Proiect Privind aprobarea privind aprobarea   cuantumului unei burse pe anul 2018

MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr 2988/24.02.2018                                                                                               VIZAT PRIMAR

 

 

 

 

 

REFERAT

Privind aprobarea privind aprobarea   cuantumului unei burse pe anul 2018

 

Avind in vedere cererile unitatilor de invatamint si tinând cont de prevederile art.4 din  OMECTS nr.5576/07.10.2011 “Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”

Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat,  sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.

 Bursele de performanţă se acordă elevilor care     au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

Astfel propun aprobarea cuantumul burselor pe anul 2018, dupa cum urmeaza:

                   -25 lei bursa de ajutor social,

                   -50 bursa de merit si de studiu,

                   -50 lei bursa de performanţă.

 

INTOCMIT:

Sef serviciu 

Nicusor Farcas

-----------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din     03.2017

privind aprobarea   cuantumului unei burse pe anul 2018

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea   cuantumului unei burse pe anul 2017, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr. 2988/24.02.2018                                                                                               şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  OMECTS nr.5576/07.10.2011;1165/2013;

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

                                                  HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1:   Se aprobă    cuantumul unei burse pentru elevii din invăţământul preuniversitar de stat astfel :

  • 25 lei bursa de ajutor social ;
  • 50 bursa de merit si de studiu ;
  • 50 lei bursa de performanţă ;

  Art.2 :Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

   Art.3:Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza compartimentul buget contabilitate si institutiile de invatamint.

 

                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

 

Nr.consilieri:                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                    Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi