Gherla.ro | Municipalitate

PROIECTELE DE HOTĂRÂRI


ROMÂNIA                                                                                                              

JUDEŢUL CLUJ                                                                                          

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI GHERLA

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._____/_______2017

Privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe str. Hășdății F.N în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite situate pe str. Hășdății F.N în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003, proiect din inițiativa autorității executive.

            Analizând procesul verbal 2017 din 21.03.2017 al Comisiei constituită pentru aplicarea Legii nr. 15/2003;

            Examinând Referatul de specialitate cu nr.3215 din 24.03.2017 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

            Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

            Având în vedere prevederile art. 1 alin 1 și 2 și art. 6 alin 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală;

            În temeiul dispozițiilor  art.36 alin. 5, lit. a) și art. 45, alin. 2 lit. e), din Legea nr. 215/ 2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂREȘTE

Art.1 Se aprobă retragerea dreptului de folosință asupra unor parcele de teren atribuite tinerilor prin H.C.L nr. 34/27.03.2013, anexa nr. 1 și H.C.L nr.34/24.04.2014 anexa nr.2

Art. 2 Se aprobă atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală a unor loturi potrivit PUZ, ” lotizări  pentru locuințe str. Hășdății „ tinerilor cu vârstă cuprinsă între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajare Teritoriului și comisia constituită în acest sens.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BĂGĂCEAN VASILE

 

Nr. consilieri                   19                                           CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                 SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                           Rotar Mihai

Nr. Abțineri   

-----------------------------------

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. ............................................

Nr. crt.

Nr. înregistrare cerere

Numele și prenumele

Adresa solicitantului

Parcela atribuită

Obs.

1

4135/15.03.2013

LĂCĂTUȘ MARIUS

Str. Porumbeilor, nr. 17

13

Retras

2

7728/09.07.2013

POP VIOREL

Str. Ciocîrliei, nr. 37A

19

Retras

3

8875/09.08.2013

SEICHE IOAN BOGDAN

Str. Grădinarilor, nr. 30, sc. 5, ap. 57

26

Retras

4

8958/15.08.2013

MOLDOVAN NICOLAE VASILE

Str. Mintiului, nr. 38, sc. 1, ap. 6

30

Retras

5

2730/07.03.2013

HIREAN RAREȘ IOAN

Str. Victoriei, nr. 7, sc. 1, ap. 6

36

Retras

6

4084/09.04.2014

BALLOK LAVINIA NICOLETA

Str. Dumitru Corbea, nr. 3

35

Retras

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2 LA HCL NR. ................................................

Nr. crt.

Nr. înregistrare cerere

Numele și prenumele

Adresa solicitantului

Parcela atribuită

Obs.

1

11322/09.10.2014

ȘUTEU IOANA-MARIA

Gherla, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 99

13

 

2

6205/15.05.2015

OLTEAN BOGDAN-PAUL

Gherla, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 25

19

 

3

8805/30.07.2015

TĂTAR AURICA-MĂDĂLINA

Gherla, Str. Fermei, nr. 40

26

 

4

9312/17.08.2015

LOOR VASILE-ANDREI

Gherla, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 46

30

 

5

4587/14.04.2016

BALAZS EMILIA

Loc. Silivaș, nr. 12

35

 

6

5302/29.04.2016

KUTAȘ ALEXANDRU-AURELIAN

Gherla, Str. Mintiului, nr. 85

36

 

7

6090/20.05.2016

ORBAN ANDREA-TIMEA

Gherla, Al. Fagului, nr. 2, ap. 18

38

 

8

6212/24.05.2016

FLOREAN BOGDAN-CORIN

Gherla, Str. George Coșbuc, nr. 27

39

 

9

2551/24.02.2015,

6820/08.06.2016

LĂCĂTUȘ DRĂGAN

Loc. Silivaș, nr. 8

40

 

10

10851/03.10.2016

TAKACS ATTILA-SZABOLCS

Gherla, Str. Parcului, nr. 19A, sc. 1, ap. 11

41

 

11

1354/09.02.2017

PINTILIE SERGIU-DACIAN

Gherla, Str. Clujului, nr. 2A, sc. 3, ap. 47

42

 

 

                   


 

ROMÂNIA                                                                                                              

JUDEŢUL CLUJ                                                                                          

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI GHERLA

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._____/_______2017

Privind aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar din str. Iazului la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Hășdății nr.4

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar din str. Iazului la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Hășdății nr.4, proiect din inițiativa autorității executive.

            Examinând Referatul de specialitate cu nr.3216 din 24.03.2017 al Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului;

            Văzând avizele favorabile de Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

            În temeiul dispozițiilor  art.36 alin. 5, lit. b), și art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/ 2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂREȘTE

Art.1 Se aprobă deschiderea unui acces auto suplimentar din str. Iazului la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Hășdății nr.4, proprietatea numiților  Rad Cristian Daniel și Rad Cosmina Simona

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și numiții Rad Cristian Daniel și Rad Cosmina Simona domiciliați în Municipiul Gherla str. Stăruinței nr.10, ap.30.

 .

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BĂGĂCEAN VASILE

 

Nr. consilieri                   19                                           CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                 SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                           Rotar Mihai

Nr. Abțineri                      


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 27.03.2017

privind aprobarea   organizării ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea   organizarii ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA

Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr. 3375/28.03.2017                                                                                              şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În temeiul art.36 al.4 lit a al.5 lit. a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

                                                  HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1:   Se aproba organizarea « ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA » in perioada 05.06-11.06.2017  si plata din bugetul local pe anul 2017 in limita sumei de 250 mii lei pentru cheltuielile  ocazionate de organizarea acestui eveniment ;

Art.2 : Se aproba ca locatii pentru desfasurarea evenimentului urmatoarele:-stadionul municipal, parcul mare, zona centrala, casa de cultura, muzeu, cinematograf.

   Art.3:Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza compartimentul buget contabilitate si institutiile de invatamint.

 

 

                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

 

Nr.consilieri:                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                    


              ROMÂNIA

         JUDETUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

               GHERLA

NR. 1309 DIN 08.02.2017

 

REFERAT

privind execuţia bugetului local şi situaţiile financiare la data de

31 decembrie 2016       

 

          La data de 31 decembrie 2016 la partea de venituri a fost realizată suma de 39.310.903 lei, veniturile fiind incasate in proportie de 98.43% fata de prevederile anului 2016 in suma de 39.936.650 lei.

Veniturile incasate la data de 31 decembrie 2016 sunt formate din:

 1. venituri proprii 20.308.122 lei,
 2. sume defalcate din TVA 18.508.701 lei,
 3. subventii de la bugetul de stat 193.213 lei,
 4. donatii si sponsorizarin 250 lei,
 5. sume primite de la UE 300.617 lei.

            Platile efectuate din  bugetului local la data de 31 decembrie 2016 sunt de 35.339.185 lei fiind in proportie de 93.27% fata de platile efectuate la data de 31 decembrie 2015 in suma de 37.885.165 lei. Contul de executie al bugetului local la plati efectuate la 31 decembrie 2016 defalcat pe capitole bugetare se prezinta astfel:

Capitole
bugetare

Total plăţi

Secţiunea de
 funcţionare

Secţiunea de
 dezvoltare

5102

      3,694,178 

   2,979,544 

       714,634 

5402

         173,407 

      173,407 

                 -   

5502

                  -   

                -   

                 -   

5602

                  -   

                -   

                 -   

6102

                  -   

                -   

                 -   

6502

    15,916,245 

 15,480,874 

       435,371 

6602

         789,875 

      706,544 

         83,331 

6702

      2,306,715 

   2,193,955 

       112,760 

6802

      2,532,331 

   2,527,122 

           5,209 

7002

      2,332,185 

   1,824,957 

       507,228 

7402

         932,960 

      897,923 

         35,037 

8002

         446,294 

      446,294 

                 -   

8402

      6,214,995 

      774,227 

    5,440,768 

TOTAL

    35,339,185 

 28,004,847 

    7,334,338 

 

          Excedentul bugetului local la sfârşitul anului 2016 este de 14.810.095 lei, fiind format din excedentul anilor precedenti in suma de 10.838.377 lei si excedentul din cursul anului 2016 de 3.971.718 lei.

La activităţile autofinanţate încasările realizate sunt în sumă de 8.531.890 lei, adica 79.84% fata de prevederile anuale de 10.685.830 lei si 118.42% fata de incasarile de 7.204.632 lei la data de 31 decembrie 2015. La plăţi efectuate s-a realizat suma de 8.693.258 lei, adica 74,88% fata de prevederi anuale de 11.609.170 lei si 122.89% fata de platile efectuate in suma de 7.073.591 lei la data de 31 decembrie 2015. In anexa 11 contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii angajamentele bugetare  sunt la acelasi nivel cu cele legale, in suma de 8.699.501 lei si reprezinta 74,93% din creditele bugetare aprobate in buget in suma de 11.609.170 lei.

Contul de executie a institutiilor finantate din venituri proprii si subventii la partea de plati  se prezinta astfel:

Capitole
bugetare

Total plăţi

Secţiunea de
 funcţionare

Secţiunea de
 dezvoltare

5410

47.591

47.591

 

6510

      456.931 

     456.931

 

6610

7.785.979  

7.785.979  

 

6710

18.966

18.966

 

7010

182.234

182.234

 

8010

64.027

64.027

 

8310

1.440

1.440

 

8410

 

 

 

8710

136.090

136.090

 

TOTAL

8.693.258 

8.693.258    

 

Excedentul activitatilor autofinantate la data de 31.12.2016 este de 761.964 lei.

            Situaţiile financiare la 31 decembrie 2016 au fost întocmite în conformitate cu Legea Contabilităţii nr.82/1991 republicată, şi Ordinul nr. 629/2009 si 191/30.01.2017 pentru  aporbarea  Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2016.

           

 

   ŞEF SERV. FIN.CONTABIL

  NICUSOR FARCAS                              

 

 

-----------------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                       PROIECT

                          HOTARAREA NR .       /27.04.2017

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al

Municipiului Gherla la 31.03.2017

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 31.03.2017 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinand referatul Serviciului buget, contabilitate, impozite si taxe locale nr.4282/20.04.2017  si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Tinand cont de prevederile  art.49 din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                      HOTARASTE:

 

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 31.03.2017 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 12 421 861,00 lei,; iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de 7 413 370 lei,  conform anexelor 1si 2 la prezenta hotărîre.

Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al activităţilor autofinanţate la 31.03.2017,  inregistrând la partea de venituri încasări in  suma de 3 575 384 lei, iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de     2 711 614  lei conform anexei  3 si 4.

Art.3 : Se aproba situaţiile financiare a Municipiului Gherla la 31.03.2017 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si al activităţilor autofinanţate, la 31.03.2017 ;

Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

 

                                    

                                       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                              

Nr. consilieri :                  19                                                                    CONTRASEMNEAZA

Nr. consilieri prezenti :                                                                               SECRETAR,

Nr. voturi « pentru » :                                                                             MIHAI ROTAR

 


Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT

HOTĂRÂREA NR     din 27.04.2017

pentru modificarea HCL 60/2016 privind aprobarea tarifelor

 pentru serviciile  prestate de catre

SC ADP GHERLA SA

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre pentru modificarea HCL 60/2016 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile  prestate de catre SC ADP GHERLA SA – proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Vazand cererea nr 3458 din 30.03.2017 a SC ADP GHERLA SA pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate ;

Examinând raportul Serviciului financiar contabil nr. 4280 din 20.04.2017 pentru modificarea HCL 60/2016 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile  prestate de catre SC ADP GHERLA SA

In conformitate cu art.2 alin. (1) , art. 6 alin. (1) lit. k) si art. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr.1011/2006 privind serviciile de salubrizare a localitatilor republicata;

Vazand prevederile art. 3 alin. (1), art 9 alin. 2 lit. d) si art. 43 alin. 5 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice republicata cu modificarile si completarile ulterioare  

În temeiul art.36 alin. (1) si alin. (2) lit d) si art. 45,  alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Modificarea  Anexei 3 la HCL 60/2016 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile  prestate de catre SC ADP GHERLA SA  conform  Anexei 1 la prezentul raport.

Art. 2 : anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva prin serviciile de specialitate si SC ADP GHERLA SA Gherla.

 

                                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BAGACEAN VASILE

 

 

Nr.consilieri:                                                                         CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi                                                                                SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                MIHAI ROTAR

Nr. voturi “impotriva”

Abtineri


Vezi proiectul in format PDF

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT

 HOTARAREA  NR

Referitor la  aprobarea regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Gherla alocate pentru activitati nonprofit de interes local conf legii 350/2005

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla întrunit în ședință ordinară de lucru.

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 3284/27.03.2017 intocmit de comisia de evaluare pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabile   , prin care se propune aprobarea regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Gherla alocate pentru activitati nonprofit de interes local conf legii 350/2005, pentru activitati sportive desfasurate de structuri sportive , activitati culturale , reparatii si constructie lacasuri de cult si constructii conexe, precum și activități de promovare și reprezentare a Municipiului Gherla.

In baza prevederilorart.22 din  Legii nr. 350/2005 art. 22 privind regimul finantarilor din fonduri publice pentru activitati nonprofit  de interes general, art.5 din Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale pentru sport nr. 130/2006  privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti    , art. 14, 15 din HG nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

În temeiul  art.36 alin 2 lit.c din Legea 215/2001, a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Gherla alocate pentru activitati nonprofit care să contribuie la realizarea unor acțiuni de interes public local respectiv la activități sportive desfasurate de structuri sportive, activitati culturale,  reparatii si constructie lacasuri de cult si constructii conexe, activități de promovare și reprezentare a Municipiului Gherla.

 

Art. 2 La data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitate HCL nr.31/30.04.2015

Art.3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează autoritatea executiva .

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

 

Nr. consilieri                                                                           CONTRASEMNEAZA

Nr. consilieri prezenti                                                       SECRETAR

Nr. voturi “pentru”                                                                  MIHAI ROTAR

----------------


Vezi proiectul in format PDF

ROMÂNIA                                                                                                                                           VIZAT

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                                                PRIMAR

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI GHERLA                                                                                        NESELAN IOAN

Nr. 3216 din 27.03.2017

 

REFERAT

Privind aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar din str. Iazului la imobilul situat în Municipiul Gherla str.Hășdății, nr.4

 

 

          Prin cererea nr.2271 din 02.03.2017, domnul Rad Cristian Daniel domiciliat în Municipiul Gherla, Aleea Stăruinței nr.10, ap. 30, a solicitat aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar din str. Iazului la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Hășdății nr.4.

         Potrivit extrasului C.F. nr. 53486 cu nr. 53486 proprietari asupra imobilului din Municipiul Gherla str. Hășdății nr. 4 sunt Rad Cristian Daniel și soția Rad Cosmina Simona.

         Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla, imobilul de la adresa de mai sus este situat în Unitatea Teritorială de Referință nr.9, în zona locuințelor unifamiliale.

         În urma verificărilor în teren s-a constatat că există posibilitatea de deschidere a accesului solicitat din str. Iazului la imobilul menționat mai sus.

         Față de aceasta propunem analizarea și luarea unei hotărâri referitoare la aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar din str. Iazului la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Hășdății nr.4.

 

ÎNTOCMIT

Ing. Morar Vasile.

--------------------------

 

ROMÂNIA                                                                                                              

JUDEŢUL CLUJ                                                                                          

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI GHERLA

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._____/_______2017

Privind aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar din str. Iazului la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Hășdății nr.4

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar din str. Iazului la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Hășdății nr.4, proiect din inițiativa autorității executive.

            Examinând Referatul de specialitate cu nr.3216 din 24.03.2017 al Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului;

            Văzând avizele favorabile de Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

            În temeiul dispozițiilor  art.36 alin. 5, lit. b), și art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/ 2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂREȘTE

Art.1 Se aprobă deschiderea unui acces auto suplimentar din str. Iazului la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Hășdății nr.4, proprietatea numiților  Rad Cristian Daniel și Rad Cosmina Simona

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și numiții Rad Cristian Daniel și Rad Cosmina Simona domiciliați în Municipiul Gherla str. Stăruinței nr.10, ap.30.

 .

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BĂGĂCEAN VASILE

 

Nr. consilieri                   19                                           CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                 SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                           Rotar Mihai

Nr. Abțineri                      

 


ROMÂNIA                                                                                                        VIZAT

JUDEȚUL CLUJ                                                                                            PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                        NESELEAN IOAN

NR. 2012 DIN 27.02.2017

 

REFERAT

Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții pentru înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în Municipiul Gherla

 

     Prin lista de investiții Anexă la Bugetul Local al Municipiului Gherla aprobat pe anul 2016, la cap. 70.02 dezvoltare publică locuințe s-au cuprins resursele financiare în vederea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul mai sus menționat.

    Urmare acesteia autoritatea executivă după parcurgerea procedurilor prevăzute de legislația în domeniu a contractat lucrarea de proiectare SF, sens în care s-a întocmit, finalizat și predat documentația precizată mai înainte.

     Obiectivul fundamental al prezentului studiu este analiza-situației actuale pentru a stabili etapele de implementare a strategiei de eficientizare și modernizarea a întregului sistem de iluminat public.

      Sistemul de iluminat public include: iluminatul stradal rutier și stradal pietonal, iluminatul ornamental  (parcuri, zone pietonale ) iluminatul arhitectural și iluminatul festiv.

      În urma analizei pe teren a sistemului de iluminat, s-a realizat o bază de date care conține informații despre fiecare punct luminos.

      Lungimea rețelei a sistemului de iluminat după cum rezultă din auditul efectuat este de 63,9 km din care 45,15 km aeriană clasică (LEA), 11,2 km aeriană torsadată TYR și 7,6 km subterană (LES). Totalul stâlpilor este de 1.644 buc pe care sunt montate 1.696 corpuri de iluminat. Din totalul stâlpilor existenți sunt echipați cu aparate de iluminat 1.512 buc.

      În situația  existentă există – 3 variante de soluții propuse pentru sistemul de iluminat din Gherla:

 1. Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea iluminatului folosind infrastructura (stâlpi, rețea , etc) existentă .
 2. Reabilitarea , modernizarea si eficientizarea iluminatului folosind infrastructura existentă, extinderea rețelei în zonele unde se necesită și iluminatul trecerilor de pietoni.
 3. Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea iluminatului folosind infrastructura existentă, implementarea unui sistem de telegestiune, iluminatul trecerilor de pietoni și extinderea rețelei în zonele unde se necesită, incluzând reproiectarea întregului sistem de iluminat în Parcul Central.

Din aceste variante se propune a treia care se identifică cu Planurile de iluminat urbane sub denumirea de MASTERPLAN.

În urma analizei diferitelor tipuri de aparate și surse soluția care ar produce cea mai mare reducere rămâne de departe, schimbarea aparatelor existente  cu cele bazate pe tehnologia LED.

Pentru a putea implementa sistemul de telegestiune este necesar ca toate aparatele să fie echipate cu balasturi electronice.

Extinderea rețelei de iluminat se va face în  locurile unde lipsa ei provoacă probleme de necesitate și în zonele în care se realizează extinderi ale zonei locuite sau ale străzilor. Lungimea totală LES va fi de 16,44 km din care 9,160 km stradal și 7,280 km ornamental.

Față de acestea propunem analizarea documentației în vederea luării unor hotărâri referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții pentru înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în Municipiul Gherla.

   

                                                                                                            ÎNTOCMIT

ING: MORAR VASILE

---------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR _______/2017

Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții pentru înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în Municipiul Gherla

 

 

    Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru

     Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții pentru înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în Municipiul Gherla.

 

  Examinând referatul de specialitate nr. 2012 din 27.02.2017 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

   Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

   

   În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. 4 lit. d si e, alin 6 lit. a, punctul 13 si art. 45, alin 2, lit. e din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

 

  Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiții pentru înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în Municipiul Gherla, indicatorii tehnico – economici prezentați în anexă  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Autoritatea Executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

                                                                   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Băgăcean Vasile

 

 

 

Nr. consilieri                   19                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                  SECRETAR

Nr. voturi  ”pentru”                                                                          ROTAR  MIHAI

 

--------------

 

ANEXĂ

HOTĂRÂREA NR. ______/_______2017

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectul de investiții pentru înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în Municipiul Gherla

 

Valoarea totală a investiției:                                         mii lei                                      mii Euro

Fără TVA                                                                     16.645.931                              3.671.600

Din care C+M (fără TVA)                                            13.337.550                              2.941.870

(În prețuri la data de 02.02.2017

1 euro = 4,5337 lei)

           

Evaluarea  investiției (INV/C+M                                  mii lei/ mii lei                       mii Euro/ mii Euro

fără TVA)                           

                      

                                   Anul I:                                             7.398.192/5.927.800            1.631.822/1.307.498

                                   

                                   Anul II:                                            9.247.739/7.409.750            2.039.778/1.634.372

 

Durata de realizare a investiției:                                               18  luni

Capacități totale de lucrări:       

 

  Demontarea aparate de iluminat și brațe de prindere existente                                  1.578 buc       

  Montare brațe de prindere                                                                                           1.835 buc

  Montare aparate de iluminat                                                                                        2.371 buc

  Montare conductor pentru branșament                                                                        7.488 ml

  Montare cleme de derivație cu dinți pentru branșament                                              5.616 buc

Săpătură mecanică pentru fundații                                                                                 940,16 mc

Turnare fundații din beton                                                                                              823,2 mc

Executare priză de pământ                                                                                              789 buc

Montare cablu electric rețea LES                                                                                    22,43 km

Montare stâlpi metalici iluminat                                                                                     789 buc

Montare cutii de siguranță stâlpi                                                                                     789 buc

Punct de aprindere iluminat public – sistem de telegestiune                                           17 buc

 

 


ROMÂNIA                                                                            VIZAT

JUDEŢUL CLUJ                                                                PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA              NESELEAN IOAN

  NR. 1875/22.02.2017

 

 

REFERAT

Privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Gherla și Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului” Nicula

 

 

Prin cererea nr. 9670/01.09.2016 Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului ” Nicula a  depus Raportul de evaluare a terenului, a cărei proprietate îi aparține, în  suprafață de 5600 mp. arabil situată  în extravilanul  municipiul Gherla str. L. Rebreanu F.N. jud. Cluj, suprafață de teren  pe care o propune în schimbul terenului aflat în zona  ,,Cărămidărie”.

Din raportul  de evaluare depus rezultă că valoarea terenului este de 49.900 lei echivalent a 11.200 euro.

În vederea stabilirii valorii terenului din zona ,,Cărămidărie” solicitat de către Mănăstirea Nicula, Municipiul Gherla  a întocmit un  raport de evaluare din care rezultă că imobilul în discuție format din 2 parcele , una în suprafață de 3.005 mp. având  valoarea de 61.800 lei echivalent a 13.882 euro, iar cea de-a doua în suprafață de 1.646 mp., având valoarea de 33.800 lei echivalent  a 7.592 euro.

Valoarea totală a celor două parcele este de 95.600 lei respectiv 21.474 euro.

Din compensarea valorilor imobilelor care sunt luate în discuție în vederea realizării schimbului rezultă că valoarea imobilului care aparține Municipiului Gherla este mai mare de 10.274 Euro.

Prin adresa  cu nr.10971/05.10.2016 Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului ” Nicula declară că a luat act de împrejurarea că există o diferență între valorile celor două terenuri și că este de acord cu achitarea diferenței de valoare.

Din extrasul de CF depuse  de către Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului ” Nicula rezultă că aceasta este  proprietara terenului pe care îl oferă în schimbul imobilului din zona ,,Cărămidărie”.

Temeiurile legale ale schimbului  de   imobile îl reprezintă art. 1763-1765 din codul civil iar în ceea ce privește  schimbul cu sultă (diferența de valoare pe care un proprietar să trebuie să o plătească celuilalt proprietar) art. 2386(1) din Codul Civil.

Pentru  a lămuri dacă este nevoie de obținerea de către Municipiul Gherla  a avizului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu privire la  scoaterea din circuitul agricol a terenului de la ,,Cărămidărie” am formulat o solicitare Ministerului Agriculturii  iar prin adresa nr.1641/16.02.2017 s-a  comunicat că  aplicabile schimbului sunt dispozițiile codului civil.

Din punct de vedere al legalității apreciem că sunt îndeplinite condițiile legale pentru  realizarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Gherla și Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului ” Nicula.

Din punct de vedere al oportunității Consiliul Local Gherla urmează a aprecia necesitatea reală raportată la interesul  Municipiului Gherla a  realizării schimbului de terenuri.

 

SECRETAR

MIHAI ROTAR

----------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL                                                  

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.

Privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Gherla și Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului” Nicula

 

 

CONSILIUL  LOCAL  al  MUNICIPIULUI GHERLA, întrunit în ședință ordinară de   lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind  aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Gherla și Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului” Nicula-  proiect din inițiativa autorității executive.

           Examinând Referatul de specialitate cu nr. 1875/22.02.2017 întocmit Secretar UAT;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Ținând seama de art. 1763-1765;2386(1) Cod Civil

În temeiul dispozițiilor art. 121 (4) și art. 36, alin. 5 din Legea 215/2001, a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

           

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

             Art.1.- Se trece din domeniul public al Municipiului Gherla în domeniul privat al Municipiului Gherla terenul în suprafață de 3005 mp. înscris în CF  54868 Gherla nr. cadastral 54868 și terenul în suprafață de 1646 mp. înscris în CF  54866 Gherla nr. cadastral 54866

             Art.2.- Consiliul Local al Municipiului Gherla își însușește raportul de evaluare  întocmit de către SC ROMVIEW Business SRL cu sediul în Municipiul Sibiu B-dul Mihai Viteazul nr.14 jud. Sibiu J12/735/2015  CUI 34857039, prin care s-a evaluat suprafața  de 3005 mp. înscris în CF 54868 Gherla, teren intravilan situat în Gherla str. Liviu Rebreanu F.N. la valoarea   de 61.800 lei echivalent 13882 euro  și suprafața de 1646 mp înscrisă în CF 54866 Gherla teren intravilan situat în Gherla str. Liviu Rebreanu F.N. la valoarea de  33.800 lei echivalent 7.592 euro,  valoarea celor 2 parcele fiind de 95.600 lei echivalent 21.474 euro.             Art.3.- Se aprobă schimbul de terenuri dintre Municipiul Gherla și Sfânta Mănăstire Ortodoxă ,, Adormirea Maicii Domnului” cu sediul în com. Fizeșul Gherlii, sat Nicula, nr. 257 jud. Cluj, CIF 84626967 reprezentată prin Stareț Arhimandrit P.S.Moldovan Vasile.

            Sfânta Mănăstire Ortodoxă ,, Adormirea Maicii Domnului” transmite cu titlu de schimb de terenuri, în proprietatea Municipiului Gherla, teren în suprafața de 5600 mp extravilan, categorie de folosință arabil,  situat în Gherla, Str. Liviu Rebreanu, FN, înscris în CF nr. 50927 Gherla nr. cadastral 380, având valoare stabilită prin raport de evaluare de 49.900 lei, echivalent 11.200 euro.

            Municipiul Gherla transmite cu titlu de schimb de terenuri, în  proprietatea Sfintei Mănăstiri Ortodoxe ,,Adormirea Maicii Domnului” Nicula terenul în suprafață de 3005 mp intravilan situat în Gherla str, Liviu Rebreanu FN înscris în CF nr. 54868 Gherla nr. cadastral 54868, având valoarea stabilită prin raport de evaluare de 61.800 lei, echivalent 13.882 euro și terenul în  suprafață de 1646 mp, intravilan, situat în Gherla, str. Liviu Rebreanu FN, înscris în CF 54866, nr. cadastral 54866, având valoarea stabilită prin raport de evaluare de 33.800 lei, echivalent 7592 euro.

            Sfânta Mănăstire Ortodoxă Adomirea Maicii Domnului Nicula se obligă să achite în termen de 3 luni de la adoptarea prezentei hotărâri suma de 10274 euro, care reprezintă diferența dintre valoarea terenului proprietatea Sfintei Mănăstiri Ortodoxe ,,Adormirea Maicii Domnului” Nicula și valoarea terenurilor proprietatea Municipiului Gherla care fac obiectul schimbului de terenuri aprobat prin prezenta hotărire.

 

            Art 4.- Cheltuielile ocazionate de operațiunile notariale necesare încheierii contractului de schimb vor fi suportate de către Sfânta Mănăstire Ortodoxă Adomirea Maicii Domnului Nicula.

 

Art.5. -Se împuternicește primarul Municipiului Gherla cu semnarea oricăror acte necesare efectuării schimbului,

Art. 6.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește autoritatea și Sfânta Mănăstire Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului Nicula.

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                BĂGĂCEAN  VASILE

 

 

 

 

Nr. consilieri                   19                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                           18                                                                  SECRETAR

Nr. voturi  ”pentru”       18                                                             ROTAR  MIHAI

 

 


ROMÂNIA                                                                            VIZAT

JUDEŢUL CLUJ                                                                PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA              NESELEAN IOAN

  NR. 2138/28.02.2016

 

 

REFERAT

Privind încetarea dreptului de administrare a Inspectoratului de Poliție

Județean Cluj , Poliția Municipiului Gherla asupra apartamentului

nr.12 din Gherla str. Gelu nr.58

 

 

 

 

Prin HCL  nr.96/28.03.2016 s-a  transmis din administrarea Municipiul Gherla în administrarea Inspectoratului de Poliție  Județean Cluj, Poliția Municipiului Gherla a apartamentului  nr.12  din Gherla str. Gelu nr.58 jud. Cluj având nr. de inventar 1562. Termenul pentru care apartamentul s-a transmis în administrare este de 5 ani.

Prin aceiași hotărâre s-a stabilit că dreptul de administrare încetează înainte de expirarea  termenului de 5 ani în cazul în care nu se mai impune menținerea acestuia în administrarea   Inspectoratului de Poliție  Județean Cluj, Poliția Municipiului Gherla.

Prin adresa 1652/17.02.2017 Inspectoratul de Poliție  Județean Cluj, Poliția Municipiului Gherla comunică împrejurarea că apartamentul solicitat nu mai poate fi ocupat datorită unor motive obiective, neimputabile  Poliției.

Ulterior adoptării HCL nr.96/28.09.2016 nu a fost încheiat între Municipiul Gherla și Poliția Municipiului Gherla  un proces verbal de predare primire astfel încât imobilul în discuție nu a fost în posesia Poliției Municipiului Gherla niciun moment.

În aceste împrejurări este evident că nu există temeiuri  privind încheierea unui proces verbal de  predare primire încheiat între Poliția Municipiului Gherla și Municipiul Gherla care să se refere la apartamentul nr.12 din Gelu nr. 58 jud. Cluj.

Ținând seama de situația existentă precum și de intenția Poliției Municipiului Gherla  exprimată în sensul renunțării la imobilul transmis în administrare propunem adoptarea unei hotărâri prin care încetează dreptul de administrare a Inspectoratului de Poliție  Județean Cluj, Poliția Municipiului Gherla la data adoptării hotărârii.

 

SECRETAR

MIHAI ROTAR

---------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR. 

Privind încetarea dreptului de administrare a Inspectoratului de Poliție

Județean Cluj , Poliția Municipiului Gherla asupra apartamentului

nr.12 din Gherla str. Gelu nr.58

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre  privind încetarea dreptului de administrare a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj , Poliția Municipiului Gherla asupra apartamentului nr.12 din Gherla str. Gelu nr.58  – proiect din inițiativa autorității executive.

Examinând Referatul de specialitate cu nr. 2137/28.02.2017 întocmit de Secretar UAT.

Ţinând seama de dispozițiilor art. 123, alin 1 , din Legea nr. 215/2001, a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 45, din Legea nr. 215/2001, a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

Art. 1  Dreptul de administrare al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, Poliţia Municipiului Gherla asupra apartamentului nr. 12 din Gherla, Str. Gelu, nr. 58 jud. Cluj încetează la data adoptării prezentei hotărâri.

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă.

 

Art.3 prezenta hotărâre se comunică  Instituției Prefectului Județului Cluj, Primarul Municipiului Gherla și Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, Poliţia Municipiului Gherla

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BĂGĂCEAN VASILE

 

Nr. consilieri                   19                                           CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                  SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                           Rotar Mihai

Nr. Abțineri                      

 

 

 


              ROMÂNIA

         JUDETUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

               GHERLA

NR. 1309 DIN 08.02.2017

 

REFERAT

privind execuţia bugetului local şi situaţiile financiare la data de

31 decembrie 2016       

 

          La data de 31 decembrie 2016 la partea de venituri a fost realizată suma de 39.310.903 lei, veniturile fiind incasate in proportie de 98.43% fata de prevederile anului 2016 in suma de 39.936.650 lei.

Veniturile incasate la data de 31 decembrie 2016 sunt formate din:

 1. venituri proprii 20.308.122 lei,
 2. sume defalcate din TVA 18.508.701 lei,
 3. subventii de la bugetul de stat 193.213 lei,
 4. donatii si sponsorizarin 250 lei,
 5. sume primite de la UE 300.617 lei.

            Platile efectuate din  bugetului local la data de 31 decembrie 2016 sunt de 35.339.185 lei fiind in proportie de 93.27% fata de platile efectuate la data de 31 decembrie 2015 in suma de 37.885.165 lei. Contul de executie al bugetului local la plati efectuate la 31 decembrie 2016 defalcat pe capitole bugetare se prezinta astfel:

Capitole
bugetare

Total plăţi

Secţiunea de
 funcţionare

Secţiunea de
 dezvoltare

5102

      3,694,178 

   2,979,544 

       714,634 

5402

         173,407 

      173,407 

                 -   

5502

                  -   

                -   

                 -   

5602

                  -   

                -   

                 -   

6102

                  -   

                -   

                 -   

6502

    15,916,245 

 15,480,874 

       435,371 

6602

         789,875 

      706,544 

         83,331 

6702

      2,306,715 

   2,193,955 

       112,760 

6802

      2,532,331 

   2,527,122 

           5,209 

7002

      2,332,185 

   1,824,957 

       507,228 

7402

         932,960 

      897,923 

         35,037 

8002

         446,294 

      446,294 

                 -   

8402

      6,214,995 

      774,227 

    5,440,768 

TOTAL

    35,339,185 

 28,004,847 

    7,334,338 

 

          Excedentul bugetului local la sfârşitul anului 2016 este de 14.810.095 lei, fiind format din excedentul anilor precedenti in suma de 10.838.377 lei si excedentul din cursul anului 2016 de 3.971.718 lei.

La activităţile autofinanţate încasările realizate sunt în sumă de 8.531.890 lei, adica 79.84% fata de prevederile anuale de 10.685.830 lei si 118.42% fata de incasarile de 7.204.632 lei la data de 31 decembrie 2015. La plăţi efectuate s-a realizat suma de 8.693.258 lei, adica 74,88% fata de prevederi anuale de 11.609.170 lei si 122.89% fata de platile efectuate in suma de 7.073.591 lei la data de 31 decembrie 2015. In anexa 11 contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii angajamentele bugetare  sunt la acelasi nivel cu cele legale, in suma de 8.699.501 lei si reprezinta 74,93% din creditele bugetare aprobate in buget in suma de 11.609.170 lei.

Contul de executie a institutiilor finantate din venituri proprii si subventii la partea de plati  se prezinta astfel:

Capitole
bugetare

Total plăţi

Secţiunea de
 funcţionare

Secţiunea de
 dezvoltare

5410

47.591

47.591

 

6510

      456.931 

     456.931

 

6610

7.785.979  

7.785.979  

 

6710

18.966

18.966

 

7010

182.234

182.234

 

8010

64.027

64.027

 

8310

1.440

1.440

 

8410

 

 

 

8710

136.090

136.090

 

TOTAL

8.693.258 

8.693.258    

 

Excedentul activitatilor autofinantate la data de 31.12.2016 este de 761.964 lei.

            Situaţiile financiare la 31 decembrie 2016 au fost întocmite în conformitate cu Legea Contabilităţii nr.82/1991 republicată, şi Ordinul nr. 629/2009 si 191/30.01.2017 pentru  aporbarea  Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2016.

           

 

                                  ŞEF SERV. FIN.CONTABIL

  NICUSOR FARCAS          

------------------

 ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT

HOTARAREA NR .

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al

Municipiului Gherla la 31.12.2016

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 31.12.2016 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinand referatul Serviciului financiar contabil nr. Nr.1309/08.02.2017   si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Tinand cont de prevederile  art.57 al. 1 din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                      HOTARASTE:

 

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 31.12.2016 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 39 310 903 lei,  iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de 35 339 185 lei cu un excedent în suma de  3 971 718 lei la care se adauga excedentul anului 2015 de  10 838 377lei rezultand un excedent total de 14 810 095 lei

Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al activităţilor autofinanţate la 31.12.2016, conform anexelor 3 si 4, inregistrând la partea de venituri încasări in  suma de  8 531 890 lei; iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de  8 693 258 lei cu un defict de 161 376 lei la care se adauga excedentul anului 2015 de  923 332lei rezultand un excedent total de 761 964 lei

Art.3 : Se aproba situaţiile financiare a Municipiului Gherla la 31.12.2016 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si  al activităţilor autofinanţate, la 31.12.2016 ;

Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

 

                                   

                                       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               

Nr. consilieri :                  19                                                                    CONTRASEMNEAZA

Nr. consilieri prezenti :                                                                               SECRETAR,

Nr. voturi « pentru » :                                                                             MIHAI ROTAR

 

                   


Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

ROMANIA                                                                                                    VIZAT

JUDETUL CLUJ                                                                                        PRIMAR

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA                                         IOAN NESELEAN

NR. 2034/27.02.2017

 

 

 

 

 

                                                            REFERAT

Privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii a unor mijloace fixe apartinand

                                    domeniului privat al Municipiului Gherla

 

 

 

Ca urmare a uzurii fizice si morale avansate, precum si a expirarii duratei normate de functionare a unor mijloace fixe apartinand domeniului privat al Municipiului Gherla, propunem aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii, a acestora.

Mijloacele fixe pe care le propunem a fi scoase din functiune si casate sunt:

 1. Autospeciala P.S.I.    APCT     ROMAN 8135 cu nr. de circulatie CJ-03-CZC, nr. de inventar 2414 si valoare contabila 57,91 lei.
 2. Autobasculanta ROMAN 19215 cu nr. de circulatie CJ-22-POG, nr. de inventar 2403 si valoare contabila 5000 lei.
 3. Autobasculata ROMAN  19215 cu nr. de circulatie CJ-23-POG, nr. de inventor 2402 si valoare contabila 5000 lei.

Dupa casare, aceste mijloace fixe vor fi valorificate in conformitate cu prevederile Anexei nr.1 la HG nr. 841/1995, adica vor fi oferite prin transfer gratuit, unor institutii publice, iar in cazul in care nu vor fi solicitari, aceste mijloace fixe se vor valorifica potrivit prevederilor Anexei nr.2 la HG nr.841/1995, adica vor fi predate prin concurs de oferte, unei societati de achizitii de material refolosibile.

 

                                              SEF SERVICIU APL

                                                   IOAN BORBEL

----------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                       

MUNICIPIUL GHERLA                                           

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                HOTARAREA NR.          din 30.03.2017

Privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii a unor mijloace fixe apartinand

                                    domeniului privat al Municipiului Gherla

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta publica ordinara de lucru, luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii a unor mijloace fixe apartinand domeniului privat al Municipiului Gherla – Proiect din initiativa Autoritatii Executive;

            Examinand referatul Serviciului Administratie Pubilca Locala nr.2034/27.02.2017;

            Vazand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Tinand cont de prevederile HG nr.841/1995 anexele 1 si 2 si a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale;

            In temeiul Art. 36 Alin.4 Lit.A si Art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

                                               

                                                            HOTARASTE

           

Art.1: Se aproba scaoterea din functiune in vederea casarii a unor mijloace fixe apartinand doemniului privat al Municipiului Gherla, dupa cum urmeaza:

 

 1. Autospeciala P.S.I.    APCT     ROMAN 8135 cu nr. de circulatie CJ-03-CZC, nr. de inventar 2414 si valoare contabila 57,91 lei.
 2. Autobasculanta ROMAN 19215 cu nr. de circulatie CJ-22-POG, nr. de inventar 2403 si valoare contabila 5000 lei.
 3. Autobasculata ROMAN  19215 cu nr. de circulatie CJ-23-POG, nr. de inventor 2402 si valoare contabila 5000 lei.

 

Art.2: Se aproba valorificarea mijloacelor fixe prevazute la Art.1, in conformitate cu prevederile din Anexa nr.1 la HG nr. 841/1995, iar in cazul lipsei solicitantilor valorificarea acestora potrivit Anexei nr.2 la HG nr. 841/1995.

Art.3: Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se incredinteaza Autoritatea Executiva prin serviciile de specialitate.

 

                                                PRESEDINTE DE SEDINTA

                                        VASILE BAGACEAN

 

Nr. consilieri: 19                                                                    CONTRASEMNEAZA:

Nr. consilieri prezenti:                                                                   SECRETAR

Nr. voturi pentru:                                                                        MIHAI ROTAR

 

 

                                               

 

 


ROMÂNIA                                                                                                                 VIZAT

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                   PRIMAR

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI GHERLA                                                           NESELAN IOAN

Nr. 1656 din 17.02.2017

 

REFERAT

Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții canalizație subterană a rețelelor de telecomunicații electronice și electrice din Municipiul Gherla

            Prin lista de investiții anexă la Bugetul Local al Municipiului Gherla aprobat pe anul 2016, la Cap. 70.02 s-au cuprins resursele financiare în vederea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul mai sus menționat.

            Urmare acesteia, autoritatea executivă după parcurgerea procedurilor prevăzute de legislația în domeniu a contractat lucrarea de proiectare SF, sens în care s-a întocmit, finalizat și predat documentația mai sus precizată.

             Investiția este cu prioritate social – economică și prevede trecerea în subteran al rețelelor de telecomunicații electronice și electrice în Municipiul Gherla.

             Pe lângă avantajul tehnic care se creează prin introducerea în subteran al rețelelor de telecomunicații electronice și electrice mai există și avantajul legat de arhitectura  municipiului care va schimba radical aspectul urbanistic al acestuia.

             Lucrările vor fi amplasate în intravilanul localității pe terenul proprietate publică a Municipiului Gherla.

            Pentru realizarea  canalizației de telecomunicații se va opta pentru îngroparea unor fascicule de micro tuburi interconectate prin intermediul unor cămine de tragere.

             În prezentul studiu de fezabilitate sau analizat două soluții constructive – scenarii care cuprind:

             terasamente, tubulatură de protecție și micro tuburi inclusiv racorduri, camerete de beton, stâlpi metalici de iluminat stradal, tubulatura de protecție cabluri electrice de iluminat, cablu electric pentru iluminat stradal și fundații de beton pentru stâlpi.

             În urma analizării a celor două scenarii se optează pentru scenariul I de canalizație.

            Față de acestea propunem analizarea documentației în vederea luării unei hotărâri referitoare  la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții canalizație subterană a rețelelor de telecomunicații electronice și electrice din Municipiul Gherla.

 

ÎNTOCMIT

Ing. Morar Vasile.

 

----------------------------------------------

\

ROMÂNIA                                                                                                              

JUDEŢUL CLUJ                                                                                          

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI GHERLA

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._____/_______2017

Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții canalizație subterană a rețelelor de telecomunicații electronice și electrice din Municipiul Gherla

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții canalizație subterană a rețelelor de telecomunicații electronice și electrice din Municipiul Gherla, proiect din inițiativa autorității executive.

            Examinând Referatul de specialitate cu nr.1656 din 17.02.2017 al Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului;

            Văzând avizele favorabile de Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

            În temeiul dispozițiilor  art.36 alin. 4, lit. d) și e), alin. 6 lit. a, punctul 13 și art. 45, alin. 2, lit. e din Legea nr. 215/ 2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂREȘTE

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ canalizație subterană a rețelelor de telecomunicații electronice și electrice din Municipiul Gherla” indicatorii prezentați în anexă  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajare Teritoriului.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BĂGĂCEAN VASILE

 

Nr. consilieri                   19                                           CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                 SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                           Rotar Mihai

Nr. Abțineri            

--------------------

ANEXĂ

HOTĂRÂREA NR. ______/_______2017

           

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiții “canalizație subterană a rețelelor de telecomunicații electronice și electrice din Municipiul Gherla”.

 

Valoarea totală a investiției:                                         mii lei                                      mii Euro

Fără TVA                                                                     51.143,743                              11.353,922

 

Din care C+M (fără TVA)                                            43.741,329                              9.710,585

(În prețuri la data de 13.12.2016

1 euro = 4,5045 lei )

           

Evaluarea  investiției (INV/C+M                                  mii lei/ mii lei                       mii Euro/ mii Euro

fără TVA)                           

                      

                      Anul I:                                             30.686,246/26.244.797            6.812,353/5.826,351

                                     

                      Anul II:                                            20.457,497/17.496,532          4.541,569/3.879,794

 

Durata de realizare a investiției:                                               24  luni

 

Capacități totale de lucrări:                 

 • terasamente                                                                                   - 32.800 mc
 • tubulatură de protecție și micro tuburi inclusiv racorduri            - 301.513 ml
 • camerete de  beton                                                                        - 1.228 buc
 • stâlpi metalici de iluminat stradal                                                 - 1.300 buc
 • tubulatură de protecție cabluri electrice de iluminat                     - 76.902 ml
 • cablu electric pentru iluminat stradal                                            - 50.000 ml
 • fundații din beton pentru stâlpi                                                     - 1.300 buc

                 

 

          


ROMANIA                                                                                                               VIZAT

JUDETUL CLUJ                                                                                                     PRIMAR

PRIMARIA GHERLA                                                                             NESELEAN IOAN

NR. 1655 DIN 17.02.2017  

 

REFERAT

Privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru reabilitarea terenurilor de tenis, amplasare vestiar demontabil și tribună cu 70 scaune (demontabile) în Municipiul Gherla

 

   Prin cererea nr. 1608 din 09.02.2016 Municipiul Gherla cu sediul pe str. Bobâlna nr. 2 a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism în scopul reabilitării terenurilor de tenis (2), amplasarea vestiar demontabil și tribună cu 70 scaune (demontabile), întocmire PUD și obținerea autorizației de construcție.

   Menționăm că proprietar tabular asupra imobilului de mai sus este Municipiul Gherla.

   Urmare acesteia s-a eliberat de către Primăria Municipiului Gherla, certificatul de urbanism nr.21/ 1608 din 24.02.2016 prin care pe lângă obținerea de avize s-a solicitat și întocmirea unui PUD, datorită faptului că obiectivul este situat în parcul municipal.

   Beneficiarul lucrării inițiatorul documentației PUD a parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

   În ceea  ce privește informarea populației referitoare la această documentație de urbanism s-au folosit ca metode de publicitate  site-ul primăriei, afișajul din cadrul primăriei și la locul amplasamentului și notificări la proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile parcelei în cauză, care ar putea fi direct afectate de executarea acestor lucrări.

               Referitor la implicarea populației s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind reabilitarea terenurilor de tenis, amplasare vestiar demontabil și tribuni cu 70 scaune (demontabile) în Municipiul Gherla.

   De asemenea această documentație a fost supusă spre dezbatere si analizată în ședința comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din data de 13.04.2016.

   Potrivit Legii nr.50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea executării de construcții și a Legii nr.350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism cu modificările și completările ulterioare, rezultă că aprobarea PUD se face de către Consiliul Local.

   În urma discuțiilor purtate și analizării  Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a aprobat supunerea spre aprobare a documentației de urbanism într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla.

   Obiectivul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea reabilitării terenurilor de tenis, amplasare vestiar demontabil și tribună cu 70 scaune (demontabile) în Municipiul Gherla.

  Se propune amplasarea unei gradene în suprafață de 21 mp la distanța de 11,10 m față de limita sudică și la distanța de 11,08 față de drumul de acces față de Nord și a unui vestiar în suprafață de 30,25 mp ce va deservi cele două terenuri de tenis reabilitate.

   Accesul pietonal se va face de pe aleile existente în zonă.

   Racordările la utilități a obiectivului propus se va face la cele existente în zonă.

               Față de acestea propunem analizarea și luarea unei hotărâri referitoare la aprobarea PUD pentru reabilitarea terenurilor de tenis, amplasare vestiar demontabil și tribună cu 70 scaune (demontabile) în Municipiul Gherla.

 

 

Întocmit

Ing. Morar Vasile

-------------------------------------------

 

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                          Proiect

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru reabilitarea terenurilor de tenis, amplasare vestiar demontabil și tribună cu 70 de scaune (demontabile) în parcul mare din Municipiul Gherla

 

 

CONSILIUL  LOCAL  al  MUNICIPIULUI GHERLA, întrunit în ședință ordinară de   lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru reabilitarea terenurilor de tenis, amplasare vestiar demontabil și tribună cu 70 de scaune (demontabile) în parcul mare din Municipiul Gherla

 , proiect din inițiativa autorității executive.

           Examinând Referatul de specialitate cu nr.1655/17.02.2017 întocmit de Direcția  de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

În temeiul dispozițiilor art. 48, alin 1, art. 56, alin 1, anexa 1, punctul 14 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. 5, lit. c) și art.45 alin.2, lit. e), din Legea 215/2001, a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

             Art.1.- Se  aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru  reabilitarea terenurilor de tenis, amplasare vestiar demontabil și tribună cu 70 de scaune (demontabile) în parcul mare din Municipiul Gherla conform proiectului întocmit de SC CONPROEX CONSTRUCT SRL Cluj.

 

 

            Art 2 .- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

 

 

 

Nr. consilieri                   19                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                SECRETAR

Nr. voturi  ”pentru”                                                                        ROTAR  MIHAI


REFERAT

Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Sistem de supraveghere video în Municipiul Gherla

            Prin lista de investiții anexă la Bugetul Local al Municipiului Gherla aprobat pe anul 2016, la Cap. 70.02 s-au cuprins resursele financiare în vederea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Sistem de Supraveghere Video în Municipiul Gherla.

            Urmare acestea, autoritatea executivă după parcurgerea procedurilor prevăzute de legislația în domeniu a contractat lucrarea de proiectare SF, sens în care s-a întocmit, finalizat și predat.

            Proiectul se referă la realizarea unui sistem complex de supraveghere video a unor spații publice aferente unor locații din Municipiul Gherla, precum școli, instituții publice, intersecții, parcuri, prin achiziționarea a 40 de camere de supraveghere , din care 36 vor fi instalate pe stâlpii de iluminat public din zonele publice ale respectivelor obiective, 2 pe clădirea Liceului Tehnologic, una pe un stâlp ce va fi prevăzut în cadrul Parcului Central și una pe un stâlp ce va fi prevăzut pe strada Codrului cu vedere spre trecerea CF.

            Camerele de supraveghere vor transmite datele prin intermediul unui sistem de comunicații către centrul de supraveghere ce se va amenaja la parterul clădirii viitorului sediu al poliției locale din Piața Libertății 3A și către sediul Poliției Municipiului Gherla de pe str. Hășdății nr. 2.

            Pentru realizarea sistemului de comunicații, au fost luate în considerare două variante și anume, una în care transmisia de date se va face prin intermediul furnizorului de cablu local (închiriere) și cealaltă printr-o rețea proprie ( majorare consistent a investiției).

            Din analiza cost beneficiu a celor două variante, rezultă că varianta propusă pentru realizarea investiției este cea care prevede închirierea sistemului de comunicații.

            Față de această propunere analizarea documentației în vederea luării unei hotărâri referitoare  la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Sistem de supraveghere video în Municipiul Gherla.

           

ÎNTOCMIT

Ing. Morar Vasile.

---------------------------------------------- 

ROMÂNIA                                                                                                              

JUDEŢUL CLUJ                                                                                          

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI GHERLA

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.

Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Sistem de supraveghere video în Municipiul Gherla

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Sistem de supraveghere video în Municipiul Gherla, proiect din inițiativa autorității executive.

            Examinând Referatul de specialitate cu nr. 622 din 19.01.2017 al Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului;

            Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

            Având în vedere prevederile art.3 lit. e) H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea cerințelor cadru a documentației tehnico-economice aferente instituțiilor publice, precum și a structurii și metodologie de elaborare a devizului general pentru obiective de investiție și lucrări de intervenții. În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. 4 lit. d) și e), alin. 6 lit. a)  pct 13 și art. 45 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale republicate, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂREȘTE

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Sistem de supraveghere video” în Municipiul Gherla, indicatorii prezentați în anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajare Teritoriului.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BERECZKI TIBERIU

 

Nr. consilieri                   19                                           CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                           SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                           Rotar Mihai

Nr. Abțineri     

--------------------------------------

ANEXĂ

HOTĂRÂREA NR. ______/_______2017

           

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiții “Sistem de supraveghere video” în Municipiul Gherla.

 

Valoarea totală a investiției:                                         mii lei                                      mii Euro

Fără TVA                                                                     540,715                                               119,219

 

Din care C+M (fără TVA)                                            110,971                                               24,550            

(În prețul la data de 15.12.2016

1 euro = 4,5202 lei)    

 

Evaluarea  investiției (INV/C+M                                  mii lei/ mii lei                       mii Euro/ mii Euro

                                    Fără TVA)                              540,715            /110,971                    119,219/24,550

 

Durata de realizare a investiției:                                               6 luni

 

                


 

ROMÂNIA                                                                                                        SE APROBĂ

                        JUDEȚUL CLUJ                                                                                                        PRIMAR

       PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI GHERLA                                                                             NESELEAN IOAN

       NR. 659 din 25.01.2017

 

 

Referat

privind abrogarea HCL nr. 53 din 10.07.2014 și adoptarea unei noi hotărâri

referitor la parcelarea terenului înscris în C.F. 52140 ( C.F. vechi nr. 1466)

cu nr.top 1138 / 3/1/2 /1/1/1/1/1/1/2/2/53/1/1/2/1/1, proprietatea

publică a Municipiului Gherla

 

 

        Având în vedere că de la data emiterii HCL nr.53/2014 și până astăzi, imobilul de mai sus a suferit modificări prin parcelări succesive, documentația depusă la Cartea Funciară a fost respinsă pe acest motiv, adică nu corespund suprafețele de terenuri, respectiv nu se face referire dacă terenurile fac parte din domeniul public sau privat al Statului Român.

        De asemenea prin actul nr. 395 / 21.12.2016 reprezentanta teritorială a Agenției Domeniilor Statului Cluj face precizări referitoare atât cât privește terenul și proprietarul, cât și suprafețele construcțiilor.

        Având în vedere cele de mai sus, este necesară abrogarea HCL nr. 53 / 2014 și emiterea unei alte hotărâri de parcelare, astfel:

        - parcela 1 cu suprafața de:  947.697, 7 mp cu nr. top nou 1138 / 3/1/2/1/1/1/1/1/1/2/2/53/1/1/2/1/1/1, parcelă care va rămâne în cotă de 1/1 parte în favoarea vechiului proprietar, adică orașul Gherla ( așa cum scrie în C.F.) cu categoria de folosință ,, altele " .

        - parcela 2 cu suprafața de: 152 mp, cu nr. top. nou 1138 / 3/1/2/1/1/1/1/1/1/2/2/53/1/1/2/1/1/2, parcelă pe care se află ,, Cabinet Veterinar " – construcție cu caracter permanent, cu fundația din beton, zidăria din cărămidă, șarpanta din lemn, acoperită cu țiglă, cu suprafața desfășurată de 152 mp, compusă din 7 încăperi, construită în anul 1965 fără autorizație de construire nu are lift și nici certificat de performanță energetică, terenul și construcția vor fi întăbulate în favoarea Statului Român – proprietatea Privată, în administrarea Agenției Domeniului Statului în cotă de 1 / 1 parte.

        - parcela 3 cu suprafața de: 88 mp, cu nr. top. nou 1138 / 3/1/2/1/1/1/1/1/1/2/2/53/1/1/2/1/1/3, parcelă pe care se află ,,Casă de locuit " – construcție cu caracter permanent, cu fundația din beton, zidăria din cărămidă, șarpantă din lemn, acoperită cu țiglă, cu suprafața construită desfășurată de 88 mp, compusă din 7 încăperi, construită în anul 1965 fără autorizație de construire, nu are lift și certificat de performanță energetică, terenul și construcția vor fi întăbulate în favoarea Statului Român - proprietatea privată, în Administrarea Agenției Domeniilor Statului în cotă de 1 / 1 parte.

        - parcela 4 cu suprafața de: 1196 mp, cu nr. top. nou 1138 / 3/1/2/1/1/1/1/1/1/2/2/53/1/1/2/1/1/4 pe care se află 5 construcții anexe, construcții fără act, cu următoarele suprafețe construite:

        C3 = 31 mp ( fânar ) ; C4 =16 mp ; C6 = 15 mp ; C7 = 19 mp ;C5 = 3 mp, teren care se va întăbula în proprietatea publică a Municipiului Gherla în cotă de 1 / 1 parte și în administrarea Primăriei Municipiului Gherla.

        - parcela 5 cu suprafața de: 581 mp, cu nr. top. nou : 1138 /3/1/2/1/1/1/1/1/1/2/2/53/1/1/2/1/1/5, teren cu categoria de folosință ,, Altele " , imobil care se va întăbula în favoarea Municipiului Gherla – domeniul public și în administrația Primăriei Municipiului Gherla, în cotă de 1 / 1 parte.

      Parcela 1 și Parcela 2 vor face obiectul H.G. nr. 661 / 29.04.2004.

 

Întocmit:

Consilier asistent

Mocanu Bianca Mihaela

 

----------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR._______din______

privind abrogarea HCL nr. 53 / 20.07.2014 și adoptarea unei noi hotărâri

referitor la parcelarea terenului înscris în C.F. 52140 ( C.F. vechi nr. 1466 )

nr. top. 1138 / 3/1/2/1/1/1/1/1/1/2/2/53/1/1/2/1/1

proprietatea publică a Municipiului Gherla

 

 

        Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședința ordinară de lucru;

        Având în dezbatere proiectul de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 53 / 10.07.2014 și parcelarea terenului situat în Gherla, înscris în C.F. 52140 ( C.F. vechi 1466 ) – proprietatea publică a Municipiului Gherla – proiect din inițiativa autorității executive.

        Examinând Referatul de specialitate cu nr. 659 / 25.01.2016, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală;

        Văzând referatele favorabile ale comisiilor de  specialitate ale Consiliului Local;

        În temeiul dispozițiilor art. 36 alin 2, lit. c și art. 45 din Legea 215 / 2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea 213 / 1998 art. 10 alin. 2 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și HG 661 / 2004.

 

HOTĂRĂȘTE

 

                Art. 1. Se aprobă parcelarea terenului,înscris în C.F. nr.52140 (C.F. vechi nr.1466) cu nr. top. 1138/3/1/2/1/1/1/1/1/1/2/2/53/1/1/2/1/1, categoria de folosință: ”Altele” în suprafață totală de 949.514,7 mp,proprietatea Orașului Gherla în cotă de 1/1 parte,astfel:

- parcela 1 cu suprafața de:  947.697, 7 mp cu nr. top nou:1138/3/1/2/1/1/1/1/1/1/2/2/53/1/1/2/1/1/1, parcelă care va rămâne în cotă de 1/1 parte în favoarea vechiului proprietar, adică orașul Gherla ( așa cum scrie în C.F.) cu categoria de folosință:

 ,, altele " .

   - parcela 2: cu suprafața de: 152 mp, cu nr. top. nou 1138 / 3/1/2/1/1/1/1/1/1/2/2/53/1/1/2/1/1/2, parcelă pe care se află ,, Cabinet Veterinar " – construcție cu caracter permanent, cu fundația din beton, zidăria din cărămidă, șarpanta din lemn, acoperită cu țiglă, cu suprafața desfășurată de 152 mp, compusă din 7 încăperi, construită în anul 1965 fără autorizație de construire nu are lift și nici certificat de performanță energetică, terenul și construcția vor fi întăbulate în favoarea Statului Român – proprietatea Privată, în administrarea Agenției Domeniului Statului în cotă de 1 / 1 parte.

     - parcela 3: cu suprafața de: 88 mp, cu nr. top. nou 1138 / 3/1/2/1/1/1/1/1/1/2/2/53/1/1/2/1/1/3, parcelă pe care se află ,,Casă de locuit " – construcție cu caracter permanent, cu fundația din beton, zidăria din cărămidă, șarpantă din lemn, acoperită cu țiglă, cu suprafața construită desfășurată de 88 mp, compusă din 7 încăperi, construită în anul 1965 fără autorizație de construire, nu are lift și certificat de performanță energetică, terenul și construcția vor fi întăbulate în favoarea Statului Român - proprietatea privată, în Administrarea Agenției Domeniilor Statului în cotă de 1 / 1 parte.

   - parcela 4 cu suprafața de: 1196 mp, cu nr. top. nou 1138 / 3/1/2/1/1/1/1/1/1/2/2/53/1/1/2/1/1/4 ,teren cu categoria de folosință: ”altele” și pe care se află 5 construcții anexe, construcții fără act, cu următoarele suprafețe construite:

        C3 = 31 mp ( fânar ) ; C4 =16 mp ; C6 = 15 mp ; C7 = 19 mp ;C5 = 3 mp, terenul și construcțiile  se vor întăbula în proprietatea publică a Municipiului Gherla în cotă de 1 / 1 parte și în administrarea Primăriei Municipiului Gherla.

 - parcela 5 cu suprafața de: 581 mp, cu nr. top. nou : 1138 /3/1/2/1/1/1/1/1/1/2/2/53/1/1/2/1/1/5, teren cu categoria de folosință ,, Altele " , imobil care se va întăbula în favoarea Municipiului Gherla – domeniul public și în administrația Primăriei Municipiului Gherla, în cotă de 1 / 1 parte.

                Art.2. Prin adoptarea prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr.53/10.07.2014.

                Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Servicile de specialitate,Agenția Domenilor Statului-reprezentanța teritorială Cluj și Biroul de Carte Funciară Gherla.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BERECZKY TIBERIU IOAN

 

 

 

 

 

 

 

Nr.consilieri                                              

Nr.consilieri prezenți

Nr.voturi ”pentru”                                                                                                                 Contrasemnează

Nr.”abțineri”                                                                                                                                   Secretar

                                                                                                                                                       Rotar Mihai

  

    

 


ROMÂNIA                                                                                                         Se aprobă

JUDEȚUL CLUJ                                                                                                PRIMAR

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                  NESELEAN  IOAN

NR.12775/18.11.2016

 

R E F E R A T

 

Privind aprobarea modificării H.C.L. nr.17 din 25.02.2016 privind aprobarea concesionării prin licitație a unei parcele de  teren situată în Municipiul Gherla pe str. Parcului F.N. 

 

       Prin H.C.L nr.17 din 25.02.2016 s-a aprobat concesionarea prin licitație a unei parcele de teren situată în Municipiul Gherla , str. Parcului f.n.,  înscrisă în C.F. nr.54614 Municipiul Gherla .

       În urma demersurilor efectuate în vederea obținerii Avizului Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale ni s-a comunicat prin actul nr.951CJ/ 11.11.2016  că din documentația  depusă nu rezultă faptul că bunul este proprietate publică ( S-a constatat că nu există concordanță între nr. cadastral 54614 aferent parcelei de teren ,  înscrisă în

 C.F. nr.54614 Municipiul Gherla și datele de identificare ale bunului de la poziția 1 din anexa nr.4 la H.G. nr.969/2002, drept urmare nu s-a obținut primit avizul solicitat. Prin OUG nr.54/2006  privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, și a normelor metodologice de aplicare obținerea acestuia este obligatorie.

          Având în vedere că  parcela de teren cu nr. cadastral nr.54614 înscrisă în C.F. nr.54614 Municipiul Gherla .nu se identifică în anexa nr.4 la H.G. nr.969/2002 – Inventarul Bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Gherla  această parcelă  se află " în domeniul privat și nu în domeniul public al Municipiului Gherla.

         Având în vedere cele mai sus arătate propunem analizarea și luarea unei hotărâri privind  aprobarea modificării art. 1 din H.C.L. nr.17 din 25.02.2016 privind aprobarea concesionării prin licitație a unei parcele de  teren situată în Municipiul Gherla pe str. Parcului F.N. , în vederea concesionări , articol ce va avea următorul conținut :

 

"ART.1 – Se aprobă concesionarea prin licitație publică , studiul de oportunitate  și caietul de sarcini pentru parcela de teren în suprafață de 2789 mp proprietatea Municipiului Gherla, înscrisă în CF nr.54614 cu nr.cadastral 54614, teren aparținând domeniului privat al Municipiului Gherla, în vederea amenajării de parcări și locuri de joacă.

Restul articolelor din H.C.L. nr.17 din 25.02.2016 rămân neschimbate.

 

                                                                                                                       Întocmit,

                                                                                                                        D.U.A.T.

                                                                                                             Pop Simona Maria

---------------- 

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA  NR.__________/20.12.2016

 

Privind aprobarea modificării H.C.L. nr.17 din 25.02.2016 privind aprobarea concesionării prin licitație a unei parcele de  teren situată în Municipiul Gherla pe str. Parcului F.N. 

 

 

CONSILIUL  LOCAL  al  MUNICIPIULUI GHERLA, intrunit în şedinţă ordinară de   lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea  modificării H.C.L. nr.17 din 25.02.2016 privind aprobarea concesionării prin licitație a unei parcele de  teren situată în Municipiul Gherla pe str. Parcului F.N.  -  proiect din iniţiativa autorităţii executive;         

           Examinînd Referatul de specialitate cu nr. 12775/18.11.2016 întocmit de Direcţia de Urbanism  şi Amenajarea teritoriului;  

           Văzînd avizele favorabile ale comisiilor  de specialitate ale Consiliului local;

       In temeiul dispoziţiilor  art. 36, art. 45, art.119, art.121.al.1 din Legea nr. 215/2001,a Administraţiei Publice Locale ,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

    Art.unic: Se modifică  art.1 din H.C.L. nr.17 din 25.02.2016 privind aprobarea concesionării prin licitație a unei parcele de  teren situată în Municipiul Gherla pe str. Parcului F.N articol care va avea următorul conținut:

"ART.1 – Se aprobă concesionarea prin licitație publică , studiul de oportunitate  și caietul de sarcini pentru parcela de teren în suprafață de 2789 mp proprietatea Municipiului Gherla, înscrisă în CF nr.54614 cu nr.cadastral 54614, teren aparținând domeniului privat al Municipiului Gherla, în vederea amenajării de parcări și locuri de joacă. "

Restul articolelor din H.C.L. nr.17 din 25.02.2016 rămân neschimbate.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

 

Nr. consilieri           _19_                                                                        CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                   _  __                                                                                 SECRETAR

Nr.voturi pentru     _  __                                                                            

Nr.voturi împotriva _  _                                                                               ROTAR  MIHAI   


Serviciu lFinanciar

Nr.13723/14.12.2016                                                              VIZAT PRIMAR

 

 

REFERAT

Privind abrobarea contului de executie la 30.11.2016 a bugetului local

 

Conform art 49 alin  (12)din din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale „În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

    a) să nu înregistreze plăţi restante;

    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.”

Bugetul local al Municipiului Gherla nu inregistreaza plati restante la 30.11.2016, iar in soldul contului curent se inregistraza suma de 16 964 516 lei

 

Ca urmare propun :

 • aprobarea contului de executie a bugetului local, al bugetului activitatilor autofinantate, la 30.09.2016 conform anexelor 1.2.3 si 4;

 

 

  INTOCMIT

                                            Sef serviciu

Nicusor Farcas

-------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                       PROIECT  HOTARAREA NR .       /20.12.2016

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al

Municipiului Gherla la 30.11.2016

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 30.11.2016 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinand referatul Serviciului buget, contabilitate, impozite si taxe locale nr.13723/14.12.2016  si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Tinand cont de prevederile  art.49 al. (12) din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                      HOTARASTE:

 

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 30.11.2016 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 46 616 181 lei, din care  la secţiunea  de funcţionare           35 346 763 lei si la sectiunea de dezvoltare 11 269 418 lei ; iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de 29 651 665 lei, din care la  sectiunea de funcţionare 24 383 939 lei si la sectiunea de  dezvoltare 5 267 726 lei, cu un excedent în suma de 16 964 516 lei, conform anexelor 1si 2 la prezenta hotărîre.

Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al activităţilor autofinanţate la 30.11.2016,  inregistrând la partea de venituri încasări in  suma de 8 583 533 lei, iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de     7 745 695 lei conform anexelor  3 si 4 avind un excedent de  837 838 lei.

Art.3 : Se aproba situaţiile financiare a Municipiului Gherla la 30.11.2016 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si al activităţilor autofinanţate, la 30.11.2016 ;

Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

 

                                   

                                       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                              

Nr. consilieri :                  19                                                                    CONTRASEMNEAZA

Nr. consilieri prezenti :                                                                               SECRETAR,

Nr. voturi « pentru » :                                                                             MIHAI ROTAR

 


Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

                                                               

ROMANIA                                                                                                                    VIZAT

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                          PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                           NESELEAN  IOAN

Nr. 12776/18.11.2016

 

R.E F E R A T

Privind aprobarea regulamentului  serviciului de salubrizare

a  municipiului  Gherla şi localităţile componente Băiţa , Hăşdate şi Silivaş

 

 

                       Având în vedere prevederile art.129 alin. (1) din Ordinul nr.82/2015 emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice prin care:

" Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, vor elabora și vor aproba în termen  de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin , regulamentul propriu al serviciului de salubrizare sau vor modifica regulamentele existente , în funcție de particularitățile locale și de interesele actuale și de perspectivă ale comunității respective, în conformitate cu prevederile prezentului regulament cadru".

 •  

Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul nr.82/2015 emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, ținînd seama de particularitățile locale și de interesele actuale ale Municipiului Gherla;

 • În Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților , republicată la art.6, alin 1,

lit.h, se arată că autoritățile deliberative ale unităților administrativ teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciului, pe baza regulamentelor serviciului, pe baza regulamentelor- cadru al serviciului de salubrizare, elaborat de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice prin Ordinul nr.82/2015, care abrogă Ordinul nr.110/2007, care a aprobat vechiul regulament cadru

             Propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Gherla Regulamentul

serviciului de salubrizare al Municipiului Gherla și localitățile componente Băiţa , Hăşdate şi Silivaş

            Menționam că  Indicatorii cuprinși în Anexa la Regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Gherla și localitățile componente Băiţa , Hăşdate şi Silivaş sunt cei aprobați în Regulamentul serviciului de salubrizare al localităților aprobat prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Gherla  nr. 56/15.04.2008.

 

                                                                                                          Întocmit,

                                                                                                        

                                                                     Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

 

                                                                                                     Pop Simona Maria

 

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL                                       PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.__________/20.12.2016

Privind aprobarea  regulamentului de salubrizare

a  municipiului  Gherla şi  localităţile componente Băiţa , Hăşdate şi Silivaş

 

 

CONSILIUL  LOCAL  al  MUNICIPIULUI GHERLA, intrunit în şedinţă ordinară de   lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind  aprobarea noului regulament de salubrizare a  municipiul Gherla şi localităţile componente Băiţa , Hăşdate şi Silivaş - proiect din iniţiativa autorităţii executive;         

           Examinînd Referatul de specialitate cu nr. 12776/18.11.2016 întocmit de Direcţia de Urbanism  şi Amenajarea teritoriului;  

           Văzînd avizele favorabile ale comisiilor  de specialitate ale Consiliului local;

           Având în vedere prevederile art.129 din Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

           În temeiul art.art.6, alin.1, lit.h din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006 republicată;

           In temeiul dispoziţiilor  art. 36 alin. 2, lit.d și alin 6, lit.a, pct.14 şi art. 45 alin. 1  și art.115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001,a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

    Art.1.-  Se aprobă  regulamentul serviciului de salubrizare a  municipiului  Gherla şi localităţile componente Băiţa , Hăşdate şi Silivaş conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art.2. - (1)  Începând cu data aprobării prezentei, prevederile Regulamentului serviciului de salubrizare a localităților   aprobat prin  Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Gherla  nr. 56/15.04.2008  își încetează aplicabilitatea.

              - (2) Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.56/2008 rămân neschimbate.              

   Art.3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează autoritatea executivă şi SC Administrarea Domeniului Public Gherla SA cu sediul în Gherla str. Gelu nr.7.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri           _19_                                                                          CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                   _  __                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi pentru     _  __                                                                            

Nr.voturi împotriva _  _                                                                                   ROTAR  MIHAI                                                                                

                                                                                   Anexa 1 la HCL nr.___________

 

 

 

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

A MUNICIPIULUI GHERLA   ȘI  LOCALITĂȚILOR COMPONENTE

BĂIȚA, HĂȘDATE ȘI SILIVAȘ

 

 

 

    CAPITOLUL I

    DISPOZIȚIILE GENERALE

 

1.1    Domeniul de aplicare

 

    ART. 1

    1. Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică serviciului public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înfiinţat şi organizat la nivelul municipiului Gherla şi a localităților componente Băița, Hășdate Silivaș, pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici de pe teritoriul  unităţii administrativ-teritoriale Municipiului Gherla .

    2. Prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator.

    3. Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerinţelor legale specifice în vigoare.

    4. Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

    5. Condiţiile tehnice prevăzute în prezentul regulament au caracter minimal. Consiliile locale, consiliile judeţene, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, pot aproba şi alte condiţii tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora.

    ART. 2

    Prezentul regulament-cadru se aplică următoarelor activităţi de salubrizare:

    a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;

    b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;

    c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;

    d) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare;

    e) sortarea deşeurilor municipale şi deşeurilor similare în staţiile de sortare;

    f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;

    g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;

    h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare;

    i) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;

    j) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;

    k) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizare

    e) încărcarea, transportul și depozitarea deşeurilor municipale – deșeuri menajere şi  deşeuri similare provenite de pe raza municipiul Gherla şi localităţile Băiţa , Hăşdate şi Silivaş, dintr-o  Stație de transfer - Facilitatea de stocare temporară deșeuri menajere și deșeuri similare  într-un  depozit conform.

 

 

    ART. 3

    Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

    a) protecţia sănătăţii populaţiei;

    b) responsabilitatea faţă de cetăţeni;

    c) conservarea şi protecţia mediului înconjurător;

    d) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;

    e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat;

    f) securitatea serviciului;

    g) dezvoltarea durabilă.

    ART. 4

    Termenii şi noţiunile utilizate în prezentul regulament-cadru se definesc după cum urmează:

    4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

    4.2. biodeşeuri – deșeuri biodegradabile provenite din grădini  și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriile private, restaurantelor, firmelor de catering ori din magazine de vânzare cu amănuntul, compatibile cu deșeurile provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare -  conform definiţiei din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;

    4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă şi/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deşeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării;

    4.4. colectare – strângerea deșeurilor , inclusiv sortarea și stocarea preliminară  a deșeurilor în vederea transportării la o instalație de tratare - cu scopul de a trata conform definiţiei prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicată;

    4.5. colectare separată – colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor , cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora  - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

    4.6. curăţarea zăpezii/gheţii - operaţiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheaţă depus pe suprafaţa carosabilă şi pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor şi pietonilor în condiţii de siguranţă;

    4.7. curăţarea rigolelor - operaţiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip şi praf de pe o porţiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare şi/sau stropire;

    4.8. depozit – un amplasament pentru eliminare finală a deșeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran inclusiv - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

    4.9. deratizare - activitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu substanţe chimice sau prin culturi microbiene;

    4.10. deşeu - orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul le aruncă ori are intenţia sau obligaţia să le arunce;

    4.11. deşeuri biodegradabile - deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deşeurile alimentare ori de grădină, şi care pot fi valorificate material;

    4.12. deşeu cu regim special - deşeu ale cărui manipulare, colectare, transport şi depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător;

    4.13. deşeuri din construcţii provenite din locuinţe - deşeuri generate din activităţile de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor;

    4.14. deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele definiţiei de deşeu, exclusiv deşeuri de producţie;

    4.15. deşeuri menajere - deşeuri provenite din gospodării/locuinţe, inclusiv fracţiile colectate separat, şi care fac parte din categoriile 15.01 şi 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare;

    4.16. deşeuri municipale - deşeuri menajere şi deşeuri similare, inclusiv fracţiile colectate separat;

    4.17. deşeuri periculoase – orice deșeu care prezintă una sau mai multe din proprietățile periculoase prevăzute în anexa 4 din Lege, respectiv explozie , oxidante, foarte inflamabile, inflamabile, iritante, nocive, toxice, cancerigene, corozive, infecțioase, toxice pentru reproducere mutagene, deșeuri care emit gaze toxice sau foarte toxice în contact cu apa, aerul ori acid, sensibilizante, ecotoxice, deșeuri capabile prin orice mijloace , după eliminare , să producă altă substanță, de exemplu , levigat, care posedă oricare din caracteristicile prezentate mai sus - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

    4.18. deşeuri de producţie - deşeuri rezultate din activităţi industriale, ce fac parte din categoriile 03 - 14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;

    4.19. deşeu reciclabil - deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri;

    4.20. deşeuri reziduale - deşeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deşeurile reciclabile;

    4.21. deşeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porţiuni de cadavre provenite de la animale;

    4.22. deşeuri similare - deşeuri provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii care, din punctul de vedere al naturii şi al compoziţiei, sunt comparabile cu deşeurile menajere, exclusiv deşeurile din producţie, din agricultură şi din activităţi forestiere;

    4.23. deşeuri stradale - deşeuri specifice căilor de circulaţie publică, provenite din activitatea cotidiană a populaţiei, de la spaţiile verzi, de la animale, din depunerea de substanţe solide provenite din atmosferă;

    4.24. deşeuri voluminoase - deşeuri solide de diferite provenienţe care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare, ci necesită o tratare diferenţiată faţă de acestea, din punct de vedere al preluării şi transportului;

    4.25. deţinător de deşeuri – producătorul deșeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

    4.26. dezinfecţie - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanţe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;

    4.27. dezinsecţie - activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de larvă sau adult cu substanţe chimice specifice;

    4.28. eliminare – orice operațiune care nu este  o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

    4.29. gestionarea deşeurilor – colectarea , transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizare acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile intreprinse de un comerciant sau un broker - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

    4.30. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale;

    4.31. incinerare - operaţia de tratare termică a deşeurilor, cu sau fără recuperare de energie, realizată în instalaţii care respectă legislaţia în vigoare privind incinerarea deşeurilor;

    4.32. instalaţie de incinerare - orice instalaţie tehnică fixă sau mobilă şi echipamentul destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicată;

    4.33. indicatori de performanţă - parametri ai serviciului de salubrizare, realizaţi de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorului;

    4.34. licenţă - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de operator al serviciului, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta una sau mai multe activităţi ale acestuia;

    4.35. măturat - activitatea de salubrizare a localităţilor care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curăţare a suprafeţelor de circulaţie, de odihnă ori de agrement ale aşezărilor urbane sau rurale;

    4.36. neutralizare a deşeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deşeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

    4.37. producător de deşeuri – orice persoană ale activități generează deșeuri, producător de deșeuri sau orice persoană care efectuează operațiuni de pretatare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

    4.38. reciclare - orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate în produse , materiale,  sau substanțe pentru a -și îndeplini funcția inițială ori pentru alte scopuri. Acesta include retratarea materialelor organice , dar nu include valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de umplere - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

    4.39. reţetă - ansamblu de specificaţii care descriu materialele utilizate pentru o anumită operaţiune pe sortimente, cantităţi, concentraţii ale soluţiilor pentru o anumită operaţiune de deratizare, dezinfecţie sau dezinsecţie şi un anumit tip de obiectiv;

    4.40. salubrizare - totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităţilor;

    4.41. sistem public de salubrizare - ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, construcţiilor şi terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

    4.42. sortare - activitatea de separare pe categorii şi stocare temporară a deşeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializaţi în valorificarea acestora;

    4.43. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalaţii speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluţii speciale, în vederea îndepărtării deşeurilor şi prafului de pe străzi şi trotuare;

    4.44. staţie de transfer - spaţiu special amenajat pentru stocarea temporară a deşeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o staţie de tratare;

    4.45. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafeţele de circulaţie, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spaţiile de odihnă şi de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalaţii specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătăţirii stării igienice a localităţilor şi evitării formării prafului;

    4.46. transport într-un depozit conform – activitatea care constă în  încărcarea, transportul și depozitarea deșeurilor  municipale – deșeuri menajere şi deşeuri similare dintr-o  Stație de transfer  -  Facilitate de stocare temporară deșeuri municipale -  deșeuri menajere și deșeuri similare într-un  depozit conform.

    4.47. tratare – operațiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării și tratării - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

    4.48. tratare mecano-biologică - tratarea deşeurilor municipale colectate în amestec utilizând operaţii de tratare mecanică de separare, sortare, mărunţire, omogenizare, uscare şi operaţii de tratare biologică prin procedee aerobe şi/sau anaerobe;

    4.49. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deşeurilor;

    4.50. utilizatori – persoane fizice sau juridice care beneficiează, direct ori indirect , individual sau colectiv , de serviciile de utilități publice în condițiile legii - conform definiţiei prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare;

    4.51. valorificare – orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că dețeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi sau economie în general - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

    4.52. vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândeşte un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om.

 

    ART. 5

    (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare sistem de salubrizare.

    (2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

    a) puncte de colectare separată a deşeurilor;

    b) staţii de transfer;

    c) staţii de tratare mecano-biologică;

    d) staţii de producere compost;

    e) staţii de sortare;

    f) baze de garare şi întreţinere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate;

    g) depozite de deşeuri;

    h) incineratoare.

    ART. 6

    Operatorul serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanţă prevăzuți în  anexa 1.

 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Accesul la serviciul de salubrizare

 

    ART. 7

    (1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul localităţilor unde este organizat serviciul de salubrizare, au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.

    (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informaţiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanţă ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale.

    (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecţia sănătăţii publice utilizând numai mijloace şi utilaje corespunzătoare cerinţelor autorităţilor competente din domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei mediului.

    (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, cu excepţia cazurilor de forţă majoră care vor fi menţionate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului.

 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Documentaţia tehnică

 

    ART. 8

    (1) Prezentul regulament-cadru stabileşte documentaţia tehnică minimă pentru toţi operatorii care asigură serviciul de salubrizare.

    (2) Regulamentul-cadru stabileşte documentele necesare exploatării, precum şi modul de întocmire, actualizare, păstrare şi manipulare a acestor documente.

    (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament-cadru privind modul de întocmire, de păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalaţii.

    ART. 9

    (1) Fiecare operator va avea şi va actualiza, în funcţie de specificul activităţii de salubrizare prestate, următoarele documente:

    a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

    b) planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire;

    c) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi a instalaţiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;

    d) planurile clădirilor sau construcţiilor speciale având notate toate modificările sau completările la zi;

    e) cărţile tehnice ale construcţiilor;

    f) documentaţia tehnică a utilajelor şi instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora;

    g) procese-verbale de constatare în timpul execuţiei şi planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

    h) proiectele de execuţie ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc.;

    i) documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor cu:

    1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie;

    2. procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanţă şi garanţie, buletinele de verificări, analiză şi încercări;

    3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

    4. procese-verbale de punere în funcţiune;

    5. lista echipamentelor montate în instalaţii cu caracteristicile tehnice;

    6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor şi a remedierilor;

    7. documentele de aprobare a recepţiilor şi de predare în exploatare;

    j) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui agregat şi/sau ale fiecărei instalaţii, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb;

    k) instrucţiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor;

    l) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi;

    m) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamităţi sau alte situaţii excepţionale;

    n) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul;

    o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de măsură, inclusiv cele de protecţie a mediului obţinute în condiţiile legii;

    p) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice, conform instrucţiunilor în vigoare;

    q) instrucţiuni privind accesul în incintă şi instalaţii;

    r) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului;

    s) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

    t) bilanţul de proiect şi rezultatele bilanţurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanţul de mediu.

    (2) Documentaţiile referitoare la construcţii energetice se vor întocmi, completa şi păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcţiei".

    ART. 10

    (1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializaţi în proiectare, se predă titularului de investiţie odată cu proiectul lucrării respective.

    (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situaţiei reale de pe teren, şi să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucţiunile necesare exploatării, întreţinerii şi reparării instalaţiilor proiectate.

    (3) Organizaţiile de execuţie şi/sau de montaj au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea şi schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei.

    (4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

    ART. 11

    (1) Autorităţile administraţiei publice locale deţinătoare de instalaţii care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum şi operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în totalitate sau numai unele activităţi componente ale acestuia, au obligaţia să îşi organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă.

    (2) La încheierea activităţii, operatorul va preda autorităţii administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiei de dezvoltare intercomunitare, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

 

    SECŢIUNEA a 4-a

    Îndatoririle personalului operativ

 

    ART. 12

    (1) Personalul de deservire operativă se compune din toţi salariaţii care deservesc construcţiile, instalaţiile şi echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcţionării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii.

    (2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în procedurile operaţionale.

    (3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de operator în procedurile proprii în funcţie de:

    a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic;

    b) gradul de automatizare a instalaţiilor;

    c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului;

    d) necesitatea supravegherii instalaţiilor şi procesului tehnologic.

 

    ART. 13

    (1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcţionarea instalaţiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucţiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru şi dispoziţiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrativă.

    (2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure:

    a) protejarea sănătăţii populaţiei;

    b) protecţia mediului înconjurător;

    c) menţinerea curăţeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a localităţilor;

    d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantităţii de deşeuri şi reciclarea acestora;

    e) continuitatea serviciului.

 

    CAPITOLUL II

    Asigurarea serviciului de salubrizare şi condiţii de funcţionare

 

    SECŢIUNEA 1

    Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori.

 

    ART. 14

    Următoarele categorii de deşeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale şi transportate la staţiile/instalaţiile de tratare stabilite de unitatea administrativ-teritorială în strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare:

    a) deşeuri reziduale;

    b) deşeuri biodegradabile;

    c) deşeuri reciclabile (hârtie şi carton, plastic şi metal, sticlă), inclusiv deşeuri de ambalaje;

    d) deşeuri periculoase din deşeurile menajere;

    e) deşeuri voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici.

    ART. 15

    Operatorul care colectează şi transportă deşeuri menajere şi deşeuri similare trebuie să cunoască:

    a) tipul şi cantitatea de deşeuri care urmează să fie transportate, pentru fiecare categorie de deşeuri în parte;

    b) cerinţele tehnice generale;

    c) măsurile de precauţie necesare;

    d) informaţiile privind originea, destinaţia şi tratarea deşeurilor, precum şi tipul şi cantitatea de deşeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităţilor competente.

    ART. 16

    (1) Operatorul, împreună cu autoritatea administraţiei publice locale, are obligaţia să identifice toţi producătorii de deşeuri, indiferent de natura acestor deşeuri, şi să acţioneze în vederea creării facilităţilor necesare prestării activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi deşeurilor similare.

    (2) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale aprobă/instituie tarife/taxe de salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finanţării activităţii.

 

    ART. 17

    (1) Persoanele fizice şi juridice, producătoare de deşeuri municipale, trebuie să realizeze activitatea de colectare separată, conform sistemului de colectare stabilit la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, în condiţii salubre, în spaţii special amenajate şi asigurate de către autoritatea administraţiei publice locale/operatorul de salubrizare.

    (2) Fracţia biodegradabilă din deşeurile menajere şi similare va fi colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop şi vor fi transportate şi predate la instalaţiile de tratare stabilite de unitatea administrativ-teritorială.

    (3) În vederea realizării activităţii de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente şi containere de colectare prin grija operatorului sau a autorităţii administraţiei publice locale, după caz. La gospodăriile individuale colectarea se va face în recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezintă un grad de siguranţă ridicat din punct de vedere sanitar şi al protecţiei mediului.

    (4) Recipientele şi containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deşeuri vor fi inscripţionate cu denumirea deşeurilor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.

    ART. 18

    (1) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori arondaţi şi cu frecvenţa de ridicare, asigurând condiţii de acces uşor pentru autovehiculele destinate colectării.

    (2) Numărul de recipiente de colectare a deşeurilor municipale se stabileşte conform tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane. Prescripţii de proiectare a punctelor pentru precolectare.

    (3) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deşeurilor municipale, acestea vor fi inscripţionate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi şters fără ca prin această operaţie să nu rămână urme vizibile.

    (4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se stochează deşeuri municipale în afara lor.

    (5) Menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia punctelor de colectare revin persoanelor fizice şi/sau juridice în cazul în care acestea se află în spaţii aparţinând utilizatorului ori operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

    (6) Pentru asociaţiile de locatari/proprietari, condominii, gospodării individuale, care nu dispun de spaţiile interioare de colectare a deşeurilor se vor amenaja puncte de colectare exterioare dotate cu recipiente pentru colectarea separată a deşeurilor. Aceste puncte vor fi amenajate conform prevederilor din strategia locală de dezvoltare a serviciului şi amplasate în locuri care să permită accesul uşor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctelor de colectare se va face astfel încât distanţa până la ferestrele spaţiilor cu destinaţie de locuinţă să fie mai mare de 10 m.

    (7) Platformele spaţiilor necesare colectării deşeurilor care se vor realiza prin grija autorităţilor administraţiei publice locale vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate, în mediul urban, şi în cazul în care nu sunt asigurate condiţii de scurgere a apei provenite din exfiltraţii ori a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la reţeaua de canalizare.

    (8) Operatorul va urmări starea de etanşeitate a recipientelor de colectare urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

    ART. 19

    (1) În funcţie de sistemul de colectare separată adoptat prin strategia de dezvoltare a serviciului public de salubrizare a localităţilor, colectarea în containere şi recipiente a deşeurilor menajere şi similare se realizează astfel:

    a) deşeurile reziduale se colectează în recipiente de culoare gri/negru şi sunt de tip:

    1. resturi de carne şi peşte, gătite sau proaspete;

    2. resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frişcă);

    3. ouă întregi;

    4. grăsimi animale şi uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat);

    5. excremente ale animalelor de companie;

    6. scutece/tampoane;

    7. cenuşă de la sobe (dacă se ard şi cărbuni);

    8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;

    9. lemn tratat sau vopsit;

    10. conţinutul sacului de la aspirator;

    11. mucuri de ţigări;

    12. veselă din porţelan/sticlă spartă, geamuri sparte.

    b) deşeurile biodegradabile se colectează în recipiente de culoare maro şi sunt de tip:

    1. resturi de fructe şi de legume proaspete sau gătite;

    2. resturi de pâine şi cereale;

    3. zaţ de cafea/resturi de ceai;

    4. păr şi blană;

    5. haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunţite;

    6. coji de ouă;

    7. coji de nucă;

    8. cenuşă de la sobe (când se arde numai lemn);

    9. rumeguş, fân şi paie;

    10. resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi nuiele mărunţite, flori);

    11. plante de casă;

    12. bucăţi de lemn mărunţit;

    13. ziare, hârtie, carton mărunţite, umede şi murdare.

    c) deşeurile reciclabile de tip hârtie şi carton, curate şi mărunţite, se colectează în recipiente de culoare albastră;

    d) deşeurile reciclabile din material de tip plastic şi metal se colectează în recipiente de culoare galbenă;

    e) deşeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/colorată se colectează, pe culori, în recipiente de culoare alb/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deşeuri din materiale de tip porţelan/ceramică.

 

    ART. 20

    (1) După colectare, deşeurile menajere şi deşeurile similare vor fi supuse procesului de sortare/tratare.

    (2) Este interzisă depozitarea deşeurilor biodegradabile şi a deşeurilor reciclabile colectate separat.

 

    ART. 21

    (1) Colectarea deşeurilor "din poartă în poartă" se realizează cu următoarele frecvenţe de colectare:

    a) pentru deşeurile reciclabile uscate, o dată la două săptămâni;

    b) pentru deşeurile biodegradabile şi reziduale, o dată pe săptămână.

   (2) Colectarea din punctele de colectare se realizează cu următoarele frecvenţe de colectare:

    a) pentru deşeurile reciclabile uscate, o dată la 3 zile;

    b) pentru deşeurile biodegradabile şi reziduale:

    1. zilnic, în perioada 1 aprilie - 30 septembrie, în zona centrală, de la sectorul alimentar, hoteluri, pieţe, spitale, grădiniţe şi creşe şi o dată la două zile în celelalte cazuri;

    2. o dată la cel mult 3 zile, în perioada 1 octombrie - 31 martie.

 

    ART. 22

    (1) Colectarea deşeurilor menajere şi similare se poate face în următoarele moduri:

    a) colectarea în containere/recipiente închise;

    b) colectarea prin schimb de recipiente;

    c) colectare realizată prin selectare în saci/pungi de plastic asiguraţi de operator;

    d) alte sisteme care îndeplinesc condiţiile impuse prin normele igienico-sanitare şi de protecţie a mediului.

    (2) Colectarea deşeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

    (3) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operaţiunilor specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficienţă.

    (4) Încărcarea deşeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

    (5) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deşeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire, recipientele vor fi aşezate în locul de unde au fost ridicate.

    (6) În cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic şi al împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul operaţiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deşeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

    (7) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deşeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat şi măturat chiar dacă există deşeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

    (8) În cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate şi deşeuri din construcţii, acestea vor fi colectate separat, după caz, înştiinţând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum şi despre suma suplimentară pe care trebuie s-o plătească pentru colectarea acelor deşeuri.

   (9) Pentru precolectarea deșeurilor periculoase din deșeurile municipale operatorul va pune la dispozițiae containere speciale pentru fiecare fracțiuni de deșeuri periculoase din deșeurile municipale, amplasate în zone accesibile populației și care vor fi aduse la cunoștința cetățenilor

(10) Stabilirea locului de amplasare a punctelor gospodărești de precolectarea deșeurilor municipale, a punctelor de precolectare pentru colectarea selectivă a deșeurilor refolosibile și a punctelor pentru precolectarea deșeurilor periculoase din deșeurile municipale se va face numai cu autorizarea primarului municipiului Gherla.

(3) Operatorul va urmări starea de etanșeitate a recipientelor de colectare, urmând a le înlocui imediat pe ce care s-au deteriorat.

    ART. 23

 1. Operatorul licențiat pentru desfășurarea activității de colectare separată și transport

separat al deșeurilor , cu excepția deșeurilor periculoase  curegim special, au obligația să colecteze deșeurile abandonate și în cazul în care producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului , precum și cele de transport, valorificarea , recuperare/ reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administrației publice locale.

 1. Operatorul are obligaţia să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul

public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deşeurilor municipale, şi să le predea persoanelor juridice care desfăşoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piaţă anvelope noi şi/ori anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condiţiile legii.

    ART. 24

    Colectarea deşeurilor menajere periculoase se realizează cu maşini specializate pentru colectarea şi transportul deşeurilor periculoase. Colectarea se va realiza după un program stabilit la începutul anului în puncte fixe. Atât programul de colectare, cât şi punctele de staţionare a maşinii vor fi comunicate cetăţenilor din fiecare unitate administrativ-teritorială la începutul fiecărui an. Deşeurile periculoase menajere colectate vor fi transportate şi stocate temporar în spaţiile special amenajate în acest scop. Preluarea, stocarea temporară, precum şi tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase menajere se realizează în condiţiile legii.

    ART. 25

    Deşeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au acelaşi regim cu cel al deşeurilor rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care îşi administrează singure tratamente injectabile la domiciliu şi cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deşeurile rezultate în recipiente cu pereţi rezistenţi (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistenţă medicală publică, care are obligaţia de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislaţia specifică în domeniu. Se interzice colectarea deşeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deşeurilor municipale.

    ART. 26

    (1) În cazul unităţilor sanitare şi veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai pentru colectarea deşeurilor similare celor menajere. Este interzisă amestecarea cu deşeurile similare sau predarea către operatorii de salubrizare, dacă aceştia nu sunt autorizaţi, a următoarelor categorii de deşeuri rezultate din activităţile unităţilor sanitare şi din activităţi veterinare şi/ori cercetări conexe:

    a) obiecte ascuţite;

    b) fragmente şi organe umane, inclusiv recipiente de sânge şi sânge conservat;

    c) deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor;

    d) substanţe chimice periculoase şi nepericuloase;

    e) medicamente citotoxice şi citostatice;

    f) alte tipuri de medicamente;

    g) deşeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice.

    (2) Colectarea şi stocarea deşeurilor prevăzute la alin. (1) se realizează în condiţiile reglementate de legislaţia specifică, aplicabilă deşeurilor medicale. Colectarea, transportul şi eliminarea acestor tipuri de deşeuri se realizează de către operatori economici autorizaţi în condiţiile legii.

    ART. 27

    (1) Deşeurile voluminoase constau în deşeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosinţă îndelungată, altele decât deşeurile de echipamente electrice şi electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare a deşeurilor municipale.

    (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a organiza colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici.

    (3) Deşeurile voluminoase provenite de la deţinătorii de deşeuri vor fi colectate periodic de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale.

    (4) Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deşeuri, prin stabilirea zilelor şi intervalului orar de aşa natură încât deţinătorii de deşeuri voluminoase să poată preda aceste deşeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să poată asigura colectarea şi transportul periodic al deşeurilor voluminoase spre instalaţiile de tratare.

    (5) Deşeurile voluminoase vor fi transportate de deţinătorul acestora în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de autoritatea locală şi amenajate în acest scop şi unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spaţiului limitat, deşeurile vor fi aduse de deţinător în alte locuri special stabilite de autoritatea administraţiei publice locale sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulaţia rutieră.

    (6) Colectarea deşeurilor voluminoase se poate face şi direct de la deţinătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicelor şi cantităţilor acestora. În această situaţie, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată şi oră decât cea aprobată de autoritatea administraţiei publice locale, în cadrul programelor de colectare a deşeurilor voluminoase, dacă operaţia de colectare, prin corelarea volumului deşeurilor preluate şi capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic.

    (7) Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidenţă a gestionării deşeurilor voluminoase din care să rezulte:

    a) data în care s-a realizat colectarea, transportul şi depozitarea la instalaţia de tratare;

    b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

    c) cantităţile totale preluate de la populaţie, persoane juridice de drept public şi privat;

    d) cantităţile de deşeuri rezultate în urma tratării, pe sortimente;

    e) cantităţile ce urmează a fi transportate la depozitul de deşeuri.

    ART. 28

    (1) Transportul deşeurilor, în funcţie de tipul acestora, se realizează numai de operatorul serviciului de salubrizare care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite şi prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăştierea deşeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

    (2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulaţiei pe drumurile publice şi să prezinte o bună etanşeitate a benelor de încărcare, fără scurgeri de levigat sau alte lichide.

    (3) Autovehiculele care transportă deşeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit şi să fie personalizate cu sigla operatorului.

    (4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condiţiile de drum, structura localităţilor şi structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenţie în cazul unor accidente sau defecţiuni apărute în timpul transportării deşeurilor.

    (5) Personalul operativ care deserveşte mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiţii de siguranţă, să deţină toate documentele de însoţire şi să nu abandoneze deşeurile pe traseu.

    (6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului, care au fost aprobate de autorităţile administraţiei publice locale. Pentru minimizarea distanţelor de transport se vor utiliza staţiile de transfer.

    (7) Consiliul Local stabilește  arterele şi intervalul orar de colectare a deşeurilor municipale, preferabil între orele 22:00 - 6:00, pe arterele cu iluminat public corespunzător, în funcţie de trafic şi de posibilităţile de acces ale operatorului la spaţiile de colectare.

    (8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor şi utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, autorităţile administraţiei publice locale vor analiza oportunitatea colectării deşeurilor municipale exclusiv în intervalul orar 22:00 - 6:00 de la operatorii economici şi instituţiile publice care dispun de spaţii de colectare.

    (9) Vehiculele vor fi întreţinute astfel încât să corespundă scopului propus, benele şi containerele vor fi spălate la cel mult două zile şi vor fi dezinfectate săptămânal în interior şi la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spaţiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localităţii. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la staţia de epurare a apelor uzate a localităţii, dacă nu există staţie de epurare proprie.

    ART. 29

    (1) În situaţia în care, ca urmare a execuţiei unor lucrări planificate la infrastructura tehnico-edilitară, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite şi/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deşeurilor municipale şi/sau al oricărui alt tip de deşeu, operatorul, pe baza notificării transmise de autoritatea administraţiei publice locale, trebuie să anunţe utilizatorii cu cel puţin 5 zile înainte despre situaţia intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează temporar în această perioadă şi programul de colectare.

    (2) Pe toată această perioadă operatorul are obligaţia să doteze punctele de colectare care urmează a fi folosite temporar de utilizatorii afectaţi cu recipiente suficiente şi să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

    (3) În cazul apariţiei unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităţilor contractate de la utilizatori, operatorul are obligaţia să anunţe această situaţie şi să factureze numai cantităţile sau serviciile efectiv realizate.

    ART. 30

    Operatorii economici producători de deşeuri, precum şi operatorii economici specializaţi în conceperea şi proiectarea activităţilor tehnologice ce pot genera deşeuri au următoarele obligaţii:

    a) să adopte, încă de la faza de concepţie şi proiectare a unui produs, soluţiile şi tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deşeurilor;

    b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităţilor de deşeuri rezultate din activităţile existente;

    c) să nu amestece deşeurile periculoase cu deşeuri nepericuloase;

    d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu;

    e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în condiţii de respectare a reglementărilor privind protecţia populaţiei, a mediului şi a prezentului regulament-cadru;

    f) să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

    g) să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

    ART. 31

    Operatorii care prestează activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale au şi următoarele obligaţii:

    a) să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte provenienţa deşeurilor/locul de încărcare, tipurile de deşeuri transportate, locul de destinaţie şi, după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii;

    b) să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului şi care au fost aprobate de autorităţile administraţiei publice locale;

    c) să nu abandoneze deşeuri pe traseu şi să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare şi transport, cu excepţia celor periculoase care nu sunt înglobate în deşeurile municipale;

    d) să informeze populaţia privind colectarea separată a deşeurilor, precum şi modalităţile de prevenire a generării deşeurilor. Informarea şi conştientizarea populaţiei se va realiza prin campanii de informare şi conştientizare, prin distribuţia de pliante, broşuri, afişe, prin activităţi educative, prin clipuri publicitare la radio şi televiziune.

 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora

 

    ART. 32

    Deşeurile din construcţii provenite de la populaţie sunt deşeuri solide generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor proprietate individuală. În mod uzual, aceste deşeuri conţin beton, ceramică, cărămizi, ţigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolaţie şi altele asemenea.

 

    ART. 33

    (1) Deşeurile din construcţii provenite de la populaţie se colectează prin grija deţinătorului şi sunt transportate de către operator în baza unui contract de prestări servicii la instalaţiile de concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, dacă acestea nu pot fi valorificate.

    (2) Colectarea deşeurilor din construcţii se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deşeuri în recipientele sau containerele în care se depun deşeurile municipale.

    (3) Transportul deşeurilor din construcţii provenite de la populaţie se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăştierea acestora în timpul transportului.

    (4) În cazul deşeurilor din construcţii prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentraţia admisă.

    ART. 34

    Eliminarea deşeurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări, cu respectarea condiţiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată.

    ART. 35

    (1) Deşeurile rezultate din construcţii, care conţin azbest, nu se amestecă cu celelalte deşeuri şi vor fi colectate separat, în aşa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operaţie va purta echipament de protecţie, special, pentru lucrul cu azbestul.

    (2) Containerele în care se colectează deşeurile periculoase din construcţii trebuie să fie prevăzute cu semne convenţionale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanţelor otrăvitoare şi să fie inscripţionate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".

    ART. 36

    Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări pe domeniul public sau privat al autorităţii administraţiei publice locale.

 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor

 

    ART. 37

    (1) Indiferent de natura deşeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi energetică.

    (2) Operatorii trebuie să îşi organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de valorificare a deşeurilor.

    (3) Metodele şi tehnologiile de valorificare a deşeurilor trebuie să respecte legislaţia în vigoare şi să fie în concordanţă cu planurile de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, regional, judeţean şi al municipiului Bucureşti, după caz.

    ART. 38

    (1) Deşeurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent vegetale provenite din parcuri, grădini, curţi şi alte spaţii verzi sunt transportate la staţia de compostare pentru obţinerea de compost, care trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate pentru utilizarea sa în agricultură.

    (2) Gazele de fermentare şi apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează şi se dirijează spre instalaţii adecvate de tratare şi neutralizare.

    ART. 39

    În cazul gospodăriilor individuale din mediul rural şi al celor din zonele periferice ale localităţilor din mediul urban se pot amenaja instalaţii proprii de neutralizare prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul şi nu produc disconfort, amplasate la cel puţin 10 m de locuinţe, în incinta gospodăriei.

    ART. 40

    Instalaţiile de incinerare a deşeurilor vor trebui să aibă autorizaţii de funcţionare conform legislaţiei în vigoare, asigurându-se monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă.

    ART. 41

    (1) În vederea predării deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora la instalaţiile de incinerare în vederea neutralizării, operatorul trebuie să întocmească documentaţia necesară acceptării acestora în vederea tratării termice, în conformitate cu actele normative în vigoare.

    (2) Operatorul trebuie să determine masa fiecărei categorii de deşeuri, conform clasificării prevăzute în actele normative în vigoare, înainte să se accepte recepţia deşeurilor în instalaţia de incinerare sau de coincinerare.

    (3) Trebuie cunoscute:

    a) compoziţia fizică şi, în măsura posibilului, compoziţia chimică a deşeurilor;

    b) toate celelalte informaţii care permit să se aprecieze dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerare;

    c) riscurile inerente deşeurilor, substanţele cu care ele nu pot fi amestecate şi măsurile de precauţie ce trebuie luate în momentul manipulării lor.

    ART. 42

    Operatorul va defini în procedurile operaţionale proprii modul de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi/sau energetică a deşeurilor, astfel încât cantitatea de deşeuri depozitate să fie minimă.

 

    SECŢIUNEA a 4-a

    Operarea/Administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale

    ART. 43

    În vederea optimizării costurilor de transport se vor utiliza staţii de transfer al deşeurilor, cu sau fără sistem de compactare.

    ART. 44

    Proiectarea şi construirea staţiilor de transfer se realizează în concordanţa cu cerinţele din planurile de gestionare a deşeurilor.

    ART. 45

    Operarea staţiilor de transfer se va realiza de către operatori numai după obţinerea avizelor şi autorizaţiilor solicitate prin actele normative în vigoare.

    ART. 46

    Operatorii vor asigura transferul din staţiile de transfer către instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale colectate separat, fără amestecarea acestora.

    ART. 47

  (1)  Transportul deşeurilor din zona de colectare la staţia de transfer se va face numai de către operatori licenţiaţi de A.N.R.S.C. pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale.

   (2)  Încărcarea, transportul și depozitarea deşeurilor municipale – deșeuri menajere şi  deşeuri similare provenite de pe raza municipiul Gherla şi localităţile Băiţa , Hăşdate şi Silivaş, de la Facilitatea de stocare temporară deșeuri municipale – deșeuri menajereși deșeuri similare într-un  depozit conform se va face numai de către operatori licenţiaţi de A.N.R.S.C. pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale – deșeuri menajere și deșeuri similare.

    ART. 48

    Stocarea temporară în staţiile de transfer a deşeurilor biodegradabile se face pentru maximum 24 ore.

 

    SECŢIUNEA a 5-a

    Sortarea deşeurilor municipale în staţiile de sortare

    ART. 49

(1) Deşeurile de hârtie şi carton, de plastic şi metal colectate separat de la toţi producătorii de deşeuri pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale se transportă către staţia de sortare numai de către operatorii licenţiaţi A.N.R.S.C. care au contracte de delegare a gestiunii încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară sau, în cazul gestiunii directe, au hotărâre de dare în administrare a acestei activităţi.

(2) Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcţie de cerinţele de calitate solicitate de operatorii reciclatori.

(3) În situaţia în care transportul deşeurilor sortate de la staţia de sortare către instalaţiile de tratare, inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare, aceste servicii se asigură de către operatorii economici care au contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu operatorul staţiei de sortare, în condiţiile legii.

    ART. 50

 

 

 

 

(1) Deşeurile de sticlă colectate separat de la producătorii de deşeuri vor fi transportate de către operatorii de salubrizare la spaţiile de stocare temporară, special amenajate în incinta staţiilor de sortare sau a staţiilor de transfer.

 (2) Operatorii staţiilor de tratare, respectiv ai staţiilor de transfer asigură predarea către operatorii reciclatori a deşeurilor de sticlă colectate separat.

    ART. 51

    Operatorii care asigură activitatea de sortare a deşeurilor au şi următoarele obligaţii specifice:

    a) să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea temporară a deşeurilor ce urmează a fi sortate, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;

    b) să asigure valorificarea întregii cantităţi de deşeuri sortate, evitând formarea de stocuri;

    c) să folosească, pentru sortarea deşeurilor, tehnologii şi instalaţii care îndeplinesc condiţiile legale privind funcţionarea acestora;

    d) să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deşeurilor.

    ART. 52

    Spaţiile în care se desfăşoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:

    a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafaţă suficientă pentru primirea deşeurilor şi pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deşeu reciclabil;

    b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia şi înregistrarea datelor la dispecer şi cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;

    c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare şi spălare;

    d) să aibă instalaţie de spălare şi dezinfectare;

    e) să fie prevăzute cu instalaţii de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la staţiile de epurare a apelor uzate aparţinând localităţii;

    f) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

    g) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deşeuri;

    h) să existe grupuri sanitare şi vestiare conform normativelor în vigoare;

    i) să fie dotate cu instalaţie de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanţă necesară asigurării activităţii în orice perioadă a zilei;

    j) să fie prevăzute cu instalaţii de detecţie şi de stins incendiul;

    k) să fie prevăzute cu instalaţii de presare şi balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

 

    SECŢIUNEA a 6-a

    Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice

 

    ART. 53

    (1) Operaţiunile de măturat manual şi mecanizat, curăţare şi răzuire a rigolelor, spălare, stropire şi întreţinere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

    (2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populaţiei ca urmare a acţiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, vor stabili intervalul orar de efectuare a operaţiunilor de stropire, măturare şi spălare a căilor publice. Intervalul orar şi ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomeraţii umane în zonele în care se efectuează aceste activităţi. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operaţiunilor de stropire, măturare şi spălare va fi între orele 22,00 - 6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător.

    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) operaţiile de stropire şi spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.

    (4) Arterele de circulaţie, zilele din cursul săptămânii şi numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat şi spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului.

    (5) Măturatul se efectuează pe o lăţime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acţiunii vântului să nu depăşească concentraţia de pulberi admisă prin normele în vigoare.

    (6) Pentru evitarea formării prafului şi pentru crearea unui climat citadin igienic, operaţia de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condiţiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheţ.

    (7) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulaţia auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operaţiile de salubrizare manuală şi întreţinere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

    (8) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulaţia auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operaţiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menţinerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

    (9) Autorităţile administraţiilor publice locale, prin administratorii reţelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite şi reprezentantul operatorului de salubrizare stradală care acţionează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare.

    ART. 54

    (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în pieţe şi în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafeţe anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

    (2) Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spaţiilor de circulaţie, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafeţe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

    (3) Întreţinerea curăţeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei şi cuprinde operaţiunile de măturat stradal, al spaţiilor verzi stradale, al spaţiilor de agrement şi odihnă, al parcărilor, precum şi colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de gunoi şi în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

    (4) Operaţiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepţia perioadei în care se efectuează curăţatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheţ.

    (5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiţii salubre, în spaţii special amenajate, şi se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.

    (6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării şi cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuşi pe trotuare, scuaruri, spaţii verzi ori altele asemenea.

    (7) Deşeurile reziduurile stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deşeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deşeuri, fără a fi necesară efectuarea operaţiei de sortare.

    ART. 55

    (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administraţiei publice locale sau de asociaţia de dezvoltare intercomunitară, în funcţie de condiţiile meteorologice concrete.

    (2) Este interzisă efectuarea operaţiilor de stropire şi spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

    (3) La executarea operaţiei de stropire se va avea în vedere să nu fie afectaţi pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acţionează utilajul ce realizează operaţiunea.

    ART. 56

    (1) Operaţiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât şi pe trotuare, după terminarea operaţiei de măturare şi curăţare a rigolelor.

    (2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranţii stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalaţiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

    (3) Operaţiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcţie de condiţiile meteorologice concrete şi la o temperatură exterioară de cel puţin 7 °C.

    (4) Este interzisă operaţia de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13,00 - 17,00, dacă indicele de confort termic depăşeşte pragul valoric de 75 de unităţi.

    (5) Pentru asigurarea condiţiilor prevăzute la alin. (4) şi pentru planificarea operaţiilor de stropire şi spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 şi prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administraţia Naţională de Meteorologie.

    (6) Operatorul are obligaţia să anunţe autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare intercomunitară, după caz, despre toate situaţiile în care este împiedicată realizarea operaţiilor de spălare, stropire sau măturare.

    (7) Curăţatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operaţia de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvenţa stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puţin de o dată pe lună.

    (8) Lăţimea medie pe care se aplică curăţarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

    ART. 57

    (1) Pentru realizarea operaţiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţii sau din apele de suprafaţă sau de adâncime, cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale, pe baza avizului sanitar.

    (2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi şi apă prelevată de la hidranţii stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

    (3) În toate situaţiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

    (4) Substanţele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea administraţiei publice locale.

 

    SECŢIUNEA a 7-a

    Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ

 

    ART. 58

    (1) Operatorul care prestează activitatea de curăţare şi de transport al zăpezii îşi va organiza sistemul de informare şi control asupra stării drumurilor, precum şi a modului de pregătire şi acţionare pe timp de iarnă.

    (2) Pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii de siguranţă în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de acţiune cu autorităţile administraţiei publice locale, până la 1 octombrie, pentru acţiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:

    a) pregătitoare;

    b) de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire;

    c) de prevenire şi combatere a poleiului.

    ART. 59

    Autoritatea administraţiei publice locale, împreună cu operatorul, va lua măsurile de organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, care constau în:

    a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenţie pe străzile din cadrul localităţii şi dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;

    b) organizarea unităţilor operative de acţiune;

    c) întocmirea programului de pregătire şi acţiune operativă în timpul iernii.

    ART. 60

    La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale se va întocmi anual, până la data de 1 noiembrie, programul de pregătire şi acţiune operativă în timpul iernii, care va cuprinde cel puţin:

    a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanţilor şi lubrifianţilor;

    b) centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire, combatere polei şi încărcare a zăpezii;

    c) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona;

    d) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona cu prioritate;

    e) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creşe, grădiniţe, cămine de bătrâni, staţii de salvare, spitale, unităţi de învăţământ);

    f) lista mijloacelor de comunicare;

    g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa şi numerele de telefon de la serviciu şi de acasă;

    h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare şi a gurilor de scurgere;

    i) lista staţiilor şi refugiilor de transport în comun;

    j) lista locaţiilor de depozitare a zăpezii;

    k) dispunerea spaţiilor pentru adunarea şi odihna personalului.

    ART. 61

    Operaţiunile de curăţare şi transport al zăpezii şi de acţionare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor şi al cursurilor de apă.

    ART. 62

    (1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât şi mecanizat, în funcţie de condiţiile specifice din teren.

    (2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât şi noaptea, în funcţie de necesităţi, cu respectarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate a muncii.

    (3) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenţii încheiate cu Administraţia Naţională de Meteorologie, pentru a cunoaşte zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluţia temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităţilor de precipitaţii sub formă de zăpadă.

    (4) În funcţie de prognoza meteorologică primită, operatorul va acţiona preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării poleiului.

    ART. 63

    (1) În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheţii, arterele de circulaţie a mijloacelor de transport în comun, spaţiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul staţiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale staţiilor de tramvai, căile de acces la instituţiile publice, staţiile de metrou şi unităţile de alimentaţie publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

    (2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

    (3) Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor şi aleilor din cadrul localităţii.

    (4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât şi gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

    ART. 64

    (1) Evidenţa activităţii privind combaterea poleiului şi deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ţine de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate şi denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă".

    (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorităţii administraţiei publice locale sau al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activităţii şi decontarea lucrărilor efectuate.

    (3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puţin următoarele:

    a) numele şi prenumele dispecerului;

    b) data şi ora de începere a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

    c) data şi ora de terminare a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

    d) străzile pe care s-a acţionat;

    e) activitatea prestată;

    f) forţa de muncă utilizată;

    g) utilajele/echipele care au acţionat;

    h) materialele utilizate şi cantitatea acestora;

    i) temperatura exterioară;

    j) condiţiile hidrometeorologice;

    k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administraţia Naţională de Meteorologie;

    l) semnătura dispecerului;

    m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.

    (4) Evidenţa se va ţine pe schimburi, separat pentru acţiunea cu utilaje şi separat pentru acţiunea cu forţe umane.

    ART. 65

    (1) Autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, trebuie să stabilească locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acţionat manual sau mecanizat.

    (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:

    a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;

    b) suprafaţa depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantităţi de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă;

    c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe suprafaţa pentru care se realizează operaţia de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată;

    d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire şi de deversare a acesteia numai în reţeaua de canalizare a localităţii, în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

    (3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

    (4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecţii, pe spaţii verzi sau virane.

    (5) Încărcarea, transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheţii acesteia trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activităţii de deszăpezire.

    (6) Consiliile locale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, pot stabili şi alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, în funcţie de importanţa străzilor, abundenţa cantităţii de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice şi umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.

    (7) Transportul, depozitarea şi descărcarea zăpezii şi a gheţii formate pe carosabil se realizează concomitent cu operaţia de deszăpezire.

    ART. 66

    Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară vor lua măsuri pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii străzilor din cadrul localităţii/localităţilor, pe toată perioada iernii, şi de apărare a lor împotriva degradării, în perioada de dezgheţ.

    ART. 67

    (1) Împrăştierea substanţelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariţiei poleiului, a gheţii şi în perioada în care se înregistrează variaţii de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheţii urmată în perioada imediat următoare de îngheţ, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

    (2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi fondanţi chimici în amestecuri omogene, iar împrăştierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafaţa părţii carosabile.

    (3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10 °C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanţe chimice care au un grad de coroziune redusă.

    (4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acţiunea de împrăştiere pot produce deteriorări prin acţiunea abrazivă ori prin lovire şi/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

    (5) Substanţele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva îngheţului şi pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare intercomunitară.

    ART. 68

    Autorităţile administraţiei publice locale, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau operatorul au obligaţia să anunţe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curăţare şi transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum şi orice alte informaţii legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulaţii în siguranţă a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea şi a celorlalte autovehicule.

 

    SECŢIUNEA a 8-a

    Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare

 

    ART. 69

    Consiliul Local este responsabil de neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a localităţii, prin unităţi de ecarisaj autorizate, conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 70

    (1) Operatorul serviciului de salubrizare are obligaţia de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public şi să le predea unităţii de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deşeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a localităţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    (2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate şi amenajate în acest scop care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia în vigoare.

    ART. 71

    Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea existenţei acestora de către populaţie, reprezentanţi ai operatorilor economici sau instituţiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activităţii curente de salubrizare.

 

    ART. 72

    Autovehiculele şi containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operaţie.

    ART. 73

    Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecţie şi să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condiţiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activităţi.

 

    ART. 74

    Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare.

    ART. 75

    (1) Operatorul de salubrizare are obligaţia să ţină o evidenţă referitoare la deşeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum şi documente doveditoare cu privire la predarea acestor deşeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operaţia de neutralizare.

    (2) În cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populaţiei, acesta trebuie să păstreze evidenţele cu privire la tipul deşeurilor, cantitatea, documentele însoţitoare, modul de neutralizare, data şi, după caz, şarja/lotul, precum şi, pentru materiile sau produsele rezultate, destinaţia, transportatorul şi documentele însoţitoare şi trebuie să întocmească şi să completeze registre în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

    (3) Toate documentele se arhivează şi se păstrează conform dispoziţiilor legale în vigoare.

 

    SECŢIUNEA a 9-a

    Organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale

 

    ART. 76

    (1) În cadrul staţiei de tratare mecano-biologică se primesc, în vederea tratării prin procedee mecanice şi biologice, numai fracţia umedă din deşeurile municipale (deşeuri reziduale colectate în amestec cu deşeuri biodegradabile). Nu sunt acceptate la tratare deşeurile reciclabile colectate separat şi deşeurile periculoase.

    (2) Biodeşeurile colectate separat sunt acceptate la staţiile de tratare mecano-biologică numai dacă acestea sunt dotate cu celule special amenajate pentru producerea de compost.

    ART. 77

    (1) Instalaţiile de tratare mecanică se operează astfel încât să se separe mecanic componenta biodegradabilă din deşeurile municipale de materialele care nu pot fi tratate biologic sau care se descompun greu, inclusiv de metalele feroase şi neferoase cu potenţial de valorificare.

    (2) Deşeurile reciclabile care sunt recuperate în urma procesului de separare vor fi colectate, stocate temporar şi transportate spre instalaţiile de valorificare.

    (3) Pregătirea pentru omogenizare a componentei biodegradabile se face prin mărunţire.

    ART. 78

    Instalaţiile de tratare biologică se operează astfel încât din componenta biodegradabilă să se obţină compost şi/sau o fracţie biostabilizată ce poate fi utilizată ca material de umplere ori transportată la depozitul conform.

    ART. 79

    Fracţia biostabilizată rezultată din procesul de tratare biologică poate fi pregătită prin procedee ulterioare de tratare mecanică în combustibil alternativ cu potenţial de valorificare energetică, în industria cimentului sau în cadrul incineratoarelor de deşeuri.

    ART. 80

    Biogazul rezultat din procesele de tratare biologică se captează şi se dirijează spre instalaţii adecvate de tratare şi neutralizare.

    ART. 81

    Apele uzate rezultate din procesele de tratare biologică sunt colectate şi gestionate conform prevederilor din autorizaţiile de gospodărire a apelor.

    ART. 82

    Pentru protecţia şi prevenirea poluării solului, toate suprafeţele din cadrul staţiei de tratare mecano-biologică trebuie să fie betonate.

    ART. 83

    (1) Operatorul staţiei de tratare mecano-biologică are obligaţia de a monitoriza următorii parametri:

    a) cantitatea şi tipul de deşeuri intrate în staţie; cantitatea de deşeuri şi datele de identificare ale vehiculului vor fi notate într-un registru de evidenţă;

    b) tipul şi cantităţile de deşeuri reciclabile generate pe amplasament;

    c) cantitatea şi calitatea deşeurilor stabilizate din punct de vedere biologic;

    d) cantitatea deşeurilor reziduale, transportate pentru eliminare la depozit.

    (2) Operatorii staţiilor de tratare mecano-biologică vor defini în procedurile operaţionale proprii modul de valorificare a deşeurilor/materialelor rezultate, astfel încât cantitatea de deşeuri reziduale trimisă la depozit să fie minimă.

 

    SECŢIUNEA a 10-a

    Administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale

 

    ART. 84

    (1) Depozitarea deşeurilor municipale este permisă numai în depozite amenajate conform legislaţiei şi normelor tehnice în vigoare şi numai după obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor prevăzute de legislaţie.

    (2) Amplasarea şi înfiinţarea unui depozit de deşeuri, precum şi a altor instalaţii de eliminare se fac ţinând seama de prevederile Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi ale Planului naţional de gestionare a deşeurilor, precum şi de planurile de gestionare a deşeurilor la nivel regional, judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz, cu luarea în considerare a oricărei modificări sau completări ulterioare.

    ART. 85

    Depozitele zonale de deşeuri trebuie să deservească cel puţin 150.000 de locuitori, la construirea acestora avându-se la bază abordarea regională a gestiunii deşeurilor.

    ART. 86

    Depozitele de deşeuri, precum şi alte instalaţii de eliminare se înfiinţează sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice ale unităţilor administrativ-teritoriale ori asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară. Consiliile locale, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară iau măsurile necesare pentru construirea acestor instalaţii numai pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale.

    ART. 87

    Depozitele de deşeuri şi instalaţiile de eliminare a deşeurilor trebuie înfiinţate, proiectate, construite şi administrate astfel încât să se realizeze condiţii de împiedicare a eliminării şi diseminării poluanţilor în mediul natural: sol, ape de suprafaţă, ape subterane, aer sau în mediul urban.

    ART. 88

    La înfiinţarea depozitelor de deşeuri se va ţine cont de:

    a) distanţele de la perimetrul depozitului de deşeuri la zonele de locuit şi de agrement, cursuri de apă, ape stătătoare şi la alte zone rurale sau urbane;

    b) existenţa unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în regiune;

    c) condiţiile geologice şi hidrogeologice din zona respectivă;

    d) riscul producerii de inundaţii, tasări, alunecări de teren sau avalanşe;

    e) protecţia naturii şi a patrimoniului cultural din regiune.

    ART. 89

    La proiectarea şi realizarea depozitului de deşeuri se vor avea în vedere condiţiile meteorologice, luându-se măsurile adecvate pentru:

    a) controlul apei provenite din precipitaţii care intră pe teritoriul depozitului;

    b) evitarea pătrunderii apei de suprafaţă şi/sau a apelor subterane în deşeurile depozitate;

    c) colectarea apei contaminate şi a levigatului, dacă în urma unei evaluări bazate pe analizarea amplasamentului depozitului şi a deşeurilor care urmează să fie depozitate se stabileşte că acestea prezintă un pericol potenţial pentru mediu;

    d) tratarea apei contaminate şi a levigatului colectat din depozit conform standardelor adecvate necesare pentru evacuarea acestora. Această prevedere nu se aplică depozitelor pentru deşeuri inerte.

 

 

 

    ART. 90

    La depozitare vor fi îndeplinite următoarele condiţii:

    a) prevederea şi respectarea metodelor şi tehnicilor adecvate de acoperire şi asigurare a deşeurilor; acoperirea şi asigurarea se fac zilnic;

    b) în cursul operaţiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deşeurilor vor circula numai pe drumurile amenajate interioare ale depozitului. Dacă accesul autovehiculelor de transport pe suprafaţa deşeurilor nu poate fi evitat în mod temporar, se asigură condiţii de spălare şi dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieşirea din depozit;

    c) pe perioada exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor şi rozătoarelor prin dezinsecţie şi deratizare;

    d) organizarea depozitului va asigura protecţia sănătăţii populaţiei în general, protecţia sănătăţii personalului şi protecţia mediului; se acordă atenţie deosebită împrejmuirii şi perdelelor de protecţie.

    ART. 91

    Depozitarea deşeurilor se face exclusiv în depozitele amplasate, construite, exploatate şi monitorizate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia.

    ART. 92

    Depozitul de deşeuri poate fi administrat numai după autorizare, conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 93

    Administrarea şi exploatarea depozitului se realizează numai de operatori licenţiaţi de A.N.R.S.C.

    ART. 94

    (1) Protejarea solului, a apelor subterane şi a apei de suprafaţă pe perioada exploatării se realizează prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei rampei, iar pe perioada postînchiderii se realizează prin combinarea unei bariere geologice şi cu o impermeabilizare la suprafaţă.

    (2) Bariera geologică trebuie să aibă o capacitate de atenuare suficientă pentru a preveni riscul potenţial pe care depozitul îl poate prezenta pentru sol şi pentru apele subterane.

    (3) Sistemul de colectare a levigatului şi de etanşeizare trebuie să garanteze faptul că acumularea de levigat de la baza rampei de gunoi este menţinută la nivelul minim posibil.

    ART. 95

    (1) În depozitele de deşeuri, mai ales în acelea în care fracţiunea organică este mare, se va acorda o atenţie deosebită controlului asupra gazelor formate în depozit, luându-se măsurile necesare pentru a controla acumularea şi migrarea gazelor generate.

    (2) Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat şi apoi utilizat. Când gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars.

    (3) Operaţiile de colectare, tratare şi utilizare a gazelor generate în depozitele de deşeuri se efectuează astfel încât să minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului şi riscul pentru sănătatea umană.

    ART. 96

    (1) În depozitele pentru deşeuri nepericuloase pot fi depozitate deşeurile reziduale inerte care au rezultat în urma procesului de sortare, de tratare mecano-biologică şi de incinerare, precum şi deşeurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantităţii acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană ori pentru mediu şi nici nu pot fi valorificate.

    (2) Depozitele pentru deşeuri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea acestui tip de deşeuri.

    (3) Depozitele pentru deşeuri nepericuloase pot fi utilizate pentru depozitarea:

    a) deşeurilor municipale;

    b) deşeurilor nepericuloase de orice altă origine care îndeplinesc criteriile de acceptare a deşeurilor în depozitele pentru deşeuri nepericuloase stabilite în conformitate cu prevederile prezentului regulament-cadru şi a actelor normative în vigoare;

    c) deşeurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate etc., care se comportă în ceea ce priveşte levigatul în mod similar cu deşeurile nepericuloase menţionate la lit. b) şi care îndeplinesc condiţiile de acceptare relevante stabilite în conformitate cu prezentul regulament-cadru şi cu actele normative în vigoare. Aceste deşeuri periculoase nu se depozitează în spaţii destinate deşeurilor nepericuloase biodegradabile.

    ART. 97

    (1) Pentru a putea fi depozitate, deşeurile trebuie să îndeplinească condiţiile necesare acceptării acestora în depozitele autorizate. Condiţiile de acceptare se stabilesc de operatorul care administrează depozitul, în conformitate cu dispoziţiile actelor normative în vigoare.

    (2) Operatorii care administrează depozitele de deşeuri trebuie să stabilească criteriile de acceptare a deşeurilor într-o anumită categorie de depozit pe baza analizei:

    a) măsurilor necesare pentru protecţia mediului şi în special a apelor subterane şi a apelor de suprafaţă;

    b) asigurării funcţionării sistemelor de protecţie a mediului, în special cele de impermeabilizare şi de tratare a levigatului;

    c) protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deşeurilor în interiorul rampei;

    d) protecţiei împotriva pericolelor pentru sănătatea umană.

    (3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietăţile deşeurilor trebuie să cuprindă:

    a) cerinţe referitoare la cunoaşterea compoziţiei;

    b) limitări ale conţinutului în materie organică al deşeurilor;

    c) cerinţe sau limitări privind gradul de biodegradabilitate a deşeurilor organice;

    d) limitări ale cantităţii de componenţi specificaţi, posibil dăunători/periculoşi;

    e) limitări ale nivelului potenţial şi estimat al levigatului în cazul anumitor componenţi, posibil dăunători/periculoşi;

    f) proprietăţi ecotoxicologice ale deşeurilor şi ale levigatului rezultat.

    ART. 98

    Cheltuielile cu deschiderea, exploatarea, precum şi cele estimate pentru închidere şi operaţiile postînchidere şi postmonitorizare pentru o perioadă de minimum 30 de ani sunt acoperite de tariful practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de deşeuri autorizate a fi depozitate.

    ART. 99

    Pentru exploatarea depozitelor de deşeuri operatorul care asigură activitatea de administrare a depozitului trebuie să aibă documente relevante din care să rezulte:

    a) categoria depozitului de deşeuri;

    b) lista tipurilor definite şi cantitatea totală de deşeuri autorizată spre depunere în depozitul de deşeuri;

    c) gradul de pregătire a depozitului, pentru operaţiile de depozitare a deşeurilor şi pentru procedurile de supraveghere şi control, inclusiv planurile pentru situaţii neprevăzute, precum şi cerinţele temporare pentru închidere şi operaţiile postînchidere;

    d) obligaţia operatorului de a informa cel puţin trimestrial autorităţile competente cu privire la:

    1. tipurile şi cantităţile de deşeuri depozitate;

    2. rezultatele programului de monitorizare;

    3. toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care să rezulte respectarea condiţiilor impuse şi modul de comportare a diferitelor deşeuri în depozite;

    e) controlul de calitate al operaţiilor analitice ale procedurilor de supraveghere şi control şi/sau al analizelor menţionate obligatorii efectuate în laboratoarele de specialitate.

    ART. 100

    (1) Operatorul care asigură operarea depozitului trebuie să aibă şi să întocmească o documentaţie specifică urmăririi stării şi comportării depozitului în funcţie de factorii de mediu şi de deşeurile depozitate.

    (2) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calităţii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii.

    (3) Din punctul de vedere al deşeurilor intrate în depozit se vor consemna în rapoartele operative zilnice următoarele:

    a) cantităţile de deşeuri intrate în depozit pe tipuri de deşeu;

    b) compoziţia deşeurilor intrate în depozit;

    c) provenienţa deşeurilor;

    d) data şi ora fiecărui transport;

    e) locul de depozitare în cadrul depozitului.

    (4) Operatorul care administrează depozitul trebuie să:

    a) accepte introducerea în depozit numai a deşeurilor permise, menţionate în autorizaţie, şi să respecte tehnologia de depozitare aprobată de autoritatea care a avizat înfiinţarea depozitului;

    b) supravegheze permanent modul de depozitare a deşeurilor sub aspectul stabilităţii şi etanşeităţii şi să efectueze măsurătorile necesare stabilite în prezentul regulament-cadru şi în autorizaţie, pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a depozitului;

    c) exploateze la parametrii proiectaţi instalaţiile de depoluare cu care sunt dotate şi să se doteze cu instalaţii pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;

    d) execute controlul şi monitorizarea emisiilor şi imisiilor de poluanţi, prin laboratorul propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate;

    e) nu permită accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate.

    ART. 101

    (1) În vederea depozitării deşeurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează activitatea de transport a deşeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deşeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condiţiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deşeuri şi că deşeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament-cadru şi în actele cu caracter normativ în vigoare.

    (2) Se interzice amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare.

 

    SECŢIUNEA a 11-a

    Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea

 

    ART. 102

    Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice, operatorii economici, cetăţenii cu gospodării individuale şi asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor şi rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din spaţiile pe care le deţin cu orice titlu, la frecvenţa prevăzută la art. 105 şi 106.

    ART. 103

    (1) În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecţie şi deratizare, operatorul împreună cu autoritatea administraţiei publice locale de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale întocmesc, anual, un program unitar de acţiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde:

    a) tipul de vectori supuşi tratamentului;

    b) perioadele de execuţie;

    c) obiectivele la care se aplică tratamentele.

    (2) Perioada de execuţie a tratamentelor se decalează de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale, în cazul în care se înregistrează condiţii meteo nefavorabile.

    (3) Obiectivele din programul unitar de acţiune la care se aplică tratamentele sunt:

    a) spaţiile deschise din domeniul public şi privat al localităţii;

    b) spaţiile deschise ale persoanelor fizice şi juridice;

    c) spaţiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice şi persoanelor juridice (casa scării, subsol şi alte asemenea);

    d) căminele şi canalele aferente reţelelor tehnico-edilitare.

    (4) Toate persoanele fizice şi juridice din unitatea administrativ-teritorială au obligaţia să asigure, în perioada de execuţie a tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de acţiune aflate în administrarea/proprietatea acestora.

    (5) Plata operaţiunilor de dezinsecţie şi deratizare pentru tratamentele executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de acţiune se face în baza documentelor de lucru confirmate de către:

    a) reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale pentru spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;

    b) reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale pentru spaţiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, în cazul în care tratamentele de dezinsecţie pentru combaterea ţânţarilor se execută de pe aliniamentul stradal al căilor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceaţă rece sau caldă montate pe autovehicule;

    c) persoanele fizice, reprezentanţii persoanelor juridice sau reprezentanţii asociaţii de proprietari/locatari, după caz, pentru spaţiile deschise din proprietatea acestora, în cazul executării tratamentelor de dezinsecţie cu aparate portabile, precum şi pentru tratamentele de deratizare;

    d) reprezentanţii instituţiilor publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale pentru spaţiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezenţa unui reprezentant al instituţiei publice documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale;

    e) persoanele fizice, reprezentanţii persoanelor juridice sau reprezentanţii asociaţiilor de proprietari/locatari, pentru spaţiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezenţa unui reprezentant al asociaţiei de proprietari documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale;

    f) reprezentanţii administratorilor reţelelor tehnico-edilitare sau reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale pentru căminele şi canalele aferente reţelelor; autoritatea administraţiei publice locale are obligaţia să solicite prezenţa reprezentanţilor respectivi în vederea asigurării accesului la obiectivele supuse tratamentului.

    (6) Finanţarea şi decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unitar de acţiune se asigură de către autoritatea administraţiei publice locale în baza documentelor de lucru prevăzute la alin. (5) lit. a), b), d) şi f), precum şi în baza documentelor de lucru confirmate de reprezentanţii instituţiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare executate, împotriva oricărui vector sau agent patogen, în spaţiile închise ale clădirilor instituţiilor respective.

    (7) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acţiune şi confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la alin. (5) lit. c) şi e), se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administraţiei publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.

    (8) Contravaloarea tratamentelor executate în alte spaţii închise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituţiilor publice, altele decât cele din subordinea autorităţii administraţiei publice locale, precum şi orice alte tratamente suplimentare ori împotriva altor vectori şi agenţi patogeni faţă de cele/cei prevăzuţi în programul unitar de acţiune se facturează de operator în baza documentelor de lucru confirmate de beneficiari şi se suportă de către aceştia.

    ART. 104

    (1) Dezinsecţia se efectuează în:

    a) clădiri ale unităţilor sanitare de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;

    b) clădiri ale instituţiilor publice, altele decât unităţile sanitare;

    c) spaţiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol şi alte asemenea) ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv asociaţii de proprietari/locatari;

    d) spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale: terenuri ale instituţiilor publice din subordine, parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lac, pieţe, târguri, oboare, bâlciuri şi alte asemenea;

    e) spaţiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice: terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituţiilor publice, altele decât cele prevăzute la lit. d);

    f) căminele şi canalele aferente reţelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică, telefonie, reţele subterane de fibră optică şi alte asemenea;

    g) metrou: spaţii tehnologice şi spaţii destinate publicului;

    h) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu;

    i) subsoluri umede sau inundate;

    j) depozite de deşeuri municipale, staţii de compostare a deşeurilor biodegradabile, staţii de transfer, staţii de sortare şi alte instalaţii de tratare/eliminare a deşeurilor;

    k) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare şi care pot pune în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.

    (2) Dezinfecţia se efectuează în:

    a) depozitele de deşeuri municipale, staţii de compostare deşeuri biodegradabile, staţii de transfer, staţii de sortare şi alte instalaţii de tratare/eliminare a deşeurilor;

    b) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deşeurilor municipale;

    c) spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere;

    d) mijloace de transport în comun;

    e) clădiri ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi ale persoanelor fizice;

    f) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.

    (3) Deratizarea se efectuează la obiectivele în care:

    a) este prevăzută operaţiunea de dezinsecţie;

    b) este prevăzută operaţiunea de dezinfecţie, cu excepţia mijloacelor de transport în comun;

    c) sunt identificate focare de infestare sau condiţii de dezvoltare a rozătoarelor în spaţiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor, inclusiv în zonele demolate şi/sau nelocuite.

    ART. 105

    (1) Din punctul de vedere al frecvenţei, dezinsecţia pentru combaterea ţânţarilor se execută:

    a) lunar, în sezonul cald, pentru spaţiile deschise prevăzute în programul unitar de acţiune, inclusiv cămine şi canale aferente reţelelor edilitare;

    b) minimum 3 tratamente pe an şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile comune închise ale clădirilor, inclusiv metrou.

    (2) Pentru combaterea altor vectori dezinsecţia se execută:

    a) trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, instituţiilor publice şi spaţiile comune închise ale clădirilor;

    b) lunar şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar şi ale unităţilor sanitare;

    c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spaţiile cu destinaţie de locuinţă.

    ART. 106

    Din punctul de vedere al frecvenţei, deratizarea se execută:

    a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar şi asociaţiile de proprietari/locatari, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;

    b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;

    c) pentru spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale în conformitate cu programul unitar de acţiune, dar nu mai puţin de 3 tratamente pe an;

    d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

    ART. 107

    Dezinfecţia se execută numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.

    ART. 108

    Toate produsele folosite pentru efectuarea operaţiunilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie vor fi avizate de către Comisia Naţională pentru Produse Biocide.

    ART. 109

    (1) Persoanele fizice sau juridice deţinătoare de spaţii construite, indiferent de destinaţie, curţi şi/sau terenuri virane sau amenajate, unităţile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituţiile publice, precum şi unităţile care au în exploatare reţele tehnico-edilitare sunt obligate să asigure efectuarea operaţiunilor periodice de dezinsecţie şi deratizare ori pentru stingerea unui focar, în spaţiile deţinute de acestea.

    (2) Operaţiunile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se prestează numai de către operatorul licenţiat de A.N.R.S.C. căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată de către unitatea administrativ-teritorială, în condiţiile legii.

    (3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operaţiilor de deratizare, dezinsecţie şi/sau dezinfecţie au obligaţia să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operaţia şi să menţină spaţiile pe care le au în proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deşeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curăţare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale şi de remediere a defecţiunilor tehnice la instalaţiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri şi/sau pe terenurile deţinute.

    ART. 110

    Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecţie şi/sau dezinsecţie are următoarele obligaţii:

    a) înainte de începerea operaţiunii de dezinsecţie sau deratizare la obiectivele din programul unitar de acţiune, să notifice, în scris, autoritatea administraţiei publice locale şi să aducă la cunoştinţa populaţiei, prin mass-media, cu cel puţin 7 zile înainte, următoarele:

    1. tipul operaţiunii ce urmează a se efectua;

    2. perioada efectuării tratamentelor;

    3. substanţele utilizate, gradul de toxicitate a acestora;

    4. măsurile de protecţie ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, albine, animale şi păsări;

    b) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data şi ora începerii tratamentelor de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare în spaţiile închise şi pe suprafeţele deţinute de acestea şi să comunice acestora gradul de toxicitate a substanţelor utilizate şi măsurile de protecţie ce trebuie luate;

    c) înainte de începerea operaţiunii de deratizare, dezinfecţie sau deratizare în spaţiile închise ale operatorilor economici, instituţiilor publice, persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari/locatari, să informeze beneficiarul cu privire la substanţele utilizate şi măsurile de protecţie ce trebuie luate şi să stabilească, de comun acord cu acesta, data şi intervalul orar de efectuare a tratamentelor;

    d) să solicite la terminarea operaţiunii confirmarea efectuării tratamentelor, prin încheierea unui document de lucru.

    ART. 111

    În cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice refuză să permită accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operaţiunilor periodice de dezinsecţie şi deratizare ori pentru stingerea unui focar, operatorul are obligaţia să anunţe autoritatea administraţiei publice locale pentru luarea măsurilor legale.

    ART. 112

    (1) În cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietăţii beneficiarului, acest fapt va fi menţionat în documentul de lucru şi va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viaţa şi sănătatea oamenilor şi vieţuitoarelor.

    (2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătăţii oamenilor şi vieţuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă s-au utilizat substanţe periculoase pentru aceştia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populaţiei sau tratamentul este ineficient.

 

    CAPITOLUL III

    Drepturi şi obligaţii

 

    SECŢIUNEA 1

    Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de salubrizare

 

    ART. 113

    (1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acţiona pentru implicarea deţinătorilor de deşeuri în gestionarea eficientă a acestora şi transformarea treptată a producătorilor de deşeuri în "operatori activi de mediu", cel puţin la nivelul habitatului propriu.

    (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să înfiinţeze sistemele de colectare separată şi să se implice în instruirea populaţiei privind condiţiile de mediu, impactul deşeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unităţile de învăţământ pe care le gestionează.

    (3) Operatorii vor asigura condiţiile materiale pentru realizarea colectării separate, în paralel cu informarea şi conştientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deşeuri care se depun în recipientele de colectare.

    ART. 114

    Drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul:

    a) hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare;

    b) regulamentului serviciului de salubrizare;

    c) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

    d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.

    ART. 115

    Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi:

    a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;

    b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

    c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie;

    d) să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

    e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

    f) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administraţiei publice locale;

    g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii;

    h) să solicite recuperarea debitelor în instanţă.

 

 

 

    ART. 116

    Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligaţii:

    a) să ţină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanţă cu cheltuielile efectuate;

    b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale şi cu respectarea prezentului regulament-cadru, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare;

    c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricţiile impuse deţinătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecţie instituite, conform prevederilor legale;

    d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului şi să acorde bonificaţii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contractele de prestare;

    e) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentele şi documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii;

    f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată în desfăşurarea activităţilor;

    g) să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare prestării activităţilor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia în vigoare;

    h) să respecte angajamentele faţă de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

    i) să presteze serviciul de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deşeuri municipale şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării recipientelor de colectare şi domeniul public;

    j) să doteze punctele de colectare cu recipiente şi/sau containere în cantităţi suficiente, cu respectarea normelor în vigoare;

    k) să ţină la zi, împreună cu autorităţile administraţiei publice, evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestaţiei direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens;

    l) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii şi precizaţi în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

    m) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

    n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condiţiile stabilite de prezentul regulament-cadru;

    o) să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare şi să le înlocuiască pe cele care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi în maximum 24 de ore de la sesizare;

    p) să asigure curăţenia şi igiena căilor publice, a staţiilor mijloacelor de transport în comun;

    q) să asigure curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice, din staţiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate şi să le menţină în funcţiune pe timp de polei sau de îngheţ;

    r) să asigure desfăşurarea corespunzătoare a operaţiunilor de dezinsecţie şi deratizare conform programului unitar de acţiune aprobat de autoritatea administraţiei publice locale;

    s) să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate;

    t) să înfiinţeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamaţiilor, având un program de funcţionare permanent;

    u) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele şi prenumele persoanei care a reclamat şi ale celei care a primit reclamaţia, adresa reclamantului, data şi ora reclamaţiei, data şi ora rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligaţia să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

    v) să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic autorităţilor competente situaţia conform reglementărilor în vigoare.

 

 

 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor

 

    ART. 117

    (1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi ori indirecţi ai serviciului de salubrizare.

    (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum şi la informaţiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

    ART. 118

    Utilizatorii au următoarele drepturi:

    a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condiţiile contractului/contractului-cadru de prestare;

    b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

    c) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celei competente orice deficienţe constatate în sfera serviciului de salubrizare şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului;

    d) să se asocieze în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea, promovarea şi susţinerea intereselor proprii;

    e) să primească şi să utilizeze informaţii privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

    f) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activităţile din sectorul serviciului de salubrizare;

    g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţii reprezentative, autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect.

    h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condiţiile prezentului regulament-cadru, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;

    i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

    j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale;

    k) să fie dotaţi de operator, în condiţiile prezentului regulament-cadru, cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de încărcare şi de transport ale acestora;

    l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare şi de utilizare a acestora.

    ART. 119

    Utilizatorii au următoarele obligaţii:

    a) să respecte prevederile prezentului regulament-cadru şi clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

    b) să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare, sau să achite taxa de salubrizare aprobată de autoritatea administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară în cazul în care beneficiază de prestarea activităţii fără contract;

    c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare;

    d) să execute operaţiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autorităţile administraţiei publice locale. Fracţiunea umedă a deşeurilor va fi depusă în saci de plastic şi apoi în recipientul de colectare;

    e) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deşeurile reciclabile rezultate din activităţile pe care le desfăşoară, în recipiente diferite inscripţionate corespunzător şi amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spaţiile special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale;

    f) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea locală şi de direcţia de sănătate publică teritorială;

    g) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuţiei unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

    h) să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

    i) să încheie contracte pentru prestarea unei activităţi a serviciului de salubrizare numai cu operatorul căruia autoritatea administraţiei publice locale i-a atribuit, în gestiune directă sau în gestiune delegată, activitatea respectivă;

    j) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face colectarea, precum şi recipientele în care se depozitează deşeurile municipale în vederea colectării;

    k) să execute operaţiunea de deversare/abandonare a deşeurilor în recipientele de colectare în condiţii de maximă siguranţă din punctul de vedere al sănătăţii populaţiei şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri;

    l) să nu introducă în recipientele de colectare deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu;

    m) să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil şi domeniul public (până la limita de proprietate); autorităţile administraţiei publice locale se vor îngriji de salubrizarea spaţiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor;

    n) să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosinţă din domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze reparaţii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor;

    o) să nu arunce deşeuri şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice;

    p) să depună hârtiile şi resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport şi a activităţii desfăşurate pe străzile localităţii în coşurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor şi în alte asemenea locuri;

    q) să menţină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul condominiului, gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;

    r) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc;

    s) să păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii şi în alte locuri publice.

 

    CAPITOLUL IV

    Determinarea cantităţilor şi volumului de lucrări prestate

 

    ART. 120

    (1) La încheierea contractului de prestări servicii, operatorii au obligaţia de a menţiona în contract cantităţile de deşeuri ce urmează a fi colectate.

    (2) În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari sau al utilizatorilor care deţin în proprietate gospodării individuale, contractul se încheie pentru numărul total de persoane care au adresa cu acelaşi cod poştal.

    (3) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

    (4) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori:

    a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanţi ai acestora;

    b) asociaţii de proprietari/locatari, prin reprezentanţii acestora;

    c) operatori economici;

    d) instituţii publice.

    ART. 121

    (1) În vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru colectarea separată a deşeurilor menajere şi similare provenite de la producătorii de deşeuri, operatorii împreună cu autorităţile administraţiei publice ale unităţilor administrativ-teritoriale vor stabili pe bază de măsurători compoziţia şi indicii de generare a acestor deşeuri, pe categorii de deşeuri şi tipuri de materiale.

    (2) Pentru deşeurile provenite de la operatorii economici, cantităţile de deşeuri produse, tipul acestora, compoziţia, modul de tratare, condiţiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menţionate în autorizaţia de mediu eliberată de autorităţile competente.

    (3) Determinarea cantităţilor de deşeuri primite la instalaţiile de tratare, respectiv eliminare se face numai prin cântărire.

    (4) Pentru deşeurile din construcţii provenite de la populaţie, determinarea volumului acestora se va face estimativ.

 

 

    ART. 122

    (1) Pentru activităţile de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice, cantitatea prestaţiilor se stabileşte pe baza suprafeţelor, a volumelor, aşa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini.

    (2) Pentru curăţarea şi transportul zăpezii şi al gheţii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, calculul se realizează pe baza suprafeţelor degajate, cantităţilor calculate şi a reţetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii şi a formării poleiului.

    (3) Reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale sau al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară va controla prin sondaj şi/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populaţiei activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformităţi se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

    (4) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare intercomunitară, după caz, aplică penalităţile menţionate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unităţi procentuale din valoarea lunară totală a contractului.

    ART. 123

    Pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare măsurarea cantităţii prestaţiilor se face în funcţie de doza şi de reţeta utilizată pe unitatea de suprafaţă sau de volum.

 

    CAPITOLUL V

    Indicatori de performanţă şi de evaluare ai serviciului de salubrizare

 

    ART. 124

    (1) Consiliul local  stabilesc şi aprobă valorile indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare şi penalităţile aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora.

    (2) Indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare se precizează în anexa la regulamentul , precum şi în hotărârea de dare în administrare sau contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, după caz.

    (3) Autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitare sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanţă ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea şi realizarea ţintelor/obiectivelor conform legislaţiei în vigoare din domeniul gestionării deşeurilor.

    (4) Autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, aplică penalităţi contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului.

    ART. 125

    (1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităţilor cu privire la:

    a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

    b) atingerea obiectivelor şi ţintelor pentru care autoritatea administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară sunt responsabile;

    c) prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

    d) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor;

    e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 

    f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii populaţiei;

    g) implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii muncii.

    ART. 126

    Indicatorii de performanţă trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activităţi:

    a) contractarea serviciului de salubrizare;

    b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

    c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

    d) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;

    e) soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

    f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

    g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanţă;

    h) atingerea ţintelor privind gestionarea deşeurilor.

    ART. 127

    În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

    a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

    b) gradul asigurării colectării separate a deşeurilor menajere şi similare;

    c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deşeuri;

    d) evidenţa clară şi corectă a utilizatorilor;

    e) înregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

    f) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a acestora.

    ART. 128

    În conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informaţii necesare stabilirii:

    a) modului de aplicare a legislaţiei şi a normelor emise de A.N.R.S.C.;

    b) modului de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;

    c) calităţii şi eficienţei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;

    d) modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii;

    e) modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

    f) respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi prin norme metodologice.

 

    CAPITOLUL VI

 

    SANCȚIUNI

 

    ART. 129

 1. Sancțiuni pentru operatorul serviciilor de salubrizare

 

 1. Refuzul operatorului de salubrizare de a pune la dispoziția autorității publice locale datele și informațiile solicitate sau furnizarea incorectă și incompletă de date și informațiile necesare desfășurării activități  acesteia: 10.000 – 50.000 lei
 2. Prestarea serviciului de salubrizare în afara parametrilor tehnici cantitativ și calitativi adoptați prin contractul de delegare a gestiunii și a prezentului Regulament 10.000 – 50.000 lei
 3. Neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităților de control : 30.000 – 50.000 lei
 4. Practicarea altor tarife decât cele stabilite prin hotărâri ale Consiliului local: 30.000 – 50.000 lei.
 5. Neigenizarea recipientelor și a platformelor colectare, conform programului stabilit: 500 – 2500 lei
 6. Întreținerea necorespunzătoare a mijloacelor de transport pentru deșeuri de către operatorul serviciului de salubritate: 500 – 1.000 lei
 7. Lipsa echipamentului de lucru: 500 – 2.500 lei
 8. Nerespectarea de către operator a graficelor de ridicare a deșeurilor: 1.500 – 2.500 lei
 9. Neasigurarea de către operatorul serviciului a recipientelor de colectare la cererea utilizatorilor: 200 – 500 lei

 

 1. Sancțiuni pentru utilizatorii serviciului de salubrizare
 2.  

- persoane fizice: 100 – 200 lei

- persoane juridice: 500 – 1000 lei

2. Neîncheierea contractelor de către utilizatori non casnici cu operatorul autorizate pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale

- persoane juridice: 500 – 1000 lei

3. Depozitarea deșeurilor pe platformele de colectare în afara recipientelor și nemenținerea curățeniei pe platforme:

- persoane fizice: 100 – 200 lei

- persoane juridice: 200 – 500 lei

4. Depunerea în recipiente de precolectare a deșeurilor municipale de pe platformele amenajate pe domeniul public, de deșeuri animale( dejecții, cadavre de animale( dejecții, cadavre de animale păsări), deșeuri de construcți/ demolări, deșeuri vegetale, deșeuri periculoase:

- persoane fizice: 200 – 1000 lei

- persoane juridice: 500 – 1500 lei

5. Neasigurarea sau obstrucționarea/ blocarea căilor de acces către platformele de colectare pentru mijloacele de transport ale operatorului:

- persoane fizice: 100 – 200 lei

- persoane juridice: 500 – 1000 lei

6.Depozitarea materialelor de construcții de domeniul public sau privat al localității, fără aprobarea prealabilă a autorității locale:

- persoane fizice: 100 –500 lei

- persoane juridice:500 – 1000 lei

7. Blocarea gurilor de canal prin depozitatea de deșeuri, pământ sau moloz rezultate din deșeurile de construcții

- persoane fizice:100 – 500 lei

- persoane juridice: 500 – 1000 lei

8. Utilizarea recipientelor pentru deșeuri reciclabile în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate:

- persoane fizice: 200 – 500 lei

- persoane juridice: 500 – 1000 lei

9.Deteriorarea și/sau distrugerea recipienților/ părți ale acestora, aflați în punctele de precolectare:

- persoane fizice: 500 – 2000 lei

- persoane juridice: 500 – 2000 lei

10. Folosirea recipientelor de colectare de pe platformele de precolectare aferente asociațiilor de proprietari/ locatari de către utilizatorii non casnici:

- persoane juridice: 500 – 1000 lei

11. Folosirea recipientelor de colectare a deșeurilor reziduale, de pe platformele de precolectare aferente asociațiilor de proprietari/ locatari de către persoanele fizice sau juridice rezidente de la case:

- persoane fizice: 100 – 200 lei

- persoane juridice: 500 – 1000 lei

 

 1.  
 1. Contravențiilor prevăzute de prezentul regulament le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor , aprobate cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările ulterioare. Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul local.
 2. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul autorităților administrației publice locale a Municipiului Gherla.

 

CAPITOLUL VII

 •  

 

Art.131 Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul Local

ART.132 Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de modificările de natură tehnică, tehnologică și legislativă, prin hotărâri ale consiliului local.

Anexa   face parte integrantă din prezentul Regulamentde salubrizare a regulament de salubrizare a  municipiul Gherla şi localităţile Băiţa , Hăşdate şi Silivaş

 

 

   

 

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                        ANEXA  

INDICATORI  DE PERFORNMANȚĂ

pentru  serviciile publice de salubrizare a  municipiului  Gherla

 şi localităţile componente Băiţa , Hăşdate şi Silivaş

    

Nr.

Crt.

INDICATORI  DE PERFORNMANȚĂ

 

Trimestrul

Total an

I

II

III

IV

0

1

2

3

4

5

6

1.

INDICATORI  DE PERFORMANȚĂ GENERALI

1.1

CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

 

 1. Numărul de contracte încheiate raportat la numărul de

solicitări, pe categorii de utilizatori

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

 

 1. Procentul de contracte de la lit.a) încheiate în mai puțin de 10 zile calendaristice

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

 

 1. Numărul de solicitări de modificare a  prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile

%

0

%

0

%

0

%

0

%

0

 

 1. Numărul de solicitări de îmbunătățire a  parametrilor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității, pe categorii de activități

%

2

%

2

%

2

%

2

%

2

1.2

MĂSURAREA ȘI GESTIUNEA CANTITĂȚII SERVICIILOR PRESTATE

 

 1. Numărul de recipiente de precolectare asigurate , pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

 1. Numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii

prestate, raportat la numărul toatal de servicii prestate pe tipuri de activități și categorii de utilizatori

%

5

%

5

%

5

%

5

%

5

 

 1. Ponderea din numărul de reclamații de la lit.b care s-a dovedit justificate

%

1

%

1

%

1

%

1

%

1

 

 1. Procentul de solicitări de la litera c) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

 

 1. Numărul de sesizări din partea agenților de protec’ia mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

%

0

%

0

%

0

%

0

%

0

 

 1. Numărul anual de sesizări din partea din partea agențiilor de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

%

0

%

0

%

0

%

0

%

0

 

 1. Cantitatea de deșeuri colectate selectiv raportată la cantitatea totală de deșeuri colectate

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

 

 1. Cantitatea totală de deșeuri sortate și valorificate, raportată la cantitatea totală de deșeuri colectate

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

 

 1. Penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile administrației publice locale, raportate la valoarea prestației, pe activități

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

 

 1. Cantitatea totală de deșeuri colectate pe bază de contract raportată locurile neamenajate, raportate la cantitatea totală de deșeuri colectate

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

 

 1. Cantitatea totală de deșeuri colectate din locurile neamenajate, raportată la cantitatea totală de deșeuri colectate

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

 

 • Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate, pe tipuri de activități și categorii de utilizatori

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

 

 1. Ponderea din numărul de reclamații de la pct.I) care s-au dovedit justificate

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

 

 • Procentul de solicitări de la lit.m) care au fost rezolvate în mai puțin de două zile calendaristice

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

 

 • Valoarea aferentă activității de colectare a deșeurilor totale facturateă, raportată la valoarea totală rezultată din valorificarea deșeurile reciclabile

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

1.3.

FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAȚIILOR

 

 1. Numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori pe categorii de utilizatori

%

0

%

0

%

0

%

0

%

0

 

 1. Procentul de reclamații de la lit.a) rezolvate în mai puțin de 10 zile

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

 

 1. Procentul din reclamațiile de la lit.a0 care s-au dovedit a fi justificate

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

 

 1. Valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise , pe categorii de activități utilizatori

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

 

 1. Valoarea totală a facturilor emise raportată la cantitățile de servicii prestate, pe activități și pe categorii de utilizatori

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

1.4.

RĂSPNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

 

 1. Numărul de sesizari scrise, raportate la numărul total de utilizatori , pe activități și categorii de utilizatori

%

0

%

0

%

0

%

0

%

0

 

 1. Procentul din totalul de la lit.a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

 

 1. Procentul din totalul de la lit.a) care s-a dovedit a fi întemeiat

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

2.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI

2.1.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI PRIN LICENȚA DE PRESTARE A SERVICIULUI

 

 1. Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență

nr.

0

nr.

0

nr.

0

nr.

0

nr.

0

 

 1. Numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate

nr.

0

nr.

0

nr.

0

nr.

0

nr.

0

2.2.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE

 

 1. Numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpeioperatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de pres

nr.

0

nr.

0

nr.

0

nr.

0

nr.

0

 

 1. Valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit.a) raportată la valoare totală facturată aferentă activității

%

0

%

0

%

0

%

0

%

0

 

 1. Numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale, pe activități

nr.

0

nr.

0

nr.

0

nr.

0

nr.

0

 

 

 

 

 

 

 

 


Vezi proiectul in format PDF

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

SPAS

Nr.12787/18.11.2016

 

 

REFERAT  DE  SPECIALITATE

La proiectul de hotarare privind aprobarea Planului local de acțiune pentru îmbunătățirea situației romilor -  perioada 2017 – 2019

 

 

Prin Hotararea Guvernului nr.18/2015  a fost aprobata Strategia Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor pentru perioada 2015 – 2020, care stabileste o serie de masuri ce trebuie indeplinite de catre autoritatile publice atat de la nivel central cat si de cele de la nivel local.

Programul ROMACT este implementat de către Consiliul Europei şi beneficiază de suportul politic oferit prin Alianţa Europeană a Oraşelor şi Regiunilor pentru Incluziunea Romilor, o iniţiativă a Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei. Programul ROMACT se derulează în cinci ţări (România, Ungaria, Bulgaria, Slovacia şi Italia).

În cadrul localității Gherla, facilitatorul Comisiei Europene împreună cu Grupul de Lucru au realizat un Plan local de acțiune, care cuprinde propuneri de inițiative locale, care să conducă la îmbunătățirea situației populației române de etnie romă din municipiu.

Acesta a fost realizat în contextul aplicării Strategiei de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor din România nr. 18/2015, iar la baza elaborării acestuia a stat o atentă studiere a problemelor cu care se confruntă comunităţile de romi.

Planul de acţiune a fost realizat pentru următoarele domenii prioritare: educaţie, administraţie şi dezvoltare comunitară, sănătate, ocupare, cultură, locuire şi ordine publică.

Prin aprobarea Planului de Acţiune, Consiliul Local Gherla  va beneficia de oportunităţile existente de atragere a mijloacelor financiare externe pentru implementarea lui.

In acest sens se propune Consiliului local al municipiului Gherla spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea Planului local de acțiune pentru perioada 2017 – 2019, conform Anexei nr.1.

 

                                                                                             Intocmit,

                                                                                        Caraba Rozsika

                                                                                        Sef serviciu SPAS

-----------------------------\

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT DE HOTARARE

 

Privind  aprobarea Planului local de acțiune pentru îmbunătățirea situației romilor

Perioada 2017 – 2019

 

Consiliul local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta de lucru ordinara in data de   .12.2016;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea Planului local de acțiune pentru îmbunătățirea situației romilor - perioada 2017 – 2019;

Avand in vedere:

                         - Referatul de specialitate nr.12787/18.11.2016, intocmit de Serviciul Public de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Municipiului Gherla;

- Vazand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

                         - Prevederile H.G.nr.18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor pentru perioada 2015-2020;

            In temeiul art.36 alin. (1) alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. (a), art.45 alin. (1) si art.115 alin.(1) lit. (b) din Legea 215/2001 republicata, actualizata a administratiei publice locale;

 

H O T A R A S T E :

 

Art.unic. Se aproba completarea  Planului local de de acțiune pentru îmbunătățirea situației romilor  - perioada 2017 –     2019, conform Anexei nr.1.

          Anexa nr.1 face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

 

 

 

 

Nr.consilieri                                                                                            CONTRASEMNEAZA

Prezenti                                                                                                           SECRETAR

Nr.voturi “Pentru”                                                                                       ROTAR MIHAI

Nr. “abtineri”

 


Vezi proiectul in format PDF

ROMÂNIA                                                                                            VIZAT

JUD. CLUJ                                                                                          PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                            IOAN NESELEAN

NR 12812 din 18.11.2016

 

R A P O R T

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017

 

 

 

            Avand in vedere prevederile art. 490 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

          “ Autorităţile administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente.”

           

 

Principale prevederi legale

Calculul impozitului pe cladiri este reglementat in art. 457, 458, 459 si 460 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

Scutirile la impozitul pe cladiri ce pot fi acordate de Consiliul Local sunt reglementate in art. 456 alin. 2 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

Calculul impozitului pe teren este reglementat in art. 465 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

Scutirile la impozitul pe teren ce pot fi acordate de Consiliul Local sunt reglementate in art. 464 alin. 2 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

Având în vedere cele de mai sus pentru asigurărea unui buget cât mai echilibrat, căt şi pentru realizarii obiectivele propuse pentru anul 2017  am elaborat un proiect de hotarare pentru consultari:

- impozitele si taxele pe cladiri persoane fizice si persoane juridice, sa ramana la nivelul  celor stabilite in anul 2016, conform Titlului I , III , IV , V si Titlului VII din Anexa nr. 1 la prezentul raport

- Impozitul si taxa pe teren pentru constructii sa se reduca cu aproximativ 15%  fata de anul 2016 astfel

Zona în cadrul localităţii

An 2016 lei/ha

An 2017 lei/ha

A

8300

7000

B

5800

5000

C

3700

3000

D

1900

1600

 

Impozitul si taxa asupra terenurilor agricole sa ramana la nivelul  celor stabilite pentru anul 2016

- impozitul asupra mijloacelor de transport inregistrate sa se stabileasca conform Titlului X al Anexei 1 la prezentul raport, la nivelul celor stabilite in anul 2016

            - o bonificaţie de 10 % pentru plata impozitelor pe clădiri, terenuri, şi mijloace de transport la toţi contribuabilii pentru plata acestora integral până la data de 31.03.2017.

- taxele pentru eliberarea certificatelor , avizelor si a autorizatiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, impozitul pe spectacole, taxele speciale si alte taxe locale sa se stabileasca conform titlurilor XII, XIII ,XIV, XV   din Anexa 1 la prezentul raport 

                - pentru  functionarea unor servicii publice locale  şi pentru utilizarea locurilor publice sau a infrastructurii locale conform art. 484 şi 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal  să se instituie o serie de  taxe speciale care se regăsesc la titlul XVI din Anexa I la prezentul raport

La taxele speciale se propune scaderea fata de anul 2016 a taxei pentru parcare la 8 lei/luna, a taxelor de intrare la cinema, a taxelor de utilizare a locurilor, meselor si tarabelor pentru vanzarea de produse alimentare pe perioade de mai mult de 1 luna si a vizelor anuale pentru autorizatii taxi de la 250 lei la 150 lei

 • pentru anul 2017 taxele judiciare de timbru sa se stabileasca conform  nivelurilor  prevazute in OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru cu modificarile si completarile ulterioare

 •  pentru anul 2017 taxele extrajudiciare de timbru sa se stabileasca conform Legii nr. 117/1999  privind taxele extrajudiciare de timbru cu modificarile si completarile ulterioare asa cum sunt prevazute in Anexa III la prezentul referat

 • Scutirile propuse se regasesc la Titlul II si VII din Anexa 1.

 • Incadrarea cladirilor si ternurilor pe zone in functie de pozitia fata de centrul municipiului si de retelele utilitare sa se stabileasca conform Anexei 4

           

             

 

M.H.L./F.C 7 EX                                      ÎNTOCMIT

                                                             Şef birou IUICV                                                                                                                                                     Lică Măhălean

--------------------- 

 ROMÂNIA                                                                          

JUDEȚUL CLUJ                                                                           

MUNICIPIUL GHERLA                                                   

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.     DIN 20.12.2016

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017

 

 

 

          Consiliul local al municipiului Gherla întrunit in şedinţă ordinara :

          Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, proiect iniţiat de autoritatea executivă ;

          Examinând raportul de specialitate nr. 12 812 din 18.11.2016 al serviciului de buget, contabilitate, impozite şi taxe locale ;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcţii republicată cu modificările şi completarile ulterioare şi a Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

          În temeiul drepturilor conferite de art. 36, alin. 4, lit. c şi art. 45, alin.2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicata;

          Vazand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate a Consiliului local

 

HOTĂRĂŞTE :

 

          ART.1 Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2017, conform Anexei nr. 1, 2 si 3.

          ART.2 Se aproba incadrarea cladirilor si terenurilor pe zone in functie de pozitia fata de centrul municipiului si de retelele utilitare conform Anexei 4.

          ART.2 Anexele 1, 2, 3 si 4 face parte integranta din prezenta hotarare.

          ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredinţează serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Gherla.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

 

Nr. consilieri                    19            

Prezenţi                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr. voturi “ pentru “                                                         SECRETAR

Nr. voturi “ împotrivă “                                               MIHAI ROTAR

 

 

 

 

 


Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

ROMÂNIA                                                                                                        VIZAT

JUDEȚUL CLUJ                                                                                            PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                         NESELEAN IOAN

NR. 12350 DIN 08.11.2016

 

REFERAT

Privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 52149 cu nr cadastral 52149 situat în Municipiul Gherla str. Victoriei nr.15, proprietate publică a Municipiului Gherla în două loturi

 

     Prin lista de investiții Anexă la Bugetul Local al Municipiului Gherla aprobat pe anul 2016, la cap. C alte cheltuieli de investiții, a fost cuprins printre altele și întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru construirea unui centru de afaceri pe amplasamentul situat la intersecția străzilor Victoriei cu Plugarilor ( P-ța Industrială ).

    Pe amplasamentul respectiv există două grupuri de garaje și o anexă, sens în care a fost necesară o dezmembrare care s- a întocmit și recepționat.

    În vederea operării în Cartea Funciară pentru continuarea procedurilor legale se propune următoarea dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 52149 cu nr cadastral 5249:

 

 • Lotul nr 1 cu nr cadastral nou 54955 situat în Municipiul Gherla str. Victoriei nr. 15 în suprafață de 510 mp, categoria de folosință curți – construcții, pe care se află două grupuri de garaje cu caracter provizoriu în suprafață construită de 192 mp respectiv 151 mp, situat în intravilan, care rămâne pe proprietarul de până acum, adică Municipiul Gherla în cotă de 1/1 parte
 • Lotul nr 2 cu nr cadastral nou 54956 situat în Municipiul Gherla str. Victoriei nr. 15, în suprafață de 5544 mp, categoria de folosință curți -  construcții, pe care se află un wc cuplat cu o magazie în suprafață construită de 39 mp situat în intravilan, care rămâne pe proprietarul de până acum, adică Municipiul Gherla în cotă de 1/1 parte

 

    Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei Hotărâri cu privire la aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 52149 cu nr cadastral 52149, situat în Municipiul Gherla str. Victoriei nr. 15 proprietate publică a Municipiului Gherla în două loturi.

 

                                                                                                            ÎNTOCMIT

                                                                                                          ING: MORAR VASILE

-------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

PROIECT DE

 HOTĂRÂRE NR _______/2016

Privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 52149 cu nr cadastral 52149 situat în Municipiul Gherla str. Victoriei nr.15, proprietate publică a Municipiului Gherla în două loturi

 

    Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru

     Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 52149 cu nr cadastral 52149 situat în Municipiul Gherla str. Victoriei nr.15, proprietate publică a Municipiului Gherla în două loturi – proiect din inițiativa autorității executive:

  Examinând referatul de specialitate nr. 12350 din 08.11.2016 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

   Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

    În temeiul dispozițiilor art. 14 și art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile de proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul dispozițiilor art. 36 alin.2 lit. c și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

 

  Art. 1 Se aprobă dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 52149 cu nr cadastral 52149 situat în Municipiul Gherla str. Victoriei nr. 15, teren în suprafață de 6054 mp, categoria de folosință curți – construcții, proprietar tabular Municipiul Gherla , în două loturi:

 • Lotul nr 1 cu nr cadastral nou 54955 situat în Municipiul Gherla str. Victoriei nr. 15 în suprafață de 510 mp, categoria de folosință curți – construcții, pe care se află două grupuri de garaje cu caracter provizoriu în suprafață construită de 192 mp respectiv 151 mp, situat în intravilan, care rămâne pe proprietarul de până acum, adică Municipiul Gherla în cotă de 1/1 parte
 • Lotul nr 2 cu nr cadastral nou 54956 situat în Municipiul Gherla str. Victoriei nr. 15, în suprafață de 5544 mp, categoria de folosință curți -  construcții, pe care se află un wc cuplat cu o magazie în suprafață construită de 39 mp situat în intravilan, care rămâne pe proprietarul de până acum, adică Municipiul Gherla în cotă de 1/1 parte

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează autoritatea executivă

 

 

                                                                      

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MURESAN ADRIAN

 

 

 

Nr. consilieri                   19                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                  SECRETAR

Nr. voturi  ”pentru”                                                                          ROTAR  MIHAI

 

 


ROMÂNIA                                                                                                          VIZAT

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 PRIMAR

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI GHERLA                                                               NESELEAN IOAN

NR .12682/16.11.2016

 

 

 

 

REFERAT

privind schimbarea destinației imobilului din Gherla P-ța Libertății nr. 3A jud. Cluj

 

 

 

Prin adresa  cu nr. 11512/18.10.2016  Școala  Gimnazială nr.1 Gherla a adus la cunoștința municipalității faptul că în urma reorganizării rețelei școlare  la nivelul Municipiului Gherla prin înființarea Liceului Teoretic cu predare  în limba maghiară și desființarea corelativă a  școlii Gimnaziale nr.2 Gherla spațiul  de învățământ situat în Gherla P-ța Libertății  nr.3A jud. Cluj a devenit excedentar iar Consiliul de Administrație al școlii și-a exprimat acordul cu privire la cedarea  spațului menționat către Primăria Municipiului Gherla .

Ca urmare a acestei adrese s-a formulat o solicitare către Inspectoratul Școlar  Cluj în vederea derulării  procedurilor necesare modificării  destinației pe care în prezent o deține imobilul  în discuție, respectiv destinația de unitate de  învățământ .

Prin adresa cu nr. 12602/14.11.2016 Inspectoratul școlar al Județului Cluj  ne comunică procedura necesară emiterii Avizului conform al Ministerului Educației Naționale privind  schimbarea destinației  unor imobile care aparțin unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Printre documentațiile necesare este și Hotărârea Consiliului Local prin care se propune schimbarea destinației.

Autoritatea executivă are intenția de-a face operațional Serviciul Poliție Locală care în prezent este înființat prin HCL nr.26/2013

Pentru realizarea acestui proiect de hotărâre este necesar ca Serviciul Poliție Locală să dețină un spațiu adecvat necesar cu destinația de sediu iar  autoritatea executivă are în vedere spațiul din  Piața Libertății nr.3 pentru funcționarea sediului serviciului.

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) , alin.2 lit. c si d , alin .5 alit.2 și alin.6 lit.a din legea nr. 215/2001, a Administrației Publice Locale autoritatea executivă propune adoptarea unei Hotărâri de Consiliu prin care spațiul cu destinație de unități de învățământ formată din 3 săli de clase din Gherla P-ța Libertății nr. 3 Jud. Cluj să aibă o altă destinație decât cea de locuință.

 

SECRETAR

MIHAI ROTAR

--------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL GHERLA

 

PROIECT

 HOTĂRÂREA NR _______/2016

privind schimbarea destinației imobilului din Gherla P-ța Libertății nr.3A jud. Cluj

 

 

 

    Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru

     Luând în dezbatere proiectul de hotărâre  privind schimbarea destinației imobilului din Gherla P-ța Libertății nr.3A jud. Cluj   – proiect din inițiativa autorității executive:

  Examinând referatul de specialitate nr. 12682 din 16.11.2016 întocmit de Secretar UAT.

   Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

    Ținând seama de dispozițiile art. 36 alin. 1 , alin.2 lit. c si d , alin .5 alit.2 și alin.6 lit.a din legea nr. 215/2001, a Administrației Publice Locale

   În temeiul dispozițiilor art. 36 alin.2 lit.a si c lit. c și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 Art. 1 Se schimbă destinația a 3 încăperi din clădirea aflată in curtea  imobilul situat în Gherla P-ța Libertății nr.3A jud. Cluj, din săli de clasă destinate procesului de învățământ  în spațul cu altă destinație decât cea de locuință.

 Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gherla.

Art.3 Prezenta hotărâre de consiliu local va fi comunicată :Primarului Municipiului Gherla , Instituției Prefectului Județului Cluj , Școala Gimnazială nr.1 Gherla.

                                                                      

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MURESAN ADRIAN

 

 

 

Nr. consilieri                   19                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                  SECRETAR

Nr. voturi  ”pentru”                                                                          ROTAR  MIHAI

 

 

 


ROMÂNIA                                                                                                           VIZAT

JUDEȚUL CLUJ                                                                                               PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                               NESELEAN IOAN

NR. 11661 DIN 14.10.2016

 

REFERAT

privind aprobarea dezmembrări imobilului înscris în CF.52375 cu nr. 52375, proprietate publică a Municipiului Gherla în două parcele

 

      Prin cererea înregistrată sub nr. 8291 din 21.07.2016 SC RCS&RDS S.A. cu sediul în București strada Dr. Staicovici nr.75, Forum 2000 Building, faza I etaj. 2 sec.5 a solicitat închirierea unui spațiu tehnic situat în Municipiul Gherla, care va fi utilizat pentru furnizarea de servici de telecomunicații, spațiu ce a servit la o altă firmă de telecomunicații.

      Spațiul respectiv în suprafață de 150 mp este situat în extravilanul Municipiului Gherla lângă amplasamentul antenei GSM.

      Având în vedere că amplasamentul solicitat face parte din pășunea municipală în suprafață de 842974 mp situată în extravilanul municipiului Gherla, înscrisă în CF nr. 52575 cu nr cadastral 52375, pentru continuarea procedurilor legale se propune următoarea dezmembrare:

 •  Parcela nr.1 cu nr cadastral nou 54939 în suprafață de 842824 mp categoria de folosință “pășune” parcelă din extravilan, care rămâne pe proprietarul de până acum, adică Municipiul Gherla în cotă de 1/1 parte
 • Parcela nr.2 cu nr cadastral nou 54940 în suprafață de 150 mp, categoria de folosință “pășune” teren extravilan, care rămâne pe proprietarul de până acum adică Municipiul Gherla în cotă de 1/1 parte.

    Față de acestea propunem analizarea în vederea luări unei hotărâri cu privire la aprobarea  dezmembrări imobilului înscris în CF.52375 cu nr. 52375, proprietate publică a Municipiului Gherla în două parcele.

 

                                                                                                              ÎNTOCMIT

ING. VASILE MORAR

 

 

 

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

proiect

HOTĂRÂREA  NR.  

Privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 52375 nr. cadastral 52375, situat în Municipiul Gherla

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 52375 nr. cadastral 52375, situat în Municipiul Gherla

 – proiect din inițiativa autorităţii executive;

Examinînd Referatul de specialitate cu nr. 11661/24.10.2016  din întocmit de Direcția  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzînd avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

În temeiul dispoziţiilor art. 14 şi art. 15 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică , cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.2 , lit.c ,   şi  art. 45  din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

             Art.1.- Se aprobă dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 52375 cu nr. cadastral 52375 teren  ,,pășune” extravilan în suprafață de 842974 mp. proprietar tabular Municipiul Gherla- domeniu public, în două parcele astfel :

 • Parcela nr.1 cu nr. cadastral  nou 54939 în suprafață de 842824 mp.categoria de folosință ,,pășune” parcelă din extravilan , care rămâne pe proprietarul de până acum adică Municipiul Gherla în cotă de 1/1 parte.
 • Parcela nr.2 cu nr. cadastral  nou 54940 în suprafață de 150 mp.  categoria de folosință ,,pășune” teren extravilan , care rămâne pe proprietarul de până acum adică Municipiul Gherla în cotă de 1/1 parte.

 

Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează autoritatea executivă şi comisia de evaluare.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

 

Nr. consilieri               19                                                            CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                             SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                         MIHAI  ROTAR


ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

405300-Gherla, Judeţul Cluj, str. Bobâlna, nr. 2

Tel: 0264-241926; 0264-241775; Tel.Fax:0264-241666

Web: www.primaria-gherla.ro

 

 

Nr. 11761/25.10.2016

 

 

REFERAT

 

Privind organizarea  reţelei  unităţilor de învăţământ

de pe raza municipiului Gherla, din anul şcolar 2016-2017

conform Legii Educaţiei Naţionale  nr.1 din 2011

 

 

          Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, ce reglementează funcţionarea sistemului naţional de învăţământ de stat,  presupune promovarea unui învăţământ bazat pe cerinţele derivate din cerinţa de a forma şi susţine o resursă umană naţională înalt competitivă.

          In această lege o importanţă deosebită se acordă autorităţilor administraţiei publice locale care asigură, conform   acestei legi, buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea.

Prin adresele cu nr. 10676/28.09.2016 și 11512/18.10.2016 Școala Gimnazială nr.1 din Gherla a comunicat faptul că Școala Gimnazială nr.1 Gherla ( Structură școlară ) nu mai funcționează deoarece prin înființarea Liceului Teoretic cu Predare în Limba Maghiară s-au relocat clasele cu elevi maghiari și s-au repartizat acestui liceul împrejurare în care spațiile utilizate de aceste clase au devenit excedentare ( Gherla str. P-ța Libertății nr.3)

          Având în vedere prevederile acestei legi, precum și motivele arătate anterior  propunem adoptarea  de către Consiliul Local Gherla a unei hotărâri ce va cuprinde structura reţelei de învăţământ din municipiul nostru  în anul şcolar 2016-2017.

 

             

SECRETAR

MIHAI ROTAR

 

 

 

  

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

  HOTĂRÂREA NR.

 

 privind aprobarea  reţelei  unităţilor de învăţământ   

de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2016-2017

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla , întrunit în ședința  ordinară de lucru;

            Examinând referatul nr.   întocmit de  secretar UAT privind organizarea rețelei unităților de învățământ de pe raza Municipiului Gherla , pentru anul școlar 2016-2017;

            În temeiul prevederilor art. 61 alin(2) din Legea nr.1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare;

            Conform prevederilor OMECTS nr. 6564/2011 cu modificările și completările ulterioare   și art. 20, 21 și 22 OMEN nr. 4894/2014;

            Având avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

            În temeiul  Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală;         În conformitate cu prevederile art.36, al.(2)  lit. ”d“, al.(6), lit. ”a“, pct.1, și art. 45 alin (2)  din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001,  republicată.

             

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

            Art.1. Se aprobă structura reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2016-2017 care este  redată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  autoritatea executivă şi instituțiile de învățământ de pe raza de autoritate a Consiliului Local Gherla.

            Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

                        Instituția Prefectului – județul Cluj

                        Inspectoratul Școlar Județean Cluj

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

 

Nr.Consilieri = 19                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr.Consilieri prezenţi  =                                                            SECRETAR

Voturi “ pentru “         =                                                        MIHAI ROTAR                                                                                                                                                                              

 


SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

NR.11773/25.10.2016

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul

 UAT- Municipiul Gherla

 

Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre îl constituie Legea nr. 258/ 2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, act normativ prin care au fost abrogate prevederile referitoare la limitarea consumului de carburant prin stabilirea unor cote minime de carburanți.

Prin Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare, s-au stabilit normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare a activității acestora.

În conformitate cu dispozițiile art. 1 alin (5) din aceeași ordonanță, astfel cum a fost modificată și completată, “unitățile administrativ-teritoriale stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanțe, prin hotărâre a consiliului local, respectiv hotărâre a consiliului județean.”

Astfel, normativele de cheltuieli stabilite ca limite maxime, potrivit actului normativ invocat, în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către autorităţile administraţiei publice locale,precum şi de către instituţiile publice din subordinea acestora, sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanța de Guvern nr. 80/2001, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul limitelor maxime prevăzute, conducătorii instituţiilor respective pot aproba niveluri inferioare de cheltuieli, în funcţie de condiţiile specifice şi de modul de desfăşurare a acţiunii, precum şi în raport cu sursele de finanţare, în condiţiile legii, la realizarea acestora.

Prin adoptarea Legii nr. 258/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, s-a realizat eliminarea plafonării cantității de combustibil, stabilindu-se ca unitățile administrativ-teritoriale să aprobe normative proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul Ordonanței de Guvern nr. 80/2001, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâri ale autorităților deliberative.

În consecință, prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul de carburanți la nivelul U.A.T. –Municipiul Gherla, devenit neplafonabil prin efectul Legii nr. 285/2015, cât și pentru acțiunile de protocol la nivel de autoritate publică și persoane desemnate potrivit legii și alte cheltuieli.

Prin urmare, se propune, prin prezentul proiect de hotărâre, o limită maximă a consumului de carburanți pentru autoturismele aflate în dotarea municipiului Gherla, respectiv de 300 l carburant/autoturism/lună,

De asemenea, cheltuielile de protocol vor respecta nivelul maxim aprobat prin Ordonanța de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice. Având în vedere cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale, drept pentru care propunem aprobarea acestuia în forma prezentată.

 

 

 

SEF SERVICIU

Farcas Nicusor

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul U.A.T. – Municipiul Gherla

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la  stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul U.A.T. – Municipiul Gherla  , proiect din iniţiativa autorităţii executive.

Examinand referatul nr. 11773/25.10.2016 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorități lor administrației publice ale U.A.T. – Municipiul Gherla și al instituțiilor publice din subordine şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

. Avand in vedere:

-Prevederile art. 1 alin (5) din  Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 258/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației

publice și instituțiile publice;

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.Cheltuielile pentru acțiuni de protocol, la nivelul,  U.A.T. – Municipiul Gherla se mențin la nivelul maxim aprobat prin Ordonanța de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2.(1)Limita maximă a consumului de carburanți, pentru fiecare autoturism aflat în dotarea U.A.T. – Municipiul Gherla, se stabilește la 300 l carburant/autoturism/lună.

 (2) Nu se consideră depășiri la consumul de carburanți, astfel cum este stabilit la alin. (1) consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului aprobat în raport cu numărul total de autoturisme aflate în dotarea instituției.

Art.4.Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al U.A.T. – Municipiul Gherla și instituțiilor publice subordonate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Nr.consilieri:               19                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                    MIHAI ROTAR

 

 

 


Înapoi