Proiect Privind aprobarea privind aprobarea periadei pentru desfasurarea ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA

MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr     3261/28.02.2018                                                                                           VIZAT PRIMAR

 

 

 

 

 

REFERAT

Privind aprobarea privind aprobarea periadei pentru desfasurarea ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA

 

Avand in vedere traditia privind desfasurarea evenimentului “ZILELE MUNICIPIULUI GHERLA” in prima jumatate a lunii iunie se propune desfasurarea acestui eveniment in perioada 03-11 iunie 2018. Ca si locatii pentru desfasurarea evenimentului se propun urmatoarele:-stadionul municipal, parcul mare, zona centrala, casa de cultura, muzeu, cinematograf.

De asemenea se proune alocarea sumei de 250 mii lei pentru cheltuieli privind acest eveniment.

 

INTOCMIT:

Sef serviciu 

Nicusor Farcas

--------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din       03.2018

privind aprobarea   organizarii ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea   organizarii ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA

Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr. 3261/28.02.2018                                                                                               şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În temeiul art.36 al.4 lit a al.5 lit. a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

                                                  HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1:   Se aproba organizarea « ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA » in perioada 03.06-10.06.2018  si plata din bugetul local pe anul 2018 in limita sumei de 250 mii lei pentru cheltuielile  ocazionate de organizarea acestui eveniment ;

Art.2 : Se aproba ca locatii pentru desfasurarea evenimentului urmatoarele:-stadionul municipal, parcul mare, zona centrala, casa de cultura, muzeu, cinematograf.

   Art.3:Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza compartimentul buget contabilitate si institutiile de invatamint.

 

 

                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

 

Nr.consilieri:                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:           

 

 

 

 

 Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi