Proiect privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare târg destinat comercializării animalelor vii și amenajare centru de tăiere sezonieră tineret ovin/caprin în Municipiul Ghe

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 13370 din 17.11.2017

                                                                                                                                    Vizat,

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare târg destinat comercializării animalelor vii și amenajare centru de tăiere sezonieră tineret ovin/caprin în Municipiul Gherla

 

 

           Prin lista de investiții anexă la Bugetul local al Municipiului Gherla aprobat pe anul 2016 s-au cuprins resurse financiare în vederea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul mai sus amintit.

           Urmare acesteia, autoritatea executivă, după parcurgerea procedurilor prevăzute de legislația în domeniu  a contractat lucrarea de proiectare SF, sens în care s-a întocmit, finalizat și predat documentația mai sus precizată.

           Obiectivul de investiții se referă la modernizarea târgului destinat comercializării animalelor vii și amenajare centru de tăiere sezonieră tineret ovin/caprin în Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu nr.52A.

           Pentru realizarea obiectivului de investiții s-au propus două scenarii.            

           Din cele două scenarii se recomandă scenariul nr.I care are costuri reduse de execuție și timp redus de execuție.

           Împrejmuirea se va realiza din panouri prefabricate din beton, iar poarta de acces va fi metalică culisantă, acționată electric. Se va realiza un centru de tăiere sezonier din panouri sandwich pe structură metalică și fundație izolată din beton armat și un centru medical din zidărie portantă, cu fundații continue sub ziduri, planșee din beton armat și învelitoare din țiglă metalică tip Lindab, se vor achiziționa boxe prefabricate pentru animale. Deasemenea se va realiza o parcare auto cu 11 locuri, drum de acces cu lățimea de 6 m  prevăzut cu dezinfector rutier, iluminatul incintei, alei de acces și platforme din beton rutier.

           Conform extrasului CF nr.52776 cu numărul cadastral 52776 proprietar asupra imobilului mai sus menționat este Municipiul Gherla, suprafața terenului este de 4608 mp.

           Clădirile propuse au un regim de înălțime parter.

           Centrul de tăiere sezonier în suprafață construită de 200 mp va cuprinde mai multe încăperi (19 cu denumirea următoare: zonă de așteptare, 3 holuri, duș, 2 grupuri sanitare, 2 spații de depozitare, zonă de acces, zonă de depozitare material destinat incinerării, zonă de asanare și sângerare, zonă de jupuire, zonă de tranșare, zonă de ambalare, inspecția veterinară, zonă de depozitare conținut tract digestiv, zonă de desfacere și livrare).

            Cabinetul medical în suprafață construită de 76,46 mp va fi compus din cabinet medicină veterinară, 2 spații de depozitare, grup sanitar(personal), grup sanitar femei și grup sanitar bărbați.

            În incintă, la intrare pe partea dreaptă vizavi de centrul de tăiere va fi amplasat biroul administrativ compus din oficiu de înregistrare, arhivă și grup sanitar. Deasemenea în interiorul târgului vor fi executate și rampe  descărcare/încărcare ovine și caprine, bovine și cabaline.

            Alimentarea cu apă se va face prin intermediul unui branșament din rețeaua publică. Apele uzate menajere  se vor colecta printr-o rețea de conducte într-o fosă vidanjabilă prefabricată PAFS cu capacitate min. de 40 mc.

           Alimentarea cu energie electrică se va face printr-un branșament la rețeaua electrică.

           Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare târg destinat comercializării animalelor vii și amenajare centru de tăiere sezonieră tineret ovin/caprin în Municipiul Gherla.

 

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

---------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_____2017

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții modernizare târg destinat comercializării animalelor vii și amenajare centru de tăiere sezonieră tineret ovin/caprin în Municipiul Gherla

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare târg destinat comercializării animalelor vii și amenajării centru de tăiere sezonieră tineret ovin/caprin situat în Municipiul Gherla, str.Liviu Rebreanu nr.52A- proiect din inițiativa Autorității executive.

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 13370 din 21.11.2017 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            Având în vedere prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 cu privire la finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

            În temeiul dispozițiilor art.36 alin.2, lit.b), alin.4, lit.d) și art.45, alin.2) din Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare târg destinat comercializării animalelor vii și amenajare centru de tăiere sezonieră tineret ovin/caprin în Municipiul Gherla, str.Liviu Rebreanu nr.52A, indicatorii tehnico-economici prezentați în anexă fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Serviciul Financiar contabil.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

GHEȚE IULIA LIGIANA

 

 

 

Nr. consilieri                     19                                    CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                             SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                             Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

---------------

 

ANEXĂ

HOTĂRÂREA NR. ______/_______2017

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare târg destinat comercializării animalelor vii și amenajare centru de tăiere sezonieră tineret ovin/caprin în Municipiul Gherla

 

 

Valoarea totală a investiției:

mii lei

mii euro

FĂRĂ TVA

 2873.75754

635.64644

 

 

 

Din care :

 

 

  • construcții- montaj (fără TVA) (în prețul la data de 15.XII.2016 1 euro= 4,5210 lei)

1860.59170

411.54428

 

 

 

Eșalonarea investiției

mii lei/ mii lei

mii euro/ mii euro

ANUL I      INV/C+M

2873.75754/1860.59170

635.64644/411.54428

 

Durata de realizare a investiției     12 luni

Capacități :

  • Suprafață construită – 371,62 mp
  •  Locuri de parcare – 11


Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi