Proiect privind schimbarea denumirii Liceul Teoretic cu Predare în Limba Maghiară Gherla în Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond Gherla”

Nr. 13289 / 20.11.2017

 

 

 

REFERAT

Privind schimbarea denumirii Liceul Teoretic cu Predare în Limba Maghiară Gherla în Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond Gherla”.

 

 

            Prin adresa nr. 10579/21 septembrie 2017 conducerea Liceului Teoretic cu Predare în  Limba Maghiară Gherla a solicitat Primăriei Municipiului Gherla avizarea favorabilă a schimbării acestui nume în Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla.

            Urmarea a adresei nr. 12269/26.10.2017 prin care am cerut Instituției Prefectului -Județul Cluj, respectiv Comisiei de atribuire de denumiri a județului Cluj analiza și avizul necesar pentru noua denumire, s-a primit adresa nr. 13267/17.11.2017 prin care ni se solicită, conform art. 7 din Ordinul nr. 564 din 31 iulie 2008 pentru aprobarea  Regulamentului de funcționare al comisiei respective, întocmirea unui dosar cu următoarele acte:

 

  • cerere tip de avizare întocmit de către consiliului local;
  • proiectul de hotărâre al consiliului local;
  • instrumentul de prezentare și motivare;
  • copie după raportul comisiei de specialitate a consiliului local;
  • copie de pe raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 

În acest sens propun consiliului local luarea unei hotărâri referitor la această cerere de schimbare de denumire, pentru completarea  dosarului și depunerea lui la Instituția Prefectului- Județul Cluj, la Comisia de atribuire sau schimbare de denumiri a județului Cluj .

 

  Biroul juridic, relatii cu publicul si Consiliul Local,

învătământ, cultură, registratură, munca în folosul comunității

 

Consilier superior

Ioan Sabin Drăgan

-----------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT

   HOTĂRÂREA NR. ______/2017

 privind  aprobarea schimbării denumirii Liceului Teoretic cu Predare în  Limba Maghiară Gherla în  Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa sa ordinară de lucru;

            Luând în considerare cererea de schimbare de denumire nr. 10579/21.09.2017 din partea conducerii  Liceul Teoretic cu Predare în  Limba Maghiară Gherla;

Având în vedere adresa Instituției  Prefectului-Județul Cluj, cu nr. 13267/17.11.2017, prin care care se răspunde adresei noastre cu nr. 12269/26.10.2017 pe acest subiect, invocându-se cerințele art. 7 din Ordinul nr. 564/31 iulie 2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene.

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 13289/20.11.2017 întocmit de către Biroul juridic, relatii cu publicul si Consiliul Local, învătământ, cultură, registratură, munca în folosul comunității;

            Având în vedere avizul pozitv dat de către Comisia Județeană de atribuire a denumirilor Cluj,

cu nr. 370/10.01.2018;

            În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 6564 din 13 decembrie 2011 art.5, lit. a, privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, a Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere art. 7 din prevederile Ordinul nr. 564/31 iulie 2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, menționat mai sus;

            Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla.  

            În temeiul art.1 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală; În conformitate cu prevederile art.36, al.(2)  lit. ”d“, al.(6), lit. ”a“, pct.1, și art. 45 alin (2)  din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001,  republicată.

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii instituției de învătământ preuniversitar Liceul Teoretic cu Predare în  Limba Maghiară Gherla în  Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla.

            Art.2. Se împuternicește autoritatea executivă, prin Biroul juridic, relatii cu publicul si Consiliul Local, învătământ, cultură, registratură, munca în folosul comunității, de a  întocmi cererea de avizare în numele Consiliului Local al Municipiului Gherla și de a o înainta împreună cu dosarul aferent Instituției Prefectului- Județul Cluj.

           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

HITICAȘ   ANDREI

 

 

Nr.Consilieri = 19                                                                          CONTRASEMNEAZĂ

Nr.Consilieri prezenţi  = ____                                                             SECRETAR

Voturi “ pentru “         =  ____                                                        MIHAI ROTAR      

 Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi