Gherla.ro | Procese verbale

PROCESELE VERBALE


ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROCES VERBAL
 

Încheiat azi, 28 ianuarie 2016 , cu ocazia ședinței publice ordinare a Consiliului Local Gherla.

Se intonează Imnul de Stat al României.

La ședință participă toţi cei 19 consilieri locali aleşi în funcție.

Ședința este legal constituită.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 21.12.2015, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 21 decembrie 2015 , procesul verbal al ședinței de îndată din data de 18 ianuarie 2016, procesul verbal din data de 18 ianuarie 2016. Toate au fost votate cu unanimitate de voturi.

Ședința publică ordinară a Consiliului Local Gherla a fost convocată prin Dispoziția Primarului cu nr. 149/22.01.2016 în temeiul prevederilor art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Președintele de ședință – domnul Juhos Tamas îl invită pe dl.primar Sabo Marius Călin să prezinte spre aprobare următorul:


 

PROIECT AL ORDINEI DE ZI :

1. Informare privind principalele activitaţi desfăşurate şi rezultatele obţinute de către Poliţia Municipiului Gherla în anul 2014.

Prezintă : – Comisar Şef de Poliţie Gurzău Ioan

2. Informare privind controlul Curții de Conturi Cluj efectuat la Spitalul Municipal Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : dl . Nicușor Farcaș – șef Serviciu Financiar- Contabil

3. Rapoarte privind activitatea desfășurată în anul 2014 de către Primăria Municipiului Gherla, prin compartimentele funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Prezintă : Şefii de servicii , birouri, compartimente şi instituții

4. Referat și proiect de hotărâre privind revizuirea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului Centrul de îngrijiri la domiciliu

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dna. Caraba Rozsika- șef Biroul SPAS

Coreferate : toate comisiile de specialitate

5. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de Organizare si Funcționare al Cantinei de Ajutor Social Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dna. Vințe Mirela – Sef serviciu Cantina de Ajutor Social

Coreferate : toate comisiile de specialitate

6. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.12.2015

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Farcaș Nicușor – Sef Serviciu Financiar Contabil

Coreferate : toate comisiile de specialitate

7. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2016

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Farcaș Nicușor – Sef Serviciu Financiar Contabil

Coreferate : toate comisiile de specialitate

8. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea clauzelor contractului de comodat dintre FundaţiaTekaşi Municipiul Gherla pentru imobilul din Gherla, str. Fermei, nr. 35/A jud. Cluj

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Mihai Rotar – secretar UAT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

9. Referat și proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr.83/2015 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2016-2017

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Mihai Rotar – secretar UAT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

10. Referat și proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr.83/2015 privind aprobarea reţelei unităților de învățământ de pe raza municipiului Gherla, pentru anul școlar 2016-2017

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Mihai Rotar – secretar UAT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

11. Referat și proiect de hotărâre privind încetarea valabilității HCL nr. 124/2013 privind aprobarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Mihai Rotar – secretar UAT

Coreferate : toate comisiile de specialitate


 

12. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto şi a unui acces pietonal, la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Castanilor, nr. 39

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef serviciu Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate


 

13. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Farcaș Nicușor – Sef Serviciu Financiar Contabil

Coreferate : toate comisiile de specialitate

14. Diverse probleme

Se supune la vot ordinea de zi .

Dl. Consilier Torok Balint propune ca punctele 9 si 10 de pe ordinea de zi să fie cuprinse într-un singur punct deoarece se referă la modificarea respectiv, completarea aceleiași anexe.

Dl. Secretar: logic aşa este şi aşa s-a întâmplat la ședința de îndată. Ştiţi că şedinţa de îndată a căzut proiectul de hotărâre şi a tras după el şi situația de la Clubul Copiilor. Atunci ca să evităm, că nu ştim cum se va vota am fragmentat, dar în a doua hotărâre am scris că se include şi modificarea din hotărârea anterioară.

Dl. Torok : Îmi mențin propunerea

Se supune la vot propunerea dlui Torok. Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma modificată. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate

  1. Informare privind principalele activitaţi desfăşurate şi rezultatele obţinute de către Poliţia Municipiului Gherla în anul 2015.

Domnul Comisar Gurzău prezintă informarea.

2. Informare privind controlul Curții de Conturi Cluj efectuat la Spitalul Municipal Gherla

Domnul Farcaş Nicuşor prezintă informarea.

Discuții:

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin: Acest raport cuprinde şi 2 ani din mandatul meu. O să citesc concluzia.

Concluzia generală formată de auditori publice experți Costișel Ioan și Gheroghița Vasile cu privire la conformitatea cu prevederile legale în ceea ce privește obiectivul general al controlului.

În urma verificărilor efectuate , s-a constatat că activitatea Spitalului Municipal Gherla, în ceea ce privește gestionarea și utilizarea mijloacelor materiale și bănești precum și asigurarea integrității patrimoniului public și privat al UAT, s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale, cu excepția a 2 puncte :

Nu s-au calculat penalități de întârziere 1714, 82 cinci ani de zile și nu a fost efectuată inventarierea și reevaluarea tuturor elementelor de natură activelor, ca să vedeți că nu am fost hoț la spital.

3. Rapoarte privind activitatea desfășurată în anul 2015 de către Primăria Municipiului Gherla, prin compartimentele funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Dl. Secretar : aţi avut materialele din timp nu are rost să dăm cuvântul fiecărui şef de serviciu. Cred că ați studiat temeinic aceste materiale.

Dacă aveți întrebări legat de activitatea din primărie, vă rog să le adresați.

Consilierii locali au fost de acord cu această propunere.

4. Referat și proiect de hotărâre privind revizuirea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului Centrul de îngrijiri la domiciliu

Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 1/28.01.2016


 

5. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de Organizare si Funcționare al Cantinei de Ajutor Social Gherla

Doamna Vinţe Mirela prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 2/28.01.2016


 

6. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.12.2015

Domnul Farcaş Nicuşor prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Măhălean Lică Paul se abține, iar restul consilierilor locali votează pentru .

Se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.3/28.01.2016


 

7. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2016

Domnul Farcaş Nicuşor prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuţii:

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu: Vreau să întreb dacă cuantumul acestor burse exprimă valorile de anul trecut.

Dl. Farcaş Nicuşor : Sunt aceleași valori ca şi anul trecut.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu: Ce înseamnă bursa de merit şi de studiu şi ce înseamnă bursă de performanță . Nu considerați că trebuia o diferențiere între bursa de merit şi performantă și cea de studiu?

Dl. Consilier Măhălean Lică Paul : Bursa de merit şi de performată sunt la fel.

Dl. Farcaş Nicuşor : Bursele de studiu şi de merit sunt pentru rezultate deosebite obținute în timpul anului de învățământ. Bursele de performanță se acordă pentru performanțe la naționale şi internaționale.

Aş vrea să vă spun că majoritatea burselor sunt de merit şi de studiu. Iar burse de performanță, nu ştiu dacă sunt.

Dna Consilier Ielcean Claudia : Nu sunt.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu : Eu am vrut să evidențiez faptul că există o diferență între bursele de merit ,de studiu şi de performanță.

Dl. Farcaş Nicuşor : Nici o școală nu a solicitat burse de performanță. Am stabilit cuantumul pentru că prevede legea.

Dl. Consilier Iuliu Sămărtean : Nici nu are cum să stabilească nici o școală bursă de performanță pentru că la olimpiadă, nu ştie școală dacă copilul X va lua locul I la europene.

Dl. Farcaş Nicuşor : Bursa de performanță se dă pentru performanta de anul trecut.

Dl. Consilier Măhălean Lică Paul : Eu am vrut doar să spun, că nu sunt momentan elevi la olimpiadă. Dacă o să fie ?

Dl. Primar : Dacă o să fie, o să facem o HCL şi o să-i premiem cu 500 de lei cum am mai făcut. Dacă apare. Avem posibilitatea să facem acest lucru pe loc.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 4/28.01.2016

 


 

8. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea clauzelor contractului de comodat dintre Fundaţia Teka şi Municipiul Gherla pentru imobilul din Gherla, str. Fermei, nr. 35/A jud. Cluj

Domnul Rotar Mihai prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuții :

Dl. Consilier Iuliu Sămărtean : Pe draftul de contract de comodat din partea primăriei să fie trecut şi un reprezentant al oficiului juridic care să semneze pe contract în plus faţă de dl. primar, pentru legalitate.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea formulată de dl. Sămărtean Iuliu. Cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.5/28.01.2016


 

9. Referat și proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr.83/2015 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2016-2017

 

10. Referat și proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr.83/2015 privind aprobarea reţelei unităților de învățământ de pe raza municipiului Gherla, pentru anul școlar 2016-2017

Ca urmare a solicitării domnului Torok Balint aceste două puncte au fost cuprinse într-un singur punct.

Dl. Secretar dă citire proiectului de hotărâre prezentat în ședințele de îndată din data de 18.01.2016 după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuţii :

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu: Vreau să se specifice în procesul verbal deoarece colegul meu Balint mi-a blocat votul împotrivă, dar sunt nemulțumit că Clubul Copiilor a rămas fără personalitate juridică.

Îmi exprim nemulțumirea față de acest lucru, cu toate că Clubul Copiilor nu ne-a contactat să se plângă pe acest subiect , dar consider că acest club putea să aibă o mai mare forță şi implicare în comunitatea gherleană dacă avea personalitate juridică. Avea şi mult mai mult personal astfel încât copiii noștri să fie implicați în mai multe activități extrașcolare, şi creative în timpul liber.

Voi vota pentru acest proiect de hotărâre având în vedere cauza liceului.

Dl. Sămărtean Iuliu : Ştiu că după ședința deîndată care a fost convocată de primărie au fost niște întâlniri la inspectorat şi una chiar aici la sediul primăriei.

La ședința deîndată grupul PNL s-a abținut la acest proiect de hotărâre. Înțeleg prin vocea celor două colege ale mele profesoare, că inspectoratul ne-a asigurat că nu se modifică planul de învățământ.

Există cineva o voce avizată care să ne confirme acest lucru, acum, aici, în sala de consiliu local ?

Dl. Secretar : Cred că cei care au participat la ședință pot să spună.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu : Îi rog pe cei care au participat la ședință să ne spună, să știm. Cel puțin în anul școlar 2016-2017 planul de școlarizare rămâne nemodificat.

Dna Consilier Ielcean Claudia : În urma aşa zisului scandal artificial creat, pe care eu nu l-am considerat nici o clipă artificial şi nici campanie electorală, un grup de consilieri domnul Torok Balint, dl. Iuhos Tamas, subsemnata, dl. Bărbos, dna Cazan Bocia Rodica, dl. Hiticaş Andrei, dl. Zegrean Grigore şi dl. Corăbean am fost săptămâna aceasta, luni, la Inspectoratul Școlar Județean unde am avut o întâlnire cu dl. Inspector General Cuibus.

În urma discuțiilor avute am primit asigurarea că la nivelul anului 2016-2017 şi pe viitor școlile vor rămâne în formația în care sunt. Dacă nu exista acea rumoare , fals creată ca să încheiem un citat, cred că într-adevăr s-ar fi ajuns la probleme desul de grave. Dar în negocierile avute cred că am obținut din punctul meu de vedere o înțelegere extrem de amiabilă.

Așa că pentru toți cei care inițial au dat cu bolovani în noi pentru că nu am votat , nu am făcut pentru că nu am dorit, ci pentru că am vrut să precizăm nişte lucruri cât se poate de clare din capul locului.

Cred că din acest moment lucrurile sunt foarte clare . Felicit pe colegii maghiari pentru că azi voi vota. Şi sper ca pe viitor în ceea ce privește proiectele legate de o nouă şcoală în Gherla să fie sprijinite şi de grupul maghiar care cred că au înțeles necesitatea modernizării învățământului începând chiar cu modernizarea învățământului în limba maghiară.

Dl.Consilier Sămărtean Iuliu : La ședința ordinară din 26.11.2015 am votat înființarea Liceului cu predare în limba maghiară şi includerea în rețeaua de învățământ, doar că inspectoratul județean la acea vreme , nu ştiu din ce motive a scos liceul de pe anexa la proiectul de hotărâre.

Dl. Consilier Torok Balint : Am cerut această audiență fiindcă la ședința precedentă eu m-am exprimat că noi sprijinim şi înființarea unei noi şcoli în limba maghiară şi sprijinim şi menținerea structurii actuale.

Eu sunt președintele comisiei de învățământ cultură, să nu credeți că aş dori ca în timpul mandatului meu să se desființeze un liceu. Vă rog să mă înțelegeți şi să credeți treaba aceasta.

Cu noi a fost şi dl. Viceprimar la inspectorat. Dl. Inspector Șef ne-a spus că nu s-a pus nici o dată problema desființării liceului , ca o secție liceală de la Ana Ipătescu. Cred că s-au clarificat lucrurile.

Noi înțelegem şi poziția dvs. de la ședința precedentă , şi temerile şi suspiciunile că fie se va închide, fie că se putea gândi şi așa.

Ne bucurăm că acum lucrurile sunt clare.

La ședința din noiembrie, eu cu dl. secretar şi cu dl. primar am purtat convorbiri ca să fie formulat în aşa fel încât să nu dăm posibilități de interpretare.

La proiectul de hotărâre actual, nota aceia cred că este în plus. Este normal că toate acțiunile vor fi pe cale legală, nu mai trebuie să existe nota respectivă, liceul Teoretic cu predare în limba maghiară din Gherla va fi inclus definitiv în rețeaua școlară a Municipiului Gherla în condițiile şi ulterior obținerii autorizațiilor legale. Domnul președinte de la Fundaţia Teka a cerut avizul ministerului şi ministerul s-a exprimat clar, că nu trebuie ARACIP fiindcă clasele vin de la scoli şi au autorizație deja.

Concret cer, acolo este un tabel poziția 13 şi sub tabel este o notă care nu îşi are rostul. Nu are nici un rost pentru că toate acțiunile vor fi legale.

Dl. Consilier Iuliu Sămărtean : nici astăzi nu sunt în clar, de ce Inspectoratul a scos în noiembrie din anexă Liceul Maghiar.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Nu a pus-o în anexă

Dl. Secretar : Inspectoratul a oscilat. V-am explicat şi data trecută.

Dl. Consilier Iuliu Sămărtean : Și de ce ne pune în cârcă nouă ?

Dl. Secretar : Nu v-o pune nimeni în cârcă.

Dl. Consilier Iuliu Sămărtean : Păi dacă noi am votat-o atunci, acum mai trebuie să votăm o dată ?

Dl. Secretar : Autorizațiile legale nu însemnă nu doar că există autorizația ARACIP pentru clasele care merg acolo, înseamnă şi faptul că, clădirile sunt autorizate, primesc autorizația de a putea funcționa ca şi unitate de învățământ. Asta înseamnă o altă evaluare pe lângă autorizația care vine o dată cu clasele. În sensul acesta.

Dl. Consilier Torok Balint : Credeți că, fără aceasta se poate funcționa ?

Dl. Secretar : Eu vă spun sincer ca de fiecare dată cu privire la relația cu inspectoratul. Şi nota aceasta este făcută la solicitarea inspectoratului.

Deci nu este o invenție a mea.

Dl. Consilier Torok Balint : Dacă m-aţi fi ascultat la prima ședință din noiembrie, atunci nu am fi avut problema precedentă.

Mai clar , va fi inclus definitiv înseamnă că acum, nu numai cândva.

Dl. Secretar : Este o situație provizorie, pentru a putea obține conform, pentru a putea fi urmată documentația mai departe către București.

Dl. Consilier Torok Balint : Are cale de atac pentru a opri deschiderea anului școlar la școală nouă şi alte drepturi în afară de treaba aceasta.

Dl. Secretar: Să înțeleg că vă mențineți amendamentul la proiectul de hotărâre cu solicitarea de a fi eliminata notă .

Dl. Consilier Torok Balint : Exact. Pentru că peste o lună iară începem.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu : Eu vă sugerez să o lăsați aşa cum este, să treacă proiectul de hotărâre

Dl. Consilier Torok Balint : Aşa am spus şi data trecută şi vedeți unde am ajuns. Şi atunci am trecut ca să fie inclus definitiv

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Până la urmă este o situație nouă.

Dl. Secretar : Dacă este un amendament la proiectul de hotărâre trebuie supus la vot, dacă nu renunță dl. Balint la amendament.

Dl. Consilier Corăbean Mircea : Care este riscul să respingă inspectoratul eventuala viză ?

Dl. Consilier Dragan Ovidiu: Dacă amendamentul lui Balint trece şi inspectoratul respinge, nu ne mai poate acuza de nimic. La propunerea lui s-a făcut.

Ei riscă. Dacă consideră că au armele bine ascuțite, îi dăm şi amendamentul.

Dl. Secretar : Situația este nouă şi pentru inspectorat, de aceea este oscilantă.

Dl.Consilier Torok Balint : Încă o dată ca să fie clar. Cu această notă s-ar putea să trebuiască să mai votăm o dată sau de două ori. Dacă scoatem nota acesta înseamnă că este definitivă hotărârea. Din această cauză propun ca să scoatem subsolul acesta.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu : Vă asumați dvs.

Dl. Consilier Torok Balint : Da.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu : Bun dacă vă asumați dvs. atunci hai să votăm.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul domnului Torok.

Se votează cu unanimitate de voturi .

Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 6 DIN 28.01.2016

 

Dl. Consilier Iuliu Sămărtean : Domnule Torok dacă inspectoratul o să o ..

Dl. Consilier Dragan Ovidiu : Scrie în procesul verbal .

Dl. Consilier Iuliu Sămărtean : Este treaba dvs. Domnul Secretar spune că i-a solicitat Inspectoratul.

Dl. Consilier Torok Balint : Și data trecută i-a sugerat inspectoratul.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Acum că a trecut proiectul de hotărâre a trecut să știți că ARACIP tot vă trebuie

Dl. Președinte Juhos Tamas : pe termen lung o să ne trebuiască din cauză că este nevoie de acel audit extern, ca școală, ca instituție


 

11. Referat și proiect de hotărâre privind încetarea valabilității HCL nr. 124/2013 privind aprobarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Gherla

Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 7/28.01.2016


 

12. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto şi a unui acces pietonal, la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Castanilor, nr. 39

Domnul Morar Vasile prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 8/28.01.2016


 

13. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016

Domnul Farcaș Nicușor : Înainte de a citi proiectul de hotărâre vreau să vă aduc la cunoștință că au intervenit mici modificări la câteva anexe. Bugetul nu se modifică la principalii indicatori doar că la anexa 4 la lista de investiții la obiectivul Dali Clubul Tineretului în loc de 100.000 sau pus 200.000 pentru că oferta a fost inițial numai pentru Clubul din față pe urma s-a hotărât să achiziționăm și celelalte clădiri de acolo, oferta este mai mare .

S-a mai modificat anexa 5 la repartizarea la școli în sensul că cheltuielile de personal, școlile și le-au repartizat în primă fază sub o anumită formă iar apoi au constatat că nu le sunt suficienți bani și am reașezat alocările, tot în limita sumelor alocate. Asta la anexe.

La hotărâre art.5 va fi modificat în sensul în care precedentul activităților autofinanțate va fi detaliat pe fiecare unitate are a înregistrat excedent. Apare un art. nou pe care excedentul secțiunii de dezvoltare să acopere excedentul, la solicitarea finanțelor Gherla din să avem acest articol.

Dl. Consilier Consilier Bărbos : Noi am convenit data trecută că o să scoateți modernizare si dotare bibliotecă

Dl. Farcaș Nicușor : S-a scos.

Dl. Consilier Bărbos : Ați spus numai de anexe.

Dl. Primar : În dos. de ședință ai anexa și este scoasă afară.

Dl. Consilier Bărbos Vasile : Aș dori dacă se poate, pentru că am discutat cu mai mulți cetățeni să se instaleze un corp de iluminat în spatele blocului de pe str. L. Rebreanu.

Dl. Primar : La cheltuieli materiale, sunt bani pentru Electrica.

Domnul Farcaș Nicușor prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuţii:

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Iată că Dumnezeu mi-a dat sănătate să trec cei patru ani de buget ai domnului primar Sabo Marius Călin. Îmi dau seama și din materiale și din bugetele anterioare și mergând în timp că nu a fost neapărat acea stea salvatoare a municipiului nostru ci a fost un primar care vrând nevrând a trebuit să meargă și pe partea de buget pentru a asigura o funcționalitate a multor instituții care sunt în subordinea primăriei, a autorității publice locale. Tocmai de aceia am să mă leg în primul rând de partea de investiții care reprezintă creierul bugetului Ați putea să mă înțelegeți dacă ați avea în față lista de investiții pe 2016 dar cu siguranță că dvs. nu aveți, ați citit-o pe net, ați citit-o acolo poate nu ați avut posibilitate să o printați. Cei care aveți dosare de ședință puteți să confirmați dacă greșesc sau nu greșesc . Ce mă bucur este faptul că investițiile începute încă dinainte de anul 2012 au continuat, înseamnă că au fost bune, că privesc cu plăcere dar și cu regret niște lucruri care erau propuse în anul 2012 chiar și dacă vă uitați în 2016 poate rețineți numele . Grădinița Arici Pogonici, Grădinița Veseliei, știu eu, lucrări de îmbunătățire în parcul mare s-au început cu lacul acum se continua cu lucrări de peisagistică. Amenajare pistă de skateboard acum se pune ceva pistă de biciclete. Întocmire PUG îl găsiți și anul 2016 eu vă citesc din 2012 ianuarie bugetul de pe vremea aceasta . SF și PT elaborare plan de dezvoltare urbană. Plan de integrare de dezvoltare urbană care a fost scos o dată cu câștigarea mandatului și reintrodus în 2013 ceea ce înseamnă că a fost un subiect și un proiect bun , interesant și necesar. Ca să nu mai vorbim de , să știți că recent niște cetățeni de pe str. Hășdății ,SF pentru lucrări tehnico-edilitare pe str. Hășdății în noul cartier în 2012 ianuarie subiect scos atunci la vremea respectivă, scos undeva în septembrie a fost o rectificare de buget și multe dintre proiecte care au fost scoase le regăsim și aici.

Proiect și execuție rețele de apă Silivaș, supraveghere video, nu mai știu dacă este de actualitate cred că nu o mai regăsim în subiectul 2016 deci probabil la vremea respectivă era probabil interesantă. Erau niște lucrări de canalizare în Candia , Fermei acum sunt câteva pe str. Someșului, o stradă din spatele fabricii de sticla.

De asemenea ceea ce este important și ar trebui să se revină, execuție și branșamente de apă, racorduri de canalizare scoase și acestea și probabil scoase de tot pentru că aici discutăm despre alte activități.

Voiam să scot în evidența faptul că toate acele proiecte au fost bune și nu s-a inventat ceva nou și pe partea de modernizare străzi s-a mers pe același principiu lotizarea străzilor. In mandatul meu am mers pe lotul 1,2,3 și 4 după aceia au continuat lucrările dar este același lucru dacă ne uităm că în anul 2014 discutam de modernizare lot 5 , în anul 2015 găsim lot 5, în anul 2016 găsim lotul 5.

Ceea ce mă frapează puțin este că citesc investițiile din 2015 eu când am văzut lista de investiții din 2016 am crezut că este un copy paste.

Vă citesc 2015 uitați-vă pe 2016 începem chiar și cu partea de primărie actualizare SF și PT primărie, programe de registratură, programe de licențiere calculatoare , de achiziții terenuri, găsiți și aici achiziții terenuri. DCP cinema, DCP cinema, a fost sigur subiectul Petru Maior care s-a finalizat în decembrie care era oricum obligatoriu și a început prin anii 2007, Arici Pogonici, ce se mai repetă Veseliei, SF construire școală chiar spunea un coleg de-al meu uite mă că s-a introdus SF construire școală, era și în 2015. Apar anumite SF-ui pentru școli luate din mandatele trecute cosmetizate foarte bine, este vorba de Școala Generală 1 și 2 . Aparate de fitness am mai văzut, PUG, SF centru de afaceri , cred că-l găsim și aici. SF toaletă, fibră optică, centru de informare turistică , semafor, eu vă citesc 2015, iluminat festiv, extindere facilități locale, toaletă cu autocurățire , mașină de salubritate, modernizare străzi lotul 5. Sigur că, mai apare cum modernizare tot în 2015 a lotului 6 . Voiam să scot în evidență doar faptul că sperăm ca în 2017 să nu recitim aceste investiții și aceste lucruri și ele să se realizeze. Dacă nu se vor realiza atunci sperăm ca în iulie, august , septembrie , ca și în 2012 să fie un alt proiect care să prindă contur.

Sunt multe lucruri care dau de gândit. Singurul aspect interesant este că niciodată nu s-a spus nicăieri este că au fost foarte multe proiecte și obiective care au continuat și nu este totuna să preiei un mandat cu un dulap plin de SF , de lucrări începute și chiar viziune sau să preiei un mandat cum era în 2004 când nici nu era internet, calculatoare , nici un subiect despre care să vorbim aici.

La întrebări , fiind la consiliul de administrație la Petru Maior și uitându-mă în proiectul de buget. La buget și citesc la învățământ SF Generală 2, PT mansardare reabilitare, Generala 1, Grădinița Arici Pogonici, apropo care dintre cele 3 structuri are puși acești bani, licențe Ana Ipătescu, SF Școală nouă, PT Grădinița Veseliei dar nu găsesc și Petru Maior.

La ședința de administrație de la Petru Maior doamna contabil șef era foarte entuziasmată, pentru că a fost la primărie, a făcut adresă și tot ce a cerut a primit.

Dânsa era foarte fericită pentru burse pentru că a primit cât a cerut dar nu regăsesc geamuri Petru Maior. Se mai fac sau nu.

Dl. Primar : După obținerea avizului de la Monumente Istorice.

Dl. Farcaș Nicușor : La Petru Maior sau prins 3 miliarde de lei pentru geamuri și reparații. Este prins în buget la cap. 65.

Dl. Consilier Kolcsar Ștefan : La cap. 65 la învățământ pe lista de investiții 2016 este un punct extindere și modernizare Școală nr.2. Aș dori să mi se spună ce anume este cuprinsă în această lista și la acest capitol ?

Dl. Primar : La Școala Generală nr.2 , știți că a fost un domn proiectant care a prezentat pe calculator.

Se construiește un grup sanitar, se face sala de sport și se mai modernizează clădirea existentă în vechea locație a Generalei nr.2.

Dl. Consilier Kolcsar Ștefan: Și atunci aș dori în completare să se cuprindă și o sumă pentru repararea clădirii principale și anume tencuiala de pe peretele din spatele clădirii mai mult de jumătate este căzută.

Ar fi bine să fie reparată.

DL. Primar : Cunosc problema. Acest proiect va fi inclus pentru obținerea fondurilor europene dar, în funcție de depuneri și de finanțare dacă nu se va da de la cheltuieli materiale să se tencuiască acel spate.

Dl. Consilier Măhălean Lică Paul : Dacă tot veni vorba de nr.2, știu că poate pentru unii este o problemă minoră dar, am trecut pe acolo și am observat că panourile de baschet sunt aceleași de când aveam eu 10 ani.

Dl. Primar : Există școli, există directori , există profesori de educație fizică, au sumele respective. Ei oricând pot dacă vreau din aceste sume să-și cumpere un panou cu 200 de lei. Aici este vorba de managerul școlii care trebuie să vadă și să facă acest lucru.

O să-i sugerăm doamnei director de acolo să se ocupe de problemă.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu : La prima ședință de consiliu de administrație o să ridic problema.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Aș dori să întreb ce clădiri și terenuri se intenționează să se achiziționeze și am înțeles că și autoturisme. Puteți de detaliați.

Dl. Primar : Domnule Hiticaș în afară de ce am vorbit la consultările cu grupul PNL nu s-a introdus decât numai terenul de care v-am spus, erați aici, sau întrebați pentru camerele video.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Pentru colegii care nu au fost.

Dl. Farcaș Nicușor : se intenționează cumpărarea unui teren la Silivaș pentru amplasarea unui bazin de apă.

Dl. Primar : 2 autoturisme sunt mai vechi de 5 ani de zile.

DL. Consilier Hiticaș Andrei: Se estimează o sumă

DL. primar :Da , este în buget.

Dl. Secretar : Cu precizare la Silivaș va fi rezervor de apă, ca se nu se înțeleagă că facem bazin de înot.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.9/28.01.2016


 


 

14. Diverse probleme

Dl. Consilier Torok Balint : Eu vă mulțumesc pentru sprijinul dvs. Am învățat și noi ceva și probabil toată lumea. Nu se poate să se meargă în felul acesta, să se creeze niște tensiuni în oraș pentru că riscăm foarte mult.

Și acum pentru că este și presa aici, știm ce putere are presa dar această putere trebuie utilizată în așa fel ca să nu creeze tensiuni.

De la întâlnirea cu dl. inspector general nu știu cine va spus sau cine va informat că sunt foarte puțini copii și vor veni de la Dej . Dacă nu s-a reușit să se creeze zâzanie în Gherla acum de puneți cu cei din Dej.

Să ne luptăm și cu ei.

Vă rog să faceți corecturile respective și să ștergeți acea propoziție.

Dl. Adrian Bota : În urma discuțiilor pe care le-am avut cu unii participanți la întâlnire am primit și această informație.

Dl. Consilier Torok Balint : Nu a fost vorba de așa ceva. În afară de asta la spațiul oferit de dvs. au fost niște comentarii de joasă speță.

Oameni de vază din Gherla au fost atacați sub orice critică.

Ați fost anunțați, vi s-a cerut să faceți corecturile necesare și ați șters numele dar ați lăsat și funcția și profesia. Toată lumea a știut despre cine este vorba.

Dl. Bota Adrian : Dacă ștergem tot comentariul, vine lumea la noi și spune că facem cenzură.

Dl. Consilier Torok Balint: În oarecare măsură sunteți răspunzător de aceea ce apare.

Dl. Bota Adrian : Ne asumăm. Este riscant, tot mai riscant .

Noi am prezentat informațiile pe care noi, le-am deținut la momentul respectiv.

Dl. Consilier Torok Balint : La dvs. a apărut că se pune în discuție închiderea Liceului Ana Ipătescu despre care nici nu a fost vorba.

Puteați să dați un telefon la domnul inspector șef , și putea să primiți un răspuns, și atunci era mai altfel.

Dl. Bota Adrian : Formularea era există, perspectiva ca în viitor să se renunțe la claselele de liceu. De aici s-a făcut rezumatul că se desființează liceul.

Dl. ConsilierTorok Balint : De așa ceva, nici nu a fost vorba.

Dl. Bota Adrian : Acum dvs. ziceți ce știți, noi zicem ce știm , putem să ne contrazicem.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Aș dori să corectez. În urmă cu câteva zile, un ziar Libertatea tradus din maghiară nu-mi vine cuvântul, a apărut un articol. Am cerut mai multor persoane să-mi traducă articolul și mi-au tradus mot a mot.

Am văzut că ziarul respectiv este sponsorizat de UDMD, așa apare acolo. Mie așa îmi apare ca sponsor principal și va citez de acolo tradus în română. Trei persoane mi-au tradus ca să nu cumva să mă influențeze.

Vă citez doar fragmentul ,,mutarea fraților maghiari din cele două licee din Gherla au stârnit un spirit anti maghiar în oraș de către profesori și părinții elevilor lor.”

Știți că nu a fost așa. A fost un conflict între profesorii de la Ana Ipătescu și cei de la Petru Maior. Doar atât. Și de asta vă spun, nu puteți să dați vina pe un site de știri atâta timp cât pot să spun nu puteți să o controlați pe a dvs.

Dl. Consilier Torok Balint : Eu nu am dat, nici unul dintre noi nu a dat.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : acolo, pot să vă spun și puteți să verificați scrie destul de urât despre consilieri, cum au fost influențați etc. Destul de urât scrie. Nu vreau să-l citesc, consider eu, că nu este subiectul acum.

Dl. Consilier Torok Balint : Noi nu am fost contactați de acest ziar.

Dl. Consilier Corăbean Mircea : având în vedere că fost atât de dezbătut subiectul cu învățământul, cred că soluția există, cei de la inspectorat au soluționat acest subiect, consider că s-a dezbătut suficient și în orice mediu se mai discută este bine să nu mai aruncăm în spinarea unor persoane, a unor reprezentanți de partide acest subiect.

Să încercăm să ne gândim să construim altceva , mai benefic pentru comunitate.

Dl. Consilier Zegrean Grigore : Doresc pe viitor urgentarea unei școli. Mă bucur că în iarna aceasta nu s-au pus panseluțe.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Aș vrea să știu dacă la modernizarea drumului Hășdate-Șilivaș a avut un rol și HCL 27/2011 aprobare SF și indicatori tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiții.

Chiar și în formă cosmetizată , dacă a avut vreun rol.

Dl. Primar : Nu.

Dl. Drăgan Ovidiu : Aș vrea să puneți pe site procesul verbal al ședinței extraordinare din 06. Noi. 2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor pe 2016-02-01 De asemenea pe site să corectați în anul 2012 la aprobarea bugetului anexa 1,2 , 3 .

Eu am făcut un lobby pentru amplasarea unor chioșcuri pentru lapte, cetățeanul respectiv a avut de suferit, că eu am făcut lobby.

Am văzut mergând spre gară un automat amplasat pe domeniul public.

Mă gândeam că agenții economici trebuie tratați în mod egal și echidistant.

De asemenea aș vrea să întreb dacă ne mai interesează și in ce stadiu este avizarea oficială a stemei Municipiului Gherla. Rămâne valabilă sau nu ?

Și aș vrea să întreb dacă prezentarea culturală de zilele trecute , am văzut pe gherlainfo, că noi am fost reprezentați în Israel orașul înfrățit, dacă știrea nu este așa atunci nu mai continu.

Am fost reprezentați oficial cultural în orașul cu care suntem înfrățiți în Israel pentru că am înțeles că nu a fost nici formația Casei Municipale de Cultură, nici alte formații care activează în Gherla și cu copiii din Gherla și a fost ceva formație din Iclod.

Aveți un parteneriat cultural între Consiliul Local Iclod și Consiliul Local Gherla și am lipsit de la ședință și nu știu despre el ?

Dl. Consilier Oprea : Țin să aduc aminte că s-a aprobat un SF pentru construirea unei școli noi, sper că anul acesta împreună să ne gândim să facem un proiect, să construim acea scoală necesară pentru orașul Gherla.

Dna Consilier Bocica Rodica : Felicitări consilierilor maghiari pentru școala maghiară. Arată superb, este la nivel european , cred că și noi putem să fim uniți și să facem o școală.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Legat de Spitalul Municipal Gherla, doresc să-l întreb pe dl. primar după atâtea prelungiri de mandate, chiar nu putem să-l cunoaștem pe dl. manager să vină aici, să-și prezinte raportul.

Dl. Primar : Îl cunoști foarte bine pe dl. manager.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin: Aș dori să vină aici în fața colegilor , poate unii colegi nu-l cunosc, să vină aici în fața colegilor să-și prezinte raportul de activitate.

Pe dl. secretar o să-l întreb dacă în cele 3 prelungiri de mandat, a semnat prelungirile. În legislație este precizat foarte clar că se acordă interimat pe o perioadă 6 luni.

Dl. Primar : Domnule Bărbos , ați făcut nenumărate intervenții scrise , și pe legea 544 vi s-a răspuns la toate.

Dacă aveți nelămuriri vă rog să vă adresați în scris pe legea 544.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin: Ați greșit. Ca să vă bateți joc și să răspundeți la 30 de zile.

Domnule Secretar vreau să întreb dacă ați semnat dispozițiile și ați ținut cont de legislația care precizează maxim 6 luni și dl. Abdel este de un an jumate.

Dl. Primar : Legislația în vigoare nu este obligatoriu să semneze două sau trei persoane. Primarul își poate asuma să semneze singur orice dispoziție.

Dl. Secretar : Ați primit în copie dispozițiile.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Nu vă recunosc semnătura.

Dl. Secretar : Știu că doriți neapărat să vă spun în fața camerelor , nu o să spun. O să vă rog să studiați mai bine semnătura și dacă nu o să o recunoașteți o să vă dau un specimen de semnătură pentru a fi lămurit pe treaba asta.

Eu am obligația să semnez pentru legalitate dispozițiile primarului.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin: Legislația prevede 6 luni.

Dl. Secretar : Dacă o să fie vreo plângere sau o sesizare o să dau lămuriri în scris la momentul oportun.

Dna Consilier Ielcean Claudia : Pe viitor o să rog pe toată lumea care aduce în discuție învățământul, că tot zicea colegul Corăbean să terminăm cu povestea învățământului, eu cred că ar trebui să-i lăsăm pe cei care lucrează în învățământ să-și facă treaba.

În momentul când se mai reia povestea învățământului să se negocieze elegant și civilizat.

Și trei, prima treaptă în orice societate este învățământul. De acolo pornim. Fără învățământ nu putem face nimic în viață.

Dl. Consilier Măhălean Lică Paul : aș dori să fac o precizare pentru că s-a pus în discuție ideea că nu ar fi nevoie de școală nouă în Gherla având în vedere că s-a pus în discuție desființarea uneia.

Să nu uităm că Școala Generală Ana Ipătescu se află într-o clădire care se dărâmă, se află în chirie și ar fi foarte benefic să construim o școală.

Acesta este doar un argument împotriva acelora care au spus că nu ar fi necesar construirea unei noi școli.

Părerea noastră unanimă a colegilor de la PNL este construirea școlii în locul ADP-ului.

Dl. secretar citește adresa cu Poliției Municipiului Gherla înregistrată la noi cu nr. 552/15.01.2016.

Dl. Consilier Zegrean Grigore : Chiriașul a semnat atunci când a fost înființat acel club.

Dl. Secretar : Chiriașii au semnat, dar faptul că au semnat nu înseamnă că nu au dreptul la sesizări.

Dl. Consilier Bărbos Vasile : Să nu fie deranjat altcineva, pentru vot.

Dl. Secretar : Ieri am avut o întâlnire cu chiriașii de acolo, cu dl. administrator Zegrean și dânșii au ajuns la niște înțelegeri,

I s-a adus la cunoștința domnului Zegrean că dacă continua să-i deranjeze pe oamenii din zonă se pot lua măsuri de reducere a programului și într-un final de închidere . Nimeni nu dorește închiderea , dânsul și-a însușit situația și s-a obligat să nu mai deranjeze oamenii din zonă.

Dl. Secretar : Este o situație din 02.12.2015 sesizată la Poliție. Poliția sesizează și problema cu terasa.

Ați aprobat acces pietonal și ați creat condiții de amplasare a unei terase .

Dl. secretar citește adresa unui grup de taximetriști înregistrată la noi sub nr. 882/25.01.2016, iar apoi adresa domnului Bogdan Suciu înregistrată la noi sub nr. 717/20.01.2016

Domnul Consilier Hiticaș Andrei : Vă rog să transmiteți pe email petițiile .

Lucrările ședinței au luat sfârșit.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

TAMAS JUHOS

 

SECRETAR

MIHAI ROTAR

 

Intocmit

Adriana Balint

 

Ședința ordinară a Consiliului Local Gherla a început la 16.00 și s-a încheiat la ora 17.45 min. Au fost prezenți toţi consilierii locali iar din partea executivului a participat dl. Primar, dl. Secretar,dl. Farcaş Nicuşor, dl. Morar Vasile,Dl. Borbel Ioan, dna Balint Adriana.

Au mai fost prezenți din partea executivului au mai fost prezenți : Dna Necula Ileana, dna. Mișca Simona, dl. Meșter Mihai, dl. Lică Măhălean, dl. Guța Marius care au rămas la dezbateri până la discutarea punctului referitor la activitatea desfășurată în anul 2015 de către Primăria Municipiului Gherla, prin compartimentele funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului


Vezi dezbaterea in format PDF

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROCES VERBAL
 

Încheiat azi, 08.02.2016, cu ocazia ședinței publice extraordinare a Consiliului Local Gherla.

Se intonează Imnul de Stat al României.

La ședință participă 16 consilieri locali.

Lipsesc următorii consilieri locali : Torok Balint, Ielcean Claudia și Măhălean Septimiu.

Președintele de ședință citește motivarea domnului Torok Balint, motivare care este aprobată cu unanimitate de voturi.

Ședința este legal constituită.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.01.2016 care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Şedinţa publică extraordinară a Consiliului Local Gherla a fost convocată prin Dispozițiile Primarului cu nr. 175/03.02.2016 și 178/05.02.2016 în temeiul prevederilor art. 39, alin. 2 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Președintele de ședință – domnul Iuhos Tamas îl invită pe dl.primar Sabo Marius Călin să prezinte spre aprobare următorul:


 

PROIECT AL ORDINEI DE ZI :

1. Referat şi proiect de hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localităților componente Băița, Hășdate , Silivaș prin concesiune cu anexa cuprinzând bunurile de retur necesare îndeplinirii obiectului de activitate

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dna. Pop Simona-consilier Urbanism

 

2. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto şi a unui acces pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Reformei, F.N.

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Serviciu Urbanism

3. Referat şi proiect de hotărâre privind cumpărarea imobilului din Gherla str. 1 Decembrie 1918 nr. 16 jud. Cluj

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Rotar Mihai – Secretar -UAT

4. Referat şi proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 450 mp. din Gherla str. Fizeșului FN concesionat prin contractul de concesiune nr.9/06.08.1993

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Rotar Mihai – Secretar -UAT

5. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea numărului estimativ de beneficiari ai tichetelor sociale pentru copii proveniții din fam. defavorizate.

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dna Rozsika Caraba – Șef Birou Asistență Socială.

 

 

Dl. Secretar : Punctul nr.5 va fi punctul nr.1 deoarece dna Caraba Rozsika locuiește în Sic .

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Vreau să știu care este caracterul extraordinar al punctelor de pe ordinea de zi.

De mai multe ori mi-ați scos de pe ordinea de zi mai multe puncte folosind această prevedere legală la Legii 215.

Dl. Secretar : pentru punctul nr.5 trebuie adoptată o hotărâre până în data de 10 februarie cu privire la aprobarea numărului estimativ de beneficiari ai tichetelor sociale pentru copii proveniții din fam. defavorizate.

Pentru punctul cu nr.3 privind cumpărarea imobilului există niște termene, am înțeles de la dl. Primar , poate ne lămurește, cu privire la întocmirea unor documentații pentru obținerea de fonduri europene, pentru celelalte nu există acea situație de extraordinară.

Dl. Primar : Pentru punctul cu crearea unui acces auto am spus că, dacă tot facem această ședință extraordinară. Un domn a venit și la mine și la dl. secretar și la serviciul de urbanism a venit cu un contract de execuție să-și facă casa și ei ar începe lucrările de pe acum. Am spus că dacă tot facem această ședință extraordinară pentru un cetățean de-al nostru putem să introducem pe ordinea de zi. Am avut în vedere și acel contract în care era stipulat că dacă nu termină în timp el plătește despăgubiri.

Deci să-l ajutăm în acest sens.

Iar la buldoexcavator , eu am mai vorbit și cu Iuliu luna trecută când au fost precipitațiile și eram cu buldoexcavatorul și cupa în curte și am vrut să ieșim pe străzi. În plus noi nu știm cum evoluează vremea, timpul și poate avem nevoie și mai mult de atât am văzut și un filmuleț în care noi avem nevoie de acel buldoexcavator ca să putem nivela acea zonă , care chiar pe bună dreptate deranjează .

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin :Vă rog să scoateți punctele care nu au referat .

Domnule secretar unde este lege nu-i tocmeală.

Dl. Primar : Sedința este legal constituită. A fost ca și contractul dvs. cu piața.

Din punct de vedere formal este legal.

Caracterul extraordinar îl consider eu ca și inițiator, poate fi extraordinară. Dumneavoastră puteți sau nu, să votați ordinea de zi.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Vă rog domnule Secretar să vă spuneți punctul de vedere.

Dl. Secretar : scoaterea unui proiect de pe ordinea de zi se face numai cu acordul inițiatorului și dacă acesta nu îndeplinește condițiile art. 44 , dacă nu este însoțit de către raportul compartimentului de resort sau al comisiilor de specialitate cu excepția situațiilor de ședință extraordinară unde nu este nevoie de aceste rapoarte.

 

Scoaterea unui punct de pe ordinea de zi se face numai cu acordul inițiatorului, in cazul nostru autoritatea executivă.

Dumneavoastră aveți posibilitatea acum, se supune la vot proiectul de hotărâre și puteți să-l votați, să nu-l votați, sau să vă abțineți.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin: data trecută nu s-a supus la vot punctul pe care eu l-am inițiat.

Dl. Secretar : Nu era pe ordinea de zi .

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Exact ,de ce nu era pe ordinea de zi

Dl. Primar : Potrivit legii 215 , noi suntem în ședință legal constituită.

Dl. Secretar : Ședința extraordinară poate fi convocată la cererea primarului sau a unui număr de consilieri.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Trebuie să fie justificată , de ce este extraordinară. Unde este justificarea. Dvs. ați spus că numai punctele 3 și 5 au justificată urgența.

Dl. Secretar : Dvs. ați spus , o să se menționeze în procesul verbal că ați solicitat scoaterea de pe ordinea de zi

Dl. Primar : Nu se poate scoate de pe ordinea de zi decât cu acordul inițiatorului.

Dl. Secretar: Nu are dreptul să solicite scoaterea de pe ordinea de zi. Ci pentru că nu are caracter extraordinar.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Corect. Este logic.

Dl. Secretar : noi vom supune la vot proiectul ordinii de zi în forma actuală

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Doresc ca ordinea de zi să nu cuprindă acele puncte care nu au acele referate de urgentă. Există ședință ordinară în care ne întrunim. Sunt referate pentru acele puncte, poate trebuie văzute câteva lucruri .

Dl. Primar : Dacă vă deranjează punctul 1. Punctul 1 a fost pus de 4 ori pe ordinea de zi.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Exact , tocmai de aceia.

Dl . Primar : Autoritatea executivă consideră că este în interesul cetățenilor municipiului Gherla , să votăm această trecere a buldoexcavatorului , având în vedere că suntem în perioada de iarnă și nu știm cum evoluează temperatura. Dacă vine o zăpadă, dvs. pe urmă ne filmați și ne spuneți că nu suntem în stare să curățăm străzile. Noi avem buldoexcavator , avem lamă și putem să intervenim sau nu.

Încă o dată, un punct de pe ordinea de zi se poate scoate numai cu acordul inițiatorului.

Aceasta este ordinea de zi pe care o supunem la vot în această formulă de 5.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : trebuie să respectați legislația, nu are referat de urgență.

Dl. Primar : Nu trebuie.

Dl. Secretar : În cazul ședințelor extraordinare sau de îndată nu este nevoie de raportul compartimentului de resort sau al comisiilor de specialitate.

Situația de acum poate fi soluționată foarte ușor . Avem în față un proiect de hotărâre într-o formă pe care o supune la vot autoritatea executivă. Dumneavoastră ați solicitat scoaterea de pe ordinea de zi a trei puncte, să înțeleg.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Da, cele care nu au caracter extraordinar.

Dl. Secretar : Sunt trei , două au. Autoritatea executivă care este inițiatorul nu dorește să scoată de pe ordinea de zi. Dorește să supună la vot proiectul ordinii de zi .

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Dorește să încalce legea și cutuma pe care noi am respectat-o până acum.

Dl. Secretar : Să înțeleg că dorim să menținem punctele ?

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Dl. Sabo are prioritate față de proiectele pe care le inițiez eu ?

Are o altă regulă de a iniția proiectele ?

Dl. Secretar : În situația pe care o discutăm, dacă nu se dorește de către inițiator scoaterea de pe ordinea de zi se supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă.

Dl. Primar : Suntem în aceiași situație , în care dvs. consilierii locali, ați solicitat ședință extraordinară pentru piață. Ați solicitat-o în decembrie și contractul încetează la 31 ianuarie. Procedural ați procedat conform legii, am pus-o pe ordinea de zi și ca urmare , același lucru s-a întâmplat cu această ședință.

A fost convocată în termeni legali și vă rog să supuneți domnule președinte ordinea de zi la vot.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Cred că o să atac la prefectură, îmi asum acest lucru.

Dl. Secretar : Sigur . O să se menționeze și în procesul verbal.

Dl. Primar : Executivul își asumă ordinea de zi.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Într-o ședință ordinară se parcurg niște etape , și sunt niște referate la mijloc . Într-o ședință extraordinară nu se întâmplă acest lucru. Se strecoară puncte care în 4 ședințe nu au trecut , să treacă acum .

Vi se pare normal ?

Dl. Președinte : Supun la vot ordinea de zi, în forma propusă de executiv.

Pentru votează 12 consilieri : TRIF IULIA-MARIA, CORABEAN MIRCEA, DRAGAN EUGEN, OPREA IOAN, FARCAŞ DORIN, JUHOS TAMÁS, KOLCSAR STEFAN, MĂHĂLEAN LICĂ-PAUL, NESELEAN IOAN, APAHIDEAN SORINEL, SĂMĂRTEAN IULIU, ZEGREAN GRIGORE

Se abțin 4 consilieri locali : BĂRBOS VASILE VLAD COSMIN, CAZAN BOCICA RODICA, DRĂGAN IONEL-OVIDIU, HITICAŞ ANDREI-TIBERIU

Se trece la discutarea ordinii de zi .

 

Pct. 1 Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea numărului estimativ de beneficiari ai tichetelor sociale pentru copii proveniții din fam. defavorizate.

Doamna Caraba prezintă proiectul de hotărâre. Face mențiunea că a trecut un număr de 100 de copii după discuțiile pe care le-a avut doamnele directoare de la grădinițe.

Precizează că trecut un număr de copii în plus pentru că, în cazul în care părinții o să afle că se acordă tichete sociale o să-și trimită copii la grădiniță și să nu rămână fără tichete.

Discuții :

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Hotărârea de Guvern în ce dată a apărut ?

Dna Caraba Rozsika : Hotărârea nr. 15 din 2016, dar am omis să scriu data exactă.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Am înțeles din Hotărârea de Guvern pe care am citit-o, că se aplică copiilor care trebuie să frecventeze grădinița și dvs. aveți date informative despre copii care frecventează grădinița . Sigur că și unii și alți provin din familii defavorizate. Hotărârea de Guvern vine în sprijinul celora care astăzi nu își trimit copiii la grădiniță.

Știu foarte bine că avem date despre cei care sunt la grădiniță și sunt săraci. Sigur că putem să completăm hotărârea cu alte cifre , așa o să și facem, dar vreau să vă întreb câți copii de grădiniță au mamele care sunt la ajutorul social? Care cu siguranță se încadrează și nu frecventează grădinița.

Dna Caraba Rozsika: sunt cei din Silivaș și din Hășdate .

În total avem 92 de dosare de ajutor social.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : câți copii sunt. Aceste dosare poate au în spate 40 de copii.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu unanimitate de voturi- 16- se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 10/08.02.2015

 

Pct. 2 Referat şi proiect de hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localităților componente Băița, Hășdate , Silivaș prin concesiune cu anexa cuprinzând bunurile de retur necesare îndeplinirii obiectului de activitate

 

Doamna Pop Simona prezintă proiectul de hotărâre.

Discuții :

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Doamna Simona vreau să vă întreb unde este buldoexcavatorul ?

Dna Pop Simona: Eu nu fac urmăriri generale prin oraș.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Dar dvs. îl aveți în gestiune ?

Dna Pop Simona : Nu

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Atunci întreb executivul , unde este buldoexcavatorul ?

Dl. Borbel Ioan : Este într-un garaj la pompieri. Garajul de pe Aleea Brazilor. Acolo este conservat.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : De cât timp ?

Dl. Borbel Ioan : De un an și o lună. De când a plecat cel care l-a manipulat.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Cred că sunteți sincer, aici în fața colegilor? Toți știm că lucrează.

Dl. Borbel Ioan : A lucrat. În toamnă, înainte de sărbători a fost adus.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Primăria nu a prestat servicii conform tarifelor pe care noi le-am aprobat și doresc să -lvăd, la sfârșit, să mă duceți la fața locului.

Dl. Borbel : Da . Sigur.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin: Sper că nu aveți nimic de obiectat, domnule primar.

Dl. Primar : Cu acceptul meu intrați acolo. După ce vă faceți cerere . Nu aveți ce căuta.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Nu am ce să caut. Ați auzit stimați colegi. Nu avem ce căuta să vedem buldoexcavatorul primăriei.

Dl. Primar : Faci cerere și ți se aprobă.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Îmi pare rău , colegii mei pentru că ridicați mâna ca și primarul, îmi pare rău că nu ați înțeles niște lucruri sensibile care se întâmplă aici, abuzuri, inclusiv trecerea acestor puncte, s-a creat o cutumă , punctul meu a fost scos de pe ordinea de zi, trebuia și celelalte puncte care nu referate de urgență să fie scoase.

Dl. Primar : Luați Legea 215 și vedeți că greșiți. Când ați avut interesul să treceți piața ați respectat și ați convocat ședință extraordinară, la fel am convocat-o și noi.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Am cerut , ca consilier să văd acel buldoexcavator. Acum în consiliu, să mergem să vedem toți colegii, să vedem dacă este acolo, să vedem cum este conservat.

Dl. Primar : Toți colegii puteți merge.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin :Solicit o pauză se mergem să văd buldoexcavatorul.

Dl.Consilier Zegrean Grigore : De ce nu dăm drumul să folosească acea mașină. La ADP sunt mai multi soferi, dar trebuie grijite. Se va folosi orașul de el.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Nu ați înțeles, tocmai că a lucrat.

Dl. Consilier Zegrean Grigore : A fost probabil ceva obligatoriu, o urgență.

Președintele de ședință acordă o pauză de 15 min. , iar câțiva consilieri se duc să vadă buldoexcavatorul

După pauză:

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Vreau să vă spun că este proaspăt spălat că încă curge apa de pe el, că a fost dat la ADP prin proces verbal. Nu știu dacă noi am aprobat să se dea prin acest fel. Sunt lucruri interesante. Știam dinainte de aceea am vrut să-l vedem.

Dl. Borbel Ioan : Domnule consilier, vă rog să mă credeți, pe cuvântul meu de om, că și eu gândesc ref. la buldo exact ca dvs. dar, nu a fost spălat, a fost spălat la începutul iernii când mi l-au adus. Apa pe care o vedeți. Ați văzut sunt niște fisuri pe sus.

Dl Consilier Local Drăgan Ovidiu : Este o problemă, este spart tavanul și curge apa pe acolo. Trebuie să avem grijă și acolo cu tavanul.

Dl. Președinte Juhos Tamas : Este păstrat în condiții nesigure. Asta este o problemă.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

13 consilieri locali votează pentru TRIF IULIA-MARIA, CORABEAN MIRCEA, DRAGAN EUGEN, OPREA IOAN, FARCAŞ DORIN, JUHOS TAMÁS, KOLCSAR STEFAN, MĂHĂLEAN LICĂ-PAUL, NESELEAN IOAN, APAHIDEAN SORINEL, SĂMĂRTEAN IULIU, ZEGREAN GRIGORE, CAZAN BOCICA RODICA,

Se abțin : BĂRBOS VASILE VLAD COSMIN, HITICAŞ ANDREI-TIBERIU

iar domnul DRĂGAN IONEL-OVIDIU nu participă la vot.

Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 11/08.02.2016

 

Pct. 3 Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto şi a unui acces pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Reformei, F.N.

Domnul Morar Vasile prezinta proiectul de hotărâre.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 12/08.02.2016


 

 

Pc.t 4 Referat şi proiect de hotărâre privind cumpărarea imobilului din Gherla str. 1 Decembrie 1918 nr. 16 jud. Cluj

Domnul Secretar prezinta proiectul de hotărâre.

Face precizarea că în hotărâre va fi introdusă o completare ,, Consiliul local își însușește raportul de evaluare.

Dl Secretar : Noi am încercat să discutăm cu evaluatorul și ni s-a spus că pe marginea raportului de evaluare dacă putem să negociem și ni s-a spus că raportul de evaluare a fost însușit de către creditorii societății respective și nu mai poate fi modificat. Oricum raportul de evaluare este al II-lea întocmit, primul raport a fost de 70.000 de Euro, iar la 3 ani se face o nouă reevaluare.

Este a II-ua evaluare și în urma reevaluării prețul este de 45.500.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu : este foarte bine că primăria dorește să cumpere. Dar există un proiect cu privire la această clădire pe care o cumpăram ?

 

Dl. Primar : După achiziție , noi avem mai multe posibilități. Prima pe de care am dori să uzăm este să întocmim un SF sau un DALI. În acest sens deja am contactat un arhitect care este specializat în a efectua să facă SF sau DALI pentru că știți că este un monument istoric și numai acei care sunt acreditați , autorizați au dreptul să facă acest lucru. Există o sesiune de depuneri pe fonduri UE, pentru că pe fonduri europene dorim a se reabilita această clădire istorică, pentru că suma pe care ar necesita să o suporte Consiliul Local este foarte mare și numai pe fonduri europene putem să facem acest lucru. Sesiunea de depunere este martie-aprilie 2016, în acest sens după aprobarea dvs.noi o să și facem contractul în așa fel încât în 2-3 luni de zile să avem acel SF făcut ca să putem să-l depunem la ADR Nord Vest în ideea finanțării pe un proiect european.

Deci este linie de finanțare pentru reabilitare clădiri istorice.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu: Ce destinație o să-i dăm ?

Dl. Primar : O să dăm o destinație la momentul potrivit. Noi am dori să rămână tot așa pentru tineret, dar în momentul în care o să apară ghidurile o să știm mai multe.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu : Să înțeleg că o să cuprindă și clădirea Clubului Tineretului.

Dl. Primar : Tot . Noi nu putem să spunem azi că o să dăm o anumită destinație, pentru că ghidurile nu au apărut, dar în momentul în care apar ghidurile noi trebuie să-i dăm o destinație care să fie pretabilă la accesare de fonduri UE.

Dl. Consilier Zegrean Grigore : Eu știu că clădirea din față este a primăriei, numai partea din spate unde a fost fabrica se cumpără.

Dl. Primar : Da

Dl. Consilier Zegrean Grigore: Și acelea sunt monumente istorice?

Dl. Primar : Da

Se spune la vot proiectul de hotărâre. Toți consilieri prezenți votează pentru.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 13/08.02.2016

 

Pct. 5 Referat şi proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 450 mp. din Gherla str. Fizeșului FN concesionat prin contractul de concesiune nr.9/06.08.1993

Domnul Secretar prezinta proiectul de hotărâre.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 14/08.02.2016

Lucrările ședinței au luat sfârșit.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

JUHOS TAMAS

 

SECRETAR

MIHAI ROTAR

 

Întocmit:

Balint Adriana


 

Ședința extraordinară a consiliului local a început la ora 16.00 și s-a terminat la 17.10. La ședință au participat 16 consilieri locali : TRIF IULIA-MARIA, CORABEAN MIRCEA, DRAGAN EUGEN, OPREA IOAN, FARCAŞ DORIN, JUHOS TAMÁS, KOLCSAR STEFAN, MĂHĂLEAN LICĂ-PAUL, NESELEAN IOAN, APAHIDEAN SORINEL, SĂMĂRTEAN IULIU, ZEGREAN GRIGORE, BĂRBOS VASILE VLAD COSMIN, CAZAN BOCICA RODICA, DRĂGAN IONEL-OVIDIU, HITICAŞ ANDREI-TIBERIU

Din partea executivului a participat dl. primar, dl. secretar, dl. Morar Vasile, dl. Borbel Ioan, dna Pop Simona, dna Balint Adriana.


Vezi dezbaterea in format PDF

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 27 februarie 2016, cu ocazia ședinței publice ordinare a Consiliului Local Gherla.

Se intonează Imnul de Stat al României.

La ședință participă toți cei 16 consilieri locali aleși în funcție. Lipsesc domnii consilierii : Sămărtean Iuliu, Septimiu Măhălean și Bărbos Vasile Vlad Cosmin.

Președintele de ședința supune la vot motivările domnilor consilieri Sămărtean Iuliu și Septimiu Măhălean. Motivările de absență a celor 2 consilieri locali se aprobă cu unanimitate de voturi.

Ședința este legal constituită.

Președintele de ședință supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 08.02.2016 .

15 consilieri locali votează pentru iar dl. Consilier Drăgan Ovidiu votează împotrivă.

Dl. Consilier votează împotrivă pentru că nu a primit 2 răspunsuri.

Dl. Consilier Torok Balint: Referitor la răspunsuri, la ce întrebare nu ați primit răspuns, și de la cine.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Un agent economic din Municipiul Gherla a solicitat amplasarea unor automate pentru lapte și nu i s-a aprobat într-o locație pe care a solicitat-o undeva spre gară, dar tot pe aceea stradă pe Avram Iancu pe dreapta o altă firmă a amplasat un automat. Am solicitat dacă acea firmă a avut cerere, a amplasat ilegal, legal și nu am primit nici un răspuns.

Dl.Viceprimar Neselean Ioan : Automatul la care vă referiți , este amplasat acolo dar nu este funcțional.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Am mai întrebat dacă modernizarea drumului spre Silivaș a avut la bază și vechiul proiect din perioada 2011-2012, sau există altul nou.

La această întrebare pot să aștept răspuns și data viitoare.

Președintele de ședință – domnul Juhos Tamas îl invită pe dl. Viceprimar Neselean Ioan să prezinte spre aprobare proiectul ordinei de zi.

 

PROIECT AL ORDINEI DE ZI :

 

1. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor de tichete sociale în baza Legii nr.248/2015, privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate, a modalității de soluționare a situațiilor identificate, precum și procedura de acordare a tichetelor pentru grădiniță

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dna Caraba Rozsika – Șef Biroul SPAS

Coreferate : toate comisiile de specialitate

2. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitatie a unei parcele de teren situata in Municipiul Gherla str. Parcului FN

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Serviciu Direcția de Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

3. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie a locației Sărătura

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Serviciu Direcția de Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

4. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru extindere mansardare , reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1 Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Serviciu Direcția de Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

5. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construirea unui centru multifuncțional auto în Municipiul Gherla str. Liviu Rebreanu nr.81

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Serviciu Direcția de Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

6. Referat şi proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu a sălii de sport din incinta liceului

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Rotar Mihai – Secretar UAT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

7. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2016

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Rotar Mihai – Secretar UAT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

 

8. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii a unor bunuri proprietate private a Municipiului Gherla, aflate in concesiunea Companiei de Apa Somes S.A. Cluj

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Borbel Ioan – Șef Serviciu APL

Coreferate : toate comisiile de specialitate

9. Diverse

 

Dl. secretar : există o cerere înregistrată la Primăria sub nr. 2325 din 25.02.2016 prin care se solicită suplimentarea ordinii de zi cu un punct și anume: Referat și proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 81 din 06.11.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016.

Cererea a fost semnată de toți consilierii prezenți.

Rog. pe dl. Președinte să supună la vot proiectul ordinii de zi cu suplimentarea respectivă, având în vedere că există și referatul comisiilor și a referatului compartimentului de specialitate al primăriei.

Dl. Consilier Drăgan Ionel Ovidiu propune ca acest punct să fie primul pe ordinea de zi.

Se supune votului introducerea acestui punct pe ordinea de zi. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu suplimentarea respectivă.

Se votează cu unanimitate de voturi.

Întrucât în sală se află un grup de cetățeni, dl. președinte le dă cuvântul acestora.

Un cetățean : am făcut o petiție semnată de 62 de societăți. Suntem nemulțumiți de impozitul persoanelor juridice pe clădiri.

Domnii consilieri au votat aproape maxim impozitul. Dorim să se revină asupra hotărârii și să ajungem la cel puțin 0,4% cum sunt în alte orașe ex. Cluj, Turda.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Astăzi există o propunere de reducere de impozit la persoane fizice. Petiția dvs. este foarte bine că o aveți dacă o lăsați la primărie noi vă promitem că în regim de urgență, poate chiar într-o ședință extraordinară o să luăm în discuție și persoanele juridice.

Avem nevoie de raportul primăriei, a specialiștilor, iar comisiile din cadrul consiliului local vor lua în dezbatere și vor analiza și această propunere .

Noi vom încerca ca subiectul dvs. să fie discutat și în fața dlui primar , nu că ne este frică dimpotrivă să nu spună că îl lucrăm pe la spate , pentru că în cadrul ședinței de aprobare a taxelor și impozitelor, chiar eu am spus, că am înțeles că din partea guvernului este un nou codul fiscal, iar acel cod fiscal are limite minime și maxime. Noi în cadrul consiliului local am spus că pentru anul fiscal 2016 limitele să fie cele minime. Acum, unii au înțeles că numai la apartamente, alții nu știu cum, chestia e că a ieșit o varză de hotărâre de consiliu local și cu toate că v-am atras atenția nu aruncați numai către consiliul local în caz că vor fi nemulțumiți spuneți că dvs. executivul ați promovat această hotărâre și acestea au fost valorile pe care vi le asumați.

Dacă legal există posibilitatea să revenim noi și vom analiza solicitarea dvs.

Vă rog să ne acordați încrederea vă vom face ceea ce este bine.

Se trece la discutarea ordinii de zi :

Pct.1 Referat și proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 81 din 06.11.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016

Dl. Lică Măhălean prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuţii :

Dl. Consilier Zegrean Grigore : Eu am spus la ședința trecută că nu este bine să mărim impozitele și taxele. Dl. Măhălean a spus că nu se vor mări taxele și impozitele. Dl. Vlăduț a spus dacă se măresc cine plătește și acum am ajuns în situația în care se ne înjure lumea.

Am auzit că cine stă la casă plătește curtea la același impozit că este construit ceva pe ea sau nu. Dacă eu am 10 ari de gradină și am pe 2 casă, pe 8 ari vreau să-mi pun pătrunjel sau 10 vișini și vreau să vând vișinele în piață îmi trebuie certificat de producător, de unde scot dacă terenul este trecut la construcții ?

Dl. Lică Măhălean : Cota de impozitare asupra clădirilor nu s-a majorat absolut de loc, la clădiri la persoanele juridice nu s-a majorat absolut de loc. Ce s-a modificat sunt evaluările pe care le fac evaluatorii, lucru pe care noi nu l-am știut. Evaluările s-au publicat printr-o hotărâre ANEVAR din 11.12.2015 noi am aprobat HCL în noiembrie.

Deci este o chestie de evaluare . Cota de impozitare nu s-a modificat de loc.

Dl.Consilier Farcaș Dorin : Deoarece azi avem de votat reducerea cotei doar pentru persoane fizice, propun pentru ca acești concetățeni să meargă liniștiți să stabilim o dată exactă când ne vom mai întâlni într-o ședință extraordinară, ca să votăm reducerea impozitului și pentru persoane juridice.

Dl. Consilier Corăbean Mircea : Peste o săptămână.

Dna Consilier Ielcean Claudia : Joia ce vine.

Dl. Secretar : Ședința extraordinară se stabilește la inițiativa primarului sau a unui grup de consilieri locali. Dacă dvs. solicitați o ședință extraordinară trebuie să fie cu cel puțin 3 zile înainte.

Trebuie făcută o cerere, semnată de cine dorește să aibă loc ședința.

Dl. Consilier Torok Balint : Nu știu dacă ați auzit la televizor că s-ar putea să vină un nou val de criză. În aceste condiții nu este bine ca să punem populația orașului la cheltuieli mari, suplimentare. Grupul nostru UDMR este de acord cu reducerea impozitelor și taxelor locale la persoanele fizice. La cele juridice să vedem, că în oraș foarte puține firme au mai rămas care funcționează. Și dacă le supunem la cheltuieli poate o să se închidă și o să ajungem un oraș numai de pensionari și de șomeri.

Dl.Consilier Măhălean Lică Paul: Eu interpretez în felul următor, dacă nu micim și la persoane juridice s-ar putea să fim în situația unui ajutor de stat ilegal.

Codul fiscal a asimilat persoanele fizice care au clădiri nerezidențiale cu personalele juridice la nivelul de impozitare.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 15 /25.02.2016

Pct. 2 Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor de tichete sociale în baza Legii nr.248/2015, privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate, a modalității de soluționare a situațiilor identificate, precum și procedura de acordare a tichetelor pentru grădiniță


 

Doamna Caraba Rozsika prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 16 /25.02.2016

 

Pct. 3 . Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitatie a unei parcele de teren situata in Municipiul Gherla str. Parcului FN

 

Domnul Morar Vasile prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.17 /25.02.2016

Pct.4 Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie a locației Sărătura

Domnul Morar Vasile prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuţii:

Dl. Consilier Drăgan Ionel Ovidiu : Este foarte bine că vrem să facem ceva cu Sărătura. Vrem să facem ceva de foarte mulți ani, dar toate concesiunile, închirierile au eșuat, nu văd de ce astăzi ar fi mai eficientă o asemenea inițiativă, în afară de faptul de a mai ține pe loc poate că câțiva ani.

Eu cred că Sărătura este un obiectiv asemănător lacului din parc , pentru că și acolo dacă nu ar fi investit municipalitatea ar fi rămas în paragină. În ziua de astăzi, indiferent dacă a fost ieftin sau scump el este astăzi cel puțin folosibil și folosit.

Tot așa și Sărătura este un subiect în care municipalitatea ar trebui să se implice. Consider că doar cu sprijinul și cu ajutorul banului public s-ar putea face ceva acolo. Ar fi bine să-l punem în valoare, nu neapărat la un nivel sofisticat ci la un nivel minim de folosință și de utilitate.

Dl. Consilier Corăbean Mircea : Apreciez inițiativa domnului Drăgan și este chiar benefic pentru locuitorii orașului Gherla și nu numai.

In situația în care se construiește, se realizează caietul de sarcini pentru concesionarea acestui teren, caiet care va trece pentru a fi aprobat de consilierii locali. Da sau nu. S-au putem influenta…

Dl. Morar Vasile : Caietul de sarcini este la dosar. Dacă ați fost atent am spus: studiu de oportunitate, caiet de sarcini .

Dl. Consilier Corăbean Mircea : trebuie specificat în mod expres ca locul să fie amenajat într-un anume fel, și să aibă o anumită destinație, altfel o să ne împiedecam de aceiași situație ca și până acum.

Dl. Consilier Măhălean Lică Paul : Avem caietul de sarcini

Dl. Morar Vasile : Noi am mai fost la o discuție cu Sărătura cu câțiva ani în urmă, dacă dl. Balint își amintește în Baci, unde eram la concurență la vremea respectivă cu Dejul , cu Turda, cu Cojocna pentru accesare de fonduri și din păcate nu a fost aprobat.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Pentru că nu am avut istoric.

Dl. Consilier Torok Balint : Am intrat atunci în finală și nu a trecut, pentru linia de înaltă tensiune.

Dl. Morar Vasile : Exact , acolo este o linie de înaltă tensiune care încurcă. De-a lungul timpului au fost mai multe inițiative, la un moment dat s-a oferit și gratuit această locație spre întreținere, din păcate la vremea respectivă nu s-a oferit nimeni.

Acum, probabil , există ceva solicitări bănuiesc, din moment ce s-a stabilit să se scoată la concesionare.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Dl. Morar spune că executivul a stabilit , el a făcut numai materialul.

Dna Consilier Ielcean Claudia : Și eu consider că alocarea de fonduri publice ar fi ideal pentru Sărătura. Nu știu în ce măsură un investitor ar putea să reușească . Și eu o să mă abțin din același motiv.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu: S-au măcar să știm firma, să vină aici , să vedem ce putere, are ce potențial. O dată am dat chiar la o firmă nominală.

Dl. Consilier Zegrean Grigore : Ar trebui să se știe cine vrea să liciteze.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Nu există o cerere scrisă. Pe vremuri dl. Rusu de la vată a scris, a solicitat în scris închirierea și știam clar este acela.

Astăzi nu este scris nimic, numai povești.

Dl. Consilier Zegrean Grigore : Vedeți dragi colegi ce se întâmplă , dacă noi nu am avut un deputat sau un senator de Gherla

Dl. Consilier Torok Balint : Puteați să aveți.

Dl. Consilier Zegrean Grigore : Am avut acum 4 ani un deputat care se numește Zlati, care ne-a promis că face școală.

Este adevărat domnilor de la PSD. Și eu nu l-am mai văzut de 4 ani pe aici.

Dl. Consilier Lică Măhălean : Eu întreb din punct de vedere tehnic, domnul Corăbean a ridicat o problemă, eu am citit caietul de sarcini într-adevăr nu este prevăzut să aibă un scop anume, concesiunea Sărătura.

Dl. Morar Vasile : Turistic și terapeutic.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Stimați colegi, ați văzut cum a trecut și primul subiect, a fost o înțelegere între colegi, se poate lucra împreună în consiliu, dar poate ar mai bine să primim informații mai multe cum a spus și dl. Drăgan , să fie ceva specificat, să vină cineva să înainteze o cerere , că are o intenție de a face acolo. Nu este nici o problemă, este bine. Atâta timp cât 45.000 de euro este chiria acolo.

Dar să vedem că este pus pentru oamenii din Gherla, cei care pot să meargă acolo. Poate să fie un personaj care seacă pe urmă balta de acolo. S-ar putea. Nu sunt împotrivă dar poate nu ar strica să primim mai multe informații. Toți avem aceiași idee să dezvoltăm orașul.

Dl. Consilier Zegrean Grigore : Când a venit dl. Mișu să facă ceva, a venit un dușman a licitat și a ridicat chiria.

Dl. Secretar : În momentul acesta nu se mai poate amâna fiindcă s-a aprobat ordinea de zi.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Solicit colegilor să votăm în așa fel încât , să ne abținem și să obținem mai multe informații.

Dl. Secretar : Fiind o un proiect de hotărâre privind patrimoniu este nevoie de 2/3 din nr. total al consilierilor locali. Ca să treacă este nevoie de 13 voturi pentru.

Dl. Președinte Juhos Tamas: Ar trebui să specificăm ce informații vrem.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Eu nu cred că ar fi vreo problemă să vedem investitorul, cine are bani, felicitări că poate investi.

Să impunem noi un minim , nu știu , să fie betonată.

Să impunem un minim să putem coordona.

Se supune la vot proiectul de hotărâre .

Dna Ielcean a votat împotrivă, iar restul consilierilor s-au abținut.

Proiectul de hotărâre a căzut .

Pct.5 Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru extindere mansardare , reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1 Gherla


 

Domnul Morar Vasile prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.18 /25.02.2016

Pct.6 Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construirea unui centru multifuncțional auto în Municipiul Gherla str. Liviu Rebreanu nr.81

Domnul Morar Vasile prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 19 /25.02.2016

 

Pct.7 Referat şi proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu a sălii de sport din incinta liceului

 

Domnul Rotar Mihai prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuții :

Dna Consilier Ielcean Claudia: Nimeni nu este împotrivă ca sală de sport să treacă de la primărie în administrarea Liceului Ana Ipătescu, însă profit de faptul că este aici dl. Farcaș.

Domnule Farcaș vă rog să-mi spuneți există un cadrul legislativ prin care primăria să aloce fonduri pentru a repara sala de sport. Tavanul curge, o aerotermă nu merge, în momentul de față când este în administrarea primăriei , se întâmplă chestia aceasta. Plus dacă vine în administrarea mea, eu nu am bani pentru oameni ca să-i plătesc și nici nu am oameni.

Există un cadrul legal prin care primăria poate să-mi aloce bani pentru a angaja oameni și pentru a repara sala? Dacă da , o primim , dacă nu, nu.

Dl. Farcaș Nicușor : Există . Aproape pe toate clădirile școlilor și a grădinițelor sunt proprietatea primăriei. Reparațiile capitale la face primăria. Cu fonduri alocate de la bugetul local.

Dna Consilier Ielcean Claudia: Și pentru angaja oameni. Cum rezolvăm problema oamenilor.

Dl. Farcaș Nicușor : Eu cred că dvs. puteți să angajați oameni.

Dna Consilier Ielcean Claudia: Posturile sunt blocate , cum să angajez?

Dl. Farcaș Nicușor : nu știu dacă în învățământ sunt deblocate posturile. știu că ați angajat personal de întreținere . Sunt convins că se mai pot angaja.

Dna Consilier Ielcean Claudia: În momentul în care va exista o hotărâre prin care se vor aloca fonduri la sala de sport, categoric votez pentru, până atunci votez împotrivă.

Dl. Secretar : Legat de angajarea unui om, un om angajat acolo, și administrator pentru o sală care nu mai este în administrarea noastră, noi nu putem să o finanțăm. Relația contractuală de muncă va fi între Liceul Ana Ipătescu care trebuie să-i plătească salariul și omul respectiv.

Din discuțiile pe care le-am avut la Inspectorat legat de înființarea Liceului cu predare în limba maghiară s-au oprit și la subiectul personalului auxiliar. Ni s-a spus foarte clar că o să fie o problemă cu personalul auxiliar.

Dna Ielcean Claudia : Lipsa fondurilor și faptul că nu putem angaja pentru noi este o mare problemă. Ne este imposibil în acest moment.

Motiv pentru care voi vota împotrivă .

Se spune la vot proiectul de hotărâre.

Pentru: votează 7 consilieri Neselean Ioan , Juhos Tamas, Corăbean Mircea, Apahidean Sorinel, Farcaş Dorin, Zegrean Grigore, Trif Iulia

Împotrivă: votează 4 consilier Drăgan Ovidiu, Ielcean Claudia, Cazan Bocica Rodica, Hiticaş Andrei

Se abțin: 5 consilier: Torok Balint, Kolcsar Stefan, Măhălean Lică Paul, Drăgan Eugen, Oprea Ioan.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : numai dacă solicită consilierii trebuie să ne scrieți nominal, dacă nu trebuie să ne scrieți nominal. Să citiți legea.

Dl. Secretar :Noi o să menționăm cum s-a votat în procesul verbal, iar dvs puteți să solicitați modificarea procesului verbal la ședința următoare.

PROIECUL DE HOTĂRÂRE A CĂZUT

 

Pct.8 Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2016

Domnul Rotar Mihai prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.20 /25.02.2016

 

Pct.9 Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii a unor bunuri proprietate private a Municipiului Gherla, aflate in concesiunea Companiei de Apa Somes S.A. Cluj

 

 

Domnul Borbel Ioan prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 21/25.02.2016

 

Pct.10 Diverse

Dna Consilier Ielcean Claudia: Dacă primăria cere insistent transferul sălii de sport la Liceul Ana Ipătescu cerem în acest caz să nu se dea sala de sport în stare perfectă de funcționare adică cu aeroterma reparată, cu acoperișul reparat, cu zugrăvit, cu tot ce trebuie. Și în condițiile acestea , în stare perfectă de funcționare o primim și ne ocupăm de ea să o ducem mai departe. Și asta este o variantă și după aceia vom vedea ce vom face cu oamenii.

Sala se află într-o stare deplorabilă .

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu este nemulțumit de faptul că Primăria Gherla nu își achită cotizația către Asociația Municipiilor din 2012 deși consiliul local a aprobat intrarea în această asociație.

Dorește să se stabilească niște măsuri în care să se stabilească cine plătește, cum să se plătească, ce se întâmplă dacă nu se plătește.

Dl. Farcaș Nicușor : S-a primit din partea Asociației solicitări, trebuie să le aprobe ordonatorul principal de credite.

Dl. Consilier Apahidean Sorinel : Sunt cetățeni care au intrat cu mașina în porțiunea de la Muzeu în zona respectivă si au fost amendați de poliție.

Este interzisă acea porțiune?

Ar trebui să se clarifice această situație. Să se pună o plăcută cu drum închis sau cu excepția riveranilor.

Dl. Consilier Kolcsar Stefan : Aș propune ca executivul să facă un proiect pentru extinderea pădurii până la stația de apă, pentru că nu mai este nevoie de pășune, animale nu mai sunt și ar fi foarte bine ca terenul să fie stabilizat.

Dna Consilier Ielcean Claudia : Și eu am încercat dar nu s-a putut.

Dl. Consilier Torok Balint : Ce se plătește cu 2 euro/mp.? Ce intră în această suprafață?

Dl. Farcas Nicușor : Suprafața utilă plus cota din spațiile comune.

Dl. Consilier Torok Balint : Pentru o alee de sub streșină trebuie plătit.

Dl. Farcas Nicușor : Aleea face parte din teren, 2 euro/mp. se plătește pentru construcții.

Dl. Consilier Torok Balint : Cei de la Stomatologie plătesc .

Dl. Farcaș Nicușor: Acolo este închiriat un spațiu clădire și o cotă parte teren. Sunt 2 chirii acolo.

Dl. Kis Attila : Având în vedere că este un imobil în care își desfășoară activitatea mai mulți medici în mod normal fiecare cabinet are o cotă parte din ceea ce este comun.

Clădirea are o valoare, iar curtea și terenul o altă valoare. Și de aici vine diferența. Cota parte care îi revine unui chiriaș se stabilește in funcție de suprafața utilă.

Dl. Consilier Torok Balint : Dacă într-o cameră sunt mai mulți medici fiecare plătește separat sau se împarte?

Dl. Kis Attila : Nu pot fi mai mulți. Dacă cu acordul lui sunt 2,3, asta este altceva.

DL Consilier Corăbean Mircea: Terenurile din fața magazinelor sau adiacente în care își expun marfa, ce regim au ?

Dl. Kis Attila : Este domeniu public și este închiriat pe zile. Taxa este de 1 leu/mp./zi.

Dl. Președite Juhos Tamas : Unul dintre hornurile clădirii Clubului Tineretului stă să se prăbușească.

Dl. Morar Vasile : Suntem în tratative cu persoana care deține utilajele mai speciale, să vedem dacă există posibilitatea să ajungă la punctul respectiv .

Dl. Borbel Ioan : acoperișul nu permite să pui schelă. Toată țigla este putredă.

Dl. Secretar : Legat de procesul verbal. De întrebarea dlui Drăgan în legea 215 la art.42 alin 3. Spune :

Dezbaterile din ședințele consiliului local, precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier local se consemnează într-un proces-verbal, semnat de președintele de ședință si de secretarul unității administrativ-teritoriale. Deci trebuie să menționăm și modul în care votați, să nominalizăm.

Avem 3 petiții.

Una dintre ele a fost pusă la discuții de către grupul de cetățeni pe care i-am ascultat , nu o mai reiau.

A doua petiție are nr. de înregistrare nr.1443/05.02.2016.

Dl. Secretar dă citire cererii.

Mai avem o petiție formulată de dl. Pintea Emil Horea pe care v-am comunicat-o pe email. Nu are rost să o mai lecturez acum. Este aici dl.Pintea , dacă dorește îi dăm cuvântul dacă dorește.

Dl. Pintea Emil : raportat la cerere pe care am formulat-o , pentru că nu este în totalitate în competența dvs. aș vrea să țineți seama și să revocați HCL nr.80/2013 care a fost întocmită pe baza unei ordonanțe care a fost declară neconstituțională.

Asta aș dori în viitor.

Legat de faptul că s-a anulat contractul de muncă de instanța de fond din cauza faptului că mi s-a stabilit salarul de baza brut și de dl. primar, este o chestiune între mine și dl. primar în instanță. Nu puteți să faceți dvs. nimic consiliul.

Vă rog să modificați HCL 80/2013 prin care o funcție de conducere s-a desființat și una s-a modificat.

Curtea Constituțională spune că toate actele subsecvente unui act normativ primar declarat neconstituțional își pierde efectul la 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Ar fi normal să se intre în legalitate. Practic din 17.04. trebuia revocată. Eu am făcut o petiție către primărie, nu am primit nici un răspuns. Am solicitat ca organigrama și statul de funcții să revină la forma inițială înainte de emiterea HCL 80/2013. Din păcate nu am primit nici un răspuns. Pe urmă tot amiabil am încercat din septembrie și m-am întâlnit cu dl. primar, dl. secretar si cu dna de la Resurse Umane și mi s-a spus că HCL este legală pt. că de la Prefectură și de la ANFP s-a primit răspuns că nu se mai poate face nimic.

Bineînțeles că am avut o hotărâre definitivă irevocabilă de la Înalta Curte, o speță identică și am explicat dar, cred că nu s-a dorit , nu neapărat de personalul din primărie, cineva nu dorea și atunci eu m-am adresat instanțelor și am obținut anularea contractului și repunerea în funcție. Trebuie să-mi recuperez drepturile salariale prestate pe ultimii 3 ani echivalentul a 50 %, procent, sporuri pe ultimii 3 ani.

Dl. Președite Juhos Tamas: mulțumește pentru încrederea pe care consilierii i-au acordat-o pentru a fi președinte de ședință.

Solicită propuneri pentru un nou președinte.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Îl propun pe dl. Drăgan Ovidiu.

Dl. Drăgan acceptă , iar cu unanimitate de voturi se aprobă noul președinte de ședință.

Lucrările ședinței au luat sfârșit.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

TAMAS JUHOS

 

SECRETAR

MIHAI ROTAR

 

Intocmit

Adriana Balint

 

Ședința ordinară a Consiliului Local Gherla a început la 16.00 și s-a încheiat la ora 17.45 min. Au fost prezenți din partea executivului dl. Secretar, dl. Farcaş Nicuşor, dl. Morar Vasile, Dl. Borbel Ioan,dl. Lică Măhălean, dna Balint Adriana, dna Caraba Cozsika


Vezi dezbaterea in format PDF

Procesul verbal al sedintei extraordinare din 3 Martie


ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 18.01.2016 , cu ocazia ședinței publice de indata a Consiliului Local Gherla.

La ședință participă un număr de 8 consilieri locali respectiv : Neselean Ioan, Iuhos Tamas, Torok Balint, Kolcsar Stefan, Corăbean Mircea, Apahidean Sorinel, Trif Iulia, Farcas Dorin.

Ședința nu este legal constituită.

Şedinţa publică de indată a Consiliului Local Gherla a fost convocată prin Dispoziția Primarului cu nr. 73/18.01.2016 în temeiul prevederilor art. 39, alin. 4 şi art. 68, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Lucrările ședinței au luat sfârșit.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

JUHOS TAMAS

 

SECRETAR

MIHAI ROTAR

Întocmit :Balint Adriana


Vezi dezbaterea in format PDF

Înapoi