Gherla.ro | Procese verbale

PROCESELE VERBALE


ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROCES VERBAL

 

 

            Încheiat azi, 29.06.2016  , cu ocazia ședinței publice ordinare a Consiliului Local Gherla.

            Se intonează Imnul de Stat al României.

La ședință participă  toți cei 19 consilieri locali aleși în funcție.

Ședința este legal constituită.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței de constituire  din data de 22.06.2016  care se votează cu unanimitate de voturi.

Ședința publică ordinară a Consiliului Local Gherla a fost convocată prin Dispoziția Primarului cu nr.  552/24.06.2016   în temeiul prevederilor  art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Președintele domnul Roman Mihai   îl invită pe dl.primar Neselean Ioan  să prezinte spre aprobare următorul:

PROIECT AL ORDINEI  DE ZI :

1.Referat si proiect de hotărâre aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Drăgan Sabin – consilier superior

Coreferate : toate comisiile de specialitate

 

2. Referat şi proiect  de hotărâre privind   completarea HCL nr.34/30.03.2016 privind  modificarea și completarea anexei nr.4 din HCL nr.61/23.09.1999 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Gherla

                                      Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Direcție Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

3.Referat si proiect de hotărâre privind completarea art.3 din HCL 61/26.05.2016

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Rotar Mihai – Secretar UAT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

4.Referat si proiect de hotărâreprivind aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcționare a Consiliului Local alMunicipiului Gherla, în formă actualizată

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Rotar Mihai – Secretar UAT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

5. Diverse                           

Se supune la vot proiectul de hotărâre . Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate :

1.Referat si proiect de hotărâre aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

Domnul Drăgan Sabin prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi   se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 69/29.06.2016

 

2. Referat şi proiect  de hotărâre privind   completarea HCL nr.34/30.03.2016 privind  modificarea și completarea anexei nr.4 din HCL nr.61/23.09.1999 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Gherla

Domnul Morar Vasile prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi   se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 70/29.06.2016

 

 

3.Referat si proiect de hotărâre privind completarea art.3 din HCL 61/26.05.2016

Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi   se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 71/29.06.2016

 

4.Referat si proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcționare a Consiliului Local al Municipiului Gherla, în formă actualizată

Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Disctuții:

Dl.  Consilier Kasza : art. 16 care  se referară la alegerea viceprimarului citesc :

 Alegerea viceprimarului  va fi consemnată în a cincea hotărâre a noului consiliu local. Prin aceiași hotărâre consiliul local ia act de încetarea mandatului de consilier al viceprimarului, în locul acestuia fiind validat primul supleant aflat pe lista partidului politic alianței politice sau alianței electorale respective, în situația în care conducerea  acestora confirmă  în scris că persoana în cauză mai este membru al partidului respectiv.

 După alegerea viceprimarului acesta depune jurământul de credință în fața consiliului local.

Consider că trebuie scos din context, paragraful următor : ,,prin aceiași hotărâre consiliul local ia act de încetarea mandatului de consilier al viceprimarului, în locul acestuia fiind validat primul supleant aflat pe lista partidului politic alianței politice sau alianței electorale respective, în situația în care conducerea  acestora confirmă  în scris că persoana în cauză mai este membru al partidului respectiv’’.

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea făcută de dl. Consilier Kasza .

Cu unanimitate de voturi se adoptă :

 

HOTĂRÂREA nr. 72/26.06.2016

 

 

 

 

5. Diverse

Dl.  Consilier Mureșan Marius: Cine va merge la Forchheim ?

Dl. Consilier Hiticaș Andrei :  Mai mulți cetățeni au solicitat urgentarea procesului de mutare a chioșcurilor din autogară , chioșcuri care se află în fața magazinului care comercializează ochelari.

Dl. Primar : Referitor la plecarea în Forchheim încă nu s-a stabilit  cine va pleca. Ar fi bine ca toți să ne întâlnim și să stabilim acest lucru.

Iar referitor la problema ridicată de dl. Hiticaș , cunosc problema, și vom lua măsurile legale.

Este foarte ușor să demolezi. Când au amenajat magazinul  știau de existența chioșcurilor.

Dl. Consilier Mureșan Adrian: precizează că, cei care vor pleca în Germania să aibă puncte clare de rezolvat și să spună exact ce au făcut.

Cât privește ADP-ul  consideră că  aceștia nu trebuie să aștepte sa fie împinși de la spate. Daca se întâmplă ceva, vreau să vă autosesizați, nu sa așteptați sa va spună cineva ce trebuie făcut.

 Dorește ca serele să funcționeze non-stop și să facă mai multe flori nu numai panseluțe

Dl. Președinte Roman Mihai : Consiliul Local este acționar unic la ADP și de aceea avem dreptul să fim informați.

Vă rog să veniți cu un mod de organizare, ce probleme aveți, cum putem rezolva problemele din oraș , cu termene.

Dna consilier Ielcean Claudia solicită domnului Berceni să monteze rasteluri pentru biciclete.

Dl. Berceni : Vă rog să faceți o listă cu locațiile.

Aș vrea să-I  invit pe toți consilierii când doresc să vină la ADP să vadă ce este acolo. Anul acesta a fost un pic mai ploios ca în alți ani, iarba a crescut foarte repede. Așteptăm să avem mai mult spor la coasă. Sunt zone în oraș unde s-a cosit o singură dată , dar sunt și zone unde s-a cosit de două ori anul acesta.

Dl. Președinte Roman Mihai : vă rog să găsiți soluții pentru ca orașul să arate bine.

Dl.  Consilier Drăgan Eugen : ce se întâmplă cu lacul din parc ?

Dl. Bercenii Bogdan : Lacul s-a curățat manual. Au căzut niște copaci, trebuie să reparăm o porțiune de gard.

Dl. Consilier Kasza : Eu am primit feedback  de la cei care au venit în oraș, și 99 % din acei cetățeni care au vizitat orașul au apreciat cum arată.

Chiar și atunci când lucrurile merg extraordinar întotdeauna există loc și de mai bine.

Iar în al doilea rând, l-am căutat personal pe dl. Beceni acum câteva zile în urmă , când m-am speriat că au început să se taie majoritatea copacilor mari, seculari  din parc. A avut disponibilitate, a venit la fața locului, a explicat foarte clar și documentat de ce se întâmplă , care sunt motivele, care sunt soluțiile.

În timpul puțin, cât am avut contact cu dânsul consider că este o persoană care încearcă să-și facă treaba.

Dl. Consilier  Mureșan Adrian : Trebuie să veniți cu ceva proiecte. Noi o să vă stăm la dispoziție

 Ar fi foarte important să aveți grijă de spațiile de joacă pentru copii.

Dl. Secretar citește adresa primită de la Liceul Teoretic Ana Ipătescu înregistrată sub nr. 7077/2016 prin care se solicită  plata unor sume de bani pentru distincția Gheorghe Lazăr.

Mai citește apoi cererea depusă de Cantina de Ajutor Social prin care se solicită aprobarea organigramei și a statului de funcții .

 

Lucrările ședinței au luat sfârșit.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ROMAN MIHAI

 

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                       MIHAI ROTAR

 

Întocmit

Adriana Balint

 

 

Ședința a început la ora 15.00 și s-a terminat la ora 16.00. Din partea executivului a participat până la sfârșitul ședinței dl. Primar, dl. Secretar, dl. Morar Vasile,  dl. Drăgan Sabin, dna Balint Adriana.

 


Înapoi