Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14203 din 08.12.2017 

 

ANUNT

privind adoptarea unor hotarâri

Primarul Municipiului Gherla , în temeiul legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și a art.45 alin.6 din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare , aduce la cunoștința publicului elaborarea:

- proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018

 

Orice persoană interesată , precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectelor de hotărâri sus-menționate, la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț, respectiv în intervalul 08.12.2017-19.12.2017

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate , poate fi studiat  pe o perioadă de  08.12.2017- 21.12.2017, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut, în copie , pe bază de cerere adresata Serviciului Administrație Publică Locală.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL susmenționat va fi organizată în data de 21.12.2017

 

                             PRIMAR                                              SECRETAR

                   NESELEAN IOAN                                      ROTAR MIHAI

 

CONSILIER SUPERIOR

BALINT ADRIANA

-------------

 

ROMÂNIA                                                                                   VIZAT

JUD. CLUJ                                                                                  PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                     IOAN NESELEAN

NR 13 316 din 20.11.2017

 

 

R A P O R T

privind stabilirea impozitelor si

taxelor locale pentru anul fiscal 2018

 

 

 

            Avand in vedere prevederile art. 490 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

          “ Autorităţile administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente.”

           

 

Principale prevederi legale

Calculul impozitului pe cladiri este reglementat in art. 457, 458, 459 si 460 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

Scutirile la impozitul pe cladiri ce pot fi acordate de Consiliul Local sunt reglementate in art. 456 alin. 2 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

Calculul impozitului pe teren este reglementat in art. 465 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

Scutirile la impozitul pe teren ce pot fi acordate de Consiliul Local sunt reglementate in art. 464 alin. 2 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

Prin Legea 196/2017 din 29 septembrie 2017pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art 465 a carui forma actuala este dupa cum urmeaza :

 

“(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel”

 

Se modifica si incepand cu 01.01.2018 va avea urmatoarea forma :

 

  "(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:".

 

Aceasta modificare are ca si consecinta eliminarea impozitului pe terenul agricol intravilan pana la 400 mp socotit ca si impozit pe teren pentru constructii , ceea ce inseamna o scadere a veniturilor la buget cu 200 000 lei in anul 2018 fata de anul 2017.

             Având în vedere cele de mai sus pentru asigurărea unui buget cât mai echilibrat, căt şi pentru realizarii obiectivele propuse pentru anul 2018 executivul are cateva propuneri de modificari a impozitelor astfel:

-Executivul propune revenirea la impozitul pe teren din anul 2016, ceea ce va diminua scaderii veniturilor cu 100 000 lei.

- Executivul propune revenirea la cota de impozitare pe cladiri rezidentiale din anul 2015 de 0.1%  ceea ce inseamna venituri in plus la buget de aproximativ 100 000 lei

- impozitele si taxele pe cladiri persoane fizice si persoane juridice, vor fi propuse conform Titlului I , III , IV , V si Titlului VII din Anexa nr. 1 la prezentul raport

- Impozitul si taxa pe teren vor fi propus conform Titlului II din Anexa nr. 1 la prezentul raport

- impozitul asupra mijloacelor de transport  inregistratesa se stabileasca conform Titlului X al Anexei 1 la prezentul raport, la nivelul celor stabilite in anul 2016

            - o bonificaţie de 10 % pentru plata impozitelor pe clădiri, terenuri, şi mijloace de transport la toţi contribuabilii pentru plata acestora integral până la data de 31.03.2018.

- taxele pentru eliberarea certificatelor , avizelor si a autorizatiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, impozitul pe spectacole, taxele speciale si alte taxe locale sa se stabileasca conform titlurilor XII, XIII ,XIV, XV   din Anexa 1 la prezentul raport 

               - pentru  functionarea unor servicii publice locale  şi pentru utilizarea locurilor publice sau a infrastructurii locale conform art. 484 şi 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal  să se instituie o serie de  taxe speciale care se regăsesc la titlul XVI din Anexa I la prezentul raport

La taxele speciale se propune stabilirea lor la fel ca si in anul 2017

Se introduc 5 taxe noi pentru utilizarea tractor si utilaje achizitionate in anul 2017.

  • pentru anul 2017 taxele judiciare de timbru sa se stabileasca conform  nivelurilor  prevazute in OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru cu modificarile si completarile ulterioare  conform Anexei 2
  • Scutirile propuse se regasesc la Titlul II si VII din Anexa 1.

           

           

 

 

M.H.L./F.C 7 EX                                                                                                                                                                                                                ÎNTOCMIT

                                                                                                   Şef birou IUICV       Lică Măhălean

-----------------

 ROMÂNIA                                                                        

 JUDEȚUL CLUJ                                                                          

MUNICIPIUL GHERLA                                                  

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.     DIN 21.12.2017

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018

 

          Consiliul local al municipiului Gherla întrunit in şedinţă ordinara :

          Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, proiect iniţiat de autoritatea executivă ;

          Examinând raportul de specialitate nr. 13316 din 20.11.2017 al serviciului de buget, contabilitate, impozite şi taxe locale ;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcţii republicată cu modificările şi completarile ulterioare şi a Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

          În temeiul drepturilor conferite de art. 36, alin. 4, lit. c şi art. 45, alin.2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicata;

          Vazand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate a Consiliului local

 

HOTĂRĂŞTE :

 

          ART.1 Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2018, conform Anexei nr. 1 si 2.

          ART.2 Anexele 1 si 2  fac parte integranta din prezenta hotarare.

          ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredinţează serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Gherla.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

GHETE IULIA-LIGIANA

 

 

Nr. consilieri                    19             

Prezenţi                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr. voturi “ pentru “                                                           SECRETAR

Nr. voturi “ împotrivă “                                                 MIHAI ROTAR

 

vezi anexa 1 

vezi anexa 2Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi