/24.05.2018  cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici faza  SF- (studiu de fezabilitate)+PT-(proiect tehnic) pentru Proiectul „Extindere, mansardare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Nr. 1, Gherla”

 

           Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

           Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la HCL nr. 44/24.05.2018  cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici faza  SF- (studiu de fezabilitate)+PT-(proiect tehnic) pentru Proiectul „Extindere, mansardare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Nr. 1, Gherla”, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 5987 din data de 24.04.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2 lit.b), alin.4, lit.d), alin.7, lit.g), lit.j) și art.139, alin 3, lit.e) privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

 

ART 1. (1) Se aprobă modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 44/24.05.2018  cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici faza  SF- (studiu de fezabilitate)+PT-(proiect tehnic) pentru Proiectul „Extindere, mansardare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Nr. 1, Gherla”.

             (2) Anexa nr.1 modificată este cuprinsă ca și anexă la prezenta hotărâre.

             (3) La data adoptării prezentei hotărâri, își încetează valabilitatea anexa nr.1 la HCL nr.44/24.05.2018 în forma avută la data adoptării HCL nr. 44/24.05.2018.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 44/24.05.2018, rămân neschimbate.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția economică.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                   SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                         

Nr. ,,Abțineri”                

 

Vizualizeaza ANEXA 1 la HCL Nr.  44/24.05.2018  


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

Nr.2490/19.02.2020

 

REFERAT

Privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 196mp situat în

municipiul Gherla str. Parcului f.n. identificat în extrasul de carte funciară nr.52714 Gherla, cad. 52714

 

         Având în vedere cererea d-nei C. M. L. cu domiciliul în municipiul Gherla, jud. Cluj, prin care se solicită închirierea unui  teren în suprafață de  196mp  din care 34mp aflat sub  clădirea " CHIOȘC  ȘTRAND" achiziționat prin facura nr.1/03.04.2017  și chitanța nr.1/03.04.2017 de la  MONAMI IMPEX SRL Gherla, jud. Cluj, ( conform contr. vânz-cump/06.08.1999) și copie patrimoniu ROL 10315351 iar restul suprafeței solicitate fiind o suprafață de 162mp in jurul chioșcului conform schiței anexate.

       Terenul identificat sub și în jurul " CHIOȘCULUI  ȘTRAND" este situat pe str. Parcului, municipiul Gherla, jud. Cluj, este  proprietatea municipiului Gherla, domeniu public, și face parte din cadastralul 52714, parte a unei parcele mai mari în cadrul căreia se află și Ștrandul Municipal care în prezent este închiriat.

       Chioșcul este identificat în CF nr.52714 Gherla, date referitoare construcții, Crt..A1.4 Număr 52714-C4 construcții administrative și social culturale, Suprafața 34mp, Situație juridică - Fără acte, Observații/Referințe - S. construită la sol 34mp, construcție fără acte.

       Terenul solicitat în vederea închirierii descrie un pătrat cu latura de 14 m în jurul chioșcului, de la aliniamentul împrejmuirii ce mărginește parcela de teren în discuție în partea str. Parcului.   

        Pentru stabilirea chiriei anuale  asupra terenului s-a  ținut cont de valoare chiriei pentru terenul ștrand Municipal, de valoarea chiriei terenului aferent Baza sportivă strand, de concesiunea pentru terenul aferent contractelor cu Mustang Tour SRL.  

         În temeiul prevederilor art.136 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind propunerea privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 196mp, pătrat cu latura de 14m,situat în municipiul Gherla, str. Parcului f.n. sub și în jurul construcției (" CHIOȘC  ȘTRAND"), identificat în extrasul de carte funciară nr.52714 Gherla, cad. 52714, destinația teren curți construcții, durata închirierii 10 ani, prețul minim al închirierii este de 1 euro/mp/an.

PRIMAR

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 2524/28/20.02.2020

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

Privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 196 mp situat în

municipiul Gherla str. Parcului f.n. identificat în extrasul de carte funciară nr. 52714 Gherla, cad. 52714

 

CONSILIUL  LOCAL  al  MUNICIPIULUI GHERLA, întrunit în şedinţă ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 196 mp situat în municipiul Gherla str. Parcului f.n. identificat în extrasul de carte funciară nr. 52714 Gherla, cad. 52714 – proiect din inițiativa primarului;

Examinând Referatul cu nr. 2490 din 19.02.2020 al primarului municipiului Gherla;

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate al Consiliului local;

Luând în considerare prevederile  HG 969/2002, Anexa 4 Însușit de Consiliul Local Gherla prin Hotărârea nr.61 din 23.09.1999 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Gherla  nr.crt. 2, art.129 alin (1), (2) lit c, 139 alin (3) lit g, 196 (1) lit.a,  art.333 alin.(1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,      

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 196 mp (pătrat cu latura de 14 m), teren intravilan, aparținând domeniului public, situat în municipiul Gherla str. Parcului f.n.

Terenul face parte din CF nr. 52714 Gherla, nr. cadastral 52714 Gherla, pe acesta fiind amplasată o construcție – chioșc ștrand – proprietate privată – corp C4 din CF 52714 Gherla, și se prezintă sub forma unui pătrat cu latura de 14 m în jurul chioșcului.

Valoarea de inventar al terenului supus închirierii este de 9039,47lei.

Art.2. Terenul va fi utilizat pentru desfășurarea de activități comerciale.

Art.3.  Durata închirierii este de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire în măsura în care se respectă dispozițiile contractului de închiriere.

Art.4. Prețul minim al închirierii este de 1 euro/mp/an echivalentul în lei la cursul BNR din ziua precedentă plății;

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește autoritatea executivă.

                                                                 INIȚIATOR

                                                                   PRIMAR

                                                           

                                                                                                                                                    AVIZEAZĂ

                                                                                                                                 SECRETAR  GENERAL

                                                                                                        

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2164/13.02.2020

 

ANUNȚ

referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre

 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea externalizării Serviciului de Iluminat Public, Caietul de sarcini, Regulamentul, Indicatorii de performanță și modelul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla

            Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

Referat şi proiect de hotărâre

 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea externalizării Serviciului de Iluminat Public, Caietul de sarcini, Regulamentul, Indicatorii de performanță și modelul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 13.02.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                            ROTAR MIHAI

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

-------------------

ROMÂNIA                                                                                            

JUDEȚUL CLUJ                                                      

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA               

NR. 2102/12.02.2020

 

Referat

Privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea externalizării serviciului de iluminat public, Caietul de sarcini,Regulamentul,Indicatori de Performanță și

Modelul de Contract privind delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului

de Iluminat Public din Municipiul Gherla

 

          Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice, autoritățile administrației publice locale având competența exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviicilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau private a unităților administrative–teritoriale care compun sistemele de utilități publice, prioritar fiind interesul general al colectivități locale.

            Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public stabilește în cuprinsul art. 8 alin. (1) o competență exclusivă a autorităților administrației publice locale în privința înființării, organizării, coordonării, monitorizării și controlul funcționării serviciului de iluminat public de la nivelul unităților administrative-teritoriale. Totodată, în sarcina autorităților publice locale legea impune și atributul dezvoltării, modernizării, administrării și exploatării serviciului de iluminat public astfel încât parametrii reali ai acestui serviciu să fie în accord cu principiile enunțate în art. 9 și art. 10 din cuprinsul Ordinului nr. 86 din 20/03/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală.

            Potrivit prevederilor art.8, alin.(3), lit.i din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementari-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente.

Raportat la domeniul de competență al Consiliului Local al Municipiului Gherla, conform dispozițiilor art. 129, alin.(2), lit. “d” si alin. (7), lit. “n” din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul administrativ, ce conferă prerogative autorității deliberative privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni, asigurând, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilitate publică de alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie electrică, iluminat public și transport public local, după caz, coroborat cu prevederile art. 139 din același act normativ, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Gherla, proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea externalizării serviciului de iluminat public, Caietul de Sarcini, Regulamentul, Indicatorilor de Performanță și Contractul privind delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului Publicului de Iluminat din Municipiul Gherla.

 

INIȚIATOR,

PRIMAR

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 2150/21/13.02.2020

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla și localitățile componente Băița, Hășdate și Silivaș

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla și localitățile componente Băița, Hășdate și Silivaș, proiect din inițiativa primarului.

            Examinând referatul cu nr. 2102 din 12.02.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

În baza:

 • Legii nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public;
 • Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;
 • Ordinul nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de iluminat public;
 • Ordinul nr. 93/2007 pentru aprobarea Contractului cadru privind folosirea infrastructurii sistemelor de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin(2), lit”d”, alin(7), lit”n” și art. 139, alin(3), lit “e” din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

               

                Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din municipiul Gherla conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

            Art. 2 Se aprobă forma de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Gherla și localitățiile componente Băița, Hășdate și Silivaș, ca gestiune delegată;

Art. 3 Se aprobă Caietul de Sarcini privind delegarea serviciului de iluminat public în municipiul Gherla conform anexei, care face parte integrată din proiectul de hotărâre;

            Art. 4 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului de iluminat public în municipiul Gherla conform anexei, care face parte integrată din proiectul de hotărâre;

            Art. 5 Se aprobă Indicatorii de performanță pentru serviciul de iluminat puiblic din municipiul Gherla conform anexei, care face parte integrată din proiectul de hotărâre;

            Art. 6 Se aprobă Modelul de Contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Gherla conform anexei, care face parte integrată din proiectul de hotărâre;

Art. 7 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 92/26.10.2017 privind aprobarea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla;

Art. 8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

Nr. consilieri                     19                                                                            AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                

Nr. ,,Abțineri”                 

-----------------

studiul de oportunitate

Caiet de Sarcini-Gherla

Draft contract delegare

Anexa 7 -CS-Gherla  Indicatori de performanta

Anexa 8 - Regulament il. public Gherla


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 6017/24.04.2020

 

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre

privind aprobarea a proiectului ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității" și a cheltuielilor legate de proiect

           

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind aprobarea a proiectului ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității" și a cheltuielilor legate de proiect

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 24.04.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 24.04.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR.  5975/23.04.2020

                                                                                                                               

 

 

REFERAT

privind aprobarea proiectului ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității” și a cheltuielilor legate de proiect

 

 

Obiectul de investiții se referă la reabilitarea și restaurarea imobilului situat pe str.1 Decembrie 1918 nr.16 Casa Laszloffy, respectiv la realizarea unui sistem complex de supraveghere video a unor instituții publice, școli, intersecții, parcuri, prin achiziționarea a 40 de camere de supraveghere, din care 36 vor fi instalate pe stâlpii de iluminat public din zonele publice ale respectivelor obiective, 2 pe clădirea Liceului Tehnologic, una pe un stâlp din Parcul Central și una pe un stâlp care va fi prevăzut pe str.Codrului cu vedere spre calea ferată.

Proiectul a fost depus pentru obținerea unei finanțări nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13,,Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii,  Prioritatea de Investiții 9b  Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Apel POR/381/13/1 Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

Având în vedere prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin care Consiliul Local exercită atribuții privind dezvoltarea economico- socială a municipiului și punând în practică rolul autorităților locale de sprijinire a dezvoltării regionale prin aplicarea inițiativelor de dezvoltare locală și tinând cont de cerințele formultate de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar, în solicitarea de clarificare nr. 5890/23.04.2020, în vederea pregătirii proiectului pentu contractare,

Supun aprobării dvs.  proiectul de hotărâre privind  aprobarea proiectului ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și re” și a cheltuielilor legate de proiect.

 

Inițiator,

Primar,

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 6013/51/24.04.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea a proiectului ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității” și a cheltuielilor legate de proiect

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea a proiectului ,, Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității” și a cheltuielilor legate de proiect, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 5975 din data de 23.04.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2 lit.b), alin.4, lit.d), alin.7, lit.g), lit.j) și art.139, alin 3, lit.e) privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

 

ART 1. Se aprobă proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiții 9b  Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectiv specific 13.1 Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, Apel POR/2018/13/13.1/1/7 Regiuni.

 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,, Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”, în cuantum de 10.864.606,93 lei (inclusiv TVA).

 

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect, în cuantum de 112.426,60 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 215.043,59 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului ,, Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”.

 

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Gherla.

 

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

 

ART 6. Se împuternicește Neselean Ioan, primarul Municipiului Gherla, să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Gherla.

 

ART 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al municipiului Gherla, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Gherla, Insituției Prefectului Județului Cluj, precum și la Direcția economică, Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul Primăriei Municipiului Gherla și postată pe pagina de internet www.gherla.ro.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

Nr. consilieri                     19                                                                AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                   SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                            

Nr. ,,Abțineri”                 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 6019/24.04.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre

privind aprobarea modificării Anexei nr.3 și Anexei nr.4 la HCL nr. 28/06.03.2020  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității"

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind aprobarea modificării Anexei nr.3 și Anexei nr.4 la HCL nr. 28/06.03.2020  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității"

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 24.04.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 24.04.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

                  PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR.  5979/23.04.2020

                                                                                                                               

 

 

REFERAT

privind aprobarea modificării Anexei nr.3 și Anexei nr.4 la HCL nr. 28/06.03.2020  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”

 

 

Prin HCL nr. 28/06.03.2020 s-a aprobat documentația tehnică și indicatorii tehnico- economici pentru proiectul ,, Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”, având un număr de 4 anexe care cuprind descrierea investiției, precum și indicatorii tehnico-economici.

În urma finalizării etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererii de finanțare cod SMIS 123489 s-a transmis scrisoarea de finalizare etapa CAE prin care se recomandă trecerea camerelor de supraveghere nr. 1, 2 și 31 – camere amplasate pe Liceul Tehnologic și str. Călărași- în categoria cheltuielilor neeligibile.

Ca urmare a solicitării de clarificare transmisă cu nr. 4832/31.03.2020, s-a modificat Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție ,,Sistem de supraveghere video în Municipiul Gherla, jud.Cluj” prin trecerea cheltuielilor mai sus menționate la categoria de cheltuieli neeligibile.

În urma celor solicitate, se impune modificarea Anexei nr.3 care cuprinde enumerarea camerelor de supraveghere cu mențiunea ELIGIBIL/NEELIGIBIL, respectiv modificarea Anexei nr.4 care cuprinde valoarea obiectivului de investiție ,,Sistem de supraveghere videoîn Municipiul Gherla, jud. Cluj” împărțit în cheltuieli eligibile și neeligibile.

Menționăm că proiectul se află în faza de Precontractare, iar nerespectarea solicitărilor de clarificări transmise, precum și a termenului de răspuns de 10 zile calendaristice, poate duce la respingerea proiectului de la obținerea unei finanțări nerambursabile.

Față de acestea se propune aprobarea proiectului de hotărâre referitor la  modificării Anexei nr.3 și Anexei nr.4 la HCL nr. 28/06.03.2020  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”

 

Inițiator,

Primar,

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 6015/53/24.04.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea modificării Anexei nr.3 și Anexei nr.4 la HCL nr. 28/06.03.2020  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificării Anexei nr.3 și Anexei nr.4 la HCL nr. 28/06.03.2020  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității” , proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 5979 din data de 23.04.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2 lit.b), alin.4, lit.d), alin.7, lit.g), lit.j) și art.139, alin 3, lit.e) privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

 

ART 1. (1) Se aprobă modificarea

 Anexei nr.3 și Anexei nr.4 la HCL nr. 28/06.03.2020  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”.

             (2) Anexele 3 și 4 modificate sunt cuprinse ca și anexe la prezenta hotărâre.

(3) La data adoptării prezentei hotărâri, își încetează valabilitatea anexa nr.3 și anexa nr.4 la HCL nr.28/06.03.2020 în forma avută la data adoptării HCL nr.28/06.03.2020.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 28/06.03.2020, rămân neschimbate.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția economică.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                   SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                      

Nr. ,,Abțineri”                 

 

Vizualizeaza ANEXA 3 LA HCL 28 modificata

Vizualizeaza ANEXA 4 LA HCL 28 modificata


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 5998/24.04.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre

 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic” din  MUNICIPIUL GHERLA, str. Parcului nr 35 A judeţul  CLUJ”

 

           Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic” din  MUNICIPIUL GHERLA, str. Parcului nr 35 A judeţul  CLUJ”

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 24.04.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 24.04.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 5990/24.04.2020                     

 

REFERAT

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip -  “Bazin de înot didactic din municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A, județul Cluj

 

Având în vedere solicitarea Companiei Naționale de Investiții de a elabora documentația necesară promovării obiectivului  de investiții Proiect tip -  “Bazin de înot didactic” din municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A, județul Cluj, în etapa a doua,

Propun:

Predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe baza unui protocol, a terenului în suprafață de 6675 mp, identificat potrivit Cărții Funciare nr. 50834, din Municipiul Gherla, pe strada Parcului nr. 35A, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către “C.N.I.” S.A a obiectivului de investiții Proiect tip -  “Bazin de înot didactic” din municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A, județul Cluj.

Asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Gherla, jud. Cluj a cheltuielilor  pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.).

Asigurarea, în condițiile legii, a suprafețelor de teren necesare pentru depozitare și organizarea șantierului.

După predarea amplasamentului și al obiectivului realizat să se mențină destinația acestuia și să fie întreținut pe o perioadă de minim 15 ani.

 

Inițiator:

Primar

 

ROMANIA

  JUDEŢUL  CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI GHERLA

NR. 5996/50/24.04.2020

 

        

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR ............./ 2020

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic” din  MUNICIPIUL GHERLA, str. Parcului nr 35 A judeţul  CLUJ”

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, luând în dezbatere Proiectul de Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic” din  MUNICIPIUL GHERLA,str. Parcului nr 35 A judeţul  CLUJ”, proiect inițiat de Primarul Municipiului Gherla, Ioan Neselean,

 

Avand in vedere:

 • Expunerea de motive nr. 5990/24.04.2020 a Primarului Municipiului Gherla, Neselean Ioan;
 • Raportul de specialitate;
 • Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Gherla,

 

În conformitate cu prevederile:

 • Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A,

 

În temeiul art. 129 , alin 6, lit a) și alin 7, lit k); art. 139, alin 3  din  OUG nr.  57/2019 Codul administrativ,

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a terenului  situat în Municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A,  judeţul  Cluj,  aflat în proprietatea  Municipiului Gherla, în suprafaţă de 6675 mp,   identificat potrivit Cărții funciare nr. 50834 Gherla, nr. cadastral  50834, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii Proiect tip - Bazin de înot didactic”, din Municipiul Gherla, str. Parcului nr 35 A, judeţul  Cluj.”

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Gherla, județul Cluj a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);

Art.4. Consiliul Local al Municipiului Gherla se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului;

Art.5. Consiliul Local al Municipiului Gherla se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 ani.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, domnul Neselean Ioan, în vederea semnării protocolului de predare – primire ce decurge din această Hotărâre.

Art.7. Prezenta Hotărâre se comunică și se aduce la cunoștință publică, prin grija Secretarului General:

 • Primarului Municipiului Gherla;
 • Direcțiilor publice din cadrul Primăriei Municipiului Gherla;
 • Instituției Prefectului;
 • Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” SA.

 

INIȚIATOR,

PRIMAR

 

                                                                                                                        AVIZEAZĂ,

                                                                                                           Secretar General UAT,

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 6040/24.04.2020

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre

privind aprobarea reglementării parcelelor de teren din strada Pescarilor cuprinse în CF 52633 și CF 54822, Gherla

           

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre

privind aprobarea reglementării parcelelor de teren din strada Pescarilor cuprinse în CF 52633 și CF 54822, Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 24.04.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 24.04.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

 

 

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                     

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 6038 DIN 24.04.2020

 

REFERAT

privind aprobarea reglementarii parcelelor de teren din str. Pescarilor

cuprinse in CF 52633 si CF 54822, Gherla     

 

            In urma aprobarii referatului de necesitate 13017 din data de 17.10.2019 precum si a comenzi aprobate cu numerele 13573 din data de 29.10.2019 a fost demarata o lucrare de catre SC TOPO SURVEI SRL ce priveste reglementarea in teren si prima inscriere in cartea funciara a parcelelor de teren din strada Prescarilor cuprinse in CF 52633 si CF 52218, Gherla.

            Urgenta acestui demers rezulta din dorinta Municipiului Gherla de a depune un proiect eligibil de finantare europeana prin Grupul de Actiune Locala „Plaiuri Somesene” ce va deschide o linie de finantare europeana prin interventia Programului Operational Regional cu tema „Construire de locuinte sociale” pentru care sunt disponibili 1.800.000 EUR. Acest proiect este in concordanta cu directivele si liniile de finantare europene ce urmaresc reducerea numarului de spatii locative inproprii.

            In urma masuratorilor efectuate la fata locului si dupa consultarea situatiei topografice existente se constata urmatoarea situatie:

 • Parcela inscrisa in CF 52633 Gherla cu Top 1135/2/1/10/1 in suprafata de 2700 mp este traversata de str. Pescarilor cu numarul CF 54822 Gherla, situatie care genereaza impartirea parcelei mai sus mentionate in doua loturi, un lot in suprafata de 2660 mp si un lot in suprafata de 40 mp.
 • Suprafata din acte de 40 mp rezulta in urma dezmembrarii fortate conditionate de str. Pescarilor cu CF 54822 Gherla care in teren este mai mare avand o suprafata de 1673 mp, constatare concluzionata in urma ridicarii topografice.
 • Str. Pescarilor cu CF 54822 Gherla nu face parte din parcela inscrisa in CF 52633 Gherla, Top 1135/2/1/10/1.

Din cele prezentate anterior si documentate in anexe se poate concluziona ca parcela de teren inscrisa in CF 52633 Gherla, Top 1135/2/1/10/1 cuprinde 2 loturi descrise astfel:

 1. Parcela 1 cu suprafata in acte de 2660 mp si suprafata masurata de 2660 mp categoria de folosinta Curti constructii, Top 1135/2/1/10/1/1;
 2. Parcela 2 cu suprafata din acte de 40 mp si suprafata masurata de 1673 mp categoria de folosinta Curti constructii, Top 1135/2/1/10/1/2.

Va rog sa analizati situatia prezentata si sa aprobati clarificarile parcelare propuse prin materialul inaintat astfel incat sa poata fi inaintate actele necesare inscrierii in Cartea Funciara a parcelelor de teren propuse de Municipiul Gherla pentru constructia unor locuinte sociale cu fonduri europene in vederea reducerii numarului de spatii locative improprii.

 

                                                                            INITIATOR:

                                                                         Municipiul Gherla

                                                                                    prin

                                                                                PRIMAR

                                                                       

 

 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 6039/55/24.04.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea reglementarii parcelelor de teren din str. Pescarilor

cuprinse in CF 52633 si CF 54822, Gherla

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiativa Primarului Municipiuli Gherla privind aprobarea reglementarii parcelelor de teren din str. Pescarilor cuprinse in CF 52633 si CF 54822, Gherla;

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 106; Art. 129 alineatul 2 litera c) si alineatul 6 litera c), Art. 196 alineatul 1 litera a) din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aproba parcelarea fortara a terenului inscris in CF 52633 Gherla, Top 1135/2/1/10/1, cu supafata de 2700 mp, categoria de folosinta curti constructii, proprietatea Municipiului Gherla, in doua parcele astfel:

 • Parcela 1 in suprafata in acte de 2660 mp si suprafata masurata de 2660 mp categoria de folosinta curti constructii, Top 1135/2/1/10/1/1;
 • Parcela 2 in suprafata in acte de 40 mp si suprafata masurata de 1673 mp categoria de folosinta curti constructii, Top 1135/2/1/10/1/2.

Art.  2  Parcelarea fortata a terenului se datoreaza faptului ca terenul inscris in CF 52633, Top 1135/2/1/10/1 este traversat pe toata suprafata lui de str. Pescarilor cuprinsa in CF 54822 si care nu face parte din parcela inscrisa in CF 52633.

Art.  3 Municipiul Gherla este de acord cu inscrierea terenurilor prezentate anterior in Cartea Funciara cu suprafetele masurate, categoria de folosinta curti constructii si trecerea acestora in domeniul privat al Municipiului Gherla.

Art.  4 Parcela de teren situata in str. Pescarilor, identificata cu CF 52633, Top 1135/2/1/10/1, in suprafata de 2700 mp se gaseste inregistrata la Primaria Municipiului Gherla in Lista de inventar a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Gherla la pozitia 9, avand o valoare contabila de 79.748 lei.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva, BCPI Gherla si SC Topo Survei SRL.

 

      INITIATOR                                                                     AVIZEAZA

                   PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 5853/22.04.2020

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.03.2020

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.03.2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.04.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.04.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință ordinară.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

NESELEAN IOAN                                                             ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER PRINCIPAL      DRĂGAN COSMINA MIRELA

 

 

 

Nr.5837/22.04.2020

 

 

REFERAT

 

Privind abrobarea contului de executie la 31.03.2020 a bugetului local

 

Conform art 49 alin  (12)din din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale „În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

    a) să nu înregistreze plăţi restante;

    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.”

Ca urmare propun :

 • aprobarea contului de executie a bugetului local, al bugetului activitatilor autofinantate, la 31.03.2020 conform anexei atasate.

 

     PRIMAR

 

 

 ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 5852/49/22.04.2020

 

                     PROIECT

                          HOTARAREA NR .       /  .04.2020

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al

Municipiului Gherla la 31.03.2020

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 31.03.2020 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa primarului Municipiului Gherla;

Avand in vedere referatul nr. 5837/22.04.2020 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.03.2020 si vazand Raportul de specialitate nr. 5838/22.04.2020  al Directiei economice;

      Tinand cont de prevederile  art.49 alin. (12) din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) litera b) si alin. (4) litera a)  si art. 139 alin. 3, litera a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

                                                    

                          HOTARASTE:

 

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 31.03.2020 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 15,882,346.96lei, iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de  6,694,673.71lei,  conform anexei la prezenta hotarare.

Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al activităţilor autofinanţate la 31.03.2020,  inregistrând la partea de venituri încasări in  suma de 4 955 737.01 lei, iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de       4 534 488.56  lei conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3 : Se aproba situaţiile financiare a Municipiului Gherla la 31.03.2020 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si al bugetului activităţilor autofinanţate, la 31.03.2020;

Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

                                   

                                       PRIMAR

                                                                          

                                                                                                                          AVIZEAZA

                                                                                                                  SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                          

 

 

Vizualizeaza ANEXA CONT DE EXECUȚIE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 5159/06.04.2020

 

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 06.04.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 06.04.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință extraordinară convocată „de îndată”.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER PRINCIPAL      D.C.M.

---------------------------

MUNICIPIUL GHERLA

Nr 5130/06.04.2020

 

 

REFERAT

 

Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2020

 

            In contextul actual avand in vedere pandemia de Coronavirus declarata la nivel mondial si decretul de instituire a starii de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei, autoritatilor locale le revin o serie de sarcini legate de evitarea raspandirii virusului.

            Astfel prin ordonantele militare au fost impuse unele masuri privind igienizarea scarilor de bloc, montarea de aparate cu dezinfectanti, asigurarea persoanelor vulnerabile cu alimente si cele necesare traiului, asigurarea de spatii de cazare pentru persoanele  fara locuinta etc.

            In cadrul comitetului local pentru situatii de urgenta de la nivelul municipiului Gherla s-a propus achizitionarea si distribuirea catre fiecare gospodarie din municipiu a unui pachet cu materiale de stricta necesitate pentru prevenirea raspandirii virusului respectiv masti, manusi, alcool sanitar, igienizant.

            Toate aceste masuri presupun o serie de cheltuieli care nu au fost prevazute in bugetul local al municipiului Gherla pe anul 2020. Pentru acoperirea acestor cheltuieli este necesara rectificarea bugetului local si cuprinderea in acesta a acestor categorii de cheltuiala. Astfel s-au diminuat sumele de la cap. 67.03.30 Alte actiuni culturale cu 245 mii lei, de la Casa de cultura 55 mii lei si 10 mii lei de la fondul de rezerva si s-au adaugat aceste sume respectiv 310 mii lei la capitolul 61.05.00 Protectie civila.

Propun spre aprobare rectificarea bugetului local al municipiului Gherla pe anul 2020 cu modificarile de mai sus conform anexei prezentate.

 

PRIMAR

-----------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 5164/48/06.04.2020

 

 

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară convocată „de îndată” de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului municipiului Gherla N. I.;

Avand in vedere referatul nr. 5130/06.04.2020 privind rectificarea bugetului local si vazand Raportul de specialitate nr. 5131/06.04.2020 al Directiei economice;

Ţinând cont de prevederile art. 49 alin. 4 si 7 a Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, art. IX al 2 din OUG nr.29/18.03.2020;

          In temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a) și art. 196, alin. 1, lit. (a) din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local:

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

                Art.1:   Se aprobă rectificarea bugetului local  al Municipiului Gherla pe anul 2020 la partea de cheltuieli prin virari de credite intre capitole bugetare conform anexei la prezenta Hotarare.

               Art.2 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

PRIMAR

 

 

                                                                            

                                                                                                             AVIZEAZĂ

                                                                                                    SECRETAR GENERAL

 

ANEXA PROIECT RECTIFICARE BUGET


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 4623 din 24.03.2020      

                                                                                                                                 

 

REFERAT

privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 63/02.08.2018  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru Proiectul ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj”

 

Prin HCL nr. 63/02.08.2018 s-a aprobat documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru Proiectul ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud.Cluj”, hotărâre care conține Anexa nr.1 care conține principalii indicatori tehnico- economici ai proiectului, precum și o descriere sumară a proiectului menționat.

În urma solicitării de clarificare nr.5 din partea Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, înregistrată sub nr. 4480 din data de 20.03.2020, se solicită modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 63/02.08.2018 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici faza SF la punctul b) ,,Indicatorii minimali, respectiv indicatori de performanta” și punctul c) ,,Indicatori financiari, socio-economici” care nu corespund cu indicatorii din documentația tehnico-economică și din cererea de finanțare.

Menționăm că proiectul se află în faza de PRECONTRACTARE, iar nerespectarea solicitărilor de clarificări transmise, precum și a termenului de răspuns de 5 zile, poate duce la respingerea proiectului de la obținerea unei finanțări nerambursabile.

Față de acestea se propune aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 63/02.08.2018  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru Proiectul ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj”.

 

 

                                                                                                                    Întocmit,

                                                                                                                     Primar,

                                                                                                                 Neselean Ioan

-------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

Nr. . 4635/25.03.2020

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 63/02.08.2018  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru Proiectul ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj”

Prin referatul nr. 4623 din 24.03.2020, primarul a propus un proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 63/02.08.2018  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru Proiectul ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj”.

 Proiectul mai sus menționat se află în faza de PRECONTRACTARE în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile din fonduri europene.

În urma solicitării de clarificare nr.5 din partea Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, înregistrată sub nr. 4480 din data de 20.03.2020, se solicită modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 63/02.08.2018 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici faza SF la punctul b) ,,Indicatorii minimali, respectiv indicatori de performanta” și punctul c) ,,Indicatori financiari, socio-economici” care nu corespund cu indicatorii din documentația tehnico-economică și din cererea de finanțare.

Față de acestea propun spre dezbatere în vederea aprobării proiectului de hotărâre cu privire la modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 63/02.08.2018  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru Proiectul ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj”.

                                                                                                                   Întocmit,

Ing. Vasile Morar

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 63/02.08.2018  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru Proiectul ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj”           

   

                         Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind  modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 63/02.08.2018  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru Proiectul ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj”, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 4623 din 24.03.2020  al Primarului Municipiului Gherla,

           Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, lit.b, alin.4 lit.d și art.139, alin.3, lit.e din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1 (1) Se aprobă modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 63/02.08.2018  cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru Proiectul ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj”. 

(2) La data adoptării prezentei hotărâri, își încetează valabilitatea anexa nr.1 la HCL nr.63/02.03.2018 în forma avută la data adoptării HCL nr.63/02.08.2018

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 63/02.08.2018, rămân neschimbate.

          Art. 3    Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția economică.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                            AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                        Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

 

Anexa nr.1  Iluminat public


ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR 4593 DIN 24.03.2020

 

REFERAT

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la  COMPANIA DE APĂ SOMES SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 01.04.2020

 

Prin adresa cu nr.3091/28.02.2020 COMPANIA DE APĂ SOMES a comunică  Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 01.04.2020 , in vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.

Analizând ordinele de zi comunicate apreciem că se impune mandatarea domnului consilier R.  M.  în vederea votării pentru la toate punctele de pe ordinea de zi  mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la COMPANIA DE APĂ SOMES SA  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 01.04.2020

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

NESELEAN IOAN

-----------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR_______DIN_____________

 

REFERAT

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor a TETAROM  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 07.04.2020

 

Prin adresa cu nr.3698/09.03.2020 Tetarom SA comunică  Municipiului Gherla convocatorul ședințelor ordinare si extraordinare din data de 07.04.2020 , in vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local.

Analizând ordinele de zi comunicate apreciem că se impune mandatarea domnului consilier M.  L.  P. în vederea votării pentru la toate punctele de pe ordinea de zi  mandat care să se reflecte într-un proiect de HCL.

În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor a TETAROM  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 07.04.2020

 

INIȚIATOR

PRIMAR

NESELEAN IOAN

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR.4594/24.03.2020

    

 

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la  COMPANIA DE APĂ SOMES SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 01.04.2020

 

 

 

Având în vedere proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor al Compania de Apă Someș SA  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 01.04.2020 precum si referatul de aprobare al acestuia.

Analizând temeiurile de fapt si de drept invocate, apreciem ca acesta este temeinic si legal, sens in care propunem adoptarea acestuia

 

Secretar General UAT

MIHAI ROTAR

----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR.4582/24.03.2020

    

 

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor a TETAROM  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 07.04.2020

 

Având în vedere proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor a TETAROM  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 07.04.2020 precum si referatul de aprobare al acestuia.

Analizând temeiurile de fapt si de drept invocate, apreciem ca acesta este temeinic si legal, sens in care propunem adoptarea acestuia

 

Secretar General UAT

MIHAI ROTAR

---------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL GHERLA

 

PROIECT DE HOTARÂRE

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la COMPANIA DE APĂ SOMES SA  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 01.04.2020

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor a  COMPANIA DE APĂ SOMES SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 01.04.2020.

            Examinând referatul de specialitate întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizul comisiei juridice  a Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 212 alin.1 , art. 215 alin.3 art. 217 alin. 1,3,4 și art. 220 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale , republicată , cu modificările și completările ulterioare

In temeiul dispozițiilor art. 129 alin.3 litera d),  art. 131 art. 133 și 196  din Ordonanța de Urgenta 57/2019 privind Codului Administrativ

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se mandatează domnul R.  M.  , consilier local , pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Ordinare   la COMPANIA DE APĂ SOMES SA    din data de 07.04.2020 , sensul de a vota pentru punctele înscrise pe ordinea de zi .

Art. 2  COMPANIA DE APĂ SOMES SA    va comunica hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară acționarilor societății  COMPANIA DE APĂ SOMES SA  , Consiliului local al Municipiului Gherla.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. R.  M.  și COMPANIA DE APĂ SOMES SA.

 

          PRIMAR                                                                          AVIZEAZĂ

                 NESELEAN IOAN                                                        SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                         

               ROTAR MIHAI

-----------------

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL GHERLA

 

PROIECT DE HOTARÂRE

Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor a TETAROM  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 07.04.2020

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din inițiativa Primarului Municipiului Gherla privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor a TETAROM  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 07.04.2020 ;

            Examinând referatul de specialitate întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizul comisiei juridice  a Consiliului Local;

Potrivit prevederilor art. 212 alin.1 , art. 215 alin.3 art. 217 alin. 1,3,4 și art. 220 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale , republicată , cu modificările și completările ulterioare

In temeiul dispozițiilor art. 129 alin.3 litera d),  art. 131 art. 133 și 196  din Ordonanța de Urgenta 57/2019 privind Codului Administrativ

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se mandatează domnul M.  L.  .P , consilier local , pentru a reprezenta interesele Consiliul Local al Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare   a Acționarilor Societății Tetarom SA  din data de 07.04.2020 , sensul de a vota pentru punctele înscrise pe ordinea de zi .

Art. 2 SC Tetarom SA va comunica hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor societății Tetarom SA  Consiliului local al Municipiului Gherla.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. M.  L.  P. și SC Tetarom SA.

          PRIMAR                                                                          AVIZEAZĂ

                 NESELEAN IOAN                                                        SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                               ROTAR MIHAI


ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR_______DIN_____________

 

 

REFERAT

privind aprobarea atribuirii in folosinta gartuita a unui spatiu,

in suprafata de 39 mp, situate in Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3     

 

            Avand in vedere solicitarea nr. 16257/16.12.2019 privind transmiterea in folosinta gratuita a unui spatiu din Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3, in suprafata de 39 mp, pentru activitati de utilitate publica, inaintata de Fundatia Crestina de Caritate Sfantul Nicolae din Municipiul Gherla, intocmim prezentul referat justificativ. In solicitare se arata ca in acest moment, Fundatia Crestina de Caritate Sfantul Nicolae, desi detine un spatiu nou construit, acesta nu poate fi inscris in Cartea Funciara din cauza unor reglementari juridice ale terenului pe care a fost construit, fapt care impiedica depunerea de proiecte sociale, neavand dovada spatiului necesar pentru desfasurarea de activitati sociale.

            Spatiul mentionat anterior a fost transmis succesiv prin HCL 19/26.03.2015 si HCL 36/30.03.2016 in folosinta gratuita Fundatiei Crestine de Caritate Sfantul Nicolae pentru activitati de utilitate publica, mai exact pentru desfasurarea de proiecte caritative si activitati sociale in folosul comunitatii gherlene.

            Spatiul solicitat se afla in corpul de cladire din Pta Libertatii, nr. 3, la etajul 1 in zona fostelor birouri Meseriasul, in zona casei scarii, cu geamuri spre curtea interioara, fiind in ][\domeniul privat al Municipiului Gherla, cu numarul de inventar 11313 si valoare de inventar a intregului imobil de 787464 lei.

            Potivit OUG 57/2019 la alineatul 2 se precizeaza: “Bunurile proprietate privata a unitatilor administrativ-teritoriale pot fi date in folosinta gratuita, pe termen limitat, dupa caz, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitati de binefacere sau de utilitate publica, ori serviciilor publice.”

            A fost depus anexat un raport de activitate al Fundatiei Crestine de Caritate Sfantul Nicolae pentru perioada 2018-2019 din care rezulta desfasurarea mai multor actiuni de binefacere, sociale si educationale, adresate persoanelor cu nevoi speciale, persoanelor fara posibilitati materiale si copiilor din Municipiul Gherla, astfel fiind indeplinite conditiile regasite in OUG 57/2019 la art. 362 alineatul 2. Totodata anexaz in copie certificatul Judecatoriei Gherla din care rezulta ca Fundatia Crestina de Caritate Sf. Nicolae este inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor la pozitia nr. 2 din 24.07.2002 precum si Certificatul de inregistrare fiscala cu CIF 14778631.

            Analizand cele aratate anterior va propunem spre aprobare transmiterea in folosinta gratuita a spatiului solicitat pe o perioada de 4 ani incepand cu data de 01.04.2020 avand la baza Ordonanta de Urgenta 57/2019 Codul Administrativ art. 108 litera d), art 129 alineatul 6 litera b), art. 362; istoricul activitatilor de utilitate publica ale Fundatiei Crestine de Caritate Sfantul Nicolae din Municipiul Gherla precum si HCL 19/2015 si HCL 36/2016 prin care bunul a fost atribuit in folosinta gratuita pana in luna martie a anului 2020.

 

 

                                                                             INITIATOR:

                                                                         Municipiul Gherla

                                                                                    prin

                                                                                  Primar

                                                                             Neselean Ioan

---------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind darea in folosință gratuită a unui spațiu,

in suprafață de 39 mp, situate in Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiatiava Primarului Municipiuli Gherla privind aprobarea atribuirii in folosita gratuita a unui spațiu in suprafata de 39 mp situate in Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3;

            Examinând referatul de specialitate întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108 litera d), Art. 129 alineatul 6 litera b), Art. 139 alineatul 1 si 2 si Art. 362 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.  1  Se aproba darea in folosinta gratuita Fundatiei Crestine de Caritate Sfantul Nicolae din Municipiul Gherla a unui spatiu in suprafata de 39 mp, situat in Municipiul Gherla, Pta Libertatii,  nr. 3, etajul 1, jud. Cluj avand numarul de inventar 11313 din domeniul privat al Municipiului Gherla si valoare de inventar a intregului imobil de 787464 lei, avand destinatia de spatiu necesar desfasurarii activitatilor de binefacere.

Art. 2 Durata pentru care se acorda folosinta gratuita este de 4 ani, care incep sa curga de la data adoptarii prezentei hotarari. Predarea-primirea imobilului atribuit in folosinta gratuita se va realiza in termen de 5 zile lucratoare de la data adoptarii prezentei hotarari.

Art. 3 Fundatia Crestina de Caritate Sfantul Nicolae din Municipiul Gherla are urmatoarele obligatii:

a)-sa foloseasca bunul potrivit destinatiei in vederea careia i-a fost acordata folosinta gratuita;

b)-sa prezinte anual autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale rapoarte privind activitatea de utilitate publica desfasurata, gradul de implementare la nivelul colectivitatii, precum si prognoze si stategii pentru perioada urmatoare;

c)-sa permita accesul autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;

d)-sa nu modifice, bunul în parte ori in integralitatea lui;

e)-la incetarea folosintei gratuite, sa restituie bunul in starea in care l-a primit, in afara de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, si liber de orice sarcini;

f)-folosinta dobandita in baza hotararii de consiliu local nu poate fi transmisa, nici oneros si nici cu titlu gratuit, unei alte persoane

g-de a informa autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale cu privire la orice tulburare adusa dreptului de proprietate privata, precum si la existenta unor cauze sau iminenta producerii unor evenimente de natura sa conduca la imposibilitatea exploatarii bunului

    Art. 4 In situatia incalcarii obligatiilor prevazute la art. 3  lit. a) –e) din prezenta hotarare se angajeaza raspunderea contraventionala, putandu-se aplica o amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei.

    In situatia incalcarii obligatiilor prevazute la art. 3 lit. f)-g)din prezenta hotarare se angajeaza raspunderea contraventionala, putandu-se aplica o amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

 

 

   Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite de structurile cu atribuţii de control

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si Fundatia Crestina de Caritate Sfantul Nicolae.

 

         

      INITIATOR                                                                     AVIZEAZA

         PRIMAR                                                              SECRETAR GENERAL

    Neselean Ioan                                                                      Rotar Mihai

 

 

Nr. Consilieri 19

Prezenti

Nr. voturi Pentru

Nr. abtineri

Nr. voturi impotriva


ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                     

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR 947 DIN 22.01.2020

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui chiosc,

in suprafata de 16 mp, situate in Municipiul Gherla, str. Parcului FN     

 

            In temeiul HCL 55/24.06.2019 chioscul in suprafata de 16 mp situat in Municipiul Gherla, str. Parcului FN, jud. Cluj colt cu str. Gelu a fost preluat in urma donatiei, in domeniul privat al Municipiului Gherla, urmand ca ulterior acesta sa fie utilizat in interes propriu sau inchiriat prin licitatie conform legislatiei specifice. Astfel, executivul doreste inchirierea acestui chiosc si astfel a fost intocmita documentatia de atribuire asa cum se prevede in Codul Administrativ.

            Spatiul poate fi utilizat pentru activitati comerciale sau de servicii care sunt compatibile cu pozitionarea acestuia si legislatia in vigoare, spatiul detine la data licitatiei racordare la energie electrica si apa.

Avand in vedere cele aratate anterior, propunem inchirierea spatiului in suprafata de 16 mp situat in Municipiul Gherla, str. Parcului FN, prin licitatie publica, plecand de la pretul minim al inchirierii de 3 EURO/mp/luna.

Determinarea pretului minim al inchirierii precizat in prezentul referat este rezultatul unei prospectari a chiriilor percepute pe piata, tinand cont de zona si caracteristicile chioscului.

Potrivit dispozitiilor legale, art 333 alineatul 1 si 2 din OUG 57/2019 competenta consiliului local consta in aprobarea prin HCL a destinatiei bunurilor proprietate publica si privata a UAT.

            Ulterior adoptarii HCL, Primarul Municipiului Gherla urmeaza a constitui o comisie de licitatie care va intocmi documentatia aferenta imobilului conform OUG 57/2019 si va derula in continuare procedura de inchiriere a imobilului.

In consecinta propunem aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, in suprafata de 16 mp, din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A, jud. Cluj.

 

                                                                            INITIATOR:

                                                                         Municipiul Gherla

                                                                                    prin

                                                                                PRIMAR

                                                                            Neselean Ioan

--------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu,

in suprafata de 16 mp, situate in Municipiul Gherla, str. Parcului FN    

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus din initiativa Primarului Municipiuli Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui chiosc in suprafata de 16 mp situate in Municipiul Gherla, str. Parcului FN;

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.  1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica a unui chiosc in suprafata de 16 mp, situat in Municipiul Gherla, str. Parcului FN, jud. Cluj, avand numarul de inventar 1689 in domeniul privat al Municipiului Gherla si valoarea de inventar de 25000 lei.

            Art. 2 Bunul care face obiectul inchirierii va avea destinatia de spatiu comercial in care se vor desfasura activitati comerciale si de prestari servicii.

Art. 3 Durata inchirierii este de un an de la data adoptarii prezentei hotarari. Pretul minim al inchirierii este de 3 EURO/mp/luna.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de evaluare.

 

 

      INITIATOR                                                  AVIZEAZA

         PRIMAR                                               SECRETAR GENERAL

  NESELEAN IOAN                                              Rotar Mihai

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr.3996 din 12.03.2020

 

REFERAT

privind acceptarea donației unei suprafețe de teren de 180 mp cu nr. cadastral 55374 situat în municipiul Gherla str. Oltului F.N. jud. Cluj

 

Prin cererea nr. 38/09.03.2020 înregistrat la noi sub nr. 3770 din 09.03.2020 ,,SC HIPERION SERVCOM SRL  cu sediul în municipiul Gherla str. Fizeșului nr.1, reprezentată prin dl M. L. în calitate de administrator și proprietar al imobilului situat în municipiul Gherla str. Oltului F.N., solicită analizarea drepturilor în vederea transferării dreptului de proprietate prin donație a suprafeței de teren de 180 mp identificată prin numărul cadastral 55374 UAT Gherla, desprinsă din parcela nouă cu nr. cadastral 54291, de la subsemnatula Municipiul Gherla în vederea realizării drumurilor conform PUZ aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr. 29 din 27.03.2007.

Având în vedere cele mai sus prezentate, propun aprobarea acceptării donației suprafeței de 180 mp cu nr. cadastral 55374 de către municipiul Gherla, de la SC HIPERION SERVCOM SRL din Gherla, în vederea amenajării drumurilor conform PUZ str. Apei aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr.29 din 27.03.2007.

                                                                                                               Întocmit,

                                                                                                                     Primar,

                                                                                                                 Neselean Ioan

-----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

Nr. 3997 din 12.03.2020

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind acceptarea donației unei suprafețe de teren de 180 mp. Cu nr. cadastral 55374, situat în municipiul Gherla, str.Oltului F.N., jud.Cluj

 

Prin referatul nr. 3996 din 12.03.2020, primarul a propus un proiect de hotărâre privind acceptarea donației unei suprafețe de 180 mp. Cu nr. cadastral 55374 situat în Municipiul Gherla, str. Oltului F.N. jud. Cluj.

În urma analizării s-a constatat că parcela cu nr. cadastral 55374 cu ramura de folosință arabil va avea destinația de drum ce va aparține domeniului public al municipiului Gherla și este în conformitate cu prevederile PUZ strada Apei, aprobat de Consiliul Local prin HCL nr.29 din 27.03.2007.

Față de acestea propunem analizarea proiectului de hotărâre propus în vederea luării unei hotărâri.

 

 

                                                                                                                   Întocmit,

Director executiv,

Kis Ludovic- Attila

---------------------

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind acceptarea donației unui teren de 180 mp cu nr. cadastral 55374 situat în municipiul Gherla, str. Oltului F.N., jud. Cluj

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acceptarea donației unui teren de 180 mp cu nr. cadastral 55374 situat în municipiul Gherla, str. Oltului F.N., jud. Cluj, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul cu nr. 3996 din 12.03.2020 al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin. 2, lit.c și art.139, alin.2, art. 291 alin.3 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

HOTĂRĂȘTE

               Art. 1  Municipiul Gherla acceptă donația suprafeței de teren de 180 mp cu nr. cadastral 55374 situat în municipiul Gherla, str. Oltului F.N., jud.Cluj.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, Neselean Ioan cu semnarea actului de donație la Notarul Public.

Art. 3Se aprobă plata tuturor cheltuielilor efectuate operațiunilor de tranfer al proprietății în sarcina Primăriei Municipiului Gherla.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                            AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                        Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr.4025 din 17.03.2020

REFERAT

privind modificarea HCL nr.72/27.09.2018 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

Prin HCL nr.84/28.11.2019s-a aprobat modificarea HCL nr.72/27.09.2018 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla.

Prin cererea nr. 4064 din 13.03.2020, d-nu V I.- M., arhitect în calitate de membru al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla din motive personale ne-a adus la cunoștință că renunță la această calitate.

Urmare acesteia, în vederea completării Comisiei propun ca membru pe d-nu arhitect S. Gh.L..

Față de acestea propun aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla.

 

                                                                                                                  Întocmit,

                                                                                                                    Primar,

                                                                                                               Neselean Ioan

 

---------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

Nr. 4026 din 17.03.2020

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea modificării HCL nr.72/27.09.2018 referitoare la modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

 

Prin referatul nr.4025din17.03.2020, primarul a propus un proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.72/27.09.2018 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla.

Datorită faptului căunul din membrii comisiei, adică domnul V. I. M.- arhitect, din motive personale a renunțat la calitatea de membru, se impune completarea cu o altă persoană și anume S. L.- arhitect.

Menționăm faptul că domnul S. L. este absolvent al Facultății de arhitectură și urbanism din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, specializarea arhitectură, promoția iunie 2011, cu domiciliul în Municipiul Gherla.

Față de acestea propun spre dezbatere în vederea aprobării proiectului de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr.72/27.09.2018 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla.

 

                                                                                                                   Întocmit,

Ing. Vasile Morar

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind modificarea HCL nr.72/27.09.2018 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a  Primăriei Municipiului Gherla

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.72/27.09.2018 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a  Primăriei Municipiului Gherla, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul de specialitate cu nr.4025din17.03.2020al Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiei de Urbanism a Consiliului Local,

În temeiul dispozițiilor art.2, alin 2 din Legea nr.50/1991 privind executarea lucrărilor de construcție, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 37, alin.1, alin.  11, 12 din Legea 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, lit.c, alin.6 lit.c, art.139, alin.3, lit.e și art.196 alin.1, lit.a, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local,

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art. 1(1) Se modifică HCL nr.72/27.09.2018 în sensul că se înlocuiește dl Vidrean IlieMircea – arhitect, membru al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla cu dl. S. Gh. L. – arhitect- membru.

(2) Componența Comisiei în ceea ce privește ceilalți membrii rămâne neschimbată.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Instituției Prefectului Județului Cluj, Primarului Municipiului Gherla și d-lui S Gh. L.

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

 

Nr. consilieri                     19        AVIZEAZĂ

Prezenţi                                                                                                 SECRETAR GENERAL UAT

Nr.voturi „ Pentru ”                   Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 4062 din 13.03.2020                                                                                                                                             

                                                                                                                                    

REFERAT

privind aprobare adeschiderii unuiacces auto și pietonala imobilul situat în

Municipiul Gherla, str.Clujului,nr. 17 din drumul de exploatare existent

 

 

Prin cererea nr. 3929 din 11.03.2020, domnul B. F. O. reprezentant al SC AWP Impex SRL cu sediul in Municipiul Gherla ,în calitate de proprietar al imobilului situate în Municipiul Gherla str. Clujului,nr. 17 a solicitat crearea unui acces auto și pietonal din drumul de exploatare existent conform planurilor de situatie anexate.

Certificatul de urbanism edifice faptul ca solicitantul esteproprietar asupraimobilului din Municipiul Gherla str. Clujului,nr. 17, imobil situate in intravilan in UTR 19 – Gherla, zona unitatilor agricole A/2, in suprafata de 1786 mp, inscris in CF numarul 53834 UAT Gherla.

Prin crearea acestor accese se va construi un pod peste santul ce este limitrof imobilului de la adresa de mai sus precizata, astfel incat sa asigure accesul auto și pietonal.

Față de acestea propun analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la deschiderea unui acces auto și pietonal la imobilul situate în Municipiul Gherla, str.Clujului,nr. 17 unde urmeaza a fi construet imobil P+1E birouri si hala de productie, din drumul de exploatare existent, peste santul ce margineste proprietatea.

 

INIȚIATOR,

Primar,

Neselean Ioan

---------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

Nr. 4063 din 13.03.2020

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în

Municipiul Gherla, str. Clujului, nr. 17 din drumul de exploatare existent

 

            Prin referatul nr. 4062/13.03.2020, Primarul Municipiului Gherla a propus un proiect de hotarare privind deschiderea unui accces auto si pietonal la imobilul situat in Municipiul Gherla, str. Clujului, nr. 17, din drumul de exploatare existent.

            Potrivit extrasului CF numarul 53834 cu numarul cadastral 53834 Gherla proprietar asupra imobilului este SC AWP Impex SRL Gherla, iar potrivit Planului Urbanistic General al Municipiului Gherla acesta este situat in intravilan, in UTR 19, in zona unitatilor agricole A/2.

 Prin cererea nr. 3929 din 11.03.2020, domnul B. F. O. representant al SC AWP Impex SRL cu sediul  Municipiul Gherla, , în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Gherla str. Clujului, nr. 17 a solicitat crearea unui acces auto și pietonal din drumul de exploatare existent conform planurilor de situatie anexate, cladire P+1E(partial) birouri si hala de productie.

Primaria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism numarul 77/5993 din 23.05.2018 in care, pe langa avize s-a solicitat si o hotarare a Consiliului Local al Municipiului Gherla referitor la deschiderea unui acces auto si pietonal din drumul de exploatare existent conform cu documentatia anexata.

In urma verificarilor in teren s-a constatat ca exista posibilitatea deschideri accesului auto si pietonal solicitat.

Față de acestea propun analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la deschiderea unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Clujului, nr. 17 din drumul de exploatare existent.

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

--------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2020

privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în

Municipiul Gherla, str. Clujului nr. 17 din drumul de exploatare existent

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Clujului nr. 17 din drumul de exploatare existent, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând referatul nr. 4062/13.02.2020 Primarului Municipiului Gherla,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.129, alin.2, lit.c) și  art.139, alin.3, lit.g), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă crearea unui acces auto și pietonal din drumul drumul de exploatare  la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Clujului, nr. 17, proprietatea SC AWP Imoex SRL.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă și SC AWP Impex SRL cu sediul în Municipiul Gherla, aleea Staruintei, nr.14, ap.18.


 

R O M Â N I A                                                                                                         

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                    

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA                                    

Nr. 4336/18.03.2020

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la a Proiectului de hotărâre privind suplimentarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi al serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. a), alin. 3, lit. c) din Ordonanţa Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aprobarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al primarului şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, constituie un atribut exclusiv al consiliului local, la propunerea primarului.

Având în vedere adresa Liceului Teoretic “Kemeny Zsigmond” din Gherla cu nr. 162/20.02.2020 prin care solicita amenajarea unui cabinet stomatologic pentru elevii liceului, avand in vedere ca se afla la distanta foarte mare de Liceul Tehnologic unde sunt arondati elevii pentru a beneficia de asistenta medicala dentara;

Avand in vedere ca unitatea de invatamant dispune de spatiul disponibil si adecvat pentru infiintarea unui cabinet medical dentar pentru elevi;

Propunem suplimentarea Organigramei si a Statului de funcţii cu un post de medic dentist  in cadrul Compartimentului de asistenta medicala ale unitatilor de invatamant din cadrul  Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla.

Mentionam ca cheltuiala de personal si cheltuielile materiale cu medicamente si materiale sanitare sunt asigurate de Ministerul Sanatatii prin DSP Cluj, in baza conventiei anuale incheiate intre cele doua parti.

            Ţinând cont de cele expuse, se apreciază necesitatea şi legalitatea iniţierii unui proiect de hotărâre pentru modificarea functiilor publice şi a Statului de funcţii, al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi al serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla,prin urmare propunem adoptarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Gherla a Proiectului de hotarare supus dezbaterii, respectându-se procedura prevăzută de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

                                                                        Director executiv RUNOS

  Necula Ileana  

 

----------------

 

ROMÂNIA                                                                                                                             

JUDETUL CLUJ                                                                                                               

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 

Nr. 4333/18.03.2020

 

 

REFERAT

 

De aprobare a Proiectului de hotărâre privind suplimentarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi al serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor ce-i sunt conferite prin lege, autorităţile administraţiei publice locale - respectiv primarul dispune de un aparat de specialitate, care este dimensionat ca număr şi structură funcţională prin statul de funcţii şi organigramă, avându-se în vedere posibilităţile de acoperire financiară asigurate prin bugetul local anual.

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. a), alin. 3, lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aprobarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al primarului şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local constituie un atribut exclusiv al consiliului local, la propunerea primarului.

La nivelul UAT Municipiului Gherla, prin HCL nr.7/31.01.2019, modificata prin HCL nr.40/23.05.2019 si HCL nr. 74/31.10.2019 adoptată de către Consiliul local al Municipiului Gherla, au fost aprobate în conformitate cu prevederile legale, organigrama, functiile publice și statul de funcţii ale personalului autorității administrației publice locale, cu modificările și completările care  s-au impus la momentul promovării inițiativei, acestea fiind ultimele acte administrative adoptate cu reglementări în domeniu.

Având în vedere adresa Liceului Teoretic “Kemeny Zsigmond” din Gherla cu nr. 162/20.02.2020 prin care solicita amenajarea unui cabinet stomatologic pentru elevii liceului, avand in vedere ca se afla la distanta foarte mare de Liceul Tehnologic unde sunt arondati elevii pentru a beneficia de asistenta medicala dentara;

Avand in vedere ca unitatea de invatamant dispune de spatiul disponibil si adecvat pentru infiintarea unui cabinet medical dentar pentru elevi;

Propunem suplimentarea Organigramei si a Statului de funcţii cu un post de medic dentist  in cadrul Compartimentului de asistenta medicala ale unitatilor de invatamant din cadrul  Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla.

Mentionam ca cheltuiala de personal si cheltuielile materiale cu medicamente si materiale sanitare sunt asigurate de Ministerul Sanatatii prin DSP Cluj, in baza conventiei anuale incheiate intre cele doua parti.

Faţă de cele de mai sus, ținând cont de atribuțiile și competențele autorităților administrației publice locale, se justifică necesitatea adoptării unei hotărâri în acest sens; propun analizarea proiectului de hotărâre iniţiat în cadrul Comisiilor de specialitate a consiliului local, în vederea prezentării lui în plenul şedinţei Consiliului local al Municipiului Gherla.

PRIMAR

NESELEAN IOAN

-----

 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL 

 

P R O I E C T    D E     H O T Ă R Â R E

privind suplimentarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi al serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

 

Consiliul local al Municipiului Gherla întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere adresa Liceului Teoretic “Kemeny Zsigmond” din Gherla cu nr. 162/20.02.2020 prin care solicita amenajarea unui cabinet stomatologic pentru elevii liceului, avand in vedere ca se afla la distanta foarte mare de Liceul Tehnologic unde sunt arondati elevii pentru a beneficia de asistenta medicala dentara;

            Luând în dezbatere Raportul de specialitate nr. 4336/18.03.2020  întocmit de către Directia RUNOS si Referatul de aprobare nr.4333/18.03.2020 elaborat de către Primarul Municipiului Gherla în acest sens 

            Tinând cont de prevederile :

- Legea – cadru nr. 153 / 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), coroborat cu art. 406, 610, 611, 612 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

            în temeiul drepturilor conferite prin art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

                                                                 PROPUN:

 

Art. 1.   Se aprobă Organigrama Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi şi serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla conform Anexei nr.1 la prezentul Proiect de hotarare.

           Art. 2  . Se aprobă Statul de functii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla conform Anexei nr.2 la prezentul P roiect de hotarare.

Art. 3.     (1) Începând cu data prezentei, HCL nr.7/31.01.2019, modificata prin HCL nr.40/23.05.2019 si HCL nr. 74/31.10.2019 se modifică și se completează în mod corespunzător, Anexele nr. 1 și 3 ale acestora urmând a fi înlocuite cu Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta.

(2)  La data intrării în vigoare a prezentei, orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Gherla si Directia Runos.

 

INITIATOR, PRIMAR

NESELEAN IOAN

                                                                                                                         Avizat

                                                                                                Secretar general UAT, Rotar Mihai

 

    

Stat de functii- sedinta CL

ORGANIGRAMA 2020


           

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

405300-Gherla, Județul Cluj, str. Bobâlna, nr. 2

Tel: 0264-241926; 0264-241775; Tel.Fax:0264-241666 

Nr. 749 din 20.01.2020           Web: www.gherla.ro

                                                                                                           

REFERAT

 

      privind adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea locurilor de parcare situate în parcările de reședință din municipiul Gherla

          Având în vedere:

 • că activitatea de organizare și funcționare a parcărilor de reședință, de pe raza municipiului Gherla, dă posibilitatea cetățenilor de a beneficia de locuri de parcare de reședință, în parcările amenajate sau care vor fi amenajate, pe măsura sistematizării și modernizării domeniului public, aferent acestor spații de parcare, în vederea fluidizării traficului rutier și descongestionarea drumurilor publice;
 • faptul că, în ultimii ani, numărul autoturismelor din municipiul Gherla este în continuă creștere, iar parcarea acestora poate deveni o reală problemă;
 • este necesar a fi instituite reguli și condiții specifice, care vor fi aduse la cunoștința proprietarilor de autovehicule, care intenționează să închirieze un loc de parcare.

 

Prin urmare se impune adoptarea unui regulament referitor la închirierea locurilor de parcare situate în parcările de reședință din municipiul Gherla, prin acesta fiind supuse spre aprobare condiţiile cadru pentru atribuirea unui loc de parcare într-o parcare de reşedinţă, aflată pe raza municipiului Gherla. Prin parcare de reşedinţă se înţelege acel spaţiu destinat parcării autovehiculelor, situat în cea mai apropiată zonă de imobilele utilizate de locatari.   

INIȚIATOR

PRIMAR

Ioan NESELEAN

----------------

           

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

405300-Gherla, Județul Cluj, str. Bobâlna, nr. 2

Tel: 0264-241926; 0264-241775; Tel.Fax:0264-241666 

Nr. 749 din 20.01.2020           Web: www.gherla.ro

                                                                                                               REFERAT

 

      privind adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea locurilor de parcare situate în parcările de reședință din municipiul Gherla

          Având în vedere:

 

 • că activitatea de organizare și funcționare a parcărilor de reședință, de pe raza municipiului Gherla, dă posibilitatea cetățenilor de a beneficia de locuri de parcare de reședință, în parcările amenajate sau care vor fi amenajate, pe măsura sistematizării și modernizării domeniului public, aferent acestor spații de parcare, în vederea fluidizării traficului rutier și descongestionarea drumurilor publice;
 • faptul că, în ultimii ani, numărul autoturismelor din municipiul Gherla este în continuă creștere, iar parcarea acestora poate deveni o reală problemă;
 • este necesar a fi instituite reguli și condiții specifice, care vor fi aduse la cunoștința proprietarilor de autovehicule, care intenționează să închirieze un loc de parcare.

 

Prin urmare se impune adoptarea unui regulament referitor la închirierea locurilor de parcare situate în parcările de reședință din municipiul Gherla, prin acesta fiind supuse spre aprobare condiţiile cadru pentru atribuirea unui loc de parcare într-o parcare de reşedinţă, aflată pe raza municipiului Gherla. Prin parcare de reşedinţă se înţelege acel spaţiu destinat parcării autovehiculelor, situat în cea mai apropiată zonă de imobilele utilizate de locatari.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

Ioan NESELEAN

-------------

ROMÂNIA

    JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

  CONSILIUL LOCAL 

   NR. 741/5/20.01.2020

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. ______/ _____________

pentru aprobarea  Regulamentului

privind închirierea locurilor de parcare

situate în parcările de reședință din municipiul Gherla

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa sa ordinară / extraordinară de lucru din data de ........................;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru aprobarea  Regulamentului privind închirierea locurilor de parcare situate în parcările de reședință din municipiul Gherla, inițiat de Primarul municipiului Gherla;

            Văzând Referatul Primarului Municipiului Gherla nr. 749/20.01.2020 și Raportul de Specialitate al Șefului Serviciului Poliție Locală nr. 784/20.01.2019, prin care se propune spre aprobare Regulamentul privind închirierea locurilor de parcare situate în parcările de reședință din municipiul Gherla:

            Reținând  prevederile:

 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 195/2002, modificată/republicată, privind circulația pe drumurile publice;
 • HOTĂRÂREA Nr. 1391/2006 din  4 octombrie 2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
 • Legea nr. 82/1998, pentru aprobarea  O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.155/2010, a poliției locale;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla. 

            În temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ art. 108, alin. 1, lit. c, art. 129 alin. 2, lit. c, alin. 6 lit. b), art. 139 alin. 3, lit. G, art. 332-334 și art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019, Consiliul Local :

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind închirierea locurilor de parcare situate în parcările de reședință din municipiul Gherla, conform Anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.  Se aprobă Contractul cadru de închiriere pentru un loc de parcare, conform Anexei II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Constituie contravenție săvârșirea următoarelor fapte :

 1. Montarea unor însemne pentru rezervarea locului de parcare, fără a deține contract de închiriere / abonament;
 2. Parcarea autovehiculului cu nerespectarea marcajului aferent locului de parcare;
 3. Parcarea autovehiculelor a căror masă maximă autorizată depășește 3 tone și nu se încadrează pe un loc de parcare, astfel cum este acesta marcat și delimitat.

 

Art. 4 Contravențiile prevăzute la art. 3 se sancționează după cum urmează :

a)   Amendă de la 200 lei la 500 lei  pentru faptele prevăzute la lit. a și b.

b)  Amendă de la 300 lei la 600 lei pentru faptele prevăzute la lit. c.

Art. 5 Răspunderea pentru contravențiile prevăzute în prezenta hotărâre se reține în sarcina persoanelor fizice sau juridice, după caz.

Art. 6 Constatarea și sancționarea contravențiilor se fac de către polițiștii locali din cadrul Serviciului Poliția Locală Gherla .Art. 7 Contravenientul, persoană fizică sau juridică, poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii Procesului Verbal de Constatare a Contravenției, ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în Procesul Verbal de Constatare a Contravenției .

Art. 8 Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 9 De la data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea art. 2 din HCL NR. 97/29.10.2009.

Art. 10  Cu îndeplinirea prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Serviciul Poliția Locală.

 

         INIȚIATOR                                                                                                       AVIZAT

 PRIMAR                                                                                     SECRETAR GENERAL UAT

   IOAN NESELEAN                                                                               MIHAI ROTAR

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE parcări rezidențiale Gherla 

Regulament parcări rezidențiale Gherla


ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR 1207 DIN 18.02.2020

 

 

REFERAT

privind aprobarea atribuirii in folosinta gartuita a unui

spatiu, in suprafata de 78,65 mp, situate in Municipiul Gherla,

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 46/A

 

 

            Avand in vedere solicitarea nr. 1207/28.01.2020 privind transmiterea in folosinta gratuita a unui spatiu din Municipiul Gherla, str. 1 Decembrie 1918, nr. 46/A, in suprafata de 78,65 mp, pentru activitati de utilitate publica, inaintata de Caminul