Proiect referitor la  aprobarea regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Gherla alocate pentru activitati nonprofit de interes local conf legii 350/2005

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR.             din

 

ANUNȚ

Privind adoptarea unei hotarâri

Privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Gherla alocate pentru activitățile nonprofit de interes local

           

          Primarul Municipiului Gherla , în temeiul Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art.46 alin.6 din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată cu completările și modificările ulterioare,  aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

-         Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Gherla alocate pentru activitățile nonprofit de interes local

 

           Orice persoană interesată , precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri , sugestii sau opinii , cu valoare de recomandare , privind proiectul de hotarâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă , în termen de 3o de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunt respectiv în intervalul 05.03.2018-13.04.2018.

           Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate , poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile , la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Serviciului Administrație Publică Locală.

           Sedința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi orgaizată în data de 19.04.2018.

 

                    PRIMAR                                              SECRETAR

          NESELEAN IOAN                                      ROTAR MIHAI

----------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARAREA  NR.          /               2018

Referitor la  aprobarea regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Gherla alocate pentru activitati nonprofit de interes local conf legii 350/2005

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla întrunit în ședință ordinară de lucru.

Avand in vedere referatul de specialitate nr.          /                  intocmit de comisia de evaluare pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabile, prin care se propune aprobarea regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Gherla alocate pentru activitati nonprofit de interes local conf legii 350/2005, pentru activitati sportive desfasurate de structuri sportive , activitati culturale , reparatii si constructie lacasuri de cult si constructii conexe, precum și activități de promovare și reprezentare a Municipiului Gherla.

            In baza prevederilor art.22 din  Legii nr. 350/2005 art. 22 privind regimul finantarilor din fonduri publice pentru activitati nonprofit  de interes general, art.5 din Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale pentru sport nr. 130/2006  privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, art. 14, 15 din HG nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

În temeiul  art.36 alin 2 lit.c din Legea 215/2001, a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Gherla alocate pentru activitati nonprofit care să contribuie la realizarea unor acțiuni de interes public local respectiv la activități sportive desfasurate de structuri sportive, activitati culturale,  reparatii si constructie lacasuri de cult si constructii conexe, activități de promovare și reprezentare a Municipiului Gherla.

 

Art. 2 La data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitate HCL nr.35/27.04.2017

Art.3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează autoritatea executiva .

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

 

 

Nr. consilieri                                                                        CONTRASEMNEAZA

Nr. consilieri prezenti                                                               SECRETAR

Nr. ,,voturi “pentru”                                                                         MIHAI ROTAR

Nr.  ,, abțineri “              

-----------------

Vezi Regulamentul   finanțărilor nerambursabile      Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi