Proiect privind trecerea în domeniul public al Municipiului Gherla și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apa Someș S.A. Cluj

REFERAT

privind trecerea în domeniul public al Municipiului Gherla și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apa Someș S.A. Cluj

 

Avand in vedere prevederile  art. 3 si 8  din Legea 213/1998 privind bunurile proprietatea publică cu modificările și completările ulterioare; prevederile art. 11 alin 2 si ale art 36 alin 2 litera c și alin 6 litera a , pct 14,  art 36 alin 7 liera c, si art. 119,120,123 din  Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale  art 10 si art. 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale art. 17 , art. 18 alin 2 , articolele 21-24 si art 42 alin 1  din  Legea  nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare; contractului  de delegare a gestiunii serviciului  de alimenatre cu apa si canalizare semnat intre Asociatia  Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Somes-Tisa, al carei membru este Municipiul Gherla si Compania de Apa S.A ; art. 59 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 , privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare; in temeiul art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, propunem spre aprobare trecerea în domeniul public al Municipiului Gherla a elementelor de patrimoniu public reprezentând infrastructura de alimentare cu apă/canalizare, executate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu - „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din judeţele Cluj/Sălaj - Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare în zona Cluj-Sălaj”, conform Anexei la prezentul referat.

Odata aprobata trecerea acestora la Municipiul Gherla, acesta aprobă  delegarea de  gestiune a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, aflate in anexa 1,  proprietatea Municipiului Gherla, judetul Cluj, către Compania de Apă Somes S.A

Durata delegarii de gestiune a acestor bunuri  catre Compania de Apa Somes S.A este pe durata existentei Contractului  de delegare a gestiunii serviciului  de alimentare cu apă/canalizare, semnat între Asociatia  Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic  Somes-Tisa, al cărei membru este Municipiul Gherla, judetul Cluj și  Compania de Apă Somes S.A.

 

 

 

                                                                           INITIATOR:

                                                                        Municipiul Gherla

                                                                                   prin

                                                                       Administrator Public

                                                                             Barbos Vlad

-----------------

ROMÂNIA

JUDETUL  CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. ........ / .......................

privind trecerea în domeniul public al Municipiului Gherla și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apa Someș S.A. Cluj

 

Consiliul Local  al Municipiului Gherla întrunit în şedinţă ordinara la data de _______________

 

Având în vedere:

  • Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

  • Rapoartele de specialitate ;

  • Avizele comisiilor de specialitate ;

  • Prevederile  art. 3 si 8  din Legea 213/1998 privind bunurile proprietatea publică cu modificările și completările ulterioare;

  • Prevederile art. 11 alin 2 si ale art 36 alin 2 litera c și alin 6 litera a , pct 14,  art 36 alin 7 liera c, si art. 119,120,123 din  Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale  art 10 si art. 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale art. 17 , art. 18 alin 2 , articolele 21-24 si art 42 alin 1  din  Legea  nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;

  • Avand in vedere prevederile Contractului  de delegare a gestiunii serviciului  de alimenatre cu apa si canalizare semnat intre Asociatia  Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Somes-Tisa, al carei membru este Municipiul Gherla si Compania de Apa S.A ;

  • Avand in vedere prevederile art. 59 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 , privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare;

       În temeiul art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1 – Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Gherla a elementelor de patrimoniu public reprezentând infrastructura de alimentare cu apă/canalizare, executate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu - „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din judeţele Cluj/Sălaj - Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare în zona Cluj-Sălaj”, conform Anexei la prezenta hotărâre.

 

Art. 2 – Se aprobă  delegarea de  gestiune a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare, aflate in anexa 1,  proprietatea Municipiului Gherla, judetul Cluj, către Compania de Apă Somes S.A

 

Art. 3 -Se  imputerniceste Asociatia  Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa, prin reprezentantul sau legal să semneze în numele  și pentru Municipiul Gherla, judetul Cluj, actul aditional la Contractul  de delegare a gestiunii serviciului  de alimentare cu apă/canalizare, încheiat cu Compania de Apa Somes S.A., care va avea ca obiect bunurile  prevazute în anexa 1, parte integranta a acestei hotărâri.

 

Art. 4-  Durata concesiunii acestor bunuri  catre Compania de Apa Somes S.A este pe durata existentei Contractului  de delegare a gestiunii serviciului  de alimentare cu apă/canalizare, semnat între Asociatia  Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic  Somes-Tisa, al cărei membru este Municipiul Gherla, judetul Cluj și  Compania de Apă Somes S.A.

 

Art. 5-  Ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredinteaza primarului Municipiului Gherla, judetul Cluj si Asociatiei  Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa

 

Art. 6 – Prezenta hotărâre se comunică cu :

-Institutia prefectului judetului Cluj;

-Primarul  Municipiului Gherla;

-Asociatia  Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa;

-Dosar de hotărâri ședinta.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                     19                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                          SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                      Rotar MihaiÎnapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi