Proiect privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, avand numarul cadastral 54940, pasune fara localizare exacta, in suprafata de 150 mp, destinat amplasarii unei antene de telecomunic

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, avand

numarul cadastral 54940, pasune fara localizare exacta, in suprafata

de 150 mp, destinat amplasarii unei antene de telecomunicatii      

 

 

            Avand in vedere solicitarea RCS&RDS de inchiriere pentru suprafata de 150 mp in vederea amplasarii unei antene de telecomunicatii, precum si pentru ca anterior a existat un asemenea amplasament, si avand in vedere evaluare terenului efectuata de catre ev. Constantin Madalin se recomanda inchirierea prin licitatie publica.

            In zona respectiva, Sapte Cruci, exista inca doua semenea amplasamente, ambele fiind inchiriate pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pe o perioada egala cu cea initiala, contractul anterior locatiei avand o valoare de 2270 USD/an.

Referitor la terenul evidentiat in CF 54940/26.06.2017 avand numarul cadastral 54940, acesta se afla in zona Sapte Cruci, fosta antena de telecomunicatii, in suprafata de 150 mp, pasune in extravilan, imprejmuit cu gard de plasa si avand turnata fundatie, imobil inregistrat in plan cadastral fara o localizare certa datorita lipsei planului parcelar. Pentru acesul la imobil exista doua alternative, drumurile fiind de nivel forestier, partial amenajate, supuse degradarii naturale.

            In data de 13.11.2017 se intocmeste un Raport de evaluare ptoprietati imobiliare de tip teren cu standarde ANEVAR, abordare prin comparatie, rezultand pentru terenul extravilan imprejmuit cu gard de plasa si fundatie de beton in suprafata de 150 mp, situat in extravilanul Municipiului Gherla, jud. Cluj, o valoare de 72100 lei, echivalentul a 15600 euro la cursul BNR utilizat de 4,5968 lei pentru 1 euro. Totodata, in raport se arata ca pentru o valorificare rapida a terenului este necesara o oferta promotionala, deci coborarea pretului.

            Analizand cele aratate anterior propunem inchirierea terenului de 150 mp evidentiat in CF 54940, cu imprejmuire cu gard de sarma si fundatie de beton, plecand de la valoarea de 2270 USD/MP/AN. De asemenea se stabileste taxa de participare de 100 lei iar garantia de participare va fi valoarea cu aproximatie a unei chirii lunare, mai exact 740 lei. Pasul de licitatie de 5 USD.

 

                                                                           INITIATOR:

                                                                        Municipiul Gherla 

                                                                                   prin

                                                                       Administrator Public

                                                                             Barbos Vlad

------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, avand

numarul cadastral 54940, pasune fara localizare exacta, in suprafata

de 150 mp, destinat amplasarii unei antene de telecomunicatii      

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, avand numarul cadastral 54940, pasune fara localizare exacta, in suprafata de 150 mp, destinat amplasarii unei antene de telecomunicatii;

            Examinand referatul de specialitate intocmit de Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (5), lit. a şi art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art.  1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica, pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pe inca 10 ani, a unui teren, avand numarul cadastral 54940, pasune fara localizare exacta, in suprafata de 150 mp, destinat amplasarii unei antene de telecomunicatii ;

            Art. 2 Se aproba pretul minim de pornire la licitatie de 2270 USD/mp/an, echivalentul in lei la cursul BNR din ziua precedenta platii, taxa de participare 100 lei, garantia de participare la licitatie 740 lei, pas de licitatie 5 USD ;

            Art. 3 In vederea organizarii si desfasurarii licitatiei se aproba comisia in urmatoarea component:

                              1 Trif Iulia Maria – viceprimar si presedinte al comisiei

                              2 Kis Ludovic Attila

                              3 Morar Vasile

                              4 Joldos Cosmin

                              5 Nicoleta Ciciovan

 

            Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de licitatie .

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr. consilieri                     19                                    CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                           SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                       Rotar MihaiÎnapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi