PROCESELE VERBALE


ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROCES VERBAL

 

 

            Încheiat azi, 29.06.2016  , cu ocazia ședinței publice ordinare a Consiliului Local Gherla.

            Se intonează Imnul de Stat al României.

La ședință participă  toți cei 19 consilieri locali aleși în funcție.

Ședința este legal constituită.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței de constituire  din data de 22.06.2016  care se votează cu unanimitate de voturi.

Ședința publică ordinară a Consiliului Local Gherla a fost convocată prin Dispoziția Primarului cu nr.  552/24.06.2016   în temeiul prevederilor  art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Președintele domnul Roman Mihai   îl invită pe dl.primar Neselean Ioan  să prezinte spre aprobare următorul:

PROIECT AL ORDINEI  DE ZI :

1.Referat si proiect de hotărâre aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Drăgan Sabin – consilier superior

Coreferate : toate comisiile de specialitate

 

2. Referat şi proiect  de hotărâre privind   completarea HCL nr.34/30.03.2016 privind  modificarea și completarea anexei nr.4 din HCL nr.61/23.09.1999 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Gherla

                                      Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Direcție Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

3.Referat si proiect de hotărâre privind completarea art.3 din HCL 61/26.05.2016

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Rotar Mihai – Secretar UAT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

4.Referat si proiect de hotărâreprivind aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcționare a Consiliului Local alMunicipiului Gherla, în formă actualizată

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Rotar Mihai – Secretar UAT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

5. Diverse                           

Se supune la vot proiectul de hotărâre . Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate :

1.Referat si proiect de hotărâre aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

Domnul Drăgan Sabin prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi   se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 69/29.06.2016

 

2. Referat şi proiect  de hotărâre privind   completarea HCL nr.34/30.03.2016 privind  modificarea și completarea anexei nr.4 din HCL nr.61/23.09.1999 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Gherla

Domnul Morar Vasile prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi   se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 70/29.06.2016

 

 

3.Referat si proiect de hotărâre privind completarea art.3 din HCL 61/26.05.2016

Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi   se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 71/29.06.2016

 

4.Referat si proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcționare a Consiliului Local al Municipiului Gherla, în formă actualizată

Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Disctuții:

Dl.  Consilier Kasza : art. 16 care  se referară la alegerea viceprimarului citesc :

 Alegerea viceprimarului  va fi consemnată în a cincea hotărâre a noului consiliu local. Prin aceiași hotărâre consiliul local ia act de încetarea mandatului de consilier al viceprimarului, în locul acestuia fiind validat primul supleant aflat pe lista partidului politic alianței politice sau alianței electorale respective, în situația în care conducerea  acestora confirmă  în scris că persoana în cauză mai este membru al partidului respectiv.

 După alegerea viceprimarului acesta depune jurământul de credință în fața consiliului local.

Consider că trebuie scos din context, paragraful următor : ,,prin aceiași hotărâre consiliul local ia act de încetarea mandatului de consilier al viceprimarului, în locul acestuia fiind validat primul supleant aflat pe lista partidului politic alianței politice sau alianței electorale respective, în situația în care conducerea  acestora confirmă  în scris că persoana în cauză mai este membru al partidului respectiv’’.

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea făcută de dl. Consilier Kasza .

Cu unanimitate de voturi se adoptă :

 

HOTĂRÂREA nr. 72/26.06.2016

 

 

 

 

5. Diverse

Dl.  Consilier Mureșan Marius: Cine va merge la Forchheim ?

Dl. Consilier Hiticaș Andrei :  Mai mulți cetățeni au solicitat urgentarea procesului de mutare a chioșcurilor din autogară , chioșcuri care se află în fața magazinului care comercializează ochelari.

Dl. Primar : Referitor la plecarea în Forchheim încă nu s-a stabilit  cine va pleca. Ar fi bine ca toți să ne întâlnim și să stabilim acest lucru.

Iar referitor la problema ridicată de dl. Hiticaș , cunosc problema, și vom lua măsurile legale.

Este foarte ușor să demolezi. Când au amenajat magazinul  știau de existența chioșcurilor.

Dl. Consilier Mureșan Adrian: precizează că, cei care vor pleca în Germania să aibă puncte clare de rezolvat și să spună exact ce au făcut.

Cât privește ADP-ul  consideră că  aceștia nu trebuie să aștepte sa fie împinși de la spate. Daca se întâmplă ceva, vreau să vă autosesizați, nu sa așteptați sa va spună cineva ce trebuie făcut.

 Dorește ca serele să funcționeze non-stop și să facă mai multe flori nu numai panseluțe

Dl. Președinte Roman Mihai : Consiliul Local este acționar unic la ADP și de aceea avem dreptul să fim informați.

Vă rog să veniți cu un mod de organizare, ce probleme aveți, cum putem rezolva problemele din oraș , cu termene.

Dna consilier Ielcean Claudia solicită domnului Berceni să monteze rasteluri pentru biciclete.

Dl. Berceni : Vă rog să faceți o listă cu locațiile.

Aș vrea să-I  invit pe toți consilierii când doresc să vină la ADP să vadă ce este acolo. Anul acesta a fost un pic mai ploios ca în alți ani, iarba a crescut foarte repede. Așteptăm să avem mai mult spor la coasă. Sunt zone în oraș unde s-a cosit o singură dată , dar sunt și zone unde s-a cosit de două ori anul acesta.

Dl. Președinte Roman Mihai : vă rog să găsiți soluții pentru ca orașul să arate bine.

Dl.  Consilier Drăgan Eugen : ce se întâmplă cu lacul din parc ?

Dl. Bercenii Bogdan : Lacul s-a curățat manual. Au căzut niște copaci, trebuie să reparăm o porțiune de gard.

Dl. Consilier Kasza : Eu am primit feedback  de la cei care au venit în oraș, și 99 % din acei cetățeni care au vizitat orașul au apreciat cum arată.

Chiar și atunci când lucrurile merg extraordinar întotdeauna există loc și de mai bine.

Iar în al doilea rând, l-am căutat personal pe dl. Beceni acum câteva zile în urmă , când m-am speriat că au început să se taie majoritatea copacilor mari, seculari  din parc. A avut disponibilitate, a venit la fața locului, a explicat foarte clar și documentat de ce se întâmplă , care sunt motivele, care sunt soluțiile.

În timpul puțin, cât am avut contact cu dânsul consider că este o persoană care încearcă să-și facă treaba.

Dl. Consilier  Mureșan Adrian : Trebuie să veniți cu ceva proiecte. Noi o să vă stăm la dispoziție

 Ar fi foarte important să aveți grijă de spațiile de joacă pentru copii.

Dl. Secretar citește adresa primită de la Liceul Teoretic Ana Ipătescu înregistrată sub nr. 7077/2016 prin care se solicită  plata unor sume de bani pentru distincția Gheorghe Lazăr.

Mai citește apoi cererea depusă de Cantina de Ajutor Social prin care se solicită aprobarea organigramei și a statului de funcții .

 

Lucrările ședinței au luat sfârșit.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ROMAN MIHAI

 

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                       MIHAI ROTAR

 

Întocmit

Adriana Balint

 

 

Ședința a început la ora 15.00 și s-a terminat la ora 16.00. Din partea executivului a participat până la sfârșitul ședinței dl. Primar, dl. Secretar, dl. Morar Vasile,  dl. Drăgan Sabin, dna Balint Adriana.

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROCES VERBAL
 

Încheiat azi, 08.02.2016, cu ocazia ședinței publice extraordinare a Consiliului Local Gherla.

Se intonează Imnul de Stat al României.

La ședință participă 16 consilieri locali.

Lipsesc următorii consilieri locali : Torok Balint, Ielcean Claudia și Măhălean Septimiu.

Președintele de ședință citește motivarea domnului Torok Balint, motivare care este aprobată cu unanimitate de voturi.

Ședința este legal constituită.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.01.2016 care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Şedinţa publică extraordinară a Consiliului Local Gherla a fost convocată prin Dispozițiile Primarului cu nr. 175/03.02.2016 și 178/05.02.2016 în temeiul prevederilor art. 39, alin. 2 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Președintele de ședință – domnul Iuhos Tamas îl invită pe dl.primar Sabo Marius Călin să prezinte spre aprobare următorul:


 

PROIECT AL ORDINEI DE ZI :

1. Referat şi proiect de hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localităților componente Băița, Hășdate , Silivaș prin concesiune cu anexa cuprinzând bunurile de retur necesare îndeplinirii obiectului de activitate

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dna. Pop Simona-consilier Urbanism

 

2. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto şi a unui acces pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Reformei, F.N.

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Serviciu Urbanism

3. Referat şi proiect de hotărâre privind cumpărarea imobilului din Gherla str. 1 Decembrie 1918 nr. 16 jud. Cluj

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Rotar Mihai – Secretar -UAT

4. Referat şi proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 450 mp. din Gherla str. Fizeșului FN concesionat prin contractul de concesiune nr.9/06.08.1993

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Rotar Mihai – Secretar -UAT

5. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea numărului estimativ de beneficiari ai tichetelor sociale pentru copii proveniții din fam. defavorizate.

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dna Rozsika Caraba – Șef Birou Asistență Socială.

 

 

Dl. Secretar : Punctul nr.5 va fi punctul nr.1 deoarece dna Caraba Rozsika locuiește în Sic .

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Vreau să știu care este caracterul extraordinar al punctelor de pe ordinea de zi.

De mai multe ori mi-ați scos de pe ordinea de zi mai multe puncte folosind această prevedere legală la Legii 215.

Dl. Secretar : pentru punctul nr.5 trebuie adoptată o hotărâre până în data de 10 februarie cu privire la aprobarea numărului estimativ de beneficiari ai tichetelor sociale pentru copii proveniții din fam. defavorizate.

Pentru punctul cu nr.3 privind cumpărarea imobilului există niște termene, am înțeles de la dl. Primar , poate ne lămurește, cu privire la întocmirea unor documentații pentru obținerea de fonduri europene, pentru celelalte nu există acea situație de extraordinară.

Dl. Primar : Pentru punctul cu crearea unui acces auto am spus că, dacă tot facem această ședință extraordinară. Un domn a venit și la mine și la dl. secretar și la serviciul de urbanism a venit cu un contract de execuție să-și facă casa și ei ar începe lucrările de pe acum. Am spus că dacă tot facem această ședință extraordinară pentru un cetățean de-al nostru putem să introducem pe ordinea de zi. Am avut în vedere și acel contract în care era stipulat că dacă nu termină în timp el plătește despăgubiri.

Deci să-l ajutăm în acest sens.

Iar la buldoexcavator , eu am mai vorbit și cu Iuliu luna trecută când au fost precipitațiile și eram cu buldoexcavatorul și cupa în curte și am vrut să ieșim pe străzi. În plus noi nu știm cum evoluează vremea, timpul și poate avem nevoie și mai mult de atât am văzut și un filmuleț în care noi avem nevoie de acel buldoexcavator ca să putem nivela acea zonă , care chiar pe bună dreptate deranjează .

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin :Vă rog să scoateți punctele care nu au referat .

Domnule secretar unde este lege nu-i tocmeală.

Dl. Primar : Sedința este legal constituită. A fost ca și contractul dvs. cu piața.

Din punct de vedere formal este legal.

Caracterul extraordinar îl consider eu ca și inițiator, poate fi extraordinară. Dumneavoastră puteți sau nu, să votați ordinea de zi.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Vă rog domnule Secretar să vă spuneți punctul de vedere.

Dl. Secretar : scoaterea unui proiect de pe ordinea de zi se face numai cu acordul inițiatorului și dacă acesta nu îndeplinește condițiile art. 44 , dacă nu este însoțit de către raportul compartimentului de resort sau al comisiilor de specialitate cu excepția situațiilor de ședință extraordinară unde nu este nevoie de aceste rapoarte.

 

Scoaterea unui punct de pe ordinea de zi se face numai cu acordul inițiatorului, in cazul nostru autoritatea executivă.

Dumneavoastră aveți posibilitatea acum, se supune la vot proiectul de hotărâre și puteți să-l votați, să nu-l votați, sau să vă abțineți.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin: data trecută nu s-a supus la vot punctul pe care eu l-am inițiat.

Dl. Secretar : Nu era pe ordinea de zi .

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Exact ,de ce nu era pe ordinea de zi

Dl. Primar : Potrivit legii 215 , noi suntem în ședință legal constituită.

Dl. Secretar : Ședința extraordinară poate fi convocată la cererea primarului sau a unui număr de consilieri.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Trebuie să fie justificată , de ce este extraordinară. Unde este justificarea. Dvs. ați spus că numai punctele 3 și 5 au justificată urgența.

Dl. Secretar : Dvs. ați spus , o să se menționeze în procesul verbal că ați solicitat scoaterea de pe ordinea de zi

Dl. Primar : Nu se poate scoate de pe ordinea de zi decât cu acordul inițiatorului.

Dl. Secretar: Nu are dreptul să solicite scoaterea de pe ordinea de zi. Ci pentru că nu are caracter extraordinar.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Corect. Este logic.

Dl. Secretar : noi vom supune la vot proiectul ordinii de zi în forma actuală

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Doresc ca ordinea de zi să nu cuprindă acele puncte care nu au acele referate de urgentă. Există ședință ordinară în care ne întrunim. Sunt referate pentru acele puncte, poate trebuie văzute câteva lucruri .

Dl. Primar : Dacă vă deranjează punctul 1. Punctul 1 a fost pus de 4 ori pe ordinea de zi.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Exact , tocmai de aceia.

Dl . Primar : Autoritatea executivă consideră că este în interesul cetățenilor municipiului Gherla , să votăm această trecere a buldoexcavatorului , având în vedere că suntem în perioada de iarnă și nu știm cum evoluează temperatura. Dacă vine o zăpadă, dvs. pe urmă ne filmați și ne spuneți că nu suntem în stare să curățăm străzile. Noi avem buldoexcavator , avem lamă și putem să intervenim sau nu.

Încă o dată, un punct de pe ordinea de zi se poate scoate numai cu acordul inițiatorului.

Aceasta este ordinea de zi pe care o supunem la vot în această formulă de 5.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : trebuie să respectați legislația, nu are referat de urgență.

Dl. Primar : Nu trebuie.

Dl. Secretar : În cazul ședințelor extraordinare sau de îndată nu este nevoie de raportul compartimentului de resort sau al comisiilor de specialitate.

Situația de acum poate fi soluționată foarte ușor . Avem în față un proiect de hotărâre într-o formă pe care o supune la vot autoritatea executivă. Dumneavoastră ați solicitat scoaterea de pe ordinea de zi a trei puncte, să înțeleg.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Da, cele care nu au caracter extraordinar.

Dl. Secretar : Sunt trei , două au. Autoritatea executivă care este inițiatorul nu dorește să scoată de pe ordinea de zi. Dorește să supună la vot proiectul ordinii de zi .

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Dorește să încalce legea și cutuma pe care noi am respectat-o până acum.

Dl. Secretar : Să înțeleg că dorim să menținem punctele ?

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Dl. Sabo are prioritate față de proiectele pe care le inițiez eu ?

Are o altă regulă de a iniția proiectele ?

Dl. Secretar : În situația pe care o discutăm, dacă nu se dorește de către inițiator scoaterea de pe ordinea de zi se supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă.

Dl. Primar : Suntem în aceiași situație , în care dvs. consilierii locali, ați solicitat ședință extraordinară pentru piață. Ați solicitat-o în decembrie și contractul încetează la 31 ianuarie. Procedural ați procedat conform legii, am pus-o pe ordinea de zi și ca urmare , același lucru s-a întâmplat cu această ședință.

A fost convocată în termeni legali și vă rog să supuneți domnule președinte ordinea de zi la vot.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Cred că o să atac la prefectură, îmi asum acest lucru.

Dl. Secretar : Sigur . O să se menționeze și în procesul verbal.

Dl. Primar : Executivul își asumă ordinea de zi.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Într-o ședință ordinară se parcurg niște etape , și sunt niște referate la mijloc . Într-o ședință extraordinară nu se întâmplă acest lucru. Se strecoară puncte care în 4 ședințe nu au trecut , să treacă acum .

Vi se pare normal ?

Dl. Președinte : Supun la vot ordinea de zi, în forma propusă de executiv.

Pentru votează 12 consilieri : TRIF IULIA-MARIA, CORABEAN MIRCEA, DRAGAN EUGEN, OPREA IOAN, FARCAŞ DORIN, JUHOS TAMÁS, KOLCSAR STEFAN, MĂHĂLEAN LICĂ-PAUL, NESELEAN IOAN, APAHIDEAN SORINEL, SĂMĂRTEAN IULIU, ZEGREAN GRIGORE

Se abțin 4 consilieri locali : BĂRBOS VASILE VLAD COSMIN, CAZAN BOCICA RODICA, DRĂGAN IONEL-OVIDIU, HITICAŞ ANDREI-TIBERIU

Se trece la discutarea ordinii de zi .

 

Pct. 1 Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea numărului estimativ de beneficiari ai tichetelor sociale pentru copii proveniții din fam. defavorizate.

Doamna Caraba prezintă proiectul de hotărâre. Face mențiunea că a trecut un număr de 100 de copii după discuțiile pe care le-a avut doamnele directoare de la grădinițe.

Precizează că trecut un număr de copii în plus pentru că, în cazul în care părinții o să afle că se acordă tichete sociale o să-și trimită copii la grădiniță și să nu rămână fără tichete.

Discuții :

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Hotărârea de Guvern în ce dată a apărut ?

Dna Caraba Rozsika : Hotărârea nr. 15 din 2016, dar am omis să scriu data exactă.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Am înțeles din Hotărârea de Guvern pe care am citit-o, că se aplică copiilor care trebuie să frecventeze grădinița și dvs. aveți date informative despre copii care frecventează grădinița . Sigur că și unii și alți provin din familii defavorizate. Hotărârea de Guvern vine în sprijinul celora care astăzi nu își trimit copiii la grădiniță.

Știu foarte bine că avem date despre cei care sunt la grădiniță și sunt săraci. Sigur că putem să completăm hotărârea cu alte cifre , așa o să și facem, dar vreau să vă întreb câți copii de grădiniță au mamele care sunt la ajutorul social? Care cu siguranță se încadrează și nu frecventează grădinița.

Dna Caraba Rozsika: sunt cei din Silivaș și din Hășdate .

În total avem 92 de dosare de ajutor social.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : câți copii sunt. Aceste dosare poate au în spate 40 de copii.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu unanimitate de voturi- 16- se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 10/08.02.2015

 

Pct. 2 Referat şi proiect de hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localităților componente Băița, Hășdate , Silivaș prin concesiune cu anexa cuprinzând bunurile de retur necesare îndeplinirii obiectului de activitate

 

Doamna Pop Simona prezintă proiectul de hotărâre.

Discuții :

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Doamna Simona vreau să vă întreb unde este buldoexcavatorul ?

Dna Pop Simona: Eu nu fac urmăriri generale prin oraș.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Dar dvs. îl aveți în gestiune ?

Dna Pop Simona : Nu

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Atunci întreb executivul , unde este buldoexcavatorul ?

Dl. Borbel Ioan : Este într-un garaj la pompieri. Garajul de pe Aleea Brazilor. Acolo este conservat.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : De cât timp ?

Dl. Borbel Ioan : De un an și o lună. De când a plecat cel care l-a manipulat.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Cred că sunteți sincer, aici în fața colegilor? Toți știm că lucrează.

Dl. Borbel Ioan : A lucrat. În toamnă, înainte de sărbători a fost adus.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Primăria nu a prestat servicii conform tarifelor pe care noi le-am aprobat și doresc să -lvăd, la sfârșit, să mă duceți la fața locului.

Dl. Borbel : Da . Sigur.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin: Sper că nu aveți nimic de obiectat, domnule primar.

Dl. Primar : Cu acceptul meu intrați acolo. După ce vă faceți cerere . Nu aveți ce căuta.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Nu am ce să caut. Ați auzit stimați colegi. Nu avem ce căuta să vedem buldoexcavatorul primăriei.

Dl. Primar : Faci cerere și ți se aprobă.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Îmi pare rău , colegii mei pentru că ridicați mâna ca și primarul, îmi pare rău că nu ați înțeles niște lucruri sensibile care se întâmplă aici, abuzuri, inclusiv trecerea acestor puncte, s-a creat o cutumă , punctul meu a fost scos de pe ordinea de zi, trebuia și celelalte puncte care nu referate de urgență să fie scoase.

Dl. Primar : Luați Legea 215 și vedeți că greșiți. Când ați avut interesul să treceți piața ați respectat și ați convocat ședință extraordinară, la fel am convocat-o și noi.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Am cerut , ca consilier să văd acel buldoexcavator. Acum în consiliu, să mergem să vedem toți colegii, să vedem dacă este acolo, să vedem cum este conservat.

Dl. Primar : Toți colegii puteți merge.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin :Solicit o pauză se mergem să văd buldoexcavatorul.

Dl.Consilier Zegrean Grigore : De ce nu dăm drumul să folosească acea mașină. La ADP sunt mai multi soferi, dar trebuie grijite. Se va folosi orașul de el.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Nu ați înțeles, tocmai că a lucrat.

Dl. Consilier Zegrean Grigore : A fost probabil ceva obligatoriu, o urgență.

Președintele de ședință acordă o pauză de 15 min. , iar câțiva consilieri se duc să vadă buldoexcavatorul

După pauză:

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Vreau să vă spun că este proaspăt spălat că încă curge apa de pe el, că a fost dat la ADP prin proces verbal. Nu știu dacă noi am aprobat să se dea prin acest fel. Sunt lucruri interesante. Știam dinainte de aceea am vrut să-l vedem.

Dl. Borbel Ioan : Domnule consilier, vă rog să mă credeți, pe cuvântul meu de om, că și eu gândesc ref. la buldo exact ca dvs. dar, nu a fost spălat, a fost spălat la începutul iernii când mi l-au adus. Apa pe care o vedeți. Ați văzut sunt niște fisuri pe sus.

Dl Consilier Local Drăgan Ovidiu : Este o problemă, este spart tavanul și curge apa pe acolo. Trebuie să avem grijă și acolo cu tavanul.

Dl. Președinte Juhos Tamas : Este păstrat în condiții nesigure. Asta este o problemă.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

13 consilieri locali votează pentru TRIF IULIA-MARIA, CORABEAN MIRCEA, DRAGAN EUGEN, OPREA IOAN, FARCAŞ DORIN, JUHOS TAMÁS, KOLCSAR STEFAN, MĂHĂLEAN LICĂ-PAUL, NESELEAN IOAN, APAHIDEAN SORINEL, SĂMĂRTEAN IULIU, ZEGREAN GRIGORE, CAZAN BOCICA RODICA,

Se abțin : BĂRBOS VASILE VLAD COSMIN, HITICAŞ ANDREI-TIBERIU

iar domnul DRĂGAN IONEL-OVIDIU nu participă la vot.

Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 11/08.02.2016

 

Pct. 3 Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto şi a unui acces pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Reformei, F.N.

Domnul Morar Vasile prezinta proiectul de hotărâre.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 12/08.02.2016


 

 

Pc.t 4 Referat şi proiect de hotărâre privind cumpărarea imobilului din Gherla str. 1 Decembrie 1918 nr. 16 jud. Cluj

Domnul Secretar prezinta proiectul de hotărâre.

Face precizarea că în hotărâre va fi introdusă o completare ,, Consiliul local își însușește raportul de evaluare.

Dl Secretar : Noi am încercat să discutăm cu evaluatorul și ni s-a spus că pe marginea raportului de evaluare dacă putem să negociem și ni s-a spus că raportul de evaluare a fost însușit de către creditorii societății respective și nu mai poate fi modificat. Oricum raportul de evaluare este al II-lea întocmit, primul raport a fost de 70.000 de Euro, iar la 3 ani se face o nouă reevaluare.

Este a II-ua evaluare și în urma reevaluării prețul este de 45.500.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu : este foarte bine că primăria dorește să cumpere. Dar există un proiect cu privire la această clădire pe care o cumpăram ?

 

Dl. Primar : După achiziție , noi avem mai multe posibilități. Prima pe de care am dori să uzăm este să întocmim un SF sau un DALI. În acest sens deja am contactat un arhitect care este specializat în a efectua să facă SF sau DALI pentru că știți că este un monument istoric și numai acei care sunt acreditați , autorizați au dreptul să facă acest lucru. Există o sesiune de depuneri pe fonduri UE, pentru că pe fonduri europene dorim a se reabilita această clădire istorică, pentru că suma pe care ar necesita să o suporte Consiliul Local este foarte mare și numai pe fonduri europene putem să facem acest lucru. Sesiunea de depunere este martie-aprilie 2016, în acest sens după aprobarea dvs.noi o să și facem contractul în așa fel încât în 2-3 luni de zile să avem acel SF făcut ca să putem să-l depunem la ADR Nord Vest în ideea finanțării pe un proiect european.

Deci este linie de finanțare pentru reabilitare clădiri istorice.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu: Ce destinație o să-i dăm ?

Dl. Primar : O să dăm o destinație la momentul potrivit. Noi am dori să rămână tot așa pentru tineret, dar în momentul în care o să apară ghidurile o să știm mai multe.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu : Să înțeleg că o să cuprindă și clădirea Clubului Tineretului.

Dl. Primar : Tot . Noi nu putem să spunem azi că o să dăm o anumită destinație, pentru că ghidurile nu au apărut, dar în momentul în care apar ghidurile noi trebuie să-i dăm o destinație care să fie pretabilă la accesare de fonduri UE.

Dl. Consilier Zegrean Grigore : Eu știu că clădirea din față este a primăriei, numai partea din spate unde a fost fabrica se cumpără.

Dl. Primar : Da

Dl. Consilier Zegrean Grigore: Și acelea sunt monumente istorice?

Dl. Primar : Da

Se spune la vot proiectul de hotărâre. Toți consilieri prezenți votează pentru.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 13/08.02.2016

 

Pct. 5 Referat şi proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 450 mp. din Gherla str. Fizeșului FN concesionat prin contractul de concesiune nr.9/06.08.1993

Domnul Secretar prezinta proiectul de hotărâre.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 14/08.02.2016

Lucrările ședinței au luat sfârșit.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

JUHOS TAMAS

 

SECRETAR

MIHAI ROTAR

 

Întocmit:

Balint Adriana


 

Ședința extraordinară a consiliului local a început la ora 16.00 și s-a terminat la 17.10. La ședință au participat 16 consilieri locali : TRIF IULIA-MARIA, CORABEAN MIRCEA, DRAGAN EUGEN, OPREA IOAN, FARCAŞ DORIN, JUHOS TAMÁS, KOLCSAR STEFAN, MĂHĂLEAN LICĂ-PAUL, NESELEAN IOAN, APAHIDEAN SORINEL, SĂMĂRTEAN IULIU, ZEGREAN GRIGORE, BĂRBOS VASILE VLAD COSMIN, CAZAN BOCICA RODICA, DRĂGAN IONEL-OVIDIU, HITICAŞ ANDREI-TIBERIU

Din partea executivului a participat dl. primar, dl. secretar, dl. Morar Vasile, dl. Borbel Ioan, dna Pop Simona, dna Balint Adriana.


Vezi dezbaterea in format PDF

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 27 februarie 2016, cu ocazia ședinței publice ordinare a Consiliului Local Gherla.

Se intonează Imnul de Stat al României.

La ședință participă toți cei 16 consilieri locali aleși în funcție. Lipsesc domnii consilierii : Sămărtean Iuliu, Septimiu Măhălean și Bărbos Vasile Vlad Cosmin.

Președintele de ședința supune la vot motivările domnilor consilieri Sămărtean Iuliu și Septimiu Măhălean. Motivările de absență a celor 2 consilieri locali se aprobă cu unanimitate de voturi.

Ședința este legal constituită.

Președintele de ședință supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 08.02.2016 .

15 consilieri locali votează pentru iar dl. Consilier Drăgan Ovidiu votează împotrivă.

Dl. Consilier votează împotrivă pentru că nu a primit 2 răspunsuri.

Dl. Consilier Torok Balint: Referitor la răspunsuri, la ce întrebare nu ați primit răspuns, și de la cine.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Un agent economic din Municipiul Gherla a solicitat amplasarea unor automate pentru lapte și nu i s-a aprobat într-o locație pe care a solicitat-o undeva spre gară, dar tot pe aceea stradă pe Avram Iancu pe dreapta o altă firmă a amplasat un automat. Am solicitat dacă acea firmă a avut cerere, a amplasat ilegal, legal și nu am primit nici un răspuns.

Dl.Viceprimar Neselean Ioan : Automatul la care vă referiți , este amplasat acolo dar nu este funcțional.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Am mai întrebat dacă modernizarea drumului spre Silivaș a avut la bază și vechiul proiect din perioada 2011-2012, sau există altul nou.

La această întrebare pot să aștept răspuns și data viitoare.

Președintele de ședință – domnul Juhos Tamas îl invită pe dl. Viceprimar Neselean Ioan să prezinte spre aprobare proiectul ordinei de zi.

 

PROIECT AL ORDINEI DE ZI :

 

1. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor de tichete sociale în baza Legii nr.248/2015, privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate, a modalității de soluționare a situațiilor identificate, precum și procedura de acordare a tichetelor pentru grădiniță

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dna Caraba Rozsika – Șef Biroul SPAS

Coreferate : toate comisiile de specialitate

2. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitatie a unei parcele de teren situata in Municipiul Gherla str. Parcului FN

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Serviciu Direcția de Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

3. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie a locației Sărătura

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Serviciu Direcția de Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

4. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru extindere mansardare , reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1 Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Serviciu Direcția de Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

5. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construirea unui centru multifuncțional auto în Municipiul Gherla str. Liviu Rebreanu nr.81

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Serviciu Direcția de Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

6. Referat şi proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu a sălii de sport din incinta liceului

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Rotar Mihai – Secretar UAT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

7. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2016

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Rotar Mihai – Secretar UAT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

 

8. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii a unor bunuri proprietate private a Municipiului Gherla, aflate in concesiunea Companiei de Apa Somes S.A. Cluj

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Borbel Ioan – Șef Serviciu APL

Coreferate : toate comisiile de specialitate

9. Diverse

 

Dl. secretar : există o cerere înregistrată la Primăria sub nr. 2325 din 25.02.2016 prin care se solicită suplimentarea ordinii de zi cu un punct și anume: Referat și proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 81 din 06.11.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016.

Cererea a fost semnată de toți consilierii prezenți.

Rog. pe dl. Președinte să supună la vot proiectul ordinii de zi cu suplimentarea respectivă, având în vedere că există și referatul comisiilor și a referatului compartimentului de specialitate al primăriei.

Dl. Consilier Drăgan Ionel Ovidiu propune ca acest punct să fie primul pe ordinea de zi.

Se supune votului introducerea acestui punct pe ordinea de zi. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu suplimentarea respectivă.

Se votează cu unanimitate de voturi.

Întrucât în sală se află un grup de cetățeni, dl. președinte le dă cuvântul acestora.

Un cetățean : am făcut o petiție semnată de 62 de societăți. Suntem nemulțumiți de impozitul persoanelor juridice pe clădiri.

Domnii consilieri au votat aproape maxim impozitul. Dorim să se revină asupra hotărârii și să ajungem la cel puțin 0,4% cum sunt în alte orașe ex. Cluj, Turda.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Astăzi există o propunere de reducere de impozit la persoane fizice. Petiția dvs. este foarte bine că o aveți dacă o lăsați la primărie noi vă promitem că în regim de urgență, poate chiar într-o ședință extraordinară o să luăm în discuție și persoanele juridice.

Avem nevoie de raportul primăriei, a specialiștilor, iar comisiile din cadrul consiliului local vor lua în dezbatere și vor analiza și această propunere .

Noi vom încerca ca subiectul dvs. să fie discutat și în fața dlui primar , nu că ne este frică dimpotrivă să nu spună că îl lucrăm pe la spate , pentru că în cadrul ședinței de aprobare a taxelor și impozitelor, chiar eu am spus, că am înțeles că din partea guvernului este un nou codul fiscal, iar acel cod fiscal are limite minime și maxime. Noi în cadrul consiliului local am spus că pentru anul fiscal 2016 limitele să fie cele minime. Acum, unii au înțeles că numai la apartamente, alții nu știu cum, chestia e că a ieșit o varză de hotărâre de consiliu local și cu toate că v-am atras atenția nu aruncați numai către consiliul local în caz că vor fi nemulțumiți spuneți că dvs. executivul ați promovat această hotărâre și acestea au fost valorile pe care vi le asumați.

Dacă legal există posibilitatea să revenim noi și vom analiza solicitarea dvs.

Vă rog să ne acordați încrederea vă vom face ceea ce este bine.

Se trece la discutarea ordinii de zi :

Pct.1 Referat și proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 81 din 06.11.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016

Dl. Lică Măhălean prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuţii :

Dl. Consilier Zegrean Grigore : Eu am spus la ședința trecută că nu este bine să mărim impozitele și taxele. Dl. Măhălean a spus că nu se vor mări taxele și impozitele. Dl. Vlăduț a spus dacă se măresc cine plătește și acum am ajuns în situația în care se ne înjure lumea.

Am auzit că cine stă la casă plătește curtea la același impozit că este construit ceva pe ea sau nu. Dacă eu am 10 ari de gradină și am pe 2 casă, pe 8 ari vreau să-mi pun pătrunjel sau 10 vișini și vreau să vând vișinele în piață îmi trebuie certificat de producător, de unde scot dacă terenul este trecut la construcții ?

Dl. Lică Măhălean : Cota de impozitare asupra clădirilor nu s-a majorat absolut de loc, la clădiri la persoanele juridice nu s-a majorat absolut de loc. Ce s-a modificat sunt evaluările pe care le fac evaluatorii, lucru pe care noi nu l-am știut. Evaluările s-au publicat printr-o hotărâre ANEVAR din 11.12.2015 noi am aprobat HCL în noiembrie.

Deci este o chestie de evaluare . Cota de impozitare nu s-a modificat de loc.

Dl.Consilier Farcaș Dorin : Deoarece azi avem de votat reducerea cotei doar pentru persoane fizice, propun pentru ca acești concetățeni să meargă liniștiți să stabilim o dată exactă când ne vom mai întâlni într-o ședință extraordinară, ca să votăm reducerea impozitului și pentru persoane juridice.

Dl. Consilier Corăbean Mircea : Peste o săptămână.

Dna Consilier Ielcean Claudia : Joia ce vine.

Dl. Secretar : Ședința extraordinară se stabilește la inițiativa primarului sau a unui grup de consilieri locali. Dacă dvs. solicitați o ședință extraordinară trebuie să fie cu cel puțin 3 zile înainte.

Trebuie făcută o cerere, semnată de cine dorește să aibă loc ședința.

Dl. Consilier Torok Balint : Nu știu dacă ați auzit la televizor că s-ar putea să vină un nou val de criză. În aceste condiții nu este bine ca să punem populația orașului la cheltuieli mari, suplimentare. Grupul nostru UDMR este de acord cu reducerea impozitelor și taxelor locale la persoanele fizice. La cele juridice să vedem, că în oraș foarte puține firme au mai rămas care funcționează. Și dacă le supunem la cheltuieli poate o să se închidă și o să ajungem un oraș numai de pensionari și de șomeri.

Dl.Consilier Măhălean Lică Paul: Eu interpretez în felul următor, dacă nu micim și la persoane juridice s-ar putea să fim în situația unui ajutor de stat ilegal.

Codul fiscal a asimilat persoanele fizice care au clădiri nerezidențiale cu personalele juridice la nivelul de impozitare.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 15 /25.02.2016

Pct. 2 Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor de tichete sociale în baza Legii nr.248/2015, privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate, a modalității de soluționare a situațiilor identificate, precum și procedura de acordare a tichetelor pentru grădiniță


 

Doamna Caraba Rozsika prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 16 /25.02.2016

 

Pct. 3 . Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitatie a unei parcele de teren situata in Municipiul Gherla str. Parcului FN

 

Domnul Morar Vasile prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.17 /25.02.2016

Pct.4 Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie a locației Sărătura

Domnul Morar Vasile prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuţii:

Dl. Consilier Drăgan Ionel Ovidiu : Este foarte bine că vrem să facem ceva cu Sărătura. Vrem să facem ceva de foarte mulți ani, dar toate concesiunile, închirierile au eșuat, nu văd de ce astăzi ar fi mai eficientă o asemenea inițiativă, în afară de faptul de a mai ține pe loc poate că câțiva ani.

Eu cred că Sărătura este un obiectiv asemănător lacului din parc , pentru că și acolo dacă nu ar fi investit municipalitatea ar fi rămas în paragină. În ziua de astăzi, indiferent dacă a fost ieftin sau scump el este astăzi cel puțin folosibil și folosit.

Tot așa și Sărătura este un subiect în care municipalitatea ar trebui să se implice. Consider că doar cu sprijinul și cu ajutorul banului public s-ar putea face ceva acolo. Ar fi bine să-l punem în valoare, nu neapărat la un nivel sofisticat ci la un nivel minim de folosință și de utilitate.

Dl. Consilier Corăbean Mircea : Apreciez inițiativa domnului Drăgan și este chiar benefic pentru locuitorii orașului Gherla și nu numai.

In situația în care se construiește, se realizează caietul de sarcini pentru concesionarea acestui teren, caiet care va trece pentru a fi aprobat de consilierii locali. Da sau nu. S-au putem influenta…

Dl. Morar Vasile : Caietul de sarcini este la dosar. Dacă ați fost atent am spus: studiu de oportunitate, caiet de sarcini .

Dl. Consilier Corăbean Mircea : trebuie specificat în mod expres ca locul să fie amenajat într-un anume fel, și să aibă o anumită destinație, altfel o să ne împiedecam de aceiași situație ca și până acum.

Dl. Consilier Măhălean Lică Paul : Avem caietul de sarcini

Dl. Morar Vasile : Noi am mai fost la o discuție cu Sărătura cu câțiva ani în urmă, dacă dl. Balint își amintește în Baci, unde eram la concurență la vremea respectivă cu Dejul , cu Turda, cu Cojocna pentru accesare de fonduri și din păcate nu a fost aprobat.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Pentru că nu am avut istoric.

Dl. Consilier Torok Balint : Am intrat atunci în finală și nu a trecut, pentru linia de înaltă tensiune.

Dl. Morar Vasile : Exact , acolo este o linie de înaltă tensiune care încurcă. De-a lungul timpului au fost mai multe inițiative, la un moment dat s-a oferit și gratuit această locație spre întreținere, din păcate la vremea respectivă nu s-a oferit nimeni.

Acum, probabil , există ceva solicitări bănuiesc, din moment ce s-a stabilit să se scoată la concesionare.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Dl. Morar spune că executivul a stabilit , el a făcut numai materialul.

Dna Consilier Ielcean Claudia : Și eu consider că alocarea de fonduri publice ar fi ideal pentru Sărătura. Nu știu în ce măsură un investitor ar putea să reușească . Și eu o să mă abțin din același motiv.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu: S-au măcar să știm firma, să vină aici , să vedem ce putere, are ce potențial. O dată am dat chiar la o firmă nominală.

Dl. Consilier Zegrean Grigore : Ar trebui să se știe cine vrea să liciteze.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Nu există o cerere scrisă. Pe vremuri dl. Rusu de la vată a scris, a solicitat în scris închirierea și știam clar este acela.

Astăzi nu este scris nimic, numai povești.

Dl. Consilier Zegrean Grigore : Vedeți dragi colegi ce se întâmplă , dacă noi nu am avut un deputat sau un senator de Gherla

Dl. Consilier Torok Balint : Puteați să aveți.

Dl. Consilier Zegrean Grigore : Am avut acum 4 ani un deputat care se numește Zlati, care ne-a promis că face școală.

Este adevărat domnilor de la PSD. Și eu nu l-am mai văzut de 4 ani pe aici.

Dl. Consilier Lică Măhălean : Eu întreb din punct de vedere tehnic, domnul Corăbean a ridicat o problemă, eu am citit caietul de sarcini într-adevăr nu este prevăzut să aibă un scop anume, concesiunea Sărătura.

Dl. Morar Vasile : Turistic și terapeutic.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Stimați colegi, ați văzut cum a trecut și primul subiect, a fost o înțelegere între colegi, se poate lucra împreună în consiliu, dar poate ar mai bine să primim informații mai multe cum a spus și dl. Drăgan , să fie ceva specificat, să vină cineva să înainteze o cerere , că are o intenție de a face acolo. Nu este nici o problemă, este bine. Atâta timp cât 45.000 de euro este chiria acolo.

Dar să vedem că este pus pentru oamenii din Gherla, cei care pot să meargă acolo. Poate să fie un personaj care seacă pe urmă balta de acolo. S-ar putea. Nu sunt împotrivă dar poate nu ar strica să primim mai multe informații. Toți avem aceiași idee să dezvoltăm orașul.

Dl. Consilier Zegrean Grigore : Când a venit dl. Mișu să facă ceva, a venit un dușman a licitat și a ridicat chiria.

Dl. Secretar : În momentul acesta nu se mai poate amâna fiindcă s-a aprobat ordinea de zi.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Solicit colegilor să votăm în așa fel încât , să ne abținem și să obținem mai multe informații.

Dl. Secretar : Fiind o un proiect de hotărâre privind patrimoniu este nevoie de 2/3 din nr. total al consilierilor locali. Ca să treacă este nevoie de 13 voturi pentru.

Dl. Președinte Juhos Tamas: Ar trebui să specificăm ce informații vrem.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Eu nu cred că ar fi vreo problemă să vedem investitorul, cine are bani, felicitări că poate investi.

Să impunem noi un minim , nu știu , să fie betonată.

Să impunem un minim să putem coordona.

Se supune la vot proiectul de hotărâre .

Dna Ielcean a votat împotrivă, iar restul consilierilor s-au abținut.

Proiectul de hotărâre a căzut .

Pct.5 Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru extindere mansardare , reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1 Gherla


 

Domnul Morar Vasile prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.18 /25.02.2016

Pct.6 Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construirea unui centru multifuncțional auto în Municipiul Gherla str. Liviu Rebreanu nr.81

Domnul Morar Vasile prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 19 /25.02.2016

 

Pct.7 Referat şi proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu a sălii de sport din incinta liceului

 

Domnul Rotar Mihai prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuții :

Dna Consilier Ielcean Claudia: Nimeni nu este împotrivă ca sală de sport să treacă de la primărie în administrarea Liceului Ana Ipătescu, însă profit de faptul că este aici dl. Farcaș.

Domnule Farcaș vă rog să-mi spuneți există un cadrul legislativ prin care primăria să aloce fonduri pentru a repara sala de sport. Tavanul curge, o aerotermă nu merge, în momentul de față când este în administrarea primăriei , se întâmplă chestia aceasta. Plus dacă vine în administrarea mea, eu nu am bani pentru oameni ca să-i plătesc și nici nu am oameni.

Există un cadrul legal prin care primăria poate să-mi aloce bani pentru a angaja oameni și pentru a repara sala? Dacă da , o primim , dacă nu, nu.

Dl. Farcaș Nicușor : Există . Aproape pe toate clădirile școlilor și a grădinițelor sunt proprietatea primăriei. Reparațiile capitale la face primăria. Cu fonduri alocate de la bugetul local.

Dna Consilier Ielcean Claudia: Și pentru angaja oameni. Cum rezolvăm problema oamenilor.

Dl. Farcaș Nicușor : Eu cred că dvs. puteți să angajați oameni.

Dna Consilier Ielcean Claudia: Posturile sunt blocate , cum să angajez?

Dl. Farcaș Nicușor : nu știu dacă în învățământ sunt deblocate posturile. știu că ați angajat personal de întreținere . Sunt convins că se mai pot angaja.

Dna Consilier Ielcean Claudia: În momentul în care va exista o hotărâre prin care se vor aloca fonduri la sala de sport, categoric votez pentru, până atunci votez împotrivă.

Dl. Secretar : Legat de angajarea unui om, un om angajat acolo, și administrator pentru o sală care nu mai este în administrarea noastră, noi nu putem să o finanțăm. Relația contractuală de muncă va fi între Liceul Ana Ipătescu care trebuie să-i plătească salariul și omul respectiv.

Din discuțiile pe care le-am avut la Inspectorat legat de înființarea Liceului cu predare în limba maghiară s-au oprit și la subiectul personalului auxiliar. Ni s-a spus foarte clar că o să fie o problemă cu personalul auxiliar.

Dna Ielcean Claudia : Lipsa fondurilor și faptul că nu putem angaja pentru noi este o mare problemă. Ne este imposibil în acest moment.

Motiv pentru care voi vota împotrivă .

Se spune la vot proiectul de hotărâre.

Pentru: votează 7 consilieri Neselean Ioan , Juhos Tamas, Corăbean Mircea, Apahidean Sorinel, Farcaş Dorin, Zegrean Grigore, Trif Iulia

Împotrivă: votează 4 consilier Drăgan Ovidiu, Ielcean Claudia, Cazan Bocica Rodica, Hiticaş Andrei

Se abțin: 5 consilier: Torok Balint, Kolcsar Stefan, Măhălean Lică Paul, Drăgan Eugen, Oprea Ioan.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : numai dacă solicită consilierii trebuie să ne scrieți nominal, dacă nu trebuie să ne scrieți nominal. Să citiți legea.

Dl. Secretar :Noi o să menționăm cum s-a votat în procesul verbal, iar dvs puteți să solicitați modificarea procesului verbal la ședința următoare.

PROIECUL DE HOTĂRÂRE A CĂZUT

 

Pct.8 Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2016

Domnul Rotar Mihai prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.20 /25.02.2016

 

Pct.9 Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii a unor bunuri proprietate private a Municipiului Gherla, aflate in concesiunea Companiei de Apa Somes S.A. Cluj

 

 

Domnul Borbel Ioan prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 21/25.02.2016

 

Pct.10 Diverse

Dna Consilier Ielcean Claudia: Dacă primăria cere insistent transferul sălii de sport la Liceul Ana Ipătescu cerem în acest caz să nu se dea sala de sport în stare perfectă de funcționare adică cu aeroterma reparată, cu acoperișul reparat, cu zugrăvit, cu tot ce trebuie. Și în condițiile acestea , în stare perfectă de funcționare o primim și ne ocupăm de ea să o ducem mai departe. Și asta este o variantă și după aceia vom vedea ce vom face cu oamenii.

Sala se află într-o stare deplorabilă .

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu este nemulțumit de faptul că Primăria Gherla nu își achită cotizația către Asociația Municipiilor din 2012 deși consiliul local a aprobat intrarea în această asociație.

Dorește să se stabilească niște măsuri în care să se stabilească cine plătește, cum să se plătească, ce se întâmplă dacă nu se plătește.

Dl. Farcaș Nicușor : S-a primit din partea Asociației solicitări, trebuie să le aprobe ordonatorul principal de credite.

Dl. Consilier Apahidean Sorinel : Sunt cetățeni care au intrat cu mașina în porțiunea de la Muzeu în zona respectivă si au fost amendați de poliție.

Este interzisă acea porțiune?

Ar trebui să se clarifice această situație. Să se pună o plăcută cu drum închis sau cu excepția riveranilor.

Dl. Consilier Kolcsar Stefan : Aș propune ca executivul să facă un proiect pentru extinderea pădurii până la stația de apă, pentru că nu mai este nevoie de pășune, animale nu mai sunt și ar fi foarte bine ca terenul să fie stabilizat.

Dna Consilier Ielcean Claudia : Și eu am încercat dar nu s-a putut.

Dl. Consilier Torok Balint : Ce se plătește cu 2 euro/mp.? Ce intră în această suprafață?

Dl. Farcas Nicușor : Suprafața utilă plus cota din spațiile comune.

Dl. Consilier Torok Balint : Pentru o alee de sub streșină trebuie plătit.

Dl. Farcas Nicușor : Aleea face parte din teren, 2 euro/mp. se plătește pentru construcții.

Dl. Consilier Torok Balint : Cei de la Stomatologie plătesc .

Dl. Farcaș Nicușor: Acolo este închiriat un spațiu clădire și o cotă parte teren. Sunt 2 chirii acolo.

Dl. Kis Attila : Având în vedere că este un imobil în care își desfășoară activitatea mai mulți medici în mod normal fiecare cabinet are o cotă parte din ceea ce este comun.

Clădirea are o valoare, iar curtea și terenul o altă valoare. Și de aici vine diferența. Cota parte care îi revine unui chiriaș se stabilește in funcție de suprafața utilă.

Dl. Consilier Torok Balint : Dacă într-o cameră sunt mai mulți medici fiecare plătește separat sau se împarte?

Dl. Kis Attila : Nu pot fi mai mulți. Dacă cu acordul lui sunt 2,3, asta este altceva.

DL Consilier Corăbean Mircea: Terenurile din fața magazinelor sau adiacente în care își expun marfa, ce regim au ?

Dl. Kis Attila : Este domeniu public și este închiriat pe zile. Taxa este de 1 leu/mp./zi.

Dl. Președite Juhos Tamas : Unul dintre hornurile clădirii Clubului Tineretului stă să se prăbușească.

Dl. Morar Vasile : Suntem în tratative cu persoana care deține utilajele mai speciale, să vedem dacă există posibilitatea să ajungă la punctul respectiv .

Dl. Borbel Ioan : acoperișul nu permite să pui schelă. Toată țigla este putredă.

Dl. Secretar : Legat de procesul verbal. De întrebarea dlui Drăgan în legea 215 la art.42 alin 3. Spune :

Dezbaterile din ședințele consiliului local, precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier local se consemnează într-un proces-verbal, semnat de președintele de ședință si de secretarul unității administrativ-teritoriale. Deci trebuie să menționăm și modul în care votați, să nominalizăm.

Avem 3 petiții.

Una dintre ele a fost pusă la discuții de către grupul de cetățeni pe care i-am ascultat , nu o mai reiau.

A doua petiție are nr. de înregistrare nr.1443/05.02.2016.

Dl. Secretar dă citire cererii.

Mai avem o petiție formulată de dl. Pintea Emil Horea pe care v-am comunicat-o pe email. Nu are rost să o mai lecturez acum. Este aici dl.Pintea , dacă dorește îi dăm cuvântul dacă dorește.

Dl. Pintea Emil : raportat la cerere pe care am formulat-o , pentru că nu este în totalitate în competența dvs. aș vrea să țineți seama și să revocați HCL nr.80/2013 care a fost întocmită pe baza unei ordonanțe care a fost declară neconstituțională.

Asta aș dori în viitor.

Legat de faptul că s-a anulat contractul de muncă de instanța de fond din cauza faptului că mi s-a stabilit salarul de baza brut și de dl. primar, este o chestiune între mine și dl. primar în instanță. Nu puteți să faceți dvs. nimic consiliul.

Vă rog să modificați HCL 80/2013 prin care o funcție de conducere s-a desființat și una s-a modificat.

Curtea Constituțională spune că toate actele subsecvente unui act normativ primar declarat neconstituțional își pierde efectul la 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Ar fi normal să se intre în legalitate. Practic din 17.04. trebuia revocată. Eu am făcut o petiție către primărie, nu am primit nici un răspuns. Am solicitat ca organigrama și statul de funcții să revină la forma inițială înainte de emiterea HCL 80/2013. Din păcate nu am primit nici un răspuns. Pe urmă tot amiabil am încercat din septembrie și m-am întâlnit cu dl. primar, dl. secretar si cu dna de la Resurse Umane și mi s-a spus că HCL este legală pt. că de la Prefectură și de la ANFP s-a primit răspuns că nu se mai poate face nimic.

Bineînțeles că am avut o hotărâre definitivă irevocabilă de la Înalta Curte, o speță identică și am explicat dar, cred că nu s-a dorit , nu neapărat de personalul din primărie, cineva nu dorea și atunci eu m-am adresat instanțelor și am obținut anularea contractului și repunerea în funcție. Trebuie să-mi recuperez drepturile salariale prestate pe ultimii 3 ani echivalentul a 50 %, procent, sporuri pe ultimii 3 ani.

Dl. Președite Juhos Tamas: mulțumește pentru încrederea pe care consilierii i-au acordat-o pentru a fi președinte de ședință.

Solicită propuneri pentru un nou președinte.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Îl propun pe dl. Drăgan Ovidiu.

Dl. Drăgan acceptă , iar cu unanimitate de voturi se aprobă noul președinte de ședință.

Lucrările ședinței au luat sfârșit.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

TAMAS JUHOS

 

SECRETAR

MIHAI ROTAR

 

Intocmit

Adriana Balint

 

Ședința ordinară a Consiliului Local Gherla a început la 16.00 și s-a încheiat la ora 17.45 min. Au fost prezenți din partea executivului dl. Secretar, dl. Farcaş Nicuşor, dl. Morar Vasile, Dl. Borbel Ioan,dl. Lică Măhălean, dna Balint Adriana, dna Caraba Cozsika


Vezi dezbaterea in format PDF

Procesul verbal al sedintei extraordinare din 3 Martie


ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 21.03.2016, cu ocazia ședinței publice extraordinare a Consiliului Local Gherla.

Se intonează Imnul de Stat al României.

La ședință participă 13 consilieri locali .

Lipsesc domnii consilieri Măhălean Septimiu, Juhos Tamas, Zegrean Grigore, Sămărtean Iuliu, Măhălean Lăcă Paul, Ielcean Claudia,

Ședința este legal constituită.

Se supune la vot motivarea domnului Juhos Tamas, care se aprobă umanitate de voturi.

Se supune la vot procesul verbal din data de 03.03.2016 . Acesta este aprobat cu unanimitate de voturi.

Ședința publică extraordinară a Consiliului Local Gherla a fost convocată prin Dispoziția Primarului cu nr. 298/17.03.2016 în temeiul prevederilor art. 39, alin. 2 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Președintele de ședință – domnul Drăgan Ionel Ovidiu îl invită pe dl.primar Sabo Marius Călin să prezinte spre aprobare proiectul ordinii de zi.

 

PROIECT AL ORDINEI DE ZI :

 

1.Referat şi proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl.Farcaș Nicușor- Șef Serviciu Financiar Contabil

Domnul Farcaș Nicușor prezintă proiectul de hotărâre.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

 

Se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 24 / 21.03.2016

 

Lucrările ședinței au luat sfârșit.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

OVIDIU IONEL DRĂGAN

 

SECRETAR

MIHAI ROTAR

 

Intocmit :Balint Adriana


Vezi dezbaterea in format PDF

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 30 martie 2016 , cu ocazia ședinței publice ordinare a Consiliului Local Gherla.

Se intonează Imnul de Stat al României.

La ședință participă toţi cei 19 consilieri locali aleşi în funcţie.

Ședința este legal constituită.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 21 martie 2016 care se votează cu unanimitate de voturi.

Şedinţa publică ordinară a Consiliului Local Gherla a fost convocată prin Dispoziția Primarului cu nr. 309/24.03.2016 în temeiul prevederilor art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Președintele de ședință – domnul Drăgan Ionel Ovidiu face precizare că s-a solicitat scoaterea de pe ordinea de zi a punctului referat si proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si a Statului de funcții al Cantinei de Ajutor Social Gherla precum și faptul că se solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte :

  • Referat si proiect de hotărâre privind nominalizarea domnului Herman Mircea Traian în comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherla


 

  • Referat si proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, a unui teren situat în Municipiul Gherla , în vederea amplasării unei stații automate de monitorizare a calității aerului

 

Întrucât domnul contabil șef de la ADP se grăbește președintele de ședință propune ca primul punct de pe ordinea de zi să fie: referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la SC ADP GHERLA.

Iar după ce se va vota acest punct propune ca dna Prigoană și dl. Ungur Emil să fie și ei ascultați.

Președintele domnul Drăgan Ionel Ovidiu îl invită pe dl.primar Sabo Marius Călin să prezinte spre aprobare următorul:


 

PROIECT AL ORDINEI DE ZI :

1.Referat si proiect de hotărâre privind aprobarea funcțiilor publice a numarului de personal , organigramei si a statului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : D-na Necula Ileana- Șef Birou Resurse Umane

Coreferate : toate comisiile de specialitate

2.Referat si proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii”Centrului National de Informare si Primovare Turistica Gherla” in structura organizatorica a Municipiului Gherla.

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : D-na Necula Ileana-Șef Birou Resurse Umane.

Coreferate : toate comisiile de specialitate

3.Referat si proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al Cantinei de Ajutor Social Gherla .

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : D-na Necula Ileana- Șef Birou Resurse Umane

Coreferate : toate comisiile de specialitate

4.Referat si proiect de hotarare privind stabilirea nivelului chiriei la SC UPC Romania SRL

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. MahaleanLica – Șef Birou IT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

5. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării unui teren situat în Municipiul Gherla str. Fizeşului FN identificat în CF nr. 52147 Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Rotar Mihai – Secretar UAT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

6. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație a locației Sărătura

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Direcție Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

7. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto şi pietonal la imobilul situat pe str. Hășdății F.N. din Municipiul Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Direcție Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

8. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii a trei accese auto şi pietonal la imobilul situat în extravilanul Municipiul Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Direcție Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

9. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto şi pietonal la imobilul situat pe str. Ciocârliei F.N. din Municipiul Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Direcție Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

10. Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr.4 din HCL nr.61/23.09.1999 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Direcție Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

11. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor pentru alimentare cu apă și canalizare în Municipiul Gherla și localitățile componente Hășdate și Silivaș

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Direcție Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

12. Referat şi proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Fundației Creștine de Caritate Sfântul Nicolae din Municipiul Gherla a unui spațiu situat în Municipiul Gherla, P-Ța Libertății

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Rotar Mihai – Secretar UAT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

13. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului în suprafață de 2700 MP. din Gherla str. Pescarilor F.N. Jud. Cluj

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Rotar Mihai – Secretar UAT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

14. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor trupuri de pașune aparținând Municipiului Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Kis Attila- Consilier APL

Coreferate : toate comisiile de specialitate

15. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Farcaș Nicușor – Șef Serviciu Financiar Contabil

Coreferate : toate comisiile de specialitate

16. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea unor masuri organizatorice pentru desfăşurarea“ ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA “ – 2016

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Farcaș Nicușor – Șef Serviciu Financiar Contabil

Coreferate : toate comisiile de specialitate

17. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la SC ADP GHERLA

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Farcaș Nicușor – Șef Serviciu Financiar Contabil

Coreferate : toate comisiile de specialitate

18. Referat şi proiect de hotărâre privind returnarea unor elemente aparținând Municipiului Gherla și concesionate Companiei de Apă Someş S.A

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Farcaș Nicușor – Șef Serviciu Financiar Contabil

Coreferate : toate comisiile de specialitate

19. Referat privind aprobarea Contractului de exploatare a filmelor in Cinematograful „Pacea” din Municipiul Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dragan Sabin- consilier superior APL

Coreferate : toate comisiile de specialitate

20. Diverse

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu precizările făcute mai sus. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate :


 


 

  1. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la SC ADP GHERLA


 

Domnul Farcaș Nicușor prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.25 /30.03.2016


 

Dl. Președinte Drăgan Ionel Ovidiu : Am vrea să facem o drogare . Dacă cineva are o întrebare pentru cei de la ADP să o pună acum, pentru ca domnul contabil să ducă mesajul dvs. conducerii ADP.

Domnul Consilier Torok Balint : Recomandă a se ridica materialul antiderapant care a fost aruncat în această iarnă.

Dl. Consilier Kulcsar Stefan : Pe perioada iernii , acolo unde sunt alei betonate să nu se facă presărare cu sare pentru că sarea distruge cimentul.

De ex. în Cartierul Tineretului dalele din beton sunt distruse de sare.

Dl. Consilier Corăbean Mircea : Solicit a se monta semnul de oprirea interzisă peste 3,5 tone pe str. Fierarilor.

Acest semn a fost distrus de un accident de circulație în urmă cu 2 ani de zile.

Dl. Consilier Farcaș Dorin : Ar trebui să se urgenteze plombarea străzilor unde s-au frezat gropile .

Dl. Consilier Herman Mircea : Pe str. Stefan Octavian Iosif este un nuc între stâlpii de electricitate. Până nu moare nimeni este normal, dar după aceia o să vedem cine este tras la răspundere.

Dl. Președinte Drăgan Ovidiu: Dau acum cuvântul celor doi cetățeni care sunt în sală.

Dna Prigoană Eleonora- președintele Asociației Hope for Animals este nemulțumită de faptul că adăpostul de câini din Gherla deține un număr mult mai mare de câini, doamna Raț se opune să dea câini spre adopție motivând că are nevoie de aprobare din Germania, câinii se sfâșie între ei mai ales după terminarea programului de lucru a celor care lucrează acolo, în adăpost sunt țarcuri improvizate împotriva legii, iar mâncarea câinilor este slabă.

Roagă să se formeze o comisie care să meargă la fața locului și să constate condițiile în care trăiesc câinii de acolo.

Dl. Ungur : este nemulțumit de faptul că de 20 de ani solicită terenul de la Poligon și nu-l primește. Precizează că dorește numai acel teren și nu dorește alt teren la schimb.

 

2.Referat si proiect de hotarare privind aprobarea functiilor publice a numarului de personal , organigramei si a statului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

Doamna Necula Ileana prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuții:

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu: Sunt foarte multe posturi vacante. Câte sunt? Când vor fi scoase la concurs?

Dna Necula Ileana : În total avem 120 de posturi vacante, dar din acestea 60 sunt asistenți personali.

Funcții publice avem 52.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu: Când se vor scoate la concurs ?

Dna Necula Ileana : Am cerut înființarea a 13 posturi de funcții publice necesare la diferite servicii cum ar fi Serviciul Public de Asistență Socială, Urbanism, Resurse Umane. Aceste posturi au existat în organigramă și au fost tăiate cu ordonanța 77/2013 și am cerut reînființarea lor pentru care am și obținut avizul ANFP.

DL. Primar : După aprobarea organigramei putem demara acțiunea de scoatere la concurs.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Dacă s-a făcut Direcția de Urbanism de ce nu se înființează postul de director pentru Urbanism și arhitectul șef să rămână ca instituție, că este nevoie de arhitect șef și poate fi chiar un echilibru și împreună să contureze activitatea de urbanism.

Se supune la vot proiectul de hotărâre :

Domnul consilier Drăgan Ovidiu se abține iar restul consilierilor votează pentru.

Se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 26 /30.03.2016

3.Referat si proiect de hotarare privind aprobarea înființării ”Centrului National de Informare si Promovare Turistica Gherla” in structura organizatorica a Municipiului Gherla.

Doamna Necula Ileana prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuții:

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : În comisie era o discuție, de ce sunt 2 și nu sunt 4, am înțeles că este un Ordin al Ministrului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, dar acest ordin intră sub incidența administrației publice locale?

Dna Necula Ileana : Este nevoie de acreditare. Și ca să se obțină acreditarea centrului trebuie să respectăm prevederile Ordinului 1096 al Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii unde se prevede că centrul este condus de un responsabil de activitate, respectiv un director.

Aceasta este structura organizatorică.

Se supune la vot proiectul hotărâre, și cu unanimitate de voturi se adoptă:

 

HOTĂRÂREA 27 /30.03.2016


 

4.Referat si proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului chiriei la SC UPC Romania SRL

Domnul Măhălean Lică prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuții :

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Am văzut că este un protocol semnat între primar și directorul UPC. Cred că directorul UPC nu a stat pe un scaun cu cuie când a semnat, pentru că în oraș așa se vorbește .

Consider că, dacă era nemulțumit, trebuia să vină petentul și să-și susțină punctul de vedere.

Se supune la vot proiectul hotărâre, și cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA 28 /30.03.2016

 

5. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării unui teren situat în Municipiul Gherla str. Fizeşului FN identificat în CF nr. 52147 Gherla

Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuţii :

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Când eram eu primar tot ofeream terenul la Klain acum ce are special dl Florean de îi oferim acest teren?

Dl. Secretar : I-am făcut o ofertă la Klain și a refuzat. Cum de fapt i-am făcut ofertă și domnului Ungur și a refuzat-o, inclusiv aici în zona pe care acum o parcelăm i-am oferit domnului Ungur și a refuzat-o.

La a doua ofertă pe care i-am făcut-o domnului Florean și domnului Pavel în zona respectivă aceștia au acceptat-o.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

 

HOTĂRÂREA NR. 29 /30.03.2016


 

6. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație a locației Sărătura

Doamna Pop Simona prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuții :

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Există o intenție a cuiva să închirieze acest spațiu?

Dl. Primar : Noi în urma cu vreo 3 ani de zile am mai scos la licitație și atunci a fost închiriere.

Datoria Consiliului local este de a valorifica resursele. A valorifica resursele înseamnă în primul rând aprobarea HCL prin care noi să putem începe demersurile să facem caietul de sarcini și să-l scoatem la licitație.

În momentul de față nu am nici o cerere, dar nici nu putem sta la infinit să așteptăm o cerere pentru că am apoi s-ar spune că am scos-o cu dedicație. Încercăm să o scoatem la licitație și dacă în urma publicității va veni cineva la licitație ar fi un lucru foarte bun.

În caietul de sarcini va fi amenajare de ceva balneo .

Dl. Consilier Hiticaș Andrei: Fundația Orizont Gherla care s-a înființat în 1996 m-a contactat.

Ei au văzut ședința trecută în care s-a discutat acest punct. Ei au mai amenajat acest spațiu din fonduri proprii, din sponsorizări. Fiind o fundație acceptă și pot primi legal sponsorizări. Ei m-au abordat, încearcă să deschidă din nou fundația și să demareze o acțiune.

Vă rog să luăm în serios discuția, eu o să-i invit pe ei la o întâlnire cu dvs. , sunt niște băieți serioși.

Sunt niște oameni cu inimi tinere care vor să facă ceva. Îi cunoașteți cu siguranță dacă îi vedeți.

Ei au avut discuții inclusiv cu primarul de la Sic. Știți că la Sic s-a făcut un bazin cu apă sărată pe care l-au amenajat. Au discutat ce lemn se folosește , de ce , pentru apa sărată, etc. Au deja investigații și studii minimale pentru a putea asigura o funcționalitate gratuită, cum avem noi la Sărătura.

Vă rog să luați în considerare spusele mele , deoarece băieții aceștia m-au rugat să vă prezint această situație.

Ei au început demersurile, săptămâna aceasta pentru a putea deschide fundația, vor să activeze din nou.

Dl. Primar : În spiritul transparenței și a concurenței, ei vor putea să vină la această concesiune. Ați văzut prețul pe 50 de ari prețul de pornire este 150 de euro pe lună. Sunt bine veniți.

Am dori în caietul de sarcini să dăm niște termene clare, să spunem în 3 ani de zile trebuie să faceți asta. Dacă nu fac asta, că nu au dovadă că au fonduri suficiente atunci încheiem concesiunea si scoatem din nou la concesiune.

Acolo vorbim de milioane de euro, ca să se poate face așa ceva.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Ei vor să facă ceva cum au mai făcut. Dacă țineți minte. Acolo este o zonă nesupravegheată și s-au furat lodbele pe care l-au pus. Se întâmplă chestiunile acestea.

Dl. Primar : Ideea este să încercă să facem un lucru, dacă se poate o investiție mai mare , dacă se găsește investitorul. Nu cred că fundația respectivă o să se împiedice de acei 600 de lei pe lună.

Dl. Consilier Torok Balint : La art.2 spune că durata concesionării este de 49 de ani. La art.3 spune că nivelul minim al redevenței este de 45.000 de USD.

Dna Pop Simona : Se calculează pe 25 de ani.

Se supune la vot proiectul de hotărâre .

Se abțin domnii: Hiticaș Andrei și Drăgan Ionel Ovidiu, iar restul consilierilor votează pentru – 17.

Se adoptă:


HOTĂRÂREA 30 /30.03.2016

 

7. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto şi pietonal la imobilul situat pe str. Hășdății F.N. din Municipiul Gherla

Doamna Pop Simona prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 31 /30.03.2016


 

8. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii a trei accese auto şi pietonal la imobilul situat în extravilanul Municipiul Gherla

Doamna Pop Simona prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 32 /30.03.2016


 

9. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto şi pietonal la imobilul situat pe str. Ciocârliei F.N. din Municipiul Gherla

Doamna Pop Simona prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.33 /30.03.2016

 

10. Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr.4 din HCL nr.61/23.09.1999 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Gherla

Doamna Pop Simona prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 34 /30.03.2016

 

11. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor pentru alimentare cu apă și canalizare în Municipiul Gherla și localitățile componente Hășdate și Silivaș

Doamna Pop Simona prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 35 /30.03.2016

 

12. Referat şi proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Fundației Creștine de Caritate Sfântul Nicolae din Municipiul Gherla a unui spațiu situat în Municipiul Gherla, P-Ța Libertății

Domnul secretar prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuții :

Dl. Preot Băgăcean : Doamnelor, domnilor consilieri Fundația Sfântul Nicolae desfășoară o bogată activitate culturală și socială în comunitatea noastră.

Am depus în fața domniilor voastre un raport de activitate care face dovada celor afirmate. Pe lângă activitățile culturale am desfășurat 2 proiecte foarte mari în valoare de peste 6 miliarde de lei vechi, în folosul comunității noastre.

În primul proiect la un număr de șomeri au fost asigurate locuri de muncă pe perioadă de 3 ani de zile.

S-a înființat un pilot tehnic de accesare de fonduri europene iar veniturile sunt folosite pentru activitățile sociale ale fundației.

Al doilea mare proiect de mare anvergură . 250 de elevi toate școlile gherlene, cei mai mulți cu risc de părăsire a școlii li s-a oferit o masă caldă 3 luni de zile, o sumă de bani 400 de lei, pachete în valoare de 500 de lei, ghiozdane, rechizite, haine.

Proiectele au fost finalizate, s-au confirmat prin controalele făcute. Însă de a demara proiecte în continuare avem nevoie de un sediu fără probleme juridice.

Noi în acest moment lucrăm la un sediu al fundației.

Noi solicităm această cameră să ne-o dați pe perioadă nedeterminată pentru a nu fi puși în situația de a închiria spațiul pentru proiectele mari.

Pentru unul din proiecte am fost nevoiți să închiriem un spațiu pentru a demara acest proiect.

Am convins Fundația Cristian Tour din București să achiziționeze Cabana Brădet în care se vor desfășura activități educativ-sociale pentru copii și tinerii din Gherla, considerând că investiția în copii și tineri este cea mai folositoare.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Totuși cu ce vă încurcă dacă hotărârea este pe 4 ani vis-a-vis de demararea proiectelor?

Dl. Preot Băgăcean : Un proiect pe care îl facem poate fi pe 5 ani zile. Noi pentru un an de zile trebuie să închiriem un spațiu.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Credeți că cetățenii municipiului Gherla care vor reprezenta Consiliul Local nu vor fi de acord peste 4 ani de zile cu prelungirea contractului de închiriere?

Dl. Preot Băgăcean : Nu este vorba de acest lucru. Eu consider că atâta vreme cât dovedim că avem activitate în viața comunității Gherlene ni se cuvine, cum alții care sunt pescari, vânători au un sediu, să avem undeva un sediu în centru .

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Să știți, că ei au contract pe un an de zile.

Dl. Secretar : Temeiul juridic în baza căruia pentru care s-a stabilit o perioadă de timp este art.127 din Legea 215/2001 care spune că se pot atribui în folosință gratuită pe perioadă limitată a bunurilor aparținând domeniului public și privat persoanele juridice fără scop lucrativ, cum este și cazul fundației domnului Băgăcean care desfășoară activități de binefacere sau de utilitate publică.

Fundația dânsului nu este de utilitate publică , dar desfășoară activități de binefacere, așa cum ne-a justificat prin documentația depusă. Eu cred că la perioada limitată, noi am apreciat că ar fi o perioadă rezonabilă 4 ani, având în vedere că până acum a fost un an. Ținând faptul că fundația dânsului așa cum a menționat anterior are un spațiu lângă biserica de pe str. Plugarilor care este într-o fază destul de avansată. În 4 ani de zile cred că o să fie finisată și o să-și mute fundația cu sediul acolo. Asta a fost rațiunea pentru care s-a stabilit 4 ani.

Deci în mod evident nu poate fi vorba de perioadă nelimitată.

Dl. Consilier Kulcsar Ștefan : Propun ca termenul de atribuire să fie de un an de zile cu posibilitate de prelungire așa cum se aprobă toate sediile care se aprobă prin oraș, cu atât mai mult că, în acest consiliul s-a aprobat și un spațiu pentru construirea locației respective și cu asta îl facem cumva să intre în spațiul dânsului care este mult mai potrivit pentru dezvoltarea activității respective.

Dl.Preot Băgăcean : Vreau să vă spun că, tot datorită propunerii dvs. am fost nevoit să facem un contract de închiriere . Vă rog frumos să înțelegeți este o activitate serioasă, transparentă așa că nu venim în fiecare an să ne milogim. Consider că este nevoie de fapte nu de vorbe.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Propun un amendament și anume 8 ani.

Domnul Kulcsar își retrage amendamentul .

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Hiticaș Andrei- contractul să fie pe 8 ani de zile.

Pentru votează 4 consilieri locali : Hiticaș Andrei, Cazan Bocica Rodica, Zegrean Grigore, Trif Iulia, iar restul consilierilor se abțin.- 15 consilier

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.

Se abțin 4 consilieri : Hiticaș Andrei, Cazan Bocica Rodica, Trif Iulia și Ielcean Claudia iar restul consilierilor prezenți 15 votează pentru.

Se adoptă :

HOTĂRÂREA 36 /30.03.2016

13. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului în suprafață de 2700 MP. din Gherla str. Pescarilor F.N. Jud. Cluj

Domnul Secretar Rotar Mihai prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuții:

Dl. Consilier Torok Balint : Aveți ceva în vedere ref. la acest teren?

Dl. Primar : Practic oamenii suferă pe nedrept.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Dacă va fi domeniul public va fi mai ușor, atât la acțiuni represive cât și la acțiuni ajutătoare. Dacă este terenul nostru putem face locuințe sociale acolo.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 37 /30.03.2016


 

14. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor trupuri de pășune aparținând Municipiului Gherla

Domnul Kis Ludovic Attila prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 38 /30.03.2016


 

15. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

Domnul Farcaș Nicușor prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuţii:

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu: Cum se traduce că la punctul următor cu Zilele Orașului, se spune : cheltuielile de la aceste 3 manifestări se iau de la Zilele Orașului.

Dl. Farcaș Nicușor : Pentru zilele orașului cheltuielile, adică pentru activități culturale s-au aprobat o sumă de 2 miliarde. Din acea sumă se vor plăti și aceste cheltuieli. Acea sumă nu este dedicată special zilelor orașului.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu: Cele 200.000 sunt pentru toate activitățile, știu eu inclusiv pentru Trio Instrumental, etc.

Dl. Farcaș Nicușor : Toate care nu fac parte din activitățile Casei de Cultură. La Casa de Cultură s-a aprobat un program cultural.

Consider că sunt suficienți bani pentru Zilele Municipiului și putem să luăm acești bani.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 39 /30.03.2016


 

16. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea unor masuri organizatorice pentru desfăşurarea“ ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA “ – 2016

Domnul Farcaș Nicușor prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuţii:

Dl. Consilier Hiticaș Andrei: Sunt nelămuriri referitoare la dată. Credeți că este bine.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Este 6 iunie, a II-a zi după alegeri.

Dl. Primar : În săptămâna aceia. Începe miercuri, joi, vineri, sâmbătă duminică.

În spiritul consecvenței, în data de 11 iunie sunt zilele Sfântului Grigore Iluminătorul, și noi, în toți acești ani am fixat zilele orașului Gherla cu acest prilej.

Dl. Consilier Torok Balint : În anii anteriori s-au dat diplome de merit pentru elevi.

Dl. Primar : Se vor premia olimpicii anului 2014-2015 plus ce olimpiade se vor termina până atunci. Fazele județene se termină în perioada aceasta. Exact același lucru s-a întâmplat și înainte.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.40 /30.03.2016

 

17. Referat şi proiect de hotărâre privind returnarea unor elemente aparținând Municipiului Gherla și concesionate Companiei de Apă Someş S.A

Domnul Farcaș Nicușor prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuţii:

Dl. Consilier Herman Mircea : Se restituie această proprietate, la ce va folosi orașului această proprietate și ce cheltuieli va genera luarea în administrare, trebuie asigurată paza, dezafectare. Era un principiu poluatorul plătește.

Dl. Secretar : Este vorba de sediul...

Dl. Consilier Herman Mircea : Eu vorbesc de bazine, care nu vor folosi absolut la nimic.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Se pot folosi, facem acolo un cartier rezidențial. Nu există ca un bun pe care îl primim să nu îl putem folosi. Numai să avem idei și bani.

Dl. Secretar : Pentru sediu vă pot spune că există o notificare în temeiul legii plus un proces pe rol și probabil că îl vom restitui în natură, iar celelalte elemente de inventar pe care le-am menționat urmează ca ulterior autoritatea executivă să vină cu propuneri, tot în fața dvs. , pentru a hotărî tot dvs. dacă este cazul cu privire la destinație.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 41 /30.03.2016

 

18. Referat privind aprobarea Contractului de exploatare a filmelor in Cinematograful „Pacea” din Municipiul Gherla

Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 42 /30.03.2016


 

19 Referat şi proiect de hotărâre privind nominalizarea domnului Herman Mircea Traian în comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherla

Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 43 /30.03.2016


 

20. Referat şi proiect de hotărâre atribuirea în folosință gratuită, către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, a unui teren situat în Municipiul Gherla , în vederea amplasării unei stații automate de monitorizare a calității aerului

Doamna Pop Simona prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.44 /30.03.2016


 

22. Diverse

Dl. Consilier Corăbean Mircea : În calitate de reprezentant al Consiliului Local în AGA la Compania de Apă Someș vreau să vă spun că a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe 2016 care prevede 300.000 de lei pe venituri și cheltuieli de 191.000.

Cheltuielile pe anul 2016 vor fi sub cele executate în 2015. Compania de Apă nu are datori.

Proiectele europene în derulare se bazează pe POS Mediu 1 și duce la efectuarea unor economii prin schimbarea soluțiilor proiectate inițial.

Obiective și criterii de performanță : Creșterea creductibilității la 84 de lei pe salariat mai mare decât în 2015 adică crește valoarea muncii angajaților.

La 1.000 de lei investiți este o recuperare e 863 de lei.

Raportul de activitate pe 2015 semestrul 2 vis-a-vis de 2014 este de 6000 de branșamente noi de apă și peste 200 de noi puncte de canalizare.

Dl. Consilier Măhălean Septimiu : Revin asupra concesiunii de la Sărătură din punctul meu de vedere ar trebui ca executivul să investească acolo în primul rând. In al II-lea rând trebuie făcut drumul și mă gândesc că acei 2 km de drum care nu necesită o fundație și o investiție foarte mare să fie în vederea administrației .

Consider că în momentul în care cineva va accepta să concesioneze va fi binevenită și o investiție din partea noastră.

Dna Consilier Trif Iulia: Duminica trecută a avut loc un incendiu la o casă din Gherla pe str. Crișan. Doresc să știu dacă din fondul de urgență avem disponibil ceva .

Dl. Consilier Zegrean Grigore : Aș dori ca și cetățenii din oraș să iasă în fața caselor să facă curățenie.

Și fiecare cetățean să vegheze un pic de aspectul străzii.

Dl. Consilier Herman Mircea : Poate că nu am fost destul de atent, dar să nu plec totuși cu o nelămurire. Redevența de la Sărătura mi se pare cam mare.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Se împarte la 25 de ani.

Dl. Primar : 1800 euro/an vine ,150 de euro/lună. Atâta este redevența.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu: Licitația se face pe 49 de ani, dar deocamdată banii sunt calculați la 25 de ani. Eu așa am înțeles.

Dl. Consilier Oprea Ioan: Aș dori, dacă se poate să fie schimbate băncile din parc, cele care sunt uzate la maxim, sau sunt din beton. Am cerut de multe ori în consiliu să se asfalteze aleea de lângă aparatele de fitness.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Este intenție de a se pune limitatoare de viteză la intersecția străzii L. Rebreanu cu G. Coșbuc?

Dna Pop Simona : Da. S-a dat deja comandă.

Dl. Primar : Strada L. Rebreanu este predată la Drumurile Județene și pe perioada garanției intervin ei și rămâne la ei. După ce se termină garanția revine la noi.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Invit pe toți consilierii vinei 1 aprilie ora 17 cum mic cu mare să participați la o acțiune de ecologizare organizată de niște tineri.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu : Pentru grupa 6 lot.2 în ce stadiu este licitația la primărie?

Dl . Consilier Drăgan Ovidiu : Revin cu solicitarea de 2 de ani de zile ca zona, aleea din spatele blocurilor de pe str. Clujului să fie în atenția municipalității.

Dl. Primar : Ref. la Drumul Sărăturii. El este deja în lucru. Este SF pt. amenajare 1,8 km pentru acel drum. Attila a lucrat la identificare pentru că nu l-am găsit în acte. Este pornit SF-ul pentru amenajare Drum Sărătură.

Urmează, proiectul , licitația , s-ar putea ca anul acesta, dacă nu sigur de la anul îl vom prinde în execuție.

În legătură cu incendiul de pe str. Crișan. Am primit cerere, am studiat HCL , avem un singur impediment. Este suma. Avem și buget singurul lucru unde ne împiedicăm este faptul că beneficiază numai cei care au ajutor social.

Pentru aceste cazuri avem suma generală, avem suma individualizată prin HCL dar condiția este că, beneficiază doar cei care au ajutor social.

Referitor la asfaltarea parcului și a aleilor. În anul acesta probabil că în luna mai, când timpul ne va permite vom asfalta cu prioritate parcul, după ce se vor astupa gropile acolo unde s-a frezat.

Referitor la grupa a VI-a există 3 loturi. La lotul 1 s-a predat amplasamentul, în mod normal după data de 4 aprilie trebuie să înceapă lucrul, aici ne referim la cele 6 străzi care sunt în spatele penitenciarului. Mai avem un capăt acolo de acum 2 ani de zile 1 Mai, acolo nu putem să intrăm pentru că lucrarea la Penitenciar cu zidul Penitenciarului deocamdată ne împiedică pentru că nu-i dărâmat . Acolo încă suntem în termen.

Lotul 2 de care probabil m-ai întrebat este de 125 de miliarde va fi deschisă licitația online pe data de 21.04.2016. De acolo încolo în mod normal în 4-5 săptămâni ar trebui să dăm drumul la lucrări.

Iar grupa a III-a unde sunt 28 de străzi la rectificarea de buget din iulie , o parte din bani îi vom dirija spre acest lot, sperăm să demarăm și acolo licitația. Avem toate avizele la zi suntem pregătiți ne trebuie numai bugetul și să dăm drumul la licitație.

Astăzi cei care ați accesat internetul ați văzut că a fost recepție la Centrul de Informare Turistică. În următoarele 2 luni de zile după ce parcurgem timpii necesari pentru scoatere la concurs a posturilor va fi deschis și acest centru.

Referitor la str. Clujului. De ce nu am dat curs acestui lucru, von anul acesta pentru că așa cum bine știți noi am aprobat în urma cu un an , sau 2, construcția acelui bloc și acolo s-a intrat cu mașini grele .

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Nici nu a avut aprobare să circule pe acolo. A circulat roată.

Dl. Primar : Anul acesta este prins la ADP să se asfalteze și parcările și aleile din spatele de pe str. Clujului.

Ref. la problema cu gunoiul. Sigur că nu este în regulă că se depozitează gunoaie și la drumul de la Sărătură, cum nu este în regulă să se depoziteze pe str. Hășdății din moment ce Gherla este un caz fericit și are o rampă temporară de gunoi funcțională așa cum nu are nici un alt municipiul din jud. Cluj. In ultima vreme are Municipiul Cluj-Napoca.

La mediu am depus toate actele pentru a II-a rampă de gunoi care nu va ajuta să stocăm acolo cam pe 2 ani de zile gunoiul. Să sperăm că în acest timp se va finaliza Ecometropolitan- Pata Rât, până atunci noi vom da drumul la betonarea acelei suprafețe și atunci problema cu gunoiul menajer la Gherla este rezolvat pe următorii 2,3 ani de zile. Sigur că o să fim obligați într-o lună sau două să luăm în calcul majorarea tarifului pentru transportul după depozitare, pentru că noi suntem obligați la final să le transportăm la Pata Rât într-un centrul autorizat.

După ce avem finalizată rampa ADP-ul o să pregătească și o să fim informați referitor la această sumă.

Noi avem depus pe fonduri UE un proiect pentru reabilitarea primăriei. Dacă se va aproba acel proiect și vom fi în construcție, înseamnă la la un moment dat și parterul, sau etajul 1 o să trebuiască să-l ducem undeva. Ca să putem să-l ducem undeva singurele camere libere pe care le avem proprietate primăriei sunt etajul de la fost Cooperativă Meseriașul unde actualmente au sediul câteva partide politice. Acea clădire la rectificarea din iulie o să prindem bani pentru reabilitarea acelor camere și o să fim obligați probabil pe 6 luni, pe un an de zile să ne mutăm ca să fie aici liber.

Dl. Consilier Kulcsar Stefan : Am rugămintea să dați dispoziție la pompieri să facă verificarea hidranților și semnalizarea acestora.

Dl. Primar: Funcționalitatea hidranților aparține de Compania de Apă , domnul Drăgan Eugen și dl. Borbel au în minte acest lucru.

 

Lucrările ședinței au luat sfârșit.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

DRĂGAN IONEL OVIDIU

 

SECRETAR

MIHAI ROTAR

 

Întocmit

Adriana Balint

Ședința a început la ora 16.00 și s-a terminat la ora 18.00. La ședință au participat toți consilierii locali. Din partea executivului a participat până la sfârșitul ședinței dl. Primar, dl. Secretar, dl. Farcaș Nicușor, dna Pop Simona, dna Balint Adriana.

 


Vezi dezbaterea in format PDF

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 18.01.2016, cu ocazia ședinței publice de îndată a Consiliului Local Gherla.

Se intonează Imnul de Stat al României.

La ședință participă toţi cei 19 consilieri locali aleşi în funcţie

Ședința este legal constituită.

Ședința publică deîndată a Consiliului Local Gherla a fost convocată prin Dispoziția Primarului cu nr. 74/18.01.2016 în temeiul prevederilor art. 39, alin. 4 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Președintele de ședință – domnul Juhos Tamas îl invită pe dl.primar Sabo Marius Călin să prezinte spre aprobare proiectul ordinei de zi.

 

PROIECT AL ORDINEI DE ZI :

 

  1. Referat şi proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la HCL nr.83/2015 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2016-2017

 

Intiţiator: autoritatea executivă

Prezintă:dl. Mihai Rotar – secretar UAT

 

Domnul președinte Juhos Tamas întreabă dacă sunt şi alte propuneri la ordinea de zi.

Nefiind propuneri se supune la vot, care este aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la dicutarea ordinei de zi:

1.Referat şi proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la HCL nr.83/2015 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2016-2017

Dl. Secretar citeşte referatul şi proiectul de hotărâre.

Discuţii:

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu: Vis-a-vis de proiectul de hotărâre HCL 83/2015 se poate vedea în procesul verbal de ședință dacă există sau pe înregistrarea de pe reportofon că a fost o discuție foarte amplă privind aprobarea planului de învățământ pe 2016-2017 unde noi am aprobat includerea în planul de învățământ a Liceului cu predare în limba maghiară, dacă bine ştiu.

De ce nu a fost completată anexa la HCL 83 şi acum trebuie să se revină cu un proiect de hotărâre pe o ședință deîndată, luați aşa ca din puşcă, să hotărâm noi să-l punem din nou.

De ce, după ce s-a propus de către directorii instituțiilor de învățământ la nivelul Inspectoratului Județean de Învăţământ planurile de învăţământ într-o anumită formă, au fost modificate acuma, joi sau vineri ?

Trecând gimnaziul de la Petru Maior la Şcoala nr.1 respectiv trecând o clasă de liceu la Petru Maior creând panică sau convulsiuni în rândul gherlenilor că se desființează Ana Ipătescu şi că Petru Maior nu o să-şi mai poată susține proiectul pe care îl are în derulare pentru reabilitare termică știind că în proiectul respectiv ei s-au angajat cu un număr de copii pe care trebuie să-i mențină pe o perioadă de 5 ani.

De ce nu s-a trecut în anexă la momentul respectiv , noi asta întrebăm, iar noi ca reprezentanți ai comunității trebuie să fim vocea lor aici în deliberativ.

Dl. Secretar : eu cred că vocea comunității este interesată mai mult de mutările claselor nu de anexa la HCL 83.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu: Da, aşa este.

Dl. Secretar : Vă pot da răspunsul cu privire la anexa la HCL 83. Anexa la HCL83 /2015 ca şi întreaga hotărâre a fost întocmită după discuțiile avute la inspectorat cu dl. Inspector General, în prezenta dlui Primar, a consilierului personal al primarului, în prezenta mea, deci a fost un grup de persoane care am discutat problema reţelei scolare din Gherla şi unde ni s-a spus clar ce trebuie să conțină hotărârea şi ce trebuie să conțină anexa. Atât hotărârea cât şi anexa a fost redactată exact cum s-a stabilit la Inspectoratul Şcolar. Acum ni se solicită includerea în anexă şi a Liceului Teoretic cu predare în limba maghiară după ce atunci am discutat clar că nu era cazul fiindcă practic nu exista şi nici în prezent nu are nici un fel de autorizare ARACIP sau alte autorizări, dar pentru a putea funcționa în 2016-2017, Inspectoratul a considerat că este obligatoriu includerea în anexa la HCL 83 în anexa care cuprinde rețeaua școlară locală şi a Liceului teoretic cu predare în limba maghiară pentru a putea funcționa în anul școlar care urmează şi pentru a putea emite avizul conform pe întreaga structură şi cu Liceul cu predare în Limba Maghiară.

În cazul în care va fi votată completarea atunci avizul conform va cuprinde şi Liceul teoretic cu predare în limba maghiară. În cazul în care nu va fi votată suplimentarea atunci avizul conform nu va cuprinde şi liceul cu predare în limba maghiară.

Aici în proiectul de hotărâre există şi prim un alineat cu modificarea unei unitate de Clubul Copiilor şi asta este important să fie cuprins ca structură de învățământ nu personalitate juridică.

Cu privire la celelalte mișcări de clase de la un liceul la altul nu vă pot răspunde, nu am fost la nici o ședință, nu am nici un fel de informații, nu sunt atribuțiile autorității locale.

Autoritatea locală a formulat o adresă către Inspectorat prin care am solicitat ca , clasa a V-a de la Petru Maior să nu fie mutată la Școala Gimnazială nr.1 pe care am depus-o vineri.

Adresa noastră s-a referit strict la clasa a -V-a.

Dna Consilier Ielcean Claudia : Știți foarte bine că eu am susținut orice proiect pentru învăţământul Gherlean, însă apreciez extrem de mult inițiativa a maghiarilor de a înființa un liceu în Gherla, însă în urma ultimelor evenimente , începute de joi, vineri de săptămâna trecută, şi în urma discuțiilor foarte aprinse care au existat cel puţin astăzi în unitatea școlară pe care o reprezint Ana Ipătescu, colegii şi-au manifestat extrem de mult nemulțumirea în ceea ce privește aceste mutări de clase, de personal, etc.

În acest context eu mă văd nevoită, mandatată fiind de colegii mei, să mă abţin de la acest punct tocmai pentru că ei susțin în mod clar că vor exista pe termen lung o grămadă de probleme. Astfel permiteți-mi ca eu personal pentru că sunt dascăl de meserie, şi reprezint 80 de oameni să salut inițiativa. Data trecută am şi votat proiectul de hotărâre, dar astăzi mă abţin.

Dl. Consilier Corăbean Mircea : Astăzi avem pe ordinea de zi un subiect. Completarea anexei la o hotărâre mai veche. Orice speculație referitoare la mișcarea de clase şi de elevi în noul an școlar mi se pare devreme.

Dna Consilier Ielcean Claudia: Sunt aprobate.

Dl. Consilier Corăbean Mircea : Încă nu am văzut nimic pe masa consiliului. Nu cred că consiliul local este competent să aprobe sau să dezaprobe înființarea sau mutarea unei şcoli.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin: În noiembrie am aprobat.

Dl. Consilier Corăbean Mircea: Asta este altceva. Am aprobat înființarea unei scoli. Atunci de ce ne este frică acum.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu: Pentru că, ce am aprobat în noiembrie actualmente s-a modificat.

Dl. Consilier Corăbean Mircea: Astăzi se cere să dăm personalitate juridică unui liceu, care s-a construit în Gherla şi bănuiesc că la momentul respectiv s-a studiat efectul pe lungă durată.

De ce atunci când s-a început acel demers, nu s-a gândit şi executivul? A fost de acord pentru, pentru, pentru.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu: Eu am precizat foarte clar .

Dl. Consilier Corăbean Mircea: Dă-mi voie să termin, este președinte. Consider anacronic să punem piedici acum unei munci pe care noi în consiliul local am desfășurat-o făcând ca această unitate de învățământ să se nască şi să funcționeze.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu: Este părerea dvs. o respectăm

Dna Consilier Bocica Rodica: Eu am fost de acord cu înființarea liceului maghiar, am aprobat, am fost de acord dar în momentul în care am fost lezaţi. Noi am cerut o structură pe clasele de limba română. Dar să ni se ia de anul viitor o clasă, iar în următorii ani noi să fim desființați, suntem un liceu cu tradiție, cu rezultate foarte bune la bacalaureat la evaluare, de ce să nu lăsăm competiția, iar părinți şi elevii să-şi aleagă liceul. Peste tot se construiesc licee , spitale, aici la Gherla tot desființăm , nu mi se pare corect.

Dl. Consilier Iuhos Tamas : Am şi înființat.

Dl. Consilier Corăbean Mircea: Dacă cei de la Inspectorat au propus ceva, cred că s-au bazat şi pe un studiu al evoluției în timp. Școala Ana Ipătescu a fost şi școală şi liceul, iar liceu, iară şcoală, etc. , evoluțiile acestea nu aparțin de deciziile noastre.

În momentul când ei au hotărât această treabă a făcut cineva un demers politic?

Dna Consilier Bocica Rodica: Era vorba construim şcoli în celelalte şedinţe, iar acum desființăm liceul ca să nu mai trebuiască să construim nimic.

Dl. Consilier Septimiu Măhălean: Eu nu voi îngrădi dezvoltarea învățământului. Am votat pentru în noiembrie, o să votez pentru şi astăzi. În altă ordine de idei a nu face legătura cu ceea ce se întâmplă acum vis-a-vis de desființări şi înființări.

Va depusă mâine dimineață către primărie şi către consiliul local o petiţie a unui grup de părinţi de la Petru Maior şi la fel va fi făcută de către Ana Ipătescu.

Sunt implicat din două puncte de vedere în a susține dreptul părinților de a alege unde să-și înscrie copiii fiind că am urmat primele 8 clase la Ana Ipătescu şi liceul la Petru Maior. In egală măsură susțin această cauză şi pentru că părinții mei au fost profesori la Ana Ipătescu şi Petru Maior.

Înființarea Liceului cu predare în limba maghiară va genera anumite mişcări, nu sunt împotrivă şi repet voi vota pentru dar în egală măsură voi fi în primele rânduri în a susține ca profesorii, elevii şi părinții să îşi aleagă unitatea de învățământ acolo şi cea care i se parte cea mai normală.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu: Eu zic că sunteți împotrivă numai că trebuie să votaţi politic

Dl. Consilier Drăgan Ionel Ovidiu: Ne având în faţă proiectul de la HCL 83 aş vrea să ştiu dacă Clubul Copiilor era cu personalitate juridică în anexă.

Am înţeles că acea anexă a fost gândită, propusă şi aprobată cu largul concurs al Inspectoratului Şcolar Judeţean.

Care a fost motivul că de atunci şi până astăzi Clubul Copiilor s-a transformat din personalitate juridică în structură de învățământ ?

Dl. Secretar : În adresa pe care ne-a comunicat-o inspectoratul era trecută structură, dar în rețeaua şcolară de acum 2 ani era cu personalitate juridică aşa că acolo este o eroare materială pe care o îndreptăm acum.

Dl. Consilier Drăgan Ionel Ovidiu: Eu aş vrea să spun că nu este o eroare, a fost foarte bine propusă ca personalitate juridică, eroare fac cei care vin tot timpul cu aceste propuneri de a duce Gherla din punct de vedere şi a personalității, văd că mergem tot mai jos în loc să ne ridicăm sau măcar să ne menținem ca personalitate. Şi acesta este un subiect delicat nu numai Liceul cu predare în limba maghiară.

Referitor la Liceul cu predare în limba maghiară, noi nu punctăm cel mai important lucru faptul că şi la vremea respectivă, adică de foarte mulţi ani, se discuta de noile reforme în învățământ, reforme care nu au ajuns nici în ziua de astăzi , pentru că dacă la învățământ discutăm numai de etape, de bani, de lei pe cap de copii şi nu mergem în esența învățământului cum ar fi reducerea numărului copiilor din clasă. Mi se pare absurd ca foștii uteciști actualii conducători de la Inspectoratul Școlar Județean merg tot pe 30, 36 de copii într-o clasă.

Ar fi bine ca măcar clasele de liceul să aibă maxim 20 de copii, şi atunci putem discuta de performanță. Ar fi mult mai simplu atunci. Eu am făcut calcule şi am contribuit la fondul demografic a acestui oraş, puteţi să o faceţi şi dvs.

Dl. Consilier Măhălean Septimiu : câţi elevi sunt necesari pentru ca o clasă să poată fi înființată.

Dl. Consilier Drăgan Ionel Ovidiu : 16 maghiari, şi 36 de români

Dna Consilier Ilecean Claudia : de la 25 în sus pentru clasele de români.

Dl. Viceprimar Neselean Ioan : aş vrea numai să subliniez faptul că astăzi nu discutăm de desființarea nici unei școli.

Eu propun ca toate forțele politice să facem demersuri şi poate îi determinăm pe toţi foşti uteciști să ne audă, in sensul în care l-aţi spus şi dvs.

Dl. Consilier Drăgan Ionel Ovidiu : din punct de vedere politic , au făcut schimbarea acum 3 ani de zile, iar cei care au ajuns la putere nu au făcut nici o schimbare.

Dl. Consilier Local Bărbos : tocmai că trebuie să discutăm şi acest lucru sau executivul astăzi asta trebuia să ne propună pentru că vineri s-au aprins paiele în centrul orașului, asta trebuia să pună în discuție. Cealaltă hotărâre noi am luat-o în noiembrie este ok, dacă executivul a uitat să mai treacă un punct în anexă sau aşa a cerut inspectoratul, ei ştiu ce au făcut acolo, dar noi am luat hotărârea este o hotărâre votată în unanimitate atunci.

Deci astăzi trebuia să discutăm această problemă stridentă şi după discuțiile cu directorii se pune problema mutării unor clase de elevi care este o problemă pe care nu şi-o asumă nimeni, a apărut din senin

Dl. Viceprimar Neselean Ioan : Nu este luată o hotărâre în sensul pe care îl spui.

Dl. Consilier Hiticaş Andrei : Este luată o hotărâre, se trage după sine

Dl. Consilier Kolcsar Stefan: Sunt nedumerit şi pun încă o dată problema. Dacă în acest consiliu a fost aprobat ca şi hotărâre înființarea unei unități școlare, atunci de ce nu s-a putut completa şi anexa la hotărâre. Anexa nu este semnată nici de președintele de ședință, nici contrasemnată de secretar, de ce nu s-a putut trece ca şi hotărâre.

Dl. Juhos Tamas : acest lucru este un viciu de procedură.

Dl. Consilier Kolcsar Stefan: Atunci de ce nu se poate completa şi să mergem mai departe.

Noi nu suntem pentru desființarea nici unei clase .

Cui îi place această învrajbeală, care a pornit de undeva.

Dl. Consilier Măhălean Septimiu : tot pe fondul evenimentelor de joi şi vineri, directorul Liceului Teoretic Petru Maior este acum în spital sub supraveghere. Ceea ce se întâmplă este extrem de grav şi mă gândesc şi la profesorii de la Liceul Petru Maior.

Dl. Conslier Sămărtean Iuliu: De ce s-a modificat planul de învățământ faţă de cel depus iniţial de toţi directorii de şcoli, după întâlnirile de săptămâna trecută, de ce s-au schimbat planurile de învăţământ?

Dl. Secretar : Cred că este o întrebare retorică. Nu poate fi adresată autorității executive , ci inspectoratului.

Dl. Conslier Sămărtean Iuliu :Și a venit în momentul când este pus în faţa noastră în ședință deîndată, să modificăm o anexă la hotărâre pe care noi am hotărât-o odată.

Dl. Secretar : Planul de învâţământ este una, strucura şcolară este alta.

Dl. Conslier Sămărtean Iuliu: Planul de învățământ se reflectă şi în structura şcolară.Asta spun cetățenii, că se înființează un liceu nou , clasele de maghiari se duc poate acolo, pe lângă asta se mai duc şi altele motiv pentru care anumite instituții de învățământ nu o să mai fie rentabile cumva, luând în calcul şi chestia demografică şi atunci sigur ca , colegii, dna Ielceanu şi-a pus întrebarea, ne mută azi o clasă e liceu, anul viitor ne mută 3 şi ne desființează. Şi deja s-a creat emulația aceasta.

Dl. Secretar : Sunt nevoit să vă amintesc că prin HCL 82/2015aţi hotărât înființarea , nu aţi propus, ați hotărât înființarea liceului cu predare în limba maghiară, înființare care rezultă din comasarea unor clase care rezultă din toate școlile din Gherla.

În hotărârea inițială scria foarte clar că de la Ana Ipătescu se iau 3 clase de limba maghiară , de la Petru Maior vreo 2 şi de la Nr.1 vreo 5. În momentul în care s-a hotărât înființarea liceului nimeni dintre dvs. nu şi-a pus problemele de acum.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Directori de şcoli şi-au făcut planurile de şcolarizare având la bază hotărârea.

Dl. Consilier Kolcsar Stefan : şi aceste modificări se răsfrâng asupra noastră

Dna Consilier Ielcean Claudia : se răsfrâng asupra tuturora.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Dacă este o hotărâre, sunt nişte facori care sunt plătiţi să o pună în aplicare.

Dl. Secretar : Reţeaua şcolară înseamnă aprobarea unităților de învățământ de pe raza teritorială a unei unități administrative. Dacă noi suplimentăm acum anexa la HCL 83 cu Liceul teoretic cu predare în limba maghiară, avizul emis de către Inspectoratul Şcolar se va referi şi la acest liceu. Dacă nu, şi rămâne în forma actuală avizul conform nu va cuprinde şi acest liceu.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : de ce nu s-a spus acest lucru şi la întâlnirea din noiembrie

Dl. Secretar : mie mi s-a spus foarte clar la întrebarea pe care am pus-o şi anume ce se întâmplă în situația în care nu va trece hotărârea. Acum şi venim cu o propunere prin martie obțin ei toate avizele de la ARACIP. Mi-au spus că atunci putem să completăm. Așa mi s-a spus.

Într-o formă inițială noi am cuprins liceul dar în urma discuțiilor de la inspectorat am scos acest liceu din anexă.

Conținutul HCL 83 a fost discutat la Inspectorat şi acolo s-a stabilit cu exact art.2 care se referă strict la includerea în rețeaua şcolară a Liceului Teoretic cu predare în limba maghiară.

Si conţinutul art. respectiv l-am discutat şi l-am stabilit acolo în birou la domnul inspector.

Dl. Consilier Zegrean Grigore : eu sunt foarte nedumerit, referitor la ceea ce se întâmplă în oraş. Eu am susținut că orice lucru început trebuie şi terminat.

Dar în cazul în care în toamnă s-au sărbătorit 100 de ani de la înființarea liceului. Nu îmi amintesc bine dar ştiu că acolo a fost şcoală de fete, la Petru Maior a fost şcoală de băieți cu internat cu cantină. Eu am fost în prima promoţie de la Grupul Şcolar cu cantină , unde a fost Tribunalul. Toate s-au desființat. Un copil de la ţară nu mai are unde veni, trebuie să facă naveta.

Eu tot spun să trebuie făcut un internat, o şcoală, pentru că plătim o chirie foarte mare şi tendința este de a se mări. Văd că problemele comuniste persistă. Ceea ce se întâmplă în ţara asta este vai şi amar şi mergem pe același sistem dictat de sus. Nu este bine.

Eu sunt de acord să ia o clasa de la Petru Maior, două să ia două de la Ana Ipătescu dar nu desființăm o structură de 100 de ani. Ca aşa se va întâmpla.

În loc să înființăm o unitate de învățământ, atâta am zis şi voi zice, am spus că mă las de politică, dar nu mă las până nu se face o şcoală la Ana Ipătescu din Clubul Tineretului din casa care se va cumpăra cu campus cu tot. Nu să plătim 100 de milioane chirie pe lună la biserică.

Dl. Consilier Juhos Tamas : Subiectul de care vorbim acum este înființarea unui liceu, o instituție modernă.

Dl. Consilier Zegrean Grigore : Înființarea cu distrugere. Înființăm un CFR pe lângă un alt CFR.

Dl. Consilier Torok Balint : din păcate înființarea Liceului cu predare în limba maghiară a fost o necesitate fiindcă copii noștri nu au avut loc în Liceul Petru Maior. Ni s-a spus clar că nu se pot înființa 2 clase pentru că nu este spațiu. Din acest motiv a trebuit să înființăm o clasă la Liceul Ana Ipătescu

Dl. Consilier Zegrean Grigore: O înființăm ca să poată face profesorii de maghiară naveta să piardă o jumătate de ore pe drum.

Dl. Consilier Torok Balint: Da. Şi asta era o problemă pentru că profesorii trebuiau să facă naveta de la un Liceu la altul. Din acest motiv era o necesitate înființarea liceului.

La ședința din noiembrie v-am mulțumit că ne-aţi sprijinit cu votul dvs. acum a fost o problemă cu omiterea acestui liceu din anexă.

Acum ne bucurăm că vai de mine, că nu a fost acolo .

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu : Nu este adevărat.

Dl. Consilier Torok Balint: nu prea cred în coincidențe.

Dl. Consilier Kolcsar Stefan : sunt de acord cu ceea ce a spus dl. Bărbos şi să fi discutat această problemă în altă ședință dar să nu le legăm de înființarea școlii pentru care am fost adunați azi. Dacă vreți hai să facem mâine sau poimâine când avem documentația făcută o altă şedinţă şi să discutăm ce se poate face dar , să nu le legăm una de cealaltă

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu: De ce s-a schimbat planul de învățământ. Inspectoratul şcolar a schimbat planul de învățământ exact cu ocazia modificării anexei la HCL 83 şi nu a inclus atunci prin omitere sau de ce nu a inclus ?

Şi acum oamenii din oraş spun că se desființează Ana Ipătescu .

Dl. Consilier Torok Balint: Am vrut atunci, la momentul respectiv, ne-am gândit cum să facem să fie înființarea acestui liceu să fie cât mai normală .Ne-am gândit să atragem fonduri de unde am putut ca să construim acest edificiu în care să funcționeze liceul.

Acolo este un edificiu ultramodern, care ar putea să funcționeze în orice ţară din europa.

Ce facem, lăsăm acolo şi nu populăm acel liceul?

Dl. Consilier Facaş Dorin: Punem grâu, ca la Fizeş.

Dl. Consilier Torok Balint : am spus că nu prea cred în coincidențe. Din păcate acum ne afectează. Noi nu avem nici o vină. Am pornit în aşa fel că o să plece clasa cu copii şi profesori, clasa cu învățătoare , etc. ca să nu afecteze de nici un fel bani primiți de la şcoli. Bugetul școlilor în acest fel nu ar fi fost afectat. Dacă s-au făcut alte mișcări

Dna Ilecean Claudia : În forma inițială era ,ok.

Dl. Consilier Iuhos Tamas : eu cred că în acest moment noi trebuie să avem încredere unul în celălalt. Să spunem că este ok , noi trebuie să mergem cu un proiect care aduce valoare pe termen lung. Poate aduce nişte sacrificii dar aduce valoare pe termen lung, aduce un model pe care trebuie să-l urmăm. Este o instituție modernă bazată pe principii moderne. Trebuie să avem încredere unul în celălalt.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu: Nu este vorba de încredere. S-a creat o convulsie în rândul cetățenilor Municipiului Gherla că se desființează licee, că se desființează locuri de muncă.

Dl. Consilier Farcaş Dorin: Ne garantează cineva nouă dacă nu votăm înființarea că se revin clasele acelea.

Dl. Consilier Septimiu Măhălean : Nu garantează nimeni nimic.

Dl. Consilier Farcaş Dorin: Asta este o problemă creată artificial.

Dl. Consilier Torok Balint : Ca şi profesor mă interesează situația școlară a întregii localități

Dl. Consilier Farcaş Dorin: Ne legăm de chestii mărunte. Dacă tot ne-am întâlnit , este greu să votăm aici pentru. Să spunem că s-a omis trecerea liceului în anexă, este o problemă să votăm să o cuprindem acum .

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu: S-a creat problema că se desființează Ana Ipătescu.

Dl. Consilier Farcaş Dorin: dar dacă noi nu votăm azi, se rezolvă problema ?

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu: Nu ştiu dacă se rezolvă, sau nu.

Dl. Consilier Torok Balint: Încă o dată , noi nu am cerut ca să se desființeze nici o secţie , nici o clasă de la altă şcoală noi ne-am ocupat numai de problemele noastre dar ne interesează şi situația şcolară a municipiului. Ca şi profesor pot să spun că eu voi fi, şi colegii mei dacă eventual se dorește construirea, înființarea unui campus sau a unui liceul vom fi alături de dvs. oricând.

Dl. Consilier Cărăbean Mircea : Eu propun să încercăm o detașare a celor 2 probleme.

Unu, introducerea liceului în structura de învățământ care este o chestie tehnică şi partea de programă unde să luăm atitudine în momentul în care suntem suficienți de bine documentați. Să solicităm Inspectoratului Judeţean Cluj documentele necesare, cu argumente şi date care au stat la baza unei asemenea hotărâri şi ca atare putem să luăm o poziție şi într-adevăr să facem ceva ca să nu stricăm ceea ce există. Faptul ă se înființează un liceu este un lucru pozitiv. Sper să fie atâtea școli câte biserici sunt dar a îngloba această problemă mi se pare un pic forţat.

Trebuie văzut după părerea mea ce date au stat la decizia inspectoratului şi să vedem în ce măsură suntem competenți. Nu suntem competenți să luăm măsuri, dar suntem competenți să reprezentăm comunitatea cu interesele ei.

Dl. Consilier Drăgan Eugen: Partea proastă a lucrurilor este alta. Dacă noi luăm o hotărâre , inspectoratul se spală pe mâini şi o să zică că consilierii au votat.

O explicaţie de la inspectorat a fost că consilierii au hotărât.

Dl. Consilier Corăbean Mircea: noi am cerut înființarea unei școli nu schimbarea programelor.

Dl Viceprimar Neselean Ioan : eu cred că dacă am avea unul sau doi consilieri de la Petru Maior era invers.

Dl. Consilier Corăbean Mircea: Vreau să vă spun că sunt şi copii de familii de maghiari care au spus că nu își mută copii acolo.

Dl. Consilier Dragan Ovidiu: Da, dar inspectoratul școlar nu mai aprobă nici o clasă de maghiari, nici la Ana Iptescu şi nici la Petru Maior.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu : Îi dă la clase de români, care este problema ?

Dl. Primar : Aş dori să fac apel la rațiunea dvs. să depășiți orice barieră politică. Avem o HCL prin care am înființat această unitate de învățământ . A fost un drum lung de 6 ani de zile în care şi cei dinainte şi noi am făcut toate demersurile pentru a obține sau pentru a se construi această structură de învățământ. Astăzi, această școală valorează în jur de 25 de miliarde de lei, dacă dvs. astăzi nu veți hotărî să completăm această anexă, atunci noi municipalitatea vom refuza 25 de miliarde de lei materializați în acea școală. Vom refuza această investiție.

Proiectul inițial pe care l-aţi avut în fată în luna noiembrie întocmit de autoritatea executivă a avut în faza inițială şi structura de învățământ în limba maghiară. În urma demersurilor pe care le-am făcut la inspectoratul județean ca urmare a vizitei pe care am făcut-o cu dl. secretar ni s-a comunicat că trebuie să scoatem din anexă liceul cu predare în limba maghiară pentru că nu a obținut toate avizele şi pentru că ar fi trebuit să fie prima dată acreditat şi apoi să vorbim.

La sfârșitul săptămânii trecute inspectoratul şi-a schimbat poziția şi a revenit că ar trebui să cuprindem în anexă structura în limba maghiară pe baza acelei hotărâri pe care dvs. aţi votat-o.

Vorbiți câțiva dintre dvs. despre desființare. Este o problemă falsă. Noi astăzi nu vorbim de nici o desființare , noi vorbim despre înființarea liceului de limba maghiară o investiție de 25 de miliarde lei vechi pe care statul maghiar prin fundația respectivă a investit-o în municipiul nostru. Despre asta vorbim noi astăzi.

Repetați obsesiv desființare, desființare. Repet nu se desființează nimic şi Inspectoratul Şcolar are dreptul să hotărască şi să aprobe planul de învățământ. Nu structura, planul. Structura înseamnă clădirea în sine.

Vă rog nu mai vorbiți. Am şi rugat directorii de școli pentru că miercuri directorii de şcoli au fost plecați să-şi comunice planul de învățământ la inspectoratul școlar. Miercuri seara am primit un telefon din care am fost invitat ca împreună cu directorii de școli să mă deplasez la Cluj. Inițial am comunicat inspectoratului că nu este atribuția mea, nici atribuția consiliului local să stabilească planul de învățământ. Ceea ce este adevărat. M-au rugat totuși să mă duc să fiu de faţă pentru că indirect avem finanțarea complementară şi suntem şi noi interesați.

La discuția respectivă cu directorii de şcoli, eu nu ştiu ce au vorbit ei miercuri, eu spun ce s-a vorbit în faţa mea joi, domnul Inspector General a propus următoarea mișcare : pleacă clasa a V-a de la Petru Maior la Generală nr.1 , deci nu se desființează, se mută o clasă la altă şcoală, pleacă o clasă, sau două, sau nu are importanță, de liceu de clasa a IX-au de la Ana Ipătescu la Petru Maior şi acum o să vă dau şi explicațiile pe care le-a avut inspectorul. În momentul de faţă Municipalitatea Gherleană este proprietară pe două clădiri, pe două structuri, structura nr.1 şi Petru Maior. Dacă în urma înființării în liceului în limba maghiară de eliberează nişte clase, pentru că pleacă elevi, nu din Gherla, la altă şcoală. Numărul de elevi rămâne același , numărul normelor cadrelor didactice, numărul orelor rămân la fel. Nu vor fi afectate cadrele didactice sub nici o formă. Cadrele didactice pot fi afectate numai în momentul în care se împuținează numărul de copii datorită scăderii natalității la nivelul Municipiului Gherla, ceea ce este real, pentru că astăzi avem la generală sau Ana Ipătescu , îmi spunea domnul director 4 sau 5 clase, Claudia dacă greșesc te rog să-mi spui, de clasa a IV-a cu un anumit număr de elevi. Eu ştiu că 5 clase.

În momentul în care învățământul primar pleacă în casa a–V-a conform normelor care există la Ministerul Învățământului din 5 clase de a-IV-a se vor crea 4 clase de a-V-a pentru că este obligatoriu să se mărească numărul de elevi.

În clasa a III-a la Ana Ipătescu sunt cu o clasă mai putini decât anul acesta, iar la Generală nr.1 cu o clasă mai puțin decât anul acesta.

Populația şi numărul de copii şi de elevi ai Municipiului Gherla merge pe trend descrescător. Logica inspectorului școlar a spus aşa , dacă avem un liceu proprietatea noastră, în care avem investiția făcută pe fonduri UE de 2 miliarde de euro cu încălzirea centrală. Dacă pleacă clasa a XII, a XI, a X-a şi a IX-a clasele de maghiari se eliberează 8 clase, sau 7 sau câte se eliberează între 6 şi 8. În momentul în care la Ana Ipătescu avem 7 clase de învățământ primar care merg după masă. Prin transferul în fiecare an,repet , nu desființarea, prin plecarea unei clase de a-IX-a de la Ana Ipătescu la Petru Maior unde există spaţii goale, pentru că noi la Ana Ipătescu stăm în chirie atunci în următorii 3,4 ani de zile se va regla în sensul că nu o mai trebuiască să avem învățământ după masă de copii de clasele I-IV.

Norma didactică nu se pierde numai în momentul în care nu mai există copii, nu mai vin din spate copii.

Problema creată fals de desființare , de pierdere a normei didactice a fost creată artificial sau nu a fost explicată suficient şi vreau să vă spun că directorii de şcoli de la noi au înţeles problema şi ne-am ridicat de la masă de acolo aprobând propunerea inspectoratului şcolar.

Domnul Ielceanu a ridicat problema şi a cadrelor didactice şi până la urmă şi-a dat şi el seama că de fapt cadrele didactice nu-şi vor pierde numărul de ore decât în momentul în care nu mai vin copii ca să fie clasă.

Noi trebuia să fim conștienți că în ritmul acesta în care se pierd una sau doua clase în fiecare an, pentru că nu mai vin copii din urmă, vom fi puşi în situația în care nu vom avea clase de liceu şi atunci o să trebuiască pentru5, peste 6 sau nu ştiu când, să existe un liceu tehnologic pe care merge societatea şi-l aprobă şi un liceu cu clasele a-IX-a până la a- XII-a.

Școala Generală Ana Ipătescu are în momentul de faţă 1300 de elevi, iar vreo 600 sunt clase primare din care 150 merg după masa. Nu este normal ca noi fiind proprietari pe clădirea Liceului Petru Maior şi să nu o punem în valoare, adică să lăsăm clase goale. În Gherla în 10 min. eşti dintr-un capăt în altul.

Problema de azi este că dacă inspectoratului i-a venit această chichiță să-i trecem în anexă noi nu greşim cu nimic, dimpotrivă primim o investiție de 25 de miliarde. Trebuie să ştim să primim când ni se dă.

O să facem o analiză pentru că, înființarea unei noi şcoli în limba română sau clădire nouă, o să trebuiască să facem o analiză şi o să ajungem la concluzia că o să avem nevoie poate că numai de o clădire cu 25 de săli de clasă. Şi dau răspuns domnului Oprea, şi îi spun că ultimele normative prevăd 28 mp. pe cap de elev în cazul în care se înființează şi se construiește o școală nouă.

Deci încă o dată. Dacă se construiește o şcoală nouă, dacă se realoca dintr-o unitate în altă unitate, la 1000 de elevi care există la Ana Ipătescu ne trebuie 2,8 ha. dar aceasta este altă discuție.

Rog consilierii locali să lase ambițiile dacă cumva există, ambiția politică şi votaţi în interesul municipalității şi a Gherlei. Să primim această investiție, să o putem introduce în sistemul de învățământ. Despre asta este vorba şi apelez la maturitatea dvs. şi vă rog să lăsaţi ambițiile de o parte, dacă cumva există.

Dna Ielcean Claudia : Vedeţi domnule primar, tocmai aţi spus că în viitor Ana Ipătescu va deveni o şcoală gimnazială în timp ce Petru Maior va deveni un liceu.

Dl. Primar : Poate să rămână Petru Maior şcoală gimnazială.

Eu am spus că astăzi nu se desființează nimic. Dacă viața merge înainte în ritmul acesta...

Dl. Consilier Iuliu Sămărtean : Nu reparăm noi o greșeală a Inspectoratului Școlar Județean ca ulterior să se întoarcă ca un bumerang împotriva noastră.

Domnule primar , nu avem ambiții şi nu facem nici campanie electorală dar reprezentăm oamenii. În campanie electorală intrăm imediat. O să facem cât de curând şi campanie electorală.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

 

-9 consilieri votează pentru : dl. Neselean Ioan,dl. Măhălean Septimiu, dl. Apahidean Sorinel, dl.Farcaş Dorin, dna Trif Iulia, dl. Torok Balint, dl. Kolcsar Stefan, dl.Juhos Tamas, dl.Corăbean Mircea

- 10 consilieri se abțin : dna. Cazan Bocica Rodica , dl. Sămărtean Iuliu, Măhălean Lică Paul, Drăgan Ionel-Ovidiu, Bărbos Vasile Vlad Cosmin, Drăgan Eugen, Oprea Ioan, dl. Zegrean Grigore, Hiticaş Andrei şi dna Ielcean Claudia

Întrucât nu întrunește numărul de voturi necesar proiectul de hotărâre nu a trecut.

Lucrările ședinței au luat sfârșit.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

JUHOS TAMAS

 

SECRETAR

MIHAI ROTAR

 

Intocmit :Balint Adriana

 

Sediţa a început la ora 20.30 şi s-a încheiat la 21.45.

La şedinţa au participat toţi consilierii locali, iar din partea executivului a participat dl. Primar, dl. Secretar şi dna Balint Adriana.


Vezi dezbaterea in format PDF

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROCES VERBAL
 

Încheiat azi, 28 ianuarie 2016 , cu ocazia ședinței publice ordinare a Consiliului Local Gherla.

Se intonează Imnul de Stat al României.

La ședință participă toţi cei 19 consilieri locali aleşi în funcție.

Ședința este legal constituită.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 21.12.2015, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 21 decembrie 2015 , procesul verbal al ședinței de îndată din data de 18 ianuarie 2016, procesul verbal din data de 18 ianuarie 2016. Toate au fost votate cu unanimitate de voturi.

Ședința publică ordinară a Consiliului Local Gherla a fost convocată prin Dispoziția Primarului cu nr. 149/22.01.2016 în temeiul prevederilor art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Președintele de ședință – domnul Juhos Tamas îl invită pe dl.primar Sabo Marius Călin să prezinte spre aprobare următorul:


 

PROIECT AL ORDINEI DE ZI :

1. Informare privind principalele activitaţi desfăşurate şi rezultatele obţinute de către Poliţia Municipiului Gherla în anul 2014.

Prezintă : – Comisar Şef de Poliţie Gurzău Ioan

2. Informare privind controlul Curții de Conturi Cluj efectuat la Spitalul Municipal Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : dl . Nicușor Farcaș – șef Serviciu Financiar- Contabil

3. Rapoarte privind activitatea desfășurată în anul 2014 de către Primăria Municipiului Gherla, prin compartimentele funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Prezintă : Şefii de servicii , birouri, compartimente şi instituții

4. Referat și proiect de hotărâre privind revizuirea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului Centrul de îngrijiri la domiciliu

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dna. Caraba Rozsika- șef Biroul SPAS

Coreferate : toate comisiile de specialitate

5. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de Organizare si Funcționare al Cantinei de Ajutor Social Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dna. Vințe Mirela – Sef serviciu Cantina de Ajutor Social

Coreferate : toate comisiile de specialitate

6. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.12.2015

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Farcaș Nicușor – Sef Serviciu Financiar Contabil

Coreferate : toate comisiile de specialitate

7. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2016

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Farcaș Nicușor – Sef Serviciu Financiar Contabil

Coreferate : toate comisiile de specialitate

8. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea clauzelor contractului de comodat dintre FundaţiaTekaşi Municipiul Gherla pentru imobilul din Gherla, str. Fermei, nr. 35/A jud. Cluj

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Mihai Rotar – secretar UAT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

9. Referat și proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr.83/2015 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2016-2017

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Mihai Rotar – secretar UAT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

10. Referat și proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr.83/2015 privind aprobarea reţelei unităților de învățământ de pe raza municipiului Gherla, pentru anul școlar 2016-2017

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Mihai Rotar – secretar UAT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

11. Referat și proiect de hotărâre privind încetarea valabilității HCL nr. 124/2013 privind aprobarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Mihai Rotar – secretar UAT

Coreferate : toate comisiile de specialitate


 

12. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto şi a unui acces pietonal, la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Castanilor, nr. 39

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef serviciu Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate


 

13. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Farcaș Nicușor – Sef Serviciu Financiar Contabil

Coreferate : toate comisiile de specialitate

14. Diverse probleme

Se supune la vot ordinea de zi .

Dl. Consilier Torok Balint propune ca punctele 9 si 10 de pe ordinea de zi să fie cuprinse într-un singur punct deoarece se referă la modificarea respectiv, completarea aceleiași anexe.

Dl. Secretar: logic aşa este şi aşa s-a întâmplat la ședința de îndată. Ştiţi că şedinţa de îndată a căzut proiectul de hotărâre şi a tras după el şi situația de la Clubul Copiilor. Atunci ca să evităm, că nu ştim cum se va vota am fragmentat, dar în a doua hotărâre am scris că se include şi modificarea din hotărârea anterioară.

Dl. Torok : Îmi mențin propunerea

Se supune la vot propunerea dlui Torok. Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma modificată. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate

  1. Informare privind principalele activitaţi desfăşurate şi rezultatele obţinute de către Poliţia Municipiului Gherla în anul 2015.

Domnul Comisar Gurzău prezintă informarea.

2. Informare privind controlul Curții de Conturi Cluj efectuat la Spitalul Municipal Gherla

Domnul Farcaş Nicuşor prezintă informarea.

Discuții:

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin: Acest raport cuprinde şi 2 ani din mandatul meu. O să citesc concluzia.

Concluzia generală formată de auditori publice experți Costișel Ioan și Gheroghița Vasile cu privire la conformitatea cu prevederile legale în ceea ce privește obiectivul general al controlului.

În urma verificărilor efectuate , s-a constatat că activitatea Spitalului Municipal Gherla, în ceea ce privește gestionarea și utilizarea mijloacelor materiale și bănești precum și asigurarea integrității patrimoniului public și privat al UAT, s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale, cu excepția a 2 puncte :

Nu s-au calculat penalități de întârziere 1714, 82 cinci ani de zile și nu a fost efectuată inventarierea și reevaluarea tuturor elementelor de natură activelor, ca să vedeți că nu am fost hoț la spital.

3. Rapoarte privind activitatea desfășurată în anul 2015 de către Primăria Municipiului Gherla, prin compartimentele funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Dl. Secretar : aţi avut materialele din timp nu are rost să dăm cuvântul fiecărui şef de serviciu. Cred că ați studiat temeinic aceste materiale.

Dacă aveți întrebări legat de activitatea din primărie, vă rog să le adresați.

Consilierii locali au fost de acord cu această propunere.

4. Referat și proiect de hotărâre privind revizuirea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului Centrul de îngrijiri la domiciliu

Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 1/28.01.2016


 

5. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de Organizare si Funcționare al Cantinei de Ajutor Social Gherla

Doamna Vinţe Mirela prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 2/28.01.2016


 

6. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.12.2015

Domnul Farcaş Nicuşor prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Măhălean Lică Paul se abține, iar restul consilierilor locali votează pentru .

Se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.3/28.01.2016


 

7. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2016

Domnul Farcaş Nicuşor prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuţii:

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu: Vreau să întreb dacă cuantumul acestor burse exprimă valorile de anul trecut.

Dl. Farcaş Nicuşor : Sunt aceleași valori ca şi anul trecut.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu: Ce înseamnă bursa de merit şi de studiu şi ce înseamnă bursă de performanță . Nu considerați că trebuia o diferențiere între bursa de merit şi performantă și cea de studiu?

Dl. Consilier Măhălean Lică Paul : Bursa de merit şi de performată sunt la fel.

Dl. Farcaş Nicuşor : Bursele de studiu şi de merit sunt pentru rezultate deosebite obținute în timpul anului de învățământ. Bursele de performanță se acordă pentru performanțe la naționale şi internaționale.

Aş vrea să vă spun că majoritatea burselor sunt de merit şi de studiu. Iar burse de performanță, nu ştiu dacă sunt.

Dna Consilier Ielcean Claudia : Nu sunt.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu : Eu am vrut să evidențiez faptul că există o diferență între bursele de merit ,de studiu şi de performanță.

Dl. Farcaş Nicuşor : Nici o școală nu a solicitat burse de performanță. Am stabilit cuantumul pentru că prevede legea.

Dl. Consilier Iuliu Sămărtean : Nici nu are cum să stabilească nici o școală bursă de performanță pentru că la olimpiadă, nu ştie școală dacă copilul X va lua locul I la europene.

Dl. Farcaş Nicuşor : Bursa de performanță se dă pentru performanta de anul trecut.

Dl. Consilier Măhălean Lică Paul : Eu am vrut doar să spun, că nu sunt momentan elevi la olimpiadă. Dacă o să fie ?

Dl. Primar : Dacă o să fie, o să facem o HCL şi o să-i premiem cu 500 de lei cum am mai făcut. Dacă apare. Avem posibilitatea să facem acest lucru pe loc.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 4/28.01.2016

 


 

8. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea clauzelor contractului de comodat dintre Fundaţia Teka şi Municipiul Gherla pentru imobilul din Gherla, str. Fermei, nr. 35/A jud. Cluj

Domnul Rotar Mihai prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuții :

Dl. Consilier Iuliu Sămărtean : Pe draftul de contract de comodat din partea primăriei să fie trecut şi un reprezentant al oficiului juridic care să semneze pe contract în plus faţă de dl. primar, pentru legalitate.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea formulată de dl. Sămărtean Iuliu. Cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.5/28.01.2016


 

9. Referat și proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr.83/2015 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2016-2017

 

10. Referat și proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr.83/2015 privind aprobarea reţelei unităților de învățământ de pe raza municipiului Gherla, pentru anul școlar 2016-2017

Ca urmare a solicitării domnului Torok Balint aceste două puncte au fost cuprinse într-un singur punct.

Dl. Secretar dă citire proiectului de hotărâre prezentat în ședințele de îndată din data de 18.01.2016 după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuţii :

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu: Vreau să se specifice în procesul verbal deoarece colegul meu Balint mi-a blocat votul împotrivă, dar sunt nemulțumit că Clubul Copiilor a rămas fără personalitate juridică.

Îmi exprim nemulțumirea față de acest lucru, cu toate că Clubul Copiilor nu ne-a contactat să se plângă pe acest subiect , dar consider că acest club putea să aibă o mai mare forță şi implicare în comunitatea gherleană dacă avea personalitate juridică. Avea şi mult mai mult personal astfel încât copiii noștri să fie implicați în mai multe activități extrașcolare, şi creative în timpul liber.

Voi vota pentru acest proiect de hotărâre având în vedere cauza liceului.

Dl. Sămărtean Iuliu : Ştiu că după ședința deîndată care a fost convocată de primărie au fost niște întâlniri la inspectorat şi una chiar aici la sediul primăriei.

La ședința deîndată grupul PNL s-a abținut la acest proiect de hotărâre. Înțeleg prin vocea celor două colege ale mele profesoare, că inspectoratul ne-a asigurat că nu se modifică planul de învățământ.

Există cineva o voce avizată care să ne confirme acest lucru, acum, aici, în sala de consiliu local ?

Dl. Secretar : Cred că cei care au participat la ședință pot să spună.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu : Îi rog pe cei care au participat la ședință să ne spună, să știm. Cel puțin în anul școlar 2016-2017 planul de școlarizare rămâne nemodificat.

Dna Consilier Ielcean Claudia : În urma aşa zisului scandal artificial creat, pe care eu nu l-am considerat nici o clipă artificial şi nici campanie electorală, un grup de consilieri domnul Torok Balint, dl. Iuhos Tamas, subsemnata, dl. Bărbos, dna Cazan Bocia Rodica, dl. Hiticaş Andrei, dl. Zegrean Grigore şi dl. Corăbean am fost săptămâna aceasta, luni, la Inspectoratul Școlar Județean unde am avut o întâlnire cu dl. Inspector General Cuibus.

În urma discuțiilor avute am primit asigurarea că la nivelul anului 2016-2017 şi pe viitor școlile vor rămâne în formația în care sunt. Dacă nu exista acea rumoare , fals creată ca să încheiem un citat, cred că într-adevăr s-ar fi ajuns la probleme desul de grave. Dar în negocierile avute cred că am obținut din punctul meu de vedere o înțelegere extrem de amiabilă.

Așa că pentru toți cei care inițial au dat cu bolovani în noi pentru că nu am votat , nu am făcut pentru că nu am dorit, ci pentru că am vrut să precizăm nişte lucruri cât se poate de clare din capul locului.

Cred că din acest moment lucrurile sunt foarte clare . Felicit pe colegii maghiari pentru că azi voi vota. Şi sper ca pe viitor în ceea ce privește proiectele legate de o nouă şcoală în Gherla să fie sprijinite şi de grupul maghiar care cred că au înțeles necesitatea modernizării învățământului începând chiar cu modernizarea învățământului în limba maghiară.

Dl.Consilier Sămărtean Iuliu : La ședința ordinară din 26.11.2015 am votat înființarea Liceului cu predare în limba maghiară şi includerea în rețeaua de învățământ, doar că inspectoratul județean la acea vreme , nu ştiu din ce motive a scos liceul de pe anexa la proiectul de hotărâre.

Dl. Consilier Torok Balint : Am cerut această audiență fiindcă la ședința precedentă eu m-am exprimat că noi sprijinim şi înființarea unei noi şcoli în limba maghiară şi sprijinim şi menținerea structurii actuale.

Eu sunt președintele comisiei de învățământ cultură, să nu credeți că aş dori ca în timpul mandatului meu să se desființeze un liceu. Vă rog să mă înțelegeți şi să credeți treaba aceasta.

Cu noi a fost şi dl. Viceprimar la inspectorat. Dl. Inspector Șef ne-a spus că nu s-a pus nici o dată problema desființării liceului , ca o secție liceală de la Ana Ipătescu. Cred că s-au clarificat lucrurile.

Noi înțelegem şi poziția dvs. de la ședința precedentă , şi temerile şi suspiciunile că fie se va închide, fie că se putea gândi şi așa.

Ne bucurăm că acum lucrurile sunt clare.

La ședința din noiembrie, eu cu dl. secretar şi cu dl. primar am purtat convorbiri ca să fie formulat în aşa fel încât să nu dăm posibilități de interpretare.

La proiectul de hotărâre actual, nota aceia cred că este în plus. Este normal că toate acțiunile vor fi pe cale legală, nu mai trebuie să existe nota respectivă, liceul Teoretic cu predare în limba maghiară din Gherla va fi inclus definitiv în rețeaua școlară a Municipiului Gherla în condițiile şi ulterior obținerii autorizațiilor legale. Domnul președinte de la Fundaţia Teka a cerut avizul ministerului şi ministerul s-a exprimat clar, că nu trebuie ARACIP fiindcă clasele vin de la scoli şi au autorizație deja.

Concret cer, acolo este un tabel poziția 13 şi sub tabel este o notă care nu îşi are rostul. Nu are nici un rost pentru că toate acțiunile vor fi legale.

Dl. Consilier Iuliu Sămărtean : nici astăzi nu sunt în clar, de ce Inspectoratul a scos în noiembrie din anexă Liceul Maghiar.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Nu a pus-o în anexă

Dl. Secretar : Inspectoratul a oscilat. V-am explicat şi data trecută.

Dl. Consilier Iuliu Sămărtean : Și de ce ne pune în cârcă nouă ?

Dl. Secretar : Nu v-o pune nimeni în cârcă.

Dl. Consilier Iuliu Sămărtean : Păi dacă noi am votat-o atunci, acum mai trebuie să votăm o dată ?

Dl. Secretar : Autorizațiile legale nu însemnă nu doar că există autorizația ARACIP pentru clasele care merg acolo, înseamnă şi faptul că, clădirile sunt autorizate, primesc autorizația de a putea funcționa ca şi unitate de învățământ. Asta înseamnă o altă evaluare pe lângă autorizația care vine o dată cu clasele. În sensul acesta.

Dl. Consilier Torok Balint : Credeți că, fără aceasta se poate funcționa ?

Dl. Secretar : Eu vă spun sincer ca de fiecare dată cu privire la relația cu inspectoratul. Şi nota aceasta este făcută la solicitarea inspectoratului.

Deci nu este o invenție a mea.

Dl. Consilier Torok Balint : Dacă m-aţi fi ascultat la prima ședință din noiembrie, atunci nu am fi avut problema precedentă.

Mai clar , va fi inclus definitiv înseamnă că acum, nu numai cândva.

Dl. Secretar : Este o situație provizorie, pentru a putea obține conform, pentru a putea fi urmată documentația mai departe către București.

Dl. Consilier Torok Balint : Are cale de atac pentru a opri deschiderea anului școlar la școală nouă şi alte drepturi în afară de treaba aceasta.

Dl. Secretar: Să înțeleg că vă mențineți amendamentul la proiectul de hotărâre cu solicitarea de a fi eliminata notă .

Dl. Consilier Torok Balint : Exact. Pentru că peste o lună iară începem.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu : Eu vă sugerez să o lăsați aşa cum este, să treacă proiectul de hotărâre

Dl. Consilier Torok Balint : Aşa am spus şi data trecută şi vedeți unde am ajuns. Şi atunci am trecut ca să fie inclus definitiv

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Până la urmă este o situație nouă.

Dl. Secretar : Dacă este un amendament la proiectul de hotărâre trebuie supus la vot, dacă nu renunță dl. Balint la amendament.

Dl. Consilier Corăbean Mircea : Care este riscul să respingă inspectoratul eventuala viză ?

Dl. Consilier Dragan Ovidiu: Dacă amendamentul lui Balint trece şi inspectoratul respinge, nu ne mai poate acuza de nimic. La propunerea lui s-a făcut.

Ei riscă. Dacă consideră că au armele bine ascuțite, îi dăm şi amendamentul.

Dl. Secretar : Situația este nouă şi pentru inspectorat, de aceea este oscilantă.

Dl.Consilier Torok Balint : Încă o dată ca să fie clar. Cu această notă s-ar putea să trebuiască să mai votăm o dată sau de două ori. Dacă scoatem nota acesta înseamnă că este definitivă hotărârea. Din această cauză propun ca să scoatem subsolul acesta.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu : Vă asumați dvs.

Dl. Consilier Torok Balint : Da.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu : Bun dacă vă asumați dvs. atunci hai să votăm.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul domnului Torok.

Se votează cu unanimitate de voturi .

Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 6 DIN 28.01.2016

 

Dl. Consilier Iuliu Sămărtean : Domnule Torok dacă inspectoratul o să o ..

Dl. Consilier Dragan Ovidiu : Scrie în procesul verbal .

Dl. Consilier Iuliu Sămărtean : Este treaba dvs. Domnul Secretar spune că i-a solicitat Inspectoratul.

Dl. Consilier Torok Balint : Și data trecută i-a sugerat inspectoratul.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Acum că a trecut proiectul de hotărâre a trecut să știți că ARACIP tot vă trebuie

Dl. Președinte Juhos Tamas : pe termen lung o să ne trebuiască din cauză că este nevoie de acel audit extern, ca școală, ca instituție


 

11. Referat și proiect de hotărâre privind încetarea valabilității HCL nr. 124/2013 privind aprobarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Gherla

Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 7/28.01.2016


 

12. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto şi a unui acces pietonal, la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Castanilor, nr. 39

Domnul Morar Vasile prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 8/28.01.2016


 

13. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016

Domnul Farcaș Nicușor : Înainte de a citi proiectul de hotărâre vreau să vă aduc la cunoștință că au intervenit mici modificări la câteva anexe. Bugetul nu se modifică la principalii indicatori doar că la anexa 4 la lista de investiții la obiectivul Dali Clubul Tineretului în loc de 100.000 sau pus 200.000 pentru că oferta a fost inițial numai pentru Clubul din față pe urma s-a hotărât să achiziționăm și celelalte clădiri de acolo, oferta este mai mare .

S-a mai modificat anexa 5 la repartizarea la școli în sensul că cheltuielile de personal, școlile și le-au repartizat în primă fază sub o anumită formă iar apoi au constatat că nu le sunt suficienți bani și am reașezat alocările, tot în limita sumelor alocate. Asta la anexe.

La hotărâre art.5 va fi modificat în sensul în care precedentul activităților autofinanțate va fi detaliat pe fiecare unitate are a înregistrat excedent. Apare un art. nou pe care excedentul secțiunii de dezvoltare să acopere excedentul, la solicitarea finanțelor Gherla din să avem acest articol.

Dl. Consilier Consilier Bărbos : Noi am convenit data trecută că o să scoateți modernizare si dotare bibliotecă

Dl. Farcaș Nicușor : S-a scos.

Dl. Consilier Bărbos : Ați spus numai de anexe.

Dl. Primar : În dos. de ședință ai anexa și este scoasă afară.

Dl. Consilier Bărbos Vasile : Aș dori dacă se poate, pentru că am discutat cu mai mulți cetățeni să se instaleze un corp de iluminat în spatele blocului de pe str. L. Rebreanu.

Dl. Primar : La cheltuieli materiale, sunt bani pentru Electrica.

Domnul Farcaș Nicușor prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuţii:

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Iată că Dumnezeu mi-a dat sănătate să trec cei patru ani de buget ai domnului primar Sabo Marius Călin. Îmi dau seama și din materiale și din bugetele anterioare și mergând în timp că nu a fost neapărat acea stea salvatoare a municipiului nostru ci a fost un primar care vrând nevrând a trebuit să meargă și pe partea de buget pentru a asigura o funcționalitate a multor instituții care sunt în subordinea primăriei, a autorității publice locale. Tocmai de aceia am să mă leg în primul rând de partea de investiții care reprezintă creierul bugetului Ați putea să mă înțelegeți dacă ați avea în față lista de investiții pe 2016 dar cu siguranță că dvs. nu aveți, ați citit-o pe net, ați citit-o acolo poate nu ați avut posibilitate să o printați. Cei care aveți dosare de ședință puteți să confirmați dacă greșesc sau nu greșesc . Ce mă bucur este faptul că investițiile începute încă dinainte de anul 2012 au continuat, înseamnă că au fost bune, că privesc cu plăcere dar și cu regret niște lucruri care erau propuse în anul 2012 chiar și dacă vă uitați în 2016 poate rețineți numele . Grădinița Arici Pogonici, Grădinița Veseliei, știu eu, lucrări de îmbunătățire în parcul mare s-au început cu lacul acum se continua cu lucrări de peisagistică. Amenajare pistă de skateboard acum se pune ceva pistă de biciclete. Întocmire PUG îl găsiți și anul 2016 eu vă citesc din 2012 ianuarie bugetul de pe vremea aceasta . SF și PT elaborare plan de dezvoltare urbană. Plan de integrare de dezvoltare urbană care a fost scos o dată cu câștigarea mandatului și reintrodus în 2013 ceea ce înseamnă că a fost un subiect și un proiect bun , interesant și necesar. Ca să nu mai vorbim de , să știți că recent niște cetățeni de pe str. Hășdății ,SF pentru lucrări tehnico-edilitare pe str. Hășdății în noul cartier în 2012 ianuarie subiect scos atunci la vremea respectivă, scos undeva în septembrie a fost o rectificare de buget și multe dintre proiecte care au fost scoase le regăsim și aici.

Proiect și execuție rețele de apă Silivaș, supraveghere video, nu mai știu dacă este de actualitate cred că nu o mai regăsim în subiectul 2016 deci probabil la vremea respectivă era probabil interesantă. Erau niște lucrări de canalizare în Candia , Fermei acum sunt câteva pe str. Someșului, o stradă din spatele fabricii de sticla.

De asemenea ceea ce este important și ar trebui să se revină, execuție și branșamente de apă, racorduri de canalizare scoase și acestea și probabil scoase de tot pentru că aici discutăm despre alte activități.

Voiam să scot în evidența faptul că toate acele proiecte au fost bune și nu s-a inventat ceva nou și pe partea de modernizare străzi s-a mers pe același principiu lotizarea străzilor. In mandatul meu am mers pe lotul 1,2,3 și 4 după aceia au continuat lucrările dar este același lucru dacă ne uităm că în anul 2014 discutam de modernizare lot 5 , în anul 2015 găsim lot 5, în anul 2016 găsim lotul 5.

Ceea ce mă frapează puțin este că citesc investițiile din 2015 eu când am văzut lista de investiții din 2016 am crezut că este un copy paste.

Vă citesc 2015 uitați-vă pe 2016 începem chiar și cu partea de primărie actualizare SF și PT primărie, programe de registratură, programe de licențiere calculatoare , de achiziții terenuri, găsiți și aici achiziții terenuri. DCP cinema, DCP cinema, a fost sigur subiectul Petru Maior care s-a finalizat în decembrie care era oricum obligatoriu și a început prin anii 2007, Arici Pogonici, ce se mai repetă Veseliei, SF construire școală chiar spunea un coleg de-al meu uite mă că s-a introdus SF construire școală, era și în 2015. Apar anumite SF-ui pentru școli luate din mandatele trecute cosmetizate foarte bine, este vorba de Școala Generală 1 și 2 . Aparate de fitness am mai văzut, PUG, SF centru de afaceri , cred că-l găsim și aici. SF toaletă, fibră optică, centru de informare turistică , semafor, eu vă citesc 2015, iluminat festiv, extindere facilități locale, toaletă cu autocurățire , mașină de salubritate, modernizare străzi lotul 5. Sigur că, mai apare cum modernizare tot în 2015 a lotului 6 . Voiam să scot în evidență doar faptul că sperăm ca în 2017 să nu recitim aceste investiții și aceste lucruri și ele să se realizeze. Dacă nu se vor realiza atunci sperăm ca în iulie, august , septembrie , ca și în 2012 să fie un alt proiect care să prindă contur.

Sunt multe lucruri care dau de gândit. Singurul aspect interesant este că niciodată nu s-a spus nicăieri este că au fost foarte multe proiecte și obiective care au continuat și nu este totuna să preiei un mandat cu un dulap plin de SF , de lucrări începute și chiar viziune sau să preiei un mandat cum era în 2004 când nici nu era internet, calculatoare , nici un subiect despre care să vorbim aici.

La întrebări , fiind la consiliul de administrație la Petru Maior și uitându-mă în proiectul de buget. La buget și citesc la învățământ SF Generală 2, PT mansardare reabilitare, Generala 1, Grădinița Arici Pogonici, apropo care dintre cele 3 structuri are puși acești bani, licențe Ana Ipătescu, SF Școală nouă, PT Grădinița Veseliei dar nu găsesc și Petru Maior.

La ședința de administrație de la Petru Maior doamna contabil șef era foarte entuziasmată, pentru că a fost la primărie, a făcut adresă și tot ce a cerut a primit.

Dânsa era foarte fericită pentru burse pentru că a primit cât a cerut dar nu regăsesc geamuri Petru Maior. Se mai fac sau nu.

Dl. Primar : După obținerea avizului de la Monumente Istorice.

Dl. Farcaș Nicușor : La Petru Maior sau prins 3 miliarde de lei pentru geamuri și reparații. Este prins în buget la cap. 65.

Dl. Consilier Kolcsar Ștefan : La cap. 65 la învățământ pe lista de investiții 2016 este un punct extindere și modernizare Școală nr.2. Aș dori să mi se spună ce anume este cuprinsă în această lista și la acest capitol ?

Dl. Primar : La Școala Generală nr.2 , știți că a fost un domn proiectant care a prezentat pe calculator.

Se construiește un grup sanitar, se face sala de sport și se mai modernizează clădirea existentă în vechea locație a Generalei nr.2.

Dl. Consilier Kolcsar Ștefan: Și atunci aș dori în completare să se cuprindă și o sumă pentru repararea clădirii principale și anume tencuiala de pe peretele din spatele clădirii mai mult de jumătate este căzută.

Ar fi bine să fie reparată.

DL. Primar : Cunosc problema. Acest proiect va fi inclus pentru obținerea fondurilor europene dar, în funcție de depuneri și de finanțare dacă nu se va da de la cheltuieli materiale să se tencuiască acel spate.

Dl. Consilier Măhălean Lică Paul : Dacă tot veni vorba de nr.2, știu că poate pentru unii este o problemă minoră dar, am trecut pe acolo și am observat că panourile de baschet sunt aceleași de când aveam eu 10 ani.

Dl. Primar : Există școli, există directori , există profesori de educație fizică, au sumele respective. Ei oricând pot dacă vreau din aceste sume să-și cumpere un panou cu 200 de lei. Aici este vorba de managerul școlii care trebuie să vadă și să facă acest lucru.

O să-i sugerăm doamnei director de acolo să se ocupe de problemă.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu : La prima ședință de consiliu de administrație o să ridic problema.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Aș dori să întreb ce clădiri și terenuri se intenționează să se achiziționeze și am înțeles că și autoturisme. Puteți de detaliați.

Dl. Primar : Domnule Hiticaș în afară de ce am vorbit la consultările cu grupul PNL nu s-a introdus decât numai terenul de care v-am spus, erați aici, sau întrebați pentru camerele video.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Pentru colegii care nu au fost.

Dl. Farcaș Nicușor : se intenționează cumpărarea unui teren la Silivaș pentru amplasarea unui bazin de apă.

Dl. Primar : 2 autoturisme sunt mai vechi de 5 ani de zile.

DL. Consilier Hiticaș Andrei: Se estimează o sumă

DL. primar :Da , este în buget.

Dl. Secretar : Cu precizare la Silivaș va fi rezervor de apă, ca se nu se înțeleagă că facem bazin de înot.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.9/28.01.2016


 


 

14. Diverse probleme

Dl. Consilier Torok Balint : Eu vă mulțumesc pentru sprijinul dvs. Am învățat și noi ceva și probabil toată lumea. Nu se poate să se meargă în felul acesta, să se creeze niște tensiuni în oraș pentru că riscăm foarte mult.

Și acum pentru că este și presa aici, știm ce putere are presa dar această putere trebuie utilizată în așa fel ca să nu creeze tensiuni.

De la întâlnirea cu dl. inspector general nu știu cine va spus sau cine va informat că sunt foarte puțini copii și vor veni de la Dej . Dacă nu s-a reușit să se creeze zâzanie în Gherla acum de puneți cu cei din Dej.

Să ne luptăm și cu ei.

Vă rog să faceți corecturile respective și să ștergeți acea propoziție.

Dl. Adrian Bota : În urma discuțiilor pe care le-am avut cu unii participanți la întâlnire am primit și această informație.

Dl. Consilier Torok Balint : Nu a fost vorba de așa ceva. În afară de asta la spațiul oferit de dvs. au fost niște comentarii de joasă speță.

Oameni de vază din Gherla au fost atacați sub orice critică.

Ați fost anunțați, vi s-a cerut să faceți corecturile necesare și ați șters numele dar ați lăsat și funcția și profesia. Toată lumea a știut despre cine este vorba.

Dl. Bota Adrian : Dacă ștergem tot comentariul, vine lumea la noi și spune că facem cenzură.

Dl. Consilier Torok Balint: În oarecare măsură sunteți răspunzător de aceea ce apare.

Dl. Bota Adrian : Ne asumăm. Este riscant, tot mai riscant .

Noi am prezentat informațiile pe care noi, le-am deținut la momentul respectiv.

Dl. Consilier Torok Balint : La dvs. a apărut că se pune în discuție închiderea Liceului Ana Ipătescu despre care nici nu a fost vorba.

Puteați să dați un telefon la domnul inspector șef , și putea să primiți un răspuns, și atunci era mai altfel.

Dl. Bota Adrian : Formularea era există, perspectiva ca în viitor să se renunțe la claselele de liceu. De aici s-a făcut rezumatul că se desființează liceul.

Dl. ConsilierTorok Balint : De așa ceva, nici nu a fost vorba.

Dl. Bota Adrian : Acum dvs. ziceți ce știți, noi zicem ce știm , putem să ne contrazicem.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Aș dori să corectez. În urmă cu câteva zile, un ziar Libertatea tradus din maghiară nu-mi vine cuvântul, a apărut un articol. Am cerut mai multor persoane să-mi traducă articolul și mi-au tradus mot a mot.

Am văzut că ziarul respectiv este sponsorizat de UDMD, așa apare acolo. Mie așa îmi apare ca sponsor principal și va citez de acolo tradus în română. Trei persoane mi-au tradus ca să nu cumva să mă influențeze.

Vă citez doar fragmentul ,,mutarea fraților maghiari din cele două licee din Gherla au stârnit un spirit anti maghiar în oraș de către profesori și părinții elevilor lor.”

Știți că nu a fost așa. A fost un conflict între profesorii de la Ana Ipătescu și cei de la Petru Maior. Doar atât. Și de asta vă spun, nu puteți să dați vina pe un site de știri atâta timp cât pot să spun nu puteți să o controlați pe a dvs.

Dl. Consilier Torok Balint : Eu nu am dat, nici unul dintre noi nu a dat.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : acolo, pot să vă spun și puteți să verificați scrie destul de urât despre consilieri, cum au fost influențați etc. Destul de urât scrie. Nu vreau să-l citesc, consider eu, că nu este subiectul acum.

Dl. Consilier Torok Balint : Noi nu am fost contactați de acest ziar.

Dl. Consilier Corăbean Mircea : având în vedere că fost atât de dezbătut subiectul cu învățământul, cred că soluția există, cei de la inspectorat au soluționat acest subiect, consider că s-a dezbătut suficient și în orice mediu se mai discută este bine să nu mai aruncăm în spinarea unor persoane, a unor reprezentanți de partide acest subiect.

Să încercăm să ne gândim să construim altceva , mai benefic pentru comunitate.

Dl. Consilier Zegrean Grigore : Doresc pe viitor urgentarea unei școli. Mă bucur că în iarna aceasta nu s-au pus panseluțe.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Aș vrea să știu dacă la modernizarea drumului Hășdate-Șilivaș a avut un rol și HCL 27/2011 aprobare SF și indicatori tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiții.

Chiar și în formă cosmetizată , dacă a avut vreun rol.

Dl. Primar : Nu.

Dl. Drăgan Ovidiu : Aș vrea să puneți pe site procesul verbal al ședinței extraordinare din 06. Noi. 2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor pe 2016-02-01 De asemenea pe site să corectați în anul 2012 la aprobarea bugetului anexa 1,2 , 3 .

Eu am făcut un lobby pentru amplasarea unor chioșcuri pentru lapte, cetățeanul respectiv a avut de suferit, că eu am făcut lobby.

Am văzut mergând spre gară un automat amplasat pe domeniul public.

Mă gândeam că agenții economici trebuie tratați în mod egal și echidistant.

De asemenea aș vrea să întreb dacă ne mai interesează și in ce stadiu este avizarea oficială a stemei Municipiului Gherla. Rămâne valabilă sau nu ?

Și aș vrea să întreb dacă prezentarea culturală de zilele trecute , am văzut pe gherlainfo, că noi am fost reprezentați în Israel orașul înfrățit, dacă știrea nu este așa atunci nu mai continu.

Am fost reprezentați oficial cultural în orașul cu care suntem înfrățiți în Israel pentru că am înțeles că nu a fost nici formația Casei Municipale de Cultură, nici alte formații care activează în Gherla și cu copiii din Gherla și a fost ceva formație din Iclod.

Aveți un parteneriat cultural între Consiliul Local Iclod și Consiliul Local Gherla și am lipsit de la ședință și nu știu despre el ?

Dl. Consilier Oprea : Țin să aduc aminte că s-a aprobat un SF pentru construirea unei școli noi, sper că anul acesta împreună să ne gândim să facem un proiect, să construim acea scoală necesară pentru orașul Gherla.

Dna Consilier Bocica Rodica : Felicitări consilierilor maghiari pentru școala maghiară. Arată superb, este la nivel european , cred că și noi putem să fim uniți și să facem o școală.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Legat de Spitalul Municipal Gherla, doresc să-l întreb pe dl. primar după atâtea prelungiri de mandate, chiar nu putem să-l cunoaștem pe dl. manager să vină aici, să-și prezinte raportul.

Dl. Primar : Îl cunoști foarte bine pe dl. manager.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin: Aș dori să vină aici în fața colegilor , poate unii colegi nu-l cunosc, să vină aici în fața colegilor să-și prezinte raportul de activitate.

Pe dl. secretar o să-l întreb dacă în cele 3 prelungiri de mandat, a semnat prelungirile. În legislație este precizat foarte clar că se acordă interimat pe o perioadă 6 luni.

Dl. Primar : Domnule Bărbos , ați făcut nenumărate intervenții scrise , și pe legea 544 vi s-a răspuns la toate.

Dacă aveți nelămuriri vă rog să vă adresați în scris pe legea 544.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin: Ați greșit. Ca să vă bateți joc și să răspundeți la 30 de zile.

Domnule Secretar vreau să întreb dacă ați semnat dispozițiile și ați ținut cont de legislația care precizează maxim 6 luni și dl. Abdel este de un an jumate.

Dl. Primar : Legislația în vigoare nu este obligatoriu să semneze două sau trei persoane. Primarul își poate asuma să semneze singur orice dispoziție.

Dl. Secretar : Ați primit în copie dispozițiile.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Nu vă recunosc semnătura.

Dl. Secretar : Știu că doriți neapărat să vă spun în fața camerelor , nu o să spun. O să vă rog să studiați mai bine semnătura și dacă nu o să o recunoașteți o să vă dau un specimen de semnătură pentru a fi lămurit pe treaba asta.

Eu am obligația să semnez pentru legalitate dispozițiile primarului.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin: Legislația prevede 6 luni.

Dl. Secretar : Dacă o să fie vreo plângere sau o sesizare o să dau lămuriri în scris la momentul oportun.

Dna Consilier Ielcean Claudia : Pe viitor o să rog pe toată lumea care aduce în discuție învățământul, că tot zicea colegul Corăbean să terminăm cu povestea învățământului, eu cred că ar trebui să-i lăsăm pe cei care lucrează în învățământ să-și facă treaba.

În momentul când se mai reia povestea învățământului să se negocieze elegant și civilizat.

Și trei, prima treaptă în orice societate este învățământul. De acolo pornim. Fără învățământ nu putem face nimic în viață.

Dl. Consilier Măhălean Lică Paul : aș dori să fac o precizare pentru că s-a pus în discuție ideea că nu ar fi nevoie de școală nouă în Gherla având în vedere că s-a pus în discuție desființarea uneia.

Să nu uităm că Școala Generală Ana Ipătescu se află într-o clădire care se dărâmă, se află în chirie și ar fi foarte benefic să construim o școală.

Acesta este doar un argument împotriva acelora care au spus că nu ar fi necesar construirea unei noi școli.

Părerea noastră unanimă a colegilor de la PNL este construirea școlii în locul ADP-ului.

Dl. secretar citește adresa cu Poliției Municipiului Gherla înregistrată la noi cu nr. 552/15.01.2016.

Dl. Consilier Zegrean Grigore : Chiriașul a semnat atunci când a fost înființat acel club.

Dl. Secretar : Chiriașii au semnat, dar faptul că au semnat nu înseamnă că nu au dreptul la sesizări.

Dl. Consilier Bărbos Vasile : Să nu fie deranjat altcineva, pentru vot.

Dl. Secretar : Ieri am avut o întâlnire cu chiriașii de acolo, cu dl. administrator Zegrean și dânșii au ajuns la niște înțelegeri,

I s-a adus la cunoștința domnului Zegrean că dacă continua să-i deranjeze pe oamenii din zonă se pot lua măsuri de reducere a programului și într-un final de închidere . Nimeni nu dorește închiderea , dânsul și-a însușit situația și s-a obligat să nu mai deranjeze oamenii din zonă.

Dl. Secretar : Este o situație din 02.12.2015 sesizată la Poliție. Poliția sesizează și problema cu terasa.

Ați aprobat acces pietonal și ați creat condiții de amplasare a unei terase .

Dl. secretar citește adresa unui grup de taximetriști înregistrată la noi sub nr. 882/25.01.2016, iar apoi adresa domnului Bogdan Suciu înregistrată la noi sub nr. 717/20.01.2016

Domnul Consilier Hiticaș Andrei : Vă rog să transmiteți pe email petițiile .

Lucrările ședinței au luat sfârșit.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

TAMAS JUHOS

 

SECRETAR

MIHAI ROTAR

 

Intocmit

Adriana Balint

 

Ședința ordinară a Consiliului Local Gherla a început la 16.00 și s-a încheiat la ora 17.45 min. Au fost prezenți toţi consilierii locali iar din partea executivului a participat dl. Primar, dl. Secretar,dl. Farcaş Nicuşor, dl. Morar Vasile,Dl. Borbel Ioan, dna Balint Adriana.

Au mai fost prezenți din partea executivului au mai fost prezenți : Dna Necula Ileana, dna. Mișca Simona, dl. Meșter Mihai, dl. Lică Măhălean, dl. Guța Marius care au rămas la dezbateri până la discutarea punctului referitor la activitatea desfășurată în anul 2015 de către Primăria Municipiului Gherla, prin compartimentele funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului


Vezi dezbaterea in format PDF

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 18.01.2016 , cu ocazia ședinței publice de indata a Consiliului Local Gherla.

La ședință participă un număr de 8 consilieri locali respectiv : Neselean Ioan, Iuhos Tamas, Torok Balint, Kolcsar Stefan, Corăbean Mircea, Apahidean Sorinel, Trif Iulia, Farcas Dorin.

Ședința nu este legal constituită.

Şedinţa publică de indată a Consiliului Local Gherla a fost convocată prin Dispoziția Primarului cu nr. 73/18.01.2016 în temeiul prevederilor art. 39, alin. 4 şi art. 68, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Lucrările ședinței au luat sfârșit.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

JUHOS TAMAS

 

SECRETAR

MIHAI ROTAR

Întocmit :Balint Adriana


Vezi dezbaterea in format PDF

Înapoi